0111-KDSB1-2.440.359.2023.3.MD - WIS USŁUGA - przebudowa budynku, w którym znajdują się lokale mieszkalne, przedszkole i świetlica wiejska - PKWiU 2015 - 41 - stawka 23% VAT

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 6 lutego 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDSB1-2.440.359.2023.3.MD WIS USŁUGA - przebudowa budynku, w którym znajdują się lokale mieszkalne, przedszkole i świetlica wiejska - PKWiU 2015 - 41 - stawka 23% VAT

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.), zwanej dalej Ordynacją podatkową i art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku (...) z dnia 30 października 2023 r. (data wpływu 30 października 2023 r.), uzupełnionego pismami z dnia 27 grudnia 2023 r. (data wpływu obu pism 27 grudnia 2023 r.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje niniejszą wiążącą informację stawkową.

Przedmiot wniosku: usługa - przebudowa budynku, w którym znajdują się lokale mieszkalne, przedszkole i świetlica wiejska zlokalizowanego w (...)

Opis towaru: usługa polegająca na przebudowie budynku pełniącego funkcje mieszkalne i usługowe. Budynek usytuowany jest w (...). Dla działki prowadzona jest księga wieczysta (...). W budynku będzie się znajdować świetlica wiejska, przedszkole oraz (...) lokali mieszkalnych. Ponad połowa powierzchni użytkowej przeznaczona będzie na cele niemieszkalne. Wykonywana usługa będzie dotyczyć wyłącznie prac w bryle budynku.

Rozstrzygnięcie: PKWiU 2015 - 41

Stawka podatku od towarów i usług: 23%

Podstawa prawna: art. 41 ust. 1 w związku z art. 146ef ust. 1 pkt 1 ustawy

Cel wydania WIS: określenia stawki podatku od towarów i usług

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2023 r. Wnioskodawca złożył wniosek, uzupełniony dwoma pismami w dniu 27 grudnia 2023 r. w zakresie sklasyfikowania ww. usługi oraz określenia stawki podatku od towarów i usług.

W ww. wniosku zaznaczono:

- w pozycji 52 - przedmiot wniosku - kwadrat nr 2 - usługa;

- w pozycji 53 - liczba towarów lub usług, których dotyczy wniosek - 1;

- w pozycji 54 - klasyfikacja, według której mają zostać zaklasyfikowane towar lub usługa - kwadrat nr 3 - Polska Wyrobów i Usług (PKWiU).

Natomiast w treści wniosku w poz. 57 przedstawiono następujący szczegółowy opis usługi:

(...)

planuje zrealizować inwestycję obejmującą przebudowę lokali mieszkalnych w części budynku w (...) (dalej: Inwestycja). Budynek, który będzie podlegał przebudowie w ramach Inwestycji w (...) jest przeznaczony na lokale mieszkalne, a w pozostałej części pełni inne funkcje (dalej: Budynek). (...) planuje wyłonić wykonawcę Inwestycji w drodze przetargu. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą właściwej stawki VAT za usługę wykonania robót budowlanych przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu.

W sprawie będącej przedmiotem wniosku (...) nabywając wymienione usługi i towary jest podmiotem zamawiającym w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

Wysokość stawki VAT za wykonanie przyszłych robót budowlanych polegających na przebudowie Budynku, będzie miała wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z planowanym udzieleniem zamówienia publicznego tj. na ostateczna wartość robót budowlanych. (...) nie ogłosiła jeszcze przetargu na wybór wykonawcy w zakresie przeprowadzenia robót budowlanych. (...)

Faktury VAT za roboty budowlane związane z realizacją Inwestycji będą wystawiane (...)

Jak stanowi art. 41 ust. 12a ustawy o VAT, przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się:

1.

obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,

2.

lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12,

3.

obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieka lekarska i pielęgniarska, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Jednocześnie, zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy o VAT, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

1)

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,

2)

lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Obiekty budownictwa mieszkaniowego to budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11. Taka definicja została sformułowana w art. 2 pkt 12 ustawy o VAT.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) budynki mieszkalne to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadku, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

(...) pragnie wskazać, iż (...) budynku będzie przeznaczona do celów mieszkalnych.

W pismach z dnia 27 grudnia 2023 r. (data wpływu obu pism 27 grudnia 2023 r.) będącymi odpowiedzią na wezwanie do uzupełnienia wniosku o wydanie WIS z dnia 18 grudnia 2023 r., znak: 0111-KDSB1-2.440.359.2023.1.MD Wnioskodawca wskazał:

(...)

a) (...) jest na etapie przygotowywania przetargu.

b) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiotową inwestycję nie zostało jeszcze wszczęte. (...) przewiduje, że zostanie ono wszczęte w ciągu kilku najbliższych tygodni.

c) (...) postępowanie nie zostało zakończone.

d) Prace obejmują przebudowę całego budynku, na który składają się lokale mieszkalne, przedszkole oraz świetlica wiejska. Prace obejmą wszystkie części tego budynku - w tym części wspólne.

(...)

Zgodnie z projektem technicznym (...), planowany jest następujący zakres robót budowlanych:

(...)

Planowane prace budowlane będą wykonywane w ramach przebudowy. Ze względu na częściowe wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych parametry określone w art. 3 ustawy - Prawo budowlane, tj. kubatura, powierzchnia zabudowy, długość, szerokość ulegną zmianie w wyniku wykonywanych prac budowlanych.

Powierzchnia zabudowy przed przebudową wynosi (...), zaś po przebudowie (...)

Kubatura przed przebudową wynosi (...), zaś po przebudowie (...)

Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane przebudowa polegająca na dociepleniu budynku o wysokości nieprzekraczającej 12 m nie wymaga pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia.

(...)

Realizacja przedmiotu wniosku prowadzi do określonego celu, polegającego na przebudowie Budynku, na który składają się lokale mieszkalne, świetlica wiejska oraz przedszkole. Prace obejmą wszystkie części tego budynku - w tym części wspólne.

(...)

Prace obejmują przebudowę całego budynku, na który składają się lokale mieszkalne, świetlica wiejska oraz przedszkole. Prace obejmą wszystkie części tego budynku - w tym części wspólne. W konsekwencji, (...) pragnie zaznaczyć, że:

a)

adres budynku, w którym znajdują się m.in. lokale: (...);

b)

lokale spełnią definicję samodzielnego lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali;

c) Wnioskodawca nie posiada stosownego zaświadczenia wydanego przez Starostę (art. 2 ust. 3 ww. ustawy) potwierdzającego, że lokale w których realizowana jest usługa, stanowią lokale mieszkalne;

d) PKOB budynku, w którym znajdują się lokale, zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych wprowadzoną Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.) -1122;

e)

zarówno przed jak i po realizacji inwestycji łączna powierzchnia użytkowa wszystkich lokali będzie przekraczać (...), natomiast powierzchnia pojedynczego lokalu nie przekracza i nie będzie przekraczać (...);

f)

inwestycja obejmuje wykończenie budynku pod klucz, bez wyposażenia.

(...)

Prace obejmują przebudowę całego budynku, na który składają się lokale mieszkalne, świetlica wiejska oraz przedszkole. Prace obejmą wszystkie części tego budynku - w tym części wspólne. W konsekwencji, (...) pragnie zaznaczyć, że:

a) adres budynku: (...)

b) Budynek mieszkalny wielorodzinny z przedszkolem. W budynku znajdować się będzie także świetlica wiejska.

c)

(...), na podstawie projektu, wraz z projektem zmian informuje, że:

)

powierzchnia użytkowa budynku przed realizacją inwestycji wynosi (...)

)

powierzchnia użytkowa budynku po realizacji inwestycji wyniesie (...)

d)

(...), na podstawie projektu, wraz z projektem zmian informuje, że:

1) Procent powierzchni użytkowej budynku przeznaczony na cele mieszkalne przed realizacją inwestycji: (...)

2) Procent powierzchni użytkowej budynku przeznaczony na cele mieszkalne po realizacji inwestycji: (...)

3) Procent powierzchni użytkowej budynku przeznaczony na cele usługowe przed realizacją inwestycji: (...)

4) Procent powierzchni użytkowej budynku przeznaczony na cele usługowe po realizacji inwestycji: (...)

e) Obecnie budynek jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Inwestycja zakłada jego przebudowę, natomiast przebudowa ta jeszcze się nie rozpoczęła.

f) Wniosek dotyczy budynku stałego zamieszkania.

g) Inwestycja obejmuje wykończenie budynku pod klucz, bez wyposażenia.

h) Budynek spełnia i spełniać będzie 3 funkcje. Mając jednak na uwadze nazwę (...) wskazuje PKOB 1122. Dotyczy budynku przed i po wykonaniu prac.

(...)

Do uzupełnienia Wnioskodawca załączył:

(...)

W trybie przewidzianym w art. 200 § 1 Ordynacji podatkowej, postanowieniem z dnia 29 stycznia 2024 r. nr 0111-KDSB1-2.440.359.2.MD tut. Organ wyznaczył Stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w zakresie zebranego w sprawie materiału dowodowego. Postanowienie zostało skutecznie doręczone w dniu 29 stycznia 2024 r. Do dnia wydania niniejszej decyzji z prawa tego Strona nie skorzystała.

UZASADNIENIE klasyfikacji usługi

Stosownie do brzmienia art. 5a ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987 str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Zgodnie z art. 42a ustawy, wiążąca informacja stawkowa, zwana dalej "WIS", jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług, która zawiera:

1)

opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS;

2)

klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) albo według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług albo według sekcji, działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, niezbędną do:

a)

określenia stawki podatku właściwej dla towaru albo usługi,

b)

stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie - w przypadku, o którym mowa w art. 42b ust. 4;

3)

stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 42b ust. 4.

W świetle art. 42b ust. 4 ustawy, wniosek o wydanie WIS może zawierać żądanie sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczące określenia stawki podatku.

Do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług w zakresie świadczonych usług należy stosować Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676 z późn. zm.).

Podstawowe cele, konstrukcje i sposób posługiwania się Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług oraz jej interpretacje wskazują zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) zawarte w ww. rozporządzeniu.

Zasady metodyczne stanowią integralną część klasyfikacji. Zawarte w nich postanowienia obowiązują przy jej interpretacji i stosowaniu (pkt 1.3).

Zgodnie z pkt 1.2 zasad metodycznych, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) składa się z:

- niniejszych zasad metodycznych,

- uwag do poszczególnych sekcji,

- schematu klasyfikacji.

Natomiast schemat klasyfikacji - jak wskazano w pkt 1.4 zasad metodycznych - stanowi wykaz grupowań i obejmuje:

- symbole grupowań,

- nazwy grupowań.

Stosownie do pkt 5.3.2 zasad metodycznych, każdą usługę należy zaliczać do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu PKD, pod którym został zaklasyfikowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON podmiot gospodarczy wykonujący usługę.

W pkt 7.6 zasad metodycznych zawarto ogólne reguły klasyfikowania usług. I tak, na podstawie pkt 7.6.2, gdy przeprowadzona analiza opisu wykonywanych czynności wskazuje na możliwość zaliczenia usługi do dwóch lub kilku grupowań, należy przyjąć następujące reguły klasyfikowania, z tym jednak, że porównywać można jedynie grupowania tego samego poziomu hierarchicznego:

- grupowanie, które zawiera bardziej dokładny opis czynności, powinno być uprzywilejowane (wybrane) w stosunku do grupowania zawierającego opis ogólny,

- usługa złożona, składająca się z kombinacji różnych czynności, której nie można zaklasyfikować zgodnie ze wskazanym sposobem, powinna być zaklasyfikowana jak usługa, która nadaje całości zasadniczy charakter,

- usługę, której nie można zaklasyfikować zgodnie z (tiret 1, 2) należy zaklasyfikować w grupowaniu odpowiednim dla usługi o najbardziej zbliżonym charakterze.

Zgodnie z tytułem, Sekcja F Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług obejmuje OBIEKTY BUDOWLANE I ROBOTY BUDOWLANE.

W świetle wyjaśnień do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015), sekcja F obejmuje:

- budynki i pozostałe obiekty inżynierii lądowej oraz wodnej,

- roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, takie jak: prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków, włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym,

- opracowywanie kosztorysów stanowiących integralną część robót budowlanych,

- realizację projektów budowlanych do sprzedaży.

Sekcja ta nie obejmuje:

- zarządzania projektami budowlanymi w zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, sklasyfikowanego w 71.1,

- wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych bez operatora, sklasyfikowanego w 77.32,

- usług instalowania mechanicznych lub elektrycznych urządzeń do zamykania sejfów i skarbców, powiązane z późniejszym ich monitorowaniem, sklasyfikowanych w 80.20.10.0.

W sekcji F zawarty jest m.in. dział 41 BUDYNKI I ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW, który obejmuje:

- budynki mieszkalne i niemieszkalne,

- roboty ogólnobudowlane związane ze wznoszeniem kompletnych budynków mieszkalnych, budynków biurowych, budynków handlowych oraz innych budynków użyteczności publicznej, budynków gospodarstw rolnych itp., na własny rachunek lub na zlecenie.

Dział ten nie obejmuje:

- robót budowlanych związanych ze wznoszeniem obiektów przemysłowych (z wyłączeniem budynków), sklasyfikowanych w 42.99.1, 42.99.2,

- wyspecjalizowanych robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach działu 43.

W PKWiU 41 mieści się klasa 41.00 Budynki i roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków.

Z kolei pod pozycją 41.00.4 sklasyfikowane zostały Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków).

W związku z powyższym, usługa będąca przedmiotem wniosku spełnia kryteria i posiada właściwości dla usług objętych działem PKWiU 41 BUDYNKI I ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW.

UZASADNIENIE zastosowania stawki podatku od towarów i usług

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Z kolei na mocy art. 41 ust. 2 ustawy dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem art. 114 ust. 1 i art. 138i ust. 4.

Natomiast zgodnie z art. 146ef ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do końca roku, w którym suma wydatków wymienionych w art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347 i 641) określonych na ten rok w ustawie budżetowej, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 lipca tego roku, oraz planie finansowym Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych przedłożonym zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny albo projekcie tego planu przedstawionym do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej zgodnie z art. 42 ust. 2 i 3 tej ustawy, jeżeli plan ten nie został przedłożony zgodnie z art. 42 ust. 4 tej ustawy, po wyłączeniu planowanych przepływów finansowych w ramach tej sumy wydatków, jest wyższa niż 3% wartości produktu krajowego brutto określonego zgodnie z art. 40 ust. 2 tej ustawy:

1)

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%;

2)

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Artykuł 41 ust. 12 ustawy stanowi, że stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do:

1)

dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy lub robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;

2)

robót konserwacyjnych dotyczących:

a)

obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,

b)

lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

- w zakresie w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 1.

Zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy, przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, oraz obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, a także mikroinstalację, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610, 1093, 1873 i 2376 oraz z 2022 r. poz. 467), funkcjonalnie z nimi związaną, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Według art. 41 ust. 12b ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

1)

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,

2)

lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Obiekty budownictwa mieszkaniowego to - jak wynika z art. 2 pkt 12 ustawy - budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Warunkiem zastosowania 8% stawki podatku, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, jest spełnienie dwóch przesłanek, tj.:

1.

zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy lub robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budowlanych lub ich części,

2.

obiekty budowlane lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Niespełnienie jednej z nich wyklucza możliwość zastosowania preferencyjnej stawki podatku.

Jak wskazano powyżej, w niniejszej sprawie mamy do czynienia ze świadczeniem usługi przebudowy budynku. Jest więc spełniony warunek nr 1.

Odnośnie drugiego warunku przypomnienia wymaga, że stosownie do art. 2 pkt 12 ustawy, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego (wskazane w art. 41 ust. 12a ustawy) rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Należy zauważyć, że ustawa, poprzez podanie klasyfikacji, odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, rozumianych jako produkty finalne działalności budowlanej. Zatem, dla celów podatku od towarów i usług stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.). Klasyfikacja ustala symbole, nazwy i zakres poszczególnych grupowań klasyfikacyjnych na czterech poziomach tj.: sekcji, działów, grup i klas.

W odpowiedzi na wezwanie znak 0111-KDSB1-2.440.359.2023.1.MD Wnioskodawca wskazał, że: (...) Budynek spełnia i spełniać będzie 3 funkcje. Mając jednak na uwadze nazwę (...) wskazuje PKOB 1122. Dotyczy budynku przed i po wykonaniu prac.

Zgodnie z zasadami metodycznymi PKOB - przez obiekty budowlane rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych.

Każdy obiekt budowlany klasyfikowany jest zgodnie z jego przeważającym przeznaczeniem, przy uwzględnieniu charakteru technicznego obiektu (np. budynek, budowla).

Za jednostkę klasyfikacyjną przyjmuje się zwykle pojedynczy obiekt budowlany. Budynki dzielą się na mieszkalne i niemieszkalne. Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadku, gdy co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest do celów mieszkalnych, budynek klasyfikowany jest jako budynek mieszkalny.

Całkowita powierzchnia użytkowa budynku obejmuje całą powierzchnię budynku z wyjątkiem:

- powierzchni elementów budowlanych m.in. podpór, kolumn, filarów, szybów, kominów;

- powierzchni zajmowanych przez pomieszczenia techniczne instalacji ogólnobudowlanych;

- powierzchni komunikacji, np. klatki schodowe, dźwigi, przenośniki.

Część "mieszkaniowa" budynku mieszkalnego obejmuje pomieszczenia mieszkalne (kuchnie, pokoje wypoczynkowe, sypialnie), pomieszczenia pomocnicze, piwnice oraz pomieszczenia ogólnego użytkowania (np. wózkarnie, suszarnie).

W przypadku obiektów budowlanych użytkowanych lub przeznaczonych do wielu celów (np. budynek mieszkalny będący jednocześnie hotelem i biurem) klasyfikuje się je w jednej pozycji, zgodnie z ich głównym użytkowaniem, wyrażonym w m2 powierzchni użytkowej, przeznaczonej na ten cel. Główne użytkowanie powinno być określane następująco:

- należy określić jaki procent całkowitej powierzchni użytkowej przeznaczony jest na różne cele, zgodnie z grupowaniami klasyfikacji - na najbardziej szczegółowym poziomie.

- następnie obiekt budowlany klasyfikowany jest zgodnie z metodą "góra-dół": najpierw określa się sekcję - 1 cyfra (budynek lub obiekt inżynierii lądowej i wodnej), następnie dział na poziomie 2 znaków (budynek mieszkalny, budynek niemieszkalny, infrastruktura transportu, itp.) najbardziej znaczący w ramach sekcji, następnie grupę (3 cyfry) najważniejszą w ramach działu, klasę (4 cyfry) mającą największy udział w powierzchni użytkowej w ramach grupy.

Odnosząc się zatem do budynku, w którym znajdują się lokale mieszkalne, przedszkole i świetlica wiejska, będącego przedmiotem wniosku, należy w pierwszej kolejności ustalić charakter budynku tj. czy jest to budynek mieszkalny, czy też niemieszkalny.

W tym celu należy przedstawić zestawienie powierzchni użytkowej budynku, wynikającej z przedłożonego przez Wnioskodawcę projektu architektoniczno-budowlanego zestawienia powierzchni, obliczoną zgodnie z metodologią PKOB. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku (po jego przebudowie) wynosić będzie: 513,43 m2. W tym miejscu należy wyszczególnić:

- Powierzchnie przedszkola: 99,52 m2

- Powierzchnie świetlicy: 168,29 m2

- Powierzchnie lokali mieszkalnych: 245,62 m2

Z powyższego wynika, że powierzchnia użytkowa przedmiotowego budynku przeznaczona na część niemieszkalną przekracza połowę całkowitej powierzchni użytkowej budynku obliczonej zgodnie z metodologią PKOB.

Odnosząc się do klasyfikacji przedmiotowego budynku zaproponowanej przez Wnioskodawcę, wskazać należy, że klasa 1122 Budynki o trzech i więcej mieszkaniach, mieści się w dziale 11, w którym są klasyfikowane budynki mieszkalne. Jak wykazano wyżej dział ten dotyczy obiektów, w których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest do celów mieszkalnych, co nie ma miejsca w przedmiotowej sprawie.

W Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w sekcji 1 Budynki w dziale 12 Budynki niemieszkalne w grupie 126 Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej, mieści się klasa 1261 Ogólnodostępne obiekty kulturalne, w odniesieniu do której wskazano:

Klasa obejmuje:

- Kina, sale koncertowe, opery, teatry itp.;

- Sale kongresowe, domy kultury i wielozadaniowe sale wykorzystywane głównie do celów rozrywkowych;

- Kasyna, cyrki, teatry muzyczne, sale taneczne i dyskoteki, estrady itp.;

- Budynki schronisk dla zwierząt;

- Budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych.

Klasa nie obejmuje:

- Muzeów, galerii artystycznych (1262);

- Budynków kultury fizycznej (1265);

- Parków rozrywkowych i wypoczynkowych (2412)

Uwzględniając powyższe, towar: budynek, w którym znajdują się lokale mieszkalne, przedszkole i świetlica wiejska zlokalizowanego (...), w którym co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej przeznaczona jest na cele niemieszkalne, jest klasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) zgodnie z działem 12, do klasy 1261.

Preferencyjna stawka podatku nie będzie miała zatem zastosowania na podstawie ww. przepisu do czynności będących przedmiotem wniosku, ponieważ nie dotyczą one budynku zaliczanego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym - bowiem opisany we wniosku budynek klasyfikowany jest do działu 12 PKOB.

Usługa będąca przedmiotem wniosku mieści się w dziale 41 PKWiU. Usługa ta nie została wymieniona jako usługa, dla której ustawodawca, w ustawie o podatku od towarów i usług oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, przewidział obniżoną stawkę podatku. Zatem właściwa stawka podatku od towarów i usług dla przedmiotowej usługi budowy wynosi 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146ef ust. 1 pkt 1 ustawy.

Informacje dodatkowe

Niniejsza WIS jest ważna, jeśli w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe od podatku od towarów i usług. W zakresie wyeliminowania lub zastosowania zwolnienia Wnioskodawca może zwrócić się o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała.

Podmiot, na rzecz którego wydano WIS, może ją stosować wyłącznie do usług tożsamych pod każdym względem z usługą będącą przedmiotem niniejszej decyzji.

Niniejsza WIS wiąże, z zastrzeżeniem art. 42c ust. 2-2d ustawy, organy podatkowe wobec podmiotu, dla którego została wydana, oraz ten podmiot, w odniesieniu do usługi będącej jej przedmiotem, która zostanie wykonana w okresie ważności WIS (art. 42c ust. 1 pkt 2 ustawy), z wyjątkiem następujących przypadków:

- podmiot ten złożył fałszywe oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku o WIS, w zakresie przedmiotowym tego wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 42b ust. 3 ustawy),

- usługa, będąca przedmiotem niniejszej WIS, stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy (art. 42ca ustawy).

Niniejsza WIS jest ważna przez okres 5 lat licząc od dnia następującego po dniu jej doręczenia (art. 42 ha ust. 1 ustawy).

WIS traci ważność przed upływem 5 lat, z dniem:

1)

następującym po dniu doręczenia decyzji o zmianie WIS albo decyzji o uchyleniu WIS, albo

2)

wygaśnięcia na podstawie art. 42h ust. 1

- w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpiło wcześniej (art. 42 ha ust. 2 ustawy).

WIS wygasa z mocy prawa przed upływem powyższego terminu w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku odnoszących się do usługi będącej przedmiotem tej WIS, gdy zmiana tych przepisów spowodowała, że:

- klasyfikacja usługi, lub

- stawka podatku właściwa dla towaru, lub

- podstawa prawna stawki podatku

staje się niezgodna z tymi przepisami.

Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, z którymi WIS stała się niezgodna (art. 42h ust. 1 ustawy).

Do liczenia terminów okresu ważności WIS stosuje się odpowiednio art. 12 Ordynacji podatkowej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji - stosownie do art. 220 § 1 w zw. z art. 221 oraz art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej - służy Stronie odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała, lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: (KIS/SkrytkaESP lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-Urząd Skarbowy na stronie: https://www.podatki.gov.pl/e-urząd-skarbowy) będąc użytkownikiem/wyznaczając użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: www.kis.gov.pl