0111-KDIB4.4014.91.2019.4.BD - Wyłączenie z PCC transakcji sprzedaży nieruchomości podlegającej pod podatek VAT.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 4 czerwca 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB4.4014.91.2019.4.BD Wyłączenie z PCC transakcji sprzedaży nieruchomości podlegającej pod podatek VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 i art. 14r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900) - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Zainteresowanych przedstawione we wniosku wspólnym z 4 kwietnia 2019 r. (data wpływu - 8 kwietnia 2019 r.), uzupełnionym 12 kwietnia 2019 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych umowy sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 kwietnia 2019 r. wpłynął do Organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych umowy sprzedaży nieruchomości.

Wniosek został uzupełniony samoistnie 12 kwietnia 2019 r.

We wniosku złożonym przez:

* Zainteresowanego będącego stroną postępowania: Sp. z o.o. Sp.k. ("Kupujący"),

* Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania: K.O. Sp. z o.o. ("Sprzedający", "Zbywca"),

przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

I. Opis Sprzedającego i Kupującego oraz przedmiotu planowanej Transakcji.

Zainteresowany niebędący stroną postępowania ("Sprzedający" lub "Zbywca") jest spółką prawa polskiego (spółką z o.o.), zarejestrowaną jako czynny podatnik podatku od towarów i usług (Zbywca będzie czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług również w dniu Transakcji - zdefiniowanej niżej). Podstawowa działalność Spółki polega na wydawnictwie oraz dystrybucji książek.

Zainteresowany będący stroną postępowania ("Kupujący") jest natomiast spółką prawa polskiego (spółką komandytową), zarejestrowaną jako czynny podatnik podatku od towarów i usług (Kupujący będzie czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług również w dniu Transakcji - zdefiniowanej niżej), której podstawową działalnością jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami. W dalszej części wniosku Sprzedający oraz Kupujący określani będą łącznie jako "Zainteresowani".

W chwili obecnej, Sprzedający planuje zbyć na rzecz Kupującego nieruchomość gruntową, położoną w P. ("Transakcja"), opisaną w dalszej części wniosku. Sprzedający jest właścicielem nieruchomości gruntowej położonej w P., składającej się, m.in., z działki oznaczonej numerem 1/7 o obszarze 4,3277 ha ("Grunt").

Prawo użytkowania wieczystego działek oznaczonych numerami 1/3 i 1/5 (działka 1/7, stanowiąca Grunt i będącą przedmiotem Transakcji, powstała wskutek podziału działki 1/5, o czym mowa niżej) wraz z prawem własności naniesień posadowionych na tych działkach, zostało nabyte przez Sprzedającego na podstawie aktu notarialnego z 30 listopada 2009 r., zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 277, poz. 2744), w oparciu o Zarządzenie nr 349 Wojewody z 13 października 2009 r. o prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego ("PMU").

Nieruchomość w momencie nabycia była zabudowana. Przedmiotem nabycia było przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. (obecnie: Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.), to jest, w szczególności, zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, będących do dnia ich przekazania Sprzedającemu we władaniu PMU. Nabycie to nie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W momencie dokonania nabycia Nieruchomości, Sprzedający przejął jednocześnie, obowiązujące w dniu 30 listopada 2009 r., umowy najmu odnoszące się do Naniesień (ich części) zdefiniowanych poniżej, których stroną był PMU. W 2016 r. prawo użytkowania wieczystego działek oznaczonych numerami 1/3 i 1/5 przekształcone zostało w prawo własności.

Dnia 29 listopada 2018 r., na mocy Decyzji Prezydenta Miasta P., działka oznaczona numerem 1/5 została podzielona na działki o numerach: 1/6, 1/7 (tj. Grunt) oraz 1/8.

W chwili obecnej działka 1/5 objęta jest księgą wieczystą, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w P. Opisany powyżej podział działki 1/5 zostanie ujawniony w księdze wieczystej (stosowny wniosek w tym zakresie został złożony przez Zbywcę).

Grunt jest zabudowany i są na nim posadowione:

1. Budynek magazynowy nr 2,

2. Budynek magazynowy nr 3,

3. Budynek magazynowy nr 7,

4. Budynek administracyjno-biurowy przy budynku magazynowym nr 7,

5. Budynek magazynowy nr 8,

6. Budynek socjalno-biurowy przy budynku magazynowym nr 8,

7. Garaż lokomotywki,

8. Budynek portierni nr 2,

9. Wiata magazynowa mała,

10. Wiata blaszana typ syberyjski,

11. Budynek magazynowy nr 11,

12. Budynek gospodarczy przy budynku magazynowym nr 8,

13. Utwardzone drogi wewnętrzne i parkingi,

14. Zbiornik p.poż. o pojemności 700 m3 - stanowiący zabezpieczenie p.poż. zgodnie z wymaganiami właściwych przepisów prawa (dalej łącznie: "Naniesienia").

Wszystkie wskazane wyżej Naniesienia stanowią budynek lub budowlę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.).

Sprzedający jest właścicielem Naniesień znajdujących się na Gruncie. Grunt oraz Naniesienia, w dalszej części wniosku, nazywane będą łącznie "Nieruchomością".

Grunt (wówczas jeszcze jako fragment działki 1/5) był zabudowany wszystkimi wskazanymi powyżej Naniesieniami już w momencie nabycia prawa użytkowania wieczystego działek o numerach 1/3 i 1/5 przez Sprzedającego 30 listopada 2009 r., o czym mowa powyżej.

Po nabyciu Nieruchomości, Zbywca nie dokonywał (oraz do dnia przeprowadzenia Transakcji nie dokona) w odniesieniu do Naniesień posadowionych na Gruncie żadnych istotnych ulepszeń (modernizacji), równych lub przekraczających 30% ich (każdego z osobna) wartości początkowej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Ponadto, po nabyciu Nieruchomości Zbywca nie wzniósł (oraz nie wzniesie do dnia dokonania Transakcji) na Gruncie żadnych nowych naniesień (budynków lub budowli). Sprzedający, po nabyciu majątku PMU, tj. od 2009 r., wykorzystywał Naniesienia na potrzeby własnej działalności gospodarczej.

Kiedy Naniesienia nie były wykorzystywane na potrzeby własnej działalności gospodarczej Zbywcy, były one przedmiotem umów najmu zawartych z podmiotami trzecimi, których stroną był bądź jest obecnie Sprzedający (niektóre z takich umów najmu obowiązują w momencie złożenia wniosku, a inne obowiązywały w przeszłości).

W szczególności, od momentu nabycia majątku PMU przez Sprzedającego:

1. Budynek magazynowy nr 2 - był przedmiotem najmu w co najmniej połowie powierzchni, wynajem prowadzony przez Sprzedającego od momentu nabycia przedsiębiorstwa PMU, obecnie wynajmowana jest część powierzchni,

2. Budynek magazynowy nr 3 - był przedmiotem najmu częściowo, wynajem prowadzony przez Sprzedającego od momentu nabycia przedsiębiorstwa PMU, obecnie wynajmowana jest część powierzchni,

3. Budynek magazynowy nr 7 - był przedmiotem najmu częściowo, wynajem prowadzony przez Sprzedającego od momentu nabycia przedsiębiorstwa PMU, obecnie użytkowany przez Sprzedającego na potrzeby jego działalności gospodarczej,

4. Budynek administracyjno-biurowy przy budynku magazynowym nr 7 - był przedmiotem najmu częściowo, wynajem prowadzony przez Sprzedającego od momentu nabycia przedsiębiorstwa PMU, obecnie wynajmowana jest część powierzchni,

5. Budynek magazynowy nr 8 - był przedmiotem najmu częściowo, wynajem prowadzony przez Sprzedającego od momentu nabycia przedsiębiorstwa PMU, obecnie wynajmowana jest część powierzchni,

6. Budynek socjalno-biurowy przy budynku magazynowym nr 8 - był przedmiotem najmu częściowo, wynajem prowadzony przez Sprzedającego od momentu nabycia przedsiębiorstwa PMU, obecnie wynajmowana jest część powierzchni,

7. Garaż lokomotywki - był przedmiotem najmu częściowo, wynajem prowadzony przez Sprzedającego od 2016 r., obecnie wynajmowana jest część powierzchni,

8. Budynek magazynowy nr 11 - wynajem prowadzony przez Sprzedającego od momentu nabycia przedsiębiorstwa PMU, obecnie wynajmowany w 100%,

9. Parking - był przedmiotem najmu częściowo, wynajem prowadzony przez Sprzedającego od momentu nabycia przedsiębiorstwa PMU, obecnie wynajmowana jest część powierzchni.

Obecnie, jak już nadmieniono wyżej, Sprzedający planuje zbyć Nieruchomość w ramach jednej Transakcji na rzecz Kupującego. Dokonanie Transakcji planowane jest na 2019 r.

II. Nieruchomość w strukturze organizacyjnej Zbywcy.

Nieruchomość wchodzi w skład - wyodrębnionego, na mocy stosownej uchwały zarządu Zbywcy ("Uchwała") w strukturze organizacyjnej Zbywcy - Działu Dystrybucji.

Dział Dystrybucji jest odpowiedzialny za całą działalność dystrybucyjną prowadzoną w ramach spółki Sprzedającego. Dział Dystrybucji zarządza samodzielnie działaniami z zakresu zasobów ludzkich w odniesieniu do personelu i pracowników przypisanych do Działu Dystrybucji, jak również działaniami z zakresu zarządu powierzchnią, na której zlokalizowane są komórki organizacyjne Działu Dystrybucji. W ramach Działu Dystrybucji funkcjonują zespoły: administracyjny, finansowy, kadrowy oraz informatyczny.

Do Działu Dystrybucji przyporządkowany jest odrębny zespół materialnych i niematerialnych składników majątkowych (stanowiących całościowy zespół praw i obowiązków przedmiotowego Działu Dystrybucji), organizacyjnie i funkcjonalnie związany z funkcjami (zadaniami) realizowanymi przez Dział Dystrybucji. W szczególności następujące zasoby są przypisane do Działu Dystrybucji:

1.

biuro będące własnością Sprzedającego znajdujące się w O. - w zakresie własności budynków, budowli i urządzeń oraz praw do gruntu wraz z wszelkimi prawami i obowiązkami wynikającymi z umów, decyzji oraz wszelkich innych aktów prawnych związanych z użytkowaniem gruntu;

2.

całokształt praw do nieruchomości magazynowych zlokalizowanych w P., w tym do Nieruchomości;

3.

środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne organizacyjnie i funkcjonalnie związane z działalnością dystrybucyjną Zbywcy;

4.

prawa na dobrach niematerialnych związane z działalnością dystrybucyjną Zbywcy takie jak know-how, prawa do procedur wewnętrznych i inne dane objęte tajemnicą przedsiębiorstwa związane z działalnością dystrybucyjną; w tym prawa do korzystania z niezarejestrowanego znaku towarowego;

5.

określone należności oraz zobowiązania związane z działalnością dystrybucyjną Zbywcy;

6.

rachunki bankowe związane z działalnością dystrybucyjną i znajdujące się na nich środki pieniężne;

7.

pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za działalność dystrybucyjną Zbywcy oraz wszelkie zobowiązania i należności pracownicze dotyczące powyższych pracowników;

8.

aktywa obrotowe, w tym zapasy związane z przedmiotową działalnością dystrybucyjną;

9.

prawa i obowiązki wynikające z decyzji, pozwoleń, zezwoleń i rejestracji dotyczących działalności dystrybucyjnej;

10.

prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez Sprzedającego, które są funkcjonalnie związane z działalnością dystrybucyjną Zbywcy, w szczególności umów dotyczących:

a.

kwestii dystrybucyjnych,

b.

zakupu wszelkich usług i innych zasobów (np. licencji i know-how, leasingowanego sprzętu), niezbędnych do realizacji procesów związanych z działalnością dystrybucyjną,

c.

zakupu wszelkiego wyposażenia (w tym składników niskocennych, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) niezbędnego do realizacji procesów związanych z działalnością dystrybucyjną,

d.

nabywania usług związanych z magazynowaniem i logistyką produktów, przypisanych do działalności dystrybucyjnej,

e.

zarządu nieruchomościami oraz innymi składnikami majątku przypisanymi do działalności dystrybucyjnej,

f.

zapewnienia odpowiedniego zaplecza personalnego w zakresie prowadzenia działalności dystrybucyjnej.

Zgodnie z podjętą Uchwałą, wszelkie aktywa, wytworzone lub nabyte po dniu podjęcia Uchwały w wyniku wykonywania jakiejkolwiek działalności przypisanej do Działu Dystrybucji, zostaną przypisane do Działu Dystrybucji. Do Działu Dystrybucji zostaną przypisane również wszelkie nowe prawa i obowiązki, powstałe w związku z jakimikolwiek transakcjami, porozumieniami lub pisemnymi umowami zawartymi w imieniu Zbywcy, które są lub będą zawarte w związku z Działem Dystrybucji.

Wszelkie aktywa (rzeczowe i niematerialne, trwałe i obrotowe) związane z działalnością Działu Dystrybucji, jak również wszelkie przychody i koszty związane z tą działalnością, zostały wyodrębnione w księgach Zbywcy. Wszystkie wpływy i wypływy, związane z działalnością przypisaną do Działu Dystrybucji na podstawie podjętej Uchwały, powinny być dokonywane przez rachunek bankowy przypisany do Działu Dystrybucji.

Dla Działu Dystrybucji będą przygotowywane - dla celów wewnętrznych Sprzedającego - oddzielne bilanse i rachunki wyników w celu monitorowania jego operacji.

Oprócz podstawowej działalności, Sprzedający, jak już nadmieniono, prowadzi również wynajem powierzchni znajdujących się na terenie Nieruchomości na rzecz podmiotów trzecich (co szczegółowo omówione zostało we wniosku). Jednocześnie, fragment działalności Zbywcy polegający jedynie na przedmiotowym najmie nie jest (i nie będzie na moment Transakcji) organizacyjnie, finansowo lub funkcjonalnie oddzielony w ramach przedsiębiorstwa Sprzedającego. Ponadto, również sama Nieruchomość - jako jeden, odrębny element - nie będzie w momencie Transakcji w żaden sposób formalnie wyodrębniona w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Sprzedającego (tj. nie będzie stanowić odrębnego działu, wydziału czy też oddziału wydzielonego w ramach działalności Sprzedającego). Dla przedmiotowej Nieruchomości (jako wyodrębnionego elementu) nie będą ponadto prowadzone odrębne księgi rachunkowe, nie będzie sporządzany odrębny bilans czy rachunek zysków i strat. Również przychody i koszty - dla celów podatku dochodowego - nie będą ewidencjonowane odrębnie. Nieruchomość nie będzie posiadać odrębnego wewnętrznego regulaminu organizacyjnego czy porządkowego. Sprzedający nie posiada i nie będzie posiadać odrębnych rachunków bankowych wykorzystywanych wyłącznie do celów rozliczeń odnoszących się do tylko do przedmiotowej Nieruchomości.

III. Przedmiot planowanej Transakcji.

Zgodnie z zamierzeniami Sprzedającego i Kupującego, planowana Transakcja obejmie przeniesienie na Kupującego prawa własności Gruntu oraz prawa własności Naniesień. Ponadto, wraz z nabyciem Nieruchomości, Kupujący wstąpi z mocy prawa w wiążące Sprzedającego na dzień Transakcji umowy najmu powierzchni zlokalizowanych w ramach Nieruchomości, zgodnie z art. 678 Kodeksu cywilnego. W tym zakresie, Kupujący uzyska od Sprzedającego informacje odnoszące się do przedmiotowych stosunków najmu, dostęp do dokumentacji dotyczącej Nieruchomości oraz niezbędne wsparcie w celu zapewnienia bezproblemowej kontynuacji uprawnień i obowiązków wynajmującego wynikających z umów najmu (w tym np. w zakresie wpłaconych przez najemców kaucji).

Jednocześnie, Transakcji nie będzie towarzyszyło przeniesienie jakichkolwiek składników majątkowych innych niż powyższe. W szczególności przedmiotem przeniesienia, w ramach Transakcji, nie będą:

* oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego części (nazwa przedsiębiorstwa);

* własność jakichkolwiek nieruchomości lub ruchomości - innych niż Nieruchomość, o której mowa wyżej;

* wierzytelności, prawa z papierów wartościowych, środki pieniężne;

* bilansowe oraz pozabilansowe zobowiązania, w tym zobowiązania handlowe;

* koncesje, licencje i zezwolenia;

* patenty i inne prawa własności przemysłowej;

* majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

* księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Zbywcy, w tym księgi rachunkowe Zbywcy;

* umowy związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Zbywcy, w tym w szczególności umowy o usługi księgowe;

* umowy związane z ubezpieczeniem Nieruchomości, dostawą mediów oraz inne umowy o świadczenie usług;

* tajemnica przedsiębiorstwa z wyłączeniem informacji uzyskanych przez Kupującego w związku z przejściem z mocy prawa umów najmu powierzchni zlokalizowanych w ramach Nieruchomości, które mogłyby zostać uznane za tajemnicą przedsiębiorstwa Sprzedającego;

* jakiekolwiek środki pieniężne.

W ramach Transakcji na Kupującego nie przejdą również żadni pracownicy Sprzedającego.

W ramach planowanej Transakcji nie zostaną również przeniesione na Kupującego żadne decyzje administracyjne, zezwolenia czy koncesje uzyskane przez Sprzedającego. Nie wykluczone jest jednak, że Kupującemu zostanie przekazana przez Sprzedającego dokumentacja prawna niezbędna dla pełnego i prawidłowego korzystania z Nieruchomości wraz z informacjami wynikającymi z takiej dokumentacji.

Po Transakcji na Kupującym będzie spoczywał obowiązek zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Nieruchomości. W ramach Transakcji Kupujący nie przejmie bowiem praw i obowiązków wynikających z umów zawartych przez Sprzedającego w tym właśnie celu (dotyczących, przykładowo, dostaw mediów czy obioru odpadów). Kupujący zawrze nowe umowy dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Nieruchomości w zakresie, w jakim uzna to za uzasadnione. Jednocześnie niewykluczone jest, iż część z nowo zawartych przez Kupującego umów będzie zawarta z dotychczasowymi dostawcami usług na rzecz Sprzedającego, o ile zaproponowane przez nich warunki handlowe okażą się być dla Kupującego najkorzystniejsze.

Kupujący nie wyklucza zatem, że pozyska odpowiednie zasoby niezbędne celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Nieruchomości poprzez zawarcie umów z tymi samymi dostawcami, z którymi umowy zawarł uprzednio Zbywca. Stąd może dojść do sytuacji, gdy ten sam podmiot, który świadczył usługi na rzecz Zbywcy (przed sprzedażą Nieruchomości), będzie świadczył usługi na rzecz Kupującego (po nabyciu Nieruchomości), a więc zasoby pozyskane przez Kupującego będą tożsame z zasobami, którymi uprzednio dysponował Sprzedający. Niemniej jednak, w takim przypadku, zawarte zostaną przez Kupującego odrębne stosunki umowne od tych, które w momencie Transakcji łączyć będą tych usługodawców ze Zbywcą, tj. w wyniku Transakcji nie dojdzie do cesji umów w tym zakresie. Jednocześnie może mieć miejsce także sytuacja, kiedy - jedynie w krótkim okresie przejściowym po nabyciu Nieruchomości - Kupujący będzie korzystał ze świadczeń (usług), koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania Nieruchomości, nabytych jeszcze na podstawie umów zawartych uprzednio przez Zbywcę (w takiej sytuacji nie są wykluczone osobne rozliczenia dokonywane między Zainteresowanymi w przedmiotowym zakresie).

IV. Działalność Sprzedającego i Kupującego po dokonaniu planowanej Transakcji.

Po dokonaniu Transakcji, Sprzedający będzie kontynuować swoją podstawową działalność (nie jest planowana likwidacja Sprzedającego). Transakcja nie spowoduje zmian co do zakresu działalności Zbywcy (niezbędne dla działalności Zbywcy funkcje magazynowe realizowane będą bowiem w innej lokalizacji, w tym na działce 1/6). Nieruchomość nie jest niezbędna dla kontynuowania przez Sprzedającego działalności w ramach funkcjonującego w dalszym ciągu po dokonaniu Transakcji Działu Dystrybucji.

Po dokonaniu Transakcji, Kupujący będzie wykorzystywać całość Nieruchomości wyłącznie do dokonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Kupujący planuje wykorzystywać Nieruchomość po jej nabyciu częściowo na potrzeby własnej działalności gospodarczej (w całości opodatkowanej podatkiem od towarów i usług), a częściowo przeznaczyć ją na wynajem (który również stanowi działalność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług).

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Kupujący będzie mógł skorzystać z wyłączenia Transakcji z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy art. 2 pkt 4 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i w związku z tym na Kupującym nie będzie ciążyć obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

Zdaniem Zainteresowanych, Kupujący będzie mógł skorzystać z wyłączenia Transakcji z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy art. 2 pkt 4 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i w związku z tym na Kupującym nie będzie ciążyć obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi temu podlegają, m.in. umowy sprzedaży, do których zaliczane są także nieruchomości. Niemniej jednak, na mocy art. 2 pkt 4 lit. a i pkt 4 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności cywilnoprawne, w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług (art. 2 pkt 4 lit. a)) lub jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest z niego zwolniona, z wyjątkiem, w szczególności, umowy sprzedaży i zamiany zwolnionych z podatku od towarów i usług, których przedmiotem są nieruchomości lub ich części (art. 2 pkt 4 lit. b)).

W ocenie Zainteresowanych, o ile strony Transakcji przed jej dokonaniem złożą do urzędu skarbowego właściwego dla Kupującego zgodne oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług, Transakcja będzie w całości opodatkowana podatkiem od towarów i usług wedle stawki 23%. Wobec powyższego, Transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych) i w związku z tym na Kupującym nie będzie ciążyć obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji, Organ przywołał powyżej tylko tę część stanowiska Zainteresowanych, która odnosi się do podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Zainteresowanych wyłącznie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym podatku od towarów i usług, zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie - interpretacja z 30 maja 2019 r., znak: 0114-KDIP1-1.4012.188.2019.3.MMa.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1150, z późn. zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ww. ustawy - podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

O powstaniu obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych decyduje - w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - moment dokonania czynności cywilnoprawnej.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ww. ustawy - obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

a.

w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,

b.

jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:

* umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

* umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Z treści art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają generalnie status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z tego podatku zwolniona. Przy czym, mimo zwolnienia z podatku od towarów i usług, wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie będzie miało miejsca wówczas, gdy czynność będzie dotyczyć m.in. umowy sprzedaży a jej przedmiotem będzie m.in. nieruchomość lub prawo wieczystego użytkowania. Jednocześnie podkreślić należy, że z treści cytowanego przepisu (lit. a) wynika, że wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest czynność tylko w takim zakresie, w jakim jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

W świetle art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Zainteresowany będący stroną postępowania jako Kupujący zamierza nabyć od Sprzedającego (Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania) prawo własności gruntu (działki oznaczonej nr 1/7 - "Grunt") wraz z naniesieniami ("Nieruchomość"). Sprzedający jest właścicielem nieruchomości gruntowej oraz naniesień na nim posadowionych. Kwestią do rozstrzygnięcia jest fakt, czy powyższa umowa sprzedaży będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a co za tym idzie, czy na Kupującym będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

W związku z tym należy podkreślić, że jakkolwiek zapytanie Zainteresowanych dotyczy opodatkowania umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy planowana Transakcja - dokonana pomiędzy wskazanymi we wniosku Stronami - podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowanie tej czynności podatkiem od towarów i usług będzie bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W interpretacji indywidualnej wydanej z 30 maja 2019 r., znak: 0114-KDIP1-1.4012.188.2019. 3.MMa, dotyczącej podatku od towarów i usług, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził - w trybie art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej - w całości stanowisko Zainteresowanych. W stanowisku dotyczącym podatku od towarów i usług Zainteresowani wskazali m.in., że Transakcja sprzedaży Nieruchomości stanowić będzie dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tj. dostawę niestanowiącą sprzedaży przedsiębiorstwa bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług pozostającą poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Dodatkowo Zainteresowani wskazali, że jeżeli Sprzedający i Kupujący złożą przez dniem Transakcji, właściwemu dla Kupującego naczelnikowi urzędu skarbowego zgodne oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług, to opisana Transakcja będzie w całości podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z zastosowaniem 23% stawki tegoż podatku.

A zatem, jako że omawiana we wniosku Transakcja będzie faktycznie w całości opodatkowana podatkiem od towarów i usług (i nie będzie z tego podatku zwolniona z uwagi na rezygnację przez Strony transakcji ze zwolnienia z podatku od towarów i usług w zakresie w jakim zwolnienie przysługuje), to do opisanej transakcji znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W takim przypadku z tytułu analizowanej Transakcji po stronie Kupującego nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wobec powyższego, stanowisko Zainteresowanych należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze zdarzeniem przyszłym podanym przez Zainteresowanych w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r. § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl