0111-KDIB3-3.4013.65.2019.1.MK - Wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów akcyzowych.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 10 maja 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-3.4013.65.2019.1.MK Wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów akcyzowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 marca 2019 r. (data wpływu 11 marca 2019 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych klasyfikowanych do kodu CN 2710 19 99 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2019 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych klasyfikowanych do kodu CN 2710 19 99.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie produkcji olejów smarowych kod CN 2710 19 81-99 (z wyłączeniem olejów białych CN 2710 19 84 - 2710 19 86) oraz preparatów smarowych kod CN 3403 19 80, a produkcja tych produktów odbywa się w składzie podatkowym, należącym do Wnioskodawcy.

Ze względu na fakt, że dla tych wyrobów ustawodawca określił stawkę podatku akcyzowego w wysokości 1180 zł/1000 litrów, Wnioskodawca posiada stosowne zabezpieczenia wykorzystywane do wysyłania wyrobów w procedurze zwolnionego podatku akcyzowego (Dokumenty Dostawy) oraz zawieszonego podatku akcyzowego (e-AD - EMCS), a także dla zabezpieczenia wyrobów znajdujących się na terenie składu podatkowego. Zgodnie z aktami weryfikacyjnym składu podatkowego prócz produkcji i wysyłania wyrobów Wnioskodawca uprawniony jest do nabywania wyrobów akcyzowych w kodach CN 2710 19 81-2710 19 99. Spółka nabywa je w procedurze zawieszonego podatku akcyzowego (e-AD - EMCS) i zwolnionego podatku akcyzowego od dostawców krajowych (Dokument Dostawy) oraz dostawców z krajów członkowskich Unii Europejskiej na zasadzie nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych (Dokument Handlowy).

Wnioskodawca otrzymał propozycję dostawy oleju smarowego CN 2710 19 99 na zasadzie nabycia wewnątrzwspólnotowego na dokumencie zastępującym e-AD czyli na dokumencie handlowym według procedury, którą Wnioskodawca chce zinterpretować jako zdarzenie przyszłe.

Potencjalny dostawca X prowadzi działalność gospodarczą handlową na terenie kraju i jest zarejestrowany jako podatnik VAT lecz nie jest podatnikiem podatku akcyzowego, nie posiada składu podatkowego, nie jest zarejestrowanym pośrednikiem, itp.

Dostawca X proponuje dostawę oleju smarowego CN 2710 19 99, gdzie miejscem załadunku wyrobu jest kraj członkowski Unii Europejskiej (poza granicami Polski), gdzie dostawca X produkt nabył i stał się jego właścicielem. W kraju członkowskim, w którym dostawca X nabył olej smarowy nie jest on objęty obowiązkiem zapłaty podatku akcyzowego i jego przemieszczanie nie może odbywać się z użyciem systemu EMCS na dokumentach e-AD. W związku z tym, aby nabycie mogło odbyć się w procedurze zawieszonego podatku akcyzowego, przemieszczanie musi się odbyć z zastosowaniem dokumentu handlowego, zastępującego e-AD. W tym przypadku dokumentem handlowym jest faktura VAT wraz z załącznikiem. Dodatkowo zastosowano dokumenty CMR, w którym wskazuje się miejsce załadunku, a także zgłoszono dostawę do systemu SENT.

Poniżej Wnioskodawca przedstawił istotną dla sprawy zawartość przedmiotowych dokumentów.

1. Faktura VAT - wystawiona przez Dostawcę X z informacją - "Sprzedaż towaru nabywanego wewnątrzwspólnotowo w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na dokumentach handlowych na skład podatkowy". Na fakturze VAT do ceny netto wyrobu naliczany będzie podatek VAT 23%.

2. Załącznik do FV zawierający dane istotne dla dokumentu handlowego:

1. Dostawca (nazwa i adres), nr VAT

2. Oznaczenie transakcji

3. Właściwa władza kraju przeznaczenia (nazwa, adres)

4. Odbiorca (nazwa, adres), nr VAT

5. Spedytor/Środek transportu

6. Numer i data zgłoszenia

7. Miejsce dostawy

8. Oznaczenie, liczba i rodzaj opakowań, opis towaru

9. Kod towaru (kod CN)

10. Ilość

11. Waga brutto (kg)

12. Waga netto (kg)

13. Cena z faktury - wartość rynkowa

Netto: Brutto:

Data odbioru

Miejscowość

Imię i nazwisko osoby potwierdzającej oraz podpis.

3. Dokument CMR, który będzie zawierał m.in. następujące dane:

1. Nadawca - dostawca X

2. Odbiorca - firma Wnioskodawcy

3. Miejsce przeznaczenia - adres składu podatkowego Wnioskodawcy

4. Miejsce i data załadunku miasto i kraj członkowski Unii Europejskiej (poza granicą Polski).

* Zgłoszenie SENT - dokument z systemu monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, utworzony przez dostawcę X.

Takie dokumenty Wnioskodawca otrzymałby z chwilą przybycia wyrobu do składu Spółki.

Pierwotnym wystawcą dokumentu handlowego, a w tym przypadku jest to faktura VAT wraz z załącznikiem, jest dostawca X.

Wynika z tego, że przemieszczenie nastąpiłoby z kraju członkowskiego do składu podatkowego na terenie kraju w procedurze zawieszonego podatku akcyzowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy opisana powyżej forma nabycia wewnątrzwspólnotowego w procedurze zawieszonego podatku akcyzowego jest prawidłowa?

2. Czy otrzymane z chwilą dostawy dokumenty uprawniają Wnioskodawcę do wprowadzenia dostarczonego wyrobu na skład podatkowy z oznaczeniem dostawa w procedurze zawieszonego podatku akcyzowego?

Zdaniem Wnioskodawcy, procedura ta jest prawidłowa, ponieważ zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.) art. 41 ust. 4 "Jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy dotyczy wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 40 ust. 6. warunki, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie tylko przy przemieszczaniu tych wyrobów na terytorium kraju, a w przypadku przemieszczania tych wyrobów na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy jest wyłącznie dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych zamiast e-AD".

Z zapisu wynika jednoznacznie, że warunkiem spełniającym postanowienia w zakresie nabycia wewnątrzwspólnotowego w procedurze zawieszonego podatku akcyzowego jest wyłącznie dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych zastępujących e-AD.

Ustawodawca nie określił także kto może być wystawcą dokumentu handlowego.

W związku z powyższym możemy uznać, że taka dostawa jest zgodna z zapisami Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.) i wprowadzenie przedmiotowego wyrobu na skład podatkowy w oparciu o tę procedurę oraz otrzymane dokumenty jest prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1114 z późn. zm) zwanej dalej "ustawą", ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą", wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W załączniku nr 1 do ustawy wymieniono w poz. 27 pod kodem CN 2710 wymieniono oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe.

Z kolei w załączniku nr 2 do ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.), stanowiącym wykaz wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym, o którym mowa w dyrektywie Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania (Dz. Urz.UE.L 1992 Nr 76, str. 1) w poz. 20 ujęto wyroby z kodu CN: od ex 2710 12 do ex 2710 19 68 i od ex 2710 20 11 do ex 2710 20 90 - oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, a także do wiążących informacji akcyzowych, zwanych dalej "WIA", stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.). Zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w opodatkowaniu akcyzą wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, jeżeli nie zostały określone w niniejszej ustawie.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 2-5, 9-12, 15, 15a, 16, 18, 22 lit. a, 26-28 ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r., użyte w ustawie określenia oznaczają:

* terytorium kraju - terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

* terytorium państwa członkowskiego - terytorium państwa, do którego zgodnie z art. 52 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 349 i 355 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej mają zastosowanie te Traktaty, z wyłączeniem terytorium kraju z zastrzeżeniem lit. a i b art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy;

* terytorium Unii Europejskiej - terytorium kraju oraz terytoria państw członkowskich;

* terytorium państwa trzeciego - terytorium inne niż terytorium Unii Europejskiej;

* nabycie wewnątrzwspólnotowe - przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju;

* skład podatkowy - miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

* podmiot prowadzący skład podatkowy - podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego;

* procedura zawieszenia poboru akcyzy - procedurę stosowaną podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe;

* e-AD - elektroniczny administracyjny dokument, na podstawie którego przemieszcza się wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy;

* dokument zastępujący e-AD - dokument, na podstawie którego przemieszcza się wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, gdy System jest niedostępny, zawierający takie same dane jak e-AD;

* faktura - fakturę w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług zawierającą dane nabywcy i jego adres oraz dane dotyczące ilości (liczby) i miary nabywanych wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych;

* System to krajowy system teleinformatyczny służący do obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych:

a.

z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w szczególności do przesyłania e-AD, raportu odbioru i raportu wywozu, unieważnienia e-AD, zmiany miejsca przeznaczenia oraz zawiadomienia o zmianie miejsca przeznaczenia, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (Dz.Urz.UE.L 197 z 29.07.2009, str. 24, z późn. zm.),

b.

poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, w szczególności do przesyłania e-DD, raportu odbioru i raportu wywozu, unieważnienia e-DD, zmiany miejsca przeznaczenia oraz zawiadomienia o zmianie miejsca przeznaczenia;

* raport odbioru to raport składany za pośrednictwem Systemu, stanowiący dowód, że zostało zakończone przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy albo przemieszczanie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie;

* dokument zastępujący raport odbioru - dokument zawierający takie same dane jak raport odbioru, stanowiący dowód, że zostało zakończone przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy albo przemieszczanie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, stosowany, gdy System jest niedostępny.

Zgodnie z art. 40 ustawy

1. Procedura zawieszenia poboru akcyzy ma zastosowanie, jeżeli:

1)

wyroby akcyzowe są:

a.

w składzie podatkowym, w tym również w wyniku zwrotu przez podmiot pośredniczący albo podmiot zużywający,

b.

przemieszczane między składami podatkowymi na terytorium kraju,

c.

przemieszczane, w celu dokonania eksportu, ze składu podatkowego na terytorium kraju do urzędu celno-skarbowego na terytorium kraju, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej,

d.

przemieszczane ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotów objętych zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1;

1a) wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, są w składzie podatkowym, w tym również w wyniku zwrotu lub dostarczenia przez zużywający podmiot gospodarczy, który posiadał te wyroby i nie zużył ich do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;

2)

wyroby akcyzowe importowane i dopuszczone do obrotu są przemieszczane przez zarejestrowanego wysyłającego z miejsca importu na terytorium kraju do:

a.

składu podatkowego na terytorium kraju,

b.

urzędu celno-skarbowego na terytorium kraju, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej,

c.

podmiotów objętych zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1;

3)

(uchylony).

2. Procedura zawieszenia poboru akcyzy ma również zastosowanie, jeżeli wyroby akcyzowe są przemieszczane:

1.

ze składu podatkowego na terytorium kraju do składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego;

2.

ze składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego do składu podatkowego na terytorium kraju;

3.

w celu dokonania eksportu, ze składu podatkowego na terytorium kraju przez terytorium państw członkowskich do organu celnego, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej;

4.

ze składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego do urzędu celno-skarbowego na terytorium kraju, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej;

5.

ze składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego przez terytorium kraju do organu celnego na terytorium innego państwa członkowskiego, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej;

6.

ze składu podatkowego na terytorium kraju do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego będącego podmiotem upoważnionym przez właściwe władze podatkowe tego państwa członkowskiego Unii Europejskiej do otrzymywania wyrobów akcyzowych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy lub do podmiotów objętych zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1;

7.

ze składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego do określonego we właściwym zezwoleniu miejsca ich odbioru przez zarejestrowanego odbiorcę na terytorium kraju lub do podmiotów objętych zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1;

8.

przez terytorium kraju między składami podatkowymi na terytorium państw członkowskich;

9.

przez terytorium kraju ze składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego będącego podmiotem upoważnionym przez właściwe władze podatkowe tego państwa członkowskiego Unii Europejskiej do otrzymywania wyrobów akcyzowych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy lub do podmiotów objętych zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1;

10.

w przypadku importu i dopuszczenia do obrotu, z miejsca importu na terytorium kraju, przez zarejestrowanego wysyłającego do:

a.

składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego,

b.

nabywcy na terytorium państwa członkowskiego będącego podmiotem upoważnionym przez właściwe władze podatkowe tego państwa członkowskiego Unii Europejskiej do otrzymywania wyrobów akcyzowych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy,

c.

podmiotów objętych zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1,

d.

organu celnego na terytorium państwa członkowskiego, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej;

11.

w przypadku importu i dopuszczenia do obrotu, z miejsca importu na terytorium państwa członkowskiego, przez zarejestrowanego wysyłającego do:

a.

składu podatkowego na terytorium kraju,

b.

określonego we właściwym zezwoleniu miejsca odbioru tych wyrobów przez zarejestrowanego odbiorcę,

c.

podmiotów objętych zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1,

d.

urzędu celno-skarbowego na terytorium kraju, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej,

e.

organu celnego na terytorium państwa członkowskiego, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej, przez terytorium kraju.

2a. Procedura zawieszenia poboru akcyzy ma również zastosowanie, jeżeli w ramach przemieszczania wyrobów akcyzowych, o którym mowa w ust. 2, wyroby te są przemieszczane przez terytorium państwa trzeciego.

3.

(uchylony).

4.

(uchylony).

5. Procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się do wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, w tym opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1. W przypadku wyrobów akcyzowych oznaczonych kodami CN 2710 12 21, 2710 12 25 oraz 2710 19 29 procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się, jeżeli wyroby te są przemieszczane luzem.

6. Procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się na terytorium kraju również do wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1 pkt 1 i 5.

7. Procedury zawieszenia poboru akcyzy nie stosuje się do energii elektrycznej, wyrobów gazowych, wyrobów węglowych oraz suszu tytoniowego.

8. Procedury zawieszenia poboru akcyzy nie stosuje się w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych dla sił zbrojnych wymienionych w art. 31 ust. 1 pkt 4, jeżeli do tego przemieszczania znajdzie zastosowanie procedura bezpośrednio oparta na Traktacie Północnoatlantyckim, chyba że inne postanowienia wynikają z porozumienia zawartego z państwem członkowskim Unii Europejskiej.

Jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy jest związana z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych, warunkiem jej zastosowania jest:

1.

zastosowanie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD;

2.

złożenie we właściwym urzędzie skarbowym zabezpieczenia akcyzowego (art. 41 ust. 1 ustawy).

Jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy dotyczy wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 40 ust. 6, warunki, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie tylko przy przemieszczaniu tych wyrobów na terytorium kraju, a w przypadku przemieszczania tych wyrobów na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy jest wyłącznie dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych zamiast e-AD - art. 41 ust. 4

Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

W myśl art. 138a ustawy:

1. Podmiot prowadzący skład podatkowy prowadzi ewidencję wyrobów akcyzowych.

2. Operator logistyczny prowadzący skład podatkowy oprócz ewidencji, o której mowa w ust. 1, prowadzi ewidencję wyrobów niebędących wyrobami akcyzowymi, innych niż stanowiące wyposażenie składu podatkowego.

3. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna umożliwiać w szczególności:

1.

ustalenie ilości, rodzajów oraz miejsca magazynowania w składzie podatkowym wyrobów akcyzowych:

a.

objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy,

b.

nieobjętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w tym:

c.

wyrobów zwolnionych od akcyzy, w tym zwolnionych ze względu na ich przeznaczenie,

d.

wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w art. 89;

2.

ustalenie ilości i rodzajów wyrobów, od których została zapłacona akcyza;

3.

ustalenie ilości i rodzajów magazynowanych w jednym zbiorniku wyrobów energetycznych:

a.

objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy,

b.

od których została zapłacona akcyza,

c.

zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,

d.

opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w art. 89;

4.

wyodrębnienie kwoty akcyzy, której pobór podlega zawieszeniu w związku z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, oraz kwoty akcyzy, która przypadałaby do zapłaty, gdyby wyroby nie były zwolnione od akcyzy;

5.

ustalenie ilości wyrobów akcyzowych wprowadzonych do składu podatkowego i wyprodukowanych w składzie podatkowym;

6.

ustalenie ilości wysłanych lub otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, daty wysłania lub odbioru tych wyrobów, a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania oraz informacje o e-DD;

7.

ustalenie właściciela wyrobów akcyzowych, innego niż podmiot prowadzący skład podatkowy, oraz posiadania przez tego właściciela wymaganej koncesji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

4. Ewidencja, o której mowa w ust. 2, powinna umożliwiać ustalenie ilości oraz rodzajów magazynowanych w składzie podatkowym wyrobów niebędących wyrobami akcyzowymi, innych niż stanowiące wyposażenie składu podatkowego.

Podmiot prowadzący skład podatkowy i zarejestrowany wysyłający prowadzą ewidencję dokumentów handlowych towarzyszących przemieszczaniu wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa - art. 138e ust. 1 ustawy.

Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać dane dotyczące dokumentów handlowych, w szczególności w zakresie podmiotów i wyrobów akcyzowych, których te dokumenty dotyczą - art. 138e ust. 2 ustawy.

Szczegóły dotyczące ewidencji prowadzonej przez skład podatkowy określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz. U. z 2018 r. poz. 643 z późn. zm.).

Mając na uwadze powyższe przepisy wskazać należy, że wyroby akcyzowe klasyfikowane do kodu CN 2710 19 99, które Wnioskodawca zamierza nabyć wewnątrzwspólnotowo do swojego składu podatkowego (przemieszczenie nastąpi z kraju członkowskiego na terytorium kraju), nie są wyrobami wymienionym w załączniku nr 2 do ustawy. Z tego też względu zastosowanie wobec tych wyrobów procedury zawieszenia poboru akcyzy może mieć miejsce wyłącznie na terytorium kraju. W praktyce oznacza to, że w przypadku przemieszczania wyrobów z innego kraju członkowskiego do składu podatkowego na terytorium kraju, procedura zawieszenia poboru akcyzy znajduje zastosowanie dopiero od momentu wjazdu wyrobów na terytorium kraju, a warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy jest wyłącznie dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych (dokumentów powszechnie stosowanych w obrocie handlowym, które pozwalają na określenie ilości, rodzaju wyrobów akcyzowych, stron transakcji) zamiast e-AD.

Organ w tym miejscu zaznacza, że dokument zastępujący e-AD (o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 15a ustawy) jest stosowany w sytuacji gdy system EMCS jest niedostępny i co do zasady nie jest to dokument tożsamy z dokumentem handlowym.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy wyznaczonych pytaniami nr 1 i 2 wskazać należy dwie zasadnicze kwestie.

Po pierwsze prawo własności nie jest elementem mającym kluczowe znaczenie przy zastosowaniu procedury zawieszenia poboru akcyzy. W przypadku stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy najistotniejsze znaczenie ma dochowanie warunków do jej stosowania przez uprawnione podmioty. Tym samym w trakcie stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy możliwa jest sytuacja w której objęty tą procedurą wyrób akcyzowy zmienia właściciela, a mimo to odpowiedzialność za ten wyrób akcyzowy ponosić będzie nadal podmiot, który wobec tego wyrobu stosuje procedurę zawieszenia poboru akcyzy.

Drugą kwestią w analizowanym zdarzeniu przyszłym jest definicja nabycia wewnątrzwspólnotowego, która na gruncie podatku akcyzowego oznacza przemieszczenie wyrobów akcyzowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju.

Mają na uwadze ww. elementy oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, z którego wynika, że przemieszczenie przedmiotowych wyrobów akcyzowych klasyfikowanych do kodu CN 2710 19 99 nastąpi bezpośrednio z kraju członkowskiego na terytorium kraju, co będzie potwierdzać opisany w sprawie dokument CMR stwierdzić należy, że przedstawiona przez Wnioskodawcę forma nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych klasyfikowanych do kodu CN 2710 19 99, z wykorzystaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy na terytorium kraju przy zastosowaniu przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego dokumentów (dokumentów które pozwalają na określenie ilości, rodzaju wyrobów akcyzowych przemieszczanych bezpośrednio z kraju członkowskiego od nadawcy (podmiotu polskiego, który nabył na terytorium państwa członkowskiego oleje smarowe i stał się ich właścicielem) do Wnioskodawcy (składu podatkowego]), jest w ocenie Organu prawidłowa i tym samym Wnioskodawca na podstawie tychże ww. dokumentów będzie uprawniony do wprowadzenia przedmiotowych wyrobów akcyzowych do swojego składu podatkowego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 i 2 uznać należy zatem za prawidłowe.

Przedmiotowa interpretacja została wydana wyłącznie w oparciu o przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz dotyczy wyłącznie zapytania Zainteresowanego i zakresu objętego ustawą o podatku akcyzowym. Przedmiotem analizy i oceny nie były natomiast objęte kwestie związane m.in. z załączonymi do wniosku dokumentami, zastosowaniem przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Organ wydający interpretację nie jest bowiem uprawniony do analizowania i oceny dokumentów załączonych do wniosku o interpretację indywidualną oraz elementów nie objętych zapytaniem zainteresowanego.

Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl