0111-KDSB1-2.440.140.2022.2.SC, WIS TOWAR - baton - CN 18 - 23% - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - OpenLEX

0111-KDSB1-2.440.140.2022.2.SC - WIS TOWAR - baton - CN 18 - 23%

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 12 sierpnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDSB1-2.440.140.2022.2.SC WIS TOWAR - baton - CN 18 - 23%

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.), zwanej dalej Ordynacją podatkową i art. 42a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku (...) z 13 czerwca 2022 r. (data wpływu 17 czerwca 2022 r.), uzupełnionego pismem z 25 lipca 2022 r. (data wpływu 28 lipca 2022 r.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje niniejszą wiążącą informację stawkową.

Przedmiot wniosku: towar - baton (...)

Opis towaru: produkt zawierający w swoim składzie - zgodnie z deklaracją Wnioskodawcy - (...) orzeszków ziemnych, (...), syrop (...), kawałki orzechów (...), kawałki czekolady (miazga kakaowa, (...)), (...) ((...)), ((...)), syrop (...), rodzynki, miód, olej (...), emulgator: (...).

Rozstrzygnięcie: CN 18

Stawka podatku od towarów i usług: 23%

Podstawa prawna: art. 41 ust. 1 ustawy w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy

Cel wydania WIS: określenie stawki podatku od towarów i usług

UZASADNIENIE

17 czerwca 2022 r. Wnioskodawca złożył wniosek, uzupełniony 28 lipca 2022 r. w zakresie sklasyfikowania ww. towaru według Nomenklatury scalonej (CN) na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług.

W treści wniosku przedstawiono następujący opis towaru.

(...) baton (...)

Skład: (...)% - (...) orzeszków ziemnych, (...)% - (...), (...)% - syrop (...), (...)% - kawałki orzechów (...), (...)% - kawałki czekolady (miazga kakaowa, (...)), (...)% - (...) ((...)), (...)% (...) - ((...)), (...)% - syrop (...), (...)% - rodzynki, (...)% - miód, (...)% - olej (...), (...)% - emulgator: (...).

Nazwa handlowa/ nazwy handlowe oraz informacje dodatkowe, w tym poufne:

(...)

(...) jest producentem batonów.

Opis procesu produkcyjnego:

1. Mieszanie.

2. Formowanie.

3. Chłodzenie.

4. Cięcie.

5. Chłodzenie.

6. Pakowanie.

Do wniosku dołączono:

(...)

28 lipca 2022 r. Wnioskodawca złożył pismo będące odpowiedzią na wezwanie z 14 lipca 2022 r., znak: (...), w którym wskazał skład (...) oraz (...):

Kawałki czekolady:

- (...)% miazga kakaowa,

- (...)% cukier,

- (...)% kakao (...),

- (...)% (...),

- (...)% (...).

(...):

- (...)% (...),

- (...)% (...).

Ponadto, Wnioskodawca doprecyzował, że przedmiotowy wniosek dotyczy receptury: (...).

Do wniosku dołączono również (...).

UZASADNIENIE klasyfikacji towaru

Stosownie do brzmienia art. 5a ustawy - towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej - Nomenklatura scalona obejmuje:

a)

nomenklaturę Systemu Zharmonizowanego;

b)

wspólnotowe podpodziały do tej nomenklatury nazywane "podpozycjami CN" w tych przypadkach, gdy określona jest odpowiadająca stawka celna;

c)

przepisy wstępne, dodatkowe uwagi do sekcji lub działów oraz przypisy odnoszące się do podpozycji CN.

Jednolitemu stosowaniu zarówno Systemu Zharmonizowanego (HS), jak i Nomenklatury scalonej (CN) służą Noty wyjaśniające.

Klasyfikacja towarów w Nomenklaturze scalonej podlega regułom zawartym w Ogólnych regułach interpretacji Nomenklatury scalonej zapewniającym jednolitą interpretację, co oznacza, że dany towar jest zawsze klasyfikowany do jednej i tej samej pozycji i podpozycji z wyłączeniem wszelkich innych, które mogłyby być brane pod uwagę.

Reguła 1 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej (ORINS) wskazuje, że tytuły sekcji, działów i poddziałów mają znaczenie wyłącznie orientacyjne. Dla celów prawnych klasyfikację towarów ustala się zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów oraz zgodnie z Ogólnymi regułami interpretacji Nomenklatury scalonej.

Zgodnie z tytułem działu 20 Nomenklatury scalonej, dział ten obejmuje: Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin.

Z not wyjaśniających do działu 20 wynika, że:

Niniejszy dział obejmuje:

(1) Warzywa, owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym.

(2) Warzywa, owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem.

(3) Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery owocowe lub orzechowe, pasty owocowe lub orzechowe, otrzymane w wyniku obróbki cieplnej.

(4) Homogenizowane warzywa i owoce przetworzone lub zakonserwowane.

(5) Soki owocowe lub warzywne niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu lub o objętościowej mocy alkoholu nie większej niż 0,5% obj.

(6) Warzywa, owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin przetworzone lub zakonserwowane innymi sposobami niż te, o których mowa w dziale 7., 8. lub 11. lub gdziekolwiek indziej w nomenklaturze.

(7) Produkty objęte pozycją 0714, 1105 lub 1106 (inne niż mąka, mączka i proszek z produktów objętych działem 8.), które zostały przetworzone lub zakonserwowane innymi sposobami niż te, które zostały wyszczególnione w dziale 7. lub 11.

(8) Owoce zakonserwowane poprzez osmotyczne odwodnienie.

Produkty te mogą być w całości, w kawałkach lub rozgniecione.

Natomiast zgodnie z uwagą 2 do działu: Pozycje 2007 i 2008 nie dotyczą galaretek owocowych, past owocowych, migdałów powleczonych cukrem lub tym podobnych, w postaci wyrobów cukierniczych (pozycja 1704) lub wyrobów czekoladowych (pozycja 1806).

Pozycja 2008 obejmuje: Owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

Noty wyjaśniające do pozycji 2008 stanowią:

Niniejsza pozycja obejmuje owoce, orzechy i inne jadalne części roślin, w całości, w kawałkach lub rozgniecione, włącznie z mieszankami z nich, przetworzone lub zakonserwowane innymi sposobami niż te, o których mowa w innych działach lub w poprzednich pozycjach niniejszego działu.

Obejmuje ona, między innymi:

(1) Migdały, orzeszki ziemne, orzeszki areca (lub betel) i inne orzechy, prażone na sucho, w oleju lub tłuszczu, nawet zawierające lub pokryte olejem roślinnym, solą, dodatkami aromatyzującymi, przyprawami lub innymi dodatkami.

(...)

Produkty objęte niniejszą pozycją mogą być słodzone syntetycznymi substancjami słodzącymi (np. sorbitolem) zamiast cukrem. Inne substancje (np. skrobia) mogą być dodane do produktów objętych niniejszą pozycją, pod warunkiem że nie zmienią one zasadniczych cech owoców, orzechów lub innych jadalnych części roślin.

Należy zauważyć, że jak wynika z przedstawionego opisu - produkt zawiera w swoim składzie miazgę kakaową.

Wobec powyższego, należy rozważyć klasyfikację przedmiotowego produktu do działu 18 Nomenklatury scalonej. Zgodnie z tytułem działu 18 Nomenklatury scalonej, dział ten obejmuje: Kakao i przetwory z kakao.

Uwagi do działu 18 wskazują:

1. Niniejszy dział nie obejmuje:

(...)

(b) przetworów objętych pozycją 0403,1901,1902,1904,1905, 2105, 2202, 2208, 3003 lub 3004.

2. Pozycja 1806 włącza wyroby cukiernicze zawierające kakao oraz, z uwzględnieniem uwagi 1. do niniejszego działu, pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao.

Uwagi ogólne do działu 18 stanowią, że:

Niniejszy dział obejmuje kakao (włącznie z ziarnem kakaowym) we wszystkich postaciach, masło kakaowe, tłuszcz i olej oraz przetwory spożywcze zawierające kakao (w dowolnej proporcji), z wyjątkiem:

(a) Jogurtu i innych produktów objętych pozycją 0403.

(b) Białej czekolady (pozycja 1704).

(c) Przetworów spożywczych z mąki, kaszy, mączki, skrobi lub ekstraktu słodowego, zawierających mniej niż 40% masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, oraz przetworów spożywczych z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, zawierających mniej niż 5% masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, objętych pozycją 1901.

(d) Spęcznianych lub prażonych zbóż, zawierających nie więcej niż 6% masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy (pozycja 1904).

(e) Ciast, ciastek, herbatników i innych wyrobów piekarniczych, zawierających kakao (pozycja 1905).

(f) Lodów śmietankowych i innych lodów jadalnych, zawierających kakao w dowolnej proporcji (pozycja 2105).

(g) Napojów, bezalkoholowych lub alkoholowych (np. "creme de cacao"), zawierających kakao i gotowych do spożycia (dział 22).

(h)Lekarstw (pozycja3003 lub 3004).

Niniejszy dział nie obejmuje również teobrominy, alkaloidu wyekstrahowanego z kakao (pozycja 2939).

Tytuł pozycji CN 1806 ma następujące brzmienie: Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao.

Noty do HS do pozycji CN 1806 stanowią:

(...) Czekolada zawiera głównie miazgę kakaową i cukier lub inny środek słodzący, zwykle z dodatkiem aromatu i masła kakaowego; w niektórych przypadkach miazga kakaowa może być zastąpiona proszkiem kakaowym i tłuszczem roślinnym. Czasami do czekolady dodaje się również mleko, kawę, orzechy laskowe, migdały, skórkę pomarańczową itd.

Czekolada i wyroby czekoladowe mogą mieć formę bloków, tabliczek, tabletek, batonów, pastylek, krokietów, granulek lub proszku lub mogą występować w postaci wyrobów czekoladowych nadziewanych kremami, owocami, likierami itd.

Niniejsza pozycja obejmuje również wszystkie wyroby cukiernicze zawierające kakao w dowolnej proporcji (włącznie z nugatem czekoladowym), słodzony proszek kakaowy, czekoladę w proszku, czekoladową pastę do smarowania i, zasadniczo, wszystkie przetwory spożywcze zawierające kakao (inne niż te, które zostały wyłączone w Uwagach ogólnych Not wyjaśniających do niniejszego działu).

(...)

Cytowana powyżej treść uwagi nr 1 do działu 18, zgodnie z którą - jak już wskazano - dział 18 nie obejmuje przetworów objętych pozycją 0403, 1901, 1902, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 lub 3004 oznacza, że towary objęte powyższymi pozycjami, nawet gdy zawierają w swym składzie kakao, powinny być zaklasyfikowane do tych pozycji. Jednak w przywołanej uwadze nie wskazano takiego wyjątku względem towarów objętych działem CN 20.

Szczegółowa analiza uwag do HS do działu 18 oraz Not wyjaśniających do HS do działu 18 i 20 oraz do pozycji 1806 na tle przedstawionego opisu towaru prowadzi do wniosku, że przedmiotowy produkt jest przetworem spożywczym zawierającym kakao, co wyklucza jego klasyfikację do działu CN 20.

Zatem przedmiotowy towar: (...), spełnia kryteria oraz posiada właściwości dla towarów objętych działem CN 18. Klasyfikacja towaru została dokonana zgodnie z postanowieniami 1. reguły Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej.

UZASADNIENIE zastosowania stawki podatku od towarów i usług

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym, w świetle art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%.

Zgodnie z art. 146aa ust. 1a ustawy, jeżeli w roku następującym po roku, dla którego osiągnięte zostały wartości, o których mowa w ust. 1, zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 112d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stosowanie stawek, o których mowa w ust. 1, przedłuża się do końca roku następującego po roku, w którym:

1)

kwota wydatków jest obliczana zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku ze spełnieniem warunków, o których mowa w art. 112d ust. 4 tej ustawy, oraz

2)

wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%.

Przepisy ustawy nie przewidują możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług dla towarów sklasyfikowanych do działu 18 Nomenklatury scalonej (CN).

W związku z powyższym, ponieważ opisany we wniosku towar klasyfikowany jest do działu 18 Nomenklatury scalonej (CN) oraz nie został objęty obniżoną stawką podatku od towarów i usług, jego dostawa, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie podlega opodatkowaniu stawką w wysokości 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy.

Informacje dodatkowe

Niniejsza WIS jest ważna, jeśli w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe od podatku od towarów i usług (art. 42a ustawy). W zakresie wyeliminowania lub zastosowania zwolnienia Wnioskodawca może zwrócić się o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko- Biała.

Podmiot, na rzecz którego wydano WIS, może ją stosować wyłącznie do towarów tożsamych pod każdym względem z towarem będącym przedmiotem niniejszej decyzji.

Niniejsza WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotu, dla którego została wydana, w odniesieniu do towaru będącego jej przedmiotem, który zostanie sprzedany, zaimportowany lub wewnątrzwspólnotowo nabyty po dniu, w którym WIS została doręczona (art. 42c ust. 1 pkt 1 ustawy), z wyjątkiem następujących przypadków:

- podmiot ten złożył fałszywe oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku o WIS, w zakresie przedmiotowym tego wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 42b ust. 3 ustawy);

- towar, będący przedmiotem niniejszej WIS, stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym

mowa w art. 5 ust. 5 ustawy (art. 42ca ustawy).

Niniejsza WIS jest ważna przez okres 5 lat licząc od dnia jej wydania (art. 42 ha ustawy), przy czym wygasa ona z mocy prawa przed upływem tego terminu w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług odnoszących się do towaru, będącego przedmiotem tej WIS, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których stała się z nimi niezgodna (art. 42h ust. 1 ustawy).

Do liczenia terminów okresu ważności WIS stosuje się odpowiednio art. 12 Ordynacji podatkowej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji - stosownie do art. 220 § 1 w związku z art. 221 oraz art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej - służy Stronie odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała, lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP.

W przypadku wnoszenia odwołania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: www.kis.gov.pl