Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 19 maja 2020 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB3-3.4013.73.2020.1.MAZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 marca 2020 r. (data wpływu - 23 marca 2020 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku akcyzowego, w zakresie wpływu zlecenia innemu podmiotowi usługowego rozlewu piwa, na możliwość korzystania przez Wnioskodawcę ze zwolnienia od akcyzy piwa, produkowanego w ilości do 200 000 hl w roku kalendarzowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2020 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku akcyzowego, w zakresie wpływu zlecenia innemu podmiotowi usługowego rozlewu piwa, na możliwość korzystania przez Wnioskodawcę ze zwolnienia od akcyzy piwa, produkowanego w ilości do 200 000 hl w roku kalendarzowym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka (dalej także jako: "Wnioskodawca") jest jednym z bardziej rozpoznawalnych na krajowym rynku browarów, produkujących piwa tradycyjnymi metodami (tzw. piwa regionalne). Głównym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i dystrybucja piw w jej zakładach, posiadających status składów podatkowych.

Końcowym etapem produkcji piwa jest jego rozlew do opakowań jednostkowych (różnej wielkości wystandaryzowanych butelek, puszek oraz tzw. kegów). We własnym zakładzie, Spółka posiada linię technologiczną do rozlewu piwa do butelek (szklanych), w związku z czym dotychczas na rynku jej piwo dostępne było przede wszystkim w tych opakowaniach.

Spółka jest niezależna od innych podmiotów zajmujących się wytwarzaniem piwa; w jej miejscu prowadzenia działalności takiej działalności nie prowadzi żaden inny podmiot, a dodatkowo w ramach swojej działalności Spółka nie wytwarza piwa na podstawie licencji innych podmiotów.

Obecnie Spółka nie posiada własnej linii technologicznej do rozlewu piwa do puszek, niemniej jednak chciałaby rozpocząć oferowanie swoich produktów również w tego rodzaju opakowaniach. W związku z powyższym Wnioskodawca rozważa zlecenie innemu podmiotowi usługowego rozlewu do puszek, piwa produkowanego przez Spółkę w jej zakładach. Zlecenie realizowane byłoby w ten sposób, iż piwo wyprodukowane przez Spółkę w jej zakładach (w jej składach podatkowych) byłoby przemieszczane w cysternach, w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (pod systemem EMCS), do innego zakładu o statusie składu podatkowego, położonego na terytorium Niemiec, gdzie inny podmiot na zlecenie Spółki dokonywałby rozlewu tego piwa do opakowań jednostkowych - puszek. Przez cały czas właścicielem piwa pozostawałaby Spółka, a działalność podmiotu trzeciego miałaby charakter czysto "usługowy" (podobnie jak np. usługowe "etykietowanie"). W szczególności rozlew do puszek dotyczyłby piwa jako wyroby gotowego, a w toku rozlewu piwo w żaden sposób nie byłoby modyfikowane.

Po dokonaniu rozlewu, piwo już w opakowaniach jednostkowych byłoby przemieszczane zwrotnie do zakładów Spółki (również w procedurze EMCS), gdzie byłoby magazynowane oraz skąd byłoby dystrybuowane do krajowych odbiorców. Łączny wolumen produkowanego przez Spółkę piwa w skali roku (łącznie z wolumenem przekazanym do usługowego rozlewu) nie przekroczy 200 000 hl.

Mając na uwadze, iż Spółka jako browar regionalny korzystała dotychczas ze zwolnienia z akcyzy, o którym mowa w § 13 rozp. MF w/s zwolnień (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2525, z późn. zm.)), Spółka zwraca się z niniejszym wnioskiem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w celu potwierdzenia, iż rozważany przez nią scenariusz nie będzie miał wpływu na możliwość kontynuowania korzystania z powyższego zwolnienia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy w opisanych powyżej okolicznościach zlecenie przez Spółkę usługowego rozlewu piwa do jednego z rodzajów opakowań (do puszek) podmiotowi trzeciemu, do którego wyprodukowane piwo zostałoby przemieszczone w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (pod systemem EMCS) oraz w tej samej procedurze zostałoby przemieszczone powrotnie do magazynu w składzie podatkowym Spółki, stanowiłoby przeszkodę w korzystaniu przez Spółkę ze zwolnienia z akcyzy, o którym mowa w § 13 rozp. MF w/s zwolnień?

2. Czy dla odpowiedzi na powyższe pytanie ma znaczenie ilość piwa, którą poza usługami świadczonymi na rzecz Wnioskodawcy, rozleje na rzecz innych podmiotów usługodawca?

Zdaniem Wnioskodawcy:

1. W opisanych powyżej okolicznościach, zlecenie przez Spółkę usługowego rozlewu piwa do jednego z rodzajów opakowań (do puszek) podmiotowi trzeciemu, do którego wyprodukowane piwo zostałoby przemieszczone w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (pod systemem EMCS) oraz w tej samej procedurze zostałoby przemieszczone powrotnie do magazynu w składzie podatkowym Spółki, nie stanowiłoby przeszkody w korzystaniu przez Spółkę ze zwolnienia z akcyzy, o którym mowa w § 13 rozp. MF w/s zwolnień.

2. Dla odpowiedzi na powyższe pytanie nie ma znaczenia ilość piwa, którą poza usługami świadczonymi na rzecz Wnioskodawcy, rozleje na rzecz innych podmiotów usługodawca.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy

Jak wskazano na wstępie, Spółka w ramach swojej działalności, jako jeden z tzw. browarów regionalnych, korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w § 13 rozp. MF w/s zwolnień. Zgodnie z tym przepisem:

1. Zwalnia się od akcyzy podatników produkujących piwo, którzy w roku kalendarzowym wyprodukowali do 200 000 hl piwa - w wysokości 50% kwoty akcyzy obliczonej z zastosowaniem stawki akcyzy określonej w art. 94 ust. 4 ustawy.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest realizowane przez obniżenie należnej kwoty akcyzy o kwotę przysługującego zwolnienia.

3. Przepis ust. 1 stosuje się do podatników:

1.

prawnie i ekonomicznie niezależnych od innych przedsiębiorców wytwarzających piwo;

2.

posiadających miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w odrębnym miejscu niż inni przedsiębiorcy zajmujący się produkcją piwa;

3.

niewytwarzających piwa na podstawie licencji uzyskanych od innych przedsiębiorców.

4. Ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, korzystać mogą także podatnicy produkujący piwo lub podatnicy posiadający zezwolenie wyprowadzenia, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy, którzy współpracują ze sobą na podstawie pisemnej umowy i w roku kalendarzowym łącznie wyprodukowali do 200 000 hl piwa.

5. Przepis ust. 4 stosuje się, jeżeli współpracujący ze sobą podatnicy spełniający warunki z ust. 4:

1.

są prawnie i ekonomicznie niezależni od innych przedsiębiorców wytwarzających piwo;

2.

posiadają miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w odrębnym miejscu niż inni przedsiębiorcy zajmujący się produkcją piwa;

3.

nie wytwarzają piwa na podstawie licencji uzyskanych od innych przedsiębiorców.

6. W przypadku gdy w roku podatkowym podatnicy przekroczą produkcję 200 000 hl piwa, do całości wyprodukowanego piwa w danym roku stosuje się stawkę akcyzy dla piwa określoną w ustawie, bez możliwości obniżenia należnej kwoty akcyzy o kwotę przysługującego zwolnienia.

7. Zwalnia się od akcyzy podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego piwa lub importu piwa, w przypadku przedstawienia przez te podmioty zaświadczenia władz skarbowych właściwych dla zagranicznego producenta piwa o pochodzeniu piwa od producenta spełniającego warunki określone w ust. 1 i 3. Zaświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przedstawia się właściwemu:

1.

naczelnikowi urzędu skarbowego z chwilą złożenia zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym - w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego piwa poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy;

2.

naczelnikowi urzędu celno-skarbowego z chwilą złożenia zgłoszenia celnego - w przypadku importu piwa.

8. Zaświadczenia, o którym mowa w ust. 7, nie przedstawia się, gdy nabycie wewnątrzwspólnotowe piwa jest dokonywane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD.

9. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 7, jest realizowane przez obniżenie należnej kwoty akcyzy o kwotę przysługującego zwolnienia.

10. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 7, przysługuje w wysokości 50% kwoty akcyzy obliczonej z zastosowaniem stawki akcyzy określonej w art. 94 ust. 4 ustawy.

W ocenie Spółki spełnia ona wszystkie warunki do korzystania z przytoczonego zwolnienia, a ewentualne zlecenie planowanego usługowego rozlewu piwa do puszek w żaden sposób nie zmieni powyższej sytuacji.

Warunki korzystania ze wspomnianego zwolnienia określa ust. 3 cytowanego § 13, w związku z czym należy wskazać, iż zwolnienie stosuje się zasadniczo pod trzema warunkami:

1.

podatnik powinien być prawnie i ekonomicznie niezależny od innych przedsiębiorców wytwarzających piwo; w przypadku Spółki nie budzi wątpliwości, że warunek ten jest spełniony (Spółka jest podmiotem krajowym, nie powiązanym prawnie ani ekonomicznie z innymi browarami, w szczególności Spółka nie prowadzi działalności na rzecz innych browarów, zwłaszcza koncernów piwowarskich, co było powodem wprowadzenia wspomnianego ograniczenia);

2.

podatnik powinien posiadać miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w odrębnym miejscu niż inni przedsiębiorcy zajmujący się produkcją piwa; warunek ten również jest spełniony; (w zakładach Spółki posiadających status składów podatkowych działalność prowadzi wyłącznie Wnioskodawca; z kolei miejsce, w którym będzie miała miejsce realizacja usługi rozlewu piwa nie będzie miejscem prowadzenia działalności przez Spółkę - dojdzie tam wyłącznie do świadczenia usługi na rzecz Spółki, podobnie jak np. w warsztacie samochodowym, gdzie mogą być naprawiane pojazdy Spółki lub miejscu pracy grafików, którzy usługowo mogą projektować etykiety dla oferowanych przez Spółkę piw);

3.

podatnik nie powinien wytwarzać piwa na podstawie licencji uzyskanych od innych przedsiębiorców - Spółka nie korzysta z żadnych licencji udzielanych przez inne browary.

W związku z powyższym, w ocenie Spółki brak jest przeszkód do kontynuowania korzystania przez nią ze wspomnianego zwolnienia z akcyzy, o którym mowa w § 13 rozp. MF w/s zwolnień.

Prawidłowość stanowiska Spółki została potwierdzona w niedawnej interpretacji tut. Organu (interpretacja Dyrektora KIS z dnia 1 sierpnia 2019 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4013.122. 2019.2.MAZ) - dotyczącej analogicznego stanu faktycznego, z tym że zadającym pytanie był zleceniobiorca dokonujący rozlewu piwa w formie usługi. Dyrektor KIS jednoznacznie stwierdził:

"... w przypadku usługowego rozlewu piwa następuje jedynie wykonanie usługi w składzie podatkowym Wnioskodawcy, natomiast piwo pozostaje własnością zleceniodawcy. W tych okolicznościach nie można mówić, iż Wnioskodawca i browar-zleceniodawca współpracują ze sobą przy produkcji piwa, w sensie jaki pojęciu "współpraca" nadany został przepisami § 13 rozporządzenia. Wnioskodawca i browar-zleceniodawca zawarły wprawdzie umowę usługowego rozlewu piwa, która to czynność stanowi produkcję piwa na gruncie przepisów ustawy. Jednakże jak podała Spółka w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, między oboma przedsiębiorcami nie ma powiązań o charakterze prawnym i ekonomicznym, w zakresie prowadzenia działalności w tym samym miejscu gospodarczym oraz produkcji piwa na podstawie udzielonych sobie wzajemnie licencji.

Ponadto, o czym stanowi § 13 ust. 4 rozporządzenia, ze zwolnienia od akcyzy przewidzianego w § 13 ust. 1 rozporządzenia, podatnicy produkujący piwo (lub posiadający zezwolenie wyprowadzenia, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy) mogą korzystać w ramach umowy współpracy, ale nie muszą. W tym względzie to przedsiębiorcy sami kształtują wzajemne relacje gospodarcze, co oznacza, że zawarcie umowy wyłącznie w zakresie usługowego rozlewu piwa nie przesądza o tym, że mamy do czynienia z umową współpracy w sensie § 13 ust. 4 rozporządzenia. Zatem przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy - jak wskazał Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, celem umowy zawartej między Spółką i browarem-zleceniodawcą był wyłącznie usługowy rozlew piwa".

Z powyższej interpretacji wynika, iż fakt zlecenia usługowego rozlewu piwa nie zmienia tego, iż warunki stosowania wspomnianego zwolnienia należy odrębnie odnosić do usługodawcy oraz do usługobiorcy.

Ponieważ Spółka (łącznie z wolumenem przekazanym do usługowego rozlewu) spełnia kryteria korzystania ze zwolnienia z § 13 (tj. łącznie ten wolumen nie przekroczy 200 000 hl), w ocenie Spółki spełnia ona kryteria kontynuowania korzystania z omawianego zwolnienia.

Należy przy tym podkreślić, iż uprawnienie do zwolnienia Wnioskodawcy będzie niezależne od tego, czy jego zleceniobiorca - browar dokonujący rozlewu usługowego piwa - poza rozlewem piwa Wnioskodawcy dokona rozlewu jakiegokolwiek innego piwa (oraz w jakim wolumenie).

Zostało to jednoznacznie potwierdzone w interpretacji Dyrektora KIS z dnia 28 czerwca 2019 r. (sygn.: 0111-KDIB3-3.4013.74.2019.2.MK), zgodnie z którą:

"W sytuacji, w której Wnioskodawca wyprodukuje w roku kalendarzowym mniej niż 200 000 hl piwa, a rozlewnia, na podstawie pisemnej umowy zawartej z Wnioskodawcą, dokona w roku kalendarzowym rozlewu piwa Wnioskodawcy w mniejszej ilości niż 200 000 hl i jednocześnie dokona w tym samym roku kalendarzowym rozlewu piwa w ilości przekraczającej łącznie 200 000 hl (piwo Wnioskodawcy i piwo innych podmiotów) stwierdzić należy, że co do zasady w przypadku wypełnienia wszystkich pozostałych warunków, Wnioskodawca jest uprawniony do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w § 13 ust. 1 rozporządzenia, niezależnie od wielkość produkcji (rozlewu) u podmiotu rozlewającego".

Tym samym w ocenie Spółki - w opisanych powyżej okolicznościach - zlecenie przez nią usługowego rozlewu piwa do jednego z rodzajów opakowań (do puszek) podmiotowi trzeciemu, do którego wyprodukowane piwo zostałoby przemieszczone w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (pod systemem EMCS) oraz w tej samej procedurze zostałoby przemieszczone powrotnie do magazynu w składzie podatkowym Spółki, nie stanowiłoby przeszkody w korzystaniu przez Spółkę ze zwolnienia z akcyzy, o którym mowa w § 13 rozp. MF w/s zwolnień.

Jednocześnie, jak wynika z przytoczonych interpretacji Ministra Finansów (Dyrektora KIS), dla odpowiedzi na powyższe pytanie nie ma znaczenia ilość piwa, którą poza usługami świadczonymi na rzecz Wnioskodawcy, rozleje na rzecz innych podmiotów usługodawca. Dlatego też, stanowisko Spółki zawarte w niniejszym wniosku poparte przywołanymi przepisami prawa, należy uznać za w pełni uzasadnione.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722; dalej jako: "ustawa") - ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą", wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy. Pod pozycją 13 załącznika nr 1 do ustawy, pod kodem CN 2203 00, zostało wymienione piwo otrzymywane ze słodu.

W załączniku nr 2 do ustawy, stanowiącym wykaz wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym, o którym mowa w dyrektywie Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania (Dz.Urz.UE. L 1992 Nr 76, str. 1), pod pozycją 13 wymienione zostały wyroby o kodzie CN 2203 00 - piwo otrzymywane ze słodu.

W myśl art. 94 ust. 1 ustawy, piwem w rozumieniu ustawy są wszelkie wyroby objęte pozycją CN 2203 00 oraz wszelkie wyroby zawierające mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, objęte pozycją CN 2206 00, jeżeli rzeczywista objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5% objętości.

Produkcją piwa w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie piwa, a także jego rozlew - art. 94 ust. 2 ustawy.

Stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest produkcja wyrobów akcyzowych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności lub zaistnienia stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu akcyzą, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą (...) - art. 13 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 2525, z późn. zm.; dalej jako: "rozporządzenie" lub "rozporządzenie w sprawie zwolnień od akcyzy"), zwalnia się od akcyzy podatników produkujących piwo, którzy w roku kalendarzowym wyprodukowali do 200 000 hl piwa - w wysokości 50% kwoty akcyzy obliczonej z zastosowaniem stawki akcyzy określonej w art. 94 ust. 4 ustawy.

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest realizowane przez obniżenie należnej kwoty akcyzy o kwotę przysługującego zwolnienia - § 13 ust. 2 rozporządzenia.

W myśl § 13 ust. 3 rozporządzenia, przepis ust. 1 stosuje się do podatników:

* prawnie i ekonomicznie niezależnych od innych przedsiębiorców wytwarzających piwo;

* posiadających miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w odrębnym miejscu niż inni przedsiębiorcy zajmujący się produkcją piwa;

* niewytwarzających piwa na podstawie licencji uzyskanych od innych przedsiębiorców.

Ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, korzystać mogą także podatnicy produkujący piwo lub podatnicy posiadający zezwolenie wyprowadzenia, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy, którzy współpracują ze sobą na podstawie pisemnej umowy i w roku kalendarzowym łącznie wyprodukowali do 200 000 hl piwa - § 13 ust. 4 rozporządzenia.

Zgodnie z § 13 ust. 5 rozporządzenia, przepis ust. 4 stosuje się, jeżeli współpracujący ze sobą podatnicy spełniający warunki z ust. 4:

1.

są prawnie i ekonomicznie niezależni od innych przedsiębiorców wytwarzających piwo;

2.

posiadają miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w odrębnym miejscu niż inni przedsiębiorcy zajmujący się produkcją piwa;

3.

nie wytwarzają piwa na podstawie licencji uzyskanych od innych przedsiębiorców.

W przypadku gdy w roku podatkowym podatnicy przekroczą produkcję 200 000 hl piwa, do całości wyprodukowanego piwa w danym roku stosuje się stawkę akcyzy dla piwa określoną w ustawie, bez możliwości obniżenia należnej kwoty akcyzy o kwotę przysługującego zwolnienia - § 13 ust. 6 rozporządzenia.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca produkuje piwo we własnych zakładach, posiadających status składów podatkowych. Końcowym etapem produkcji jest rozlew piwa do opakowań jednostkowych (butelki, puszki, kegi). Wnioskodawca posiada jedynie linię do rozlewu piwa do butelek. Wnioskodawca rozważa zlecenie innemu podmiotowi usługowego rozlewu do puszek piwa, produkowanego przez Spółkę. W związku z powyższym piwo wyprodukowane w składach podatkowych Spółki byłoby przemieszczane w cysternach, w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (w ramach systemu EMCS), do zakładu o statusie składu podatkowego, położonego na terytorium Niemiec i tam rozlewane do puszek. Rozlew piwa miałby charakter usługowy - w toku tej czynności piwo nie byłoby w żaden sposób modyfikowane. Właścicielem piwa przez cały czas pozostawałaby Spółka. Po dokonaniu rozlewu piwo byłoby przemieszczane w systemie EMCS do Wnioskodawcy. Łączna ilość piwa produkowanego przez Spółkę (wraz z piwem przekazanym do rozlewu do puszek) nie przekroczy 200 000 hl w skali roku. Spółka jest niezależna od innych podmiotów zajmujących się wytwarzaniem piwa; w jej miejscu prowadzenia działalności takiej działalności nie prowadzi żaden inny podmiot. Ponadto Spółka nie wytwarza piwa na podstawie licencji innych podmiotów.

Wątpliwość Spółki dotyczy wpływu zlecenia innemu podmiotowi usługowego rozlewu piwa, na możliwość korzystania przez Wnioskodawcę ze zwolnienia od akcyzy piwa, produkowanego w ilości do 200 000 hl, na podstawie § 13 rozporządzenia w sprawie zwolnień od akcyzy.

Dla możliwości skorzystania ze zwolnienia od akcyzy na podstawie § 13 rozporządzenia kluczowe jest, aby podatnik produkujący piwo nie przekroczył w roku kalendarzowym limitu 200 000 hl wyprodukowanego piwa. Przy tym pojęcie "produkcja piwa" powinno być rozumiane w sposób zdefiniowany w art. 94 ust. 2 ustawy i obejmować wytwarzanie lub przetwarzanie piwa, a także jego rozlew. Ponadto podatnik produkujący piwo powinien charakteryzować się niezależnością od innych przedsiębiorców wytwarzających piwo, spełniając warunki tej niezależności wskazane w § 13 ust. 3 rozporządzenia.

Odnosząc powyższe do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego zauważyć należy, jak podała Spółka, że w skali roku produkuje nie więcej niż 200 000 hl piwa. Wnioskodawca w tym limicie produkcji uwzględnia także wolumen piwa, które będzie przekazywał innemu podmiotowi do usługowego rozlewania do puszek. Przy tym przez cały czas piwo będzie pozostawało własnością Spółki. Zatem należy uznać, że Spółka będzie spełniała warunek określony w § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień od akcyzy i nie przekraczała limitu produkcji piwa w skali roku, wynoszącego 200 000 hl.

Spółka podała w opisie zdarzenia przyszłego, że jest niezależna od innych podmiotów wytwarzających piwo (w miejscu, gdzie Wnioskodawca prowadzi działalność, nie prowadzi jej żaden inny podmiot), a przy tym nie wytwarza piwa na podstawie licencji innych podmiotów. Z kolei relacja z podmiotem trzecim, któremu Spółka zleci rozlew piwa do puszek, będzie miała charakter czysto usługowy. Wykonywaną usługą będzie wyłącznie rozlew dostarczonego piwa, stanowiącego u Wnioskodawcy wyrób gotowym - w toku rozlewu piwo nie będzie w żaden sposób modyfikowane. Powyższe okoliczności wskazują, że Spółka będzie spełniała warunek określony w § 13 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zwolnień od akcyzy i odznaczała się niezależnością od innych przedsiębiorców wytwarzających piwo.

Reasumując - w okolicznościach przedstawionych we wniosku, zlecenie przez Spółkę, podmiotowi trzeciemu, usługowego rozlewu piwa do puszek, nie będzie stanowiło przeszkody w korzystaniu przez Wnioskodawcę ze zwolnienia od akcyzy na podstawie § 13 rozporządzenia.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 należy uznać za prawidłowe.

Dokonując oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1, na podstawie przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, Organ uznał, że relacja gospodarcza Spółki z podmiotem trzecim, dokonującym rozlewu piwa do puszek, ma charakter wyłącznie usługowy, o ściśle określonym zakresie, nie obejmującym jakiejkolwiek ingerencji w wyrób gotowy dostarczy do usługobiorcy. Takie okoliczności współpracy nie wskazują, że w tym wypadku można mówić o podmiotach współpracujących ze sobą, wymienionych w § 13 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień od akcyzy. W przypadku Wnioskodawcy na ilość wyprodukowanego piwa w roku kalendarzowym będzie składało się piwo rozlane do butelek oraz przekazane w cysternach do usługowego rozlewu do puszek przez inny podmiot. Zatem w tym wypadku, gdy tak określona wielkość produkcji Spółki nie będzie przekraczała 200 000 hl, Wnioskodawca będzie korzystał ze zwolnienia od akcyzy na podstawie § 13 ust. 1 rozporządzenia. Natomiast ilość piwa przemieszczanego zwrotnie do Spółki od innego podmiotu, który uprzednio to piwo rozlał do puszek, nie będzie dla Wnioskodawcy stanowiła produkcji piwa. Oznacza to z kolei, że ilość piwa rozlanego usługowo przez podmiot trzeci - poza ilością rozlaną w ramach świadczonej dla Spółki usługi - na rzecz innych podmiotów, nie będzie miała wpływu na obliczanie wielkości limitu produkcji piwa u Wnioskodawcy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zadanych pytań) Wnioskodawcy w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniami wskazanymi we wniosku, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Odnosząc się do faktu, że na poparcie własnej argumentacji Wnioskodawca powołał się na funkcjonującą w obrocie prawnym interpretację indywidualną, Organ pragnie zauważyć, że została ona wydana w indywidualnej sprawie i odnosi się wyłącznie do okoliczności przedstawionych w inicjującym tę sprawę wniosku. Podkreślenia w tym miejscu bowiem wymaga, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podmiotów w wyniku rozstrzygnięć, dotyczących konkretnych stanów faktycznych/zdarzeń przyszłych. Interpretacje indywidualne nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego, co oznacza, że należy je traktować indywidualnie (por. prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 27 marca 2015 r. sygn. akt III SA/Łd 109/15).

Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy, będącej przedmiotem interpretacji, pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy lub zmiany stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność. Równocześnie w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych - art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej.

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl