0111-KDSB1-1.440.11.2023.4.WK - WIS TOWAR - LOKAL MIESZKALNY W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM WRAZ Z PRZYNALEŻĄCYMI DO NIEGO UDZIAŁEM W GRUNCIE I CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKU, A TAKŻE KOMÓRKĄ LOKATORSKĄ ORAZ PRAWEM DO WYŁĄCZNEGO KORZYSTANIA Z MIEJSCA POSTOJOWEGO - stawka 8% VAT

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 20 kwietnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDSB1-1.440.11.2023.4.WK WIS TOWAR - LOKAL MIESZKALNY W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM WRAZ Z PRZYNALEŻĄCYMI DO NIEGO UDZIAŁEM W GRUNCIE I CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKU, A TAKŻE KOMÓRKĄ LOKATORSKĄ ORAZ PRAWEM DO WYŁĄCZNEGO KORZYSTANIA Z MIEJSCA POSTOJOWEGO - stawka 8% VAT

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.), zwanej dalej Ordynacją podatkową i art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze. zm.), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku (...) z dnia 17 stycznia 2023 r. (data wpływu), uzupełnionego pismami z dnia 9 marca 2023 r. (data wpływu 10 marca 2023 r.) oraz 29 marca 2023 r. (data wpływu), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje niniejszą wiążącą informację stawkową.

Przedmiot wniosku: towar - lokal mieszkalny nr (...) o powierzchni użytkowej (...) m2, zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, sklasyfikowanym w PKOB 1122 wraz z przynależącymi do niego udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku, a także komórką lokatorską nr (...) o powierzchni użytkowej (...) m2 oraz prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr (...) usytuowanego w garażu podziemnym na kondygnacji (...) budynku mieszkalnego

Opis towaru: Lokal mieszkalny nr (...) o powierzchni użytkowej (...) m2, zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z częścią usługową przy ulicy (...), sklasyfikowanym w PKOB 1122, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta nr (...). Do lokalu mieszkalnego przynależy udział w gruncie i częściach wspólnych budynku, a także komórka lokatorska nr (...) o powierzchni użytkowej (...) m2 oraz prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr (...) usytuowanego w garażu podziemnym na kondygnacji (...) budynku mieszkalnego. Lokal mieszkalny spełnia definicję samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz jest przeznaczony do stałego zamieszkania.

Rozstrzygnięcie: lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym sklasyfikowanym w PKOB 1122

Stawka podatku od towarów i usług: 8%

Podstawa prawna: art. 41 ust. 2 ustawy z zw. z art. 41 ust. 12 ustawy oraz art. 146ea pkt 2 i art. 146ef ust. 1 pkt 2 ustawy

Cel wydania WIS: określenie stawki podatku od towarów i usług

UZASADNIENIE

W dniu 17 stycznia 2023 r. Wnioskodawca złożył wniosek, uzupełniony w dniu 10 marca 2023 r. oraz 29 marca 2023 r. w zakresie sklasyfikowania towaru - lokal mieszkalny nr (...) o powierzchni użytkowej (...) m2, zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, sklasyfikowanym w PKOB 1122 wraz z przynależącymi do niego udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku, a także komórką lokatorską nr (...) o powierzchni użytkowej (...) m2 oraz prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr (...) usytuowanego w garażu podziemnym na kondygnacji (...) budynku mieszkalnego według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług.

W treści wniosku przedstawiono następujący opis towaru:

Spółka prowadzi działalność deweloperską (świadczy usługi oznaczone symbolem: (...).

Spółka zrealizowała przedsięwzięcie budowlane polegające na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego składającego się z części mieszkalno-usługowej o (...) kondygnacjach nadziemnych i (...) podziemnych, na których znajduje się garaż wielostanowiskowy (...). Lokale mieszkalne mają powierzchnię nie większą niż 150 mkw. Spółka sprzedaje ww. lokale mieszkalne ze stawką 8%.

Przedmiotem zapytania jest sprzedaż miejsc postojowych w garażu podziemnym znajdującym się pod częścią mieszkalną.

Spółka rozpoczęła budowę w roku (...). Od początku budowy spółka zawierała z klientami umowy deweloperskie (...).

Finalnie, Spółka ustanawia odrębną własność i dokonuje sprzedaży lokali wraz z udziałami we wspólnych częściach budynków oraz z udziałem w prawie własności działek, na których budynki usytuowane. (...) sprzedaży każdego z lokali zostaje ustalony sposób korzystania z nieruchomości wspólnej, w ten sposób, że każdoczesnym właścicielom poszczególnych lokali będzie przysługiwało prawo do wyłącznego korzystania z określonego (...) miejsca parkingowego w garażu podziemnym znajdującym się pod częścią mieszkalną. (...).

Prawo do wyłącznego korzystania z miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym pod częścią mieszkalną może być przyznane jedynie nabywcom poszczególnych lokali w tym budynku i jest nierozerwalnie związane z lokalem. Nie ma możliwości przyznania tego prawa osobie, która nie nabyła lokalu w tym budynku. Prawo to nie może stanowić przedmiotu samodzielnego obrotu, może być sprzedawane i nabywane wyłącznie z lokalem mieszkalnym, do którego zostało przypisane, co w praktyce oznacza, że określona osoba nie może nabyć prawa do miejsca postojowego nie nabywając lokalu, a Spółka nie może dokonać zbycia takiego prawa osobom innym, niż nabywcy lokali w danym budynku.

Przeniesienie na nabywcę własności lokalu wraz z przynależącymi do niego udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku oraz prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego następuje w drodze jednej umowy (...).

(...)

W dniu 10 marca 2023 r. do tutejszego Organu wpłynęło uzupełnienie wniosku będące odpowiedzią na wezwanie z dnia 14 lutego 2023 r. znak: 0111-KDSB1-1.440.11.2023.1.WK, w którym Wnioskodawca wskazał następujące informacje:

(...) przedmiotem wniosku jest klasyfikacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy (...) wraz z przynależącymi do niego udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku, komórką lokatorską przynależną do lokalu mieszkalnego i prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego zlokalizowanego w garażu podziemnym.

(...) zwracamy się z wnioskiem o klasyfikację lokalu mieszkalnego numer (...) o łącznej powierzchni użytkowej (...) mkw., znajdującego się na (...) piętrze budynku mieszkalnego przy ul. (...). Do tego lokalu przylega balkon o powierzchni (...) mkw., przyznany do wyłącznego użytku właściciela tego lokalu. Pomieszczeniem przynależnym do lokalu będzie komórka lokatorska nr (...), zlokalizowana na kondygnacji (...) o powierzchni użytkowej (...) mkw. Z własnością tego lokalu związany będzie udział (...) części we współwłasności nieruchomości wspólnej obejmujący grunt oraz części budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. Nabywcy opisywanego lokalu przysługiwało będzie prawo do wyłącznego korzystania z części nieruchomości wspólnej stanowiącej miejsce postojowe nr (...) znajdujące się na kondygnacji (...) budynku mieszkalnego.

Lokal nr (...) w budynku mieszkalnym przy ul. (...) nie ma jeszcze oddzielnej księgi wieczystej (nastąpi to w momencie przeniesienia własności lokalu na Nabywcę). Księga wieczysta dla budynku mieszkalnego przy ul. (...) ma numer (...).

(...)

Komórka lokatorska nr (...) będąca pomieszczeniem przynależnym do lokalu mieszkalnego nr (...) miała zaplanowaną powierzchnię (...) mkw., powierzchnia wynikająca z (...) również wynosi (...) mkw.

(...) każdoczesny właściciel lokalu mieszkalnego nr (...) będzie miał prawo do wyłącznego korzystania z części nieruchomości wspólnej stanowiącej miejsce postojowe nr (...) położone na kondygnacji (...) w garażu wielostanowiskowym pod budynkiem przy ulicy (...).

Na chwilę obecną lokal mieszkalny nr (...) objęty jest księgą wieczystą wspólną dla całego budynku (...).

Po przeniesieniu prawa własności w odrębnej księdze znajdzie się lokal mieszkalny numer (...), z własnością którego związany będzie udział (...) części we współwłasności nieruchomości wspólnej obejmujący grunt oraz części budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz z pomieszczeniem przynależnym - komórką lokatorską nr (...). (...) dające właścicielowi lokalu numer (...) prawo do wyłącznego korzystania ze wskazanego miejsca postojowego.

(...)

Lokal mieszkalny numer (...) w budynku mieszkalnym przy ul. (...) ma (...) mkw. powierzchni użytkowej.

Lokal mieszkalny numer (...) w budynku mieszkalnym przy ul. (...) zostanie sprzedany w standardzie deweloperskim tj. otynkowane ściany, wylewki, okna, parapety zewnętrzne i wewnętrzne, drzwi wejściowe, rozprowadzone instalacje: elektryczna z białym montażem, i wyprowadzeniem pod oświetlenie, przyłącza wod - kan, c.o. z grzejnikami, balustrady i płytki na balkonie.

Lokal mieszkalny numer (...) w budynku mieszkalnym przy ul. (...) składa się z następujących pomieszczeń:

(...)

Lokal mieszkalny numer (...) w budynku mieszkalnym przy ul. (...) przeznaczony jest do stałego zamieszkania.

Lokal mieszkalny numer (...) w budynku mieszkalnym przy ul. (...) spełnia definicję samodzielnego lokalu mieszkalnego, (...).

Symbol PKOB dla budynku mieszkalnego przy ul. (...) to 1122.

Nie oczekujemy klasyfikacji miejsca postojowego zlokalizowanego w garażu podziemnym pod budynkiem mieszkalnym, (...).

(...)

W dniu 29 marca 2023 r. do tutejszego Organu wpłynęło pismo będące odpowiedzią na wezwanie z dnia 20 marca 2023 r. znak: 0111-KDSB1-1.440.11.2023.2.WK, w którym Wnioskodawca wyjaśnił (...):

Podtrzymujemy, że wniosek o wydanie WIS dotyczy lokalu mieszkalnego numer (...) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. (...) o łącznej powierzchni użytkowej (...) mkw., do którego przylega balkon o powierzchni (...) mkw. przyznany do wyłącznego użytku właściciela tego lokalu. Pomieszczeniem przynależnym do lokalu jest komórka lokatorska nr (...), zlokalizowana na kondygnacji (...) o powierzchni użytkowej (...) mkw. Lokal mieszkalny składa się z następujących pomieszczeń:

(...)

Suma powierzchni pomieszczeń lokalu daje metraż całkowity (...) mkw.

(...)

(...) planowana powierzchnia lokalu mieszkalnego numer (...) wynosi (...) mkw. Jest to powierzchnia lokalu po zsumowaniu planowanych powierzchni poszczególnych pomieszczeń należących do lokalu, tj.

(...)

W odniesieniu do powierzchni przynależnej do lokalu mieszkalnego numer (...) komórki lokatorskiej numer (...) wskazujemy, że planowana powierzchnia komórki wynikająca z (...) wynosiła (...) mkw. Po wybudowaniu budynku dokonano stosownych pomiarów, z których wynika rzeczywista powierzchnia komórki lokatorskiej (...) mkw. (...)

(...)

Postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2023 r. Wnioskodawcy wyznaczono siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego w sprawie. Pismo zostało doręczone Wnioskodawcy 11 kwietnia 2023 r. Nie skorzystał On z przysługującego mu prawa.

UZASADNIENIE klasyfikacji towaru

Stosownie do brzmienia art. 5a ustawy towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Zgodnie z art. 42a ustawy, wiążąca informacja stawkowa, zwana dalej "WIS", jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług, która zawiera:

1)

opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS;

2)

klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) albo według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług albo według sekcji, działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, niezbędną do:

a)

określenia stawki podatku właściwej dla towaru albo usługi,

b)

stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie - w przypadku, o którym mowa w art. 42b ust. 4;

3)

stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi.

Zatem w przypadku, gdy stawka podatku od towarów i usług nie jest uzależniona od zaklasyfikowania danego towaru lub usługi, lub towaru i/lub usługi, które razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu (świadczenie kompleksowe) do odpowiedniej klasyfikacji (CN, PKOB lub PKWiU), ale od spełnienia definicji (opisu) zawartej w odpowiednim przepisie ustawy lub pozycji załącznika do ustawy, przedmiotem postępowania w zakresie wydania WIS jest ustalenie, czy opisana usługa spełnia wymogi wskazane przez ustawodawcę w tym opisie.

UZASADNIENIE zastosowania stawki podatku od towarów i usług

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy - stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Z kolei na mocy art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem art. 114 ust. 1 i art. 138i ust. 4.

Według art. 146ea pkt 1 i 2 ustawy, w roku 2023:

1)

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%,

2)

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3, wynosi 8%.

Z kolei stosownie do art. 146ef ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do końca roku, w którym suma wydatków wymienionych w art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655, 974 i 1725) określonych na ten rok w ustawie budżetowej, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 lipca tego roku, oraz planie finansowym Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych przedłożonym zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny albo projekcie tego planu przedstawionym do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej zgodnie z art. 42 ust. 2 i 3 tej ustawy, jeżeli plan ten nie został przedłożony zgodnie z art. 42 ust. 4 tej ustawy, po wyłączeniu planowanych przepływów finansowych w ramach tej sumy wydatków, jest wyższa niż 3% wartości produktu krajowego brutto określonego zgodnie z art. 40 ust. 2 tej ustawy:

1)

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%;

2)

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Artykuł 41 ust. 12 ustawy stanowi, że stawkę podatku o której mowa w ust. 2 stosuje się do:

1)

dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy lub robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;

2)

robót konserwacyjnych dotyczących:

a)

obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,

b) lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, - w zakresie w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 1.

Zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy, przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, oraz obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, a także mikroinstalację, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610, 1093, 1873 i 2376 oraz z 2022 r. poz. 467), funkcjonalnie z nimi związaną, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Według art. 2 pkt 12 ustawy, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Stosownie do art. 41 ust. 12b ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

1)

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;

2)

lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W celu zastosowania prawidłowej stawki niezbędne jest określenie, czy dany obiekt jest obiektem wymienionym w art. 2 pkt 12 ustawy i jakie spełnia funkcje - mieszkalne czy użytkowe.

Z uwagi na fakt, że ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do ustawy nie zawierają definicji lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego, należy posiłkować się w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048).

W myśl art. 2 ust. 1 ww. ustawy, samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, zwane dalej lokalami, mogą stanowić odrębne nieruchomości.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy, samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.

Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1a-2, stwierdza starosta w formie zaświadczenia (art. 2 ust. 3 ww. ustawy).

Stosownie natomiast do ust. 4 powołanego artykułu, do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane dalej pomieszczeniami przynależnymi.

Ustawa o własności lokali wprowadza również pojęcie nieruchomości wspólnej, określa warunki, jakimi obwarowane jest jej powstanie i zasady obliczania w niej udziału. Według art. 3 ust. 1 powyższej ustawy, w razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali. Jednakże stosownie do ust. 2 ww. artykułu, nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Analiza powołanych wyżej przepisów prawnych prowadzi do wniosku, iż 8% stawka podatku od towarów i usług może być stosowana wyłącznie w stosunku do będących przedmiotem obrotu (sprzedaży) samodzielnych lokali mieszkalnych w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali, służących zaspokajaniu "mieszkaniowych" potrzeb społeczeństwa. O tym zaś przesądza, zgodnie z przywołanym art. 2 ust. 3 ustawy o własności lokali treść zaświadczenia wydanego przez starostę, a także treść aktu notarialnego, gdzie określa się przedmiot sprzedaży (lokal użytkowy lub lokal mieszkalny). Preferencyjna stawka podatku od towarów i usług nie ma natomiast zastosowania do sprzedaży lokali użytkowych, czyli lokali, które nie pełnią funkcji mieszkaniowych.

Istotne znaczenie dla ustalenia właściwej stawki VAT ma sposób sprzedaży przynależnej komórki lokatorskiej oraz prawa do korzystania z miejsca postojowego i jego przynależność do lokalu mieszkalnego. Analizie poddać należy okoliczność, czy ww. "składnik majątkowy" jest, czy też nie może być przedmiotem odrębnej własności, a przez to, czy może stanowić przedmiot samodzielnego obrotu, a więc czy może być sprzedawany i nabywany tylko i wyłącznie z lokalem mieszkalnym, do którego został przypisany, czy też odrębnie.

W przedmiotowej sprawie należy mieć na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności, z których wynika, że komórka lokatorska oraz miejsce postojowe usytuowane w garażu podziemnym na kondygnacji (...) budynku mieszkalnego - nie mogą być przedmiotem samodzielnego obrotu. Lokal mieszkalny i komórka lokatorska objęte zostaną jedną księgą wieczystą. Z kolei miejsce postojowe przyznane zostanie nabywcy lokalu w ramach podziału nieruchomości wspólnej do korzystania, mocą którego każdoczesny właściciel lokalu mieszkalnego nr (...) będzie miał prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr (...). Zatem w przypadku sprzedaży przedmiotowego lokalu wraz z komórką lokatorską i miejscem postojowym zastosowanie będzie miała jedna stawka VAT.

W związku z powyższym, ponieważ opisany we wniosku towar - lokal mieszkalny nr (...) o powierzchni użytkowej (...) m2, zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, sklasyfikowanym w PKOB 1122 wraz z przynależącymi do niego udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku, a także komórką lokatorską nr (...) o powierzchni użytkowej (...) m2 oraz prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr (...) usytuowanego w garażu podziemnym na kondygnacji (...) budynku mieszkalnego - jest samodzielnym lokalem mieszkalnym (...), o którym mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o własności lokali, jak również będący przedmiotem wniosku lokal znajduje się w budynku mieszkalnym sklasyfikowanym do działu 11 PKOB oraz nie jest wymieniony w wyłączeniu, o którym mowa w art. 41 ust. 12b ustawy, jego dostawa podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w zw. z art. 41 ust. 12 ustawy oraz art. 146ea pkt 2 i art. 146ef ust. 1 pkt 2 ustawy.

Niniejsza WIS nie rozstrzyga prawidłowości klasyfikacji budynku według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). Klasyfikację wskazaną przez Wnioskodawcę przyjęto jako element opisu sprawy.

Informacje dodatkowe

Niniejsza WIS jest ważna, jeśli w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe od podatku od towarów i usług (art. 42a ustawy). W zakresie wyeliminowania lub zastosowania zwolnienia Wnioskodawca może zwrócić się o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43–300 Bielsko–Biała.

Podmiot, na rzecz którego wydano WIS, może ją stosować wyłącznie do towaru tożsamego pod każdym względem z towarem będącym przedmiotem niniejszej decyzji.

Niniejsza WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotu, dla którego została wydana, w odniesieniu do towaru będącego jej przedmiotem, który zostanie sprzedany, zaimportowany lub wewnątrzwspólnotowo nabyty po dniu, w którym WIS została doręczona (art. 42c ust. 1 pkt 1 ustawy), z wyjątkiem następujących przypadków:

- podmiot ten złożył fałszywe oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku o WIS, w zakresie przedmiotowym tego wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 42b ust. 3 ustawy),

- towar, będący przedmiotem niniejszej WIS, stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy (art. 42ca ustawy).

Niniejsza WIS jest ważna przez okres 5 lat licząc od dnia jej wydania (art. 42 ha ustawy), przy czym wygasa ona z mocy prawa przed upływem tego terminu w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług odnoszących się do towaru, będącego przedmiotem tej WIS, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których stała się z nimi niezgodna (art. 42h ust. 1 ustawy).

Do liczenia terminów okresu ważności WIS stosuje się odpowiednio art. 12 Ordynacji podatkowej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji - stosownie do art. 220 § 1 w zw. z art. 221 oraz art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej - służy Stronie odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała, lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP.

W przypadku wnoszenia odwołania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: www.kis.gov.pl