Nowość 0111-KDIB3-3.4013.3.2023.3.PJ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 10 marca 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-3.4013.3.2023.3.PJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku akcyzowym - jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy możliwości nabywania w zwolnieniu od akcyzy wyrobów akcyzowych klasyfikowanych do kodu CN 2711 12 94 i 2711 12 9, wykorzystywanych jako paliwo opałowe, wpłynął 9 stycznia 2023 r. Wniosek uzupełnili Państwo pismem z 3 marca 2023 r., stanowiącym odpowiedź na wezwanie z 2 marca 2023 r. oraz pismem z 10 marca 2023 r., stanowiącym odpowiedź na wezwanie z 7 marca 2023 r.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego (ostatecznie sprecyzowany po uzupełnieniu wniosku)

Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT, posiada osobowość prawną oraz posiada zdolność do czynności cywilnoprawnych. Przedmiotem działalności gospodarczej Gminy jest zbiorowe zaopatrywanie w wodę, odbiór ścieków, wynajmowanie budynków i lokali komunalnych oraz lokali użyteczności publicznej, które na podstawie umów użyczenia oddaje w użytkowanie innym podmiotom.

Zważając na sytuację opisaną powyżej Gmina jest właścicielem nieruchomości zabudowanej oddanej w użytkowanie na podstawie umowy użyczenia. Umowa użyczenia zobowiązuje Gminę do oddania w użytkowanie nieruchomość zabudowaną na rzecz Stowarzyszenia w celu prowadzenia działalności statutowej jaką jest m.in.: organizacja, promowanie imprez sportowych i rekreacyjnych jako formy spędzania wolnego czasu, zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości współzawodnictwa w sporcie, uczestnictwo w zorganizowanych formach współzawodnictwa sportowego, upowszechnienie, rozwój i popularyzacja sportu, podejmowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych wśród młodzieży. Za oddanie budynku w użyczenie Gmina nie pobiera od Stowarzyszenia opłat. Użyczenie jest bezpłatne, a umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

Gmina zaprojektowała i wykonała instalację zbiornikową LPG, obejmującą zbiornik naziemny wraz z instalacją doziemną gazu płynnego. Nabywany przez Gminę gaz płynny propan techniczny CN 2711 12 94 oraz 2711 12 97 wykorzystywany będzie do celów opałowych na potrzeby c.o. w budynku. Gaz dostarczany będzie od podmiotu pośredniczącego o numerze akcyzowym (...).

Przy nabyciu gazu płynnego propan techniczny spełnione będą warunki określone w art. 32 ust. 5 ustawy. Gmina również jako podmiot odbierający gaz płynny propan techniczny o kodzie CN 27 11 12 94 oraz 2711 12 97 dokona zgłoszenia rejestracyjnego na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy.

W uzupełnieniu wskazali Państwo ponadto, że:

Gmina nabywać będzie w ramach umowy gaz płynny propan techniczny CN 2711 12 94 oraz 2711 12 97 do celów opałowych na potrzeby c.o. w budynku. Gaz dostarczany będzie od podmiotu pośredniczącego o numerze akcyzowym (...). Umowa określa zastosowanie dostarczanego gazu do celów grzewczych z zastrzeżeniem przestrzegania przez Gminę zapisów umowy.

Pytanie (sformułowane ostatecznie w uzupełnieniu)

Czy w przedstawionym zdarzeniu - uzupełnionym wyjaśnieniami - na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy Gminie przysługuje prawo do zwolnienia z akcyzy w związku z planowanym zakupem gazu płynnego propan techniczny (CN 2711 12 94 oraz 27 11 12 97) wykorzystywanego przez Wnioskodawcę jako paliwo opałowe?

Państwa stanowisko w sprawie (sformułowane ostatecznie w uzupełnieniu)

Gmina uważa, że posiada możliwość zastosowania zwolnienia z akcyzy przy zakupie gazu płynnego propan techniczny (CN 2711 12 94 oraz 27 11 12 97). Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości zabudowanej wykorzystywanej nieodpłatnie na potrzeby stowarzyszenia, koszty związane z ogrzaniem budynku są finansowane przez Gminę. Gmina nie obciąża stowarzyszenia za ogrzewanie. Wnioskodawca zaprojektował i wykonał instalację zbiornikową LPG, obejmującą zbiornik naziemny wraz z instalacją doziemną gazu płynnego. Nabywany przez Gminę gaz propan techniczny będzie wykorzystywany do celów opałowych na potrzeby centralnego ogrzewania budynku.

Nabycie wyrobów gazowych na potrzeby budynku nastąpi w ramach podpisanej umowy z dostawcą gazu - podmiotem pośredniczącym. Gmina dokona zgłoszenia jako podmiot odbierający gaz propan techniczny. Gmina nie bezie prowadzić sprzedaży zakupionych wyrobów gazowych dla innych podmiotów.

W rozumieniu art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy Gmina jako podmiot odbierający nabyty gaz do celów opałowych jest zwolniona z podatku akcyzowego.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Jak stanowi art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 143, z późn. zm.; dalej jako: "ustawa"):

Ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą", wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 i 22 lit. a ustawy:

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1)

wyroby akcyzowe - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy;

22)

podmiot zużywający - podmiot:

a)

mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia.

W załączniku nr 1 do ustawy w poz. 28 pod kodem CN 2711 wymieniono gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy:

Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1)

produkcja wyrobów akcyzowych;

2)

wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;

3)

import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem:

a)

importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów,

b)

importu wyrobów akcyzowych wprowadzonych do składu podatkowego, w celu dopuszczenia ich do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego i objęcia procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w miejscu importu znajdującym się w tym składzie podatkowym,

c)

przypadków, gdy dług celny wygasł na podstawie art. 124 ust. 1 lit. e-g lub k unijnego kodeksu celnego; importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;

4)

nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;

4a) nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, dokonywane do składu podatkowego w celu objęcia ich procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli wprowadzenie tych wyrobów do składu podatkowego nie nastąpiło;

5)

wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;

6)

wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

W myśl art. 8 ust. 2 ustawy:

Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również:

1)

użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie:

a)

było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub

b)

nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy;

2)

dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy;

3)

sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy;

4)

nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy:

Jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Jak stanowi art. 10 ust. 1 ustawy:

Obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności lub zaistnienia stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu akcyzą, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy:

Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, (...).

Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy:

Zgłoszenia rejestracyjnego jest obowiązany dokonać podmiot prowadzący działalność gospodarczą zamierzający:

a)

wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą - przed dniem wykonania pierwszej takiej czynności,

b)

wykonywać czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie - przed dniem wykonania pierwszej czynności z wykorzystaniem tych wyrobów,

c)

wykonywać czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie - przed dniem wykonania pierwszej czynności z wykorzystaniem tych wyrobów,

d)

dokonywać nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej lub dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie następuje, na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego - przed dniem dokonania pierwszego nabycia wewnątrzwspólnotowego tego alkoholu.

W myśl art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy:

Zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie następujące wyroby akcyzowe: 3) używane do celów opałowych, pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00 - w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5, 6, 12 i 13.

Jak stanowi art. 32 ust. 3 ustawy

Zwolnienie od akcyzy wyrobów, o których mowa w ust. 1, stosuje się wyłącznie w przypadku ich:

1)

dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub

2)

dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego, lub

3)

dostarczenia od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego, lub

4)

nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu zużycia przez niego jako podmiot zużywający, lub

5)

nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu dostarczenia do podmiotu zużywającego, lub

5a) dostarczenia od zarejestrowanego odbiorcy, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, do podmiotu pośredniczącego, w przypadku posiadania przez zarejestrowanego odbiorcę zezwolenia na nabywanie wyrobów energetycznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jako zarejestrowany odbiorca oraz zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący w zakresie tych wyrobów, lub

6)

importu przez podmiot pośredniczący, lub

7)

importu przez podmiot zużywający, lub

8)

zużycia przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot zużywający, lub

9)

zużycia przez podmiot pośredniczący występujący jako podmiot zużywający.

Stosownie do art. 32 ust. 5 ustawy:

Warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest również:

1) objęcie wyrobów akcyzowych będących przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem akcyzowym lub w przypadku importu - zabezpieczeniem złożonym w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych na podstawie przepisów prawa celnego, złożonym przez, odpowiednio: podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący lub zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w wysokości zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku użycia tych wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy lub naruszenia warunków zwolnienia - do czasu potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych przez, odpowiednio: podmiot zużywający lub podmiot pośredniczący; warunek ten nie dotyczy sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 4 lub 8;

1a) w przypadku wyrobów energetycznych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, dostarczanych do zbiornika, z którego są zasilane zbiorcze instalacje licznikowe - potwierdzenie odbioru, w sposób określony w art. 46j ust. 3, przez podmiot upoważniony do odbioru tych wyrobów i złożenie oświadczenia przez ten podmiot o ich przeznaczeniu uprawniającym do zwolnienia;

2) przemieszczanie wyrobów akcyzowych na podstawie e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD oraz zakończenie przemieszczania w sposób, o którym mowa w art. 46b ust. 2, oraz w terminie, o którym mowa w art. 46b ust. 3;

2a) w przypadku przemieszczeń, o których mowa w art. 46na ust. 1, 2, 5 i 7 - sporządzenie i przesłanie do Systemu projektu e-DD w terminach określonych w tych przepisach oraz uzyskanie z Systemu e-DD z nadanym numerem referencyjnym, sprawdzonego pod względem kompletności i prawidłowości danych zawartych w tym dokumencie, zgodnie z art. 46na ust. 8.

3) (uchylony).

Zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy:

Warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3 i 5-7, jest dokonanie przez podmiot odbierający, podlegający obowiązkowi rejestracji, zgłoszenia rejestracyjnego na podstawie art. 16 ust. 1.

Warunki wskazane w art. 32 ust. 12 i 13 ustawy odnoszą się do sprzedaży w ramach zwolnienia wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie, podmiotowi zużywającemu będącemu osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a tym samym nie mają zastosowania w Państwa sprawie.

Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego Gmina jest właścicielem nieruchomości zabudowanej oddanej w użytkowanie na podstawie umowy użyczenia na rzecz Stowarzyszenia. Użyczenie jest bezpłatne, a umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Nabywany przez Gminę gaz płynny propan techniczny CN 2711 12 94 oraz 2711 12 97 wykorzystywany będzie do celów opałowych na potrzeby c.o. w budynku. Gaz dostarczany będzie od podmiotu pośredniczącego. Przy nabyciu gazu płynnego propan techniczny spełnione będą warunki określone w art. 32 ust. 5 ustawy. Gmina również jako podmiot odbierający gaz płynny propan techniczny o kodzie CN 27 11 12 94 oraz 2711 12 97 dokona zgłoszenia rejestracyjnego na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy. Umowa określa zastosowanie dostarczanego gazu do celów grzewczych z zastrzeżeniem przestrzegania przez Gminę zapisów umowy.

Przedmiotem Państwa wątpliwości jest możliwość nabywania wyrobów akcyzowych - pozostałych węglowodorów gazowych klasyfikowanych do kodu CN 2711 12 94 oraz 27 11 12 97, w ramach zwolnienia z akcyzy, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym.

Powyższe zwolnienie będzie miało zastosowanie, jeżeli spełnione będą następujące warunki:

* pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00 będą przeznaczone i używane przez podmiot zużywający do celów opałowych;

* wyroby te są przedmiotem dostaw w schematach określonych w art. 32 ust. 3 ustawy;

* zostaną spełnione warunki określone w art. 32 ust. 5 ustawy;

* podmiot odbierający, podlegający obowiązkowi rejestracji, dokona zgłoszenia rejestracyjnego na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy.

Odnosząc powyższe do opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego należy zauważyć, że nabywane przez Gminę wyroby są wskazane w przepisie art. 32 ust. 1 pkt 3, są dostarczane od sprzedawcy - podmiotu pośredniczącego do Gminy będącej podmiotem zarejestrowanym na potrzeby podatku akcyzowego zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy, wyroby wykorzystywane będą przez Gminę do celów opałowych na potrzeby c.o. w budynku a także - jak wskazali Państwo w opisie zdarzenia przyszłego - spełnione będą warunki określone w art. 32 ust. 5 ustawy.

Tym samym należy wskazać, że Gmina będzie uprawniona do nabywania objętych wnioskiem pozostałych węglowodorów gazowych klasyfikowanych do kodu CN 2711 12 94 oraz 27 11 12 97, w ramach zwolnienia z akcyzy na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy, wykorzystywanych jako paliwo opałowe.

Tym samym Państwa stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Interpretacja dotyczy wyłącznie zagadnienia objętego zakresem sformułowanego przez Państwa pytania w oparciu o przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* W przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259, dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl