0111-KDSB1-1.440.52.2021.2 - WIS TOWAR - CN 87 - stawka 23% VAT

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 22 kwietnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDSB1-1.440.52.2021.2 WIS TOWAR - CN 87 - stawka 23% VAT

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.), zwanej dalej Ordynacją podatkową i art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku firmy (...) z dnia 14 grudnia 2020 r. (data wpływu 20 stycznia 2021 r.), uzupełnionego w dniu 15 marca 2021 r. (data wpływu), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje niniejszą wiążącą informację stawkową.

Przedmiot wniosku: towar - (...)

Opis towaru: Produkt zgodnie z deklaracją Wnioskodawcy (...)

Rozstrzygnięcie: CN 87

Stawka podatku od towarów i usług: 23%

Podstawa prawna: art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy

Cel wydania WIS: na potrzeby stosowania § 10 ust. 3 pkt 1 lit. g rozporządzenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług oraz określenia stawki podatku od towarów i usług

UZASADNIENIE

W dniu 20 stycznia 2021 r. Wnioskodawca złożył wniosek, uzupełniony w dniu 15 marca 2021 r., w zakresie sklasyfikowania towaru: (...) według Nomenklatury scalonej (CN) na potrzeby stosowania § 10 ust. 3 pkt 1 lit. g rozporządzenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

W treści wniosku przedstawiono następujący szczegółowy opis towaru.

(...)

UZASADNIENIE klasyfikacji towaru

Stosownie do brzmienia art. 5a ustawy - towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacj ach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej Nomenklatura scalona obejmuje:

a.

nomenklaturę Systemu Zharmonizowanego;

b.

wspólnotowe podpodziały do tej nomenklatury nazywane "podpozycjami CN" w tych przypadkach, gdy określona jest odpowiadająca stawka celna;

c.

przepisy wstępne, dodatkowe uwagi do sekcji lub działów oraz przypisy odnoszące się do podpozycji CN.

Jednolitemu stosowaniu zarówno Systemu Zharmonizowanego (HS), jak i Nomenklatury scalonej (CN) służą Noty wyjaśniające.

Klasyfikacja towarów w Nomenklaturze scalonej podlega regułom zawartym w Ogólnych regułach interpretacji Nomenklatury scalonej zapewniającym jednolitą interpretację, co oznacza, że dany towar jest zawsze klasyfikowany do jednej i tej samej pozycji i podpozycji z wyłączeniem wszelkich innych, które mogłyby być brane pod uwagę.

Reguła 1 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej (ORINS) wskazuje, że tytuły sekcji, działów i poddziałów mają znaczenie wyłącznie orientacyjne. Dla celów prawnych klasyfikację towarów ustala się zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów oraz zgodnie z Ogólnymi regułami interpretacji Nomenklatury scalonej.

Zgodnie z tytułem działu 87 Nomenklatury scalonej: Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria.

Z Not wyjaśniających do HS do działu 87 CN wynika, że Niniejszy dział obejmuje następujące pojazdy, z wyjątkiem niektórych maszyn samobieżnych objętych sekcją XVI (patrz Noty wyjaśniające do pozycji 8701, 8705 i 8716):

(1) Ciągniki (pozycja 8701).

(2) Pojazdy silnikowe przeznaczone do przewozu osób (pozycja 8702 lub 8703) lub towarów (pozycja 8704) lub specjalistyczne (pozycja 8705).

(3) Wózki z własnym napędem do transportu wewnątrzzakładowego, niewyposażone w osprzęt do podnoszenia, używane w fabrykach, magazynach, na terenach doków albo lotniskach, do przewozu towarów na krótkie odległości, oraz wózki ciągnikowe typu używanego na peronach kolejowych (pozycja 8709).

(4) Bojowe pojazdy pancerne samobieżne (pozycja 8710).

(5) Motocykle i przyczepy motocyklowe boczne; rowery i wózki inwalidzkie, nawet napędzane silnikiem (pozycje od 8711 do 8713).

(6) Wózki dziecięce (pozycja 8715).

(7) Przyczepy i naczepy, oraz inne pojazdy bez napędu mechanicznego, tj. pojazdy ciągnące inne pojazdy, pchane lub ciągnione ręcznie albo ciągnione przez zwierzęta (pozycja 8716).

(...)

Niniejszy dział obejmuje również części i akcesoria, które można zidentyfikować jako przystosowane do użycia wyłącznie lub zasadniczo z pojazdami objętymi nim, odpowiednio do postanowień zawartych w uwagach do sekcji XVII (patrz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji).

Natomiast do pozycji CN 8708 klasyfikowane są Części i akcesoria do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705.

Noty wyjaśniające do HS do pozycji CN 8708 stanowią iż Niniejsza pozycja obejmuje części i akcesoria pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705, z zastrzeżeniem, że części i akcesoria spełniają jednocześnie obydwa następujące warunki:

(i) Muszą być możliwe do identyfikacji jako przystosowane do użycia wyłącznie lub zasadniczo wraz z wymienionymi wyżej pojazdami.

oraz

(ii) Nie mogą być wyłączone postanowieniami uwag do sekcji XVII (zobacz odpowiednie Uwagi ogólne Not wyjaśniających) (...).

Części i akcesoria niniejszej pozycji obejmują:

(...)

(B)Części nadwozi i związane z nimi akcesoria, np. płyty podłogowe, boki, osłony przednie i ściany tylne, schowki bagażowe itp.; drzwi i ich części; maski silnika (maski); okna z obramowaniem, okna wyposażone w rezystory grzejne i złącza elektryczne, obramowania okien; stopnie nadwozia; błotniki (zderzaki), osłony przeciwbłotne; tablice wskaźników; osłony chłodnicy; wsporniki tablicy rejestracyjnej; zderzaki i osłony zderzaków; wieszaki kolumny kierownicy; zewnętrzne półki bagażowe; osłony przec iwsłoneczne; urządzenia grzewcze i odmrażające nieelektryczne, wykorzystujące ciepło wytwarzane przez silnik pojazdu; pasy bezpieczeństwa przeznaczone do trwałego zamocowania w pojazdach silnikowych do zabezpieczenia osób; dywaniki podłogowe (inne niż wykonane z tkaniny albo nieutwardzonego kauczuku wulkanizowanego) itd. Zestawy, w tym zespoły konstrukcyjne podwozia-nadwozia, nienoszące jeszcze cech nadwozi niekompletnych, np. jeszcze niewyposażone w drzwi, błotniki (zderzaki), maski silnika (ma ski) i pokrywy bagażnika, są klasyfikowane do niniejszej pozycji, a nie do pozycji 8707.

(...).

Uwzględniając powyższe, przedmiotowy towar - (...) spełnia kryteria i posiada właściwości dla towarów objętych działem CN 87. Klasyfikacja towaru do tego działu jest zgodna z ww. postanowieniami 1 reguły Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej.

UZASADNIENIE klasyfikacji towaru na potrzeby stosowania § 10 ust. 3 pkt 1 lit. g rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Towar będący przedmiotem wniosku spełnia kryteria i posiada właściwości dla towarów objętych pozycją 8708 Nomenklatury scalonej (CN).

Klasyfikacja towaru została dokonana zgodnie z postanowieniami 1. reguły Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej.

UZASADNIENIE zastosowania stawki podatku od towarów i usług

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy - stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak stanowi art. 146aa ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6% stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zgodnie z art. 146aa ust. 1a ww. ustawy, jeżeli w roku następującym po roku, dla którego osiągnięte zostały wartości, o których mowa w ust. 1, zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 112d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stosowanie stawek, o których mowa w ust. 1, przedłuża się do końca roku następującego po roku, w którym:

1.

kwota wydatków jest obliczana zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pub-licznych w związku ze spełnieniem warunków, o których mowa w art. 112d ust. 4 tej ustawy, oraz

2.

wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%.

W związku z powyższym, ponieważ opisany we wniosku towar - (...) klasyfikowany jest do działu 87 Nomenklatury scalonej (CN) oraz nie został objęty obniżoną stawką podatku od towarów i usług jego dostawa, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie podlega opodatkowaniu stawką w wysokości 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy.

Informacje dodatkowe

Niniejsza WIS jest ważna, jeśli w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe od podatku od towarów i usług (art. 42a ustawy). W zakresie wyeliminowania lub zastosowania zwolnienia Wnioskodawca może zwrócić się o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Podmiot, na rzecz którego wydano WIS, może ją stosować wyłącznie do towarów tożsamych pod każdym względem z towarem będącym przedmiotem niniejszej decyzji.

Niniejsza WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotu, dla którego została wydana, w odniesieniu do towaru będącego jej przedmiotem, który zostanie sprzedany, zaimportowany lub wewnątrzwspólnotowo nabyty po dniu, w którym WIS została doręczona (art. 42c ust. 1 pkt 1 ustawy), z wyjątkiem następujących przypadków:

* podmiot ten złożył fałszywe oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku o WIS, w zakresie przedmiotowym tego wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 42b ust. 3 ustawy),

* towar, będący przedmiotem niniejszej WIS, stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia p rawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy (art. 42ca ustawy).

Niniejsza WIS jest ważna przez okres 5 lat licząc od dnia jej wydania (art. 42 ha ustawy), przy czym wygasa ona z mocy prawa przed upływem tego terminu w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług odnoszących się do towaru, będącego przedmiotem tej WIS, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których stała się z nimi niezgodna (art. 42h ust. 1 ustawy).

Do liczenia terminów okresu ważności WIS stosuje się odpowiednio art. 12 Ordynacji podatkowej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji - stosownie do art. 220 § 1 w związku z art. 221 oraz art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej - służy Stronie odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała, lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP.

W przypadku wnoszenia odwołania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: www.kis.gov.pl