0111-KDIB3-3.4013.175.2020.1.WR - Prowadzenie elektronicznej ewidencji wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 23 listopada 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-3.4013.175.2020.1.WR Prowadzenie elektronicznej ewidencji wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 sierpnia 2020 r. (data wpływu 14 września 2020 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku akcyzowego, w zakresie prowadzenia elektronicznej ewidencji wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie - jest prawidłowe

.

UZASADNIENIE

W dniu 14 września 2020 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku akcyzowego, w zakresie prowadzenia elektronicznej ewidencji wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest zarejestrowana dla celów podatku akcyzowego. Głównym przedmiotem jej działalności jest projektowanie i produkcja oryginalnych części zawieszeń, głównie amortyzatorów. W ramach prowadzonej działalności Spółka zużywa wyroby objęte zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie.

Wnioskodawca zamierza rozpocząć prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie prowadzonej przez podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o której mowa w art. 138f ust. 1 pkt 3 ustawy akcyzowej, w formie elektronicznej z wykorzystaniem rozwiązania opartego o program Microsoft® Excel®, z zaimplementowanymi funkcjonalnościami napisanymi w języku programowania VBA (Visual Basic for Applications) - dalej jako: "rozwiązanie".

Rozwiązanie będzie oparte o odpowiednio skonfigurowane i połączone ze sobą pliki w formacie.xlsm (format.xlsm umożliwia rozbudowanie standardowych arkuszy kalkulacyjnych w programie Microsoft® Excel® o programowanie VBA oraz makro polecenia, tj. umożliwia implementację algorytmów). Baza danych w formacie.xlsm zostanie zainstalowana w określonej lokalizacji sieciowej (dysku sieciowym) i będzie stanowiła bazę danych (dalej: "Baza danych"), w której ewidencjonowane będą wymagane przez ustawę akcyzową i akty wykonawcze do niej dane. Wszystkie makra oraz zakładki zostaną zabezpieczone hasłem, co uniemożliwi jakąkolwiek ingerencję w dane wprowadzone już w Bazę danych, w szczególności niemożliwe będzie ich trwałe usunięcie. Hasło zostanie zdefiniowane przez zewnętrzny podmiot lub określone losowo - będzie to stanowiło dalsze zabezpieczenie wprowadzonych do ewidencji danych przed ich zniekształceniem lub utratą.

Uzupełnianie danych w Bazie danych następować będzie przez powiązany z nim plik w formacie.xlsm stanowiący bramkę komunikacyjną (dalej: "Interfejs użytkownika"). Spółka określi użytkowników ewidencji elektronicznej, których identyfikacja następować będzie poprzez ich login do systemu operacyjnego. Próba komunikacji z Bazą danych przez użytkownika niewskazanego uprzednio przez administratora zakończy się niepowodzeniem, co zabezpieczy ewidencję akcyzową przed dostępem (dodawaniem wpisów, podglądem istniejących wpisów) przez osoby nieupoważnione.

Prawidłowo określony użytkownik będzie mógł - poprzez Interfejs użytkownika - komunikować się z Bazą danych. Zakres czynności, które będzie mógł wykonywać użytkownik obejmie:

1.

dodawanie wpisów do Bazy danych w zakresie wymaganym przez ustawę akcyzową i akty wykonawcze do niej, w szczególności rozporządzenie ws. ewidencji;

2.

korygowanie wpisów już dokonanych - niemożliwym będzie trwałe usunięcie wpisów w ewidencji, natomiast możliwa będzie korekta wpisów już istniejących, z tym że zastosowane makra oraz programowanie VBA spowodują, iż będzie możliwy podgląd wpisów w brzmieniu przed ich korektą, wskazana będzie data dokonania korekty, jej przyczyna oraz osoba użytkownika, który jej dokonał;

3.

wgląd w treść dokonywanych wpisów poprzez wygenerowanie raportu (podglądu ewidencji) według zdefiniowanych kryteriów (np. kodu CN, daty), wygenerowanie raportu w formacie.pdf oraz jego wydrukowanie.

Rozwiązanie będzie pozwalało na drukowanie wpisów i raportów z ewidencji we wskazanymi zakresie i za wskazane okresy (dni, miesiące, lata), w porządku chronologicznym.

Dodatkowo, każde uruchomienie i zamknięcie Interfejsu użytkownika spowoduje stworzenie i zapisanie kopii zapasowej Bazy danych (ewidencji) w określonej lokalizacji sieciowej. Wszystkie makra oraz zakładki zostaną zabezpieczone hasłem, co uniemożliwi jakąkolwiek ingerencję w dane zapisane już w kopii zapasowej Bazy danych, w szczególności niemożliwe będzie ich trwałe usunięcie. Hasło zostanie zdefiniowane przez zewnętrzny podmiot lub określone losowo - będzie to stanowiło dalsze zabezpieczenie wprowadzonych do ewidencji danych przed ich zniekształceniem lub utratą.

Tak przygotowane rozwiązanie oparte o arkusze Excel miałoby składać się na ewidencję akcyzową prowadzoną w formie elektronicznej. Zostanie ona uzupełniona o pisemną instrukcję obsługi rozwiązania, dodatkowa jej konfiguracja, stosowane algorytmy i makra będą zgodne z instrukcją obsługi programu Microsoft® Excel®.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle przepisów ustawy akcyzowej oraz rozporządzenia ws. ewidencji, można stwierdzić, że ewidencja w formie elektronicznej, którą na podstawie art. 138p ust. 1 ustawy akcyzowej zamierza prowadzić Spółka, spełniać będzie wymogi wskazane w § 9 ust. 1-3 rozporządzenia ws. ewidencji?

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przepisów ustawy akcyzowej oraz rozporządzenia ws. ewidencji, należy stwierdzić, że ewidencja w formie elektronicznej, którą na podstawie art. 138p ust. 1 ustawy akcyzowej zamierza prowadzić Spółka, spełniać będzie wymogi wskazane w § 9 ust. 1-3 rozporządzenia ws. ewidencji.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy

Jak stanowi art. 138p ust. 1 ustawy akcyzowej, ewidencje i inne dokumentacje, o których mowa w art. 138a-138I i art. 138o, tj.:

1.

ewidencja składów podatkowych;

2.

ewidencja zarejestrowanych wysyłających;

3.

ewidencja wyrobów nabywanych wewnątrzwspólnotowo;

4.

księgi kontroli nad produkcją alkoholu etylowego, obrotem nim i jego zużyciem;

5.

ewidencja dokumentów handlowych;

6.

ewidencja wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie;

7.

ewidencja suszu tytoniowego;

8.

ewidencja energii elektrycznej;

9.

ewidencja wyrobów węglowych;

10.

ewidencja wyrobów gazowych;

11.

ewidencje rodzaju, ilości i wartości wyrobów akcyzowych określonych w art. 118 ust. 1 pkt 1-3 i 6 u.p.a.;

12.

ewidencja znaków akcyzy;

13.

dokumentacja podmiotów z branży winiarskiej i browarniczej

mogą być prowadzone w formie papierowej lub elektronicznej.

Na podstawie delegacji ustawowej z art. 138s ustawy akcyzowej, w rozporządzeniu ws. ewidencji określony został m.in. sposób prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 138a ust. 1, art. 138b, art. 138c, art. 138e, art. 138f i art. 138h-138i, uwzględniający konieczność zapewnienia właściwej kontroli nad wyrobami akcyzowymi oraz wydanymi znakami akcyzy, a także właściwego poboru akcyzy od wyrobów akcyzowych i funkcjonowania zwolnień od akcyzy.

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji, do prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej może być wykorzystywany więcej niż jeden program komputerowy.

Jak Spółka wskazała w opisie zdarzenia przyszłego, rozwiązanie miałoby się opierać o współpracujące ze sobą pliki.xlsm (obsługiwane przez program Microsoft® Excel®), Spółka wykorzystywałby więc de facto jeden program komputerowy, lecz uzupełniony o odpowiednio skonfigurowane pliki.

W myśl § 9 ust. 2 rozporządzenia ws. ewidencji, dokumentacja w formie elektronicznej prowadzona jest zgodnie z pisemną instrukcją obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia tej dokumentacji.

Ewidencja, którą zamierza prowadzić Wnioskodawca prowadzona będzie zgodnie z pisemną instrukcją obsługi programu komputerowego - pakietu Microsoft® Excel® oraz pisemną wewnętrzną instrukcją obsługi Bazy danych oraz Interfejsu Użytkownika.

§ 9 ust. 2 rozporządzenia ws. ewidencji wskazuje, że dokumentacja w formie elektronicznej prowadzona jest w taki sposób, aby:

1.

umożliwiała wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz zapewniała ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą;

2.

umożliwiała dokonywanie korekty danych wyłącznie przy opatrzeniu jej adnotacją osoby dokonującej tej korekty oraz daty jej dokonania;

3.

pozwalała na drukowanie wpisów i raportów, o których mowa w § 7 rozporządzenia, w porządku chronologicznym;

4.

uniemożliwiała usuwanie wpisów.

Rozwiązanie, którego wdrożenie rozważa Spółka, spełnia zadość wszystkim wymogom określonym w przywołanym przepisie. W szczególności Interfejs użytkownika pozwala zdefiniowanym użytkownikom uzyskać wgląd w dokonane wpisy, jednocześnie zapewniając ochronę wpisów przed utratą lub zniekształceniem - ani użytkownik, ani administrator nie jest w stanie trwale usunąć wpisów znajdujących się w Bazie danych. Wszystkie makra oraz zakładki zostaną zabezpieczone hasłem, co uniemożliwi jakąkolwiek ingerencję w dane wprowadzone już w Bazę danych, w szczególności niemożliwe będzie ich trwałe usunięcie. Hasło zostanie zdefiniowane przez zewnętrzny podmiot lub określone losowo - będzie to stanowiło dalsze zabezpieczenie wprowadzonych do ewidencji danych przed ich zniekształceniem lub utratą. Nadto, korekta wpisów już dokonanych możliwa będzie jedynie po wskazaniu przyczyny korekty, a data zmiany oraz użytkownik jej dokonujący będzie automatycznie uzupełniany przez Interfejs użytkownika. Ponadto, będzie możliwy podgląd wpisów w brzmieniu przed ich korektą. Spółka określi użytkowników ewidencji elektronicznej, których identyfikacja następować będzie poprzez ich login do systemu operacyjnego. Próba komunikacji z Bazą danych przez użytkownika niewskazanego uprzednio przez administratora zakończy się niepowodzeniem, co zabezpieczy ewidencję akcyzowy przed dostępem (dodawaniem wpisów, podglądem istniejących wpisów) przez osoby nieupoważnione.

Interfejs użytkownika umożliwi wyświetlenie wpisów w porządku chronologicznym, jak również według innych, zdefiniowanych kryteriów, a następnie ich wydrukowanie.

Ponadto, zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ewidencji, kopię dokumentacji w formie elektronicznej podmiot przechowuje na informatycznym nośniku danych w sposób zapewniający ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą, lub w formie wydruku sporządzonego za okresy jednodniowe.

W przedstawionym we wniosku schemacie prowadzenia dokumentacji, Wnioskodawca przechowuje ewidencję w formie Bazy danych na dysku sieciowym. Dodatkowo, na bieżąco tworzone są jej kopie zapasowe. Każde uruchomienie i zamknięcie Interfejsu użytkownika spowoduje stworzenie i zapisanie kopii zapasowej Bazy danych (ewidencji) w określonej lokalizacji sieciowej. Wszystkie makra oraz zakładki zostaną zabezpieczone hasłem, co uniemożliwi jakąkolwiek ingerencję w dane zapisane już w kopii zapasowej Bazy danych, w szczególności niemożliwe będzie ich trwale usunięcie. Hasło zostanie zdefiniowane przez zewnętrzny podmiot lub określone losowo - będzie to stanowiło dalsze zabezpieczenie wprowadzonych do ewidencji danych przed ich zniekształceniem lub utratą. Należy zatem uznać, iż spełniony jest warunek, o którym mowa w przytoczonym przepisie.

Spółka wskazuje, że mając na uwadze powyżej przedstawione argumenty, w świetle przepisów ustawy akcyzowej oraz rozporządzenia ws. ewidencji, należy stwierdzić, że ewidencja w formie elektronicznej, którą na podstawie art. 138p ust. 1 ustawy akcyzowej zamierza prowadzić Spółka, spełniać będzie wymogi wskazane w § 9 ust. 1-3 rozporządzenia ws. ewidencji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą" lub "ustawą o podatku akcyzowym" - ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą", wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 138f ustawy:

1. Ewidencję wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie prowadzą:

1.

zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca;

2.

podmiot pośredniczący;

3.

podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, z wyłączeniem podmiotu zużywającego, który wyłącznie używa do celów opałowych pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00.

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna umożliwiać w szczególności ustalenie ilości i rodzaju wysłanych lub otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, daty wysłania lub odbioru tych wyrobów, a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania oraz uzyskanie informacji o e-DD.

Stosownie do art. 138p ustawy:

1. Ewidencje i inne dokumentacje, o których mowa w art. 138a-138I i art. 138o, prowadzi się w formie papierowej lub elektronicznej.

2. Ewidencje, o których mowa w art. 138a-138c i art. 138e-138I, mogą zostać zastąpione dokumentacją prowadzoną na podstawie przepisów prawa podatkowego innych niż przepisy o akcyzie, albo na podstawie przepisów o rachunkowości, pod warunkiem że dokumentacja ta zawiera wszystkie dane wymagane dla danej ewidencji.

Ewidencje i inne dokumentacje, o których mowa w art. 138a-138o, powinny być przechowywane do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone - art. 138q ust. 1 ustawy.

Na podstawie art. 138s. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1.

szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w ewidencjach, o których mowa w art. 138a ust. 1, art. 138b, art. 138c, art. 138e-138g i art. 138I, oraz protokołach, o których mowa w art. 138m ust. 1,

2.

sposób prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 138a ust. 1, art. 138b, art. 138c, art. 138e-138I,

3.

wzory ewidencji, o której mowa w art. 138I, oraz wzory protokołów, o których mowa w art. 138m ust. 1 pkt 2-4,

4.

rodzaje ksiąg kontroli, o których mowa w art. 138d ust. 1, szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w tych księgach, oraz wzory tych ksiąg, a także sposób ich prowadzenia,

5. rodzaje dokumentacji, o której mowa w art. 138o, szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w tej dokumentacji, oraz jej wzory, a także sposób jej prowadzenia - uwzględniając konieczność zapewnienia właściwej kontroli nad wyrobami akcyzowymi oraz wydanymi znakami akcyzy, a także właściwego poboru akcyzy od wyrobów akcyzowych i funkcjonowania zwolnień od akcyzy.

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz. U. z 2019 r. poz. 2534), rozporządzenie określa:

1.

szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w ewidencjach, o których mowa w art. 138a ust. 1, art. 138b, art. 138c, art. 138e-138g i art. 138I ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą", oraz protokołach, o których mowa w art. 138m ust. 1 ustawy;

2.

sposób prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 138a ust. 1, art. 138b, art. 138c, art. 138e-138I ustawy;

3.

wzory ewidencji, o której mowa w art. 138I ustawy, oraz protokołów, o których mowa w art. 138m ust. 1 pkt 2-4 ustawy;

4.

rodzaje ksiąg kontroli, o których mowa w art. 138d ust. 1 ustawy, szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w tych księgach, oraz ich wzory, a także sposób ich prowadzenia;

5.

rodzaje dokumentacji, o której mowa w art. 138o ustawy, szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w tej dokumentacji, oraz jej wzory, a także sposób jej prowadzenia.

Ewidencje, o których mowa w art. 138a ust. 1, art. 138b, art. 138c, art. 138e-138I ustawy, księgi kontroli, o których mowa w art. 138d ust. 1 ustawy, oraz dokumentacja, o której mowa w art. 138o ustawy, zwane w niniejszym rozdziale "dokumentacją", prowadzone są w sposób ciągły i umożliwiający identyfikację poszczególnych rodzajów wyrobów akcyzowych oraz podlegających wpisaniu czynności lub stanów faktycznych związanych z wyrobami akcyzowymi, znakami akcyzy lub dokumentami handlowymi towarzyszącymi przemieszczaniu wyrobów akcyzowych - § 2 ust. 1 rozporządzenia.

Wpisów do dokumentacji dokonuje się niezwłocznie po zakończeniu czynności lub zaistnieniu stanu faktycznego, podlegających wpisaniu, nie później jednak niż następnego dnia roboczego - § 2 ust. 2 rozporządzenia.

W przypadku informacji dotyczących zużywanych wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, których ilość ustalana jest na podstawie współczynnikowo określonego poziomu ich zużycia przez poszczególne urządzenia, wskazanego w dokumentacji prowadzonej przez podmiot zużywający - wpisów do ewidencji, o której mowa w art. 138f ustawy, prowadzonej przez podmiot zużywający, dokonuje się raz w miesiącu, po zweryfikowaniu ilości podczas dokładnej i rzeczywistej kontroli zużycia. (§ 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia).

Podmiot prowadzący ewidencję w formie elektronicznej przekazuje na żądanie właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego raport z ewidencji we wskazanym zakresie i za wskazane miesiące, w terminie 14 dni od dnia doręczenia żądania - § 7 rozporządzenia.

Zgodnie z § 9 rozporządzenia:

1. Do prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej może być wykorzystywany więcej niż jeden program komputerowy.

2. Dokumentacja w formie elektronicznej prowadzona jest zgodnie z pisemną instrukcją obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia tej dokumentacji i w taki sposób, aby:

1.

umożliwiała wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz zapewniała ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą;

2.

umożliwiała dokonywanie korekty danych wyłącznie przy opatrzeniu jej adnotacją osoby dokonującej tej korekty oraz daty jej dokonania;

3.

pozwalała na drukowanie wpisów i raportów, o których mowa w § 7, w porządku chronologicznym;

4.

uniemożliwiała usuwanie wpisów.

3. Podmiot prowadzący dokumentację w formie elektronicznej przechowuje kopię dokumentacji zapisaną na informatycznym nośniku danych, w sposób zapewniający ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą, lub w formie wydruku sporządzonego za okresy jednodniowe.

Stosownie do § 38 rozporządzenia:

1. Ewidencja, o której mowa w art. 138f ustawy, prowadzona w formie papierowej, składa się z odrębnych części, które zawierają dane dotyczące wyrobów akcyzowych:

1.

wysłanych przez podmiot prowadzący ewidencję;

2.

otrzymanych przez podmiot prowadzący ewidencję;

3.

zużytych na cele uprawniające do zwolnienia od akcyzy przez podmiot prowadzący ewidencję;

4.

magazynowanych przez podmiot prowadzący ewidencję;

5.

magazynowanych przez podmiot pośredniczący w jednym zbiorniku z wyrobami akcyzowymi, które nie są zwolnione od akcyzy.

2. Część ewidencji, dotycząca wysłanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, zawiera:

1.

nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN);

2.

ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku określenia w e-DD albo dokumencie zastępującym e-DD ilości gazu płynnego dostarczanego do podmiotu zużywającego w litrach - ilości tego gazu w litrach, pod warunkiem podania parametrów przeliczenia masy na objętość;

3.

datę wysłania wyrobów akcyzowych;

4.

numer referencyjny e-DD, a jeżeli System jest niedostępny - lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-DD, na podstawie których wyroby akcyzowe zwolnione zostały przemieszczone.

3. Część ewidencji, dotycząca otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, zawiera:

1.

nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN);

2.

ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku określenia w e-DD albo dokumencie zastępującym e-DD ilości gazu płynnego dostarczanego do podmiotu zużywającego w litrach - ilości tego gazu w litrach, pod warunkiem podania parametrów przeliczenia masy na objętość;

3.

numer referencyjny e-DD, a jeżeli System jest niedostępny - lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-DD, na podstawie których wyroby akcyzowe zwolnione zostały przemieszczone;

4.

datę otrzymania wyrobów akcyzowych.

4. Część ewidencji, dotycząca wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, zużytych na cele uprawniające do zwolnienia, zawiera:

1.

nazwy zużytych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN);

2.

sposób zużycia wyrobów akcyzowych;

3.

ilości zużytych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku określenia w e-DD albo dokumencie zastępującym e-DD ilości gazu płynnego dostarczanego do podmiotu zużywającego w litrach - ilości tego gazu w litrach, pod warunkiem podania parametrów przeliczenia masy na objętość;

4.

datę zużycia wyrobów akcyzowych.

5. Część ewidencji, dotycząca magazynowanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, zawiera:

1.

nazwy magazynowanych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN);

2.

ilości magazynowanych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku określenia w e-DD albo dokumencie zastępującym e-DD ilości gazu płynnego dostarczanego do podmiotu zużywającego w litrach - ilości tego gazu w litrach, pod warunkiem podania parametrów przeliczenia masy na objętość.

6. Część ewidencji, dotycząca wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, magazynowanych w jednym zbiorniku z wyrobami akcyzowymi, które nie są zwolnione od akcyzy, zawiera:

1.

oznaczenie numeru zbiornika;

2.

nazwy wyrobów akcyzowych zwolnionych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN);

3.

nazwy wyrobów akcyzowych, które nie są zwolnione, wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz wskazaniem, jaki posiadają status;

4.

ilości wyrobów akcyzowych, o których mowa w pkt 2 i 3, w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku określenia w e-DD albo dokumencie zastępującym e-DD ilości gazu płynnego dostarczanego do podmiotu zużywającego w litrach - ilości tego gazu w litrach, pod warunkiem podania parametrów przeliczenia masy na objętość;

5.

datę wprowadzenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w pkt 2 i 3, do zbiornika;

6.

datę wyprowadzenia wyrobów, o których mowa w pkt 2 i 3, ze zbiornika.

7. W przypadku podmiotu zużywającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. b ustawy, korzystającego ze zwolnień od akcyzy ze względu na przeznaczenie, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, nie stosuje się ust. 1-4. Ewidencję wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, prowadzoną przez ten podmiot, stanowi zbiór wydruków e-DD albo dokumentów zastępujących e-DD, na podstawie których wyroby akcyzowe zwolnione zostały dostarczone temu podmiotowi.

Ewidencja, o której mowa w art. 138f ustawy, prowadzona w formie elektronicznej, powinna umożliwiać wygenerowanie zestawień danych określonych w § 38 (§ 39 rozporządzenia)

Z przedstawionych wyżej przepisów wynika, że ustawodawca wymaga od określonych podmiotów prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych. Ewidencja powinna być prowadzona w sposób ciągły i umożliwiający identyfikację poszczególnych rodzajów wyrobów akcyzowych oraz podlegających wpisaniu czynności lub stanów faktycznych związanych z wyrobami akcyzowymi, znakami akcyzy lub dokumentami handlowymi towarzyszącymi przemieszczaniu wyrobów akcyzowych. Wpisów do ewidencji dokonuje się niezwłocznie po zakończeniu czynności lub zaistnieniu stanu faktycznego, podlegających wpisaniu, nie później jednak niż następnego dnia roboczego.

W przypadku wyboru prowadzenia ewidencji przez podmiot obowiązany do jej prowadzenia, w wersji elektronicznej, ewidencja ta winna być prowadzona zgodnie z pisemną instrukcją obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia tej dokumentacji i w taki sposób, aby:

1.

umożliwiała wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz zapewniała ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą;

2.

umożliwiała dokonywanie korekty danych wyłącznie przy opatrzeniu jej adnotacją osoby dokonującej tej korekty oraz daty jej dokonania;

3.

pozwalała na drukowanie wpisów i raportów z ewidencji w porządku chronologicznym;

4.

uniemożliwiała usuwanie wpisów.

Nadto, na żądanie właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego podmiot obowiązany do prowadzenia ewidencji jest zobligowany do przekazania raportu z ewidencji we wskazanym zakresie i za wskazane miesiące, w terminie 14 dni od dnia doręczenia żądania.

Jednocześnie podmiot prowadzący ewidencję w wersji elektronicznej ma obowiązek przechowywać kopię dokumentacji zapisaną na informatycznym nośniku danych, w sposób zapewniający ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą, lub w formie wydruku sporządzonego za okresy jednodniowe.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza rozpocząć prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie prowadzonej przez podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o której mowa w art. 138f ust. 1 pkt 3 ustawy akcyzowej, w formie elektronicznej z wykorzystaniem rozwiązania opartego o program Microsoft® Excel®, z zaimplementowanymi funkcjonalnościami napisanymi w języku programowania VBA (Visual Basic for Applications).

Rozwiązanie będzie oparte o odpowiednio skonfigurowane i połączone ze sobą pliki w formacie.xlsm (format.xlsm umożliwia rozbudowanie standardowych arkuszy kalkulacyjnych w programie Microsoft® Excel® o programowanie VBA oraz makro polecenia, tj. umożliwia implementację algorytmów). Baza danych w formacie.xlsm zostanie zainstalowana w określonej lokalizacji sieciowej (dysku sieciowym) i będzie stanowiła bazę danych, w której ewidencjonowane będą wymagane przez ustawę akcyzową i akty wykonawcze do niej dane.

Wszystkie makra oraz zakładki zostaną zabezpieczone hasłem, co uniemożliwi jakąkolwiek ingerencję w dane wprowadzone już w bazę danych, w szczególności niemożliwe będzie ich trwałe usunięcie. Hasło zostanie zdefiniowane przez zewnętrzny podmiot lub określone losowo - będzie to stanowiło dalsze zabezpieczenie wprowadzonych do ewidencji danych przed ich zniekształceniem lub utratą.

Uzupełnianie danych w bazie danych następować będzie przez powiązany z nim plik w formacie.xlsm stanowiący bramkę komunikacyjną (Interfejs użytkownika). Spółka określi użytkowników ewidencji elektronicznej, których identyfikacja następować będzie poprzez ich login do systemu operacyjnego. Próba komunikacji z bazą danych przez użytkownika niewskazanego uprzednio przez administratora zakończy się niepowodzeniem, co zabezpieczy ewidencję akcyzową przed dostępem (dodawaniem wpisów, podglądem istniejących wpisów) przez osoby nieupoważnione.

Prawidłowo określony użytkownik będzie mógł - poprzez interfejs użytkownika - komunikować się z bazą danych. Zakres czynności, które będzie mógł wykonywać użytkownik obejmie:

1.

dodawanie wpisów do bazy danych w zakresie wymaganym przez ustawę akcyzową i akty wykonawcze do niej, w szczególności rozporządzenie ws. ewidencji;

2.

korygowanie wpisów już dokonanych - niemożliwym będzie trwałe usunięcie wpisów w ewidencji, natomiast możliwa będzie korekta wpisów już istniejących, z tym że zastosowane makra oraz programowanie VBA spowodują, iż będzie możliwy podgląd wpisów w brzmieniu przed ich korektą, wskazana będzie data dokonania korekty, jej przyczyna oraz osoba użytkownika, który jej dokonał;

3.

wgląd w treść dokonywanych wpisów poprzez wygenerowanie raportu (podglądu ewidencji) według zdefiniowanych kryteriów (np. kodu CN, daty), wygenerowanie raportu w formacie.pdf oraz jego wydrukowanie.

Rozwiązanie będzie pozwalało na drukowanie wpisów i raportów z ewidencji we wskazanymi zakresie i za wskazane okresy (dni, miesiące, lata), w porządku chronologicznym.

Dodatkowo, każde uruchomienie i zamknięcie interfejsu użytkownika spowoduje stworzenie i zapisanie kopii zapasowej bazy danych (ewidencji) w określonej lokalizacji sieciowej. Wszystkie makra oraz zakładki zostaną zabezpieczone hasłem, co uniemożliwi jakąkolwiek ingerencję w dane zapisane już w kopii zapasowej bazy danych, w szczególności niemożliwe będzie ich trwałe usunięcie. Hasło zostanie zdefiniowane przez zewnętrzny podmiot lub określone losowo - będzie to stanowiło dalsze zabezpieczenie wprowadzonych do ewidencji danych przed ich zniekształceniem lub utratą.

Tak przygotowane rozwiązanie oparte o arkusze Excel miałoby składać się na ewidencję akcyzową prowadzoną w formie elektronicznej. Zostanie ona uzupełniona o pisemną instrukcję obsługi rozwiązania, dodatkowa jej konfiguracja, stosowane algorytmy i makra będą zgodne z instrukcją obsługi programu Microsoft® Excel®.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, z którego wynika, że prowadzona przez Wnioskodawcę baza danych (ewidencja) będzie zawierała wymagane przez ustawę i akty wykonawcze do niej dane oraz będzie zapewniała w szczególności wgląd w treść dokonywanych wpisów, zapewniała ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą, umożliwiała dokonywanie korekty danych wyłącznie przy opatrzeniu jej adnotacją osoby dokonującej tej korekty oraz daty jej dokonania, pozwalała na drukowanie wpisów i raportów z ewidencji według zidentyfikowanych kryteriów we wskazanym zakresie w porządku chronologicznym oraz uniemożliwiała usuwanie wpisów, stwierdzić należy że w ocenie Organu prowadzona w powyższy sposób ewidencja będzie spełniać wymogi wskazane w § 9 ust. 1-3 rozporządzenia w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy.

Stanowisko Wnioskodawcy względem przedstawionego we wniosku pytania uznać tym samym należy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Organ zaznacza, że niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie w zakresie zapytania Zainteresowanego i została wydana w oparciu o przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego.

Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność. Równocześnie w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych - art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej.

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl