0111-KDIB3-3.4013.207.2023.3.AM - Akcyza od nabycia i zużycia wyrobów węglowych - zgłaszanie wyrobów, ewidencje, deklaracje oraz rejestracja w CRPA

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 26 września 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-3.4013.207.2023.3.AM Akcyza od nabycia i zużycia wyrobów węglowych - zgłaszanie wyrobów, ewidencje, deklaracje oraz rejestracja w CRPA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku akcyzowym jest:

- prawidłowe w zakresie braku obowiązku prowadzenia ewidencji na podstawie art. 138i ustawy o podatku akcyzowym;

- nieprawidłowe - w pozostałym zakresie.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Państwa wniosek z 26 czerwca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy obowiązków akcyzowych związanych z nabyciem i zużyciem wyrobów węglowych wpłynął 30 czerwca 2023 r. W odpowiedzi na wezwania uzupełnili go Państwo pismami z 16 sierpnia 2023 r. (wpływ 21 sierpnia 2023 r.) oraz z 14 września 2023 r. (wpływ 19 września 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego (ostatecznie sprecyzowany po uzupełnieniu wniosku)

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (roboty drogowe) planuje zakup pyłu węglowego od (...) firmy. Od firmy (...) będzie kupowany pył węglowy łącznie z transportem. Transport będzie realizowany przez firmę zewnętrzną z Polski z którą firma (...) ma podpisaną umowę.

Wnioskodawca jest ostatecznym odbiorcą i wykorzystuje pył na własne potrzeby nie odsprzedając go dalej (w roku 2022 zakupiono (... t pyłu węglowego za wartość (...) zł. Planowany zakup od firmy z (...) w roku 2023 wynosi około (...) t).

Równolegle Wnioskodawca zakupuje od lat pył od polskiego dostawcy. Pył z obydwu źródeł będzie planowo przyjmowany do tego samego zbiornika więc Wnioskodawca nie będzie w stanie wskazać, z której dokładnie dostawy pył został zużyty.

Kod CN nabywanego pyłu węglowego węgla brunatnego to RBV 2702 10 00.

Wnioskodawca nie posiada statutu "pośredniczącego podmiotu węglowego" określonego w art. 2 ust. 1 pkt 23a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 143 z późn. zm.). Wnioskodawca posiada statut "finalnego nabywcy węglowego" określonego w art. 2 ust. 1 pkt 23c ustawy o podatku akcyzowym.

Pył jest nabywany i zużywany przez Wnioskodawcę z uwzględnieniem zwolnień od podatku akcyzowego wskazanych w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 143 z późn. zm.):

a) Zwolnienie dotyczy pyłu nabywanego i zużywanego w procesie produkcji wyrobów energetycznych - Spółka nabywa pył węglowy węgla brunatnego sklasyfikowany do kodu CN 2702 10 00, który zużywa w produkcji mieszanek bitumicznych;

b)

podstawą prawną zwolnienia jest art. 31a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 143 z późn. zm.);

c)

czynności są dokonywane zgodnie z warunkami dla zwolnienia z art. 31a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym.

Wnioskodawca nie składa deklaracji akcyzowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W piśmie będącym odpowiedzią na wezwanie wskazali Państwo ponadto:

- transakcja zakupu pyłu węglowego odbywa się bezpośrednio z firmy (...). Wszystkie dokumenty handlowe (faktury, dokumenty WZ, listy przewozowe) wystawiane są przez (...) firmę. Mimo, iż transport jest realizowany przez polskiego przewoźnika, nie będą Państwo otrzymywać od niego odrębnej faktury, ponieważ w cenie zakupu pyłu węglowego od (...) firmy będą już wliczone koszty transportu;

- polska firma występuje wyłącznie w roli przewoźnika. Firma ta nie obciąża Państwa odrębną fakturą, ponieważ koszty transportu są już wliczone w cenę zakupu pyłu węglowego i wskazane na fakturze od (...) firmy.

Pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniach wniosku)

1. Czy Wnioskodawca jest objęty obowiązkiem prowadzenia ewidencji, zużycia pyłu jako podmiot zużywający wyroby akcyzowe?

2. Czy Wnioskodawca - spółka jest zobowiązana do składania okresowych deklaracji podatkowych AKC-k.z., bądź składania innego rodzaju deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym?

3. Czy Wnioskodawca w ramach obowiązku wskazanego w art. 24e ustawy o podatku akcyzowym musi osobno zgłaszać wyroby akcyzowe zakupione na terenie Polski i osobno zgłaszać wyroby akcyzowe zakupione i transportowane z (...)? (we wniosku pytanie oznaczone nr 4)

4. Czy Wnioskodawca z racji dostarczania pyłu węglowego od kontrahenta z (...) i pyłu od polskiego dostawcy powinien w ramach swej działalności złożyć wniosek o osobny wpis do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych jako podmiot zużywający wyroby akcyzowe? (we wniosku pytanie oznaczone nr 6)

5. Czy Wnioskodawca w ramach dostarczania pyłu węglowego od kontrahenta z (...) i pyłu od polskiego dostawcy ma obowiązek zgłoszenia składu w trybie art. 50 w zw. z art. 51 ustawy o podatku akcyzowym jako uprawniony odbiorca? (we wniosku pytanie oznaczone nr 7)

Państwa stanowisko w sprawie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku)

I.

W ocenie Wnioskodawcy w przypadku pytania pierwszego nie jest on zobowiązany do prowadzenia ewidencji. Na mocy art. 138i ust. 1 ustawy, na pośredniczącym podmiocie węglowym ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji wyrobów węglowych w przypadku:

1)

sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu;

2)

użycia wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy.

Finalnym nabywcą węglowym zgodnie z w art. 2 ust. 1 pkt 23c ustawy jest natomiast podmiot niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym, który:

a)

nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby węglowe, lub

b)

posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby węglowe.

Z konstrukcji definicji podatnika wyrażonej w art. 13 ustawy wynika, że status akcyzowy danego podmiotu uzależniony jest od dokonywanych przez ten podmiot czynności. W ten sposób, zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 11 ustawy, jako podatnik akcyzy traktowany jest finalny nabywca węglowy w przypadku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 pkt 5 ustawy. To zaś oznacza, że o identyfikacji danego podmiotu jako finalnego nabywcy węglowego przesądza, przewidziane w art. 9a ust. 1 pkt 5 ustawy, użycie przez tegoż finalnego nabywcę wyrobów węglowych:

- nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1, do celów innych niż zwolnione na podstawie tego przepisu, przy czym za takie użycie uznaje się również naruszenie warunków, o których mowa w art. 31a ust. 3, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31a ust. 1,

- uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,

- jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży wyrobów węglowych finalnemu nabywcy węglowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony w należnej wysokości.

Porównanie art. 9a ust. 1 ustawy i powołanej wyżej definicji z art. 2 ust. 1 pkt 23c ustawy prowadzi do wniosku, że jakkolwiek o statusie finalnego nabywcy węglowego decyduje m.in. nabywanie wewnątrzwspólnotowo wyrobów węglowych, to jednak dokonywanie tej czynności nie podlega opodatkowaniu. Aby finalny nabywca węglowy stał się podatnikiem akcyzy, powinien użyć wyrobów węglowych w ściśle oznaczony sposób.

Jednocześnie należy mieć na uwadze deklarowaną przez ustawodawcę zasadę jednokrotności opodatkowania. W myśl art. 9a ust. 3 ustawy, opodatkowanie akcyzą ma charakter jednofazowy, co oznacza, że jeżeli w stosunku do wyrobów węglowych powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą. Obowiązek ten nie powstaje, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. Istotne jest również, że towar dostarczany jest przez podmiot polski, który stanowi podwykonawcę kontrahenta (...). Nie jest on pośrednikiem lecz wykonawcą świadczenia zleconego kontrahentowi (...) przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym nie jest Wnioskodawca pośrednim podmiotem lecz nabywcą finalnym, więc nie jest on zobowiązany do prowadzenia ewidencji z art. 138i ustawy o podatku akcyzowym.

II.

W ocenie Wnioskodawcy w przypadku pytania drugiego nie jest on zobowiązany do składania deklaracji kwartalnej na podatek akcyzowy wskazanej w art. 24e ust. 1 ustawy akcyzowej.

Jak wynika z art. 24e ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym - w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy, z wyjątkiem zwolnień częściowych lub zwolnień realizowanych przez zwrot akcyzy, lub zwolnień ubytków wyrobów akcyzowych, lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 30 ust. 3 podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru za kwartalny okres rozliczeniowy w terminie do 25. dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Według dotychczas przedstawianych interpretacji indywidualnych wyrób akcyzowy jakim jest pył węgla brunatnego o kodzie CN 2702 zużyty w procesie produkcji masy bitumicznej jest zwolniony z opodatkowania akcyzą. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 21, do składania miesięcznych deklaracji akcyzowych zobowiązani są podatnicy wykonujący czynności podlegające opodatkowaniu tzw. pozytywną stawką akcyzy. Tylko podmiot o statucie podatnika, a nie ktokolwiek inny zobowiązany jest do składania deklaracji akcyzowy. Stosownie zaś do art. 13 ust. 1 ustawy, podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą.

Tak więc art. 24e ustawy akcyzowej wprowadza obowiązek składania okresowych deklaracji podatkowych dotyczących następujących wyrobów akcyzowych:

- objętych zwolnieniem od akcyzy;

- opodatkowanych zerową stawką akcyzy;

- wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy

dla których nie wystąpił obowiązek złożenia deklaracji za okresy miesięczne.

Obowiązek składania deklaracji dotyczy podatników - w związku dokonywanymi przez nich czynnościami, których przedmiotem są wyroby objęte zwolnieniem od akcyzy lub wymienione w załączniku nr 2 do ustawy opodatkowane zerową stawką akcyzy. Deklaracja składana jest wówczas do 25. dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał u nich - jako podatników akcyzy - obowiązek podatkowy.

Wnioskodawca jest ostatecznym odbiorcą i wykorzystuje pył na własne potrzeby nie odsprzedając go dalej. Tym samym, w stosunku do przedmiotowych wyrobów nie dokonuje się czynności opodatkowanych i nie będziecie podatnikiem podatku akcyzowego. Po stronie Wnioskodawcy nie powstanie zatem obowiązek podatkowy - z którego wynikałaby konieczność składania deklaracji okresowych. Istotne jest również, że towar dostarczany jest przez podmiot polski, który stanowi podwykonawcę kontrahenta (...). Nie jest on pośrednikiem lecz wykonawcą świadczenia zleconego kontrahentowi (...) przez Wnioskodawcę.

W konsekwencji, w sytuacji przedstawionej w stanie faktycznym, Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku składania deklaracji miesięcznych ani kwartalnych, tak długo, jak długo będziecie zużywał nabywany pył zgodnie ze zwolnieniem.

III. (we wniosku oznaczone nr IV)

W przypadku pytania czwartego Wnioskodawca - z racji dostarczania pyłu węglowego od kontrahenta z (...) i pyłu od polskiego dostawcy, nie będzie musiał wykazywać w ewentualnych deklaracjach podatkowych oprócz zakupu pyłu z (...) również zakup pyłu z Polski bowiem jak wskazano w zakresie pytania I i II nie powstaną obowiązki ewidencyjne dotyczące wyrobów akcyzowych określone w art. 24e ustawy o podatku akcyzowym.

IV. (we wniosku oznaczone nr VI)

Wnioskodawca uważa, iż nie ma obowiązku składać wniosku o osobny wpis do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych jako podmiot zużywający wyroby akcyzowe. W przedmiotowej sprawie oba surowce są składowane, magazynowane i zużywane łącznie. Obowiązek wskazany w art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym dotyczy wykonywania czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jednak Wnioskodawca uważa, iż z racji dostarczania pyłu węglowego od kontrahenta z (...) i pyłu od polskiego dostawcy, nie będzie musiał wykazywać w ewentualnych deklaracjach podatkowych oprócz zakupu pyłu z (...) również zakup pyłu z Polski bowiem nie powstaną tego rodzaju obowiązki ewidencyjne. Zakup pyłu z (...) przy takiej formie dostawy nie wypełnia treści art. w art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym. W związku z powyższym w ocenie Wnioskodawcy nie musi on w ramach realizacji powyższej umowy składać wniosku o wpis jako podmiot zużywający wyroby akcyzowe.

V. (we wniosku oznaczone nr VII)

Wnioskodawca uznaje, iż obowiązek wynikający z art. 50 w zw. z art. 51 ustawy o podatku akcyzowym dotyczy podmiotów prowadzących skład podatkowy. Zgodnie zaś z art. 2 ust. 1 pkt (10) ustawy skład podatkowy to miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, w tym przetwarzane, lub magazynowane, w tym przechowywane, lub przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego; Warunkiem prowadzenia składów podatkowych pod tym samym adresem jest warunek rzeczywistego rozdzielenia wyrobów akcyzowych produkowanych, składowanych i magazynowanych. W przedmiotowym przypadku, z przedstawionych okoliczności faktycznych wynika, że nie jest prowadzony osobny skład u Wnioskodawcy. W przedmiotowej sprawie oba surowce są składowane, magazynowane i zużywane łącznie. W związku z powyższym w ocenie Wnioskodawcy nie musi on w ramach realizacji powyższej umowy składać wniosku o rejestracje jako uprawniony odbiorca.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest:

- prawidłowe w zakresie braku obowiązku prowadzenia ewidencji na podstawie art. 138i ustawy o podatku akcyzowym;

- nieprawidłowe - w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1542, z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą":

Ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą", wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy:

Wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Jak stanowi art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy:

Wyroby węglowe to wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy.

W załączniku nr 1 do ustawy wymieniono w poz. 20, pod kodem CN ex 2702 - Węgiel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu - jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych.

Z powyższego wynika zatem, że pył węgla brunatnego o kodzie CN 2702 10 00 jest wyrobem akcyzowym, jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy:

Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych to rejestr podmiotów, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 1a.

Jak wynika z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy:

Nabycie wewnątrzwspólnotowe to przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10, 11 i 12 ustawy:

10) Skład podatkowy - miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, w tym przetwarzane, lub magazynowane, w tym przechowywane, lub przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

11)

podmiot prowadzący skład podatkowy - podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego;

12)

procedura zawieszenia poboru akcyzy - procedurę stosowaną podczas produkcji, w tym przetwarzania, lub magazynowania, w tym przechowywania, lub przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 16a ustawy:

e-SAD to elektroniczny uproszczony dokument administracyjny, na podstawie którego przemieszcza się, w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy:

a)

wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy,

b)

alkohol etylowy całkowicie skażony środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 288 z 23.11.1993, str. 12, z późn. zm.; Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 249, z późn. zm.).

Jak wynika z art. 2 ust. 1 pkt 16d ustawy:

Uprawniony odbiorca to podmiot posiadający numer akcyzowy, który odbiera w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego wyroby akcyzowe poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie e-SAD albo dokumentu zastępującego e-SAD, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym podmiot prowadzący skład podatkowy lub zarejestrowanego odbiorcę.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy:

Fakturą jest faktura w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług zawierająca dane nabywcy i jego adres oraz dane dotyczące ilości (liczby) i miary nabywanych wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy:

Podmiot zużywający to podmiot:

a)

mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia,

b)

niemający miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który odbiera nabyte wyroby energetyczne objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określone w:

)

art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2, bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym lub jednostce pływającej,

)

art. 32 ust. 1 pkt 3.

Jak wynika z art. 2 ust. 1 pkt 23a ustawy:

Pośredniczący podmiot węglowy to podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju:

a)

dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów węglowych, lub

b)

używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub

c)

używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów niepodlegających opodatkowaniu akcyzą

- który dokonał zgłoszenia rejestracyjnego zgodnie z art. 16.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 23c ustawy:

Finalny nabywca węglowy to podmiot, który:

a)

nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby węglowe, lub

b)

posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby węglowe

- niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym.

Stosownie do art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy:

Do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

Jak stanowi art. 9a ust. 1 ustawy:

W przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1)

sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu;

2)

nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego;

3)

import wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego;

4)

użycie wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy;

5)

użycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego:

a)

nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1, do celów innych niż zwolnione na podstawie tego przepisu, przy czym za takie użycie uznaje się również naruszenie warunków, o których mowa w art. 31a ust. 3, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31a ust. 1,

b)

uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,

c)

jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży wyrobów węglowych finalnemu nabywcy węglowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony w należnej wysokości;

6)

użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w drodze czynu zabronionego pod groźbą kary;

7)

powstanie ubytków wyrobów węglowych.

Stosownie do art. 9a ust. 2 ustawy, za sprzedaż wyrobów węglowych uznaje się ich:

Za sprzedaż wyrobów węglowych uznaje się ich:

1)

sprzedaż, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337 i 2339 oraz z 2023 r. poz. 326);

2)

zamianę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;

3)

wydanie w zamian za wierzytelności;

4)

wydanie w miejsce świadczenia pieniężnego;

5)

darowiznę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;

6)

wydanie w zamian za dokonanie określonej czynności;

7)

przekazanie lub wykorzystanie na potrzeby reprezentacji albo reklamy;

8)

przekazanie przez podatnika na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także zatrudnionych przez niego pracowników oraz byłych pracowników;

9)

użycie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 9a ust. 3 ustawy:

Jeżeli w stosunku do wyrobów węglowych powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

W myśl art. 9a ust. 4 ustawy:

W przypadku sprzedaży wyrobów węglowych sprzedawca jest obowiązany ustalić, czy sprzedaje te wyroby pośredniczącemu podmiotowi węglowemu czy finalnemu nabywcy węglowemu.

Jak wynika z art. 10 ust. 1 ustawy:

Obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności lub zaistnienia stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu akcyzą, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Jak stanowi art. 10 ust. 1a i 1b ustawy:

1a. Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju powstaje z dniem wydania wyrobów węglowych, w tym także przewoźnikowi, a w przypadkach, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2-9, z dniem wykonania tych czynności.

1b. Jeżeli sprzedaż wyrobów węglowych jest potwierdzona fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z dniem wystawienia faktury, nie później niż w 7. dniu od dnia wydania wyrobów węglowych.

Stosownie do art. 13 ust. 1 pkt 11 ustawy:

Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot: (...) 11) będący finalnym nabywcą węglowym - w przypadku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 pkt 5 ustawy.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy:

Zgłoszenia rejestracyjnego jest obowiązany dokonać podmiot prowadzący działalność gospodarczą zamierzający: (...)

a)

wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą - przed dniem wykonania pierwszej takiej czynności,

b)

wykonywać czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie - przed dniem wykonania pierwszej czynności z wykorzystaniem tych wyrobów.

Na mocy art. 16 ust. 2 ustawy:

W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą zgłoszenie rejestracyjne zawiera dane dotyczące tego podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności, obejmujące w szczególności:

1)

imię i nazwisko lub nazwę podmiotu;

2)

adres zamieszkania lub siedziby;

3)

adres miejsca prowadzenia działalności;

4)

numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo inny numer identyfikacyjny używany w państwie jego zamieszkania lub siedziby;

5)

określenie rodzaju wyrobów akcyzowych lub określenie samochodów osobowych będących przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej, lub określenie rodzaju wyrobów akcyzowych wykorzystywanych przy jej prowadzeniu;

6)

wskazanie właściwego dla tego podmiotu naczelnika urzędu skarbowego w zakresie akcyzy;

7)

w przypadku podmiotu zagranicznego posiadającego oddział z siedzibą na terytorium kraju - również dane jego oddziału na terytorium kraju, w tym nazwę oddziału z siedzibą na terytorium kraju, w ramach którego podmiot zagraniczny prowadzi działalność gospodarczą na terytorium kraju, oraz adres jego siedziby;

8)

w przypadku podmiotu zagranicznego reprezentowanego przez podmiot reprezentujący, o którym mowa w art. 13 ust. 5 lub 5a - również dane podmiotu zagranicznego, o których mowa w pkt 1 i 2.

W myśl art. 16 ust. 4 ustawy:

Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podmiot, który dokonał zgłoszenia, jest obowiązany zgłosić zmianę właściwemu dyrektorowi izby administracji skarbowej w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana, przy czym w takim przypadku przepisy ust. 2b i 2c stosuje się odpowiednio. W przypadku śmierci przedsiębiorcy i kontynuowania działalności po jego śmierci obowiązanym do zgłoszenia zmiany jest:

1)

zarządca sukcesyjny, w przypadku gdy zarząd sukcesyjny został ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy;

2)

osoba, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, dokonująca czynności, o których mowa w art. 13 tej ustawy, w przypadku gdy zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy.

Szczegółowe dane jakie powinny się znaleźć w dokumentach związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego zostały wskazane w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych, które powinny być zawarte w dokumentach związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 713).

I tak, zgodnie z § 2 pkt 3 lit. a i b, pkt 6 lit. a i b, pkt 7, pkt 8, pkt 9 lit. c i f, pkt 12 lit. I oraz pkt 13 lit. k rozporządzenia:

Zgłoszenie rejestracyjne podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą zawiera następujące dane dotyczące tego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej:

3)

status podmiotu:

a)

podatnik podatku akcyzowego,

b)

podmiot zużywający (...),

6)

cel złożenia zgłoszenia:

a)

dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego,

b)

zmiana danych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym,

7)

wskazanie, czy podmiot będzie składał deklaracje podatkowe lub deklaracje uproszczone;

8)

wskazanie, za jaki okres (miesiąc/kwartał/rok) podmiot planuje złożyć pierwszą deklarację podatkową lub deklarację uproszczoną;

9)

określenie rodzaju czynności w zakresie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych będących przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej:

c)

czynności podlegające zwolnieniu od podatku akcyzowego w zakresie wyrobów akcyzowych zwolnionych od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie,

f)

czynności zużywania wyrobów akcyzowych do celów uprawniających do zwolnienia od podatku akcyzowego,

12)

określenie rodzaju wyrobów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, będących przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej:

l)

wyroby węglowe,

13)

określenie rodzaju wyrobów objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego, będących przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej:

k)

wyroby węglowe.

W myśl art. 20j ustawy:

Podmiot, który zamierza:

1)

dokonywać nabyć wewnątrzwspólnotowych lub dokonać jednorazowego nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych jako uprawniony odbiorca,

2)

dokonywać dostaw wewnątrzwspólnotowych lub dokonać jednorazowej dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych jako uprawniony wysyłający

- jest obowiązany uzyskać odpowiednio numer akcyzowy uprawnionego odbiorcy lub numer akcyzowy uprawnionego wysyłającego.

I tak w myśl art. 21a ust. 1 ustawy:

W przypadku wyrobów węglowych podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:

1)

składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru,

2)

obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwego urzędu skarbowego

- za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia przypadającego w drugim miesiącu od miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Jak stanowi art. 21a ust. 1a ustawy:

W zakresie wyrobów węglowych objętych zwolnieniem od akcyzy podatnik może złożyć deklarację podatkową, o której mowa w ust. 1 pkt 1, albo deklarację podatkową, o której mowa w art. 24e ust. 1, w przypadku gdy:

1)

w danym okresie rozliczeniowym jest obowiązany do złożenia deklaracji podatkowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, oraz innej deklaracji podatkowej i zapłaty akcyzy od innego wyrobu akcyzowego, lub

2)

w danym kwartale jest obowiązany do złożenia deklaracji podatkowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w której wykazuje wszystkie wyroby węglowe za co najwyżej dwa miesiące, oraz deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 24e ust. 1, w której wykazuje tylko wyroby węglowe objęte zwolnieniem od akcyzy za co najmniej jeden pozostały miesiąc.

Jednocześnie, na mocy art. 24e ust. 1 ustawy:

W zakresie wyrobów akcyzowych:

1)

objętych zwolnieniem od akcyzy, z wyjątkiem zwolnień częściowych lub zwolnień realizowanych przez zwrot akcyzy, lub zwolnień ubytków wyrobów akcyzowych, lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 30 ust. 3,

2)

wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy

- podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru za kwartalny okres rozliczeniowy w terminie do 25. dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Natomiast w myśl art. 24e ust. 1a ustawy:

W przypadku gdy podatnik jest obowiązany do wykazania w deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 i 2, art. 21a ust. 1, art. 24, art. 24a i art. 24b ust. 1, również wyrobów, o których mowa w ust. 1, nie składa deklaracji, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 21a ust. 1a.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy:

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji podatkowych i deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego składania tych deklaracji, informacjami o terminach i miejscu ich składania oraz pouczeniem podatnika, że deklaracje podatkowe stanowią podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zapewniając możliwość prawidłowego obliczenia wysokości akcyzy.

W związku z powyższym, w § 1 pkt 2 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2436, z późn. zm.) wskazano:

Rozporządzenie określa wzory:

2)

deklaracji w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW/AKC-WWn), o której mowa w art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy;

6)

kwartalnej deklaracji w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-k.z.), o której mowa w art. 24e ust. 1 ustawy.

W myśl § 2, 3 oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wyrobów akcyzowych, w przypadku których podatnicy mogą stosować kwartalny okres rozliczeniowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 1276, z późn. zm.):

§ 2 Podatnicy podatku akcyzowego mogą stosować kwartalny okres rozliczeniowy w przypadku wyrobów węglowych.

§ 3 Deklarację w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW/AKC-WWn) składa się za kwartalny okres rozliczeniowy w terminie do 25. dnia przypadającego w drugim miesiącu po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.

§ 4 Podatek akcyzowy od wyrobów węglowych wpłaca się za kwartalny okres rozliczeniowy w terminie do 25. dnia przypadającego w drugim miesiącu po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Na mocy art. 31a ust. 1 pkt 2 ustawy:

Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych: (...) 2) w procesie produkcji wyrobów energetycznych.

Jak stanowi art. 31a ust. 3-3f, 3 h i 3i ustawy:

3. Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jest:

1)

w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy:

a)

który w poprzednim roku kalendarzowym sprzedał do 30 mln kg wyrobów węglowych - uzyskanie od finalnego nabywcy węglowego oświadczenia, że odebrane przez niego wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy, oraz wystawienie faktury dokumentującej tę sprzedaż,

b)

który w poprzednim roku kalendarzowym sprzedał powyżej 30 mln kg wyrobów węglowych:

)

sporządzenie, po dostarczeniu finalnemu nabywcy węglowemu wyrobów węglowych, projektu e-DD na podstawie faktury dokumentującej tę sprzedaż, przesłanie tego projektu e-DD do Systemu w terminach określonych odpowiednio w art. 46na ust. 3, 4 lub 6 i uzyskanie z Systemu e-DD z nadanym numerem referencyjnym, sprawdzonego pod względem kompletności i prawidłowości danych zawartych w tym dokumencie, zgodnie z art. 46na ust. 8, oraz dokonanie czynności wymaganych do zakończenia monitorowania sprzedaży wyrobów węglowych z użyciem Systemu w terminie, o którym mowa w art. 46ba,

)

złożenie oświadczenia przez finalnego nabywcę węglowego, że odebrane przez niego wyroby węglowe zostaną zużyte do celów uprawniających do zwolnienia w ilości wskazanej na fakturze wystawionej przez pośredniczący podmiot węglowy,

c)

realizowanej w postaci wydania deputatu węglowego - uzyskanie od finalnego nabywcy węglowego oświadczenia, że odebrane przez niego wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy, oraz sporządzenie listy finalnych nabywców węglowych uprawnionych do odbioru deputatu węglowego;

2)

w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego zużywającego wyroby węglowe przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy - udokumentowanie nabycia wewnątrzwspólnotowego dokumentem handlowym wystawionym przez sprzedawcę wyrobów węglowych i określającym przeznaczenie tych wyrobów;

3)

w przypadku importu wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego zużywającego wyroby węglowe przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy - udokumentowanie importu dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa celnego.

3a. Faktura, o której mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a, zawiera pozycję CN wyrobów węglowych oraz ich ilość wyrażoną w kilogramach.

3b. Lista, o której mowa w ust. 3 pkt 1 lit. c, jest sporządzana za okresy kwartalne i zawiera:

1)

imię i nazwisko,

2)

(uchylony)

3)

numer PESEL, a jeżeli nie został nadany - nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość - finalnego nabywcy węglowego uprawnionego do odbioru deputatu węglowego.

3c. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a i c, zawiera:

1)

w przypadku nabywcy będącego:

a)

osobą prawną, jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej oraz osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - nazwę, adres siedziby lub zamieszkania oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),

b)

osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej - imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL, a jeżeli nie został nadany - nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość;

2)

określenie ilości, rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów węglowych;

3)

datę i miejsce złożenia oświadczenia oraz czytelny podpis składającego oświadczenie.

3d. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a i c, dołącza się odpowiednio do faktury albo listy, o których mowa w tych przepisach. Oświadczenie może być złożone na wystawionej fakturze, jeżeli zostanie czytelnie podpisane.

3da. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a i c, może być złożone w postaci elektronicznej.

3db. Oświadczenie składane w postaci elektronicznej wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

3dc. Oświadczenie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym, składane przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, nie musi zawierać danych, o których mowa w ust. 3c pkt 1 lit.b.

3e. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a oraz lit. b tiret drugie, może być zastąpione oświadczeniem złożonym w okresowej umowie lub umowie ramowej zawartej między pośredniczącym podmiotem węglowym będącym sprzedawcą a finalnym nabywcą węglowym, które wywiera skutek jedynie w stosunku do nabywanych wyrobów węglowych w ilości wynikającej z tych umów, pod warunkiem potwierdzenia każdej sprzedaży tych wyrobów fakturą.

3f. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a i c, oraz umowa, o której mowa w ust. 3e, powinny być przechowywane do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone.

3h. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b tiret pierwsze, przesłanie projektu e-DD do Systemu przez pośredniczący podmiot węglowy, który nie dostarcza sprzedanych wyrobów węglowych bezpośrednio finalnemu nabywcy węglowemu, jest równoznaczne z potwierdzeniem przez ten podmiot dostarczenia finalnemu nabywcy węglowemu tych wyrobów w ilości określonej na fakturze będącej podstawą do sporządzenia e-DD.

3i. Odbiór przez finalnego nabywcę węglowego faktury dokumentującej sprzedaż, będącej podstawą do sporządzenia projektu e-DD, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b tiret pierwsze, w przypadku gdy sprzedaż nie jest realizowana w ramach wykonania umów, o których mowa w ust. 3e, stanowi realizację warunku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b tiret drugie.

Na mocy art. 40 ust. 7 ustawy:

Procedury zawieszenia poboru akcyzy nie stosuje się do energii elektrycznej, wyrobów gazowych, wyrobów węglowych oraz suszu tytoniowego.

Zgodnie z art. 50 ust. 1, 2 i 3 ustawy:

1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, wydając zezwolenie na prowadzenie pierwszego składu podatkowego, nadaje podmiotowi odrębną decyzją numer akcyzowy podmiotu prowadzącego skład podatkowy.

2. Dla każdego składu podatkowego wydaje się odrębne zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego oraz określa się odrębny numer akcyzowy składu podatkowego.

3. Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego określa w szczególności:

1)

numer akcyzowy składu podatkowego;

2)

adres, pod którym zlokalizowany jest skład podatkowy;

3)

rodzaj prowadzonej działalności w składzie podatkowym;

4)

rodzaj wyrobów akcyzowych będących przedmiotem działalności w składzie podatkowym;

5)

formę i termin obowiązywania zabezpieczenia akcyzowego, a w przypadku zwolnienia podmiotu występującego z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego z obowiązku złożenia zabezpieczenia - przewidywaną maksymalną kwotę zobowiązania podatkowego albo przewidywaną maksymalną kwotę zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej podlegających zabezpieczeniu akcyzowemu oraz termin ważności zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

W myśl art. 51 ustawy:

1. Podmiot prowadzący skład podatkowy jest obowiązany umieszczać w e-AD albo w dokumencie zastępującym e-AD numer akcyzowy składu podatkowego, z którego są wyprowadzane wyroby akcyzowe.

2. Podmiot prowadzący skład podatkowy jest obowiązany wykazywać w deklaracji podatkowej wszystkie numery akcyzowe składów podatkowych, których deklaracja ta dotyczy.

Stosownie do art. 138i ust. 1 ustawy:

Ewidencję wyrobów węglowych prowadzą:

1)

pośredniczący podmiot węglowy dokonujący sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu;

2)

pośredniczący podmiot węglowy używający wyrobów węglowych.

Na wstępie oceny Państwa stanowiska Organ wskazuje, że co do zasady dokonywanie czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą powoduje, że podmiot dokonywujący tych czynności staje się podatnikiem podatku akcyzowego. Jest to generalna zasada, wynikająca nie tylko z ustawy o podatku akcyzowym, ale także z art. 7 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. Przy czym jak stanowi § 2, ustawy podatkowe mogą ustanawiać podatnikami inne podmioty niż wymienione w § 1.

Konsekwencją dokonania czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jest zwykle ciążący na podatniku obowiązek złożenia deklaracji podatkowej i zapłaty podatku, co wynika z przekształcenia obowiązku podatkowego w zobowiązanie podatkowe. Należy jednak wskazać również, że obowiązek deklaracyjny może wystąpić także w przypadku wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy jak i w przypadku wyrobów objętych zwolnieniem z opodatkowania akcyzą, a więc w przypadkach gdzie nie zaistnieje konieczność efektywnej zapłaty podatku (zobowiązanie podatkowe w wysokości 0 zł) jak i w przypadku gdy obowiązek podatkowy nie przekształci się w zobowiązanie w związku ze zwolnieniem.

To czy i w jakim zakresie dotyczącym wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych powstaje obowiązek podatkowy, a w konsekwencji i obowiązek deklaracyjny, wynika ze szczegółowych uregulowań ustawy o podatku akcyzowym, aktów wykonawczy do ustawy oraz objaśnień o których ustawodawca mówi w treści art. 26 ust. 1 ustawy.

W kontekście analizowanej sprawy zaznaczyć należy, że od 1 lipca 2021 r., ustawodawca zmodyfikował zasady dotyczące obowiązku składania deklaracji. Na mocy ww. nowelizacji ustawy, od 1 lipca 2021 r., wprowadzono nowy obowiązek składania deklaracji przez podatników za okres kwartalny (formularz AKC-k.z.), który co do zasady dotyczyć będzie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy oraz opodatkowanych zerową stawką akcyzy i wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, dla których nie wystąpi obowiązek złożenia deklaracji za okresy miesięczne.

Niemniej jeśli podatnik względem wyrobów akcyzowych składa deklaracje za okresy miesięczne, w których wykazuje zarówno wyroby opodatkowane stawką pozytywną, stawką zerową lub wyroby zwolnione, to takich podatników nowy obowiązek składania deklaracji za okresy kwartalne, wynikający z art. 24e ustawy, nie będzie dotyczył. Wynika to z obowiązujących od dnia 1 lipca 2021 r. nowelizacji przepisów. W celu rozwiania wątpliwości, ustawodawca zdecydował się na doprecyzowanie przepisów, wprowadzając z dniem 1 stycznia 2022 r. do ustawy art. 24e ust. 1a, którego aktualne brzmienie obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.

Jeśli zatem na podatniku ciąży obowiązek złożenia deklaracji miesięcznej, nie ciąży na tym podatniku już, co do zasady, obowiązek złożenia deklaracji kwartalnej. W deklaracji miesięcznej będą bowiem uwzględnione wszystkie wyroby, wobec których w tym okresie rozliczeniowym powstał obowiązek podatkowy, który przekształcił się w zobowiązanie podatkowe jak i zastosowano zwolnienie.

Nadto wskazać należy, że z dniem 1 stycznia 2023 r. wprowadzone zostały także zmiany dotyczące zasad składania deklaracji w zakresie wyrobów węglowych, w tym nabywanych w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego. Na podstawie art. 21a ust. 1a w zw. z art. 24e ustawy podatnik zobowiązany do składnia deklaracji podatkowych posiada teraz wybór, w której deklaracji będzie wykazywał wyroby węglowe zwolnione od akcyzy. Przepis ten umożliwia więc podatnikowi wybór, czy deklaruje wyroby węglowe objęte zwolnieniem od akcyzy za okres, w którym nie ma do wykazania innych wyrobów węglowych w deklaracji dedykowanej wyrobom węglowym, czy też w kwartalnej deklaracji w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego (z którym Organ jest związany) wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej planują Państwo zakup pyłu węglowego węgla brunatnego (klasyfikowanego do kodu CN 2702 10 00) od (...) firmy. Pył węglowy będzie kupowany wraz z transportem, który będzie realizowany przez firmę zewnętrzną z Polski, z którą firma (...) ma podpisaną umowę. Wszelkie dokumenty handlowe (faktury, dokumenty WZ, listy przewozowe) wystawiane są przez firmę (...) i nie będą Państwo otrzymywać odrębnej faktury za koszty transportu, ponieważ będą one wliczone w cenę zakupu pyłu węglowego.

Równolegle nabywają Państwo pył węglowy od polskiego dostawcy. Pył z obu źródeł planowo będą Państwo przyjmować do tego samego zbiornika, więc nie będą Państwo w stanie wskazać, z której dokładnie dostawy pył został zużyty.

Jak wskazali Państwo we wniosku, są Państwo ostatecznym odbiorcą i wykorzystują Państwo pył na własne potrzeby nie odsprzedając go dalej. Nie posiadają Państwo statusu pośredniczącego podmiotu węglowego, natomiast posiadają Państwo status finalnego nabywcy węglowego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym.

Nabywają i zużywają Państwo pył węglowy z uwzględnieniem zwolnienia od podatku akcyzowego na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 2 ustawy (przy czym, co wynika wprost z wniosku - spełniają Państwo warunki uprawniające do skorzystania z tego zwolnienia). Nabywany pył węglowy zużywają Państwo w produkcji mieszanek bitumicznych.

Nadto wskazali Państwo, że nie składają Państwo deklaracji akcyzowych w ramach prowadzonej działalności.

Państwa wątpliwości dotyczą:

- obowiązku prowadzenia ewidencji (jako przedmiot wniosku - przepisy, których interpretacji Państwo oczekują - wskazali Państwo art. 138i ust. 1 ustawy);

- obowiązku składania okresowych deklaracji podatkowych AKC-k.z., bądź innych deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym;

- obowiązku (wynikającego z art. 24e ustawy) osobnego zgłaszania wyrobów akcyzowych zakupionych w Polsce i osobno zakupionych na terenie (...);

- obowiązku rejestracji w CRPA jako podmiot zużywający osobno w zakresie nabywanego pyłu węglowego z Polski i osobno zakupionego na terenie (...);

- obowiązku zgłoszenia składu podatkowego i posiadania statusu uprawnionego odbiorcy.

Odnosząc się Państwa wątpliwości przedstawionych w pytaniu oznaczonym nr 1, które dotyczą - zgodnie z treścią wniosku i uzupełnienia - obowiązku prowadzenia ewidencji zużycia pyłu węglowego, o której mowa w art. 138i ustawy, stwierdzić należy, że przepis ten nie znajdzie w Państwa sytuacji zastosowania, z uwagi na posiadany przez Państwa status. Zgodnie bowiem z przedstawionym opisem sprawy, są Państwo finalnym nabywcą węglowym. Natomiast art. 138i ustawy dotyczy wyłącznie obowiązku prowadzenia ewidencji wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy dokonujący sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu używający wyrobów węglowych.

Tym samym, Państwa stanowisko, w myśl którego są Państwo finalnym nabywcą węglowym, więc nie są Państwo zobowiązani do prowadzenia ewidencji z art. 138i ustawy o podatku akcyzowym - należy uznać za prawidłowe.

Przy czym zauważyć należy, że zgodnie z art. 9a ust. 1 pkt 2 ustawy nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, jednakże fakt ten nie ma wpływu na prawidłowość Państwa stanowiska w zakresie pytania nr 1.

Odnosząc się do Państwa wątpliwości w zakresie pytania nr 2 należy wskazać, że w zakresie pyłu węglowego nabywanego na terytorium Polski w ramach zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 2 ustawy, z zachowaniem warunków tego zwolnienia, które to wyroby będą zużywane przez Państwa wyłącznie do celów zwolnionych (do celów opałowych w procesie produkcji wyrobów energetycznych, tj. mieszanek bitumicznych) - nie dokonują Państwo czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą. Tym samym, nie ciąży na Państwu obowiązek składnia deklaracji podatkowych w sprawie podatku akcyzowego za okresy miesięczne ani deklaracji podatkowych za okresy kwartalne w zakresie wyrobów węglowych nabywanych na terytorium Polski.

Jednakże jak wskazano wyżej w zakresie pyłu węglowego nabywanego od (...) kontrahenta dokonują Państwo czynności opodatkowanych na podstawie art. 9a ust. 1 pkt 2 ustawy, tj. nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego, stając się tym samym podatnikiem z tego tytułu. W tym przypadku co prawda również korzystają Państwo ze zwolnienia od podatku akcyzowego na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, niemniej w dalszym ciągu jest to czynność podlegająca opodatkowaniu akcyzą. Ze względu zatem na fakt, że dokonują Państwo czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym w zakresie wyrobów węglowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo, to w tej sytuacji zobowiązani są Państwo do składania deklaracji na podstawie art. 21a ust. 1 i 1a w zw. z art. 24e ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy o podatku akcyzowym.

Potwierdzenie powyższego znajduje się w uzasadnieniu do nowelizacji rozporządzenia w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych (Nr 565 wykazu prac legislacyjnych, www.rcl.gov.pl) oraz uzasadnieniu do Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2764). Prawodawca, argumentując konieczność wprowadzenia zmian dotyczących deklarowania m.in. nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów węglowych jednoznacznie wskazał, że przepis art. 21a w zw. z art. 24e ustawy - w określonych przypadkach - ma umożliwić podatnikowi wybór, w której deklaracji będzie wykazywał wyroby węglowe zwolnione od akcyzy. Nowelizacja ta ma na celu ograniczenie liczby deklaracji podatkowych, do których złożenia jest obowiązany podatnik.

W związku z powyższym, będą Państwo zobowiązani do składania deklaracji na podstawie art. 21a ust. 1 i 1a w zw. z art. 24e ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy o podatku akcyzowym ze względu na dokonywanie czynności opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie art. 9a ust. 1 pkt 2 ustawy, tj. z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego. Jednakże będą Państwo mogli wybrać czy chcą Państwo składać deklaracje podatkowe z tego tytułu co miesiąc (deklaracja AKC-WWn) czy co kwartał (deklaracja AKC WWn lub AKC-k.z.).

Tym samym Państwa stanowisko w zakresie pytania nr 2 należy uznać całościowo za nieprawidłowe.

Odnosząc się do Państwa wątpliwości w zakresie pytania nr 3 należy wskazać, że - zgodnie z powyższymi wyjaśnieniami - będą Państwo zobowiązani do składania deklaracji z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów węglowych. Nie będzie jednak na Państwu ciążył obowiązek składania deklaracji podatkowych z tytułu nabycia pyłu węglowego na terenie kraju.

Oznacza to, że nie będą musieli Państwo wykazywać w deklaracjach podatkowych z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów węglowych również pyłu nabywanego w Polsce.

Jednakże wskazać należy, że nie jest to związane z faktem, że nie są Państwo zobowiązani do składania jakikolwiek deklaracji podatkowych, ale wynika to z faktu, że nabycie wyrobów węglowych na terytorium kraju nie jest czynnością opodatkowaną podatkiem akcyzowym.

Jakkolwiek wywiedli Państwo częściowo prawidłowy skutek w postaci braku obowiązku wykazywania wyrobów akcyzowych nabywanych w Polsce, to jednak z innych przyczyn niż wskazali Państwo we własnym stanowisku. Z tego względu, Państwa stanowisko w zakresie pytania nr 3 należy uznać całościowo za nieprawidłowe.

W zakresie pytania nr 4 Państwa wątpliwości dotyczą obowiązku rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych, w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym wyrobów węglowych i zużyciem wyrobów do celów zwolnionych (nabywanych w kraju i nabywanych wewnąrzwspólnotowo).

Jak wskazali Państwo we wniosku, transakcja zakupu pyłu węglowego odbywa się bezpośrednio z firmy (...), która wystawia dla Państwa wszystkie dokumenty handlowe. Dokonują więc Państwo (co też wprost wynika z opisu stanu faktycznego) nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów węglowych od (...) dostawcy. Fakt, że nabywają Państwo przedmiotowe wyroby z zastosowaniem zwolnienia, nie oznacza, że nie dokonują Państwo czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika również, że zakupiony pył węglowy zużywają Państwo do celów objętych zwolnieniem.

Odnosząc się do wyżej powołanych przepisów, przedstawionego przez Państwa opisu sprawy oraz postawionego pytania należy wskazać, że w sytuacji będącej przedmiotem Państwa wątpliwości występują przesłanki zobowiązujące Państwa do rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych:

- jako podmiot zużywający (ze względu na to, że wykonują Państwo czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie), oraz

- ze względu na dokonywanie czynności opodatkowanych podatkiem akcyzowym (nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych - czynność opodatkowana na podstawie art. 9a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym).

Z tego względu, w przypadku będącym przedmiotem Państwa wątpliwości, mają Państwo obowiązek rejestracji w CRPA na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a (jako podmiot dokonujący czynności podlegającej opodatkowaniu - nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów węglowych) oraz lit. b ustawy o podatku akcyzowym (jako podmiot wykonujący czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem ze względu na przeznaczenie), z uwzględnieniem danych, o których mowa w regulacjach art. 16 ustawy i rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych, które powinny być zawarte w dokumentach związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego.

Tym samym Państwa stanowisko w zakresie pytania nr 4 należy uznać za nieprawidłowe.

Odnosząc się natomiast do Państwa wątpliwości w zakresie pytania nr 5 należy wskazać, że zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku akcyzowym, w składzie podatkowym są produkowane, w tym przetwarzane, lub magazynowane, w tym przechowywane, lub przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Jednakże powołany wyżej przepis art. 40 ust. 7 ustawy wyraźnie wskazuje, że procedury zawieszenia poboru akcyzy nie stosuje się w odniesieniu do wyrobów węglowych. Z tego też względu nie jest możliwe prowadzenie przez Państwa składu podatkowego w zakresie dotyczącym nabycia i magazynowania przedmiotowego pyłu węglowego (wyrobów węglowych).

Dlatego też nie mają Państwo obowiązku zgłoszenia składu w trybie art. 50 w zw. z art. 51 ustawy.

Osobnym trybem jest natomiast uzyskanie statusu jako uprawniony odbiorca.

Jak wynika z wyżej wskazanych regulacji w ustawie o podatku akcyzowym uprawnionym odbiorcą jest podmiot posiadający numer akcyzowy, który odbiera w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego wyroby akcyzowe poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie e-SAD albo dokumentu zastępującego e-SAD, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Natomiast na podstawie e-SAD lub dokumentu zastępującego e-SAD przemieszcza się co do zasady wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz alkohol etylowy całkowicie skażony środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93.

Uzyskanie jednak statusu uprawnionego odbiorcy wymaga dopełnienia wymogów, o których mowa w art. 20j-20k ustawy o podatku akcyzowym. W szczególności w celu uzyskania statusu uprawnionego odbiorcy konieczne jest uzyskanie numeru akcyzowego uprawnionego odbiorcy. Numer ten jest nadawany przez właściwego dyrektora izby administracji skarbowej na wniosek podmiotu złożony na PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych).

Ze względu na to, że dokonują Państwo nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów węglowych, które nie są wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, przez co nie są przemieszczane na podstawie e-SAD albo dokumentu zastępującego e–SAD, nie są Państwo zobowiązani do uzyskania statusu uprawnionego odbiorcy.

Zgodzić się zatem należy z Państwem, że w Państwa sytuacji nie ma zastosowania obowiązek wskazany w art. 50 w zw. z art. 51 ustawy akcyzowej, jak również nie występuje po Państwa stronie obowiązek uzyskania statusu uprawnionego odbiorcy, jednakże nie wynika to z faktu, że nie prowadzą Państwo osobnego składu podatkowego (odrębnego miejsca magazynowania, składowania i zużywania wyrobów węglowych nabywanych w kraju i wewnątrzwspólnotowo). Czym innym jest bowiem skład podatkowy, czym innym miejsce w którym magazynują, składują i zużywają Państwo wyroby węglowe, a jeszcze czym innym jest nabywanie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie e-SAD i związany z tym nabyciem status uprawnionego odbiorcy.

Z tego względu Państwa stanowisko w zakresie pytania nr 5 należy uznać za nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Organ zastrzega, że niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie odnośnie przedstawionych we wniosku pytań, i przepisów, których interpretacji Państwo oczekiwali. W szczególności, przedmiotem interpretacji nie była kwestia korzystania ze zwolnienia wyrobów węglowych od akcyzy na mocy art. 31a ust. 1 pkt 2 ustawy, ani ocena zachowania warunków dla tego zwolnienia. Kwestie te wynikały wprost z opisu stanu faktycznego i tym samym nie były przedmiotem analizy i zostały przyjęte jako element tego stanu faktycznego.

Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność. Równocześnie w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.).

Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl