0111-KDIB3-3.4013.338.2021.1.JS, Obniżenie akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą uprzednio od wyrobów zużytych do produkcji - Pismo... - OpenLEX

0111-KDIB3-3.4013.338.2021.1.JS - Obniżenie akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą uprzednio od wyrobów zużytych do produkcji

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 11 marca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-3.4013.338.2021.1.JS Obniżenie akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą uprzednio od wyrobów zużytych do produkcji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny prawnej skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku akcyzowym, dotyczącego prawa do obniżenia kwoty akcyzy należnej z tytułu wyprowadzenia własnych wyrobów tytoniowych ze składu podatkowego prowadzonego przez inny podmiot, o kwotę akcyzy zapłaconą uprzednio od wyrobów zużytych do celów produkcji - jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

14 grudnia 2021 r. wpłynął Państwa wniosek z 14 grudnia 2021 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczący prawa do obniżenia kwoty akcyzy należnej z tytułu wyprowadzenia własnych wyrobów tytoniowych ze składu podatkowego, prowadzonego przez inny podmiot, o kwotę akcyzy zapłaconą uprzednio od wyrobów zużytych do celów produkcji. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

A. (dalej: A. lub Spółka) jest (...).

Wyroby nowatorskie, które Spółka dystrybuuje, są produkowane oraz oznaczane podatkowymi znakami akcyzy w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Następnie te wyroby są przedmiotem nabycia wewnątrzwspólnotowego i w procedurze zawieszenia poboru akcyzy są wprowadzane do składu podatkowego kontrahenta Spółki tj. B., gdzie są magazynowane.

Następnie A. dokonuje wyprowadzenia tych wyrobów ze składu podatkowego B. poza procedurę zawieszenia poboru akcyzy, na podstawie zezwolenia na wyprowadzenie wyrobów z cudzego składu podatkowego, o którym mowa w art. 54 ustawy akcyzowej. A. jest więc podatnikiem akcyzy od tych wyrobów.

Od stycznia 2022 r. mają wejść w życie zmiany prawne dotyczące ważności podatkowych znaków akcyzy naniesionych na wyroby nowatorskie (Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw - przyp. Wnioskodawcy). Zgodnie z tymi regulacjami znaki akcyzy naniesione na wyroby nowatorskie w danym roku kalendarzowym pozostaną ważne do końca lutego następnego roku kalendarzowego. Tym samym, podatkowe znaki akcyzy naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów nowatorskich należących do A. utracą ważność z końcem lutego 2022 r.

Z tego względu, wyroby nowatorskie z zapłaconą akcyzą i należące do A. zostaną w B. poddane procesowi tzw. rebanderolingu polegającego na zdjęciu celofanu z tych wyrobów, nałożeniu na ważne podatkowe znaki akcyzy nowych ważnych podatkowych znaków akcyzy (właściwych dla wyrobów wyprodukowanych na terenie kraju) nabytych przez A. oraz przekazanych B. i następnie ponownym nałożeniu celofanu. Proces rebanderolingu wyrobów należących do A. zostanie wykonany w składzie podatkowym B.

Po zakończeniu procesu rebanderolingu wyroby oznaczone nowymi podatkowymi znakami akcyzy znajdujące się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy zostaną następnie wyprowadzone poza procedurę zawieszenia poboru akcyzy przez A. na podstawie ww. posiadanego zezwolenia wyprowadzenia ze składu podatkowego B., a A. uiści podatek akcyzowy z zastosowaniem nowej, wyższej stawki podatku akcyzowego (stawki podatku akcyzowego na wyroby nowatorskie również mogą ulec zwiększeniu od 1 stycznia 2022 r.)

A. rozważa, czy Spółka będzie upoważniona do obniżenia należnych wpłat dziennych o kwotę akcyzy od wyrobów zużytych do celów produkcji.

Pytanie

1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym A. będzie uprawniony do obniżenia kwoty należnej akcyzy z tytułu wyprowadzenia poza procedurę zawieszenia poboru akcyzy własnych wyrobów nowatorskich, które zostały poddane procesowi rebanderolingu i są oznaczone nowymi znakami akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą uprzednio od wyrobów zużytych do celów produkcji?

Państwa stanowisko w sprawie

Ad. 1

W opisanym zdarzeniu przyszłym A. będzie uprawniony do obniżenia kwoty należnej akcyzy z tytułu wyprowadzenia poza procedurę zawieszenia poboru akcyzy własnych wyrobów nowatorskich, które zostały poddane procesowi rebanderolingu i są oznaczone nowymi znakami akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą uprzednio od wyrobów zużytych do celów produkcji.

UZASADNIENIE prawne:

(i)

Zgodnie z brzmieniem art. 99c ustawy akcyzowej, produkcją wyrobów nowatorskich jest: "ich wytwarzanie, przetwarzanie, a także pakowanie".

Zdaniem Spółki czynność zdjęcia celofanu oraz ponownego nałożenia celofanu na opakowanie jednostkowe wyrobów nowatorskich stanowi ich produkcję, gdyż jest uznawana za ich pakowanie.

Należy podkreślić, że kwestia ta jest już jednoznacznie rozstrzygnięta w przypadku tradycyjnych wyrobów tytoniowych (takie stanowisko zostało potwierdzone m.in. w interpretacjach Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o sygn. 0111-KDIB3-3.4013.104.2021.1.MK, 0111-KDIB3-3.4013.108.2021.2.PJ, 0111-KDIB3-3.4013.56.2021.1.MK czy też w wyroku NSA z dnia 14 grudnia 2018 r., I GSK 944/16).

W przypadku tradycyjnych wyrobów tytoniowych definicja produkcji jest taka sama jak w przypadku wyrobów nowatorskich, więc w ocenie Spółki wnioski z ww. orzecznictwa można zastosować również do przypadku zdjęcia oraz ponownego nałożenia celofanu na wyrobach nowatorskich.

W konsekwencji, ingerencja polegająca na usunięciu celofanu w który zapakowany jest produkt, a następnie ponowne nałożenie celofanu stanowi element procesu pakowania tego typu wyrobu, a jednocześnie stanowi produkcję wyrobów nowatorskich w rozumieniu art. 99c ustawy o podatku akcyzowym, a więc czynność opodatkowaną podatkiem akcyzowym zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy akcyzowej.

(ii)

Na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy akcyzowej kwota akcyzy należna od danych wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w składzie podatkowym, może być obniżona o wartość podatku akcyzowego już zapłaconego od zużytych do ich wyprodukowania składników będących jednocześnie wyrobami akcyzowymi.

Mając na uwadze treść powyższego artykułu, wysokość akcyzy należna od wyprodukowanego wyrobu akcyzowego może zostać obniżona o akcyzę zapłaconą od wyrobów akcyzowych, które zostały zużyte do wyprodukowania tego nowego wyrobu akcyzowego.

W konsekwencji, zgodnie z treścią wyżej przytoczonego przepisu, zdaniem A., w przypadku, w którym od wyrobów akcyzowych, które zostały zużyte do wyprodukowania nowych wyrobów akcyzowych została zapłacona akcyza, Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku akcyzowego należnego od wyprodukowanego nowego wyrobu o kwotę akcyzy zapłaconej od wyrobów, które zostały zużyte do jego wyprodukowania.

Co istotne, zgodnie z art. 21 ust. 8 ustawy akcyzowej kwota obniżenia nie może być wyższa niż wysokość należnej akcyzy od nowo wyprodukowanych wyrobów, a zużyte wyroby muszą stać się składnikiem nowo wyprodukowanych wyrobów. Te warunki w przypadku Spółki zostaną spełnione.

(iii)

W konsekwencji, w opisanym zdarzeniu przyszłym A. będzie uprawniony do obniżenia kwoty należnej akcyzy z tytułu wyprowadzenia poza procedurę zawieszenia poboru akcyzy wyrobów nowatorskich, które zostały poddane procesowi rebanderolingu i są oznaczone nowymi znakami akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą uprzednio od wyrobów zużytych do celów produkcji.

Prawidłowość takiej wykładni jest również potwierdzana w wydawanych interpretacjach indywidualnych. A. jest adresatem interpretacji indywidualnej z dnia 26 lipca 2021 r. o sygn. akt 0111-KDIB3-3.4013.108.2021.2.PJ, która potwierdza prawa do obniżenia należnej akcyzy w podobnej sytuacji ale dotyczącej wyrobów tytoniowych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą":

Ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą", wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy:

Wyrobami akcyzowymi są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Wyroby nowatorskie, bez względu na kod CN, zostały wymienione w poz. 47 załącznika nr 1 do ustawy. Jednocześnie, wyroby te nie zostały wskazane w załączniku nr 2 do ustawy.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 10, 11, 12, 17 i 36 ustawy:

* skład podatkowy to miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

* podmiot prowadzący skład podatkowy to podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego;

* procedura zawieszenia poboru akcyzy to procedura stosowana podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe;

* znaki akcyzy to znaki, określone przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, służące do oznaczania wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania, obejmujące:

a)

podatkowe znaki akcyzy, które są potwierdzeniem wpłaty kwoty stanowiącej wartość podatkowych znaków akcyzy,

b)

legalizacyjne znaki akcyzy, które są potwierdzeniem prawa podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, do przeznaczenia tych wyrobów do sprzedaży;

* wyroby nowatorskie to wyroby będące:

a)

mieszaniną, w której składzie znajduje się tytoń lub susz tytoniowy,

b)

mieszaniną, o której mowa w lit. a, oraz zawierające odrębnie płyn do papierosów elektronicznych

- inne niż wyroby, o których mowa w art. 98 ust. 1 i art. 99a ust. 1, które dostarczają aerozol bez spalania mieszaniny.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1)

produkcja wyrobów akcyzowych;

2)

wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;

3)

import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;

4)

nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;

4a) nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, dokonywane do składu podatkowego w celu objęcia ich procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli wprowadzenie tych wyrobów do składu podatkowego nie nastąpiło;

5)

wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;

6)

wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

W myśl art. 8 ust. 2 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również:

1)

użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie:

a)

było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub

b)

nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy;

2)

dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy;

3)

sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy;

4)

nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy:

Jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy:

Obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności lub zaistnienia stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu akcyzą, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Jak wynika z art. 13 ust. 1 ustawy:

Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą.

W myśl art. 13 ust. 1a ustawy:

Podatnikiem z tytułu produkcji:

1)

papierosów, o której mowa w art. 99 ust. 1a,

2)

płynu do papierosów elektronicznych, o której mowa w art. 99b ust. 1,

3) wyrobów nowatorskich, o której mowa w art. 99c ust. 1 - niezgodnej z art. 47, jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która produkuje te wyroby akcyzowe, oraz każda inna osoba, która uczestniczy w ich produkcji.

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy:

Podatnikiem z tytułu wyprowadzenia ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy jest podmiot będący właścicielem tych wyrobów, który uzyskał od właściwego naczelnika urzędu skarbowego zezwolenie, o którym mowa w art. 54 ust. 1.

Jak stanowi art. 54 ust. 1 ustawy:

Zezwolenie na wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy przez podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 3, zwane dalej "zezwoleniem wyprowadzenia", dotyczy konkretnego składu podatkowego i jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, albo na czas nieoznaczony, na wniosek podmiotu, który spełnia łącznie warunki określone w art. 48 ust. 1 pkt 2-6.

Jak stanowi art. 21 ust. 1 ustawy:

Podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:

1) składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru,

2) obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwego urzędu skarbowego - za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Stosownie do art. 21 ust. 2 ustawy:

W przypadku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:

1) składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe, według ustalonego wzoru,

2) obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwego urzędu skarbowego - za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy skutkujące powstaniem zobowiązania podatkowego.

Jak stanowi art. 21 ust. 8 ustawy:

Kwota akcyzy należna od danych wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w składzie podatkowym lub poza składem podatkowym zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 może być obniżona o akcyzę zapłaconą od zużytych do ich wyprodukowania składników będących wyrobami akcyzowymi.

W myśl art. 23 ust. 1-6 ustawy:

1. Zarejestrowani odbiorcy, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, podmioty prowadzące składy podatkowe oraz podatnicy, o których mowa w art. 13 ust. 3, są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, do obliczenia i zapłaty akcyzy wstępnie za okresy dzienne, na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

2. Wstępnych wpłat akcyzy za okresy dzienne, zwanych dalej "wpłatami dziennymi", dokonuje się nie później niż 25. dnia po dniu, w którym powstał obowiązek podatkowy, a w przypadku podmiotu prowadzącego skład podatkowy - po dniu, w którym nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy i powstało zobowiązanie podatkowe.

3. Wpłaty dzienne dokonane za miesiąc rozliczeniowy są uwzględniane w deklaracjach podatkowych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1.

4. Wpłaty dzienne obniża się o:

1)

kwotę stanowiącą wartość podatkowych znaków akcyzy prawidłowo naniesionych na wyroby akcyzowe lub opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, nie wcześniej jednak niż:

a)

następnego dnia po naniesieniu tych znaków na dany wyrób akcyzowy lub opakowanie jednostkowe - w przypadku oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy w składzie podatkowym na terytorium kraju, z zastrzeżeniem lit. c tiret pierwsze,

b)

następnego dnia po wprowadzeniu wyrobów akcyzowych do składu podatkowego na terytorium kraju - w przypadku importu albo nabycia wewnątrzwspólnotowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami akcyzy na terytorium państwa trzeciego albo na terytorium państwa członkowskiego,

c)

następnego dnia po powstaniu obowiązku podatkowego - w przypadku:

- zarejestrowanego odbiorcy, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,

- właściciela wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3;

2)

kwoty przysługujących podatnikowi zwolnień i obniżeń akcyzy.

5. Nadpłatę wpłat dziennych wykazaną w deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1, rozlicza się przy wpłatach dziennych za następne okresy rozliczeniowe, jeżeli podatnik nie posiada zaległości podatkowych oraz bieżących zobowiązań podatkowych ani nie złoży wniosku o zaliczenie nadpłaty w całości albo w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

6. Wpłaty dzienne stanowią zaliczkę na akcyzę.

Jak stanowi art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy:

Produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, w tym opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem produkcji wyrobów akcyzowych, z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona w wysokości równej lub wyższej od kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych, albo z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, pod warunkiem że wyprodukowany wyrób jest również wyrobem akcyzowym zwolnionym od akcyzy ze względu na przeznaczenie.

Stosownie do art. 47 ust. 2 ustawy:

Magazynowanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym.

Jak wynika z art. 99c ust. 1 i 2 ustawy:

1. Produkcją wyrobów nowatorskich w rozumieniu ustawy jest ich wytwarzanie, przetwarzanie, a także pakowanie.

2. Za produkcję wyrobów nowatorskich nie uznaje się wytwarzania tych wyrobów przez konsumenta ręcznie domowym sposobem w gospodarstwie domowym na własne potrzeby.

Stosownie do art. 114 ust. 1 ustawy:

Obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy podlegają wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 3 do ustawy.

Wyroby nowatorskie, bez względu na kod CN, zostały wymienione w załączniku nr 3 do ustawy w poz. 13.

Stosownie do art. 116 ust. 1 ustawy:

Obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych podatkowymi znakami akcyzy, z zastrzeżeniem ust. 1a, ciąży na zarejestrowanym, zgodnie z art. 16, podmiocie będącym:

1)

podmiotem prowadzącym skład podatkowy, z zastrzeżeniem pkt 6 i 7;

2)

importerem;

3)

podmiotem dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego;

4)

przedstawicielem podatkowym;

5)

podmiotem dokonującym produkcji wyrobów akcyzowych, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5;

6)

właścicielem wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3;

7)

podmiotem zamierzającym nabyć wyroby akcyzowe i posiadającym zezwolenie, o którym mowa w art. 54 ust. 1.

W myśl art. 116 ust. 3 ustawy:

Obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych legalizacyjnymi znakami akcyzy powstaje w przypadku wystąpienia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych nieoznaczonych, oznaczonych nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy, w szczególności znakami uszkodzonymi, w przypadku gdy wyroby te przeznaczone są do dalszej sprzedaży.

Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy:

Wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy powinny być prawidłowo oznaczone odpowiednimi podatkowymi znakami akcyzy przed zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, a w przypadkach, o których mowa w art. 9b ust. 1 pkt 2 oraz w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5, odpowiednio przed dokonaniem ich sprzedaży lub przekazaniem do magazynu wyrobów gotowych.

Jak stanowi art. 117 ust. 3 ustawy:

Wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy nie mogą być przedmiotem sprzedaży na terytorium kraju bez ich uprzedniego prawidłowego oznaczenia odpowiednimi znakami akcyzy. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 120 ust. 1, 2 i 4 ustawy:

1. Znaki akcyzy mogą mieć w szczególności postać banderol, znaków cechowych lub odcisków pieczęci.

2. Znak akcyzy jest nanoszony na opakowanie jednostkowe wyrobu akcyzowego lub bezpośrednio na wyrób akcyzowy w taki sposób, aby zdjęcie znaku lub otwarcie opakowania w miejscu przeznaczonym do jego otwierania albo użycie wyrobu powodowały trwałe i widoczne uszkodzenie znaku w sposób uniemożliwiający jego powtórne użycie, chyba że znak akcyzy jest nanoszony bezpośrednio na wyrób akcyzowy w sposób trwały.

4. W przypadku płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, opakowanie jednostkowe jest to opakowanie samodzielne, bezpośrednio lub pośrednio chroniące płyn do papierosów elektronicznych lub wyroby nowatorskie:

1)

jednorazowego lub wielokrotnego użytku oraz

2)

przystosowane lub umożliwiające jego przystosowanie do przechowywania, eksponowania i sprzedaży w nim płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobu nowatorskiego, oraz

3)

posiadające zamknięcie lub wskazane miejsce i sposób otwierania, a także

4) przystosowane do pakowania, przechowywania i przewożenia go w opakowaniach zbiorczych lub transportowych - przeznaczone do sprzedaży w tej postaci konsumentom.

Szczegóły dotyczące postaci znaków akcyzy i ich wzory, kryteria jakościowe znaków akcyzy, elementy znaków akcyzy oraz szczegółowe sposoby ich nanoszenia na typowe dla danego rodzaju wyrobów akcyzowych opakowania jednostkowe określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1147 z późn. zm.).

Stosownie do art. 123 ust. 1 ustawy:

Znaki akcyzy mogą być zdjęte z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych lub z wyrobów akcyzowych, na które zostały naniesione, jeżeli wyroby akcyzowe nie będą sprzedawane na terytorium kraju.

W myśl art. 136 ust. 4, 5 i 6 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.:

4. Podmiot obowiązany do oznaczania znakami akcyzy wyrobów tytoniowych lub wyrobów nowatorskich jest obowiązany nanieść znaki akcyzy na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub wyrobów nowatorskich lub na wyroby tytoniowe lub wyroby nowatorskie do końca roku kalendarzowego odpowiadającego rokowi wytworzenia znaków akcyzy nadrukowanemu na tych znakach.

5. Od dnia 1 stycznia danego roku kalendarzowego na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub wyrobów nowatorskich lub na wyroby tytoniowe lub wyroby nowatorskie mogą być nanoszone wyłącznie znaki akcyzy z nadrukowanym rokiem wytworzenia odpowiadającym rozpoczynającemu się rokowi kalendarzowemu.

6. Znaki akcyzy naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub wyrobów nowatorskich lub na wyroby tytoniowe lub wyroby nowatorskie w danym roku kalendarzowym zachowują ważność do ostatniego dnia lutego następnego roku kalendarzowego.

Powyższe brzmienie przepisu art. 136 ustawy wynika ze zmiany wprowadzonej nowelizacją (ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2021 r. poz. 2313). Nowelizacja ta wprowadziła od 1 stycznia 2022 r. indeksację stawek akcyzy na wyroby akcyzowe będące używkami oraz mapę drogową w zakresie stawek akcyzy na lata 2023-2027, m.in. na wyroby nowatorskie.

W uzasadnieniu tej nowelizacji wskazano, że wprowadzenie ważności znaków akcyzy na wyroby nowatorskie podyktowane było - podobnie jak to ma miejsce w przypadku wyrobów tytoniowych - przeciwdziałaniem gromadzeniu nadmiernych zapasów, po wprowadzeniu podwyżki podatku akcyzowego na te wyroby.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że wyroby nowatorskie należące do Wnioskodawcy, nabyte wewnątrzwspólnotowo i oznaczone w innym kraju członkowskim podatkowymi znakami akcyzy, zostały wprowadzane do składu podatkowego należącego do innego podmiotu w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Następnie Wnioskodawca dokonuje wyprowadzenia tych wyrobów ze składu podatkowego innego podmiotu poza procedurę zawieszenia poboru akcyzy, na podstawie zezwolenia na wyprowadzenie wyrobów z cudzego składu podatkowego, o którym mowa w art. 54 ustawy. Wnioskodawca jest podatnikiem akcyzy od tych wyrobów.

W związku z późn. zm. dotyczącymi ważności podatkowych znaków akcyzy, tj. z uwagi na fakt, że podatkowe znaki akcyzy naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów nowatorskich utracą ważność z końcem lutego 2022 r., wyroby nowatorskie z zapłaconą akcyzą należące do Wnioskodawcy zostaną poddane w ww. składzie podatkowym procesowi tzw. rebanderolingu. Proces ten polegać będzie na zdjęciu celofanu z wyrobów, nałożeniu na ważne podatkowe znaki akcyzy nowych ważnych podatkowych znaków akcyzy (właściwych dla wyrobów wyprodukowanych na terenie kraju) oraz ponownemu nałożeniu celofanu. Nowe podatkowe znaki akcyzy będą nabyte przez Wnioskodawcę i przekazane składowi podatkowemu.

Po zakończeniu procesu rebanderolingu, wyroby oznaczone nowymi podatkowymi znakami akcyzy, znajdujące się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, zostaną następnie wyprowadzone poza procedurę zawieszenia poboru akcyzy przez Wnioskodawcę na podstawie ww. posiadanego zezwolenia wyprowadzenia ze składu podatkowego. Wnioskodawca uiści podatek akcyzowy z zastosowaniem nowej stawki podatku akcyzowego obowiązującej od 1 stycznia 2022 r.

Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii, czy będzie ona uprawniona do obniżenia kwoty akcyzy należnej z tytułu wyprowadzenia własnych wyrobów nowatorskich, które zostały poddane procesowi rebanderolingu i oznaczone nowymi znakami akcyzy, ze składu podatkowego innego podmiotu, o kwotę akcyzy zapłaconą uprzednio od wyrobów zużytych do celów produkcji.

Mając powyższe na uwadze, w pierwszej kolejności wskazać należy, że definicja produkcji wyrobów nowatorskich, o której mowa w art. 99c ust. 1 ustawy, jest definicją szeroką - w ramach której mieści się także pakowanie tychże wyrobów. Należy zatem zgodzić się z Wnioskodawcą, że w ramach działań przedstawionych we wniosku, tj. "rebanderolingu" wyrobów nowatorskich, polegającego na zdjęciu z opakowań jednostkowych celofanu, nałożeniu nowego znaku akcyzy i ponownym naniesieniu celofanu na opakowania jednostkowe - będzie mieć miejsce produkcja tych wyrobów nowatorskich w rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Potwierdza to m.in. wskazane we własnym stanowisku Spółki orzeczenie NSA z 14 grudnia 2018 r., sygn. akt I GSK 944/16, odnoszące się wprawdzie do wyrobów tytoniowych, ale znajdujące zastosowanie również w sytuacji wyrobów opisanych we wniosku.

W dalszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z art. 21 ust. 8 ustawy, kwota akcyzy należna od wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w składzie podatkowym lub poza składem podatkowym zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 może być obniżona o akcyzę zapłaconą od zużytych do ich wyprodukowania składników będących wyrobami akcyzowymi.

Przy czym, obniżenia tego dokonać można maksymalnie do wysokości zobowiązania podatkowego od nowo wyprodukowanych wyrobów, a także zużyte wyroby muszą stać się składnikiem nowo wyprodukowanych wyrobów.

W sprawie objętej wnioskiem, Spółka zamierza zlecać podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy proces "rebanderolingu", stanowiący produkcję w rozumieniu art. 99c ust. 1 ustawy, w celu naniesienia na opakowania jednostkowe wyrobów nowatorskich nowych, ważnych podatkowych znaków akcyzy obowiązujących na rok 2022 r. Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, podatek akcyzowy od ww. wyrobów został już zapłacony przez Spółkę na wcześniejszym etapie. Produkcja będzie mieć zatem miejsce w składzie podatkowym, w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, z użyciem wyrobów nowatorskich z akcyzą zapłaconą przez Wnioskodawcę. Następnie nowe wyroby (oznaczone banderolami podatkowymi) będą wyprowadzane ze składu podatkowego przez Spółkę na mocy zezwolenia na wyprowadzenie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy.

Mając zatem na uwadze treść art. 21 ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym, należy wskazać, że w opisanym zdarzeniu przyszłym Spółka będzie uprawniona do obniżenia kwoty akcyzy należnej z tytułu wyprowadzenia ze składu podatkowego nowo wyprodukowanych (po procesie "rebanderolingu") wyrobów nowatorskich, o akcyzę zapłaconą uprzednio przez Spółkę od tych wyrobów nowatorskich - które zostały zużyte do wyprodukowania nowych wyrobów.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność. Równocześnie w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Organ zastrzega, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie zapytania Zainteresowanego i wyłącznie jego sytuacji prawnopodatkowej w ramach przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Końcowo, w odniesieniu do powołanych przez Państwa interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla Organu wydającego przedmiotową interpretację. Powołane interpretacje nie stanowią źródła prawa, wiążą strony w konkretnych indywidualnych sprawach, więc zawartego w nich stanowiska organu podatkowego nie można wprost przenosić na grunt innej sprawy. Każdą sprawę tut. Organ jest zobowiązany rozpatrywać indywidualnie (por. prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 27 marca 2015 r. sygn. akt III SA/Łd 109/15).

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl