0111-KDIB3-3.4013.18.2020.2.MK - Opodatkowanie podatkiem akcyzowym wyrobów energetycznych.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 14 kwietnia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-3.4013.18.2020.2.MK Opodatkowanie podatkiem akcyzowym wyrobów energetycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 stycznia 2020 r. (data wpływu 31 stycznia 2020 r.), uzupełnionym pismem z 24 marca 2020 r. (data wpływu 26 marca 2020 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku akcyzowego, w zakresie obrotu wyrobami akcyzowymi klasyfikowanymi do kodu CN 2711 11 12, 2711 11 13, 2711 11 19 i 2901, w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kg, przeznaczonych do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 stycznia 2020 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku akcyzowego, w zakresie obrotu wyrobami akcyzowymi klasyfikowanymi do kodu CN 2711 11 12, 2711 11 13, 2711 11 19 i 2901, w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kg, przeznaczonych do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 24 marca 2020 r. (data wpływu 26 marca 2020 r.), stanowiącym odpowiedź na wezwanie Organu z 13 marca 2020 r. znak: 0111-KDIB3-3.4013.18.2020.1.MK.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie sprecyzowane po uzupełnieniu wniosku):

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą obejmującą między innymi kupno i sprzedaż wyrobów energetycznych i w związku z tą działalnością zamierza dokonywać transakcji polegających na kupnie i dalszej sprzedaży wyrobów, jakimi są pozostałe węglowodory gazowe objęte pozycją CN 2711 (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 19) oraz gazowe węglowodory alifatyczne objęte pozycją CN 2901, znajdujące się w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów. Wyroby, o których mowa powyżej, to gaz propan, butan i gaz propan-butan. Towar przeznaczony będzie do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych - między innymi do zapalniczek i zapalarek, naboi gazowych do gwoździarek, zszywaczy, butli, palników gazowych, lamp lutowniczych. Towar będzie przeznaczony do dalszej odsprzedaży, także do tych celów, gdzie finalny odbiorca przeznaczy towar do sprzedaży detalicznej.

Wnioskodawca posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi, a także na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą. Wnioskodawca dokona zakupu towaru w kraju - od podmiotu (dostawcy), który posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi, a towar będzie znajdował się już we wspomnianych opakowaniach. Wnioskodawca, po zakupie towaru, sprzeda go i dostarczy ten towar dalszemu pośrednikowi czy hurtownikowi (kontrahentowi). Sprzedając towar, Wnioskodawca będzie posiadał oświadczenie od kontrahenta o treści wskazującej na fakt, że towar ten będzie przeznaczony do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, a także, że będzie przeznaczony do sprzedaży detalicznej w tych opakowaniach. Oświadczenie będzie złożone każdorazowo do transakcji lub będzie zapisane w umowie. Kontrahent, po zakupie towaru od Wnioskodawcy, sprzeda towar detalicznie lub sprzeda towar do hurtowni czy do innego podmiotu, który dokona sprzedaży detalicznej. Kupującymi towar od Wnioskodawcy będą podmioty krajowe (posiadające koncesję), jak i zagraniczne z krajów UE, jak i spoza UE.

Dodatkowo w uzupełnieniu wniosku wskazano, że Wnioskodawca zamierza dokonać zakupu towaru od innego podmiotu, będącego pośrednikiem. Pośrednik nie posiada statusu składu podatkowego, a sprzedawany towar nabył z zastosowaniem zerowej stawki akcyzy, w oparciu o art. 89 ust. 2 pkt 7 ustawy o podatku akcyzowym.

Towar będzie przeznaczony do: zapalniczek i zapalarek, naboi gazowych do gwoździarek, zszywaczy, jako butle z czynnikiem chłodzącym, do palników gazowych (służących do lutowania, spawania, bądź cięcia), do lamp lutowniczych.

W przypadku sprzedaży dla podmiotów z krajów UE i spoza UE, to Wnioskodawca będzie podmiotem dokonującym dostawy wewnątrzwspólnotowej dla dostaw i sprzedaży dla kontrahenta z kraju UE, a dla sprzedaży dla klienta spoza UE, to Wnioskodawca będzie dokonywał eksportu i wywozu towaru poza terytorium UE. Także to Wnioskodawca będzie podmiotem dokonującym eksportu lub dostawy wewnątrzwspólnotowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy Wnioskodawca może kupować wyroby energetyczne, o których mowa w art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 I lub wadze do 5 kg z zerową stawką akcyzy w sytuacji, w której tenże towar będzie podlegał dalszej odsprzedaży, także z zastosowaniem stawki 0 zł do hurtowni, pośrednika czy innego podmiotu, który dokona sprzedaży detalicznej?

2. Czy Wnioskodawca może sprzedawać wyroby energetyczne, o których mowa w art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 I lub wadze do 5 kg z zerową stawką akcyzy do hurtowni, pośrednika czy innego podmiotu z UE (dostawa wewnątrzwspólnotowa) lub z kraju poza terytorium UE (eksport towarów), który dokona tam sprzedaży detalicznej?

3. Czy, w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 2, do takich transakcji wymagana jest dodatkowa dokumentacja akcyzowa pozwalająca zastosować stawkę 0 zł, o której mowa w art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym?

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sprecyzowanym po uzupełnieniu wniosku):

1. Wnioskodawca może kupować wyroby energetyczne, o których mowa w art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 I lub wadze do 5 kg z zerową stawką akcyzy nawet w sytuacji, w której to inny podmiot na późniejszym etapie dokona sprzedaży detalicznej.

2. Wnioskodawca może sprzedawać wyroby energetyczne, o których mowa w art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 I lub wadze do 5 kg z zerową stawką akcyzy nawet w sytuacji, w której to inny podmiot na późniejszym etapie dokona sprzedaży detalicznej.

3. Do transakcji wskazanych w pytaniu nr 2 nie ma konieczności posiadania dodatkowej dokumentacji potwierdzającej zastosowanie stawki 0 zł.

Artykuł 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym stanowi: Stawka akcyzy na wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych wynosi 0 zł, jeżeli wyroby te są:

1.

w posiadaniu zużywającego podmiotu gospodarczego;

2.

przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD ze składu podatkowego do zużywającego podmiotu gospodarczego lub do składu podatkowego od zużywającego podmiotu gospodarczego, który posiadał je w celu zużycia do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;

3.

przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD do składu podatkowego w przypadku niedostarczenia ich do zużywającego podmiotu gospodarczego;

4.

nabywane wewnątrzwspólnotowo na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego lub dokumentu handlowego przez zużywający podmiot gospodarczy;

5.

nabywane wewnątrzwspólnotowo w procedurze zawieszenia poboru akcyzy przez zarejestrowanego odbiorcę w celu dostarczenia ich do zużywającego podmiotu gospodarczego i przemieszczane do tego podmiotu na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD;

6.

importowane przez zużywający podmiot gospodarczy;

6a. przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD - w przypadku zwrotu przez zużywający podmiot gospodarczy, który importował te wyroby, do sprzedawcy spoza terytorium Unii Europejskiej, jeżeli wyprowadzenie wyrobów akcyzowych następuje przez urząd celno-skarbowy znajdujący się na terytorium kraju;

7.

przeznaczone do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów;

8.

importowane lub nabywane wewnątrzwspólnotowo w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów przez osobę fizyczną w celach innych niż prowadzenie działalności gospodarczej lub innych niż cele handlowe.

W związku z powyższym, w celu zastosowania stawki akcyzy 0 zł dla przedstawionego zdarzenia przyszłego muszą zaistnieć 4 przesłanki:

* musi to być towar wymieniony w załączniku nr 2 do ustawy, inny niż określony w art. 89 ust. 1 pkt 1-13;

* towar musi być przeznaczony do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych;

* musi być przeznaczony do sprzedaży detalicznej;

* towar musi być w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów.

Zdaniem Wnioskodawcy:

* przedstawiony towar jest towarem wymienionym w załączniku nr 2;

* towar, ze względu na swoje przeznaczenie, nie jest towarem wymienionym w art. 89 ust. 1 pkt 1- 13, a tym samym jest przeznaczony na cele, o których mowa w art. 89 ust. 2;

* na całym etapie transakcji, od zakupu od dostawcy do sprzedaży dla kontrahenta, znajduje się w wymaganych opakowaniach jednostkowych;

* finalnie, będzie przeznaczony do sprzedaży detalicznej, która zgodnie z komunikatem Ministra Finansów, opublikowanym w dniu 7 kwietnia 2016 r., rozumiana jest jako: "Zgodnie z brzmieniem art. 89 ust. 2 pkt 7 ustawy, kryterium uzasadniającym zastosowanie stawki 0 zł jest przeznaczenie wyrobów do sprzedaży detalicznej, co oznacza, że wyroby, o których mowa w tym przepisie mogą być nabywane z zastosowaniem zerowej stawki akcyzy, także w celu ich odsprzedaży pod warunkiem, że w dalszej kolejności będą podlegały sprzedaży detalicznej.

Należy podkreślić, że "przeznaczenie" oznacza zamiar wykorzystania wyrobów do określonych celów, w tym przypadku - zamiar sprzedaży detalicznej, co nie jest tożsame z czynnością sprzedaży detalicznej. Pojęcia "przeznaczenia do sprzedaży detalicznej" nie należy ograniczać wyłącznie do sprzedaży od producenta bezpośrednio do finalnego odbiorcy. Tym samym, przyjęte brzmienie art. 89 ust. 2 pkt 7 ustawy nie wyklucza obrotu ww. wyrobami energetycznymi w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów, dokonywanego przez pośredników."

Potwierdzenie tego stanowiska, także znalazło się w interpretacji indywidualnej nr IBPP4/4513- 122/16/LG, w której to Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, mimo stwierdzenia nieprawidłowości co do większości postępowania wskazanego we wniosku, stwierdza: "Natomiast za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie możliwości nabycia opisanych wyrobów w opakowaniach o pojemności do 5 litrów lub wadze 5 kilogramów i ich sprzedaży w tych samych opakowaniach, przeznaczonych do sprzedaży detalicznej z zastosowaniem zerowej stawki akcyzy. Nie ma przy tym znaczenia czy nabywane w opakowaniach o pojemności 5 litrów lub 5 wadze 5 kg będą sprzedawane bezpośrednio do sprzedaży detalicznej czy też do hurtowni, sklepów lub innych punktur sprzedaży, gdzie następuje ich sprzedaż odbiorcom indywidualnym. W takiej sytuacji ma zastosowanie zerowa stawka akcyzy w oparciu o przepis art. 89 ust. 2 pkt 7 ustawy."

Mając na uwadze powyższe, odpowiedź wnioskodawcy na pytanie pierwsze, nie mogła być inna

Wnioskodawca w celu odpowiedzi na pozostałe pytania kierował się analizą art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, który nie nakłada ograniczeń terytorialnych, a to w uzupełnieniu powyższej interpretacji sprzedaży detalicznej, zdaniem wnioskodawcy, daje prawo do sprzedaży towaru przez Wnioskodawcę nie tylko na rynku krajowym, ale także poza nim. W innym wypadku, mogłoby to stanowić barierę w swobodnym przepływie towarów. Możliwość dokonywania transakcji i obrotu towarami z zerową stawką akcyzy została potwierdzona w interpretacji indywidualnej nr 0111-KDIB3-3.4013.260.2017.1.JS, gdzie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza między innymi: "Zgodnie z przepisem zacytowanego art. 89 ust. 2 pkt 7, zerową stawkę podatku akcyzowego stosuje się wówczas, gdy wyroby energetyczne, o których mowa w art. 89 ust. 2, są przeznaczone do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów.

Kryterium umożliwiającym zastosowanie stawki 0 zł do ww. wyrobów jest zatem ich przeznaczenie do sprzedaży detalicznej. Pojęcia "przeznaczenia do sprzedaży detalicznej" nie należy przy tym ograniczać wyłącznie do sprzedaży od producenta bezpośrednio do finalnego odbiorcy. Przyjęte brzmienie art. 89 ust. 2 pkt 7 ustawy nie wyklucza bowiem sprzedaży pośrednikom ww. wyrobów energetycznych w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów w celu dalszej sprzedaży detalicznej.

Wyroby energetyczne wyprowadzane ze składu podatkowego Spółki w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów przeznaczone do sprzedaży detalicznej będą zatem opodatkowane zerową stawką podatku akcyzowego zgodnie z art. 89 ust. 2 pkt 7 zarówno w przypadku bezpośredniej sprzedaży finalnemu konsumentowi, jak i w przypadku sprzedaży tych wyrobów do pośredników, którzy w dalszej kolejności będą te wyroby odsprzedawać finalnym konsumentom.

Dlatego też stanowisko Spółki, zgodnie z którym sprzedaż, wewnątrzwspólnotowa dostawa oraz eksport przedmiotowych wyrobów akcyzowych w opakowaniach o pojemności 5 litrów przeznaczonych do sprzedaży detalicznej uprawnia do zastosowania zerowej stawki podatku akcyzowego, należy uznać za prawidłowe."

W przypadku sprzedaży towaru do hurtownika, pośrednika czy innego podmiotu spoza terytorium UE (eksport towarów), który dokona tam sprzedaży detalicznej, nie ma konieczności posiadania dodatkowego dokumentu, wskazanego w ustawie o podatku akcyzowym, który potwierdzałby możliwość zastosowania stawki akcyzy 0 zł. Procedura postępowania i dokumentowania w przypadku eksportu, ujęta jest w innych przepisach.

Odpowiedz na pytanie 3 wynika z faktu, iż zdaniem Wnioskodawcy, warunki zastosowania stawki 0 zł, wymienione są w art. 89 ust. 2 i to one determinują możliwość, bądź nie, zastosowanie tejże stawki. Wskazują one jednoznacznie, jakie dodatkowe warunki i dokumenty, poza przeznaczeniem, muszą być spełnione lub dołączone, aby można było zastosować tę preferencję. W przypadku pkt 7 - brak jest dodatkowych wymogów, choćby takich jak dokument dostawy, który jest wskazany np. w punktach 2, 3.

Natomiast, w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej, pomimo, że w art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym brak jest dodatkowych wymogów dokumentacyjnych, które byłyby wymagane dla zastosowania stawki 0 zł - w opisywanym przypadku, to ustawa o podatku akcyzowym, nakłada dodatkowego obowiązku na podmioty dokonujące dostawy wewnątrzwspólnotowe.

Artykuł 77 ust. 1 bądź ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym mówi, że dostawy wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, są dokonywane na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego lub dokumentu handlowego, który zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Zdaniem Wnioskodawcy, jest to dokument innej rangi i nie jest on bezpośrednio związany ze stawką 0 zł, nie dokumentuje on bezpośrednio możliwości zastosowania tejże stawki, natomiast jest on związany z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy pomiędzy krajami UE (nabycie wewnątrzwspólnotowe, czy dostawa wewnątrzwspólnotowa), a bezdyskusyjnie, w przypadku przemieszczenia towarów objętych stawką akcyzy 0 zł, do krajów UE, z takim zdarzeniem będziemy mieli do czynienia.

Podobne stanowisko ma Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji nr 0111-KDIB3-3.4013.213.2017.3.MS, który niejako potwierdza stanowisko Wnioskodawcy co do wymaganej dokumentacji dla przedstawionych transakcji.

W związku z powyższym, Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego we wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 864 z późn. zm.; zwanej dalej "ustawą" lub "ustawą o podatku akcyzowym"), ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą", wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Pod poz. 28 załącznika nr 1 do ustawy pod kodem CN ex 2711 ujęto gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe.

Z kolei pod poz. 34 załącznika nr 1 do pod kodem CN 2901 wymieniono węglowodory alifatyczne.

Równocześnie w załączniku nr 2 do ustawy stanowiącym wykaz wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym, o którym mowa w dyrektywie Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania (Dz.Urz.UE. L 1992 Nr 76, str. 1) wymieniono:

* w poz. 21 pod kodem CN ex 2711 - gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe, z wyłączeniem objętych pozycjami 2711 11 00, 2711 21 00 oraz 2711 29 00;

* w poz. 22 pod kodem CN 2901 10 00 - węglowodory alifatyczne nasycone.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1b, 2-6 i 8 ustawy, użyte w ustawie określenia oznaczają:

* wyroby gazowe - wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00;

* terytorium kraju - terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

* terytorium państwa członkowskiego - terytorium państwa, do którego zgodnie z art. 52 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 349 i 355 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej mają zastosowanie te Traktaty, z wyłączeniem terytorium kraju z zastrzeżeniem lit. a i b art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy;

* terytorium Unii Europejskiej - terytorium kraju oraz terytoria państw członkowskich;

* terytorium państwa trzeciego - terytorium inne niż terytorium Unii Europejskiej;

* eksport - wywóz wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej potwierdzony przez organ celny, o którym mowa w art. 221 ust. 2 lub art. 332 ust. 3-4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.Urz.UE.L 343 z 29.12.2015, str. 558, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2015/2447", na podstawie informacji uzyskanych od właściwego organu celnego stosownie do art. 329 tego rozporządzenia;

* dostawa wewnątrzwspólnotowa - przemieszczanie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1.

produkcja wyrobów akcyzowych;

2.

wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;

3.

import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;

4.

nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;

4a. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, dokonywane do składu podatkowego w celu objęcia ich procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli wprowadzenie tych wyrobów do składu podatkowego nie nastąpiło;

5.

wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;

6.

wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Przedmiotem opodatkowania akcyzą, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy jest również:

1.

użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie:

a.

było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub

b.

nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy;

2.

dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy;

3.

sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy;

4.

nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Przedmiotem opodatkowania akcyzą są również ubytki wyrobów akcyzowych lub całkowite zniszczenie wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20. Wyrób uważa się za całkowicie zniszczony, gdy nie może już zostać wykorzystany jako wyrób akcyzowy - art. 8 ust. 3 ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również zużycie:

1.

wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, o których mowa w art. 89 ust. 2, do produkcji innych wyrobów;

2.

napojów alkoholowych, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 i 3, przez podmiot zużywający.

Jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej - art. 8 ust. 6 ustawy.

Obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności lub zaistnienia stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu akcyzą, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej - art. 10 ust. 1 ustawy.

Do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy art. 86 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, zalicza się wyroby:

* objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715;

* objęte pozycjami CN 2901 i 2902.

Paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych - art. 86 ust. 2 ustawy.

Paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2 - art. 86 ust. 3 ustawy.

Stosownie do art. 89 ust. 1 ustawy w zw. z ust. 1a i 1b ustawy stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla:

1.

węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych objętych pozycjami CN 2701, 2702 oraz 2704 00 - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ);

2.

benzyn silnikowych o kodach CN 2710 12 45 lub 2710 12 49 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1565,00 zł/1000 litrów;

3.

(uchylony)

4.

benzyn lotniczych o kodzie CN 2710 12 31, paliw typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 12 70 oraz nafty pozostałej o kodzie CN 2710 19 25 - 1822,00 zł/1000 litrów;

5.

paliw do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 - 1.446,00 zł/1000 litrów;

6.

olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 43 i 2710 20 11 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1196,00 zł/1000 litrów;

7.

(uchylony)

8.

biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN - 1196,00 zł/1000 litrów;

9.

olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych o kodach CN od 2710 19 43 do 2710 19 48 i od 2710 20 11 do 2710 20 19, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1000 litrów;

10.

olejów opałowych o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 68 i od 2710 20 31 do 2710 20 39:

a.

z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C lub których gęstość w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1.000 litrów,

b.

pozostałych, niepodlegających obowiązkowi barwienia i znakowania na podstawie przepisów szczególnych - 64,00 zł/1.000 kilogramów;

11.

olejów i preparatów smarowych:

a.

gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją CN 2901:

* skroplonych - 695,00 zł/1000 kilogramów,

* w stanie gazowym - 11,04 zł/1 gigadżul (GJ),

aa. gazu ziemnego o kodach CN 2711 11 00 i 2711 21 00 - 0 zł,

b.

wyprodukowanych w składzie podatkowym i spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach: - biogazu, bez względu na kod CN - 0 zł, - wodoru i biowodoru o kodzie CN 2804 10 00 - 0 zł,

c.

pozostałych - 14,72 zł/1 GJ;

13.

gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711, przeznaczonych do celów opałowych - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ);

14.

pozostałych paliw silnikowych - 1822,00 zł/1000 litrów;

15.

pozostałych paliw opałowych:

a.

w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest:

* niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 232,00 zł/1.000 litrów,

* równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 64,00 zł/1.000 kilogramów,

b.

gazowych - 1,28 zł/gigadżul (GJ).

W latach 2015-2019 stawki akcyzy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 6, 8, 12 lit. a i c oraz pkt 14, są obniżone odpowiednio o 25,00 zł/1000 litrów, 25,00 zł/1000 kilogramów albo o 0,50 zł/1 gigadżul (GJ) - art. 89 ust. 1a ustawy.

W latach 2020-2021 stawki akcyzy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 6, 8, pkt 12 lit. a i c oraz pkt 14, są obniżone odpowiednio o 28,00 zł/1000 litrów, 28,00 zł/1000 kilogramów albo 0,56 zł/1 gigadżul (GJ) - art. 89 ust. 1aa ustawy.

W okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. stawki akcyzy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 6, 8, pkt 12 lit. a i c oraz pkt 14, po obniżeniu zgodnie z przepisem ust. 1aa, są obniżone dodatkowo odpowiednio o 17,00 zł/1000 litrów, 17,00 zł/1000 kilogramów albo 0,4 zł/1 gigadżul (GJ) - art. 89 ust. 1ab ustawy.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", stawki akcyzy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 6, 8, pkt 12 lit. a i c oraz pkt 14, obowiązujące w poszczególnych latach kalendarzowych okresów, o których mowa w ust. 1a-1ab, uwzględniając kwoty ich obniżenia odpowiednio zgodnie z ust. 1a-1ab:

1.

w terminie do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego każdy rok z tego okresu;

2.

niezwłocznie - w przypadku zmiany ich wysokości (art. 89 ust. 1b ustawy).

Zgodnie natomiast z art. 89 ust. 2 ustawy stawka akcyzy na wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł, jeżeli wyroby te są:

1.

w posiadaniu zużywającego podmiotu gospodarczego;

2.

przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD ze składu podatkowego do zużywającego podmiotu gospodarczego lub do składu podatkowego od zużywającego podmiotu gospodarczego, który posiadał je w celu zużycia do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;

3.

przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD do składu podatkowego w przypadku niedostarczenia ich do zużywającego podmiotu gospodarczego;

4.

nabywane wewnątrzwspólnotowo na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego lub dokumentu handlowego przez zużywający podmiot gospodarczy;

5.

nabywane wewnątrzwspólnotowo w procedurze zawieszenia poboru akcyzy przez zarejestrowanego odbiorcę w celu dostarczenia ich do zużywającego podmiotu gospodarczego i przemieszczane do tego podmiotu na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD;

6.

importowane przez zużywający podmiot gospodarczy;

6a. przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD - w przypadku zwrotu przez zużywający podmiot gospodarczy, który importował te wyroby, do sprzedawcy spoza terytorium Unii Europejskiej, jeżeli wyprowadzenie wyrobów akcyzowych następuje przez urząd celno-skarbowy znajdujący się na terytorium kraju;

7.

przeznaczone do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów;

8.

importowane lub nabywane wewnątrzwspólnotowo w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów przez osobę fizyczną w celach innych niż prowadzenie działalności gospodarczej lub innych niż cele handlowe.

Jeżeli do wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, innych niż określone w ust. 1 pkt 1-13, nie ma zastosowania zerowa stawka akcyzy, stosuje się stawkę akcyzy w wysokości 1822,00 zł/1000 litrów, a w przypadku gazów - 14,72 zł/GJ - art. 89 ust. 2e ustawy.

Mając na uwadze powyższe przepisy wskazać w pierwszej kolejności należy, że zastosowanie zerowej stawki akcyzy w oparciu o przepis art. 89 ust. 2 ustawy ograniczone jest do wyrobów energetycznych spełniających łącznie następujące przesłanki: wyroby wymienione muszą być w załączniku nr 2 do ustawy; będą wyrobami innymi niż określone w art. 89 ust. 1 pkt 1-13; przeznaczone będą do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych; spełniony będzie jeden warunków określonych w pkt 1-8 art. 89 ust. 2 ustawy.

Równocześnie zaznaczyć należy, że podatek akcyzowy jest podatkiem jednofazowym. Jednofazowość opodatkowania akcyzą wynika z art. 8 ust. 6 ustawy i przejawia się w tym, że akcyza powinna być płacona na pierwszym szczeblu obrotu wyrobami akcyzowymi, dokonywanego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Konsekwentnie, każda następna transakcja po zadeklarowaniu lub określeniu kwoty akcyzy, której przedmiotem będą te same wyroby akcyzowe, nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, a podmiot dokonujący danej transakcji nie powinien być traktowany jako podatnik akcyzy. Tym samym m.in. dalsza odsprzedaż wyrobów akcyzowych od których kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, będzie następować po cenie zawierającej wliczony podatek akcyzowy.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą obejmującą między innymi kupno i sprzedaż wyrobów energetycznych i w związku z tą działalnością zamierza dokonywać transakcji polegających na kupnie i dalszej sprzedaży wyrobów akcyzowych objętych pozycją CN 2711 12, 2711 13, 2711 19 oraz 2901, znajdujących się w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów.

Przedmiotowe wyroby akcyzowe przeznaczone będą do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych - do zapalniczek i zapalarek, naboi gazowych do gwoździarek, zszywaczy, jako butle z czynnikiem chłodzącym, do palników gazowych (służących do lutowania, spawania, bądź cięcia), do lamp lutowniczych.

Wnioskodawca dokona zakupu wyrobów w kraju od podmiotu będącego pośrednikiem. Pośrednik nie posiada statusu składu podatkowego, a sprzedawany towar nabył z zastosowaniem zerowej stawki akcyzy, w oparciu o art. 89 ust. 2 pkt 7 ustawy o podatku akcyzowym.

Wnioskodawca, po zakupie towaru, sprzeda go i dostarczy ten towar dalszemu pośrednikowi czy hurtownikowi (kontrahentowi). Kontrahent, po zakupie towaru od Wnioskodawcy, sprzeda towar detalicznie lub sprzeda towar do hurtowni czy do innego podmiotu, który dokona sprzedaży detalicznej. Kupującymi towar od Wnioskodawcy będą podmioty krajowe jak i zagraniczne z krajów UE, jak i spoza UE.

W przypadku sprzedaży dla podmiotów z krajów UE i spoza UE, to Wnioskodawca będzie podmiotem dokonującym dostawy wewnątrzwspólnotowej dla dostaw i sprzedaży dla kontrahenta z kraju UE, a dla sprzedaży dla klienta spoza UE, to Wnioskodawca będzie dokonywał eksportu i wywozu towaru poza terytorium UE.

Przedstawiony opis sprawy pozwala zatem stwierdzić, że przedmiotowe wyroby akcyzowe stanowią wyroby energetyczne określone w załączniku nr 2 do ustawy.

Z uwagi na klasyfikację CN oraz przeznaczenie do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych - do zapalniczek i zapalarek, naboi gazowych do gwoździarek, zszywaczy, jako butle z czynnikiem chłodzącym, do palników gazowych (służących do lutowania, spawania, bądź cięcia), do lamp lutowniczych - przedmiotowe wyroby te nie stanowią wyrobów określonych w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy.

Spełniając zatem ustawowe warunki określone w art. 89 ust. 2 ustawy, wyroby te mogą zostać objęte zerową stawką akcyzy.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy wyznaczanych poszczególnymi pytaniami jest w istocie możliwość nabycia i dalszej odsprzedaży wyrobów energetycznych na podstawie art. 89 ust. 2 pkt 7 ustawy, tj. wyrobów energetycznych przeznaczonych do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów.

Kryterium umożliwiającym zastosowanie stawki 0 zł w oparciu o art. 89 ust. 2 pkt 7 ustawy jest zatem ich przeznaczenie do sprzedaży detalicznej. Przy czym pojęcia "przeznaczenia do sprzedaży detalicznej" nie należy ograniczać wyłącznie do sprzedaży od producenta bezpośrednio do finalnego odbiorcy. Przyjęte brzmienie art. 89 ust. 2 pkt 7 ustawy nie wyklucza bowiem sprzedaży pośrednikom wyrobów energetycznych, w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów, w celu dalszej sprzedaży detalicznej.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że przedmiotowe wyroby energetyczne Wnioskodawca nabędzie w kraju od pośrednika, który nabył te wyroby z zastosowaniem zerowej stawki akcyzy, w oparciu o art. 89 ust. 2 pkt 7 ustawy. Następnie wyroby te, bez zmiany opakowania jednostkowego oraz bez zmiany przeznaczenia, Wnioskodawca będzie sprzedawał i dostarczał dalszym pośrednikom lub hurtownikom w kraju, z krajów UE, jak i spoza UE.

W świetle zatem powyższego stwierdzić należy, że Wnioskodawca jest uprawniony do nabycia, a następnie dalszej odsprzedaży (w tym także w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej i eksportu) wyrobów energetycznych klasyfikowanych do kodu CN 2711 12, 2711 13, 2711 19 oraz CN 2901, znajdujących się w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów, przeznaczonych do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, opodatkowanych zerową stawką akcyzy (zawierających wliczony podatek w wysokości 0 zł, zgodnie z zasadą jednokrotności opodatkowania akcyzą), nawet w sytuacji, w której to inny podmiot na późniejszym etapie dokona sprzedaży detalicznej.

Równocześnie przepisy ustawy nie nakładają na podmioty dokonujące odsprzedaży, w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej i eksportu, nabytych wyrobów energetycznych klasyfikowanych do kodu CN 2711 12, 2711 13, 2711 19 oraz CN 2901, znajdujących się w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów, przeznaczonych do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, opodatkowanych zerową stawką akcyzy (zawierających wliczony podatek w wysokości 0 zł), dodatkowej dokumentacji umożliwiającej dokonanie tej odsprzedaży z stawką akcyzy określoną w art. 89 ust. 2 pkt 7 ustawy.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie przedstawionych we wniosku pytań uznać należy za prawidłowe.

Organ w tym miejscu zastrzega, że niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie w zakresie pytań Zainteresowanego dotyczących nabycia, a następnie dalszej odsprzedaży (w tym także w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej i eksportu) wyrobów energetycznych klasyfikowanych do kodu CN 2711 12, 2711 13, 2711 19 oraz CN 2901, znajdujących się w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów, przeznaczonych do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, opodatkowanych zerową stawką akcyzy na podstawie art. 89 ust. 2 pkt 7 ustawy.

Pozostałem kwestie opisane we wniosku, które nie zostały objęte zapytaniem, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa - rozpatrzone.

Odnosząc się kolei do powołanych w stanowisku Wnioskodawcy interpretacji indywidualnych Organ podkreśla, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie (por. prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 27 marca 2015 r. sygn. akt III SA/Łd 109/15).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność. Równocześnie w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Bieg powyższego terminu nie rozpoczyna się do dnia zakończenia okresu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID (art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl