Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 11 maja 2020 r.
Stawka podatku akcyzowego dla nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów energetycznych.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB3-3.4013.58.2020.1.WR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.), art. 15zzs ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 10 marca 2020 r. (data wpływu 11 marca 2020 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie określenia stawki podatku akcyzowego dla nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów energetycznych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2020 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie określenia stawki podatku akcyzowego dla nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów energetycznych.

We wniosku przedstawiono następujące stan faktyczny:

Firma prowadzi działalność handlową polegającą na sprzedaży chemii garbarskiej i futrzarskiej. Na potrzeby prowadzonej działalności Wnioskodawczyni zakupuje towar w różnych krajach Unii Europejskiej. Środki te nabywają od Wnioskodawczyni producenci skór i futer czyli garbarnie na terenie Polski jak i UE oraz krajów wschodnich.

Częściowo towary Wnioskodawcy zostały sklasyfikowane pod kodem CN 3403 jako preparaty smarowe, a nabywane są z Niemiec, Holandii i Włoch jako nabycia wewnątrzunijne.

Zgodnie z kartami charakterystyki są to produkty natłuszczające z przeznaczeniem do wyprawy skór licowych i futerkowych.

Preparaty tłuszczowe używane w procesach garbarskich są wodnymi emulsjami olejów. Dzielą się one na produkty oparte na naturalnych lub/i syntetycznych olejach. Produkty te mają różną koncentrację najczęściej od 42-70% (jest kilka produktów o wyższej koncentracji ok 90%). Koncentracja określa zawartość tłuszczu w wodnej emulsji. Kolor i konsystencja tych emulsji jest bardzo różnorodna. Od klarownych do mętnych substancji w kolorach od jasno żółtych, beżowych do ciemno brązowych. W zależności od zastosowania i właściwości emulsje te są płynne lub w postaci gęstej mazi, pasty do bardziej stałych. Wszystkie te produkty są emulgowane w wodzie i wprowadzone do skór w wodnym środowisku podczas procesu natłuszczania. Natłuszczanie jest wprowadzaniem do skór tłuszczu, aby mechanicznie izolować włókna kolagenowe i zapobiegać przed ich sklejaniem. Celem natłuszczania skór wygarbowanych jest zwiększenie i nadanie im odpowiedniej miękkości, zwiększenie ciągliwości i podwyższenie odporności na działanie wody.

Ze względu na to, że są to wodne emulsje nie nadają się one w żadnym względzie uszlachetniania paliw płynnych. Wszystkie te produkty dostarczane i wykorzystywane są w zakładach garbarskich do wyprawy skór i nie mają nic wspólnego z produkcją paliw. Ponadto emulsje tłuszczowe do garbarstwa nie charakteryzują się podobnymi właściwościami fizyko-chemicznymi jak oleje napędowe i w efekcie nie mogą być stosowane zamiennie (np. zastosowanie do celów napędowych).

Jednocześnie oświadczamy że nie prowadzimy składu podatkowego.

Wyroby sklasyfikowane pod kodem CN 3403 są przeznaczone do celów innych niż na cele napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy środki natłuszczające przeznaczone i wykorzystywane do obróbki skór w procesie garbowania i wykańczania, sklasyfikowane pod kodem CN 3403 11 00 i CN 3403 91 00, są wyrobami akcyzowymi; dla których akcyza przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu kształtuje się na poziomie zero?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie ze wszystkimi danymi jakie posiada Wnioskodawca, sposobem wykorzystania sprzedawanych przez Wnioskodawczynię preparatów smarowych; jak i firm (winno być "jak i przez firmy") które zakupują od nas przedmiotowe towary uprawnia Wnioskodawczynię do skorzystania ze stawki na poziomie zerowym

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z późn. zm., dalej jako "ustawa o podatku akcyzowym") Ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą", wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycją CN 3403 (art. 86 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym).

W załączniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym, pod pozycją 37, kod CN 3403, wskazano preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na smarach) oraz preparaty w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, z wyłączeniem preparatów zawierających, jako składnik zasadniczy, 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych.

W załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, nie wymieniono wyrobów o kodzie CN 3403.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla:

1.

węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych objętych pozycjami CN 2701, 2702 oraz 2704 00 - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ);

2.

benzyn silnikowych o kodach CN 2710 12 45 lub 2710 12 49 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1520,00 zł/1000 litrów;

3.

(uchylony);

4.

benzyn lotniczych o kodzie CN 2710 12 31, paliw typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 12 70 oraz nafty pozostałej o kodzie CN 2710 19 25 - 1822,00 zł/1000 litrów;

5.

paliw do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 - 1446,00 zł/1000 litrów;

6.

olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 43 i 2710 20 11 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1151,00 zł/1000 litrów;

7.

(uchylony);

8.

biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN - 1151,00 zł/1000 litrów;

9.

olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych o kodach CN od 2710 19 43 do 2710 19 48 i od 2710 20 11 do 2710 20 19, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1000 litrów;

10.

olejów opałowych o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 68 i od 2710 20 31 do 2710 20 39:

a.

z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C lub których gęstość w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1000 litrów,

b.

pozostałych, niepodlegających obowiązkowi barwienia i znakowania na podstawie przepisów szczególnych - 64,00 zł/1000 kilogramów;

11.

olejów i preparatów smarowych:

a.

olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99,

b.

olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90,

c.

preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją

* 1180,00 zł/1000 litrów;

12.

gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych:

a.

gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją CN 2901:

* skroplonych - 650,00 zł/1000 kilogramów,

* w stanie gazowym - 10,08 zł/1 gigadżul (GJ),

aa. gazu ziemnego o kodach CN 2711 11 00 i 2711 21 00 - 0 zł,

b.

wyprodukowanych w składzie podatkowym i spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach:

* biogazu, bez względu na kod CN - 0 zł,

* wodoru i biowodoru o kodzie CN 2804 10 00 - 0 zł,

c.

pozostałych - 13,76 zł/1 GJ;

13.

gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711, przeznaczonych do celów opałowych - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ);

14.

pozostałych paliw silnikowych - 1777,00 zł/1000 litrów;

15.

pozostałych paliw opałowych:

a.

w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest:

* niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 232,00 zł/1000 litrów,

* równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 64,00 zł/1000 kilogramów,

b.

gazowych - 1,28 zł/gigadżul (GJ).

Stosownie natomiast do art. 89 ust. 2c ustawy o podatku akcyzowym stawka akcyzy na wyroby energetyczne niewymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi działalność handlową polegającą na sprzedaży chemii garbarskiej i futrzarskiej. Na potrzeby prowadzonej działalności Wnioskodawczyni zakupuje towar w różnych krajach Unii Europejskiej. Środki te nabywają producenci skór i futer, czyli garbarnie na terenie Polski, Unii Europejskiej oraz krajów wschodnich.

Częściowo towary Wnioskodawczyni zostały sklasyfikowane do kodu CN 3403 jako preparaty smarowe.

Preparaty smarowe używane w procesach garbarskich są wodnymi emulsjami olejów. Dzielą się one na produkty oparte na naturalnych lub/i syntetycznych olejach.

Ze względu na to, że wodne emulsje nie nadają się w żadnym względzie do uszlachetniania paliw płynnych. Wszystkie te produkty dostarczane i wykorzystywane są w zakładach garbarskich do wyprawy skór i nie mają nic wspólnego z produkcją paliw. Emulsje do garbarstwa nie charakteryzują się podobnymi właściwościami fizyko-chemicznymi jak oleje napędowe i w efekcie nie mogą być stosowane zamiennie (np. zastosowanie do olejów napędowych).

Wyroby sklasyfikowane pod kodem CN 3403 są przeznaczone do celów innych niż na cele napędowe, opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników.

Przedmiotem wątpliwości wnioskodawcy jest opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia środków natłuszczających przeznaczonych i wykorzystywanych do obróbki skór w procesie ich garbowania i wykończania, sklasyfikowanych pod kodami CN 3403 11 00 i CN 3403 91 00 stawką 0 zł w podatku akcyzowym.

Biorąc pod uwagę cytowane wyżej przepisy oraz okoliczności sprawy przedstawionej przez Wnioskodawcę, wskazać w pierwszej kolejności należy, że wyroby akcyzowe klasyfikowane do kodu CN 3403 są wyrobami energetycznymi, które są wymienione w załączniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym, a nie są jednocześnie wyrobami wymienionymi w załączniku nr 2 do tej ustawy.

Nadmienić należy, że zgodnie z opisem zawartym w klasyfikacji ISZTAR do wyrobów o kodzie CN 3403 11 00 zalicza się preparaty do obróbki materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów. Natomiast do wyrobów o kodzie CN 3403 91 00 zalicza się preparaty do obróbki materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów.

Mając powyższe na uwadze wskazać należy, że w opisie pozycji 37 załącznika nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym wśród wyrobów akcyzowych o kodzie CN 3403 należy wyróżnić preparaty smarowe oraz preparaty w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów.

Stawką określoną w art. 89 ust. 1 pkt 11 lit. c ustawy o podatku akcyzowym zostały objęte jedynie preparaty smarowe o kodzie CN 3403 z wyłączeniem smarów plastycznych.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy wskazać należy, że wyroby o kodach CN 3403 11 00 i 3403 91 00 są wyrobami akcyzowymi wymienionymi w załączniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym, ale nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym. Ponadto stawka na wyroby stanowiące przedmiot zapytania, tj. wyroby niestanowiące preparatów smarowych o kodzie CN 3403, nie została określona w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy o podatku akcyzowym.

Podnieść również należy, że zgodnie z przedstawionym opisem sprawy wyroby o kodach CN 3403 11 00 i 3403 91 00, których wewnątrzwspólnotowe nabycie planuje Wnioskodawczyni będą przeznaczone do celów innych niż cele napędowe lub opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników. Ponadto Wnioskodawczyni wskazała, że wodne emulsje nie nadają się w żadnym względzie do uszlachetniania paliw płynnych.

Właściwej stawki dla wyrobów określonych we wniosku, tj. wyrobów o kodach CN 3403 11 00 i 3403 91 00, określonych jako środki natłuszczające stosowane w procesie garbowanie i wykończania skór należy zatem upatrywać w art. 89 ust. 2c ustawy o podatku akcyzowym. Z treści tego przepisu wynika, że wyroby, które spełniają określone w nim warunki opodatkowane są stawką 0 zł. Aby wyroby mogły być opodatkowane stawką 0 zł przewidzianą w tym przepisie muszą być:

* wyrobami innymi niż określone w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,

* wyrobami innymi niż określone w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy o podatku akcyzowym,

* przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych, albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.

W związku z powyższym, w sprawie objętej wnioskiem, warunki dla zastosowania stawki akcyzy 0 zł określone w art. 89 ust. 2c ustawy o podatku akcyzowego, będą spełnione w stosunku, do wyrobów o kodach CN 3403 11 00 i 3403 91 00, stanowiących przedmiot zapytania.

Reasumując, do wyrobów o kodach CN 3403 11 00 i 3403 91 00 środków natłuszczających stosowanych w procesie garbowania i wykończania skór, stanowiących przedmiot zapytania, znajdzie zastosowanie stawka akcyzy 0 zł w oparciu o art. 89 ust. 2c ustawy o podatku akcyzowym.

Tym samym oceniając stanowisko Wnioskodawcy, należało je uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Bieg powyższego terminu nie rozpoczyna się do dnia zakończenia okresu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID (art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.).

Jednocześnie, stosownie do art. 15zzs ust. 7 ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r., czynności dokonane w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID są skuteczne. Tym samym, Strona może skutecznie wnieść skargę pomimo wstrzymania biegu powyższego terminu.

Zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl