0111-KDIB3-3.4013.211.2022.1.JS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 28 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-3.4013.211.2022.1.JS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny prawnej skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku akcyzowym, dotyczące transakcji sprzedaży i nabycia przez Spółkę alkoholu etylowego nieskażonego zwolnionego od akcyzy, bez dokonywania fizycznego przemieszczania lub wykorzystania tego alkoholu:

- jest prawidłowe w zakresie braku wystąpienia czynności opodatkowanej po stronie Spółki w związku z opisanymi transakcjami (pytanie nr 1);

- jest prawidłowe w zakresie braku obowiązku rejestracji do podatku akcyzowego (pytanie nr 2);

- jest prawidłowe w zakresie braku obowiązku składania przez Spółkę deklaracji i prowadzenia ewidencji w związku z opisanymi transakcjami (pytanie nr 3).

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku akcyzowego wpłynął 19 września2022 r. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

A. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca lub A.) z siedzibą w (...) jest członkiem międzynarodowej grupy G. (dalej: Grupa), będącej (...). Wnioskodawca jest podmiotem odpowiedzialnym za zaopatrzenie dla innych podmiotów w ramach Grupy.

W Polsce oprócz Spółki w ramach Grupy działają m.in. następujące podmioty:

- B. (zarejestrowana na potrzeby VAT w Polsce, dalej: B.);

- C. (dalej: C.).

W związku z przejęciem spółki D. (dalej: D.), D., jako spółka przejmowana połączyła się ze spółką A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1467), tj. przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą w zamian za nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej przyznane jedynemu wspólnikowi spółki przejmowanej.

W ramach dotychczasowego modelu działalności D. dokonywała zakupu alkoholu etylowego (97% vol., nieskażonego) w celu wykorzystania go w procesie produkcyjnym wyrobów spożywczych, jako środka konserwującego. Alkohol etylowy wykorzystany w ten sposób korzystał ze zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie zgodnie z art. 32 ust. 3 pkt 4 lit. d. ustawy akcyzowej.

W ramach nowego modelu działalności obowiązki związane z produkcją artykułów spożywczych, a co za tym idzie wykorzystania alkoholu etylowego nieskażonego, jako środka konserwującego przejął następca prawny D. tj. C. Wnioskodawca natomiast działa, jako podmiot odpowiedzialny za zaopatrzenie innych spółek z Grupy. Tym samym dotychczasowa działalność D. w zakresie nabywania alkoholu etylowego od dostawców wykonywana jest przez B.

W związku z ww. przekształceniami w ramach Grupy, Wnioskodawca wykonuje działalność zgodnie z poniższym schematem:

- dokonuje na terytorium kraju zakupu nieskażonego alkoholu etylowego od lokalnego sprzedawcy posiadającego status składu podatkowego, który odpowiada za dostarczenie nieskażonego alkoholu etylowego bezpośrednio ze składu podatkowego do podmiotu zużywającego tj. C.,

- sprzedaż nieskażonego alkoholu etylowego przez dostawcę do Wnioskodawcy następuje na warunkach DDP Incoterms 2020,

- następnie Wnioskodawca sprzedaje nabyty w ten sposób alkohol B. na warunkach DDP Incoterms 2020,

- B. powierza nabyty nieskażony alkohol etylowy C.w celu wykorzystania go do w produkcji artykułów spożywczych, jako środek konserwujący,

- B. pozostaje właścicielem alkoholu etylowego powierzonego do zużycia przez C.w trakcie produkcji artykułów spożywczych,

- fizyczne przemieszczenie alkoholu etylowego ma miejsce bezpośrednio ze składu podatkowego dostawcy do C., działającego jako podmiot zużywający,

- C. dokonuje produkcji artykułów spożywczych z wykorzystaniem powierzonego alkoholu etylowego na zlecenie B., a następnie nalicza i pobiera opłatę za usługę produkcyjną od zlecającego tj. B.

Produktem końcowym procesu produkcyjnego są artykuły spożywcze takie jak (...) (dalej: Wyroby, Produkty), nie będące wyrobami akcyzowymi w rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Na żadnym etapie łańcucha dostaw oraz produkcji Wnioskodawca nie wykorzystuje ani nie przemieszcza samodzielne alkoholu etylowego.

Wytwarzaniem Produktów z wykorzystaniem zakupionego od Spółki alkoholu zajmuje się C. Spółka natomiast nie bierze udziału w opisanym powyżej procesie z wykorzystaniem alkoholu etylowego. Wnioskodawca nie wytwarza i nie będzie wytwarzał Wyrobów. W tym zakresie Spółka nie posiada i nie będzie posiadała statusu podmiotu zużywającego określonego w art. 2 ust. 22 ustawy akcyzowej.

W ramach przedstawionego powyżej modelu działalności Grupy Wnioskodawca będzie dokonywał transakcji zakupu alkoholu etylowego ze składu podatkowego, a następnie transakcji odpłatnej dostawy tegoż alkoholu w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) na rzecz B. W tym zakresie Wnioskodawca będzie widniał na fakturach dokumentujących transakcje odpowiednio jako nabywca i sprzedawca alkoholu. Nie będzie natomiast dokonywał fizycznego przemieszczenia alkoholu etylowego ze składu podatkowego do zakładów produkcyjnych C. Za czynności fizycznego transportu i przemieszczania wyrobów akcyzowych odpowiedzialny jest i będzie dostawca alkoholu etylowego (skład podatkowy). Przemieszczanie odbywać się będzie bezpośrednio między składem podatkowym, a zakładem produkcyjnym C. Dokumenty e-DD potwierdzające przemieszczenia alkoholu będą wskazywały jako odbiorcę C., wysyłającym będzie zaś skład podatkowy na terytorium kraju prowadzony przez podmiot spoza Grupy.

Wnioskodawca pragnie wskazać, że jest zarejestrowany na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (dalej: PUESC), nie jest natomiast zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (dalej: CRPA).

W związku z opisanymi zmianami w strukturze Grupy oraz rolą Wnioskodawcy w procesie zaopatrzenia na potrzeby produkcyjne, Spółka chciałaby potwierdzić, że nie będą one skutkowały dla niej powstaniem obowiązków w zakresie podatku akcyzowego.

Na marginesie Spółka pragnie wskazać, że podobny wniosek o interpretację został złożony w jej sprawie przez B.

Pytania

1) Wnioskodawca zwraca się do organu podatkowego z pytaniem, czy w opisanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym realizowane przez Wnioskodawcę transakcje nabycia i następującej po nim sprzedaży nieskażonego alkoholu etylowego zwolnionego od akcyzy na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 4 lit. d ustawy akcyzowej bez fizycznego przemieszczenia lub wykorzystania przedmiotowego alkoholu będą stanowiły czynność opodatkowaną podatkiem akcyzowym zgodnie z art. 8 ust. 1 i 4 pkt 2 ustawy akcyzowej?

2) Wnioskodawca zwraca się do organu podatkowego z pytaniem, czy w opisanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym realizowane przez Wnioskodawcę transakcje nabycia i następującej po nim sprzedaży nieskażonego alkoholu etylowego zwolnionego od akcyzy na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 4 lit. d ustawy akcyzowej bez fizycznego przemieszczenia lub wykorzystania przedmiotowego alkoholu będą skutkowały dla Spółki powstaniem obowiązku rejestracji w zakresie podatku akcyzowego zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy akcyzowej?

3) Wnioskodawca zwraca się do organu podatkowego z pytaniem, czy w opisanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym realizowane przez Wnioskodawcę transakcje nabycia i następującej po nim sprzedaży nieskażonego alkoholu etylowego zwolnionego od akcyzy na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 4 lit. d ustawy akcyzowej bez fizycznego przemieszczenia lub wykorzystania przedmiotowego alkoholu będą skutkowały dla Spółki powstaniem obowiązku składania deklaracji akcyzowych lub prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych?

Pytanie nr 1 dotyczy jednego zaistniałego stanu faktycznego i jednego zdarzenia przyszłego.

Pytanie nr 2 dotyczy jednego zaistniałego stanu faktycznego i jednego zdarzenia przyszłego.

Pytanie nr 3 dotyczy jednego zaistniałego stanu faktycznego i jednego zdarzenia przyszłego.

Państwa stanowisko w sprawie

1. Spółka stoi na stanowisku, że w opisanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym realizowane przez Wnioskodawcę transakcje nabycia i następującej po nim sprzedaży nieskażonego alkoholu etylowego zwolnionego od akcyzy na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 3 lit. d ustawy akcyzowej bez fizycznego przemieszczenia lub wykorzystania przedmiotowego alkoholu nie będą stanowiły czynności opodatkowanej podatkiem akcyzowym zgodnie z art. 8 ust. 1 i 4 pkt 2 ustawy akcyzowej.

2. Spółka stoi na stanowisku, że w opisanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym realizowane przez Wnioskodawcę transakcje nabycia i następującej po nim sprzedaży nieskażonego alkoholu etylowego zwolnionego od akcyzy na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 3 lit. d ustawy akcyzowej bez fizycznego przemieszczenia lub wykorzystania przedmiotowego alkoholu nie będą skutkowały dla Spółki powstaniem obowiązku rejestracji w zakresie podatku akcyzowego zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy akcyzowej.

3. Spółka stoi na stanowisku, że w opisanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym realizowane przez Wnioskodawcę transakcje nabycia i następującej po nim sprzedaży nieskażonego alkoholu etylowego zwolnionego od akcyzy na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 3 lit. d ustawy akcyzowej bez fizycznego przemieszczenia lub wykorzystania przedmiotowego alkoholu nie będą skutkowały dla Spółki powstaniem obowiązku składania deklaracji akcyzowych lub prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych.

UZASADNIENIE

Ad. 1

Ustawa o podatku akcyzowym w art. 8 ustawy przewiduje zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1)

produkcja wyrobów akcyzowych;

2)

wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;

3)

import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;

4)

nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;

4a) nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, dokonywane do składu podatkowego w celu objęcia ich procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli wprowadzenie tych wyrobów do składu podatkowego nie nastąpiło;

5)

wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;

6)

wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Zgodnie z ust. 2 ww. przepisu przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również:

- użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie:

- było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub

- nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy;

- dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy;

- sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy;

- nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Stosownie do art. 8 ust. 3 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą są również ubytki wyrobów akcyzowych lub całkowite zniszczenie wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy akcyzowej. Jednocześnie zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 2 ustawy akcyzowej, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również zużycie napojów alkoholowych, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 i 3, przez podmiot zużywający.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy akcyzowej, podmiotem zużywającym jest pomiot:

1)

mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia,

2)

niemający miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który odbiera nabyte wyroby energetyczne objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określone w:

- art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2, bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym lub jednostce pływającej,

- art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Zgodnie z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca będzie dokonywał transakcji nabycia nieskażonego alkoholu etylowego od lokalnego sprzedawcy posiadającego status składu podatkowego. Następnie Wnioskodawca sprzeda nabyty alkohol (w rozumieniu cywilnoprawnym) B. Sprzedaż alkoholu etylowego od dostawcy do Wnioskodawcy, a następnie od Wnioskodawcy do B. następuje (i będzie następować) na warunkach DDP Incoterms 2020. Zgodnie z regułą DDP to sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru oraz wszelkich potrzebnych dokumentów do wcześniej dokładnie uzgodnionego przez obie strony miejsca docelowego w wyznaczonym terminie. Tym samym, Wnioskodawca jako nabywca nie odpowiada za przemieszczenie zakupionego alkoholu do podmiotu zużywającego tj. C. Na ostatnim etapie transakcji alkohol zakupiony od Wnioskodawcy przez B. zostanie powierzony przez B. do C. w celu jego zużycia w procesie produkcji Wyrobów.

Za fizyczne przemieszczenie nieskażonego alkoholu etylowego bezpośrednio ze składu podatkowego do podmiotu zużywającego tj. C. będzie odpowiadał skład podatkowy, od którego Wnioskodawca nabywa i będzie nabywał skażony alkohol etylowy. Wnioskodawca jako nabywca nie odpowiada i nie będzie odpowiadał za przemieszczenie zakupionego alkoholu do podmiotu zużywającego tj. C.

Wnioskodawca będzie widniał na fakturach VAT dokumentujących transakcje zakupu alkoholu od lokalnego dostawcy (składu podatkowego), jako jego nabywca, natomiast na fakturze VAT sprzedażowej jako sprzedawca. Nie będzie natomiast dokonywał żadnej czynności związanej z fizycznym wykorzystaniem lub przemieszczeniem alkoholu etylowego - czy to ze składu podatkowego do zakładu produkcyjnego C., czy też z jakiegokolwiek innego miejsca.

Za czynności fizycznego przemieszczania nieskażonego alkoholu etylowego (i związane z tym obowiązki akcyzowe takie jak przemieszczenie wyrobów na podstawie e-DD w Systemie EMCS) odpowiedzialny będzie każdorazowo krajowy dostawca alkoholu etylowego, który posiada skład podatkowy (od którego Wnioskodawca nabywa przedmiotowy alkohol na warunkach DDP Incoterms 2020). Przemieszczanie wyrobów akcyzowych będzie odbywać się każdorazowo wyłącznie bezpośrednio pomiędzy składem podatkowym a zakładem produkcyjnym C.

Wytwarzaniem Produktów z wykorzystaniem zakupionego od Spółki alkoholu zajmuje się wyłącznie C. Wnioskodawca na żadnym etapie transportu (zorganizowanego przez krajowego dostawcę alkoholu posiadającego skład podatkowy) oraz produkcji z wykorzystaniem alkoholu nie bierze udziału w przemieszczeniu wyrobów i nie będzie wykorzystywał alkoholu etylowego. Wnioskodawca nie wytwarza i nie będzie wytwarzał Wyrobów.

Mając na uwadze powyższe w ocenie Wnioskodawcy nie spełnia on przesłanek pozwalających na uznanie, że występuje on w opisanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym jako podmiot zużywający. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy akcyzowej podmiotem zużywającym może być wyłącznie podmiot posiadający siedzibę lub miejsce wykonywania działalności na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia lub podmiot nieposiadający siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, wyłącznie jeśli odbiera nabyte wyroby energetyczne objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie określone w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 ustawy.

Spółka nie spełnia definicji zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy akcyzowej ponieważ nie wykonuje czynności zużycia wyrobów akcyzowych zwolnionych z akcyzy ze względu na przeznaczenie. Działanie Spółki ogranicza się tylko i wyłącznie do nabycia nieskażonego alkoholu etylowego od krajowego dostawcy alkoholu posiadającego skład podatkowy na warunkach DDP Incoterms 2020, a następnie dokonania sprzedaży alkoholu na rzecz B. również na warunkach DDP Incoterms 2020. Na żadnym etapie transportu Spółka nie otrzyma fizycznie zakupionego alkoholu, a także nie dokona jego samodzielnego zużycia. Faktyczne, fizyczne przemieszczenie nabytego alkoholu następuje od pierwszego podmiotu w łańcuchu dostaw tj. krajowego producenta alkoholu posiadającego status składu podatkowego bezpośrednio do zakładu C. (podmiotu zużywającego), gdzie zostaje zużyty jako środek konserwujący w produkcji artykułów spożywczych.

W związku z powyższym w opisanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym rola Spółki ogranicza się do:

- zakupu w znaczeniu cywilnoprawnym nieskażonego alkoholu etylowego od krajowego dostawcy alkoholu posiadającego status składu podatkowego na warunkach DDP Incoterms 2020,

- sprzedaży tegoż alkoholu w znaczeniu cywilnoprawnym na rzecz B. bez dokonania fizycznego przemieszczenia wyrobów.

W ocenie Wnioskodawcy to ostatni podmiot w opisanym modelu działalności (C.) jest podmiotem zużywającym. Jako podmiot zużywający, po spełnieniu odpowiednich warunków uprawniony jest do skorzystania ze zwolnienia od akcyzy dla alkoholu etylowego nieskażonego wykorzystywanego do produkcji artykułów spożywczych zgodnie z art. 32 ust. 3 lit. d ustawy akcyzowej. W doktrynie wskazuje się, że "podmiotem zużywającym uprawnionym do korzystania ze zwolnienia od akcyzy może być podmiot świadczący usługi wytwarzania towarów z wykorzystaniem materiałów powierzonych (ang. toll manufacturer). Na przykład podmiot świadczący usługi wytwarzania kosmetyków lub artykułów chemii gospodarczej może być uznany za podmiot zużywający uprawniony do korzystania ze zwolnienia od akcyzy w sytuacji, gdy alkohol etylowy skażony zostanie nabyty przez podmiot zagraniczny w kraju oraz będzie przemieszczony ze składu podatkowego na terenie kraju bezpośrednio do podmiotu świadczącego usługi przetwarzania, tj. działającego jako podmiot zużywający" (zob. S. Parulski (w:) Akcyza. Komentarz, wyd. III, Warszawa 2016, art. 2).

W ocenie Spółki nabycie alkoholu etylowego na warunkach DDP Incoterms 2020, a następnie jego sprzedaż również na warunkach DDP bez dokonania samodzielnego przemieszczenia alkoholu nie stanowi również żadnej z czynności opodatkowanych wskazanych w art. 8 ust. 1 ustawy akcyzowej, a także użycia lub dostarczenia wyrobów akcyzowych zwolnionych z akcyzy ze względu na przeznaczenie bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia tj. czynności wymienionych w art. 8 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy. W szczególności nie można uznać, że nabycie i sprzedaż alkoholu dokonywane przez Wnioskodawcę spełnia którąkolwiek z przesłanek przepisu znajdującego się w art. 8 ust. 2 ustawy akcyzowej, gdyż jak wskazano w stanie faktycznym, alkohol będący przedmiotem opisanych transakcji będzie jako wyrób podlegający zwolnieniu ze względu na przeznaczenie dostarczany ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego (C.) na podstawie e-DD, na którym wysyłającym będzie skład podatkowy na terytorium kraju, a odbiorcą podmiot zużywający (C.).

Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że zgodnie z utrwaloną linią interpretacyjną organów podatkowych na potrzeby określenia konsekwencji na gruncie podatku akcyzowego istotne jest rozróżnienie samej transakcji nabycia w rozumieniu cywilnoprawnym od fizycznego przemieszczenia wyrobów akcyzowych. Jednocześnie wskazuje się, że dla celów poboru akcyzy należy brać pod uwagę wyłącznie "fizyczne przemieszczenie" wyrobów akcyzowych. Powyższe potwierdzają wypowiedzi organów podatkowych zawarte w np. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 lipca 2016 r., sygn. IBPP4/4513-130/16/EK, czy interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 lipca 2016 r., sygn. IBPP4/4513-247/16/PK.

W przypadku przemieszczenia wyrobów pomiędzy składem podatkowym, a zakładem produkcyjnym C. obowiązki związane z procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych (m.in. przemieszczenie wyrobów na podstawie e-DD), nie będą dotyczyły Wnioskodawcy, tylko właściciela składu podatkowego, z którego wyroby są i będą przemieszczane oraz podmiotu zużywającego, tj. C. W szczególności, dokumenty e-DD potwierdzające przemieszczenia alkoholu będą wskazywały jako odbiorcę C., wysyłającym będzie zaś skład podatkowy na terytorium kraju prowadzony przez podmiot spoza Grupy.

Wnioskodawca zwraca uwagę, że dokonanie nabycia, a także sprzedaż w rozumieniu cywilnoprawnym nie wywołuje obowiązków na gruncie podatku akcyzowego. W przypadku nabycia przez Spółkę wyrobów akcyzowych od lokalnego dostawcy alkoholu, któremu nie będzie towarzyszyło fizyczne przemieszczenie wyrobów akcyzowych między tymi podmiotami, obowiązek podatkowy nie powstanie w związku z samym faktem dokonania sprzedaży jako takiej. Nieistotne jest między jakimi podmiotami dojdzie do transakcji sprzedaży w rozumieniu cywilnoprawnym, w sytuacji gdy transakcji tej nie towarzyszy fizyczne przemieszczenie wyrobów akcyzowych między tymi podmiotami.

Mając na uwadze powyższe w ocenie Wnioskodawcy w opisanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym realizowane przez Wnioskodawcę transakcje nabycia i następującej po nim sprzedaży nieskażonego alkoholu etylowego zwolnionego od akcyzy na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 3 lit. d ustawy akcyzowej bez fizycznego przemieszczenia lub wykorzystania przedmiotowego alkoholu nie będą stanowiły czynności opodatkowanej podatkiem akcyzowym zgodnie z art. 8 ust. 1 i 4 pkt 2 ustawy akcyzowej.

Jednocześnie na marginesie Spółka pragnie wskazać, że model działalności polegający na dokonywaniu centralnych zakupów przez jeden podmiot dla całej grupy kapitałowej jest modelem powszechnie stosowanym przez grupy kapitałowe w Polsce i na świecie.

Ad. 2

Stosownie do uregulowań art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a-c) ustawy, podmiot prowadzący działalność gospodarczą zamierzający:

a.

wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą - przed dniem wykonania pierwszej takiej czynności,

b.

wykonywać czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie - przed dniem wykonania pierwszej czynności z wykorzystaniem tych wyrobów,

c. wykonywać czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie - przed dniem wykonania pierwszej czynności z wykorzystaniem tych wyrobów, - jest obowiązany dokonać elektronicznego zgłoszenia rejestracyjnego do właściwego dyrektora izby administracji skarbowej przez portal PUESC w celu rejestracji w CRPA.

Przepis art. 16 ust. 1 ustawy akcyzowej przewiduje zamknięty katalog podmiotów zobowiązanych do rejestracji dla potrzeb podatku akcyzowego. W ocenie Wnioskodawcy katalog wskazany art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a-c) można podzielić zasadniczo na dwie kategorie:

- podatników wykonujących czynności opodatkowane,

- podmioty wykorzystujące wyroby zwolnione lub wymienione w załączniku nr 2 do ustawy opodatkowane zerową stawką akcyzy.

Spółka zwraca uwagę, że treść art. 16 ust. 1 ustawy akcyzowej pomimo zmiany, która nastąpiła z dniem 1 lutego 2021 r., w poprzedniej wersji również odwoływała się wprost do wymienionych kategorii podmiotów, tym samym, obowiązek rejestracji dla potrzeb podatku akcyzowego odnosił się wyłącznie do podmiotów dokonujących czynności podlegające opodatkowaniu oraz wykorzystujących wyroby zwolnione lub opodatkowane zerową stawką akcyzy zarówno przed 1 lutego 2021 r. jak i po tj. po wprowadzeniu CRPA.

Obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie akcyzy oprócz przyszłych podatników (podmiotów zamierzających wykonywać czynności opodatkowane) ciąży również na podmiotach, które co do zasady nie są i nie będą podatnikami akcyzy, tj. na podmiotach, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zużywają wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie, takie jak wyroby energetyczne, napoje alkoholowe, w tym alkohol etylowy skażony, oraz wyroby tytoniowe, a także wyroby energetyczne opodatkowane zerową stawką akcyzy.

Zakres czynności i zdarzeń opodatkowanych podatkiem akcyzowym wskazany został w art. 8 ust. 1 ustawy akcyzowej. Czynności i zdarzenia wymienione w tymże przepisie podlegają opodatkowaniu, jeżeli ich przedmiotem są wyroby akcyzowe należące do kategorii wyrobów energetycznych, napojów alkoholowych lub wyrobów tytoniowych. W stosunku do pozostałych wyrobów akcyzowych, takich jak energia elektryczna, wyroby węglowe oraz wyroby gazowe, a także susz tytoniowy, ustawodawca w kolejnych przepisach ustawy (art. 9-9c ustawy) określił specyficzny zakres opodatkowania tj. inny katalog czynności opodatkowanych.

Zgodnie z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego oraz przytoczonym powyżej uzasadnieniem stanowiska Wnioskodawcy do pytania nr 1, w ocenie Wnioskodawcy nie będzie on dokonywał czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą. Spółka nie będzie również wykonywała czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, tj. czynności z wykorzystaniem alkoholu etylowego zwolnionego od akcyzy ze względu na przeznaczenie na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 3 lit.d. Jak wskazał Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, dokonuje on i będzie dokonywał na terytorium kraju nabycia w rozumieniu cywilnoprawnym nieskażonego alkoholu etylowego od lokalnego dostawcy posiadającego status składu podatkowego, a następnie sprzedaży (w rozumieniu cywilnoprawnym) przedmiotowych wyrobów do B. Za czynności fizycznego przemieszczania alkoholu etylowego odpowiedzialny jest i będzie dostawca alkoholu (skład podatkowy). Wytwarzaniem Produktów z wykorzystaniem zakupionego i powierzonego przez B. alkoholu zajmuje się i będzie zajmował C., tj. podmiot zużywający w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. a ustawy akcyzowej. Wnioskodawca zatem w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym nigdy nie będzie miał fizycznej styczności z alkoholem, który jest dostarczany bezpośrednio ze składu podatkowego na terytorium kraju do C., następnie zużywany w procesie produkcji wyrobów spożywczych przez C., aż do uzyskania gotowych wyrobów nie będących wyrobami akcyzowymi. Ze względu na zastosowane warunki dostawy DDP 2020, w momencie przemieszczenia alkoholu do C. ewentualna odpowiedzialność z tytułu akcyzy powinna ciążyć na dostawcy (wystawiającym e-DD), a po odbiorze, potwierdzonym raportem odbioru na podmiocie zużywającym (C.). W żadnym momencie zaś ewentualna odpowiedzialność z tytułu akcyzy w opisanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym nie powinna ciążyć na Wnioskodawcy.

Mając na uwadze powyższe, Spółka stoi na stanowisku, że w opisanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym realizowane przez Wnioskodawcę transakcje nabycia i następującej po nim sprzedaży nieskażonego alkoholu etylowego zwolnionego od akcyzy na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 3 lit. d ustawy akcyzowej bez fizycznego przemieszczenia lub wykorzystania przedmiotowego alkoholu nie będą skutkowały dla Spółki powstaniem obowiązku rejestracji w zakresie podatku akcyzowego zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy akcyzowej.

Ad. 3

Stosownie do art. 21 ust. 1 ustawy akcyzowej podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwego urzędu skarbowego za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Zgodnie natomiast z art. 24e ust. 1 pkt 1 ustawy akcyzowej w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy, z wyjątkiem zwolnień częściowych lub zwolnień realizowanych przez zwrot akcyzy, lub zwolnień ubytków wyrobów akcyzowych, lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy, "podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru za kwartalny okres rozliczeniowy w terminie do 25. dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy".

Powyższe przepisy odnoszą się wprost do grupy podmiotów, które wykonują czynności opodatkowane akcyzą tj. podatników akcyzy.

Uwzględniając przedstawiony przez Wnioskodawcę opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego oraz uzasadnienie do stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania 1 i 2 w opinii Spółki ze względu na brak wykonywania czynności opodatkowanych nie jest ona adresatem norm zawartych w art. 21 i art. 24e ust. 1 pkt 1 ustawy akcyzowej. Oznacza to, że nie ma i nie będzie miała obowiązku składania deklaracji akcyzowych w związku z wykonywanymi transakcjami.

W ocenie Wnioskodawcy w opisanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Spółka nie będzie miała również obowiązku prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych.

Zgodnie z art. 138d ust. 1 ustawy akcyzowej do prowadzenia dokumentacji kontroli nad produkcją alkoholu etylowego, obrotem nim i jego zużyciem obowiązani są:

1)

podmiot prowadzący skład podatkowy;

2)

podmiot produkujący alkohol etylowy poza składem podatkowym na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4-5;

3)

podmiot zużywający.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy akcyzowej podmiot prowadzący skład podatkowy, to podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego. Spółka nie posiada i nie będzie posiadała składu podatkowego na terytorium kraju.

Nie zajmuje się również produkcją alkoholu etylowego.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy akcyzowej podmiot zużywający, to podmiot:

1)

mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia,

2)

niemający miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który odbiera nabyte wyroby energetyczne objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określone w:

- art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2, bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym lub jednostce pływającej,

- art. 32 ust. 1 pkt 3.

Mając na uwadze uzasadnienie do stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania 1 i 2 w opinii Spółki nie spełnia ona definicji podmiotu zużywającego. Tym samym nie jest ona adresatem normy zawartej w art. 138d ustawy akcyzowej.

W ocenie Wnioskodawcy w opisanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym nie znajdzie również zastosowania norma wskazana w art. 138f ust. 1 ustawy akcyzowej.

Zgodnie z przytoczonym przepisem ewidencję wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie prowadzą:

1)

zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca;

2)

podmiot pośredniczący;

3)

podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, z wyłączeniem podmiotu zużywającego, który wyłącznie używa do celów opałowych pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy akcyzowej zarejestrowany odbiorca, to podmiot któremu wydano zezwolenie na nabywanie wewnątrzwspólnotowe albo na jednorazowe nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych wysłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 23 ustawy akcyzowej podmiot pośredniczący, to podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na dostarczaniu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego, a w przypadku wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy akcyzowej, pochodzących również bezpośrednio z importu.

Zgodnie z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jedyna działalność Spółki związana z wyrobami akcyzowymi będzie polegała na zakupie alkoholu etylowego w rozumieniu cywilnoprawnym od lokalnego dostawcy posiadającego status składu podatkowego na warunkach DDP Incoterms 2020, a następnie sprzedaży alkoholu B. na tożsamych warunkach. Transakcji tej nie będzie towarzyszyło fizyczne przemieszczenie lub wykorzystanie wyrobów przez Wnioskodawcę. Za fizyczne przemieszczenie wyrobów (i związane z tym obowiązki akcyzowe takie jak przemieszczenie wyrobów na podstawie e-DD w Systemie EMCS) będzie odpowiedzialny producent alkoholu etylowego posiadający status składu podatkowego. Tym samym Spółka nie będzie występowała w opisanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym jako podmiot pośredniczący w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 23 ustawy akcyzowej.

Mając na uwadze powyższe w opinii Wnioskodawcy, przepis art. 138f ust. 1 ustawy akcyzowej nie znajdzie zastosowania do Spółki. Wnioskodawca nie jest i nie będzie w odniesieniu do alkoholu etylowego zwolnionego od akcyzy na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 3 lit. d ustawy zarejestrowanym odbiorcą, podmiotem pośredniczącym, ani podmiotem zużywającym.

W ocenie Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym realizowane przez Wnioskodawcę transakcje nabycia i następującej po niej sprzedaży nieskażonego alkoholu etylowego zwolnionego od akcyzy na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 3 lit. d ustawy akcyzowej bez fizycznego przemieszczenia lub wykorzystania przedmiotowego alkoholu nie będą skutkowały dla Spółki powstaniem obowiązku składania deklaracji akcyzowych lub prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku w odpowiedzi na zadane pytania 1-3, ściśle w odniesieniu do:

- braku wystąpienia czynności opodatkowanej po stronie Spółki w związku z opisanymi transakcjami sprzedaży i nabycia alkoholu etylowego podlegającego zwolnieniu;

- braku obowiązku rejestracji przez Spółkę na potrzeby podatku akcyzowego;

- braku obowiązku składania przez Spółkę deklaracji i prowadzenia ewidencji w związku z opisanymi transakcjami

- jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Odynacji podatkowej, odstępuję od uzasadnienia prawnego tej oceny.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja została wydana w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143 z późn. zm.).

Organ zastrzega, że interpretacja rozstrzyga wyłącznie odnośnie przedstawionych we wniosku pytań Wnioskodawcy, tj. w odniesieniu do braku wystąpienia czynności opodatkowanej po stronie Spółki, braku obowiązku rejestracji przez Spółkę na potrzeby podatku akcyzowego oraz braku obowiązku składania przez Spółkę deklaracji i prowadzenia ewidencji - w związku z opisanymi transakcjami nabycia i sprzedaży alkoholu etylowego podlegającego zwolnieniu, bez dokonywania fizycznego przemieszczenia lub zużycia tego alkoholu etylowego. Inne kwestie, nieobjęte pytaniami, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa - rozpatrzone.

W szczególności, przedmiotem interpretacji nie było rozstrzygnięcie, czy na Wnioskodawcy ciążą inne obowiązki wynikające z przepisów ustawy o podatku akcyzowym, w zw. z działalnością nieobjętą zakresem wniosku, tj. inną niż opisane we wniosku nabycie oraz sprzedaż alkoholu etylowego zwolnionego bez dokonywania jego fizycznego przemieszczania lub zużycia.

Jednocześnie, Organ informuje, że przedmiotem interpretacji mogą być tylko prawa i obowiązki podmiotu składającego wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej będącego Zainteresowanym w sprawie. Tym samym, niniejsze rozstrzygnięcie nie odnosi się do sytuacji prawnopodatkowej innych podmiotów, w tym m.in. właściciela składu podatkowego, z którego wyroby są nabywane; podmiotu zużywającego przedmiotowy alkohol etylowy, w tym podstawy prawnej zwolnienia od akcyzy i realizacji warunków jego zastosowania; oraz do innych uczestników transakcji, występujących w ramach przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy:

- stanu faktycznego przedstawionego przez Państwa i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia;

- zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Państwa i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność. Równocześnie w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Końcowo, w odniesieniu do powołanych przez Państwa interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla Organu wydającego przedmiotową interpretację. Powołane interpretacje nie stanowią źródła prawa i wiążą strony w konkretnych, indywidualnych sprawach - a zawartego w nich stanowiska organu podatkowego nie można wprost przenosić na grunt innej sprawy. Każdą sprawę tut. Organ jest zobowiązany rozpatrywać indywidualnie (por. prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 27 marca 2015 r. sygn. akt III SA/Łd 109/15).

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl