0111-KDSB1-2.440.202.2022.3.KG - WIS USŁUGA - przyłączenie odbiorców do sieci kanalizacyjnej - stawka 8% VAT

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 9 grudnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDSB1-2.440.202.2022.3.KG WIS USŁUGA - przyłączenie odbiorców do sieci kanalizacyjnej - stawka 8% VAT

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.), zwanej dalej Ordynacją podatkową i art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku (...), który wpłynął do tut. organu w dniu 27 września 2022 r., uzupełniony pismem z dnia 22 listopada 2022 r. (data wpływu 22 listopada 2022 r.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje niniejszą wiążącą informację stawkową.

Przedmiot wniosku: usługa - przyłączenie Odbiorców zewnętrznych do sieci kanalizacyjnej

Opis usługi: (...) zamierza zrealizować zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu usługi przyłączenia Odbiorców zewnętrznych (tj. Mieszkańców) do sieci kanalizacyjnej za odpłatnością. Przyłącza do sieci kanalizacyjnych (...) będzie wykonywać na podstawie umów cywilnoprawnych. Podpisanie umowy i wniesienie opłaty stanowić będzie niezbędną przesłankę i warunek do przyłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej i do świadczenia przez (...) usług odprowadzania ścieków. Wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej obejmuje następujące czynności:

- roboty przygotowawcze, w tym:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

- roboty ziemne, w tym:

- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharek,

- wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi,

- wykopy liniowe,

- wykopy jamiste,

- szalowanie ścian wykopów,

- podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich,

- obsypka i zasypka ręczna studni piaskiem z ubijakami ręcznymi,

- zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznymi ubijakami,

- rozścielenie ziemi urodzajnej,

- ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego,

- roboty towarzyszące, w tym:

- przeciski sterowane żerdzią pilotową,

- przeciąganie rurociągów przewodowych,

- uszczelnianie końców rur ochronnych,

- wypełniania pustki powstałej pomiędzy otworem przewiertowym a rurą przewodową,

- montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych,

- montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów,

- ułożenie rur osłonowych,

- roboty montażowe, w tym:

- montaż rurociągów z rur polietylenowych,

- połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych,

- podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej - trójniki wbudowane do istniejących rurociągów,

- pompownia przydomowa kompletna z pompą, szafką sterowniczą wraz z uruchomieniem,

- próba pneumatyczna szczelności rurociągów tłocznych.

Rozstrzygnięcie: PKWiU 2015 - 37

Stawka podatku od towarów i usług: 8%

Podstawa prawna: art. 41 ust. 2 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 2 i ust. 1a oraz poz. 26 załącznika nr 3 do ustawy, art. 146ea pkt 2 oraz art. 146ef ust. 1 pkt 2 ustawy

Cel wydania WIS: określenie stawki podatku od towarów i usług

UZASADNIENIE

W dniu 27 września 2022 r. Wnioskodawca złożył wniosek uzupełniony w dniu 22 listopada 2022 r., w zakresie sklasyfikowania ww. usługi, według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług.

W treści wniosku przedstawiono następujący szczegółowy opis usługi.

(...) (dalej: (...)) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

(...) świadczy usługi w zakresie odprowadzania ścieków na rzecz mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji z terenu (...) (dalej łącznie: Odbiorcy zewnętrzni) oraz odbiera ścieki w jednostkach (...) oraz w innych miejscach wykorzystywanych do realizacji zadań (...) (dalej: Odbiorcy wewnętrzni). Do realizacji powyższych zadań służy posiadana przez (...) infrastruktura kanalizacyjna.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację ww. świadczeń oraz zarządzanie infrastrukturą kanalizacyjną jest (...), będący jednostką organizacyjną, w ramach której skonkretyzowane działania związane z infrastrukturą kanalizacyjną podejmuje (...).

(...) ponosi liczne wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury kanalizacyjnej, które są wykorzystywane dla potrzeb odbioru ścieków od Odbiorców zewnętrznych (dalej: Infrastruktura) i nie są jednocześnie wykorzystywane do odbioru ścieków od (...). Tego typu inwestycje mogą być finansowane zarówno ze środków (...), jak i ze środków (...).

(...) pragnie wskazać, iż zamierza zrealizować zadania inwestycyjne polegające na wykonaniu usługi przyłączenia Odbiorców zewnętrznych (tj. Mieszkańców) do sieci kanalizacyjnej za odpłatnością (dalej: Przyłącza).

Przyłącza do sieci kanalizacyjnych (...) będzie wykonywać na podstawie umów cywilnoprawnych. Podpisanie umowy i wniesienie opłaty stanowić będzie niezbędną przesłankę i warunek do przyłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej i do świadczenia przez (...) usług odprowadzania ścieków.

Obecnie (...) powzięła wątpliwość jaką stawką VAT powinna opodatkować usługę przyłączenia Odbiorców zewnętrznych do sieci kanalizacyjnej.

Zdaniem (...):

Usługa przyłączenia Odbiorców zewnętrznych do sieci kanalizacyjnej powinna zostać opodatkowana stawką obniżoną, o której mowa w załączniku nr 3 - tj. obecnie 8%.

UZASADNIENIE stanowiska (...):

Podłączenie do sieci kanalizacyjnej jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia wykonywania usług odprowadzania ścieków, tj. usług ujętych pod pozycją 26 w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, a tym samym usług opodatkowanych stawką VAT w wysokości 7%. Jednocześnie zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019 r. art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Zgodnie z przedstawionym zdarzeniem przyszłym, zdaniem (...), usługę wykonania przyłącza do sieci kanalizacyjnej zgodnie z PKWiU 2015 należy zaklasyfikować do grupowania 37.00.11.0 "Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków".

W konsekwencji, zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy o VAT, który pod pozycją 26 wskazuje na grupowanie ex 37 "Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków", usługi te powinny korzystać z obniżonej stawki VAT.

(...) pragnie zaznaczyć, że opodatkowanie usługi przyłączenia do sieci kanalizacyjnej stawką obniżoną zostało potwierdzone przykładowo w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 25 października 2019 r., sygn. 0114-KDIP1-2.4012.528.2019.1.PC, w której Organ wskazał, iż " (...) usługi (sklasyfikowane przez Wnioskodawcę w grupowaniu 37.00.11.0 PKWiU) - zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy i w zw. z poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy - są/będą opodatkowane 8% stawką podatku VAT. Tym samym usługi te nie korzystają/nie będą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT".

Stanowisko (...) znajduje również potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

- z dnia 1 sierpnia 2019 r., sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.333.2019.1.MO,

- z dnia 20 kwietnia 2018 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.79.2018.2.AZ.

W konsekwencji, zdaniem (...), w zakresie stawki opodatkowania wykonania usługi przyłączenia Odbiorców zewnętrznych do sieci kanalizacyjnej, zastosowanie powinna znaleźć stawka obniżona podatku VAT, tj. 8%.

W odpowiedzi na wezwanie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej znak: 0111-KDSB1-2.440.202.2022.1.KG z dnia 16 listopada 2022 r. zostało wskazane:

(...) pragnie wskazać, iż w celu realizacji usługi będącej przedmiotem Wniosku (...) wykonuje/wykona poniższe czynności:

- roboty przygotowawcze, w tym:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

- roboty ziemne, w tym:

- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharek,

- wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi,

- wykopy liniowe,

- wykopy jamiste,

- szalowanie ścian wykopów,

- podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich,

- obsypka i zasypka ręczna studni piaskiem z ubijakami ręcznymi,

- zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznymi ubijakami,

- rozścielenie ziemi urodzajnej,

- ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego,

- roboty towarzyszące, w tym:

- przeciski sterowane żerdzią pilotową,

- przeciąganie rurociągów przewodowych,

- uszczelnianie końców rur ochronnych,

- wypełniania pustki powstałej pomiędzy otworem przewiertowym a rurą przewodową,

- montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych,

- montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów,

- ułożenie rur osłonowych,

- roboty montażowe, w tym:

- montaż rurociągów z rur polietylenowych,

- połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych,

- podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej - trójniki wbudowane do istniejących rurociągów,

- pompownia przydomowa kompletna z pompą, szafką sterowniczą wraz z uruchomieniem,

- próba pneumatyczna szczelności rurociągów tłocznych.

Celem realizowanej Inwestycji jest przyłączenie Mieszkańców do sieci kanalizacyjnej, aby mogli oni korzystać z usług odbioru ścieków.

Efektem zrealizowanej Inwestycji jest powstanie infrastruktury kanalizacyjnej stanowiącej przyłącze do sieci kanalizacyjnej, bez powstania której nie jest możliwe świadczenie usług odbioru ścieków od Mieszkańców.

Oczekiwaniem nabywcy jest, aby mógł swobodnie korzystać z usług odbioru ścieków na jego rzecz, a wykonanie przyłącza jest niezbędnym elementem do osiągnięcia tego celu.

Usługa będąca przedmiotem Wniosku będzie prowadzić do świadczenia przez (...) usług w zakresie odprowadzania ścieków. Ponadto, w tym zakresie zostanie również zawarta umowa z Mieszkańcem.

(...)

(...) nie posiada opinii Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącej klasyfikacji statystycznej dla usługi będącej przedmiotem Wniosku.

Postanowieniem z dnia 29 listopada 2022 r. znak: 0111-KDSB1-2.440.202.2022.2.KG wyznaczono siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego w sprawie. Pismo zostało doręczone Stronie 29 listopada 2022 r. Strona nie skorzystała z przysługującego jej prawa.

UZASADNIENIE klasyfikacji usługi

Stosownie do brzmienia art. 5a ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług w zakresie świadczonych usług należy stosować Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676, z późn. zm.).

Podstawowe cele, konstrukcję i sposób posługiwania się Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług oraz jej interpretację wskazują zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) zawarte w ww. rozporządzeniu.

Zasady metodyczne stanowią integralną część klasyfikacji. Zawarte w nich postanowienia obowiązują przy jej interpretacji i stosowaniu (pkt 1.3).

Zgodnie z pkt 1.2 zasad metodycznych, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) składa się z:

- niniejszych zasad metodycznych,

- uwag do poszczególnych sekcji,

- schematu klasyfikacji.

Natomiast schemat klasyfikacji - jak wskazano w pkt 1.4 zasad metodycznych - stanowi wykaz grupowań i obejmuje:

- symbole grupowań,

- nazwy grupowań.

Stosownie do pkt 5.3.2 zasad metodycznych, każdą usługę należy zaliczać do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu PKD, pod którym został zaklasyfikowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON podmiot gospodarczy wykonujący usługę.

W pkt 7.6 zasad metodycznych zawarto ogólne reguły klasyfikowania usług. I tak, na podstawie pkt 7.6.2, gdy przeprowadzona analiza opisu wykonywanych czynności wskazuje na możliwość zaliczenia usługi do dwóch lub kilku grupowań, należy przyjąć następujące reguły klasyfikowania, z tym jednak, że porównywać można jedynie grupowania tego samego poziomu hierarchicznego:

- grupowanie, które zawiera bardziej dokładny opis czynności, powinno być uprzywilejowane (wybrane) w stosunku do grupowania zawierającego opis ogólny,

- usługa złożona, składająca się z kombinacji różnych czynności, której nie można zaklasyfikować zgodnie ze wskazanym sposobem, powinna być zaklasyfikowana jak usługa, która nadaje całości zasadniczy charakter,

- usługę, której nie można zaklasyfikować zgodnie z (tiret 1, 2) należy zaklasyfikować w grupowaniu odpowiednim dla usługi o najbardziej zbliżonym charakterze.

Zgodnie z tytułem, Sekcja E Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług obejmuje USŁUGI DOSTARCZANIA WODY, ŚCIEKI I ODPADY ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z ICH REKULTYWACJĄ.

Zgodnie z wyjaśnieniami do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) sekcja E obejmuje:

- wodę w postaci naturalnej,

- wodę leczniczą i wody termalne,

- usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody,

- handel wodą za pośrednictwem sieci wodociągowej,

- usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,

- osady ze ścieków kanalizacyjnych,

- odpady,

- pellety i brykiety, z odpadów komunalnych,

- pellety i brykiety wytwarzane z różnych rodzajów odpadów przemysłowych,

- usługi związane ze zbieraniem odpadów,

- usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów,

- usługi związane ze składowaniem odpadów,

- usługi związane z przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów,

- usługi w zakresie odzysku surowców z materiałów segregowanych,

- surowce wtórne,

- transport, jeżeli jest on integralną częścią zbierania odpadów,

- usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem gleby i wód gruntowych, wód powierzchniowych, powietrza, odkażaniem budynków, zakładów i terenów przemysłowych i inne usługi związane z rekultywacją.

Sekcja ta nie obejmuje:

- sprzedaży hurtowej odpadów i złomu, włącznie z segregowaniem, magazynowaniem, pakowaniem, itp., ale bez procesu dalszego przekształcania, sklasyfikowanej w 46.77.10.0,

- usług doradztwa w sprawach środowiska, sklasyfikowanych w 74.90.13.0.

W sekcji E zawarty jest m.in. dział 37 USŁUGI ZWIĄZANE Z ODPROWADZANIEM I OCZYSZCZANIEM ŚCIEKÓW; OSADY ZE ŚCIEKÓW KANALIZACYJNYCH, który obejmuje:

- obsługę sieci kanalizacyjnych i systemów oczyszczania ścieków,

- usługi związane z gromadzeniem i transportem ścieków przemysłowych lub pochodzących z gospodarstw domowych oraz wody deszczowej za pomocą sieci kanalizacyjnej, kolektorów, zbiorników oraz pozostałych środków transportu (wagonów-cystern itp.),

- usługi związane z opróżnianiem i czyszczeniem zbiorników gnilnych, dołów ściekowych (kloacznych);

- usługi związane z utrzymaniem toalet chemicznych,

- usługi związane z oczyszczaniem ścieków (włączając ścieki przemysłowe, ścieki pochodzące z gospodarstw domowych itp.) w procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych, takich jak: odsiewanie, filtrowanie, oczyszczanie mechaniczne na kratach i sitach, sedymentację itp.,

- usługi w zakresie utrzymania, czyszczenia systemów kanalizacyjnych i drenażowych, włączając przetykanie rur.

Dział ten nie obejmuje:

- usług w zakresie odkażania wód powierzchniowych i wód gruntowych w miejscu ich skażenia, sklasyfikowanych w 39.00.11.0,

- usług w zakresie czyszczenia i udrażniania instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach, sklasyfikowanych w 43.22.11.0.

W Dziale 37 PKWiU znajduje się klasa 37.00 o tytule USŁUGI ZWIĄZANE Z ODPROWADZANIEM I OCZYSZCZANIEM ŚCIEKÓW; OSADY ZE ŚCIEKÓW KANALIZACYJNYCH oraz pozycja 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Zgodnie z wyjaśnieniami do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) grupowanie to obejmuje:

- usługi związane z odprowadzaniem ścieków, zazwyczaj wykonywane za pomocą systemów ściekowych, kanalizacyjnych lub drenażowych;

- usługi oczyszczania ścieków (włączając ścieki przemysłowe, pochodzące z gospodarstw domowych, basenów kąpielowych itp.) w procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych, takich jak: odsiewanie, filtrowanie, oczyszczanie mechaniczne na kratach i sitach, sedymentacja itp.,

- usługi związane z utrzymaniem, czyszczeniem systemów kanalizacyjnych i drenażowych, włączając przetykanie rur.

Grupowanie to nie obejmuje:

- usług związanych z poborem lub oczyszczaniem wody, sklasyfikowanych w 36.00,

- usług związanych z rozprowadzaniem wody w systemie sieciowym, sklasyfikowanych w 36.00.20.0,

- budowy, naprawy i przebudowy systemów kanalizacyjnych, sklasyfikowanych w 42.21.2,

- usług czyszczenia i udrażniania instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach, sklasyfikowanych w 43.22.11.0.

Uwzględniając powyższe, usługa przyłączenia Odbiorców zewnętrznych do sieci kanalizacyjnej spełnia kryteria i posiada właściwości dla usług objętych działem PKWiU 37 USŁUGI ZWIĄZANE Z ODPROWADZANIEM I OCZYSZCZANIEM ŚCIEKÓW; OSADY ZE ŚCIEKÓW KANALIZACYJNYCH.

Klasyfikacja została dokonana zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015), zwłaszcza z uwzględnieniem pkt 5.3.2 tych zasad.

UZASADNIENIE zastosowania stawki podatku od towarów i usług

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy - stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym, w świetle art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy - w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%.

Z kolei, na mocy art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem art. 114 ust. 1 i art. 138i ust. 4.

Jak stanowi art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6% stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Zgodnie z art. 146aa ust. 1a ww. ustawy, jeżeli w roku następującym po roku, dla którego osiągnięte zostały wartości, o których mowa w ust. 1, zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 112d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stosowanie stawek, o których mowa w ust. 1, przedłuża się do końca roku następującego po roku, w którym:

1) kwota wydatków jest obliczana zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku ze spełnieniem warunków, o których mowa w art. 112d ust. 4 tej ustawy, oraz

2) wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%, - jednak nie dłużej niż do końca 2022 r.

Stosownie do art. 146ea ustawy, w roku 2023:

1)

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%;

2)

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3, wynosi 8%.

Zgodnie z art. 146ef ust. 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do końca roku, w którym suma wydatków wymienionych w art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655, 974 i 1725) określonych na ten rok w ustawie budżetowej, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 lipca tego roku, oraz planie finansowym Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych przedłożonym zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny albo projekcie tego planu przedstawionym do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej zgodnie z art. 42 ust. 2 i 3 tej ustawy, jeżeli plan ten nie został przedłożony zgodnie z art. 42 ust. 4 tej ustawy, po wyłączeniu planowanych przepływów finansowych w ramach tej sumy wydatków, jest wyższa niż 3% wartości produktu krajowego brutto określonego zgodnie z art. 40 ust. 2 tej ustawy:

1)

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%;

2)

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W poz. 26 załącznika nr 3 do ustawy stanowiącym wykaz towarów i usług opodatkowanych obecnie stawką podatku w wysokości 8% wskazano PKWiU ex 37 - Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Przez ex, stosownie do art. 2 pkt 30 ustawy, rozumie się zakres towarów i usług węższy niż określony odpowiednio w danym dziale, pozycji, podpozycji lub kodzie Nomenklatury Scalonej (CN) lub danym grupowaniu klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania stawki preferencyjnej tylko dla towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług).

Opisana we wniosku usługa mieści się w dziale PKWiU 37 usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Zatem stawką właściwą dla tej usługi jest - na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 2 i ust. 1a oraz poz. 26 zał. nr 3 do ustawy, art. 146ea pkt 2 oraz art. 146ef ust. 1 pkt 2 ustawy - stawka podatku w wysokości 8%.

Informacje dodatkowe

Niniejsza WIS jest ważna, jeśli w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe od podatku od towarów i usług (art. 42a ustawy). W zakresie wyeliminowania lub zastosowania zwolnienia Wnioskodawca może zwrócić się o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Podmiot, na rzecz którego wydano WIS, może ją stosować wyłącznie do usług tożsamych pod każdym względem z usługą będącą przedmiotem niniejszej decyzji.

Niniejsza WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotu, dla którego została wydana, w odniesieniu do usługi będącej jej przedmiotem, która została wykonana po dniu, w którym WIS została doręczona (art. 42c ust. 1 pkt 2 ustawy), z wyjątkiem następujących przypadków:

- podmiot ten złożył fałszywe oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku o WIS, w zakresie przedmiotowym tego wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 42b ust. 3 ustawy),

- usługa, będąca przedmiotem niniejszej WIS, stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy (art. 42ca ustawy).

Niniejsza WIS jest ważna przez okres 5 lat licząc od dnia jej wydania (art. 42 ha ustawy), przy czym wygasa ona z mocy prawa przed upływem tego terminu w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług odnoszących się do usługi, będącej przedmiotem tej WIS, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których stała się z nimi niezgodna (art. 42h ust. 1 ustawy).

Do liczenia terminów okresu ważności WIS stosuje się odpowiednio art. 12 Ordynacji podatkowej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji - stosownie do art. 220 § 1 w związku z art. 221 oraz art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej - służy Stronie odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała, lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: (KIS/SkrytkaESP lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-Urząd Skarbowy na stronie: https://www.podatki.gov.pl) e-urząd-skarbowy/będąc użytkownikiem/wyznaczając użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym.

W przypadku wnoszenia odwołania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP oraz eUrząd Skarbowy.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: www.kis.gov.pl