0111-KDIB3-3.4013.40.2022.2.JSU, Obowiązki akcyzowe z tytułu zużycia wyrobów gazowych korzystających ze zwolnienia od podatku... - OpenLEX

0111-KDIB3-3.4013.40.2022.2.JSU - Obowiązki akcyzowe z tytułu zużycia wyrobów gazowych korzystających ze zwolnienia od podatku akcyzowego i zużycia napojów alkoholowych używanych do wytwarzania artykułów spożywczych

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 9 maja 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-3.4013.40.2022.2.JSU Obowiązki akcyzowe z tytułu zużycia wyrobów gazowych korzystających ze zwolnienia od podatku akcyzowego i zużycia napojów alkoholowych używanych do wytwarzania artykułów spożywczych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku akcyzowym dotyczące obowiązku składania, według ustalonego wzoru, miesięcznych deklaracji podatkowych lub deklaracji podatkowych za kwartalne okresy rozliczeniowe:

- z tytułu zużycia wyrobów gazowych korzystających ze zwolnienia od podatku akcyzowego - jest prawidłowe;

- z tytułu zużycia napojów alkoholowych używanych do wytwarzania artykułów spożywczych - jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

22 lutego 2022 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy obowiązku składania, według ustalonego wzoru, deklaracji podatkowych, miesięcznych lub kwartalnych, z tytułu zużycia wyrobów gazowych korzystających ze zwolnienia od podatku akcyzowego oraz z tytułu zużycia napojów alkoholowych używanych do wytwarzania artykułów spożywczych.

Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 13 kwietnia 2022 r. (wpływ 14 kwietnia 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, której przeważającym przedmiotem działalności jest sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej wnioskodawca również produkuje świeże wyroby ciastkarskie i ciastka.

Na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawca dokonuje zakupu gazu propan posiadającego kod CN 2711 12 94 i wykorzystuje go na cele zwolnione z podatku akcyzowego, tj. na cele opałowe. Wnioskodawca jest finalnym nabywcą gazowym w myśl przepisów ustawy o podatku akcyzowym i korzysta ze zwolnienia od akcyzy wyrobów gazowych.

Wnioskodawca ponadto na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą dokonuje zakupu napoi alkoholowych używanych bezpośrednio do wytwarzania artykułów spożywczych, które, na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 3 lit. d ustawy o podatku akcyzowym korzystają ze zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie. Wnioskodawca jest podmiotem zużywającym, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia.

Gaz propan zużywany jest w całości na potrzeby własne Wnioskodawcy, przede wszystkim do ogrzewania budynków stanowiących środki trwałe przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Napoje alkoholowe zaś używane są bezpośrednio do wytwarzania artykułów spożywczych o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 3 lit. d ustawy.

Wnioskodawca nie dokonuje sprzedaży gazu ani napoi alkoholowych w ramach dostawy krajowej, dostawy wewnątrzwspólnotowej oraz eksportu.

Wnioskodawca jest zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Pomiotów Akcyzowych.

W uzupełnieniu do wniosku wskazał Pan, że:

1. Wnioskodawca uprawniony jest do nabycia gazu o kodzie CN 2711 12 94 z zastosowaniem zwolnienia, na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym,

2. Wnioskodawca składa deklaracje dla podatku akcyzowego z tytułu zużycia energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW przez podmiot, który zużywa energię, które to zużycie zwolnione jest od akcyzy na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2021.1178).

Deklaracje te, począwszy od III kwartału 2021 r., na podstawie art. 24e ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym składane są przez Wnioskodawcę raz na kwartał, na formularzach AKC-k.z. Za wcześniejsze okresy rozliczeniowe deklaracje składane były za okresy miesięczne.

Pytanie

Czy w opisanym stanie faktycznym wnioskodawca:

1.

z tytułu zużycia wyrobów gazowych korzystających ze zwolnienia od podatku akcyzowego,

2.

z tytułu zużycia napojów alkoholowych używanych do wytwarzania artykułów spożywczych, ma obowiązek składania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego miesięcznych deklaracji podatkowych według ustalonego wzoru (art. 21 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym) lub deklaracji podatkowych według ustalonego wzoru za kwartalne okresy rozliczeniowe na podstawie art. 24e ustawy o podatku akcyzowym.

Pana stanowisko w sprawie

W ocenie wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym, nie jest zobowiązany do składania deklaracji (miesięcznych, kwartalnych) podatku akcyzowego w zakresie zużycia wyrobów gazowych oraz napoi alkoholowych zwolnionych z podatku akcyzowego.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy, podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:

1)

składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru,

2)

obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwego urzędu skarbowego - za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Stosownie do art. 21 ust. 3 ustawy, przepisy art. 21 ust. 1 i 2 nie mają zastosowania:

1) w zakresie, w jakim podatnik jest obowiązany do złożenia deklaracji uproszczonej, obliczenia i zapłaty akcyzy, o których mowa w art. 78 ust. 1 pkt 3;

1 a) w zakresie, w jakim podatnik jest obowiązany do złożenia deklaracji, o której mowa w art. 24e ust. 1 albo art. 78 ust. 1 pkt 3b ustawy;

2)

w zakresie, w jakim podatnik jest obowiązany do złożenia deklaracji podatkowej, obliczenia i zapłaty akcyzy od energii elektrycznej, o których mowa w art. 24 ust. 1;

3)

do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy; do importu wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 27-29.

Zgodnie z art. 24e ust. 1 ustawy, w zakresie wyrobów akcyzowych:

1)

objętych zwolnieniem od akcyzy, z wyjątkiem zwolnień częściowych lub zwolnień realizowanych przez zwrot akcyzy, lub zwolnień ubytków wyrobów akcyzowych, lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 30 ust. 3,

2)

wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy - podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru za kwartalny okres rozliczeniowy w terminie do 25. dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W myśl art. 32 ust. 4 pkt 3 lit. d ustawy zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie napoje alkoholowe używane bezpośrednio do wytwarzania artykułów spożywczych - rozlewanych lub innych, lub jako składnik do półproduktów służących do wytwarzania artykułów spożywczych - rozlewanych lub innych, pod warunkiem że w każdym przypadku zawartość alkoholu etylowego w tych artykułach spożywczych nie przekracza 8,5 litra alkoholu etylowego 100% vol. na 100 kg produktu dla wyrobów czekoladowych i 5 litrów alkoholu etylowego 100% vol. na 100 kg produktu dla wszystkich innych wyrobów.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy finalnym nabywcą gazowym jest podmiot, który:

a) nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby gazowe, lub

b) posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe - niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym.

Zgodnie zaś z art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy podmiotem zużywającym jest podmiot:

a)

mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia,

b)

niemający miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który odbiera nabyte wyroby energetyczne objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określone w:

* art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2, bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym lub jednostce pływającej,

* art. 32 ust. 1 pkt 3.

Zużycie/wykorzystanie/wyrobów gazowych i napoi alkoholowych nie jest czynnością, która podlegałaby opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Zgodnie z zasadą jednokrotności opodatkowania podatkiem akcyzowym brak jest podstaw do ponownego opodatkowania tych wyrobów i wykazywania ich w deklaracjach podatkowych przez Wnioskodawcę.

Z literalnego brzmienia art. 21 ust. 1 ustawy oraz 24e ust. 1 ustawy wynika, obowiązek składania deklaracji w podatku akcyzowym, zarówno za miesięczne, jak i kwartalne okresy rozliczeniowe dotyczy wyłącznie podmiotów będących podatnikami podatku akcyzowego.

W ocenie Wnioskodawcy z tytułu zużycia wyrobów gazowych jak i napoi alkoholowych zwolnionych z akcyzy nie jest on podatnikiem podatku akcyzowego.

W stosunku zarówno do wyrobów gazowych, jak i napoi alkoholowych Wnioskodawca nie dokonuje czynności opodatkowanych i nie jest podatnikiem podatku akcyzowego.

Z uwagi na powyższe po stronie Wnioskodawcy nie powstaje obowiązek podatkowy - z którego wynikałaby konieczność składania deklaracji miesięcznych oraz kwartalnych i wykazywania w nich ewentualnego zobowiązania podatkowego.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku dotyczące obowiązku składania, według ustalonego wzoru, miesięcznych deklaracji podatkowych lub deklaracji podatkowych za kwartalne okresy rozliczeniowe:

- z tytułu zużycia wyrobów gazowych korzystających ze zwolnienia od podatku akcyzowego - jest prawidłowe;

- z tytułu zużycia napojów alkoholowych używanych do wytwarzania artykułów spożywczych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143 z późn. zm.; zwana dalej "ustawą" lub "ustawą o podatku akcyzowym"):

Ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą", wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy:

Wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1b:

Użyte w ustawie określenia oznaczają wyroby gazowe - wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00.

W załączniku nr 1 do ustawy (Wykazie wyrobów akcyzowych) w poz. 28, oznaczony kodem Nomenklatury Scalonej CN 2711 został wymieniony Gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1)

produkcja wyrobów akcyzowych;

2)

wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;

3)

import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;

4)

nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;

4a) nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, dokonywane do składu podatkowego w celu objęcia ich procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli wprowadzenie tych wyrobów do składu podatkowego nie nastąpiło;

5)

wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;

6)

wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Przedmiotem opodatkowania akcyzą, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy jest również:

1)

użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie:

a)

było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub

b)

nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy;

2)

dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy;

3)

sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy;

4)

nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Przedmiotem opodatkowania akcyzą, zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy, jest również zużycie:

1)

wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, o których mowa w art. 89 ust. 2, do produkcji innych wyrobów;

2)

napojów alkoholowych, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 i 3, przez podmiot zużywający.

Artykuł 8 ust. 6 ustawy:

Jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Ponadto zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 3:

Zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie wyroby akcyzowe używane do celów opałowych, pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00 - w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5, 6, 12 i 13.

W myśl art. 32 ust. 4 pkt 3 lit. d ustawy:

Zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie również napoje alkoholowe używane bezpośrednio do wytwarzania artykułów spożywczych - rozlewanych lub innych, lub jako składnik do półproduktów służących do wytwarzania artykułów spożywczych - rozlewanych lub innych, pod warunkiem że w każdym przypadku zawartość alkoholu etylowego w tych artykułach spożywczych nie przekracza 8,5 litra alkoholu etylowego 100% vol. na 100 kg produktu dla wyrobów czekoladowych i 5 litrów alkoholu etylowego 100% vol. na 100 kg produktu dla wszystkich innych wyrobów - wyłącznie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 4 lub 8, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2 oraz w ust. 6, 12 i 13; w przypadku podmiotu zużywającego zwolnienie od akcyzy dotyczy ilości nieprzekraczających dopuszczalnych norm zużycia, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz ust. 2 pkt 3.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy:

Obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności lub zaistnienia stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu akcyzą, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy:

Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą (...).

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy:

Podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:

1) składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru,

2) obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwego urzędu skarbowego - za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Przy czym, stosownie do art. 21 ust. 3 ustawy:

Przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania:

1) w zakresie, w jakim podatnik jest obowiązany do złożenia deklaracji uproszczonej, obliczenia i zapłaty akcyzy, o których mowa w art. 78 ust. 1 pkt 3;

1a) w zakresie, w jakim podatnik jest obowiązany do złożenia deklaracji, o której mowa w art. 24e ust. 1 albo art. 78 ust. 1 pkt 3b;

2)

w zakresie, w jakim podatnik jest obowiązany do złożenia deklaracji podatkowej, obliczenia i zapłaty akcyzy od energii elektrycznej, o których mowa w art. 24 ust. 1;

3)

do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy;

4)

do importu wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 27-29.

W myśl art. 24d ust. 1 ustawy:

Deklaracje podatkowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 9, art. 21a ust. 1 pkt 1, art. 24 ust. 1, art. 24a, art. 24b ust. 1, art. 24e ust. 1, oraz deklaracje w sprawie przedpłaty akcyzy, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1, składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W myśl natomiast art. 24e ust. 1 ustawy (wprowadzonego nowelizacją obowiązującą od 1 lipca 2021 r. (ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2021 r. poz. 694 - dalej "ustawa nowelizująca"), w zakresie wyrobów akcyzowych:

1) objętych zwolnieniem od akcyzy, z wyjątkiem zwolnień częściowych lub zwolnień realizowanych przez zwrot akcyzy, lub zwolnień ubytków wyrobów akcyzowych, lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 30 ust. 3,

2) wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy - podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru za kwartalny okres rozliczeniowy w terminie do 25. dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Jak stanowi art. 24e ust. 1a ustawy (wprowadzony do ustawy 1 stycznia 2022 r., ustawą z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2021 r. poz. 2427):

W przypadku gdy podatnik jest obowiązany do wykazania w deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 i 2, art. 21a ust. 1, art. 24, art. 24a i art. 24b ust. 1, również wyrobów, o których mowa w ust. 1, nie składa deklaracji, o której mowa w ust. 1.

Zgodnie z art. 21 ustawy nowelizującej:

Podatnik jest obowiązany składać deklaracje kwartalne, o których mowa w art. 24e ust. 1 i art. 78 ust. 1 pkt 3b ustawy zmienianej w art. 1, począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2021 r.

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy:

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji podatkowych i deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego składania tych deklaracji, informacjami o terminach i miejscu ich składania oraz pouczeniem podatnika, że deklaracje podatkowe stanowią podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zapewniając możliwość prawidłowego obliczenia wysokości akcyzy.

Artykuł 24e ust. 2 ustawy:

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które dokonują czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy lub objętych zwolnieniem od akcyzy, nie składają deklaracji podatkowych.

W kontekście analizowanej sprawy zaznaczyć należy, że od 1 lipca 2021 r., ustawodawca zmodyfikował zasady dotyczące obowiązku składania deklaracji. Na mocy ww. nowelizacji ustawy, od 1 lipca 2021 r., wprowadzono nowy obowiązek składania deklaracji przez podatników za okres kwartalny (formularz AKC-k.z.), który co do zasady dotyczyć będzie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy oraz opodatkowanych zerową stawką akcyzy i wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, dla których nie wystąpi obowiązek złożenia deklaracji za okresy miesięczne.

Niemniej jeśli podatnik względem wyrobów akcyzowych składa deklaracje za okresy miesięczne, w których wykazuje zarówno wyroby opodatkowane stawką pozytywną, stawką zerową lub wyroby zwolnione, to takich podatników nowy obowiązek składania deklaracji za okresy kwartalne, wynikający z art. 24e ustawy, nie będzie dotyczył. Wynika to z obowiązujących od dnia 1 lipca 2021 r. nowelizacji przepisów. Co więcej w celu rozwiania wątpliwości, ustawodawca zdecydował się na dalsze doprecyzowanie przepisów, wprowadzając z dniem 1 stycznia 2022 r. do ustawy art. 24e ust. 1a.

Nadto z obowiązków deklaracyjnych określonych w rozdziale 4 ustawy, w tym o których mowa w art. 24e ustawy, zostali wyłączeni m.in. podatnicy, którzy są obowiązani do złożenia deklaracji uproszczonej o której mowa w art. 78 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Powyższe oznacza że, obowiązek składania deklaracji kwartalnych o których mowa w art. 24e ustawy jest konsekwencją braku obowiązku składania deklaracji miesięcznych dla wyrobów akcyzowych. Równocześnie z obowiązku składania deklaracji miesięcznych, wyłączone są przypadki, względem których znajdują zastosowanie przepisy dotyczące obowiązku składania deklaracji uproszczonych, przy czym sytuacja ta nie dotyczy sprawy będącej przedmiotem niniejszego wniosku.

Co ważne, wskazany wyżej obowiązek składania deklaracji kwartalnych w przypadku brak obowiązku składania deklaracji miesięcznych dla wyrobów akcyzowych, dotyczy wszystkich wyrobów akcyzowych. Jeśli zatem w zakresie jakiegokolwiek wyrobu akcyzowego, na podatniku ciąży obowiązek złożenia deklaracji miesięcznej, nie ciąży na tym podatniku już co do zasady obowiązek złożenia deklaracji kwartalnej. W deklaracji miesięcznej będą bowiem uwzględnione wszystkie wyroby, wobec których w tym okresie rozliczeniowym powstał obowiązek podatkowy, który przekształcił się w zobowiązanie podatkowe (w tym względem wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy) jak i zastosowano zwolnienie.

W tym miejscu Organ zwraca uwagę, że deklaracje składają się z formularza głównego oraz formularzy szczegółowych o podatku akcyzowym od poszczególnych grup wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 26 ustawy.

W stanie prawnym obowiązującym od 1 lipca 2021 r., było to rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy z dnia 24 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2231), które od 1 stycznia 2022 r. zostało zastąpione przez rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2436).

Podatnik składając zatem deklaracje miesięczne, co do zasady obowiązany jest do złożenia formularza głównego i formularzy w zakresie poszczególnych grup wyrobów akcyzowych wobec których wystąpi obowiązek deklaracyjny. To jakie to będą formularze szczegółowe wynika z zaistniałego w danym okresie rozliczeniowym stanu faktycznego względem poszczególnych wyrobów akcyzowych. Organ zaznacza, że podatek akcyzowy oparty jest na zasadzie samoobliczania. A więc to podatnik ma obowiązek samodzielnego obliczenia, wpłacenia (o ile taki obowiązek zapłaty wystąpi) i złożenia odpowiedniej deklaracji.

Jak wynika z treści wniosku, Wnioskodawca dokonuje zakupu gazu propan posiadającego kod CN 2711 12 94 i wykorzystuje go, w całości na potrzeby własne, na cele zwolnione z podatku akcyzowego, tj. na cele opałowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Ponadto na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawca dokonuje zakupu napoi alkoholowych używanych bezpośrednio do wytwarzania artykułów spożywczych, które, korzystają ze zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie. Wnioskodawca jest podmiotem zużywającym wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Wnioskodawca nie dokonuje sprzedaży gazu ani napoi alkoholowych w ramach dostawy krajowej, dostawy wewnątrzwspólnotowej oraz eksportu.

Wnioskodawca jest zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Pomiotów Akcyzowych.

Pytanie Wnioskodawcy dotyczy obowiązku składania deklaracji podatkowych, miesięcznych lub kwartalnych, z tytułu zużycia wyrobów gazowych korzystających ze zwolnienia od podatku akcyzowego oraz z tytułu zużycia napojów alkoholowych używanych do wytwarzania artykułów spożywczych.

W odniesieniu do powyższych wątpliwości wskazać należy, że powołany art. 24e ust. 1 został dodany do ustawy o podatku akcyzowym w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 694 z późn. zm.). Przepis ten wprowadza obowiązek składania przez podatników deklaracji akcyzowych za okresy kwartalne, w odniesieniu do wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy oraz wyrobów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy opodatkowanych zerową stawką akcyzy.

Jak wynika z uzasadnienia ustawy zmieniającej, wprowadzenie tej regulacji miało na celu pozyskanie danych pozwalających na oszacowanie wielkości preferencji podatkowych. W deklaracjach kwartalnych, o których mowa w art. 24e, przez podatników wykazywane będą bowiem ilości wyrobów akcyzowych wraz ze stawką akcyzy i podatkiem akcyzowym, jaki byłby należny w przypadku niespełnienia warunków uprawniających do zwolnienia albo do zastosowania stawki zerowej.

Zatem obowiązek, o którym mowa w art. 24e ust. 1 ustawy dotyczy składania przez określone grupy podatników deklaracji podatkowych w zakresie:

- wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy, z wyjątkiem zwolnień częściowych lub zwolnień realizowanych przez zwrot akcyzy, lub zwolnień ubytków wyrobów akcyzowych lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 30 ust. 3; lub

- wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy.

Jednocześnie, obowiązek składania deklaracji kwartalnych dotyczy wyłącznie wyrobów, dla których nie wystąpił obowiązek złożenia deklaracji za okresy miesięczne - zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy, w zw. z art. 24e ust. 1 ustawy.

Należy w tym miejscu podkreślić, że obowiązek składania deklaracji za okres kwartalny dotyczy podatników - w związku dokonywanymi przez nich czynnościami, których przedmiotem są wyroby objęte zwolnieniem od akcyzy lub wymienione w załączniku nr 2 do ustawy opodatkowane zerową stawką akcyzy. Deklaracja AKC-k.z. składana jest wówczas do 25. dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał u nich - jako podatników akcyzy - obowiązek podatkowy.

W przedmiotowej sprawie, Wnioskodawca dokonuje zakupu gazu propan i wykorzystuje go na cele zwolnione z podatku akcyzowego, tj. na cele opałowe.

Tym samym, w stosunku do przedmiotowych wyrobów gazowych Wnioskodawca nie dokonuje czynności opodatkowanych i nie będzie podatnikiem podatku akcyzowego. Po stronie Wnioskodawcy nie powstanie zatem obowiązek podatkowy - z którego wynikałaby konieczność składania deklaracji miesięcznych ani kwartalnych i wykazywania w nich ewentualnego zobowiązania podatkowego.

W konsekwencji, w sytuacji przedstawionej w stanie faktycznym, Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku składania deklaracji miesięcznych ani kwartalnych, tak długo, jak długo nie będzie w stosunku do tych wyrobów gazowych podatnikiem podatku akcyzowego.

Potwierdzeniem powyższego jest również treść Komunikatu Ministerstwa Finansów z 15 czerwca 2021 r. na portalu podatki.gov.pl - "Informacja dla podmiotów - deklaracje w akcyzie od 1 lipca 2021 r." (dostępny pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/akcyza/wyjasnienia/zmiany-w-deklaracjach-akcyzowych-od-1-lipca-2021-r/), zgodnie z którym: "po 1 lipca 2021 r. nie składają deklaracji podmioty niebędące podatnikami podatku akcyzowego, np. podmioty, które zużywają wyroby podlegające zwolnieniu ze względu na ich przeznaczenie poza składem podatkowym".

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego, w zakresie zużycia wyrobów gazowych - korzystających ze zwolnienia z podatku akcyzowego - Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku akcyzowego i nie ma obowiązku składania deklaracji miesięcznych ani kwartalnych - należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc się natomiast do wątpliwości Wnioskodawcy dotyczących obowiązku składania miesięcznych deklaracji podatkowych lub deklaracji podatkowych za kwartalne okresy rozliczeniowe z tytułu zużycia napojów alkoholowych używanych do wytwarzania artykułów spożywczych, należy zauważyć, że:

Pod pozycją 17 załącznika nr 1 do ustawy, pod kodem CN 2207 został wymieniony:

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone.

Stosownie do art. 92 ustawy:

Do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie.

Jak stanowi art. 93 ust. 1 ustawy:

Do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się:

1)

wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej;

2)

wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości;

3)

napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy.

Jak już wcześniej wyjaśniono obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności lub zaistnienia stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu akcyzą, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Jak stanowi art. 13 ust. 1 ustawy:

Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą (...).

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. a ustawy:

Podmiot zużywający - podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia.

W myśl art. 32 ust. 4 pkt 3 lit. d ustawy:

Zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie również napoje alkoholowe używane bezpośrednio do wytwarzania artykułów spożywczych - rozlewanych lub innych, lub jako składnik do półproduktów służących do wytwarzania artykułów spożywczych - rozlewanych lub innych, pod warunkiem że w każdym przypadku zawartość alkoholu etylowego w tych artykułach spożywczych nie przekracza 8,5 litra alkoholu etylowego 100% vol. na 100 kg produktu dla wyrobów czekoladowych i 5 litrów alkoholu etylowego 100% vol. na 100 kg produktu dla wszystkich innych wyrobów - wyłącznie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 4 lub 8, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2 oraz w ust. 6, 12 i 13; w przypadku podmiotu zużywającego zwolnienie od akcyzy dotyczy ilości nieprzekraczających dopuszczalnych norm zużycia, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz ust. 2 pkt 3.

Mając na uwadze cytowane wyżej przepisy, przedstawiony we wniosku opis sprawy, wątpliwości Wnioskodawcy i jego własne stanowisko w sprawie wskazać na wstępie należy, że co do zasady dokonywanie czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą powoduje, że podmiot dokonywujący tych czynności staje się podatnikiem podatku akcyzowego. Jest to generalna zasada, wynikająca nie tylko z ustawy o podatku akcyzowym ale także z art. 7 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym, podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. Przy czym jak stanowi § 2, ustawy podatkowe mogą ustanawiać podatnikami inne podmioty niż wymienione w § 1.

Konsekwencją dokonania czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jest zwykle ciążący na podatniku obowiązek złożenia deklaracji podatkowej i zapłaty podatku, co wynika z przekształcenia obowiązku podatkowego w zobowiązanie podatkowe. Równocześnie obowiązek deklaracyjny może wystąpić także w przypadku wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy jak i w przypadku wyrobów objętych zwolnieniem z opodatkowania akcyzą, a więc w przypadkach gdzie nie zaistnieje konieczność realnej zapłaty podatku (opodatkowanie stawką w wysokości 0 zł) jak i w przypadku gdy obowiązek podatkowy nie przekształci się w zobowiązanie w związku ze zwolnieniem. To czy i w jakim zakresie dotyczącym wyrobów akcyzowych powstaje obowiązek podatkowy a w konsekwencji i obowiązek deklaracyjny, wynika ze szczegółowych uregulowań ustawy o podatku akcyzowym oraz aktów wykonawczych do ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której przeważającym przedmiotem działalności jest sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca również produkuje świeże wyroby ciastkarskie i ciastka, w związku z czym dokonuje zakupu napoi alkoholowych używanych bezpośrednio do wytwarzania artykułów spożywczych. Jak wskazał Wnioskodawca w opisie sprawy - jest on podmiotem zużywającym.

Wnioskodawca nabywa te napoje alkoholowe i zużywa je korzystając ze zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 3 lit. d ustawy.

W tym miejscu Organ zwraca także uwagę, że w myśl art. 8 ust. 6 ustawy:

Jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Z kolei jak wyżej zacytowano, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest m.in. zużycie napojów alkoholowych, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 i 3, przez podmiot zużywający, o czym stanowi art. 8 ust. 4 pkt 2 ustawy.

Zużycie zatem napojów alkoholowych, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 i 3, przez podmiot zużywający, powoduje zgodnie z ustawą powstanie obowiązku podatkowego względem zużytych napoi alkoholowych, które weszły w skład wyprodukowanego z ich udziałem wyrobu, niekoniecznie akcyzowego.

Tym samym w przypadku zużycia napojów alkoholowych, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 i 3, przez podmiot zużywający, które zostały nabyte z zastosowaniem zwolnienia, zużywanych do produkcji innych wyrobów, powstaje obowiązek podatkowy na podstawie art. 8 ust. 4 pkt 2 ustawy.

Obowiązek powstanie z mocy prawa, niemniej na zasadach wynikających z art. 32 ust. 4 pkt 3 lit. d ustawy, co do zasady zużycie będzie podlegało zwolnieniu, a konieczność zapłaty może wystąpić zasadniczo na skutek przekroczenia ustalonych przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego dopuszczalnych norm zużycia.

Podsumowując Wnioskodawca jest podmiotem zużywającym - prowadzącym działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych (napoi alkoholowych) objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 3 lit. d ustawy), a więc dokonuje On czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą (zużywa napoje alkoholowe do wytwarzania artykułów spożywczych), tym samym jest podatnikiem akcyzy, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy. W związku z tym jest zobowiązany na podstawie art. 24e ust. 1 ustawy do składania deklaracji kwartalnych z tytułu zużycia nabytych napoi alkoholowych do produkcji środków spożywczych z zastosowaniem zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 3 lit.d.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego, w zakresie zużycia napojów alkoholowych używanych do wytwarzania artykułów spożywczych, Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku akcyzowego i nie ma obowiązku składania deklaracji miesięcznych oraz kwartalnych - należało uznać za nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem Pana wniosku (zadanego pytania), w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. Zauważyć bowiem należy, że to wyłącznie Pan, w treści składanego wniosku, kształtuje jego zakres przedmiotowy. Zatem kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być rozpatrzone - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy lub stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Równocześnie w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* W przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako: "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego.

Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl