0111-KDIB3-3.4013.51.2021.1.JS - Oznaczanie banderolami legalizacyjnymi i przechowywanie płynów do papierosów elektronicznych.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 28 kwietnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-3.4013.51.2021.1.JS Oznaczanie banderolami legalizacyjnymi i przechowywanie płynów do papierosów elektronicznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 1 marca 2021 r. (data wpływu 3 marca 2021 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku akcyzowego, w zakresie oznaczania banderolami legalizacyjnymi i przechowywania płynów do papierosów elektronicznych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 marca 2021 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku akcyzowego, w zakresie oznaczania banderolami legalizacyjnymi i przechowywania płynów do papierosów elektronicznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na podstawie z art. 9a ust. 2 PITU i art. 30c ust. 1 PITU; jest czynnym podatnikiem podatku VAT wg art. 15 ust. 1 VATU; przeważającym przedmiotem jego działalności jest (...).

W prowadzonych sklepach dla ludności podatnik sprzedaje, m.in., płyny do e-papierosów (tzw. liguidy) rozumiane jako gotowy produkt podlegający bezpośredniemu zastosowaniu przez użytkownika końcowego w e-papierosie, o których mowa w § 3b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy.

Podatnik posiada te towary w prowadzonych przez siebie sklepach i powiązanych z nimi pomieszczeniach magazynowych.

Podatnik przed dniem 30 kwietnia 2021 r. chce spełnić obowiązek oznaczenia tych towarów banderolami legalizacyjnymi celem zachowania ciągłości sprzedaży tych towarów w prowadzonych przez siebie sklepach. Pytania jednoznacznie dotyczą zdarzenia przyszłego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy podatnik może wystąpić o wydanie mu podatkowych banderol legalizacyjnych na płyny do papierosów elektronicznych, o których mowa w § 3b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy, przed dniem 30 kwietnia 2021 r. i je otrzymać przed tą datą celem zachowania ciągłości ich sprzedaży?

2. Czy podatnik może przechowywać towary, o jakich mowa w § 3b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy, w użytkowanych przez siebie pomieszczeniach sklepowych lub magazynowych, do czasu ich sprzedaży?

Zdaniem Wnioskodawcy:

1. Wg podatnika, może i powinien wystąpić o nabycie podatkowych banderol legalizacyjnych przed dniem 30 kwietnia 2021 r. w taki sposób, aby zapewnić ciągłość sprzedaży towarów zwolnionych do tej daty z obowiązku oznaczania ich tymi banderolami zgodnie z § 3b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy.

Wg podatnika sens okresów przejściowych jest taki, aby zapewnić płynne przejście od okresów zwolnienia z obowiązku oznaczania towarów tymi banderolami do czasu w którym będą występować w sprzedaży wyłącznie płyny do papierosów elektronicznych wyłącznie z banderolami. Innymi słowy, przed dniem 30 kwietnia 2021 r. podatnik powinien wykonać czynności wg następującej sekwencji:

a.

dokonać spisu z natury posiadanych przez siebie towarów, o jakich mowa w § 3b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy,

b.

przedstawić ten spis w celu potwierdzenia zgodności ze stanem faktycznym właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy,

c.

na podstawie potwierdzonego spisu z natury podatnik powinien przesłać do Ministerstwa Finansów wstępne zapotrzebowanie na legalizacyjne znaki akcyzy na płyny do papierosów elektronicznych, gdzie ilość potwierdzona na spisie z natury powinna być wpisana na odpowiednie wstępne zapotrzebowanie,

d.

złożyć wniosek o sprzedaż banderol legalizacyjnych,

e.

po dopełnieniu wszystkich formalności naczelnik urzędu skarbowego właściwego w sprawach znaków akcyzy powinien wydać decyzję w sprawie sprzedaży podatnikowi znaków akcyzy z upoważnieniem do odbioru banderol (jeżeli banderole będą odbierane w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.)

2. Wg podatnika może on przechowywać towary, o jakich mowa w § 3b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy, w pomieszczeniach sklepowych lub magazynowych do czasu ich wyprzedaży. Wg podatnika w takich pomieszczeniach mogą znajdować się: powyższe towary oznaczone banderolami legalizacyjnymi przed dniem 30 kwietnia 2021 r., jak i towary do oznaczenia nimi w późniejszym okresie, tj. wg harmonogramu poboru tych banderol z puli podanej w zapotrzebowaniu wstępnym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą" - ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą", wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Pod poz. 46 załącznika nr 1 do ustawy bez względu na kod CN został wymieniony płyn do papierosów elektronicznych.

Za papierosy elektroniczne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 34 ustawy rozumie się urządzenia jednorazowego albo wielokrotnego użytku służące do spożywania za pomocą ustnika pary powstającej z płynu do papierosów elektronicznych, wyposażone w szczególności w kartridże lub zbiorniki.

Natomiast za płyn do papierosów elektronicznych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 35 ustawy uznaje się roztwór przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych, zarówno z nikotyną, jak i bez nikotyny, w tym bazę do tego roztworu zawierającą glikol lub glicerynę.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1.

produkcja wyrobów akcyzowych;

2.

wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;

3.

import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;

4.

nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;

4a.nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, dokonywane do składu podatkowego w celu objęcia ich procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli wprowadzenie tych wyrobów do składu podatkowego nie nastąpiło;

5.

wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;

6.

wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również:

1.

użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie:

a.

było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub

b.

nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy;

2.

dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy;

3.

sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy;

4.

nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą - art. 13 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 114 ustawy, obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy podlegają wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 3 do ustawy.

Zauważyć należy, że płyn do papierosów elektronicznych bez względu na kod CN został wymieniony w poz. 12 załącznika nr 3 do ustawy.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 17 ustawy, znaki akcyzy to znaki określone przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, służące do oznaczania wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania, obejmujące:

a.

podatkowe znaki akcyzy, które są potwierdzeniem wpłaty kwoty stanowiącej wartość podatkowych znaków akcyzy,

b.

legalizacyjne znaki akcyzy, które są potwierdzeniem prawa podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, do przeznaczenia tych wyrobów do sprzedaży.

Stosownie do art. 116 ust. 3 ustawy, obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych legalizacyjnymi znakami akcyzy powstaje w przypadku wystąpienia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych nieoznaczonych, oznaczonych nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy, w szczególności znakami uszkodzonymi, w przypadku gdy wyroby te przeznaczone są do dalszej sprzedaży.

Jak stanowi art. 116 ust. 5 ustawy, posiadacz wyrobów, o których mowa w ust. 3, przeznaczonych do dalszej sprzedaży jest obowiązany sporządzić ich spis i przedstawić go w celu potwierdzenia zgodności ze stanem faktycznym właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego (od 1 maja 2021 r., zgodnie z art. 1 pkt 47 ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 694) - właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego) w sprawach znaków akcyzy.

Przepisu ust. 5 nie stosuje się do wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona akcyza, ponownie rozlanych lub rozważonych w inne opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych w miejscu ich sprzedaży detalicznej - art. 116 ust. 6 ustawy.

Na podstawie art. 117 ust. 1 ustawy, wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy powinny być prawidłowo oznaczone odpowiednimi podatkowymi znakami akcyzy przed zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, a w przypadkach, o których mowa w art. 9b ust. 1 pkt 2 oraz w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5, odpowiednio przed dokonaniem ich sprzedaży lub przekazaniem do magazynu wyrobów gotowych.

Zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy, wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy nie mogą być przedmiotem sprzedaży na terytorium kraju bez ich uprzedniego prawidłowego oznaczenia odpowiednimi znakami akcyzy. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

Znaki akcyzy mogą mieć w szczególności postać banderol, znaków cechowych lub odcisków pieczęci - art. 120 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 125 ust. 2 pkt 1 ustawy, legalizacyjne znaki akcyzy są sprzedawane posiadaczowi występujących poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych nieoznaczonych, oznaczonych nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy, w szczególności znakami uszkodzonymi.

Podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy składa wstępne zapotrzebowanie na znaki akcyzy na rok kalendarzowy w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w terminie do dnia 30 października roku poprzedzającego rok, na który jest składane wstępne zapotrzebowanie - art. 125 ust. 3 ustawy.

Jak stanowi art. 125 ust. 4 ustawy, w przypadku wystąpienia w ciągu roku kalendarzowego okoliczności uzasadniających złożenie, zmianę lub cofnięcie wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy podmiot, którego to dotyczy, jest obowiązany, z chwilą powstania tych okoliczności, do niezwłocznego złożenia w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych takiego zapotrzebowania, jego zmiany lub cofnięcia (...).

Niezłożenie wstępnego zapotrzebowania lub zmiany wstępnego zapotrzebowania powoduje, że wynikające z tego skutki braku znaków akcyzy obciążają podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, który nie dopełnił obowiązku w tym zakresie - art. 125 ust. 5 ustawy.

Decyzję w sprawie wydania podatkowych znaków akcyzy lub sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy wydaje właściwy naczelnik urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy na wniosek podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy - art. 126 ust. 1 ustawy.

Na podstawie art. 126 ust. 2 ustawy, składając wniosek, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca dołącza odpowiednio dokumenty o:

1.

zaległościach podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa albo ich braku;

2.

rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej i posiadaniu zezwolenia, koncesji lub uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców;

3.

rejestracji podatkowej, o której mowa w art. 16;

4.

zgłoszeniu planowanego nabycia wewnątrzwspólnotowego - w przypadku, o którym mowa w art. 78 ust. 1 pkt 1;

5.

złożonym zabezpieczeniu należności podatkowych;

6.

uprawnieniu do:

a.

prowadzenia składu podatkowego,

b.

nabywania albo jednorazowego nabycia wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,

c.

(uchylona),

d.

wykonywania czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego,

e.

wyprowadzania ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych jako podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3,

f.

wyprowadzania ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych jako podmiot, o którym mowa w art. 116 ust. 1 pkt 7;

7.

posiadanych wyrobach akcyzowych.

Na mocy art. 126 ust. 3 ustawy, przed wydaniem decyzji w sprawie wydania albo sprzedaży znaków akcyzy podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, który złożył wniosek o:

1.

wydanie podatkowych znaków akcyzy - wpłaca kwotę stanowiącą wartość podatkowych znaków akcyzy oraz kwotę na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy;

2.

sprzedaż legalizacyjnych znaków akcyzy - wpłaca należność za te znaki.

W myśl art. 127 ust. 1 ustawy, właściwy naczelnik urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy odmawia wydania lub sprzedaży znaków akcyzy, jeżeli:

1.

nie zostanie wpłacona kwota stanowiąca wartość podatkowych znaków akcyzy i kwota na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy lub

2.

nie zostanie wniesiona należność za legalizacyjne znaki akcyzy, lub

3.

nie zostaną złożone wymagane dokumenty.

Jak stanowi art. 128 ust. 1 ustawy, znaki akcyzy są wydawane, na wniosek podmiotu obowiązanego do oznaczenia wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, przez:

1.

właściwego naczelnika urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy;

2.

wytwórcę znaków akcyzy.

Wydanie znaków akcyzy przez ich wytwórcę następuje na podstawie upoważnienia do odbioru znaków akcyzy wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach znaków akcyzy - art. 128 ust. 2 ustawy.

Stosownie do art. 129 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1. wzór wniosku o wydanie podatkowych znaków akcyzy lub o sprzedaż legalizacyjnych znaków akcyzy oraz o wydanie upoważnienia do odbioru znaków akcyzy, a także wzór tego upoważnienia,

2. szczegółowy wykaz i sposób składania dokumentów załączanych przez wnioskodawcę do tego wniosku - uwzględniając konieczność identyfikacji rodzaju i liczby wydawanych znaków akcyzy oraz identyfikacji podmiotów obowiązanych do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, a także częstotliwość składania wniosków.

Jak wynika z art. 130 ust. 1 ustawy, znaków akcyzy oraz upoważnień do odbioru znaków akcyzy nie można zbywać lub na jakichkolwiek innych zasadach odstępować lub przekazywać odpłatnie albo nieodpłatnie innym podmiotom, z zastrzeżeniem ust. 3-5.

Zgodnie z art. 132 ust. 4 ustawy, znaki akcyzy uszkodzone oraz znaki akcyzy, które nie będą wykorzystywane do oznaczania wyrobów akcyzowych, powinny być zwrócone podmiotowi, który je wydał, w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez podmiot, któremu znaki akcyzy zostały wydane, od podmiotu, któremu znaki akcyzy zostały przekazane w celu naniesienia ich na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe.

Podmiot obowiązany do oznaczania znakami akcyzy wyrobów spirytusowych, wyrobów winiarskich, płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich jest obowiązany, w okresie 24 miesięcy od dnia otrzymania znaków, nanieść je na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych, wyrobów winiarskich, płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich, a w przypadku importu i nabycia wewnątrzwspólnotowego - sprowadzić na terytorium kraju wyroby spirytusowe, wyroby winiarskie, płyn do papierosów elektronicznych lub wyroby nowatorskie, oznaczone tymi znakami - art. 136 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 136 ust. 2 ustawy, po upływie terminu, o którym mowa w art. 136 ust. 1, znaki akcyzy tracą ważność dla podmiotu, który otrzymał je na podstawie decyzji właściwego naczelnika urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy, i nie mogą być nanoszone przez ten podmiot na:

1.

opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych, wyrobów winiarskich, płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich lub

2.

wyroby akcyzowe, o których mowa w pkt 1.

Znaki, o których mowa w art. 136 ust. 2, podlegają zwrotowi w terminie 60 dni od dnia utraty ich ważności podmiotowi, który je wydał - art. 136 ust. 3 ustawy.

Zgodnie z art. 138I ust. 1 ustawy, ewidencję podatkowych znaków akcyzy prowadzą:

1.

podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy;

2.

podmiot prowadzący skład podatkowy na terytorium kraju, któremu właściciel wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3, lub podmiot, o którym mowa w art. 116 ust. 1 pkt 7, przekazał znaki akcyzy w celu naniesienia ich na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe będące jego własnością.

Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna umożliwiać w szczególności określenie liczby znaków akcyzy otrzymanych, wydanych, wykorzystanych do naniesienia, uszkodzonych, zniszczonych, utraconych oraz zwróconych - art. 138I ust. 2 ustawy.

Stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1147), wprowadza się postacie znaków akcyzy:

1.

podatkowe znaki akcyzy w postaci banderol podatkowych;

2.

legalizacyjne znaki akcyzy w postaci banderol legalizacyjnych.

Banderole zawierają w szczególności oznaczenie serii, numer ewidencyjny, dane o rodzaju i ilości wyrobu w opakowaniu jednostkowym oraz rok ich wytworzenia - § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie oznaczania.

Wzory banderol legalizacyjnych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia - § 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie oznaczania.

Banderole są nanoszone na typowe dla danego rodzaju wyrobów akcyzowych opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych w sposób określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, z tym że banderole legalizacyjne mogą być również nanoszone na opakowania jednostkowe w stanie, w jakim te opakowania występują poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy - § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie oznaczania

Wzór wstępnego zapotrzebowania na banderole określa załącznik nr 7 do rozporządzenia w sprawie oznaczania - § 6 ww. rozporządzenia.

Jak stanowi § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie oznaczania, wnioskodawca, składając wniosek o wydanie banderol podatkowych lub o sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy, załącza odpowiednio:

1.

zaświadczenie organu podatkowego o niezaleganiu lub stwierdzeniu zaległości w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym;

2.

kopię odpisu z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo kopię zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

3.

kopię wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność regulowaną w rozumieniu przepisów Prawa przedsiębiorców lub kopię zezwolenia na obrót wyrobami objętymi obowiązkiem uzyskania takiego zezwolenia;

4.

kopię potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego;

5.

kopię zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, o którym mowa w art. 78 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym,

6.

kopię potwierdzenia złożenia zabezpieczenia należności podatkowych wymaganego na podstawie odrębnych przepisów;

7.

kopię zezwolenia na:

a.

prowadzenie składu podatkowego,

b.

nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,

c.

jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,

d.

wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego,

e.

wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy;

8.

kopię spisu wyrobów, o którym mowa w art. 116 ust. 5 ustawy, potwierdzonego przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-8, są okazywane właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy przed wydaniem decyzji, o której mowa w art. 126 ust. 1 ustawy. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać dane aktualne w dniu składania wniosku - § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie oznaczania.

W myśl § 8 ust. 3 rozporządzenia w sprawie oznaczania, dokumentów, o których mowa w ust. 1, nie załącza się i nie okazuje, jeżeli:

1.

właściwy naczelnik urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy, do którego składany jest wniosek o wydanie banderol podatkowych lub o sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol, dysponuje tymi dokumentami i dane w nich zawarte są aktualne;

2.

dane zawarte w dokumentach znajdują się w prowadzonych przez podmioty publiczne bazach danych, do których dostęp ma właściwy naczelnik urzędu skarbowego.

Dokumentów, o których mowa w ust. 1, nie okazuje się, jeżeli wniosek jest składany za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych - § 8 ust. 3a rozporządzenia w sprawie oznaczania.

W przypadku gdy wnioskodawca składa kolejny wniosek, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od złożenia poprzedniego wniosku, nie stosuje się przepisów ust. 1 i 2, pod warunkiem że wnioskodawca złoży oświadczenie, iż informacje wynikające z uprzednio złożonych lub okazanych dokumentów oraz stany faktyczne lub prawne, których te dokumenty dotyczą, nie uległy zmianie. Nie dotyczy to informacji oraz stanów faktycznych lub prawnych zawartych w dokumentach, których termin ważności upłynął zgodnie z przepisami regulującymi ich wydawanie, oraz dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 - § 8 ust. 4 rozporządzenia w sprawie oznaczania.

Wzór wniosku o wydanie banderol podatkowych lub o sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol określa załącznik nr 12 do rozporządzenia - § 8 ust. 5 rozporządzenia w sprawie oznaczania.

W myśl § 8 ust. 6 rozporządzenia w sprawie oznaczania, wzór upoważnienia do odbioru banderol wydawanego w postaci:

1.

papierowej - określa załącznik nr 13 do rozporządzenia;

2.

elektronicznej - określa załącznik nr 14 do rozporządzenia.

Oznaczanie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy składa się z czynności naniesienia ważnej i nieuszkodzonej banderoli samoprzylepnej lub z użyciem odpowiedniego kleju ważnej i nieuszkodzonej banderoli bez warstwy samoprzylepnej na opakowanie jednostkowe wyrobu akcyzowego, podlegające oznaczaniu tą banderolą, niezależnie od miejsca i metody oznaczania. W przypadku oznaczania wyrobów akcyzowych banderolami na zautomatyzowanej linii technologicznej oznaczanie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy składa się także z czynności włożenia banderol do urządzenia banderolującego oraz z następujących łącznie, bezpośrednio po oznaczaniu, zautomatyzowanych czynności przemieszczenia opakowania jednostkowego wyrobu akcyzowego do końca linii technologicznej, zdjęcia opakowania jednostkowego wyrobu akcyzowego z tej linii i jednoczesnego włożenia go do opakowania zbiorczego - § 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie oznaczania.

Stosownie do § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie oznaczania, znaki akcyzy w postaci:

1. banderol podatkowych określonych w poz. XIII-XVI załącznika nr 1 do rozporządzenia,

2. banderol legalizacyjnych określonych w poz. VII i VIII załącznika nr 2 do rozporządzenia - stosuje się od dnia 1 lipca 2020 r.

Mając na uwadze powyższe przepis wskazać należy, że co do zasady płyn do papierosów elektronicznych, tj. roztwór przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych, zarówno z nikotyną, jak i bez nikotyny, w tym baza do tego roztworu zawierająca glikol lub glicerynę, podlega obowiązkowi oznaczania opakowań jednostkowych tego płynu znakami akcyzy.

Powyższe oznacza, że w stosunku do płynu do papierosów elektronicznych, posiadacz tych wyrobów znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy nieoznaczonych, oznaczonych nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy, w szczególności znakami uszkodzonymi - w przypadku gdy wyroby te przeznaczone są do dalszej sprzedaży - jest obowiązany sporządzić ich spis i przedstawić go w celu potwierdzenia zgodności ze stanem faktycznym właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy, zgodnie z art. 116 ust. 3 i 5 ustawy. Podmiot ten, obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych legalizacyjnymi znakami akcyzy, składa również wstępne zapotrzebowanie na znaki akcyzy na rok kalendarzowy w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w terminie do dnia 30 października roku poprzedzającego rok, na który jest składane wstępne zapotrzebowanie, według wzoru określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia w sprawie oznaczania. Następnie, posiadacz ww. wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy przeznaczonych do sprzedaży składa wniosek o sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy, załączając odpowiednie dokumenty zgodnie z procedurą wskazaną w § 8 rozporządzenia w sprawie oznaczania. Po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 126 ust. 3 ustawy, znaki akcyzy są wydawane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy bądź przez wytwórcę znaków akcyzy, zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy.

Podkreślić przy tym należy, że zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy, wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy nie mogą być przedmiotem sprzedaży na terytorium kraju bez ich uprzedniego prawidłowego oznaczenia odpowiednimi znakami akcyzy.

Równocześnie wskazać należy, że na podstawie art. 119 ustawy o podatku akcyzowym wydane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz. U. z 2019 r. poz. 2427 z późn. zm.), które określa m.in. zwolnienia z obowiązku oznaczania niektórych wyrobów akcyzowych znakami akcyzy oraz okres, na jaki zwolnienie jest wprowadzane.

Zgodnie z brzmieniem § 3b tego rozporządzenia, zwalnia się do dnia 30 kwietnia 2021 r. z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie, w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstał do dnia 31 grudnia 2020 r.

Natomiast zgodnie z § 3c tego rozporządzenia, zwalnia się do dnia 31 grudnia 2020 r. z obowiązku oznaczania podatkowymi znakami akcyzy płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie, w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstał po dniu 30 czerwca 2020 r.

Jednocześnie, przepisy ustawy o podatku akcyzowym oraz aktów wykonawczych nie stoją na przeszkodzie wcześniejszemu (tj. przed dniem 30 kwietnia 2021 r.) oznaczeniu legalizacyjnymi znakami akcyzy opakowań jednostkowych płynu do papierosów elektronicznych, przed upływem terminu zwolnienia wynikającego z przedmiotowego rozporządzenia z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy, celem zachowania ciągłości sprzedaży wyrobów.

Odpowiadając zatem na pytanie Wnioskodawcy oznaczone nr 1 należy wskazać, że Wnioskodawca posiadający w prowadzonych przez siebie sklepach i pomieszczeniach magazynowych płyny do papierosów elektronicznych w opakowaniach jednostkowych które przeznaczone są do dalszej sprzedaży po 30 kwietnia 2021 r., winien wystąpić o wydanie banderol legalizacyjnych na te wyroby przed dniem 30 kwietnia 2021 r., celem oznaczenia nimi wyrobów przed dokonaniem ich sprzedaży na rzecz innych podmiotów.

Jednocześnie należy wskazać, że przepisy ustawy i aktów wykonawczych nie sprzeciwiają się temu, by posiadacz płynów do papierosów elektronicznych, w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstał do dnia 31 grudnia 2020 r., tj. zwolnionych z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy do dnia 30 kwietnia 2021 r., przechowywał je w użytkowanych przez siebie pomieszczeniach sklepowych lub magazynowych wraz z wyrobami, na które przed dniem 30 kwietnia 2021 r. zostały już naniesione banderole legalizacyjne. Przy czym, w przypadku przeznaczenia płynu do papierosów elektronicznych do sprzedaży po dniu 30 kwietnia 2021 r. (po zakończeniu obowiązywania okresu przejściowego, w którym wyroby te są zwolnione z obowiązku oznaczania banderolami legalizacyjnymi), posiadacz płynu do papierosów elektronicznych, tj. Wnioskodawca ma obowiązek oznaczenia tych wyrobów legalizacyjnymi znakami akcyzy na podstawie art. 116 ust. 3 ustawy, przed dokonaniem ich sprzedaży.

Tym samym, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy, ściśle w zakresie pytań postawionych we wniosku, należało uznać je za prawidłowe.

Organ zastrzega, że powyższa ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczy wyłącznie sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytań Wnioskodawcy). Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność. Równocześnie w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych - art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej.

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...) za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl