Nowość 0111-KDIB3-3.4013.199.2023.1.MAZ - Utrzymanie procedury zawieszenia poboru akcyzy dla oleju napędowego w przypadku zmiany składu

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 7 września 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-3.4013.199.2023.1.MAZ Utrzymanie procedury zawieszenia poboru akcyzy dla oleju napędowego w przypadku zmiany składu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

Państwa wniosek wspólny z 28 czerwca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy możliwości zastosowania art. 44a ustawy w przypadku planowanych zmian w składach podatkowych Stron, wpłynął 28 czerwca 2023 r. Treść wniosku wspólnego jest następująca:

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem

1) Zainteresowany będący stroną postępowania:

ABCD

(ul....; NIP:..);

2) Zainteresowany niebędący stroną postępowania:

CDEF

(ul....; NIP:..);

(dalej oba podmioty jako: "Strony" lub "Wnioskodawcy").

Opis zdarzenia przyszłego

ABCD (dalej jako: "Wnioskodawca" lub "Sprzedający") prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usługowego magazynowania paliw na rzecz innych podmiotów.

Spółka prowadzi składy podatkowe w celu wykonywania powyższej działalności z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. Przedmiotowy wniosek dotyczy planowanych zmian w dwóch składach podatkowych prowadzonych w.. Jeden skład podatkowy prowadzony jest przez Spółkę, drugi prowadzony przez CDEF (dalej jako: "Zainteresowany"). Przedmiotowe składy podatkowe znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie ze sobą.

Obecnie w prowadzonym przez Spółkę składzie podatkowym Spółka magazynuje usługowo, z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, olej napędowy o kodzie CN 2710 19 43 (dalej jako: "olej napędowy") na rzecz Zainteresowanego. Niewykluczone również, że w dacie zawarcia umowy dzierżawy, o której mowa w dalszej części, usługą magazynowania będą objęte inne wyroby akcyzowe o kodach CN 2710 12 49, 2710 12 45, 2710 19 47.

Spółka oraz Zainteresowany planują dokonać zmian w zakresie obszarów prowadzonych składów podatkowych oraz w ich infrastrukturze. Planowane zmiany mają polegać na wydzierżawieniu przez Spółkę dla Zainteresowanego trzech zbiorników dla oleju napędowego, które znajdują się obecnie w składzie podatkowym prowadzonym przez Spółkę w..., a po zmianach (w efekcie zawarcia umowy dzierżawy) zostaną one włączone do składu podatkowego Zainteresowanego w.. Tak więc planowane działania doprowadzą do zmian w powierzchni składów podatkowych, granicach tych składów oraz ich pojemnościach magazynowych.

W zakresie przedmiotowych zmian nie ma konieczności dokonywania zmiany decyzji zezwalającej na prowadzenie składu podatkowego, gdyż nie ulegają zmianie dane objęte treścią zezwolenia, natomiast zmiany te spowodują konieczność powiadomienia właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego o zmianach w aktach weryfikacyjnych, zarówno po stronie Spółki, jak i po stronie Zainteresowanego oraz powiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianach danych, które były zawarte we wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego (np. zmianie ulegnie plan składu podatkowego, który był załącznikiem do wniosku).

Należy podkreślić, że Spółka nadal będzie prowadzić skład podatkowy pod dotychczasowym adresem, na podstawie obowiązującego zezwolenia na jego prowadzenie (zmieni się obszar, granice i pojemności magazynowe tego składu). W związku z powyższym Spółka nie będzie występować do naczelnika urzędu skarbowego o cofnięcie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego w..

Przedmiotowe zbiorniki, znajdujące się obecnie w składzie podatkowym Spółki, są wypełnione olejem napędowym, magazynowanym z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, a Spółka i Zainteresowany rozważają zastosowanie rozwiązania, które jest przewidziane w art. 44a Ustawy o podatku akcyzowym, tzn. ostatniego dnia przed wydzierżawieniem przedmiotowej infrastruktury Spółka sporządzi wykaz wyrobów akcyzowych znajdujących się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w zbiornikach, które będą wyłączane ze składu podatkowego Spółki i włączane do składu podatkowego Zainteresowanego, a następnie powiadomi o sporządzeniu tego wykazu właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Zainteresowany, w dniu w którym zbiorniki zostaną włączone do jego składu podatkowego (z dniem rozpoczęcia dzierżawy infrastruktury) - powiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wyroby akcyzowe objęte wykazem wyrobów akcyzowych sporządzonym przez Spółkę, znajdują się w zmienionym składzie podatkowym Zainteresowanego. Zainteresowany niezwłocznie dokona wpisów tych wyrobów akcyzowych do ewidencji wyrobów akcyzowych.

Zainteresowany nie będzie występował do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianę decyzji zezwalającej na prowadzenie składu podatkowego w..., ponieważ nie ulegają zmianie dane objęte treścią zezwolenia, a jedynie poinformuje ten organ o zmianach, jakie zamierza wprowadzić w składzie podatkowym oraz dostarczy aktualny plan składu podatkowego. Zmianie ulegną również akta weryfikacyjne, o czym zostanie powiadomiony właściwy ze względu na miejsce prowadzenia składu podatkowego w... - naczelnik urzędu celno-skarbowego oraz naczelnik urzędu skarbowego.

Pytanie

Czy w świetle planowanych zmian w składach podatkowych (Spółki oraz Zainteresowanego), o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego, uprawnione jest zastosowanie art. 44a Ustawy i utrzymanie procedury zawieszenia poboru akcyzy dla oleju napędowego znajdującego się w zbiornikach magazynowych składu podatkowego Spółki, które zostaną przekazane do składu podatkowego Zainteresowanego?

Stanowisko Zainteresowanych w sprawie

Zdaniem Spółki oraz Zainteresowanego, na podstawie opisanego powyżej zdarzenia przyszłego oraz brzmienia art. 44a Ustawy, uprawnione jest skorzystanie przez Spółkę i Zainteresowanego z art. 44a oraz utrzymanie procedury zawieszenia poboru akcyzy dla oleju napędowego znajdującego się w zbiornikach magazynowych, które będą objęte składem podatkowym Zainteresowanego, bez konieczności płacenia podatku akcyzowego przez Spółkę.

Za przedmiotowym poglądem przemawiają następujące argumenty:

Przepis art. 44a Ustawy, który stanowi:

1. "Zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy nie następuje z dniem cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, jeżeli:

1)

w miejscu prowadzenia składu podatkowego albo w jego części będzie prowadzony skład podatkowy przez inny podmiot prowadzący skład podatkowy na podstawie:

a)

nowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego albo

b)

zmienionego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego przez rozszerzenie dotychczasowego miejsca prowadzenia składu podatkowego

)

obowiązującego od dnia następującego po dniu cofnięcia zezwolenia;

2)

podmiot prowadzący skład podatkowy, w którego miejscu prowadzenia albo w jego części będzie prowadzony skład podatkowy przez inny podmiot prowadzący skład podatkowy:

a)

sporządzi na dzień, w którym nastąpi cofnięcie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, nie później niż w dniu następującym po tym dniu, wykaz wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy znajdujących się w miejscu prowadzenia tego składu podatkowego albo w jego części, w których będzie prowadzony skład podatkowy przez inny podmiot prowadzący skład podatkowy, określający ilości wyrobów akcyzowych oraz kwotę akcyzy, która przypadałaby do zapłaty, gdyby te wyroby nie były objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy,

b)

niezwłocznie powiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego o sporządzeniu wykazu, o którym mowa w lit. a;

3)

podmiot prowadzący skład podatkowy, któremu zostało wydane nowe zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego albo zmienione zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego:

a)

w dniu, w którym zacznie obowiązywać nowe zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego albo zmienione zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, powiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wyroby akcyzowe objęte wykazem, o którym mowa w pkt 2 lit. a, znajdują się w prowadzonym przez niego składzie podatkowym,

b)

niezwłocznie dokona wpisów wyrobów akcyzowych objętych wykazem, o którym mowa w pkt 2 lit. a, do ewidencji wyrobów akcyzowych prowadzonej przez ten podmiot prowadzący skład podatkowy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy nie następuje w stosunku do wyrobów akcyzowych ujętych w wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a".

Z przedmiotowego przepisu wynika, że w przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego dla podmiotu nie następuje zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli w miejscu prowadzenia składu podatkowego albo w jego części będzie prowadzony skład podatkowy przez inny podmiot, na podstawie nowego albo zmienionego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego przez rozszerzenie dotychczasowego miejsca prowadzenia składu podatkowego.

Taką właśnie sytuację będziemy mieć w opisanym zdarzeniu przyszłym, ponieważ na części miejsca prowadzenia obecnie składu podatkowego Spółki będzie prowadzony, rozszerzony o to miejsce, skład podatkowy Zainteresowanego. Powyższe spowoduje zmianę obszarów składów podatkowych, ich granic oraz zmianie ulegną ich pojemności magazynowe, co będzie skutkowało koniecznością zmian (w) aktach weryfikacyjnych, zarówno po stronie Spółki, jak i Zainteresowanego oraz koniecznością poinformowania o zmianach właściwego naczelnika urzędu skarbowego (zmieni się m.in. plan składu podatkowego, który był dołączany do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego).

Wprawdzie treść decyzji zezwalającej na prowadzenie składu podatkowego (zarówno w przypadku Spółki, jak i Zainteresowanego) nie ulegnie zmianie, ale zmianie ulegnie teren, do którego ta decyzja będzie mieć zastosowanie, tzn. po przedmiotowych zmianach - zezwolenie wydane dla składu podatkowego Spółki nie będzie mieć zastosowania do zbiorników oraz gruntu pod tymi urządzeniami, które zostaną objęte składem podatkowym Zainteresowanego i w takim znaczeniu ta decyzja zostanie cofnięta (nastąpi terytorialne ograniczenie jej zakresu).

Analogicznie - obecne zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego Zainteresowanego będzie miało zastosowanie również do "nowych" zbiorników i gruntów pod tymi urządzeniami, które zostaną objęte rozszerzonym składem podatkowym.

Dodatkowo, na potwierdzenie prawidłowości powyższego stanowiska Spółki, należy przywołać definicję procedury zawieszenia poboru akcyzy oraz wskazać na przypadki jej zakończenia.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 12 Ustawy, procedurą zawieszenia poboru akcyzy jest procedura stosowana podczas produkcji, w tym przetwarzania, lub magazynowania, w tym przechowywania, lub przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe.

Natomiast zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje w następujących przypadkach:

1. Na podstawie art. 42 ust. 1 Ustawy:

1)

z dniem wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z zastrzeżeniem ust. 1a; zobowiązanie podatkowe nie powstaje i wygasa obowiązek podatkowy wobec podmiotu prowadzącego skład podatkowy, jeżeli powstał obowiązek podatkowy z tytułu czynności, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 5;

2)

z dniem zużycia wyrobu akcyzowego w składzie podatkowym; zobowiązanie podatkowe nie powstaje i wygasa obowiązek podatkowy, gdy zużyto wyrób akcyzowy do wyprodukowania innego wyrobu akcyzowego, również w ramach procesów służących bezpośrednio produkcji tego wyrobu; jeżeli ilość napoju alkoholowego zużyta do wyprodukowania innego wyrobu akcyzowego przekracza dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 2 lit. a lub ust. 2 pkt 1 lit. b, w stosunku do ilości przekraczającej te normy obowiązek podatkowy nie wygasa, a zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem wyprowadzenia wyprodukowanego wyrobu akcyzowego ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy;

3)

w przypadku nieotrzymania przez podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a, w terminie 2 miesięcy od dnia wysyłki wyrobów akcyzowych, odpowiednio: raportu odbioru albo dokumentu zastępującego raport odbioru, raportu wywozu albo dokumentu zastępującego raport wywozu lub alternatywnego dowodu zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli przemieszczanie miało miejsce na terytorium kraju - następnego dnia po upływie tego terminu;

4)

w przypadku nieotrzymania przez podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a, w terminie 4 miesięcy od dnia wysyłki wyrobów akcyzowych, odpowiednio: raportu odbioru albo dokumentu zastępującego raport odbioru, raportu wywozu albo dokumentu zastępującego raport wywozu lub alternatywnego dowodu zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli przemieszczanie miało miejsce w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu przez terytorium państwa członkowskiego - następnego dnia po upływie tego terminu;

4a) w przypadku gdy w raporcie odbioru lub dokumencie zastępującym raport odbioru podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a, celowo poświadcza nieprawdę co do tożsamości otrzymanego wyrobu lub jego ilości - z dniem poświadczenia nieprawdy, a gdy nie można ustalić tego dnia - z dniem stwierdzenia przez uprawniony organ poświadczenia nieprawdy;

5)

z dniem naruszenia innych niż określone w pkt 3-4a warunków procedury zawieszenia poboru akcyzy, a gdy nie można ustalić dnia ich naruszenia - z dniem stwierdzenia takiego naruszenia przez uprawniony organ;

6)

w przypadku ubytków wyrobów akcyzowych lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20 - z dniem powstania ubytków wyrobów akcyzowych lub ich całkowitego zniszczenia, a gdy nie można ustalić tego dnia - z dniem stwierdzenia przez uprawniony organ ubytków wyrobów akcyzowych lub ich całkowitego zniszczenia;

7)

w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 40 ust. 6 - z dniem otrzymania przez podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a, który dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tych wyrobów, dokumentu handlowego lub innego dokumentu potwierdzającego dostawę tych wyrobów na terytorium państwa członkowskiego albo wyprowadzenie ich poza terytorium Unii Europejskiej; zobowiązanie podatkowe nie powstaje i wygasa powstały w wyniku dokonania określonej czynności podlegającej opodatkowaniu obowiązek podatkowy ciążący na podatniku, z chwilą otrzymania przez niego tego dokumentu, w części objętej potwierdzeniem;

8)

w przypadku nieotrzymania przez podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a, w terminie 4 miesięcy od dnia wysyłki ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych, dokumentu, o którym mowa w pkt 7, z potwierdzeniem dostawy tych wyrobów akcyzowych na terytorium państwa członkowskiego albo wyprowadzenia ich poza terytorium Unii Europejskiej, jeżeli przemieszczanie miało miejsce w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu przez terytorium państwa członkowskiego - następnego dnia po upływie tego terminu.

2. Na podstawie art. 44 ust. 1 Ustawy zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje również z dniem:

1)

cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający;

2)

upływu okresu, na jaki zostało wydane zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego lub na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający, jeżeli podmiot nie uzyskał nowego zezwolenia przed upływem tego okresu;

3)

zaprzestania przez podmiot prowadzący skład podatkowy lub zarejestrowanego wysyłającego wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą;

4)

likwidacji przedsiębiorstwa podmiotu prowadzącego skład podatkowy lub zarejestrowanego wysyłającego;

5)

utraty ważności zabezpieczenia akcyzowego, jeżeli przed utratą ważności podmiot prowadzący skład podatkowy albo zarejestrowany wysyłający nie złożył nowego zabezpieczenia akcyzowego albo podmiot prowadzący skład podatkowy nie uzyskał zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, o którym mowa w art. 64 ust. 1;

6)

utraty ważności zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, o którym mowa w art. 64 ust. 1, jeżeli przed utratą ważności podmiot prowadzący skład podatkowy nie złożył zabezpieczenia akcyzowego lub nie uzyskał przedłużenia zwolnienia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 5a.

Powyższe przypadki nie mają zastosowania do sytuacji opisanej w niniejszym wniosku.

Spółka zwraca uwagę, że przepis art. 44a ust. 1 Ustawy nawiązuje do "cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego".

Cofnięcie zezwolenia

Zgodnie z art. 52 ust. 2 i ust. 4 Ustawy - właściwy naczelnik urzędu skarbowego cofa zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, jeżeli:

- podmiot prowadzący skład podatkowy prowadzi działalność niezgodnie z przepisami prawa podatkowego lub uzyskanym zezwoleniem;

- zabezpieczenie akcyzowe podmiotu prowadzącego skład podatkowy utraciło ważność albo nie zapewnia już pokrycia w terminie lub w należnej wysokości kwoty jego zobowiązania podatkowego albo kwoty zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, do której zapłaty może być on obowiązany, a w przypadku gdy podmiot prowadzący skład podatkowy został zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego - jeżeli to zwolnienie utraciło ważność, a podmiot, we właściwym terminie, nie uzyskał nowego zwolnienia lub nie złożył zabezpieczenia akcyzowego w należnej wysokości, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 5a;

- został naruszony którykolwiek z warunków określonych w art. 48;

- w okresie trzech pierwszych miesięcy po uzyskaniu zezwolenia podmiot, który złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 48 ust. 4 lub 4d, nie osiągnął zadeklarowanych minimalnych poziomów określonych odpowiednio w art. 48 ust. 3 pkt 1, 1a, 2 i 4 lub ust. 4a;

- prowadzenie działalności na podstawie tego zezwolenia powoduje zagrożenie ważnego interesu publicznego;

- pozyska informację, że osoba kierująca działalnością podmiotu prowadzącego skład podatkowy kierowała w ostatnich 3 latach działalnością innego podmiotu, który w tym czasie w sposób uporczywy nie regulował w terminie należności podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa lub wobec którego prowadzone było postępowanie egzekucyjne, oraz wezwie podmiot prowadzący skład podatkowy do zmiany osoby kierującej jego działalnością na osobę, która w ostatnich 3 latach nie kierowała działalnością takiego innego podmiotu, a podmiot prowadzący skład podatkowy nie dokona zmiany w terminie 30 dni od dnia wezwania;

- z wnioskiem o cofnięcie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego wystąpi podmiot prowadzący ten skład.

Żadna z powyższych przesłanek nie występuje, a więc formalnie nie będziemy mieć do czynienia z cofnięciem zezwolenia w oparciu o przesłanki wskazane w art. 52 (Ustawy). Niemniej jednak analizując treść art. 44a Ustawy, przyjmując celowościowe podejście, należy przyjąć, że cofnięcie zezwolenia należy także utożsamiać z ograniczeniem jego zakresu terytorialnego. Dodatkowo, stosując podejście a maiori ad minus, w odniesieniu do art. 44a Ustawy przyjąć należy, że skoro procedura zawieszenia akcyzy nie zostaje zakończona w przypadku cofnięcia zezwolenia i spełnienia innych warunków określonych w tym przepisie, tak również w przypadku ograniczenia terytorialnego składu podatkowego Spółki poprzez działania wskazane w opisie zdarzenia przyszłego i spełnienia innych warunków z art. 44a Ustawy, procedura zawieszenia akcyzy nie zostanie zakończona.

UZASADNIENIE do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Spółka pragnie zwrócić uwagę, że zgodnie z uzasadnieniem do ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk sejmowy nr 1510), zmiana do Ustawy polegająca na dodaniu art. 44a była podyktowana tym, że: (cyt.) "Obecnie obowiązujące przepisy co do zasady nie zezwalają na kontynuację działalności w składzie podatkowym przez inny podmiot niż dotychczasowy prowadzący skład podatkowy, bowiem zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym z dniem cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego następuje zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy. Oznacza to, że w przypadku cofnięcia, na wniosek podmiotu prowadzącego skład podatkowy zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w związku z zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy w stosunku do wyrobów akcyzowych znajdujących się w tym składzie podatkowym powstaje zobowiązanie podatkowe i należy zapłacić należną akcyzę. Podmiot, który chciałby "przejąć" ten skład podatkowy wraz z wyrobami akcyzowymi w procedurze zawieszenia poboru akcyzy nie ma takiej możliwości - wyjątek od tej zasady dotyczy jedynie następców prawnych. Obecne rozwiązania mogą zatem stanowić barierę w prowadzeniu działalności gospodarczej."

W dalszej części uzasadnienia napisano:

"Regulacje zaproponowane w projekcie pozwolą, we wszystkich przypadkach, w których nie mamy do czynienia z sukcesją podatkową uniwersalną przewidzianą w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, na "przejęcie" składu podatkowego przez inny podmiot, bez konieczności likwidacji działalności prowadzonej w przejmowanym składzie i zapłaty akcyzy od wyrobów akcyzowych znajdujących się w tym składzie. Zaproponowane rozwiązania zapewnią ciągłość prowadzenia działalności w składzie podatkowym, w tym stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, w szczególności w przypadku składu podatkowego typu produkcyjnego.

Mianowicie, proponuje się dodanie w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym regulacji (projektowany art. 44a) która określa, że w przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego i kontynuowania działalności przez inny podmiot w miejscu albo w części miejsca, w którym prowadzony był ten skład - nie nastąpi zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy w stosunku do wyrobów akcyzowych znajdujących się w składzie podatkowym, stanowi ona wyjątek od zasady przewidzianej w art. 44 tej ustawy. Zaproponowane regulacje umożliwią kontynuowanie działalności przez inny podmiot na podstawie nowego zezwolenia albo zmienionego zezwolenia. Zmiana zezwolenia będzie wystarczająca w przypadku, w którym podmiot kontynuujący działalność prowadzi już skład podatkowy, który jest zlokalizowany w takim miejscu, że możliwe jest rozszerzenie jego granic o miejsce albo część miejsca, w którym prowadzony jest skład na podstawie zezwolenia, które zostanie cofnięte".

Z powyższego uzasadnienia wynika, że celem wprowadzonych zmian do Ustawy było ułatwienie podatnikom prowadzenie działalności gospodarczej w sytuacji, gdy podmioty gospodarcze porozumieją się co do kontynuowania takiej działalności w składzie podatkowym przejętym (nabytym, wydzierżawionym) od dotychczasowego właściciela tego składu.

Dodatkowo Spółka pragnie podkreślić, że w analogicznej sprawie, w której nie nastąpiło formalnie cofnięcie decyzji na prowadzenia składu podatkowego, a miało miejsce ograniczenie terytorialne składu podatkowego, wypowiedział się już Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, w interpretacji nr 0111-KDIB3-3.4013.77.2022.1.PK, gdzie uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku, ściśle względem sformułowanego pytania, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1542; dalej jako: "ustawa" lub "ustawa o podatku akcyzowym"):

Ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą", wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy:

Wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W poz. 27 załącznika nr 1, kod CN 2710, wymieniono oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe.

Jak stanowi art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy:

Do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

W świetle z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy:

Skład podatkowy oznacza miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, w tym przetwarzane, lub magazynowane, w tym przechowywane, lub przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy:

Procedura zawieszenia poboru akcyzy oznacza procedurę stosowaną podczas produkcji, w tym przetwarzania, lub magazynowania, w tym przechowywania, lub przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe.

Stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy:

Zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje:

1)

z dniem wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z zastrzeżeniem ust. 1a; zobowiązanie podatkowe nie powstaje i wygasa obowiązek podatkowy wobec podmiotu prowadzącego skład podatkowy, jeżeli powstał obowiązek podatkowy z tytułu czynności, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 5;

2)

z dniem zużycia wyrobu akcyzowego w składzie podatkowym; zobowiązanie podatkowe nie powstaje i wygasa obowiązek podatkowy, gdy zużyto wyrób akcyzowy do wyprodukowania innego wyrobu akcyzowego, również w ramach procesów służących bezpośrednio produkcji tego wyrobu; jeżeli ilość napoju alkoholowego zużyta do wyprodukowania innego wyrobu akcyzowego przekracza dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 2 lit. a lub ust. 2 pkt 1 lit. b, w stosunku do ilości przekraczającej te normy obowiązek podatkowy nie wygasa, a zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem wyprowadzenia wyprodukowanego wyrobu akcyzowego ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy;

3)

w przypadku nieotrzymania przez podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a, w terminie 2 miesięcy od dnia wysyłki wyrobów akcyzowych, odpowiednio: raportu odbioru albo dokumentu zastępującego raport odbioru, raportu wywozu albo dokumentu zastępującego raport wywozu lub alternatywnego dowodu zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli przemieszczanie miało miejsce na terytorium kraju - następnego dnia po upływie tego terminu;

4)

w przypadku nieotrzymania przez podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a, w terminie 4 miesięcy od dnia wysyłki wyrobów akcyzowych, odpowiednio: raportu odbioru albo dokumentu zastępującego raport odbioru, raportu wywozu albo dokumentu zastępującego raport wywozu lub alternatywnego dowodu zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli przemieszczanie miało miejsce w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu przez terytorium państwa członkowskiego - następnego dnia po upływie tego terminu;

4a) w przypadku gdy w raporcie odbioru lub dokumencie zastępującym raport odbioru podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a, celowo poświadcza nieprawdę co do tożsamości otrzymanego wyrobu lub jego ilości - z dniem poświadczenia nieprawdy, a gdy nie można ustalić tego dnia - z dniem stwierdzenia przez uprawniony organ poświadczenia nieprawdy;

5)

z dniem naruszenia innych niż określone w pkt 3-4a warunków procedury zawieszenia poboru akcyzy, a gdy nie można ustalić dnia ich naruszenia - z dniem stwierdzenia takiego naruszenia przez uprawniony organ;

6)

w przypadku ubytków wyrobów akcyzowych lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20 - z dniem powstania ubytków wyrobów akcyzowych lub ich całkowitego zniszczenia, a gdy nie można ustalić tego dnia - z dniem stwierdzenia przez uprawniony organ ubytków wyrobów akcyzowych lub ich całkowitego zniszczenia;

7)

w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 40 ust. 6 - z dniem otrzymania przez podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a, który dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tych wyrobów, dokumentu handlowego lub innego dokumentu potwierdzającego dostawę tych wyrobów na terytorium państwa członkowskiego albo wyprowadzenie ich poza terytorium Unii Europejskiej; zobowiązanie podatkowe nie powstaje i wygasa powstały w wyniku dokonania określonej czynności podlegającej opodatkowaniu obowiązek podatkowy ciążący na podatniku, z chwilą otrzymania przez niego tego dokumentu, w części objętej potwierdzeniem;

8)

w przypadku nieotrzymania przez podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a, w terminie 4 miesięcy od dnia wysyłki ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych, dokumentu, o którym mowa w pkt 7, z potwierdzeniem dostawy tych wyrobów akcyzowych na terytorium państwa członkowskiego albo wyprowadzenia ich poza terytorium Unii Europejskiej, jeżeli przemieszczanie miało miejsce w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu przez terytorium państwa członkowskiego - następnego dnia po upływie tego terminu.

W art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy wskazano, że:

Zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje również z dniem cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający.

Jak stanowi art. 44a ustawy:

1. Zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy nie następuje z dniem cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, jeżeli:

1)

w miejscu prowadzenia składu podatkowego albo w jego części będzie prowadzony skład podatkowy przez inny podmiot prowadzący skład podatkowy na podstawie:

a)

nowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego albo

b)

zmienionego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego przez rozszerzenie dotychczasowego miejsca prowadzenia składu podatkowego

)

obowiązującego od dnia następującego po dniu cofnięcia zezwolenia;

2)

podmiot prowadzący skład podatkowy, w którego miejscu prowadzenia albo w jego części będzie prowadzony skład podatkowy przez inny podmiot prowadzący skład podatkowy:

a)

sporządzi na dzień, w którym nastąpi cofnięcie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, nie później niż w dniu następującym po tym dniu, wykaz wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy znajdujących się w miejscu prowadzenia tego składu podatkowego albo w jego części, w których będzie prowadzony skład podatkowy przez inny podmiot prowadzący skład podatkowy, określający ilości wyrobów akcyzowych oraz kwotę akcyzy, która przypadałaby do zapłaty, gdyby te wyroby nie były objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy,

b)

niezwłocznie powiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego o sporządzeniu wykazu, o którym mowa w lit. a;

3)

podmiot prowadzący skład podatkowy, któremu zostało wydane nowe zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego albo zmienione zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego:

a)

w dniu, w którym zacznie obowiązywać nowe zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego albo zmienione zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, powiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wyroby akcyzowe objęte wykazem, o którym mowa w pkt 2 lit. a, znajdują się w prowadzonym przez niego składzie podatkowym,

b)

niezwłocznie dokona wpisów wyrobów akcyzowych objętych wykazem, o którym mowa w pkt 2 lit. a, do ewidencji wyrobów akcyzowych prowadzonej przez ten podmiot prowadzący skład podatkowy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy nie następuje w stosunku do wyrobów akcyzowych ujętych w wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit.a.

W świetle art. 48 ust. 1 ustawy:

Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego jest wydawane podmiotowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1)

prowadzi co najmniej jeden rodzaj działalności polegającej na produkcji, przeładowywaniu lub magazynowaniu wyrobów akcyzowych, w tym będących również własnością innych podmiotów;

2)

jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług;

3)

jest podmiotem, którego działalnością kierują osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;

4)

nie posiada zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe;

5)

złoży zabezpieczenie akcyzowe, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 1;

6)

nie zostało cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadne z udzielonych mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1, jak również koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej ani nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221, 641 i 803), w zakresie wyrobów akcyzowych;

7)

posiada tytuł prawny do korzystania z miejsca, w którym ma być prowadzony skład podatkowy.

Zgodnie z art. 48 ust. 2a ustawy:

Przepis ust. 1 pkt 7 nie ma zastosowania do wydawania nowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego w przypadku, o którym mowa w art. 44a ust. 1.

W myśl art. 48 ust. 2b ustawy:

Podmiot, któremu zostało wydane nowe zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego w przypadku, o którym mowa w art. 44a ust. 1, jest obowiązany:

1)

posiadać tytuł prawny do korzystania z miejsca albo części miejsca, w którym był prowadzony skład podatkowy przez inny podmiot prowadzący skład podatkowy, na dzień, od którego zaczyna obowiązywać to zezwolenie;

2)

przekazać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oryginał albo uwierzytelnioną kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny, o którym mowa w pkt 1, niezwłocznie po jego uzyskaniu.

Stosownie do art. 48 ust. 8a ustawy:

Do zmiany zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego w przypadku, o którym mowa w art. 44a ust. 1, przepisy ust. 2a i 2b stosuje się odpowiednio.

W świetle art. 48a ust. 3 ustawy:

Zmiana zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego może być dokonana po zatwierdzeniu akt weryfikacyjnych w wyniku urzędowego sprawdzenia, o którym mowa w dziale V rozdziale 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, w zakresie zmiany.

Jak stanowi art. 49 ust. 8 ustawy:

Powiadomienia o planowanej zmianie danych objętych treścią zezwolenia należy dokonywać przed dokonaniem tej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 10.

W myśl art. 49 ust. 9 ustawy:

Powiadomienie, o którym mowa w ust. 8, stanowi jednocześnie wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego w zakresie dotyczącym zgłoszonej zmiany.

Stosownie do art. 52 ust. 2 ustawy:

Właściwy naczelnik urzędu skarbowego cofa z urzędu zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, jeżeli:

1)

(uchylony)

2)

podmiot prowadzący skład podatkowy prowadzi działalność niezgodnie z przepisami prawa podatkowego lub uzyskanym zezwoleniem;

3)

zabezpieczenie akcyzowe podmiotu prowadzącego skład podatkowy utraciło ważność albo nie zapewnia już pokrycia w terminie lub w należnej wysokości kwoty jego zobowiązania podatkowego albo kwoty zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, do której zapłaty może być on obowiązany, a w przypadku gdy podmiot prowadzący skład podatkowy został zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego - jeżeli to zwolnienie utraciło ważność, a podmiot, we właściwym terminie, nie uzyskał nowego zwolnienia lub nie złożył zabezpieczenia akcyzowego w należnej wysokości, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 5a;

4)

został naruszony którykolwiek z warunków określonych w art. 48;

5)

w okresie trzech pierwszych miesięcy po uzyskaniu zezwolenia podmiot, który złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 48 ust. 4 lub 4d, nie osiągnął zadeklarowanych minimalnych poziomów określonych odpowiednio w art. 48 ust. 3 pkt 1, 1a, 2 i 4 lub ust. 4a;

6)

prowadzenie działalności na podstawie tego zezwolenia powoduje zagrożenie ważnego interesu publicznego;

7)

pozyska informację, że osoba kierująca działalnością podmiotu prowadzącego skład podatkowy kierowała w ostatnich 3 latach działalnością innego podmiotu, który w tym czasie w sposób uporczywy nie regulował w terminie należności podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa lub wobec którego prowadzone było postępowanie egzekucyjne, oraz wezwie podmiot prowadzący skład podatkowy do zmiany osoby kierującej jego działalnością na osobę, która w ostatnich 3 latach nie kierowała działalnością takiego innego podmiotu, a podmiot prowadzący skład podatkowy nie dokona zmiany w terminie 30 dni od dnia wezwania.

W świetle art. 52 ust. 4 ustawy:

Właściwy naczelnik urzędu skarbowego cofa zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego również na wniosek podmiotu prowadzącego skład podatkowy.

Zgodnie z art. 52 ust. 4a ustawy:

W przypadku, o którym mowa w art. 44a ust. 1, wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera informację, że w miejscu albo w części miejsca, w którym jest prowadzony skład podatkowy, będzie prowadzony skład podatkowy przez inny podmiot prowadzący skład podatkowy.

Państwa wątpliwość dotyczy możliwości zastosowania art. 44a ustawy w przypadku planowanych zmian w składach podatkowych Stron, i utrzymania procedury zawieszenia poboru akcyzy dla oleju napędowego znajdującego się w zbiornikach magazynowych składu podatkowego Spółki, które zostaną przekazane do składu podatkowego Zainteresowanego.

W opisie zdarzenia przyszłego wskazali Państwo, że Spółka i Zainteresowany prowadzą - każdy osobno - składy podatkowe znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie w.... W prowadzonym przez Spółkę składzie podatkowym Spółka magazynuje usługowo, z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, olej napędowy o kodzie CN 2710 19 43 na rzecz Zainteresowanego. Niewykluczone również, że w dacie zawarcia umowy dzierżawy, o której mowa w dalszej części, usługą magazynowania będą objęte inne wyroby akcyzowe o kodach CN 2710 12 49, 2710 12 45, 2710 19 47. Spółka oraz Zainteresowany planują dokonać zmian w zakresie obszarów prowadzonych składów podatkowych oraz w ich infrastrukturze. Planowane zmiany mają polegać na wydzierżawieniu przez Spółkę dla Zainteresowanego trzech zbiorników dla oleju napędowego, które znajdują się obecnie w składzie podatkowym prowadzonym przez Spółkę, a po zmianach (w efekcie zawarcia umowy dzierżawy) zostaną one włączone do składu podatkowego Zainteresowanego. Planowane działania doprowadzą do zmian w powierzchni składów podatkowych, granicach tych składów oraz ich pojemnościach magazynowych.

W zakresie przedmiotowych zmian nie ma konieczności dokonywania zmiany decyzji zezwalającej na prowadzenie składu podatkowego, gdyż nie ulegają zmianie dane objęte treścią zezwolenia, natomiast zmiany te spowodują konieczność powiadomienia właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego o zmianach w aktach weryfikacyjnych, zarówno po stronie Spółki, jak i po stronie Zainteresowanego oraz powiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianach danych, które były zawarte we wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego (np. zmianie ulegnie plan składu podatkowego, który był załącznikiem do wniosku).

Spółka nadal będzie prowadzić skład podatkowy pod dotychczasowym adresem, na podstawie obowiązującego zezwolenia na jego prowadzenie (zmieni się obszar, granice i pojemności magazynowe tego składu). W związku z powyższym Spółka nie będzie występować do naczelnika urzędu skarbowego o cofnięcie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.

Przedmiotowe zbiorniki, znajdujące się obecnie w składzie podatkowym Spółki, są wypełnione olejem napędowym, magazynowanym z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Ostatniego dnia przed wydzierżawieniem przedmiotowej infrastruktury Spółka sporządzi wykaz wyrobów akcyzowych znajdujących się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w zbiornikach, które będą wyłączane ze składu podatkowego Spółki i włączane do składu podatkowego Zainteresowanego, a następnie powiadomi o sporządzeniu tego wykazu właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Zainteresowany, w dniu w którym zbiorniki zostaną włączone do jego składu podatkowego (z dniem rozpoczęcia dzierżawy infrastruktury), powiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wyroby akcyzowe objęte wykazem wyrobów akcyzowych sporządzonym przez Spółkę, znajdują się w zmienionym składzie podatkowym Zainteresowanego. Zainteresowany niezwłocznie dokona wpisów tych wyrobów akcyzowych do ewidencji wyrobów akcyzowych.

Zainteresowany nie będzie występował do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianę decyzji zezwalającej na prowadzenie składu podatkowego, ponieważ nie ulegają zmianie dane objęte treścią zezwolenia, a jedynie poinformuje ten organ o zmianach, jakie zamierza wprowadzić w składzie podatkowym oraz dostarczy aktualny plan składu podatkowego. Zmianie ulegną również akta weryfikacyjne, o czym zostanie powiadomiony, właściwy ze względu na miejsce prowadzenia składu podatkowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego oraz naczelnik urzędu skarbowego.

Spółka oraz Zainteresowany podali w opisie zdarzenia przyszłego, że rozważają możliwość skorzystania z rozwiązania przewidzianego w art. 44a ustawy, w związku z planowanym rozszerzeniem dotychczasowego miejsca prowadzenie składu podatkowego przez Zainteresowanego o część składu podatkowego prowadzonego przez Spółkę na podstawie zmiany zezwolenia na prowadzenie składu. Przepisy art. 44a ust. 1 ustawy wskazują na warunki, których spełnienie jest niezbędne, aby w przypadku rozszerzenia miejsca prowadzenia składu podatkowego nie doszło do zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Odnosząc się do wątpliwości Stron należy przede wszystkim wskazać - co wynika z art. 44a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy - że Zainteresowany chcąc prowadzić skład podatkowy w części miejsca, gdzie taki skład prowadzi Spółka, powinien legitymować się - obowiązującym od dnia następującego po dniu cofnięcia zezwolenia (udzielonego Spółce) - zmienionym zezwoleniem na prowadzenie składu podatkowego przez rozszerzenie dotychczasowego miejsca prowadzenia własnego składu. Natomiast Spółka powinna wystąpić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy, z wnioskiem o cofnięcie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego w odniesieniu do części miejsca, które na swój skład podatkowy przejmie Zainteresowany. We wniosku Spółka jest zobowiązana - zgodnie z art. 52 ust. 4a ustawy - zawrzeć informację, że w części miejsca, w którym jest prowadzony skład podatkowy Spółki, będzie prowadzony skład podatkowy przez Zainteresowanego (inny podmiot prowadzący skład podatkowy). Przepis art. 52 ust. 4a ustawy odwołuje się wprost do przypadku wskazanego w art. 44a ust. 1 ustawy. Trzeba więc pamiętać, że art. 44a ustawy dotyczy sytuacji, gdy z dniem cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego nie następuje zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy. Sytuacja taka może mieć miejsce w okolicznościach jakie zostały przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji, gdy część składu podatkowego Spółki zostanie na podstawie umowy dzierżawy włączona do składu podatkowego Zainteresowanego. Zatem w przypadku, gdy nie zaistnieje sytuacja cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego przez Spółkę, w zakresie części składu podatkowego przejmowanej przez Zainteresowanego, nie znajdzie zastosowania art. 44a ustawy, który do takiego cofnięcia zezwolenia się odnosi.

Natomiast w opisie zdarzenia przyszłego Strony podały, że Spółka nie będzie występować do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o cofnięcie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. W stanowisku własnym Wnioskodawcy podkreślili, że "(...) formalnie nie będziemy mieć do czynienia z cofnięciem zezwolenia w oparciu o przesłanki wskazane w art. 52". Z kolei Zainteresowany nie będzie występował do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianę decyzji na prowadzenie składu podatkowego, a jedynie poinformuje ten organ o zmianach.

Wobec tak przedstawionych okoliczności sprawy Organ pragnie zauważyć, że nie występując o cofnięcie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, Spółka nie dopełni obowiązku wynikającego z art. 44a ust. 1, w zw. z art. 52 ust. 4 i 4a ustawy. Z kolei na mocy art. 49 ust. 8 ustawy, Zainteresowany jest zobowiązany do powiadomienia właściwego organu o planowanej zmianie danych objętych treścią zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego i należy tego dopełnić przed dokonaniem tej zmiany. Przy czym takie powiadomienie - o czym przesądza art. 49 ust. 9 ustawy - stanowi jednocześnie wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego w zakresie dotyczącym zgłoszonej zmiany. Zatem dokonując powiadomienia właściwego organu, Zainteresowany wystąpi tym samym z wnioskiem o zmianę zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. Na taką konieczność zmiany zezwolenia wskazuje również zacytowana przez Strony, w stanowisku własnym, treść uzasadnienia do ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1917), zawarta w druku sejmowym nr 1510.

Ponadto przepisy art. 44a ust. 1 pkt 2 i 3 wymagają spełnienia przez Spółkę oraz Zainteresowanego następujących warunków:

- sporządzenia przez Spółkę, na dzień, w którym nastąpi cofnięcie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, nie później niż w dniu następującym po tym dniu, wykaz wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, znajdujących się w części składu podatkowego, w której będzie prowadzony skład podatkowy przez Zainteresowanego, określający ilości wyrobów akcyzowych oraz kwotę akcyzy, która przypadałaby do zapłaty, gdyby te wyroby nie były objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy,

- niezwłocznego powiadomienia przez Spółkę właściwego naczelnika urzędu skarbowego o sporządzeniu wykazu;

- Zainteresowany, któremu zostanie wydane zmienione zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, w dniu, w którym zacznie obowiązywać zmienione zezwolenie, powiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wyroby akcyzowe objęte wykazem sporządzonym przez Spółkę, znajdują się w prowadzonym przez niego składzie podatkowym,

- Zainteresowany niezwłocznie dokona wpisów wyrobów akcyzowych objętych wskazanym wykazem do ewidencji wyrobów akcyzowych prowadzonej przez Zainteresowanego.

Opis zdarzenia przyszłego wskazuje, że wymieniony powyżej wykaz wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, znajdujących się w części składu podatkowego przejmowanej przez Zainteresowanego, zostanie we właściwym terminie sporządzony przez Spółkę. Zainteresowany i Spółka powiadomią o tym fakcie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Wprawdzie Strony nie podały szczegółowo co będzie zawierał ten wykaz, jednak wskazały, że chcą zastosować rozwiązanie przewidziane w art. 44a ustawy. Zatem należy przyjąć, że wykaz będzie spełniał zadość wymogom określonym w art. 44a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy. Przy czym zauważyć należy, że sama treść wykazu nie jest przedmiotem wątpliwości Stron. Ponadto Zainteresowany dokona niezwłocznie wpisów wyrobów akcyzowych do prowadzonej ewidencji.

Reasumując należy zauważyć, że Spółka i Zainteresowany będą w ocenie Organu uprawnione - w związku z planowanymi zmianami w składach podatkowych - do zastosowania art. 44a ustawy w zakresie możliwości utrzymania procedury zawieszenia poboru akcyzy dla oleju napędowego, znajdującego się w zbiornikach magazynowych składu podatkowego Spółki, które zostaną przekazane do składu podatkowego Zainteresowanego. Jednak dla skorzystania z tej możliwości niezbędne jest zastosowanie się do wszystkich wskazanych przez Organ przepisów, także tych pominiętych przez Strony w stanowisku własnym, a dotyczących wniosku o cofnięcie zezwolenia na prowadzenie składu przez Spółkę i zmiany zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego przez Zainteresowanego. Strony bowiem we wniosku wskazały na art. 44a ustawy, ale nie dostrzegły w związku z tym przepisem konieczności zastosowania art. 52 ust. 4 i pominęły w swoim stanowisku art. 52 ust. 4a ustawy.

Zatem z uwagi na powyższe, mając na względzie całość argumentacji przedstawionej przez Strony w stanowisku własnym, Organ uznaje to stanowisko za nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zadanego pytania) Wnioskodawców w zakresie podatku akcyzowego, w odniesieniu do opisanego zdarzenia przyszłego. Zauważyć bowiem należy, że to wyłącznie Wnioskodawcy, w treści składanego wniosku, kształtują jego zakres przedmiotowy. Zatem kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być rozpatrzone - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej. Przedmiotem analizy i oceny Organu nie były w szczególności uprawnienia i obowiązki innych organów, w tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w kontekście przepisów w zakresie zmiany lub cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, na gruncie przedstawionego przez Strony opisu zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do faktu, że na poparcie własnej argumentacji Wnioskodawcy powołali się na funkcjonującą w obrocie prawnym interpretację indywidualną, Organ pragnie zauważyć, że została ona wydana w indywidualnej sprawie i odnosi się wyłącznie do okoliczności przedstawionej w inicjującym tę sprawę wniosku. Podkreślenia w tym miejscu bowiem wymaga, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podmiotów w wyniku rozstrzygnięć, dotyczących konkretnych stanów faktycznych/zdarzeń przyszłych. Interpretacje indywidualne nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego, co oznacza, że należy je traktować indywidualnie (por. prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 27 marca 2015 r., sygn. akt III SA/Łd 109/15).

W zakresie argumentacji Stron, związanej z przywołaną w stanowisku własnym interpretacją z 21 kwietnia 2022 r., znak: 0111-KDIB3-3.4013.77.2022.1.PK, Organ pragnie zauważyć, że opis zdarzenia przyszłego zamieszczony we wniosku o wydanie wskazanej interpretacji nie jest analogiczny do przedstawionego przez Strony. W interpretacji znak: 0111-KDIB3-3.4013.77. 2022.1.PK podmiot wnioskujący podał, że wystąpi do właściwego naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o zmianę decyzji na prowadzenie składu podatkowego, wskazując potrzebę częściowego zakończenia w nim działalności. Natomiast w opisie zdarzenia przyszłego w niniejszej sprawie Strony podały, że: "(...) Spółka nie będzie występować do naczelnika urzędu skarbowego o cofnięcie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego w...".

Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy lub stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność. Równocześnie w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.; dalej jako: "Ordynacja podatkowa"). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego. Z funkcji ochronnej będą mogli skorzystać Ci z Państwa, którzy zastosują się do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację przez Zainteresowanego, który jest stroną postępowania

Wnioskodawca - Zainteresowany będący stroną postępowania (art. 14r. § 2 Ordynacji podatkowej) - ma prawo wnieść skargę na tę interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259, z późn. zm.; dalej jako: "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a, art. 14b § 1 i art. 14r. Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl