0111-KDIB3-3.4013.202.2023.2.AW - Stawka akcyzy dla wyrobów tytoniowych

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 11 września 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-3.4013.202.2023.2.AW Stawka akcyzy dla wyrobów tytoniowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku akcyzowym jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Państwa wniosek z 23 czerwca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy określenia stawki podatku akcyzowego dla wyrobów tytoniowych, wpłynął 28 czerwca 2023 r. Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 22 sierpnia 2023 r. (data wpływu 28 sierpnia 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca (osoba posiadająca zdolność prawną) występuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (...) działając pod nazwą (...). (dalej jako "Spółka").

Spółka zamierza podjąć działalność polegającą na produkcji wyrobów akcyzowych, tj. papierosów oraz tytoniu do palenia. Produkcja wyrobów akcyzowych odbywać się będzie poza składem podatkowym na zasadzie przedpłaty akcyzy.

Produkty będą składały się w całości z rozdrobnionego suszu ze ściętych i wysuszonych kwiatów feminizowanych krzewów konopi włóknistych Cannabis Sativa L. Susz konopi włóknistych w swoim składzie nie będzie zawierał żadnych innych roślin lub ich części. Nie będzie także zmieszany z żadnymi innymi substancjami, w tym nie będzie zmieszany z tytoniem lub suszem tytoniowym. W swoim składzie wysuszony kwiat zawierać będzie mniej niż 0,3% THC. Produkty będą nadawały się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego. Produkty nie będą wykorzystywane wyłącznie w celach medycznych.

Wnioskodawca zamierza produkować dwa rodzaje produktów:

1. Pre-rolls - w zakresie tego produktu rozdrobniony susz z kwiatów konopi włóknistych będzie pakowany w stożkową bibułkę, a następnie pakowany do szklanej fiolki, która będzie zabezpieczona korkiem z naturalnego tworzywa. W jednej szklanej fiolce znajdować się będzie 1 sztuka produktu. Waga całego produktu, tj. suszu konopnego wraz z bibułką i filtrem wynosić będzie ok. (...) g. Długość pre-rollsa: całkowita (z "filterkiem") ok. (...) cm, bez "filterka" ok. (...) cm. Maksymalna cena detaliczna za jednego pre-rollsa wynosić będzie (...) zł;

2. Susz konopny pakowany w woreczek strunowy, zgrzewany próżniowo - w zakresie tego produktu susz z kwiatów konopi włóknistych, celem jego spalenia, będzie musiał zostać w odpowiedni sposób zwinięty przez użytkownika, co umożliwi spalenie produktu, np. zwinięty w zakupione przez użytkownika bletki. Waga suszu umieszczonego w woreczku strunowym wynosić będzie (...) g. Maksymalna cena detaliczna za jeden woreczek strunowy z suszem wynosić będzie (...) zł.

Wnioskodawca ww. produkty będzie wytwarzał (będzie je produkował) z suszu konopi włóknistych nabywanego od zagranicznych kontrahentów z krajów Unii Europejskiej. Susz jest tam badany laboratoryjnie celem weryfikacji prawidłowej zwartości THC - dopuszczalnej w Polsce. Następnie także Wnioskodawca będzie wykonywał samodzielnie badania w niezależnym polskim laboratorium. Opisane produkty, które Wnioskodawca zamierza produkować, zostaną sklasyfikowane pod następującym kodem CN:

1. Pre-rolls - kod CN 2402 90 00;

2. Susz konopny pakowany w woreczek strunowy - kod CN 1211 90 86.

W związku z powyższym, a to z uwagi na fakt, że w produktach nie będzie nawet śladowej zawartości tytoniu lub suszu tytoniowego, produkty będą sprzedawane jako wyroby ziołowe do palenia zgodnie z treścią ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. W tym zakresie produkty zostaną zgłoszone Prezesowi Biura do spraw Substancji Chemicznych, tj. zostanie przekazany wykaz wszystkich składników produktów, a same produkty zostaną wprowadzone do obrotu dopiero po upływie 6 miesięcy od dnia jego zgłoszenia.

Zgodnie z aktualnymi Wiążącymi Informacjami Akcyzowymi produkty, które Wnioskodawca zamierza wyprodukować i wprowadzić do obrotu, będą uznawane za wyroby akcyzowe, a podstawą takiego ich zakwalifikowania będzie art. 98 ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym, który stanowi, że produkty składające się w całości albo części z substancji innych niż tytoń, lecz poza tym spełniające kryteria ustalone w ust. 2, 3 lub 5, traktowane jako papierosy i tytoń do palenia. Jednakże nie traktuje się jako wyrobów tytoniowych produktów, które nie zawierają tytoniu i wykorzystywane wyłącznie w celach medycznych.

Poniżej Wnioskodawca przedstawia nr Więżących Informacji Akcyzowych, które potwierdzają powyższą kwalifikację:

1. Produkt w postaci suszu uznawany za wyrób akcyzowy, tj. uznawany za tytoń do palenia - nr WIA-2021-00039,

2. Produkt w postaci pre-rollsa uznawany za wyrób akcyzowy, tj. uznawany za papierosy - nr WIA-2020-00076.

Pytania (przedstawione w uzupełnieniu wniosku z dnia 22 sierpnia 2023 r.)

1. Czy celem obliczenia stawki akcyzy na jednego pre-rollsa i tym samym ustalenia zobowiązania podatkowego podatku akcyzowego wedle art. 99 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym w zw. z art. 165a ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym należy przemnożyć obowiązującą stawkę akcyzy przez 32,05% maksymalnej ceny detalicznej, a następnie podzielić przez 1000 sztuk?

2. Czy celem obliczenia stawki akcyzy na jeden gram suszu konopnego i tym samym ustalenia zobowiązania podatkowego podatku akcyzowego wedle art. 99 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym w zw z art. 165a ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym należy przemnożyć obowiązującą stawkę akcyzy przez 32,05% maksymalnej ceny detalicznej, a następnie podzielić przez 1000 gram?

Państwa stanowisko w sprawie (przedstawione w uzupełnieniu wniosku z dnia 22 sierpnia 2023 r.)

Ad.1. Stanowisko Wnioskodawcy wobec pytania nr 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanem faktycznym (zdarzeniu przyszłym), prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym dokonując na podstawie art. 99 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym w zw. z art. 165a ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym obliczenia stawki akcyzy na jednego pre-rollsa, w pierwszej kolejności należy przemnożyć obowiązującą stawkę akcyzy przez 32,05% maksymalnej ceny detalicznej, a następnie podzielić przez 1000 sztuk.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy. Na podstawie poz. 42 oraz 45 załącznika nr 1 do ustawy za wyroby akcyzowe uznano, bez względu na kod CN, papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki oraz susz tytoniowy.

Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym do wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy zalicza się bez względu na kod CN:

1) Papierosy;

2)

tytoń do palenia;

3)

cygara i cygaretki.

W myśl art. 98 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym za papierosy uznaj się:

1)

tytoń zrolowany nadający się do palenia w tej postaci, który nie jest cygarami ani cygaretkami w rozumieniu ust. 4;

2)

tytoń zrolowany, który w drodze prostej, nieprzemysłowej obróbki jest umieszczany w tutkach z bibuły papierosowej;

3)

tytoń zrolowany, który w drodze prostej, nieprzemysłowej obróbki jest owijany w bibułę papierosową.

Ponadto, zgodnie z art. 98 ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym produkty składające się w całości albo części z substancji innych niż tytoń, lecz poza tym spełniające kryteria ustalone w ust. 2, 3 lub 5, traktowane jako papierosy i tytoń do palenia. Jednakże nie traktuje się jako wyrobów tytoniowych produktów, które nie zawierają tytoniu i wykorzystywane wyłącznie w celach medycznych.

Kryteria to:

1)

produkt składający się w całości albo części z substancji innych niż tytoń;

2)

spełnienie przesłanek określonych w art. 98 ust. 2, 3 lub 5;

3)

nadawanie się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego.

Produkt w postaci pre-rollsa, który Wnioskodawca zamierza produkować na terytorium Polski, spełnia powyższe kryteria, a więc zostanie uznany za wyrób akcyzowy, a ściślej zostanie zakwalifikowany jako papierosy.

Zgodnie z art. 99 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym stawki akcyzy na wyroby tytoniowe wynoszą: 1) na papierosy, z zastrzeżeniem ust. 10-367,36 zł za każde 1000 sztuk i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej.

Wyżej wskazane wartości to stawki akcyzy będą obowiązywać w roku 2027, co wynika to wprost z uzasadnienia projektu ustawy z dnia 29 października 2021 r. (Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2313)). Stawki akcyzy na papierosy na lata do 2027 r. zostały natomiast wskazane w art. art. 165a ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym.

W ocenie Wnioskodawcy, celem obliczenia stawki akcyzy na jednego pre-rollsa w pierwszej kolejności należy przemnożyć obowiązującą stawkę akcyzy przez 32,05% maksymalnej ceny detalicznej, a następnie podzielić przez 1000 sztuk.

W ocenie Wnioskodawcy, przepis art. 99 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, powinien być zastosowany w następujący sposób:

367,36 + (32,05% x maksymalna cena detaliczna) = stawka akcyzy na 1000 sztuk pre-rollsów

Stawka akcyzy na 1000 sztuk pre-rollsów dzielona na 1000 = stawka akcyzy za jednego pre-rollsa

Powyższy sposób zastosowania art. 99 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym w zw. z art. 165a ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o podatku akcyzowym potwierdzony został między innymi:

1) W wyroku WSA w Gliwicach z dnia 16 marca 2020 r., o sygn. akt III SA/GI 1027/19 - co prawda stawki akcyzy inne, a także w sprawie opisanej w wyroku zastosowanie miała stawka sankcyjna, jednak sposób zastosowania przepisu jest tożsamy.

Stan faktyczny przedstawiony w wyroku:

W obwieszczeniu Ministra Finansów z 25 listopada 2014 r. (M. P. z 2014 r. poz. 1140,), ogłoszono średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży papierosów na potrzeby ustalenia minimalnej stawki akcyzy na papierosy na rok 2015, w wysokości 642,81 w przeliczeniu na 1 000 sztuk papierosów.

Uwzględniając powyższe, podatek akcyzowy wynosi:

* w przypadku papierosów:

206,76 i 31,41% maks. ceny detalicznej za każde 1000 sztuk, jako max cenę detaliczną przyjęto trzykrotną wartość średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów tj. (206,76 + 3 x 592,49 x 31,41%) = 765,06 za każde 1000 szt. Papierosów."

2) W wyroku SO w Lublinie z 30 maja 2018 r., IV K 145/13, LEX nr 2620198.

Przedmiotem tego działania było nie mniej niż 1 700 paczek po 20 sztuk papierosów w paczce, a więc łącznie 34 000 sztuk papierosów.

Zgodnie z przepisem art. 99 ust. 2 pkt 1 cytowanej ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym stawka podatku akcyzowego na papierosy wynosi 158,36 za każde 1000 sztuk i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej.

Z uwagi na to, że papierosy nie były przedmiotem legalnego importu, zgodnie z przepisem art. 99 ust. 8 cytowanej ustawy, za maksymalną cenę detaliczną należało przyjąć średnią ważoną detalicznej ceny sprzedaży papierosów, o której mowa w ust. 5d, przeliczonej na jednostkę 1000 sztuk papierosów.

Przepis art. 99 ust. 5d ustawy stanowi zaś, średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży papierosów oblicza się na podstawie danych za pierwszych 10 miesięcy roku poprzedzającego rok kalendarzowy, na który średnia ważona detaliczna ceny sprzedaży papierosów jest obliczana.

Średnia ważona detaliczna cena sprzedaży ustalona na tej podstawie na 2011 rok wyniosła 453,23 za 1000 sztuk papierosów (M. P. 2010 Nr 99 poz. 1172).

Maksymalna cena detaliczna, którą należało przyjąć do obliczeń wynosiła więc 1539,69 zł (trzykrotność kwoty 453,23 zł). 31,41% tej kwoty to 427,08 zł.

Reasumując, stawka podatku akcyzowego w niniejszej sprawie wynosiła 585,44 za każde 1000 sztuk, co daje 0,58544 za jeden papieros. Biorąc pod uwagę, że przedmiotem przestępstwa było 34 000 sztuk papierosów należny podatek akcyzowy wyniósł 19 904,96 zł.

Ad.2. Stanowisko Wnioskodawcy wobec pytania nr 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanem faktycznym (zdarzeniu przyszłym), prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym dokonując na podstawie art. 99 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym w zw. z art. 165a ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym obliczenia stawki akcyzy na jeden gram suszu konopnego, w pierwszej kolejności należy przemnożyć obowiązującą stawkę akcyzy przez 32,05% maksymalnej ceny detalicznej, a następnie podzielić przez 1000 gram?

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy. Na podstawie poz. 42 oraz 45 załącznika nr 1 do ustawy za wyroby akcyzowe uznano, bez względu na kod CN, papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki oraz susz tytoniowy.

Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym do wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy zalicza się bez względu na kod CN:

1) Papierosy;

2)

tytoń do palenia;

3)

cygara i cygaretki.

W myśl art. 98 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym za tytoń do palenia uznaje się:

1)

tytoń, który został pocięty lub inaczej podzielony, skręcony lub sprasowany w postaci bloków oraz nadający się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego;

2)

odpady tytoniowe będące pozostałościami liści tytoniu i produktami ubocznymi uzyskanymi podczas przetwarzania tytoniu lub produkcji wyrobów tytoniowych, oddane do sprzedaży detalicznej, niebędące papierosami, cygarami lub cygaretkami, a nadające się do palenia.

Ponadto zgodnie z art. 98 ust. 8 ww. ustawy produkty składające się w całości albo części z substancji innych niż tytoń, lecz poza tym spełniające kryteria ustalone w ust. 2, 3 lub 5, traktowane jako papierosy i tytoń do palenia. Jednakże nie traktuje się jako wyrobów tytoniowych produktów, które nie zawierają tytoniu i wykorzystywane wyłącznie w celach medycznych.

Kryteria to:

1)

produkt składający się w całości albo części z substancji innych niż tytoń;

2)

spełnienie przesłanek określonych w art. 98 ust. 2, 3 lub 5;

3)

nadawanie się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego.

Produkt w postaci suszu konopnego pakowanego w woreczki strunowe, który Wnioskodawca zamierza produkować na terytorium Polski, spełnia powyższe kryteria, a więc zostanie uznany za wyrób akcyzowy, a ściślej zostanie zakwalifikowany jako tytoń do palenia.

Zgodnie z art. 99 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym stawki akcyzy na wyroby tytoniowe wynoszą: 2) na tytoń do palenia, z zastrzeżeniem ust. 10-250,91 zł za każdy kilogram i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej.

Wyżej wskazane wartości to stawki akcyzy będą obowiązywać w roku 2027, co wynika to wprost z uzasadnienia projektu ustawy z dnia 29 października 2021 r. (Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2313)). Stawki akcyzy na tytoń do palenia na lata do 2027 r. zostały natomiast wskazane w art. art. 165a ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym.

W ocenie Wnioskodawcy, celem obliczenia stawki akcyzy na jeden gram suszu konopnego w pierwszej kolejności należy przemnożyć obowiązującą stawkę akcyzy przez 32,05% maksymalnej ceny detalicznej, a następnie podzielić przez 1000 gramów.

W ocenie Wnioskodawcy, przepis art. 99 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, powinien być zastosowany w następujący sposób:

250,91 + (32,05% x maksymalna cena detaliczna) = stawka akcyzy na 1000 gramów suszu konopnego

Stawka akcyzy na 1000 gramów suszu konopnego dzielona na 1000 = stawka akcyzy za jeden gram suszu konopnego

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku, ściśle w odniesieniu do sformułowanych pytań, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1542, z późn. zm.; dalej jako: "ustawa" lub "ustawa o podatku akcyzowym"):

Ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą", wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy:

Wyrobami akcyzowymi są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy:

Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1)

produkcja wyrobów akcyzowych;

2)

wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;

3)

import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem:

a)

importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów,

b)

importu wyrobów akcyzowych wprowadzonych do składu podatkowego, w celu dopuszczenia ich do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego i objęcia procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w miejscu importu znajdującym się w tym składzie podatkowym,

c)

przypadków, gdy dług celny wygasł na podstawie art. 124 ust. 1 lit. e-g lub k unijnego kodeksu celnego; importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;

4)

nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;

4a) nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, dokonywane do składu podatkowego w celu objęcia ich procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli wprowadzenie tych wyrobów do składu podatkowego nie nastąpiło;

5)

wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;

6)

wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

W myśl art. 8 ust. 5 ustawy:

Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również sprzedaż lub oferowanie na sprzedaż papierosów lub tytoniu do palenia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z odpłatnością powyżej maksymalnej ceny detalicznej, w tym w połączeniu z innym towarem lub usługą lub w połączeniu z przyznaniem nabywcy nieodpłatnej premii w postaci innych towarów lub usług, a w przypadku papierosów lub tytoniu do palenia oznaczonych jednocześnie podatkowymi oraz legalizacyjnymi znakami akcyzy, jeżeli odpłatność przekracza kwotę równą sumie maksymalnej ceny detalicznej i kwoty 1,30 zł, stanowiącej należność za legalizacyjne znaki akcyzy.

W rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy:

Obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności lub zaistnienia stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu akcyzą, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy:

Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą (...).

Jak stanowi art. 98 ust. 1 ustawy:

Do wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy zalicza się bez względu na kod CN:

1)

papierosy;

2)

tytoń do palenia;

3)

cygara i cygaretki.

Zgodnie z art. 98 ust. 2 ustawy:

Za papierosy uznaje się:

1)

tytoń zrolowany nadający się do palenia w tej postaci, który nie jest cygarami ani cygaretkami w rozumieniu ust. 4;

2)

tytoń zrolowany, który w drodze prostej, nieprzemysłowej obróbki jest umieszczany w tutkach z bibuły papierosowej;

3)

tytoń zrolowany, który w drodze prostej, nieprzemysłowej obróbki jest owijany w bibułę papierosową.

Stosownie do art. 98 ust. 3 ustawy:

Do celów akcyzy, tytoń zrolowany, o którym mowa w ust. 2, uznaje się za:

1)

dwa papierosy - w przypadku gdy, wyłączając filtr lub ustnik, jest on dłuższy niż 8 centymetrów, ale nie dłuższy niż 11 centymetrów;

2)

trzy papierosy - w przypadku gdy, wyłączając filtr lub ustnik, jest on dłuższy niż 11 centymetrów, ale nie dłuższy niż 14 centymetrów;

3)

cztery papierosy - w przypadku gdy, wyłączając filtr lub ustnik, jest on dłuższy niż 14 centymetrów, ale nie dłuższy niż 17 centymetrów;

4)

pięć papierosów - w przypadku gdy, wyłączając filtr lub ustnik, jest on dłuższy niż 17 centymetrów, ale nie dłuższy niż 20 centymetrów.

W myśl art. 98 ust. 5 ustawy:

Za tytoń do palenia uznaje się:

1)

tytoń, który został pocięty lub inaczej podzielony, skręcony lub sprasowany w postaci bloków oraz nadający się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego;

2)

odpady tytoniowe będące pozostałościami liści tytoniu i produktami ubocznymi uzyskanymi podczas przetwarzania tytoniu lub produkcji wyrobów tytoniowych, oddane do sprzedaży detalicznej, niebędące papierosami, cygarami lub cygaretkami, a nadające się do palenia.

Jak stanowi art. 98 ust. 8 ustawy:

Produkty składające się w całości albo w części z substancji innych niż tytoń, lecz poza tym spełniające kryteria ustalone w ust. 2, 3 lub 5, są traktowane jako papierosy i tytoń do palenia. Jednakże nie traktuje się jako wyrobów tytoniowych produktów, które nie zawierają tytoniu i są wykorzystywane wyłącznie w celach medycznych.

W rozumieniu art. 99 ust. 1 ustawy:

Produkcją wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy jest ich wytwarzanie, przetwarzanie, a także pakowanie.

Zgodnie z art. 99 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy:

Stawki akcyzy na wyroby tytoniowe wynoszą:

1)

na papierosy, z zastrzeżeniem ust. 10-367,36 zł za każde 1000 sztuk i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej;

2)

na tytoń do palenia, z zastrzeżeniem ust. 10-250,91 zł za każdy kilogram i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej;

W myśl art. 165a ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy:

W latach 2022-2026 stawki akcyzy na wyroby tytoniowe wynoszą:

1)

stawka akcyzy na papierosy, o której mowa w art. 99 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem art. 99 ust. 10, w:

a)

2022 r. - 228,10 zł za każde 1000 sztuk i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej,

b)

2023 r. - 250,91 zł za każde 1000 sztuk i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej,

c)

2024 r. - 276,00 zł za każde 1000 sztuk i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej,

d)

2025 r. - 303,60 zł za każde 1000 sztuk i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej,

e)

2026 r. - 333,96 zł za każde 1000 sztuk i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej;

2)

stawka akcyzy na tytoń do palenia, o której mowa w art. 99 ust. 2 pkt 2, z zastrzeżeniem art. 99 ust. 10, w:

a)

2022 r. - 155,79 zł za każdy kilogram i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej,

b)

2023 r. - 171,37 zł za każdy kilogram i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej,

c)

2024 r. - 188,51 zł za każdy kilogram i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej,

d)

2025 r. - 207,36 zł za każdy kilogram i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej,

e)

2026 r. - 228,10 zł za każdy kilogram i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej.

Stosownie do art. 99 ust. 4, 5a-5d, 6-12 i 14 ustawy:

4. Minimalna stawka akcyzy na papierosy i tytoń do palenia wynosi odpowiednio 105% w przypadku papierosów i 100% w przypadku tytoniu do palenia, całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży odpowiednio papierosów i tytoniu do palenia.

5a. Średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży papierosów albo średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży tytoniu do palenia stanowi iloraz całkowitej wartości odpowiednio wszystkich papierosów albo tytoniu do palenia, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, i odpowiednio liczby tych papierosów albo ilości tytoniu do palenia.

5b. Całkowitą wartość, o której mowa w ust. 5a, oblicza się w oparciu o detaliczne ceny sprzedaży obejmujące wszystkie podatki.

5c. Średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży papierosów oraz średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży tytoniu do palenia oblicza się na podstawie danych z roku poprzedzającego rok kalendarzowy, na który te średnie ważone detaliczne ceny sprzedaży są obliczane.

5d. Na potrzeby ustalenia minimalnej stawki akcyzy na papierosy i tytoń do palenia stosuje się średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży odpowiednio papierosów i tytoniu do palenia obliczaną na podstawie danych za pierwszych 10 miesięcy roku poprzedzającego rok kalendarzowy, na który średnia ważona detaliczna cena sprzedaży odpowiednio papierosów i tytoniu do palenia jest obliczana.

6. Za maksymalną cenę detaliczną przyjmuje się cenę wyznaczoną i wydrukowaną przez producenta, importera lub podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego na opakowaniu jednostkowym papierosów lub tytoniu do palenia, z zastrzeżeniem ust. 9.

7. Producent, importer lub podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego papierosów lub tytoniu do palenia, przeznaczonych do sprzedaży na terytorium kraju, jest obowiązany wyznaczyć i wydrukować maksymalną cenę detaliczną na opakowaniu jednostkowym tych wyrobów.

8. W przypadku importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego papierosów lub tytoniu do palenia znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w opakowaniach jednostkowych nieoznaczonych maksymalną ceną detaliczną, stosuje się odpowiednio stawki akcyzy w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 i 2, przy czym za maksymalną cenę detaliczną przyjmuje się trzykrotną wartość średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów, o której mowa w ust. 5d, przeliczonej na jednostkę 1000 sztuk dla papierosów, a dla tytoniu do palenia, przyjmując założenie, że jednostka 1000 sztuk papierosów odpowiada 1 kilogramowi tytoniu do palenia.

9. W przypadku:

1)

nabycia lub posiadania papierosów lub tytoniu do palenia znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w opakowaniach jednostkowych nieoznaczonych albo oznaczonych maksymalną ceną detaliczną, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony,

2)

produkcji, o której mowa w art. 99 ust. 1a, niezgodnej z art. 47

- stosuje się odpowiednio stawki akcyzy w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 i 2, przy czym za maksymalną cenę detaliczną przyjmuje się trzykrotną wartość średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów, o której mowa w ust. 5d, przeliczonej na jednostkę 1000 sztuk dla papierosów, a dla tytoniu do palenia, przyjmując założenie, że jednostka 1000 sztuk papierosów odpowiada 1 kilogramowi tytoniu do palenia.

10. W przypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 5, stosuje się stawkę akcyzy w wysokości 70% maksymalnej ceny detalicznej wydrukowanej na opakowaniu jednostkowym.

11. Producent, importer, podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego papierosów lub tytoniu do palenia są obowiązani do sporządzania i przekazywania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o liczbie znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną w okresie:

1)

pierwszych 10 miesięcy roku kalendarzowego,

2)

roku kalendarzowego

- poprzedzających rok kalendarzowy, na który są obliczane średnie ważone detaliczne ceny sprzedaży.

12. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, termin, formę przekazywania oraz zakres informacji, o których mowa w ust. 11, uwzględniając potrzebę ustalenia średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia.

14. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży papierosów oraz średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży tytoniu do palenia, najpóźniej do dnia 1 marca danego roku kalendarzowego, na podstawie danych, o których mowa w ust. 11 pkt 2.

Z opisu sprawy wynika, że zamierzacie Państwo podjąć działalność polegającą na produkcji wyrobów akcyzowych, tj. papierosów oraz tytoniu do palenia. Produkcja wyrobów akcyzowych odbywać się będzie poza składem podatkowym na zasadzie przedpłaty akcyzy.

Produkty będą składały się w całości z rozdrobnionego suszu ze ściętych i wysuszonych kwiatów feminizowanych krzewów konopi włóknistych Cannabis Sativa L. Susz konopi włóknistych w swoim składzie nie będzie zawierał żadnych innych roślin lub ich części. Nie będzie także zmieszany z żadnymi innymi substancjami, w tym nie będzie zmieszany z tytoniem lub suszem tytoniowym. W swoim składzie wysuszony kwiat zawierać będzie mniej niż 0,3% THC. Produkty będą nadawały się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego. Produkty nie będą wykorzystywane wyłącznie w celach medycznych.

Będziecie Państwo produkować dwa rodzaje produktów:

1. Pre-rolls - w zakresie tego produktu rozdrobniony susz z kwiatów konopi włóknistych będzie pakowany w stożkową bibułkę, a następnie pakowany do szklanej fiolki, która będzie zabezpieczona korkiem z naturalnego tworzywa. W jednej szklanej fiolce znajdować się będzie 1 sztuka produktu. Waga całego produktu, tj. suszu konopnego wraz z bibułką i filtrem wynosić będzie ok. (...) g. Długość pre-rollsa: całkowita (z "filterkiem") ok. (...) cm, bez "filterka" ok. (...) cm. Maksymalna cena detaliczna za jednego pre-rollsa wynosić będzie (...) zł;

2. Susz konopny pakowany w woreczek strunowy, zgrzewany próżniowo - w zakresie tego produktu susz z kwiatów konopi włóknistych, celem jego spalenia, będzie musiał zostać w odpowiedni sposób zwinięty przez użytkownika, co umożliwi spalenie produktu, np. zwinięty w zakupione przez użytkownika bletki. Waga suszu umieszczonego w woreczku strunowym wynosić będzie (...) g. Maksymalna cena detaliczna za jeden woreczek strunowy z suszem wynosić będzie (...) zł.

Zgodnie z aktualnymi Wiążącymi Informacjami Akcyzowymi produkty, które zamierzacie Państwo wyprodukować i wprowadzić do obrotu, będą uznawane za wyroby akcyzowe, tj. odpowiednio papierosy (Pre-rollsy) i tytoń do palenia (produkt w postaci suszu).

Państwa wątpliwości wyrażone w treści pytania nr 1 i 2 dotyczą określenia stawki opodatkowania podatkiem akcyzowym powyższych wyrobów.

Wysokość stawki akcyzy na papierosy i tytoń do palenia określa zasadniczo art. 99 ust. 2 ustawy w zw. z art. 165a ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy. Przepisy te określają wysokość stawki akcyzy odpowiednio za każde 1000 sztuk papierosów i każdy kilogram tytoniu do palenia.

Należy równocześnie pamiętać, że minimalna stawka akcyzy na papierosy i tytoń do palenia wynosi odpowiednio 105% w przypadku papierosów i 100% w przypadku tytoniu do palenia, całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży odpowiednio papierosów i tytoniu do palenia (art. 99 ust. 4 ustawy).

Odnosząc się zatem do Państwa wątpliwości wyrażonych w treści pytania nr 1 zauważyć należy, że zgodnie z art. 99 ust. 2 pkt 1 ustawy - co do zasady - stawka akcyzy na papierosy wynosi 367,36 zł za każde 1000 sztuk i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej.

Przy czym jak wynika z art. 165a ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy, w 2023 r. stawka ta wynosi 250,91 zł za każde 1000 sztuk i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej.

Tym samym określając stawkę akcyzy na jednego pre-rolsa winni Państwo w pierwszej kolejności zsumować kwotę stawki obowiązującej w danym roku (za każde 1000 sztuk) z kwotą stanowiącą 32,05% maksymalnej ceny detalicznej, a następnie podzielić tę sumę przez 1000 sztuk, uwzględniając przy tym minimalną kwotę akcyzy.

Wobec powyższego nie można zgodzić się z Państwa stanowiskiem, z którego wynika, że dokonując obliczenia stawki akcyzy na jednego pre-rollsa, w pierwszej kolejności należy przemnożyć obowiązującą stawkę akcyzy przez 32,05% maksymalnej ceny detalicznej, a następnie podzielić przez 1000 sztuk.

Przedstawiona przez Państwa we własnym stanowisku metodologia, która w pierwszej kolejności polega na przemnożeniu obowiązującej stawki akcyzy przez 32,05% maksymalnej ceny detalicznej nie jest bowiem prawidłowa.

Zatem Państwa stanowisko w zakresie pytania nr 1 nie można w całości uznać za prawidłowe.

Odnosząc się z kolei do Państwa wątpliwości wyrażonych w treści pytania nr 2, dotyczącego określenia stawki akcyzy dla tytoniu do palenia (suszu konopnego) wskazać należy, że zgodnie z art. 99 ust. 2 pkt 2 ustawy - co do zasady - stawka akcyzy na tytoń do palenia wynosi 250,91 zł za każdy kilogram i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej.

Przy czym jak wynika z art. 165a ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy, w 2023 r. stawka ta wynosi 171,37 zł za każdy kilogram i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej.

Tym samym określając stawkę akcyzy na 1 gram tytoniu to palenia (suszu konopnego) winni Państwo w pierwszej kolejności zsumować kwotę stawki obowiązującej w danym roku (za każdy kilogram) z kwotą stanowiącą 32,05% maksymalnej ceny detalicznej, a następnie podzielić tę sumę przez 1000 gramów, uwzględniając przy tym minimalną kwotę akcyzy.

Wobec powyższego nie można zgodzić się z Państwa stanowiskiem, z którego wynika, że dokonując obliczenia stawki akcyzy na jeden gram suszu konopnego, w pierwszej kolejności należy przemnożyć obowiązującą stawkę akcyzy przez 32,05% maksymalnej ceny detalicznej, a następnie podzielić przez 1000 gram.

Przedstawiona przez Państwa we własnym stanowisku metodologia, która w pierwszej kolejności polega na przemnożeniu obowiązującej stawki akcyzy przez 32,05% maksymalnej ceny detalicznej nie jest bowiem prawidłowa.

Zatem Państwa stanowisko w zakresie pytania nr 2, również nie można w całości uznać za prawidłowe.

Organ zastrzega jednocześnie, że przedmiotem analizy i oceny nie była prawidłowość przedstawionych przez Państwa we własnym stanowisku obliczeń. Analiza i ocena takich obliczeń nie mieści się bowiem w zakresie postępowania o wydanie interpretacji indywidulanej. Podatek akcyzowy oparty jest na metodzie samoobliczania, co oznacza, że podatnik zobowiązany jest do samodzielnego obliczenia podatku w związku z dokonaniem czynności podlegających opodatkowaniu. Tym samym to podatnik ponosi odpowiedzialność za prawidłowość obliczenia należnego podatku, a weryfikacja tego obliczenia leży w kompetencjach innych organów podatkowych, które w ramach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, są uprawnione do takich działań.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja dotyczy wyłącznie kwestii objętych treścią sformułowanych pytań i została wydana w oparciu o przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego, w tym kwalifikację co do rodzajów wyrobów akcyzowych będących przedmiotem wniosku.

Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność. Równocześnie w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, we (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl