0111-KDIB3-3.4013.96.2023.1.MAZ - Obowiązek stosowania dokumentu e-SAD dla przemieszczeń wyrobów o kodzie CN 3820 00 00 w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 17 maja 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-3.4013.96.2023.1.MAZ Obowiązek stosowania dokumentu e-SAD dla przemieszczeń wyrobów o kodzie CN 3820 00 00 w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku akcyzowym jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Państwa wniosek z 29 marca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który wpłynął 29 marca 2023 r., dotyczy obowiązku stosowania dokumentu e-SAD dla przemieszczeń wyrobów o kodzie CN 3820 00 00 w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca (dalej także jako: "Spółka"), spółka z siedzibą w Polsce, posiadający numer akcyzowy jako uprawniony wysyłający i uprawniony odbiorca, zajmuje się głównie produkcją i sprzedażą wyrobów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (m.in. płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, płynów do dezynfekcji rąk itp.), zawierających w swoim składzie alkohol etylowy całkowicie skażony na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości (dalej jako: "Wyroby"). Wnioskodawca sprzedaje Wyroby głównie do odbiorców na terytorium Unii Europejskiej, w tym w Polsce.

Wyroby klasyfikowane są do pozycji CN innych niż 2207 i 2208, tj. co do zasady do kodu CN 3820 00 00 - środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe.

W związku z prowadzoną działalnością Wnioskodawca m.in. wysyła Wyroby w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowych, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Pytanie

Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca jest zobowiązany do stosowania dokumentu e-SAD dla przemieszczeń Wyrobów w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionych okolicznościach jest on zobowiązany do stosowania dokumentu e-SAD dla przemieszczeń Wyrobów w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Poniżej Wnioskodawca uzasadnia swoje stanowisko.

Na wstępie należy wskazać, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 16a lit. b ustawy o podatku akcyzowym, który wszedł w życie z dniem 13 lutego 2023 r., alkohol etylowy całkowicie skażony na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego, przemieszcza się w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na podstawie elektronicznego uproszczonego dokumentu administracyjnego e-SAD.

Jednocześnie definicja alkoholu etylowego znajduje się w art. 93 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z tą definicją do alkoholu etylowego, w rozumieniu ustawy, zalicza się:

1)

wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej;

2)

wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości;

3)

napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy.

Analiza powyższej definicji alkoholu etylowego pozwala na wskazanie, że do grupy wyrobów uznawanych za alkohol etylowy należy zaliczyć przede wszystkim następujące wyroby:

1)

alkohol etylowy nieskażony o mocy 80% obj. objęty kodem CN 2207 10 00;

2)

alkohol etylowy i inne alkohole skażone o dowolnej mocy objęte kodem CN 2207 20 00;

3)

wódki, likiery, inne napoje alkoholowe, złożone preparaty alkoholowe do produkcji napojów objęte kodem CN 2208;

4)

wina, napoje fermentowane i wyroby pośrednie objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% obj.

Niemniej w powyższej definicji ustawodawca wskazał również, że wszelkie inne wyroby zawierające w swoim składzie alkohol etylowy sensu stricto w ilości przekraczającej 1,2% obj. należy traktować jako alkohol etylowy w szerokim tego słowa znaczeniu, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej.

Mając na uwadze powyższą definicję należy stwierdzić, że alkohol etylowy zawarty w produkowanych przez Wnioskodawcę Wyrobach jest alkoholem etylowym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Fakt, że alkohol ten został uprzednio skażony na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego, pozostaje dla spełnienia definicji bez znaczenia.

Alkohol zawarty w Wyrobach podlega zwolnieniu od akcyzy na podstawie art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym. Niemniej, w ocenie Wnioskodawcy, cały czas pozostaje alkoholem etylowym.

Należy również wskazać, że w przepisach ustawy o podatku akcyzowym brak jest wyłączenia stosowania dokumentu e-SAD w stosunku do wyrobów o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objętego pozycjami CN 2207 i 2208, jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej.

Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić, że w przypadku przemieszczania Wyrobów poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej należy stosować elektroniczny uproszczony dokument administracyjny e-SAD, ponieważ zawarty w tych wyrobach alkohol etylowy spełnia definicję alkoholu etylowego, zawartą art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym.

W konsekwencji Wnioskodawca, w przedstawionych okolicznościach, jest zobowiązany do stosowania dokumentu e-SAD dla przemieszczeń Wyrobów w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku, ściśle względem sformułowanego pytania, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 143, z późn. zm.; dalej jako: "ustawa" lub "ustawa o podatku akcyzowym"):

Ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą", wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy:

Wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W poz. 17 załącznika nr 1 do ustawy, kod CN 2207, wymieniono alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone.

Z kolei w poz. 43 załącznika nr 1 do ustawy, bez względu na kod CN wyrobu zawierającego alkohol etylowy, wymieniony został alkohol etylowy zawarty w wyrobach niebędących wyrobami akcyzowymi o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% obj.

Jak stanowi art. 93 ust. 1 ustawy:

Do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się:

1)

wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej;

2)

wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości;

3)

napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy.

W art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy wskazano, że:

Określenie dostawa wewnątrzwspólnotowa oznacza przemieszczanie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego.

Natomiast w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy zdefiniowano, że:

Procedura zawieszenia poboru akcyzy oznacza procedurę stosowaną podczas produkcji, w tym przetwarzania, lub magazynowania, w tym przechowywania, lub przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 16a lit. b ustawy:

Użyte w ustawie określenie e-SAD oznacza elektroniczny uproszczony dokument administracyjny, na podstawie którego przemieszcza się, w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy alkohol etylowy całkowicie skażony środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 288 z 23.11.1993, str. 12, z późn. zm.; Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 249, z późn. zm.).

Stosownie do art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy:

Zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy całkowicie skażony:

a)

produkowany na terytorium kraju, nabywany wewnątrzwspólnotowo oraz importowany, jeżeli został całkowicie skażony środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej,

b)

nabywany wewnątrzwspólnotowo, jeżeli został całkowicie skażony dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie następuje,

c) produkowany na terytorium kraju oraz importowany, jeżeli został całkowicie skażony dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez Rzeczpospolitą Polską - na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego, w tym zawarty w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Państwa wątpliwość dotyczy obowiązku stosowania dokumentu e-SAD dla przemieszczeń wyrobów o kodzie 3820 00 00 w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Przepis art. 2 ust. 1 pkt 16a lit. b ustawy, obowiązujący od 13 lutego 2023 r., został dodany na mocy art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2427, z późn. zm.). Elektronizacja wewnątrzwspólnotowych przemieszczeń wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy jest konsekwencją implementacji do polskiego porządku prawnego postanowień przekształconej dyrektywy Rady (UE) 2020/262 z dnia 19 grudnia 2019 r. ustanawiającej ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (przekształcenie) (Dz. Urz. L Nr 58, s. 4, z późn. zm.).

Wykaz wyrobów akcyzowych, których przemieszczanie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy odbywa się na podstawie e-SAD, znajduje się w załączniku II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1636 z dnia 5 lipca 2022 r. uzupełniającego dyrektywę Rady (UE) 2020/262 przez określenie struktury i treści dokumentów wymienianych w kontekście przemieszczania wyrobów akcyzowych oraz określenie progu utraty wynikającej z właściwości wyrobów (Dz.Urz.UE. L 2022 Nr 247, str. 2; dalej jako: "rozporządzenie delegowane"). W załączniku nr I do rozporządzenia delegowanego został zawarty elektroniczny (uproszczony) dokument administracyjny, w którym podaje się właściwy kod wyrobu akcyzowego, jeden z kodów zamieszczonych w pkt 10 załącznika II do tego rozporządzenia. Z kolei w załączniku II (wykaz kodów) do rozporządzenia delegowanego, w pkt 10 wymienione zostały wyroby zawierające alkohol etylowy w rozumieniu art. 20 tiret pierwsze dyrektywy 92/83/EWG, objęte kodami CN innymi niż 2207 i 2208.

Z przepisu art. 2 ust. 1 pkt 16a lit. b ustawy wynika obowiązek przemieszczania w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy - na podstawie elektronicznego uproszczonego dokumentu administracyjnego e-SAD - alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 288 z 23.11.1993, str. 12, z późn. zm.; Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 249, z późn. zm.; dalej jako: "rozporządzenie Komisji (WE) nr 3199/93").

Wnioskodawca wskazał, że w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej przemieszcza wyroby nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi, zawierające w składzie alkohol etylowy całkowicie skażony na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% obj., klasyfikowane do kodu CN 3820 00 00. Wprawdzie produkt o wskazanym kodzie CN 3820 00 00 nie jest wyrobem akcyzowym (nie został wymieniony w załączniku nr 1 do ustawy), natomiast wyrobem akcyzowym jest zawarty w tym produkcie alkohol etylowy całkowicie skażony. Wynika to z faktu, że w poz. 43 załącznika nr 1 do ustawy został wymieniony alkohol etylowy zawarty w wyrobach niebędących wyrobami akcyzowymi, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% obj. Oznacza to, że dokonując przemieszczenia w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej produktów o kodzie CN 3820 00 00, przemieszczany będzie alkohol etylowy całkowicie skażony, zawarty w tych produktach. W konsekwencji, mając na uwadze przywołane zapisy rozporządzenia delegowanego (załącznik II pkt 10) oraz przepisy ustawy, Wnioskodawca będzie zobowiązany do stosowania dokumentu e-SAD dla przemieszczenia w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej opisanych we wniosku produktów o kodzie CN 3820 00 00.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zadanego pytania) Wnioskodawcy, w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. Zauważyć bowiem należy, że to wyłącznie Wnioskodawca, w treści składanego wniosku, kształtuje jego zakres przedmiotowy. Zatem kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być rozpatrzone - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy lub stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność. Równocześnie w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.; dalej jako: "Ordynacja podatkowa"). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako: "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl