0111-KDIB3-3.4013.53.2023.2.AM - Zwolnienie od akcyzy zużywanych wyrobów gazowych

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 2 maja 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-3.4013.53.2023.2.AM Zwolnienie od akcyzy zużywanych wyrobów gazowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanych zdarzeń przyszłych w podatku akcyzowym jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Państwa wniosek z (...) r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy uznania Kotłowni A, Kotłowni B, Kotłowni C, Kotłowni D, Kotłowni E za zorganizowane części przedsiębiorstwa, stanowiące zakłady energochłonne, uprawnione do korzystania ze zwolnienia od akcyzy zużywanych wyrobów gazowych wpłynął (...) r. Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z (...) r. (wpływ... r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

X sp. z o.o. (dalej: Spółka, Wnioskodawca) prowadzi działalność gospodarczą polegającą na produkcji (...).

Spółka posiada dwa zakłady produkcyjne zlokalizowane w Y (dalej: Oddział w Y, Zakład I) oraz w Z (dalej: Oddział w Z, Zakład II). Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej we wszystkich wspomnianych oddziałach wykorzystuje znaczne ilości ciepła.

Poniżej Wnioskodawca opisuje działalność polegającą na produkcji ciepła w podziale na poszczególne Oddziały.

1. Oddział w Y.

Ciepło pozyskiwane jest z trzech kotłowni gazowych, które stanową własność Zakładu I - Kotłownia A, Kotłownia B oraz Kotłownia C (dalej łącznie: Kotłownie Oddziału w Y). Kotłownie Oddziału w Y zużywają do produkcji ciepła wyroby gazowe sklasyfikowane pod kodem CN 2711. Produkowane przez Kotłownie Oddziału w Y ciepło jest wykorzystywane przez Oddział w Y do celów własnych tj. zarówno do celów produkcyjnych jak i administracyjnych - do ogrzewania pomieszczeń oraz podgrzewania wody. Energia cieplna nie jest i nie będzie w przyszłości przekazywana ani sprzedawana innym podmiotom trzecim.

Spółka wskazuje, że udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej w Kotłowniach Oddziału w Y w roku (...) przekroczył w przypadku każdej z Kotłowni Oddziału w Y 5%. Wnioskodawca zakłada, że w kolejnych latach opisany próg 5% również zostanie przekroczony. Przez wartość produkcji sprzedanej Kotłowni A, Kotłowni B oraz Kotłowni C Wnioskodawca rozumie wartość energii cieplnej wytworzonej przez Kotłownie Oddziału w Y i wykorzystanej na potrzeby Oddziału w Y.

Działalność prowadzona przez każdą z Kotłowni Oddziału w Y, polegająca na produkcji ciepła jest działalnością całkowicie odrębną od podstawowej działalności prowadzonej przez Spółkę.

Kotłownia A, Kotłownia B oraz Kotłownia C zostaną przez Wnioskodawcę wyodrębnione w strukturze organizacyjnej Spółki jako oddzielne działy. Wspomniane Kotłownie są kotłowniami tzw. bezobsługowymi, tj. do ich poprawnego bieżącego działania nie jest wymagana stała obsługa. Z uwagi na fakt, że jakiekolwiek prace związane z działaniem kotłów bezobsługowych przewidują minimalne zaangażowanie personelu Spółki, do Kotłowni A, Kotłowni B oraz C nie zostanie przypisany bezpośrednio dedykowany personel. Zakres obowiązków osoby odpowiedzialnej za nadzór nad kotłowniami obejmuje trzymanie pieczy nad sprawnym działaniem kotłów bezobsługowych, w szczególności poprzez utrzymywanie ich sprawnego ruchu, nadzór nad ich serwisowaniem czy usuwaniem wszelkich usterek lub przestojów.

Spółka pragnie również podkreślić, że Kotłownia A, Kotłownia B oraz Kotłownia C będą posiadały własne miejsca powstawania kosztów (dalej: MPK). Na koncie każdej z Kotłowni Oddziału w Y będą uwzględniane koszty: amortyzacji, zakupu mediów (np. energia elektryczna), wytworzenia mediów (woda, ścieki), remontów, materiałów (w tym zakup gazu ziemnego), usług, podatków i ubezpieczeń majątkowych. Dzięki wyodrębnieniu MPK dla Kotłowni A, Kotłowni B oraz Kotłowni C, Spółka będzie mogła określić wszystkie koszty, należności i zobowiązania, które dotyczą wyłącznie tych Kotłowni.

Wspomniane powyżej koszty, należności i zobowiązania, które będą wynikać z umów nabycia wyrobów gazowych, umów nabycia innych surowców, umów serwisowych itp., będą przypisane odpowiednio w sposób bezpośredni do Kotłowni A, Kotłowni B oraz Kotłowni C, jako związane wyłącznie z ich działalnością.

Do Kotłowni A, Kotłowni B oraz Kotłowni C Oddziału w Y przypisane są także środki trwałe, w szczególności kotły.

Podsumowując, prowadzona przez Kotłownie Oddziału w Y produkcja ciepła będzie zdecydowanie odmienna od pozostałej działalności Zakładu I tj. produkcji wysokoprocentowych napojów alkoholowych. Składniki wchodzące w skład Kotłowni A, Kotłowni B oraz Kotłowni C przeznaczone będą do podstawowego celu realizowanego przez Kotłownie Oddziału w Y, tj. produkcji energii cieplnej. Produkcja energii cieplnej będzie skoncentrowana właśnie w ww. Kotłowniach Oddziału w Y i nie odbywa się w innych jednostkach Zakładu I.

Dodatkowo, Wnioskodawca, działając w celu wypełnienia przepisów prawa ochrony środowiska oraz jako podmiot, który jest aktywny w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu również w zakresie ochrony środowiska, wdroży w kotłowniach System Zarządzania Środowiskowego potwierdzony przez niezależną i uprawnioną w tym zakresie jednostkę akredytującą certyfikatem ISO 14001 (dalej: ISO 14001) lub System Zarządzania Energią potwierdzony przez niezależną i uprawnioną w tym zakresie jednostkę akredytującą certyfikatem ISO 50001 (dalej: ISO 50001). System obejmie wyłącznie część Zakładu I stanowiącą Kotłownię A, Kotłownię B oraz Kotłownię C.

2. Oddział w Z.

W Oddziale w Z ciepło pozyskiwane jest z dwóch kotłowni gazowych - Kotłownia D oraz Kotłownia E (dalej łącznie: Kotłownie Oddziału w Z). Kotłownie Oddziału w Z zużywają do produkcji ciepła wyroby gazowe sklasyfikowane pod kodem CN 2711. Produkowane przez Kotłownię D oraz Kotłownię E ciepło jest wykorzystywane przez Oddział w Z do celów własnych tj. zarówno do celów produkcyjnych jak i administracyjnych - do ogrzewania pomieszczeń. Energia cieplna nie jest i nie będzie w przyszłości przekazywana ani sprzedawana innym podmiotom trzecim.

Spółka wskazuje, że udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej w Kotłowniach Oddziału w Z w roku (...) przekroczył w przypadku każdej z Kotłowni Oddziału w Z 5%. Wnioskodawca zakłada, że w kolejnych latach opisany próg 5% również zostanie przekroczony. Przez wartość produkcji sprzedanej Kotłowni D oraz Kotłowni E Wnioskodawca rozumie wartość energii cieplnej wytworzonej przez ww. Kotłownie w Oddziale w Z i wykorzystanej na potrzeby Oddziału w Z.

Działalność prowadzona przez Kotłownię D oraz Kotłownię E, polegająca na produkcji ciepła jest działalnością całkowicie odrębną od podstawowej działalności prowadzonej przez Spółkę.

Kotłownia D oraz Kotłownia E zostaną przez Spółkę wyodrębnione w strukturze organizacyjnej Spółki jako oddzielne działy. Wspomniane Kotłownie są kotłowniami tzw. bezobsługowymi, tj. do ich poprawnego bieżącego działania nie jest wymagana stała obsługa. Z uwagi na fakt, że a jakiekolwiek prace związane działaniem kotłów bezobsługowych przewidują minimalne zaangażowanie personelu Spółki, do Kotłowni D oraz Kotłowni E nie zostanie przypisany bezpośrednio dedykowany personel. Zakres obowiązków osoby odpowiedzialnej za nadzór nad kotłowniami obejmuje trzymanie pieczy nad sprawnym działaniem kotłów bezobsługowych, w szczególności poprzez utrzymywanie ich sprawnego ruchu, nadzór nad ich serwisowaniem czy usuwaniem wszelkich usterek lub przestojów.

Spółka pragnie również podkreślić, że Kotłownia D oraz Kotłownia E będą posiadały własne MPK. Na koncie każdej z ww. Kotłowni Oddziału w Z będą uwzględniane koszty: amortyzacji, zakupu mediów (np. energia elektryczna), wytworzenia mediów (woda, ścieki), remontów, materiałów (w tym zakup gazu ziemnego), usług, podatków i ubezpieczeń majątkowych.

Dzięki wyodrębnieniu MPK dla Kotłowni D oraz Kotłowni E Spółka będzie mogła określić wszystkie koszty, należności i zobowiązania, które dotyczą wyłącznie tych Kotłowni.

Wspomniane powyżej koszty, należności i zobowiązania, które będą wynikać z umów nabycia wyrobów gazowych, umów nabycia innych surowców, umów serwisowych itp., będą przypisane odpowiednio w sposób bezpośredni do Kotłowni D oraz Kotłowni E, jako związane wyłącznie z ich działalnością.

Do Kotłowni D oraz Kotłowni E Oddziału w Z przypisane są także środki trwałe, w szczególności kotły.

Podsumowując, prowadzona przez Kotłownie Oddziału w Z produkcja ciepła będzie zdecydowanie odmienna od pozostałej działalności Zakładu II tj. produkcji wysokoprocentowych napojów alkoholowych. Składniki wchodzące w skład Kotłowni D oraz Kotłowni E przeznaczone będą do podstawowego celu realizowanego przez Kotłownie Oddziału w Z, tj. produkcji energii cieplnej. Produkcja energii cieplnej będzie skoncentrowana właśnie w ww. Kotłowniach Oddziału w Z i nie odbywa się w innych jednostkach Zakładu II.

Dodatkowo, Wnioskodawca, działając w celu wypełnienia przepisów prawa ochrony środowiska oraz jako podmiot, który jest aktywny w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu również w zakresie ochrony środowiska, wdroży w kotłowniach system ISO 14001 lub ISO 50001. System obejmie wyłącznie część Zakładu II stanowiącą Kotłownię D oraz Kotłownię E.

Ponadto, w przypadku uznania, że Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia od akcyzy, Spółka zamierza zawrzeć ze sprzedawcami wyrobów gazowych aneksy istniejących umów bądź nowe umowy dotycząca dostaw wyrobów gazowych, w których zostanie zawarte postanowienie, zgodnie z którym nabywane wyroby gazowe będą używane przez Kotłownie Oddziału w Y oraz Kotłownie Oddziału w Z do celów uprawniających do zwolnienia.

Pismem z (...) r. uzupełnili Państwo opis zdarzenia przyszłego o następujące informacje:

- w przypadku wyłączenia Kotłowni A, Kotłowni B, Kotłowni C, Kotłowni D oraz Kotłowni E ze struktur organizacyjnych i funkcjonalnych przedsiębiorstwa, możliwe będzie samodzielne funkcjonowanie każdej z ww. kotłowni jako niezależnych przedsiębiorstw, niewchodzących w skład innego podmiotu gospodarczego, odznaczających się możliwością zbytu na wolnym rynku oferowanych produktów i usług;

- Wnioskodawca zamierza przypisać do każdej z kotłowni objętych wnioskiem o interpretację środki trwałe takie jak np. budynki, budowle, maszyny i inne urządzenia związane z pracą kotłowni (w tym w szczególności budynek kotłowni, komin, kotły). Po przypisaniu do każdej z ww. kotłowni składników materialnych, składniki te będą wykorzystywane wyłącznie przez odpowiednio Kotłownię A, Kotłownię B, Kotłownię C, Kotłownię D oraz Kotłownię E. Niemniej, niektóre instalacje ww. kotłowni połączone są z innymi działami (budynkami) Spółki wyłącznie w celu doprowadzania do nich ciepła wyprodukowanego w kotłowniach;

- Wnioskodawca jest podmiotem określonym w art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy o podatku akcyzowym, tj. finalnym nabywcą gazowym. Spółka nie jest pośredniczącym podmiotem gazowym o którym mowa w ww. przepisie;

- Spółka wyjaśnia, że działając na podstawie art. 31b ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym zamierza zawrzeć ze sprzedawcą wyrobów gazowych nową umowę dotyczącą dostawy wyrobów gazowych bądź zawrzeć aneks do umowy obowiązującej, w której zostanie zawarte postanowienie, zgodnie z którym nabywane wyroby gazowe będą używane przez Spółkę do celów określonych w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym;

- formalne wyodrębnienie ww. kotłowni jako działów w Spółce nastąpi na podstawie aktów wewnętrznych;

- zużycie wyrobów gazowych, które mają zostać objęte zwolnieniem będzie następowało wyłącznie w instalacjach objętych systemem wymienionym w art. 31c pkt 4 lub 5 ustawy o podatku akcyzowym. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji, Wnioskodawca zamierza wdrożyć w kotłowniach system zarządzania środowiskowego potwierdzony przez niezależną i uprawnioną w tym zakresie jednostkę akredytującą certyfikatem ISO 14001 lub system zarządzania energią potwierdzony przez niezależną i uprawnioną w tym zakresie jednostkę akredytującą certyfikatem ISO 50001.

Pytania

1. Czy we wskazanym opisie zdarzenia przyszłego Kotłownia A zlokalizowana na terenie Oddziału w Y będzie mogła stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumianą jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, w rozumieniu art. 31b ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym?

2. Czy we wskazanym opisie zdarzenia przyszłego Kotłownia B zlokalizowana na terenie Oddziału w Y będzie mogła stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumianą jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, w rozumieniu art. 31b ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym?

3. Czy we wskazanym opisie zdarzenia przyszłego Kotłownia C zlokalizowana na terenie Oddziału w Y będzie mogła stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumianą jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, w rozumieniu art. 31b ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym?

4. Czy we wskazanym opisie zdarzenia przyszłego Kotłownia D zlokalizowana na terenie Oddziału w Z będzie mogła stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumianą jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, w rozumieniu art. 31b ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym?

5. Czy we wskazanym opisie zdarzenia przyszłego Kotłownia E zlokalizowana na terenie Oddziału w Z będzie mogła stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumianą jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, w rozumieniu art. 31b ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym?

6. Czy we wskazanym opisie zdarzenia przyszłego Kotłownia A zlokalizowana na terenie Oddziału w Y będzie spełniała przesłanki uznania jej za zakład energochłonny w rozumieniu art. 31b ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym?

7. Czy we wskazanym opisie zdarzenia przyszłego Kotłownia B zlokalizowana na terenie Oddziału w Y będzie spełniała przesłanki uznania jej za zakład energochłonny w rozumieniu art. 31b ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym?

8. Czy we wskazanym opisie zdarzenia przyszłego Kotłownia C zlokalizowana na terenie Oddziału w Y będzie spełniała przesłanki uznania jej za zakład energochłonny w rozumieniu art. 31b ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym?

9. Czy we wskazanym opisie zdarzenia przyszłego Kotłownia D zlokalizowana na terenie Oddziału w Z będzie spełniała przesłanki uznania jej za zakład energochłonny w rozumieniu art. 31b ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym?

10. Czy we wskazanym opisie zdarzenia przyszłego Kotłownia E zlokalizowana na terenie Oddziału w Z będzie spełniała przesłanki uznania jej za zakład energochłonny w rozumieniu art. 31b ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym?

11. Czy we wskazanym opisie zdarzenia przyszłego, przy założeniu otrzymania odpowiedzi twierdzącej na pytania nr 1 i 6, Wnioskodawca będzie uprawniony do korzystania ze zwolnienia od akcyzy dla wyrobów gazowych zużywanych w Kotłowni A zlokalizowanej na terenie Oddziału w Y, na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym?

12. Czy we wskazanym opisie zdarzenia przyszłego, przy założeniu otrzymania odpowiedzi twierdzącej na pytania nr 2 i 7, Wnioskodawca będzie uprawniony do korzystania ze zwolnienia od akcyzy dla wyrobów gazowych zużywanych w Kotłowni B zlokalizowanej na terenie Oddziału w Y, na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym?

13. Czy we wskazanym opisie zdarzenia przyszłego, przy założeniu otrzymania odpowiedzi twierdzącej na pytania nr 3 i 8, Wnioskodawca będzie uprawniony do korzystania ze zwolnienia od akcyzy dla wyrobów gazowych zużywanych w Kotłowni C zlokalizowanej na terenie Oddziału w Y, na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym?

14. Czy we wskazanym opisie zdarzenia przyszłego, przy założeniu otrzymania odpowiedzi twierdzącej na pytania nr 4 i 9, Wnioskodawca będzie uprawniony do korzystania ze zwolnienia od akcyzy dla wyrobów gazowych zużywanych w Kotłowni D zlokalizowanej na terenie Oddziału w Z, na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym?

15. Czy we wskazanym opisie zdarzenia przyszłego, przy założeniu otrzymania odpowiedzi twierdzącej na pytania nr 5 i 10, Wnioskodawca będzie uprawniony do korzystania ze zwolnienia od akcyzy dla wyrobów gazowych zużywanych w Kotłowni E zlokalizowanej na terenie Oddziału w Z, na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym?

Państwa stanowisko w sprawie

1. W ocenie Wnioskodawcy we wskazanym opisie zdarzenia przyszłego Kotłownia A zlokalizowana na terenie Oddziału w Y będzie mogła stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumianą jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, w rozumieniu art. 31b ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym.

2. W ocenie Wnioskodawcy we wskazanym opisie zdarzenia przyszłego Kotłownia B zlokalizowana na terenie Oddziału w Y będzie mogła stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumianą jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, w rozumieniu art. 31b ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym.

3. W ocenie Wnioskodawcy we wskazanym opisie zdarzenia przyszłego Kotłownia C zlokalizowana na terenie Oddziału w Y będzie mogła stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumianą jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, w rozumieniu art. 31b ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym.

4. W ocenie Wnioskodawcy we wskazanym opisie zdarzenia przyszłego Kotłownia D zlokalizowana na terenie Oddziału w Z będzie mogła stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumianą jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, w rozumieniu art. 31b ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym.

5. W ocenie Wnioskodawcy we wskazanym opisie zdarzenia przyszłego Kotłownia E zlokalizowana na terenie Oddziału w Z będzie mogła stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumianą jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, w rozumieniu art. 31b ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym.

6. W ocenie Wnioskodawcy we wskazanym opisie zdarzenia przyszłego Kotłownia A zlokalizowana na terenie Oddziału w Y będzie spełniała przesłanki uznania jej za zakład energochłonny w rozumieniu art. 31b ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym.

7. W ocenie Wnioskodawcy we wskazanym opisie zdarzenia przyszłego Kotłownia B zlokalizowana na terenie Oddziału w Y będzie spełniała przesłanki uznania jej za zakład energochłonny w rozumieniu art. 31b ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym.

8. W ocenie Wnioskodawcy we wskazanym opisie zdarzenia przyszłego Kotłownia C zlokalizowana na terenie Oddziału w Y będzie spełniała przesłanki uznania jej za zakład energochłonny w rozumieniu art. 31b ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym.

9. W ocenie Wnioskodawcy we wskazanym opisie zdarzenia przyszłego Kotłownia D zlokalizowana na terenie Oddziału w Z będzie spełniała przesłanki uznania jej za zakład energochłonny w rozumieniu art. 31b ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym.

10. W ocenie Wnioskodawcy we wskazanym opisie zdarzenia przyszłego Kotłownia E zlokalizowana na terenie Oddziału w Z będzie spełniała przesłanki uznania jej za zakład energochłonny w rozumieniu art. 31b ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym.

11. W ocenie Wnioskodawcy we wskazanym opisie zdarzenia przyszłego, przy założeniu otrzymania odpowiedzi twierdzącej na pytania nr 1 i 6, Wnioskodawca będzie uprawniony do korzystania ze zwolnienia od akcyzy dla wyrobów gazowych zużywanych w Kotłowni A zlokalizowanej na terenie Oddziału w Y, na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym.

12. W ocenie Wnioskodawcy we wskazanym opisie zdarzenia przyszłego, przy założeniu otrzymania odpowiedzi twierdzącej na pytania nr 2 i 7, Wnioskodawca będzie uprawniony do korzystania ze zwolnienia od akcyzy dla wyrobów gazowych zużywanych w Kotłowni B zlokalizowanej na terenie Oddziału w Y, na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym.

13. W ocenie Wnioskodawcy we wskazanym opisie zdarzenia przyszłego, przy założeniu otrzymania odpowiedzi twierdzącej na pytania nr 3 i 8, Wnioskodawca będzie uprawniony do korzystania ze zwolnienia od akcyzy dla wyrobów gazowych zużywanych w Kotłowni C zlokalizowanej na terenie Oddziału w Y, na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym.

14. W ocenie Wnioskodawcy we wskazanym opisie zdarzenia przyszłego, przy założeniu otrzymania odpowiedzi twierdzącej na pytania nr 4 i 9, Wnioskodawca będzie uprawniony do korzystania ze zwolnienia od akcyzy dla wyrobów gazowych zużywanych w Kotłowni D zlokalizowanej na terenie Oddziału w Z, na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym.

15. W ocenie Wnioskodawcy we wskazanym opisie zdarzenia przyszłego, przy założeniu otrzymania odpowiedzi twierdzącej na pytania nr 5 i 10, Wnioskodawca będzie uprawniony do korzystania ze zwolnienia od akcyzy dla wyrobów gazowych zużywanych w Kotłowni E zlokalizowanej na terenie Oddziału w Z, na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym.

UZASADNIENIE

1. Gaz jako wyrób akcyzowy.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, ustawa ta określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, wyroby akcyzowe oznaczają wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do tej ustawy.

W wykazie wyrobów akcyzowych stanowiącym załącznik 1 do ustawy o podatku akcyzowym, w poz. 28 pod kodem CN 2711 wymieniono gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe. Do wyrobów energetycznych ustawa o podatku akcyzowym zalicza m.in. wyroby gazowe. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy o podatku akcyzowym, przez wyroby gazowe rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00.

Tym samym gaz ziemny zużywany przez Kotłownie Oddziału w Y oraz Kotłownie Oddziału w Z jest wyrobem akcyzowym.

2. Opodatkowanie wyrobów gazowych akcyzą.

Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1)

nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;

2)

sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu;

3)

import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;

4)

użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy;

5)

użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego:

a)

uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,

b)

jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej wysokości,

c)

nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.

Zgodnie z art. 9c ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym za sprzedaż finalnemu nabywcy gazowemu wyrobów gazowych uznaje się czynności, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 1-8 ustawy o podatku akcyzowym tj.:

1)

sprzedaż, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509 i 2459, dalej: Kodeks cywilny);

2)

zamianę, w rozumieniu przepisów ustawy - Kodeks cywilny;

3)

wydanie w zamian za wierzytelności;

4)

wydanie w miejsce świadczenia pieniężnego;

5)

darowiznę, w rozumieniu przepisów ustawy - Kodeks cywilny;

6)

wydanie w zamian za dokonanie określonej czynności;

7)

przekazanie lub wykorzystanie na potrzeby reprezentacji albo reklamy;

8)

przekazanie przez podatnika na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także zatrudnionych przez niego pracowników oraz byłych pracowników.

Kluczowe w tym miejscu jest zatem ustalenie sytuacji prawnopodatkowej Spółki.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy o podatku akcyzowym, za finalnego nabywcę gazowego uznaje się podmiot, który:

a) nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby gazowe, lub

b) posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe, - niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym.

Natomiast art. 2 ust. 1 pkt 23d ustawy o podatku akcyzowym stanowi, iż pośredniczący podmiot gazowy to podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju lub posiadający koncesję na obrót gazem ziemnym na terytorium kraju:

a)

dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów gazowych, lub

b)

używający wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub

c)

używający wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów objętych zerową stawką akcyzy, lub

d)

będący spółką prowadzącą giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, nabywającą wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, lub

e)

będący towarowym domem maklerskim lub domem maklerskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, nabywającym wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych lub nabywającym wyroby gazowe na rachunek dającego zlecenie na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub

f)

będący giełdową izbą rozrachunkową, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. lub spółką, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywającymi wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, lub

g)

będący spółką prowadzącą jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywającą wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji, o której mowa w art. 68a ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub w celu rozliczenia i rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym - który dokonał zgłoszenia rejestracyjnego zgodnie z art. 16.

Obecnie Spółka nie dokonuje sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu ani eksportu wyrobów gazowych. Nie jest też spółką prowadzącą giełdę towarową, spółką prowadzącą jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową, ani domem maklerskim. Nie zużywa również wyrobów gazowych do celów objętych zerową stawką akcyzy. W związku z tym Spółka ma na chwile obecną status finalnego nabywcy gazowego.

3. Zwolnienie wyrobów gazowych z akcyzy.

Zgodnie z art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

W myśl art. 31b ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe rozumie się podmiot, u którego udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział.

Zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Jak stanowi art. 31c ustawy o podatku akcyzowym, za system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 8 i art. 31b ust. 1 pkt 5, uznaje się:

1)

system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2021 r. poz. 332 i 1047 oraz z 2022 r. poz. 1) i przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 4 i art. 29 ust. 1 tej ustawy;

2)

system EMAS, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2020 r. poz. 634);

3)

uzyskiwanie i umarzanie świadectw efektywności energetycznej, o których mowa w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 634), przez podmioty obowiązane na podstawie tej ustawy do uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia w zamian opłaty zastępczej;

4)

system zarządzania środowiskowego potwierdzony przez niezależną i uprawnioną w tym zakresie jednostkę akredytującą certyfikatem ISO 14001;

5)

system zarządzania energią potwierdzony przez niezależną i uprawnioną w tym zakresie jednostkę akredytującą certyfikatem ISO 50001.

Tym samym, aby Spółka była uprawniona do korzystania ze wskazanego wyżej zwolnienia wyrobów gazowych z akcyzy musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

1)

zużywać wyroby gazowe do celów opałowych,

2)

zużywać wyroby gazowe w ramach zakładu energochłonnego w rozumieniu definicji ustawowej zawartej w art. 31b ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym,

3)

w tym zakładzie energochłonnym powinien być wprowadzony w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

4. Możliwość zwolnienia wyrobów gazowych zużywanych w Oddziale w Y.

4.1. Zużycie wyrobów gazowych na cele opałowe.

Wyroby gazowe będą przez Spółkę zużywane w Kotłowniach Oddziału w Y wyłącznie na cele opałowe. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Kotłownie Oddziału w Y składają się z kotłów opalanych gazem. Wyroby gazowe nabywane aktualnie oraz w przyszłości przez Zakład I spalane są w kotłach w Kotłowniach Oddziału w Y w celu wytworzenia energii cieplnej.

Tym samym, warunek zużywania wyrobów gazowych na cele opałowe w opinii Spółki pozostaje spełniony.

4.2. Zakład energochłonny.

Zgodnie z art. 31b ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym, przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe rozumie się podmiot, u którego udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział.

Jednocześnie, zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Tym samym, aby można było określić czy Kotłownie Oddziału w Y będą mogły stanowić zakłady energochłonne wykorzystujące wyroby gazowe, należy zweryfikować czy będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu przywołanego przepisu.

4.2.1. Zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka będzie posiadała na terenie Oddziału w Y odpowiednio wyodrębnione jednostki w postaci Kotłowni A, Kotłowni B oraz Kotłowni C, których zadaniem będzie produkcja energii cieplnej, na potrzeby własne Zakładu I.

4.2.1.1. Zespół składników materialnych i niematerialnych.

Aby dana jednostka mogła być uznana za zorganizowaną część przedsiębiorstwa musi stanowić zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań.

W tym zakresie warto podkreślić, że do każdej z Kotłowni Oddziału w Y zostaną przypisane zarówno składniki materialne jak i niematerialne wskazane w opisie zdarzenia przyszłego. W związku z tym, w ocenie Wnioskodawcy każda z Kotłowni Oddziału w Y będzie stanowić zespół składników materialnych i niematerialnych.

4.2.1.2. Wyodrębnienie organizacyjne.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podmiotu jako dział, wydział, oddział itp. (por. Interpretacja indywidualna z dnia 2 listopada 2016 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach sygn. 2461-IBPP4.4513.283.2016.1.MK).

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Kotłownia A, Kotłownia B oraz Kotłownia C zostaną wyodrębnione jako oddzielne działy w strukturze Spółki. W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy należałoby uznać, że poszczególne Kotłownie Oddziału w Y spełnią warunek wyodrębnienia organizacyjnego.

4.2.1.3. Wyodrębnienie finansowe.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza całkowitej samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa (tak np. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 lutego 2016 r. sygn. IPPP1/4512-84/16-3/MK).

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Kotłownia A, Kotłownia B oraz Kotłownia C będą posiadały wyodrębnione MPK, dzięki czemu Spółka będzie w stanie wyodrębnić koszty każdej z kotłowni, takie jak koszty amortyzacji, zakupu mediów (np. energia elektryczna), wytworzenia mediów (woda, ścieki), remontów, materiałów (w tym zakup gazu), usług, podatków i ubezpieczeń majątkowych. W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy należałoby uznać, że poszczególne Kotłownie Oddziału w Y spełnią warunek wyodrębnienia finansowego.

4.2.1.4. Wyodrębnienie funkcjonalne.

Kolejną przesłanką jest wyodrębnienie funkcjonalne, oznaczające, że zespół składników wchodzących w skład danej jednostki jest przeznaczony do realizacji określonych działań gospodarczych (por. Interpretacja indywidualna z dnia 11 lutego 2014 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi sygn. IPTPP2/443-939/13-2/AW).

Tę ostatnią przesłankę rozumie się zasadniczo jako potencjalną zdolność (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielnego podmiotu gospodarczego i to jeszcze w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Winno ono mieć również zdolność zaistnienia jako niezależne przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy - Kodeks cywilny. Stosownie do tego przepisu, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

- oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

- własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

- prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

- wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

- koncesje, licencje i zezwolenia;

- patenty i inne prawa własności przemysłowej;

- majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

- tajemnice przedsiębiorstwa;

- księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W zakresie wyodrębnienia funkcjonalnego Kotłowni A, Kotłowni B oraz Kotłowni C należy wskazać, że prowadzona w ich ramach działalność gospodarcza będzie zdecydowanie odmienna od pozostałej działalności Zakładu I tj. produkcji wysokoprocentowych napojów alkoholowych.

Składniki wchodzące w skład Kotłowni A, Kotłowni B oraz Kotłowni C przeznaczone będą do podstawowego celu realizowanego przez Kotłownie Oddziału w Y, tj. produkcji energii cieplnej. Produkcja energii cieplnej będzie skoncentrowana właśnie w tych Kotłowniach i nie będzie odbywała się w innych jednostkach Zakładu I. Do Kotłowni Oddziału w Y przypisane zostaną także umowa nabycia surowców oraz aktywa pozwalające na realizację celu, jakim jest produkcja i dostarczanie energii cieplnej (energia w postaci pary dostarczana jest na wydziały produkcyjne a energia w postaci ciepłej wody do wszystkich pomieszczeń socjalnych w zakładzie).

Jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego, wspomniane Kotłownie są kotłowniami tzw. bezobsługowymi, tj. do ich poprawnego działania nie jest wymagana stała obsługa. Z uwagi na fakt, że jakiekolwiek prace związane z działaniem kotłów bezobsługowych przewidują minimalne zaangażowanie personelu Spółki, do Kotłowni A, Kotłowni B oraz Kotłowni C nie zostanie przypisany bezpośrednio dedykowany personel. Zakres obowiązków osoby odpowiedzialnej za nadzór nad kotłowniami obejmuje trzymanie pieczy nad sprawnym działaniem kotłów bezobsługowych, w szczególności poprzez utrzymywanie ich sprawnego ruchu, nadzór nad ich serwisowaniem czy usuwaniem wszelkich usterek lub przestojów.

Mając na względzie powyższe oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, w ocenie Wnioskodawcy przesłanka wyodrębnienia funkcjonalnego będzie spełniona w przypadku Kotłowni A, Kotłowni B oraz Kotłowni C.

4.2.2. Udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej Kotłowni Oddziału w Y (próg energochłonności).

Jak Spółka wskazała w opisie zdarzenia przyszłego, udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej poszczególnych Kotłowni Oddziału w Y w roku (...) r. przekroczył 5%. Wnioskodawca zakłada również, że w kolejnych latach opisany próg 5% także zostanie przekroczony. Tym samym, warunek aby udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej wynosił nie mniej niż 5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział zostanie spełniony w przypadku Kotłowni A, Kotłowni B oraz Kotłowni C.

4.3. System prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka działając w celu wypełnienia przepisów prawa ochrony środowiska oraz jako podmiot, który jest aktywny w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu również w zakresie ochrony środowiska, zamierza wprowadzić w kotłowniach system ISO 14001 lub ISO 50001, który to system obejmie Kotłownie Oddziału w Y.

Tym samym warunek wprowadzenia w życie w Kotłowni A, Kotłowni B oraz Kotłowni C systemu prowadzącego do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej zostanie spełniony.

Stanowisko Spółki odnośnie możliwości korzystania ze zwolnienia od akcyzy w stosunku do nabywanych wyrobów gazowych znajduje potwierdzenie także w interpretacjach podatkowych wydanych w oparciu o zbliżone stany faktyczne. W szczególności należy tu przytoczyć interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 8 kwietnia 2020 r. o sygn. 0111-KDIB3-3.4013.8.2020.2.PK, z dnia 8 lipca 2021 r. o sygn. 0111-KDIB3-3.4013.70.2021.2.MAZ oraz z dnia 21 marca 2022 r. o sygn. 0111-KDIB3-3.4013.1.2022.2.MAZ, w których organ potwierdził, że stanowisko wnioskodawcy, dotyczące możliwości zwolnienia z opodatkowania akcyzą wyrobów gazowych zużywanych w kotłowni zakładowej wnioskodawcy, będącej zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa i jednocześnie zakładem energochłonnym jest prawidłowe.

5. Możliwość zwolnienia wyrobów gazowych zużywanych w Oddziale w Z.

5.1. Zużycie wyrobów gazowych na cele opałowe.

Wyroby gazowe będą przez Spółkę zużywane w Kotłowniach Oddziału w Z wyłącznie na cele opałowe. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Kotłownie Oddziału w Z składają się z kotłów opalanych gazem. Wyroby gazowe nabywane aktualnie oraz w przyszłości przez Zakład II spalane w kotłach w Kotłowniach Gazowych Oddziału w Z w celu wytworzenia energii cieplnej.

Tym samym, warunek zużywania wyrobów gazowych na cele opałowe w opinii Spółki pozostaje spełniony.

5.2. Zakład energochłonny.

Zgodnie z art. 31b ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym, przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe rozumie się podmiot, u którego udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział.

Jednocześnie, zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Tym samym, aby można było określić czy Kotłownie Oddziału w Z będą mogły stanowić zakłady energochłonne wykorzystujące wyroby gazowe, należy zweryfikować czy będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu przywołanego przepisu.

5.2.1. Zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka będzie posiadała na terenie Oddziału w Z odpowiednio wyodrębnione jednostki w postaci Kotłowni D oraz Kotłowni E, których zadaniem będzie produkcja energii cieplnej, na potrzeby własne Zakładu II.

5.2.1.1. Zespół składników materialnych i niematerialnych.

Aby dana jednostka mogła być uznana za zorganizowaną część przedsiębiorstwa musi stanowić zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań.

W tym zakresie warto podkreślić, że do każdej z Kotłowni Oddziału w Z zostaną przypisane zarówno składniki materialne jak i niematerialne wskazane w opisie stanu faktycznego. W związku z tym, w ocenie Wnioskodawcy każda z Kotłowni Oddziału w Z będzie stanowić zespół składników materialnych i niematerialnych.

5.2.1.2. Wyodrębnienie organizacyjne.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podmiotu jako dział, wydział, oddział itp. (por. Interpretacja indywidualna z dnia 2 listopada 2016 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach sygn. 2461-IBPP4.4513.283.2016.1.MK).

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Kotłownia D oraz Kotłownia E zostaną wyodrębnione jako oddzielny dział w strukturze Spółki. W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy należałoby uznać, że poszczególne Kotłownie Oddziału w Z spełnią warunek wyodrębnienia organizacyjnego.

5.2.1.3. Wyodrębnienie finansowe.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza całkowitej samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa (tak np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 lutego 2016 r. sygn. IPPP1/4512-84/16-3/MK).

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Kotłownia D oraz Kotłownia E będą posiadały wyodrębnione MPK, dzięki czemu Spółka będzie w stanie wyodrębnić koszty każdej z kotłowni, takie jak koszty amortyzacji, zakupu mediów (np. energia elektryczna), wytworzenia mediów (woda, ścieki), remontów, materiałów (w tym zakup gazu), usług, podatków i ubezpieczeń majątkowych. W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy należałoby uznać, że poszczególne Kotłownie Oddziału w Z spełnią warunek wyodrębnienia finansowego.

5.2.1.4. Wyodrębnienie funkcjonalne.

Kolejną przesłanką jest wyodrębnienie funkcjonalne, oznaczające, że zespół składników wchodzących w skład danej jednostki jest przeznaczony do realizacji określonych działań gospodarczych (por. interpretacja indywidualna z dnia 11 lutego 2014 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi sygn. IPTPP2/443-939/13-2/AW).

Tę ostatnią przesłankę rozumie się zasadniczo jako potencjalną zdolność (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielnego podmiotu gospodarczego i to jeszcze w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Winno ono mieć również zdolność zaistnienia jako niezależne przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy - Kodeks cywilny. Stosownie do tego przepisu, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

- oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

- własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

- prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunkówprawnych;

- wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

- koncesje, licencje i zezwolenia;

- patenty i inne prawa własności przemysłowej;

- majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

- tajemnice przedsiębiorstwa;

- księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W zakresie wyodrębnienia funkcjonalnego Kotłowni D oraz Kotłowni E należy wskazać, że prowadzona w ich ramach działalność gospodarcza będzie zdecydowanie odmienna od pozostałej działalności Zakładu II tj. produkcji wysokoprocentowych napojów alkoholowych.

Składniki wchodzące w skład Kotłowni D oraz Kotłowni E przeznaczone będą do podstawowego celu realizowanego przez Kotłownie Oddziału w Z, tj. produkcji energii cieplnej. Produkcja energii cieplnej będzie skoncentrowana właśnie w tych kotłowniach i nie będzie odbywała się w innych jednostkach Zakładu II. Do Kotłowni Oddziału w Z przypisana zostanie umowa nabycia surowców oraz aktywa pozwalające na realizację celu, jakim jest produkcja i dostarczanie energii cieplnej (energia w postaci pary dostarczana jest na wydziały produkcyjne a energia w postaci ciepłej wody do wszystkich pomieszczeń socjalnych w zakładzie).

Jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego, wspomniane Kotłownie są kotłowniami tzw. bezobsługowymi, tj. do ich poprawnego działania nie jest wymagana stała obsługa. Z uwagi na fakt, że jakiekolwiek prace związane z obsługą kotłów bezobsługowych przewidują minimalne zaangażowanie personelu Spółki, do Kotłowni D oraz Kotłowni E nie zostanie przypisany bezpośrednio dedykowany personel. Zakres obowiązków osoby odpowiedzialnej za nadzór nad kotłowniami obejmuje trzymanie pieczy nad sprawnym działaniem kotłów bezobsługowych, w szczególności poprzez utrzymywanie ich sprawnego ruchu, nadzór nad ich serwisowaniem czy usuwaniem wszelkich usterek lub przestojów.

Mając na względzie powyższe oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, w ocenie Wnioskodawcy przesłanka wyodrębnienia funkcjonalnego będzie spełniona w przypadku Kotłowni D oraz Kotłowni E.

5.2.2. Udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej Kotłowni Gazowych Oddziału w Z (próg energochłonności).

Jak Spółka wskazała w opisie zdarzenia przyszłego, udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej poszczególnych Kotłowni Oddziału w Z w roku (...) r. przekroczył 5%. Wnioskodawca zakłada również, że w kolejnych latach opisany próg 5% także zostanie przekroczony. Tym samym, warunek aby udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej wynosił nie mniej niż 5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział został spełniony w przypadku Kotłowni D oraz Kotłowni E.

5.3. System prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka działając w celu wypełnienia przepisów prawa ochrony środowiska oraz jako podmiot, który jest aktywny w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu również w zakresie ochrony środowiska, zamierza wprowadzić w kotłowniach system ISO 14001 lub ISO 50001, który to system obejmie Kotłownie Oddziału w Z.

Tym samym warunek wprowadzenia w życie w Kotłowni D oraz Kotłowni E systemu prowadzącego do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej zostanie spełniony.

Stanowisko Spółki odnośnie możliwości korzystania ze zwolnienia od akcyzy w stosunku do nabywanych wyrobów gazowych znajduje potwierdzenie także w interpretacjach podatkowych wydanych w oparciu o zbliżone stany faktyczne. W szczególności należy tu przytoczyć interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 8 kwietnia 2020 r. o sygn. 0111-KDIB3-3.4013.8.2020.2.PK, z dnia 8 lipca 2021 r. o sygn. 0111-KDIB3-3.4013.70.2021.2.MAZ oraz z dnia 21 marca 2022 r. o sygn. 0111-KDIB3-3.4013.1.2022.2.MAZ, w których organ potwierdził, że stanowisko wnioskodawcy, dotyczące możliwości zwolnienia z opodatkowania akcyzą wyrobów gazowych zużywanych w kotłowni zakładowej wnioskodawcy, będącej zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa i jednocześnie zakładem energochłonnym jest prawidłowe.

6. Podsumowanie.

6.1. Oddział w Y.

Biorąc pod uwagę wskazane powyżej informacje, w opinii Wnioskodawcy, Kotłownia A, Kotłownia B oraz Kotłownia C będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 31b ust. 10 zdanie 2 ustawy o podatku akcyzowym.

Ponadto, udział kosztów wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej w Kotłowni A, Kotłowni B oraz Kotłowni C przekracza 5% odpowiednio dla każdej z nich, a Kotłownia A, Kotłownia B oraz Kotłownia CI zostaną objęte systemem zarządzania energią potwierdzonym przez niezależną i uprawnioną w tym zakresie jednostkę akredytującą certyfikatem ISO 50001 lub ISO 14001.

W konsekwencji powyższego w ocenie Wnioskodawcy Kotłownia A, Kotłownia B oraz Kotłownia C będą stanowiły zakłady energochłonne w rozumieniu art. 31b ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym i będą uprawnione do korzystania ze zwolnienia wyrobów gazowych z akcyzy, o którym mowa w art. art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym.

6.2. Oddział w Z

Biorąc pod uwagę wskazane powyżej informacje, w opinii Wnioskodawcy, Kotłownia D oraz Kotłownia E będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 31b ust. 10 zdanie 2 ustawy o podatku akcyzowym.

Ponadto, udział kosztów wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej w Kotłowni D oraz Kotłowni E przekracza 5% odpowiednio dla każdej z nich, a Kotłownia D oraz Kotłownia E zostaną objęte systemem zarządzania energią potwierdzonym przez niezależną i uprawnioną w tym zakresie jednostkę akredytującą certyfikatem ISO 50001 lub ISO 14001.

W konsekwencji powyższego w ocenie Wnioskodawcy Kotłownia D oraz Kotłownia E będą stanowiły zakłady energochłonne w rozumieniu art. 31b ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym i będą uprawnione do korzystania ze zwolnienia wyrobów gazowych z akcyzy, o którym mowa w art. art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Na wstępie wyjaśniam, że celem zachowania spójności wypowiedzi, odpowiedzi w kwestiach objętych zakresem postawionych we wniosku pytań udzielono w innej kolejności niż wynika to z treści wniosku.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 143, z późn. zm.; dalej jako: "ustawa" lub "ustawa o podatku akcyzowym"):

Ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą", wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy:

Wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Pod pozycją 28 załącznika nr 1 do ustawy, pod kodem CN 2711 został wymieniony gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe.

Jak stanowi art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy:

Wyroby gazowe to wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy:

Do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

Przepis art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy wskazuje, że:

Finalny nabywca gazowy to podmiot, który:

a) nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby gazowe, lub

b) posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe - niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym.

W myśl art. 9c ust. 1 ustawy:

W przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1)

nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;

2)

sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu;

3)

import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;

4)

użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy;

5)

użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego:

a.

uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,

b.

jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej wysokości,

c.

nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.

Zgodnie z art. 9c ust. 2 ustawy:

Za sprzedaż finalnemu nabywcy gazowemu wyrobów gazowych uznaje się czynności, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 1-8.

Jak stanowi art. 9c ust. 3 ustawy:

Jeżeli w stosunku do wyrobów gazowych powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o której mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości.

Zgodnie z art. 9c ust. 4 ustawy:

W przypadku sprzedaży wyrobów gazowych sprzedawca jest obowiązany ustalić, czy sprzedaje te wyroby pośredniczącemu podmiotowi gazowemu czy finalnemu nabywcy gazowemu.

W myśl art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy:

Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Jak stanowi art. 31b ust. 5 ustawy:

W przypadku sprzedaży wyrobów gazowych w ramach zwolnień, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 2-8, ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4, podmiotom, które użyją tych wyrobów do celów określonych w tych przepisach, warunkiem zwolnienia jest określenie w umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, że wyroby te będą użyte do tych celów.

Stosownie do art. 31b ust. 10 ustawy:

Przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe rozumie się podmiot, u którego udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział. Zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W myśl art. 31c ustawy:

Za system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 8 i art. 31b ust. 1 pkt 5, uznaje się:

1)

system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2021 r. poz. 332 i 1047 oraz z 2022 r. poz. 1) i przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 4 i art. 29 ust. 1 tej ustawy;

2)

system EMAS, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2020 r. poz. 634);

3)

uzyskiwanie i umarzanie świadectw efektywności energetycznej, o których mowa w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166), przez podmioty obowiązane na podstawie tej ustawy do uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia w zamian opłaty zastępczej;

4)

system zarządzania środowiskowego potwierdzony przez niezależną i uprawnioną w tym zakresie jednostkę akredytującą certyfikatem ISO 14001;

5)

system zarządzania energią potwierdzony przez niezależną i uprawnioną w tym zakresie jednostkę akredytującą certyfikatem ISO 50001.

Państwa wątpliwości dotyczą:

- uznania Kotłowni A, Kotłowni B, Kotłowni C, Kotłowni D oraz Kotłowni E - każdej z osobna - za zorganizowane części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy,

- uznania Kotłowni A, Kotłowni B, Kotłowni C, Kotłowni D oraz Kotłowni E - każdej z osobna - za zakłady energochłonne,

- możliwości skorzystania, na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy, ze zwolnienia od akcyzy wyrobów gazowych zużywanych w Kotłowni A, Kotłowni B, Kotłowni C, Kotłowni D oraz Kotłowni E.

Możliwość skorzystania - na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy - do nabycia w zwolnieniu od akcyzy wyrobów gazowych wymaga równoczesnego (łącznego) spełnienia przez finalnego nabywcę gazowego kumulatywnie następujących warunków:

- wykorzystania wyrobów gazowych do celów opałowych;

- posiadania statusu zakładu energochłonnego;

- wprowadzenia w życie systemu prowadzącego do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej;

- zawarcia ze sprzedawcą wyrobów gazowych umowy, w której określone jest, że wyroby te będą użyte do celów zwolnienia od akcyzy.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa, na gruncie przepisów akcyzowych, musi stanowić całość pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym. Oznacza to, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy Kotłownia A, Kotłownia B, Kotłownia C, Kotłownia D oraz Kotłownia E stanowią na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, iż zdolne są - każda odrębnie - do samodzielnej realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu.

Podstawowym wymogiem dla uznania, że mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest, aby stanowiła ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), wydzielonych organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie (przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych) w istniejącym przedsiębiorstwie.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Organizacyjny aspekt wyodrębnienia oznacza, że składniki tworzące "część przedsiębiorstwa" powinny posiadać cechę zorganizowania. Cecha ta powinna występować w "istniejącym przedsiębiorstwie", a więc w ramach prowadzonej działalności i dotyczyć określonego zespołu składników tworzących część tego przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona - obiektywnie oceniając - posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwiać podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym, w rozumieniu przepisów podatkowych, aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie organizacyjno-majątkowe, ale takie, które musi się odznaczać pełną odrębnością, niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki (elementy), będące w takich wzajemnych relacjach, by można było mówić o nich jak o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest istnienie w ramach jednego podmiotu gospodarczego.

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku akcyzowym mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

1.

istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania;

2.

zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;

3.

składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;

4.

zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

W przedstawionych przez Wnioskodawcę okolicznościach zdarzenia przyszłego (z którym Organ jest związany) należy wskazać, że Kotłownia A będzie mogła zostać uznana za zorganizowaną część przedsiębiorstwa spełniającą definicję zawartą w art. 31b ust. 10 ustawy. Kotłownia A będzie tworzyła bowiem zespół powiązanych ze sobą składników, mogących stanowić niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące zadania, który zostanie wyodrębniony:

- organizacyjnie (znajdzie to swoje odzwierciedlenie w wyodrębnieniu Kotłowni A jako działu w strukturze Spółki, które nastąpi na podstawie aktów wewnętrznych);

- finansowo (Kotłownia A będzie posiadała własne miejsce powstawania kosztów, pozwalające na ewidencję ponoszonych kosztów, m.in. kosztów amortyzacji, zakupu mediów, wytworzenia mediów, remontów, materiałów, usług, podatków i ubezpieczeń majątkowych; Spółka będzie mogła przypisywać koszty należności i zobowiązania wyłącznie do Kotłowni A);

- funkcjonalnie (zadaniem Kotłowni A będzie produkcja ciepła w celach produkcyjnych jak i administracyjnych; składniki materialne wchodzące w skład Kotłowni A będą wykorzystywane wyłącznie przez ten dział - instalacje połączone z innymi działami Spółki są połączone wyłącznie w celu doprowadzenia do nich ciepła);

- majątkowo (do Kotłowni A Wnioskodawca zamierza przypisać środki trwałe jak np. budynki, budowle, maszyny i inne urządzenia związane z pracą Kotłowni - w tym w szczególności budynek Kotłowni, komin, kotły).

Należy przy tym podkreślić, że zdaniem Wnioskodawcy (co zostało wskazane w uzupełnieniu wniosku) w przypadku wyłączenia Kotłowni A ze struktur organizacyjnych i funkcjonalnych przedsiębiorstwa, możliwe będzie samodzielne funkcjonowanie Kotłowni jako niezależnego przedsiębiorstwa, niewchodzącego w skład innego podmiotu gospodarczego, odznaczającego się możliwością zbytu na wolnym rynku oferowanych produktów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zużywa o produkcji ciepła wyroby gazowe sklasyfikowane pod kodem CN 2711 do celów opałowych (do produkcji ciepła). Ponadto, Spółka wskazała, że udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej w Kotłowni A w roku (...) przekroczył 5%, a Wnioskodawca zakłada, że w kolejnych latach opisany próg 5% również zostanie przekroczony. Oznacza to, że w przedstawionych okolicznościach zdarzenia przyszłego udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej wyniesie nie mniej niż 5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział. Zatem Kotłownia A, stanowiąc zorganizowaną część przedsiębiorstwa, spełnia także podstawowy z warunków (wskazany w art. 31b ust. 10 ustawy i dotyczący odpowiedniego udziału zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej) dla uznania jej za zakład energochłonny.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 6 jest prawidłowe.

Zauważyć należy, że Wnioskodawca wykorzystuje w Kotłowni A wyroby gazowe do celów opałowych. Ponadto - na co wskazał Organ powyżej - Kotłownia A posiada status zakładu energochłonnego, w którym udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej będzie przekraczał 5%. Oznacza to, że Spółka spełni - stosownie do przedstawionego zdarzenia przyszłego i w odniesieniu do Kotłowni A - dwa pierwsze z wymienionych powyżej warunków, uprawniających do nabycia w zwolnieniu od akcyzy wyrobów gazowych na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy.

Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego oraz uzupełnieniu wniosku wskazał, że wdroży w Kotłowni A system zarządzania środowiskowego, potwierdzony przez niezależną i uprawnioną w tym zakresie jednostkę akredytującą certyfikatem ISO 14001 lub system zarządzania energią potwierdzony przez niezależną i uprawnioną w tym zakresie jednostkę akredytującą certyfikatem ISO 50001, który będzie obejmować wszystkie instalacje tej kotłowni, w której będą zużywane wyroby gazowe. Wskazane przez Wnioskodawcę certyfikaty stanowić będą potwierdzenie, że zostanie wdrożony system zarządzania środowiskowego, wymieniony w art. 31c pkt 4 ustawy lub system zarządzania energią wymieniony w art. 31c pkt 5 ustawy. Powyższe oznacza, że trzeci ze wskazanych uprzednio warunków, uprawniających do nabycia w zwolnieniu od akcyzy wyrobów gazowych, zostanie spełniony przez Spółkę w odniesieniu do Kotłowni A.

Ponadto skorzystanie ze zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy wymaga zawarcia ze sprzedawcą wyrobów gazowych umowy, w której określone jest, że wyroby te będą użyte do celów zwolnienia, o których mowa we wskazanym przepisie. Ten warunek zwolnienia od akcyzy został zawarty w art. 31b ust. 5 ustawy.

Wnioskodawca wskazał w uzupełnieniu wniosku, że zamierza zawrzeć ze sprzedawcą wyrobów gazowych nową umowę dotycząca dostawy wyrobów gazowych bądź zawrzeć aneks do umowy obowiązującej, w której zostanie zawarte postanowienie, zgodnie z którym nabywane wyroby gazowe będą używane przez Spółkę do celów określonych w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym.

Reasumując należy stwierdzić, że w przedstawionym we wniosku oraz uzupełnieniu opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca spełnia wszystkie przesłanki (warunki) uprawniające do nabycia w zwolnieniu od akcyzy - na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy - wyrobów gazowych zużywanych do celów opałowych przez Kotłownię A.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 11 należy uznać za prawidłowe.

W przedstawionych przez Wnioskodawcę okolicznościach zdarzenia przyszłego (z którym Organ jest związany) należy wskazać, że Kotłownia B będzie mogła zostać uznana za zorganizowaną część przedsiębiorstwa spełniającą definicję zawartą w art. 31b ust. 10 ustawy. Kotłownia B będzie tworzyła bowiem zespół powiązanych ze sobą składników, mogących stanowić niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące zadania, który zostanie wyodrębniony:

- organizacyjnie (znajdzie to swoje odzwierciedlenie w wyodrębnieniu Kotłowni B jako działu w strukturze Spółki, które nastąpi na podstawie aktów wewnętrznych);

- finansowo (Kotłownia B będzie posiadała własne miejsce powstawania kosztów, pozwalające na ewidencję ponoszonych kosztów, m.in. kosztów amortyzacji, zakupu mediów, wytworzenia mediów, remontów, materiałów, usług, podatków i ubezpieczeń majątkowych; Spółka będzie mogła przypisywać koszty należności i zobowiązania wyłącznie do Kotłowni B);

- funkcjonalnie (zadaniem Kotłowni B będzie produkcja ciepła w celach produkcyjnych jak i administracyjnych; składniki materialne wchodzące w skład Kotłowni B będą wykorzystywane wyłącznie przez ten dział - instalacje połączone z innymi działami Spółki są połączone wyłącznie w celu doprowadzenia do nich ciepła);

- majątkowo (do Kotłowni B Wnioskodawca zamierza przypisać środki trwałe jak np. budynki, budowle, maszyny i inne urządzenia związane z pracą Kotłowni - w tym w szczególności budynek Kotłowni, komin, kotły).

Należy przy tym podkreślić, że zdaniem Wnioskodawcy (co zostało wskazane w uzupełnieniu wniosku) w przypadku wyłączenia Kotłowni B ze struktur organizacyjnych i funkcjonalnych przedsiębiorstwa, możliwe będzie samodzielne funkcjonowanie Kotłowni jako niezależnego przedsiębiorstwa, niewchodzącego w skład innego podmiotu gospodarczego, odznaczającego się możliwością zbytu na wolnym rynku oferowanych produktów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 jest prawidłowe.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zużywa o produkcji ciepła wyroby gazowe sklasyfikowane pod kodem CN 2711 do celów opałowych (do produkcji ciepła). Ponadto, Spółka wskazała, że udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej w Kotłowni B w roku (...) przekroczył 5%, a Wnioskodawca zakłada, że w kolejnych latach opisany próg 5% również zostanie przekroczony. Oznacza to, że w przedstawionych okolicznościach zdarzenia przyszłego udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej wyniesie nie mniej niż 5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział. Zatem Kotłownia B, stanowiąc zorganizowaną część przedsiębiorstwa, spełnia także podstawowy z warunków (wskazany w art. 31b ust. 10 ustawy i dotyczący odpowiedniego udziału zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej) dla uznania jej za zakład energochłonny.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 7 jest prawidłowe.

Zauważyć należy, że Wnioskodawca wykorzystuje w Kotłowni B wyroby gazowe do celów opałowych. Ponadto - na co wskazał Organ powyżej - Kotłownia B posiada status zakładu energochłonnego, w którym udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej będzie przekraczał 5%. Oznacza to, że Spółka spełni - stosownie do przedstawionego zdarzenia przyszłego i w odniesieniu do Kotłowni B - dwa pierwsze z wymienionych powyżej warunków, uprawniających do nabycia w zwolnieniu od akcyzy wyrobów gazowych na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy.

Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego oraz uzupełnieniu wniosku wskazał, że wdroży w Kotłowni B system zarządzania środowiskowego, potwierdzony przez niezależną i uprawnioną w tym zakresie jednostkę akredytującą certyfikatem ISO 14001 lub system zarządzania energią potwierdzony przez niezależną i uprawnioną w tym zakresie jednostkę akredytującą certyfikatem ISO 50001, który będzie obejmować wszystkie instalacje tej kotłowni, w której będą zużywane wyroby gazowe. Wskazane przez Wnioskodawcę certyfikaty stanowić będą potwierdzenie, że zostanie wdrożony system zarządzania środowiskowego, wymieniony w art. 31c pkt 4 ustawy lub system zarządzania energią wymieniony w art. 31c pkt 5 ustawy. Powyższe oznacza, że trzeci ze wskazanych uprzednio warunków, uprawniających do nabycia w zwolnieniu od akcyzy wyrobów gazowych, zostanie spełniony przez Spółkę w odniesieniu do Kotłowni B.

Ponadto skorzystanie ze zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy wymaga zawarcia ze sprzedawcą wyrobów gazowych umowy, w której określone jest, że wyroby te będą użyte do celów zwolnienia, o których mowa we wskazanym przepisie. Ten warunek zwolnienia od akcyzy został zawarty w art. 31b ust. 5 ustawy.

Wnioskodawca wskazał w uzupełnieniu wniosku, że zamierza zawrzeć ze sprzedawcą wyrobów gazowych nową umowę dotycząca dostawy wyrobów gazowych bądź zawrzeć aneks do umowy obowiązującej, w której zostanie zawarte postanowienie, zgodnie z którym nabywane wyroby gazowe będą używane przez Spółkę do celów określonych w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym.

Reasumując należy stwierdzić, że w przedstawionym we wniosku oraz uzupełnieniu opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca spełnia wszystkie przesłanki (warunki) uprawniające do nabycia w zwolnieniu od akcyzy - na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy - wyrobów gazowych zużywanych do celów opałowych przez Kotłownię B.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 12 należy uznać za prawidłowe.

W przedstawionych przez Wnioskodawcę okolicznościach zdarzenia przyszłego (z którym Organ jest związany) należy wskazać, że Kotłownia C będzie mogła zostać uznana za zorganizowaną część przedsiębiorstwa spełniającą definicję zawartą w art. 31b ust. 10 ustawy. Kotłownia C będzie tworzyła bowiem zespół powiązanych ze sobą składników, mogących stanowić niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące zadania, który zostanie wyodrębniony:

- organizacyjnie (znajdzie to swoje odzwierciedlenie w wyodrębnieniu Kotłowni C jako działu w strukturze Spółki, które nastąpi na podstawie aktów wewnętrznych);

- finansowo (Kotłownia C będzie posiadała własne miejsce powstawania kosztów, pozwalające na ewidencję ponoszonych kosztów, m.in. kosztów amortyzacji, zakupu mediów, wytworzenia mediów, remontów, materiałów, usług, podatków i ubezpieczeń majątkowych; Spółka będzie mogła przypisywać koszty należności i zobowiązania wyłącznie do Kotłowni C);

- funkcjonalnie (zadaniem Kotłowni C będzie produkcja ciepła w celach produkcyjnych jak i administracyjnych; składniki materialne wchodzące w skład Kotłowni C będą wykorzystywane wyłącznie przez ten dział - instalacje połączone z innymi działami Spółki są połączone wyłącznie w celu doprowadzenia do nich ciepła);

- majątkowo (do Kotłowni C Wnioskodawca zamierza przypisać środki trwałe jak np. budynki, budowle, maszyny i inne urządzenia związane z pracą Kotłowni - w tym w szczególności budynek Kotłowni, komin, kotły).

Należy przy tym podkreślić, że zdaniem Wnioskodawcy (co zostało wskazane w uzupełnieniu wniosku) w przypadku wyłączenia Kotłowni C ze struktur organizacyjnych i funkcjonalnych przedsiębiorstwa, możliwe będzie samodzielne funkcjonowanie Kotłowni jako niezależnego przedsiębiorstwa, niewchodzącego w skład innego podmiotu gospodarczego, odznaczającego się możliwością zbytu na wolnym rynku oferowanych produktów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3 jest prawidłowe.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zużywa o produkcji ciepła wyroby gazowe sklasyfikowane pod kodem CN 2711 do celów opałowych (do produkcji ciepła). Ponadto, Spółka wskazała, że udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej w Kotłowni C w roku (...) przekroczył 5%, a Wnioskodawca zakłada, że w kolejnych latach opisany próg 5% również zostanie przekroczony. Oznacza to, że w przedstawionych okolicznościach zdarzenia przyszłego udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej wyniesie nie mniej niż 5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział. Zatem Kotłownia C, stanowiąc zorganizowaną część przedsiębiorstwa, spełnia także podstawowy z warunków (wskazany w art. 31b ust. 10 ustawy i dotyczący odpowiedniego udziału zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej) dla uznania jej za zakład energochłonny.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 8 jest prawidłowe.

Zauważyć należy, że Wnioskodawca wykorzystuje w Kotłowni C wyroby gazowe do celów opałowych. Ponadto - na co wskazał Organ powyżej - Kotłownia C posiada status zakładu energochłonnego, w którym udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej będzie przekraczał 5%. Oznacza to, że Spółka spełni - stosownie do przedstawionego zdarzenia przyszłego i w odniesieniu do Kotłowni C - dwa pierwsze z wymienionych powyżej warunków, uprawniających do nabycia w zwolnieniu od akcyzy wyrobów gazowych na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy.

Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego oraz uzupełnieniu wniosku wskazał, że wdroży w Kotłowni C system zarządzania środowiskowego, potwierdzony przez niezależną i uprawnioną w tym zakresie jednostkę akredytującą certyfikatem ISO 14001 lub system zarządzania energią potwierdzony przez niezależną i uprawnioną w tym zakresie jednostkę akredytującą certyfikatem ISO 50001, który będzie obejmować wszystkie instalacje tej kotłowni, w której będą zużywane wyroby gazowe. Wskazane przez Wnioskodawcę certyfikaty stanowić będą potwierdzenie, że zostanie wdrożony system zarządzania środowiskowego, wymieniony w art. 31c pkt 4 ustawy lub system zarządzania energią wymieniony w art. 31c pkt 5 ustawy. Powyższe oznacza, że trzeci ze wskazanych uprzednio warunków, uprawniających do nabycia w zwolnieniu od akcyzy wyrobów gazowych, zostanie spełniony przez Spółkę w odniesieniu do Kotłowni C.

Ponadto skorzystanie ze zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy wymaga zawarcia ze sprzedawcą wyrobów gazowych umowy, w której określone jest, że wyroby te będą użyte do celów zwolnienia, o których mowa we wskazanym przepisie. Ten warunek zwolnienia od akcyzy został zawarty w art. 31b ust. 5 ustawy.

Wnioskodawca wskazał w uzupełnieniu wniosku, że zamierza zawrzeć ze sprzedawcą wyrobów gazowych nową umowę dotycząca dostawy wyrobów gazowych bądź zawrzeć aneks do umowy obowiązującej, w której zostanie zawarte postanowienie, zgodnie z którym nabywane wyroby gazowe będą używane przez Spółkę do celów określonych w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym.

Reasumując należy stwierdzić, że w przedstawionym we wniosku oraz uzupełnieniu opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca spełnia wszystkie przesłanki (warunki) uprawniające do nabycia w zwolnieniu od akcyzy - na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy - wyrobów gazowych zużywanych do celów opałowych przez Kotłownię C.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 13 należy uznać za prawidłowe.

W przedstawionych przez Wnioskodawcę okolicznościach zdarzenia przyszłego (z którym Organ jest związany) należy wskazać, że Kotłownia D będzie mogła zostać uznana za zorganizowaną część przedsiębiorstwa spełniającą definicję zawartą w art. 31b ust. 10 ustawy. Kotłownia D będzie tworzyła bowiem zespół powiązanych ze sobą składników, mogących stanowić niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące zadania, który zostanie wyodrębniony:

- organizacyjnie (znajdzie to swoje odzwierciedlenie w wyodrębnieniu Kotłowni D jako działu w strukturze Spółki, które nastąpi na podstawie aktów wewnętrznych);

- finansowo (Kotłownia D będzie posiadała własne miejsce powstawania kosztów, pozwalające na ewidencję ponoszonych kosztów, m.in. kosztów amortyzacji, zakupu mediów, wytworzenia mediów, remontów, materiałów, usług, podatków i ubezpieczeń majątkowych; Spółka będzie mogła przypisywać koszty należności i zobowiązania wyłącznie do Kotłowni D);

- funkcjonalnie (zadaniem Kotłowni D będzie produkcja ciepła w celach produkcyjnych jak i administracyjnych; składniki materialne wchodzące w skład Kotłowni D będą wykorzystywane wyłącznie przez ten dział - instalacje połączone z innymi działami Spółki są połączone wyłącznie w celu doprowadzenia do nich ciepła);

- majątkowo (do Kotłowni D Wnioskodawca zamierza przypisać środki trwałe jak np. budynki, budowle, maszyny i inne urządzenia związane z pracą Kotłowni - w tym w szczególności budynek Kotłowni, komin, kotły).

Należy przy tym podkreślić, że zdaniem Wnioskodawcy (co zostało wskazane w uzupełnieniu wniosku) w przypadku wyłączenia Kotłowni D ze struktur organizacyjnych i funkcjonalnych przedsiębiorstwa, możliwe będzie samodzielne funkcjonowanie Kotłowni jako niezależnego przedsiębiorstwa, niewchodzącego w skład innego podmiotu gospodarczego, odznaczającego się możliwością zbytu na wolnym rynku oferowanych produktów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 4 jest prawidłowe.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zużywa o produkcji ciepła wyroby gazowe sklasyfikowane pod kodem CN 2711 do celów opałowych (do produkcji ciepła). Ponadto, Spółka wskazała, że udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej w Kotłowni D w roku (...) przekroczył 5%, a Wnioskodawca zakłada, że w kolejnych latach opisany próg 5% również zostanie przekroczony. Oznacza to, że w przedstawionych okolicznościach zdarzenia przyszłego udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej wyniesie nie mniej niż 5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział. Zatem Kotłownia D, stanowiąc zorganizowaną część przedsiębiorstwa, spełnia także podstawowy z warunków (wskazany w art. 31b ust. 10 ustawy i dotyczący odpowiedniego udziału zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej) dla uznania jej za zakład energochłonny.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 9 jest prawidłowe.

Zauważyć należy, że Wnioskodawca wykorzystuje w Kotłowni D wyroby gazowe do celów opałowych. Ponadto - na co wskazał Organ powyżej - Kotłownia D posiada status zakładu energochłonnego, w którym udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej będzie przekraczał 5%. Oznacza to, że Spółka spełni - stosownie do przedstawionego zdarzenia przyszłego i w odniesieniu do Kotłowni D - dwa pierwsze z wymienionych powyżej warunków, uprawniających do nabycia w zwolnieniu od akcyzy wyrobów gazowych na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy.

Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego oraz uzupełnieniu wniosku wskazał, że wdroży w Kotłowni D system zarządzania środowiskowego, potwierdzony przez niezależną i uprawnioną w tym zakresie jednostkę akredytującą certyfikatem ISO 14001 lub system zarządzania energią potwierdzony przez niezależną i uprawnioną w tym zakresie jednostkę akredytującą certyfikatem ISO 50001, który będzie obejmować wszystkie instalacje tej kotłowni, w której będą zużywane wyroby gazowe. Wskazane przez Wnioskodawcę certyfikaty stanowić będą potwierdzenie, że zostanie wdrożony system zarządzania środowiskowego, wymieniony w art. 31c pkt 4 ustawy lub system zarządzania energią wymieniony w art. 31c pkt 5 ustawy. Powyższe oznacza, że trzeci ze wskazanych uprzednio warunków, uprawniających do nabycia w zwolnieniu od akcyzy wyrobów gazowych, zostanie spełniony przez Spółkę w odniesieniu do Kotłowni D.

Ponadto skorzystanie ze zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy wymaga zawarcia ze sprzedawcą wyrobów gazowych umowy, w której określone jest, że wyroby te będą użyte do celów zwolnienia, o których mowa we wskazanym przepisie. Ten warunek zwolnienia od akcyzy został zawarty w art. 31b ust. 5 ustawy.

Wnioskodawca wskazał w uzupełnieniu wniosku, że zamierza zawrzeć ze sprzedawcą wyrobów gazowych nową umowę dotycząca dostawy wyrobów gazowych bądź zawrzeć aneks do umowy obowiązującej, w której zostanie zawarte postanowienie, zgodnie z którym nabywane wyroby gazowe będą używane przez Spółkę do celów określonych w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym.

Reasumując należy stwierdzić, że w przedstawionym we wniosku oraz uzupełnieniu opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca spełnia wszystkie przesłanki (warunki) uprawniające do nabycia w zwolnieniu od akcyzy - na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy - wyrobów gazowych zużywanych do celów opałowych przez Kotłownię D.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 14 należy uznać za prawidłowe.

W przedstawionych przez Wnioskodawcę okolicznościach zdarzenia przyszłego (z którym Organ jest związany) należy wskazać, że Kotłownia E będzie mogła zostać uznana za zorganizowaną część przedsiębiorstwa spełniającą definicję zawartą w art. 31b ust. 10 ustawy. Kotłownia E będzie tworzyła bowiem zespół powiązanych ze sobą składników, mogących stanowić niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące zadania, który zostanie wyodrębniony:

- organizacyjnie (znajdzie to swoje odzwierciedlenie w wyodrębnieniu Kotłowni E jako działu w strukturze Spółki, które nastąpi na podstawie aktów wewnętrznych);

- finansowo (Kotłownia E będzie posiadała własne miejsce powstawania kosztów, pozwalające na ewidencję ponoszonych kosztów, m.in. kosztów amortyzacji, zakupu mediów, wytworzenia mediów, remontów, materiałów, usług, podatków i ubezpieczeń majątkowych; Spółka będzie mogła przypisywać koszty należności i zobowiązania wyłącznie do Kotłowni E);

- funkcjonalnie (zadaniem Kotłowni E będzie produkcja ciepła w celach produkcyjnych jak i administracyjnych; składniki materialne wchodzące w skład Kotłowni E będą wykorzystywane wyłącznie przez ten dział - instalacje połączone z innymi działami Spółki są połączone wyłącznie w celu doprowadzenia do nich ciepła);

- majątkowo (do Kotłowni E Wnioskodawca zamierza przypisać środki trwałe jak np. budynki, budowle, maszyny i inne urządzenia związane z pracą Kotłowni - w tym w szczególności budynek Kotłowni, komin, kotły).

Należy przy tym podkreślić, że zdaniem Wnioskodawcy (co zostało wskazane w uzupełnieniu wniosku) w przypadku wyłączenia Kotłowni E ze struktur organizacyjnych i funkcjonalnych przedsiębiorstwa, możliwe będzie samodzielne funkcjonowanie Kotłowni jako niezależnego przedsiębiorstwa, niewchodzącego w skład innego podmiotu gospodarczego, odznaczającego się możliwością zbytu na wolnym rynku oferowanych produktów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 5 jest prawidłowe.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zużywa o produkcji ciepła wyroby gazowe sklasyfikowane pod kodem CN 2711 do celów opałowych (do produkcji ciepła). Ponadto, Spółka wskazała, że udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej w Kotłowni E w roku (...) przekroczył 5%, a Wnioskodawca zakłada, że w kolejnych latach opisany próg 5% również zostanie przekroczony. Oznacza to, że w przedstawionych okolicznościach zdarzenia przyszłego udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej wyniesie nie mniej niż 5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział. Zatem Kotłownia E, stanowiąc zorganizowaną część przedsiębiorstwa, spełnia także podstawowy z warunków (wskazany w art. 31b ust. 10 ustawy i dotyczący odpowiedniego udziału zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej) dla uznania jej za zakład energochłonny.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 10 jest prawidłowe.

Zauważyć należy, że Wnioskodawca wykorzystuje w Kotłowni E wyroby gazowe do celów opałowych. Ponadto - na co wskazał Organ powyżej - Kotłownia E posiada status zakładu energochłonnego, w którym udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej będzie przekraczał 5%. Oznacza to, że Spółka spełni - stosownie do przedstawionego zdarzenia przyszłego i w odniesieniu do Kotłowni E - dwa pierwsze z wymienionych powyżej warunków, uprawniających do nabycia w zwolnieniu od akcyzy wyrobów gazowych na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy.

Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego oraz uzupełnieniu wniosku wskazał, że wdroży w Kotłowni E system zarządzania środowiskowego, potwierdzony przez niezależną i uprawnioną w tym zakresie jednostkę akredytującą certyfikatem ISO 14001 lub system zarządzania energią potwierdzony przez niezależną i uprawnioną w tym zakresie jednostkę akredytującą certyfikatem ISO 50001, który będzie obejmować wszystkie instalacje tej kotłowni, w której będą zużywane wyroby gazowe. Wskazane przez Wnioskodawcę certyfikaty stanowić będą potwierdzenie, że zostanie wdrożony system zarządzania środowiskowego, wymieniony w art. 31c pkt 4 ustawy lub system zarządzania energią wymieniony w art. 31c pkt 5 ustawy. Powyższe oznacza, że trzeci ze wskazanych uprzednio warunków, uprawniających do nabycia w zwolnieniu od akcyzy wyrobów gazowych, zostanie spełniony przez Spółkę w odniesieniu do Kotłowni E.

Ponadto skorzystanie ze zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy wymaga zawarcia ze sprzedawcą wyrobów gazowych umowy, w której określone jest, że wyroby te będą użyte do celów zwolnienia, o których mowa we wskazanym przepisie. Ten warunek zwolnienia od akcyzy został zawarty w art. 31b ust. 5 ustawy.

Wnioskodawca wskazał w uzupełnieniu wniosku, że zamierza zawrzeć ze sprzedawcą wyrobów gazowych nową umowę dotycząca dostawy wyrobów gazowych bądź zawrzeć aneks do umowy obowiązującej, w której zostanie zawarte postanowienie, zgodnie z którym nabywane wyroby gazowe będą używane przez Spółkę do celów określonych w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym.

Reasumując należy stwierdzić, że w przedstawionym we wniosku oraz uzupełnieniu opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca spełnia wszystkie przesłanki (warunki) uprawniające do nabycia w zwolnieniu od akcyzy - na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy - wyrobów gazowych zużywanych do celów opałowych przez Kotłownię E.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 15 należy uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Organ pragnie zauważyć, że postępowanie w sprawie wydania interpretacji indywidualnej nie ma charakteru postępowania dowodowego, a opiera się wyłącznie na informacjach zawartych w opisie zdarzenia (opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego). Organ zatem zastrzega, że interpretację wydano w oparciu o opis zdarzenia przyszłego przedstawiony przez Wnioskodawcę, w którego opinii Kotłownia A, Kotłownia B, Kotłownia C, Kotłownia D oraz Kotłownia E mogłyby (każde z osobna) funkcjonować jako niezależne przedsiębiorstwa. Natomiast definitywne rozstrzygnięcie, czy informacje podane przez Wnioskodawcę w opisie stanu faktycznego rzeczywiście potwierdzają, że Kotłownia A, Kotłownia B, Kotłownia C, Kotłownia D oraz Kotłownia E spełniają (każda z osobna) warunki do uznania za zorganizowane części przedsiębiorstwa, będące zakładami energochłonnymi, może być stwierdzone ostatecznie jedynie w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź kontroli celno-skarbowej, przeprowadzonej przez właściwy organ podatkowy, a nie w postępowaniu dotyczącym wydania interpretacji indywidualnej.

Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zadanych pytań) Wnioskodawcy, w odniesieniu do opisanego zdarzenia przyszłego. Zauważyć bowiem należy, że to wyłącznie Wnioskodawca, w treści składanego wniosku, kształtuje jego zakres przedmiotowy. Zatem kwestie, które nie zostały objęte pytaniami wskazanymi we wniosku, nie mogą być rozpatrzone - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej.

Odnosząc się do powołanych interpretacji wskazać należy, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie (por. prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 27 marca 2015 r. sygn. akt III SA/Łd 109/15).

Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym/opisem zdarzenia przyszłego. Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy lub stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność. Równocześnie w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl