Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 19 października 2020 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB3-3.4013.161.2020.1.WR
Akcyza od środków natłuszczających przeznaczonych i wykorzystywanych do obróbki skór w procesie garbowania i wykańczania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 31 sierpnia 2020 r. (data wpływu 31 sierpnia 2020 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku akcyzowego jest:

* prawidłowe w zakresie uznania środków natłuszczających przeznaczonych i wykorzystywanych do obróbki skór w procesie garbowania i wykańczania, o kodach CN 3403 11 00 i 3403 91 00 za wyroby akcyzowe;

* prawidłowe w zakresie opodatkowania akcyzą wewnątrzwspólnotowego nabycia środków natłuszczających wykorzystywanych do obróbki skór w procesie garbowania i wykańczania sklasyfikowanych do kodu CN 3403 11 00 i 3403 91 00, stawką 0 złotych.

UZASADNIENIE

W dniu 31 sierpnia 2020 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie:

* uznania środków natłuszczających przeznaczonych i wykorzystywanych do obróbki skór w procesie garbowania i wykańczania, o kodach CN 3403 11 00 i 3403 91 00 za wyroby akcyzowe oraz

* opodatkowania akcyzą wewnątrzwspólnotowego nabycia środków natłuszczających wykorzystywanych do obróbki skór w procesie garbowania i wykańczania sklasyfikowanych do kodu CN 3403 11 00 i 3403 91 00, stawką 0 złotych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Firma (...) z siedzibą w (...), ul. (...), NIP (...), prowadzi działalność handlową polegającą na sprzedaży chemii garbarskiej i futrzarskiej. Wnioskodawca kupuje w krajach Unii Europejskiej - Włochy i Hiszpania. Środki sprzedawane są do producentów skór i futer, czyli garbarni, na terenie Polski.

Część tych towarów jest klasyfikowana, jako preparaty smarowe, pod kodem CN 3403. Zgodnie z kartami charakterystyki są to produkty natłuszczające z przeznaczeniem do wyprawy skór licowych i futerkowych. Preparaty tłuszczowe używane w procesach garbarskich są wodnymi emulsjami olejów. Dzielą się one na produkty oparte na naturalnych lub syntetycznych olejach. Produkty te maja różną koncentrację, najczęściej od 42-70% (rzadko 90%). Koncentracja określa zawartość tłuszczu w wodnej emulsji. Kolor i konsystencja tych emulsji jest bardzo różna - od klarownych do mętnych, w kolorach od żółtych do ciemnobrązowych. W zależności od zastosowania i właściwości emulsje te są płynne lub w postaci gęstej mazi, pasty, do bardziej stałych. Wszystkie te produkty są emulgowane w wodzie i wprowadzane do skór w wodnym środowisku podczas procesu natłuszczania (czyli wprowadzania do skór tłuszczu, aby mechanicznie izolować włókna kolagenowe i zapobiegać ich sklejaniu). Celem natłuszczania skór wygarbowanych jest nadanie im odpowiedniej miękkości, zwiększenie ciągliwości i podwyższenie odporności na działanie wody.

Wszystkie te produkty są wykorzystywane w zakładach garbarskich, nie mają nic wspólnego z produkcją paliw, a z uwagi na to, że są wodnymi emulsjami - nie nadają się one w żadnym względzie do uszlachetniania paliw płynnych. Jednocześnie Wnioskodawca oświadcza, że nie prowadzi składu podatkowego. Wyroby sklasyfikowane pod kodem CN 3403 są przeznaczone do celów innych niż na cele napędowe, opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

1. Czy środki natłuszczające przeznaczone i wykorzystywane do obróbki skór w procesie garbowania i wykańczania sklasyfikowane pod kodem CN 3403 11 00 i CN 3403 91 00 są wyrobami akcyzowymi?

2. Czy akcyza dla nich przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym wynosi zero?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z posiadanymi przez Wnioskodawcę danymi, sposób wykorzystywania sprzedawanych przez Wnioskodawcę, jak i przez firmy, które zakupują od Wnioskodawcy przedmiotowe preparaty smarowe upoważnia Wnioskodawcę do stosowania stawki na poziomie zerowym.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z późn. zm.) wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Do wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy zalicza się wyroby objęte pozycją CN 3403 (art. 86 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym). W załączniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym, pod pozycją 37, kod CN 3403, wskazano preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na smarach) oraz preparaty w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, z wyłączeniem preparatów zawierających, jako środek zasadniczy, 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z materiałów bitumicznych. W załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, nie wymieniono wyrobów o kodzie CN 3403.

Stosownie do artykułu 89 ust. 2c ustawy o podatku akcyzowym stawka akcyzy na wyroby energetyczne niewymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

Reasumując:

1. Wyroby akcyzowe klasyfikowane do kodu CN 3403 są wyrobami energetycznymi, które są wymienione w załączniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym, a nie są jednocześnie wymienione w załączniku nr 2 do tej ustawy

2. Do wyrobów o kodzie CN 3403 11 00 i CN 3403 91 00 zalicza się preparaty do obróbki materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów.

3. Wyroby o kodach 3403 11 00 i CN 3403 91 00 pochodzące z nabycia wewnątrzwspólnotowego są przez firmę Wnioskodawcy przeznaczone do celów innych niż cele napędowe, opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników.

4. Wodne emulsje nie nadają się w żadnym względzie do uszlachetniania paliw płynnych.

Z powyższego wynika, że wyroby, o które pyta Wnioskodawca są:

* wyrobami innymi niż określone w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,

* wyrobami innymi niż określone w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy o podatku akcyzowym,

* wyrobami przeznaczonymi do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych, albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 722) zwanej dalej "ustawą" - ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą", wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Pod poz. 37 załącznika nr 1 do ustawy, pod kodem CN 3403, wymieniono preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na smarach) oraz preparaty w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, z wyłączeniem preparatów zawierających, jako składnik zasadniczy, 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1.

produkcja wyrobów akcyzowych;

2.

wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;

3.

import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;

4.

nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;

4a. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, dokonywane do składu podatkowego w celu objęcia ich procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli wprowadzenie tych wyrobów do składu podatkowego nie nastąpiło;

5.

wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;

6.

wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również:

1.

użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie:

a.

było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub

b.

nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy;

2.

dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy;

3.

sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy;

4.

nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej - art. 8 ust. 6 ustawy.

W myśl art. 86 ust. 1 pkt 5 ustawy do wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy zalicza się wyroby objęte pozycją CN 3403.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 11 lit. c ustawy stawka akcyzy dla preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją wynosi 1180,00 zł/1000 litrów.

Zgodnie natomiast z art. 89 ust. 2c ustawy stawka akcyzy na wyroby energetyczne niewymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

Biorąc pod uwagę cytowane wyżej przepisy oraz okoliczności sprawy przedstawionej przez Wnioskodawcę, wskazać w pierwszej kolejności należy, że wyroby akcyzowe klasyfikowane do kodu CN 3403 są wyrobami energetycznymi, które są wymienione w załączniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym, a nie są jednocześnie wyrobami wymienionymi w załączniku nr 2 do tej ustawy.

Równocześnie zauważyć należy, że w opisie pozycji 37 załącznika nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym wśród wyrobów akcyzowych o kodzie CN 3403 należy wyróżnić preparaty smarowe oraz preparaty w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów.

Powyższe oznacza, że ustawodawca w ramach pozycji CN 3403 odróżnia preparaty smarowe od preparatów w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów. Takie odróżnienie przez ustawodawcę ma bezpośrednie przełożenie na opodatkowanie tych wyrobów określoną stawką i możliwość ewentualnego zastosowania zwolnienia.

Analiza bowiem wskazanej wyżej treści poz. 37 załącznika nr 1 do ustawy oraz art. 89 ust. 1 pkt 11 lit. c ustawy prowadzi do wniosku, że stawką określoną w art. 89 ust. 1 pkt 11 lit. c ustawy mogą zostać objęte wyłącznie wyroby akcyzowe określone w tych przepisach.

Oznacza to, że stawką określoną w art. 89 ust. 1 pkt 11 lit. c ustawy o podatku akcyzowym zostały objęte jedynie preparaty smarowe o kodzie CN 3403 z wyłączeniem smarów plastycznych.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej spraw wskazać należy, że wyroby akcyzowe, tj. preparaty w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, które są klasyfikowane do kodu CN 3403 nie są objęte stawką akcyzy określoną w art. 89 ust. 1 pkt 11 lit. c ustawy o podatku akcyzowym. Jednocześnie dla tych wyrobów, jeśli są przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, ustawodawca przewidział opodatkowanie stawką w wysokości 0 zł, zgodnie z art. 89 ust. 2c ustawy.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność handlową polegającą na sprzedaży chemii garbarskiej i futrzarskiej. Wnioskodawca kupuje w krajach Unii Europejskiej - we Włoszech i w Hiszpanii. Środki sprzedawane są do producentów skór i futer, czyli garbarni, na terenie Polski. Część tych towarów jest klasyfikowana, jako preparaty smarowe, pod kodem CN 3403. Zgodnie z kartami charakterystyki są to produkty natłuszczające z przeznaczeniem do wyprawy skór licowych i futerkowych.

Wszystkie te produkty są wykorzystywane w zakładach garbarskich, nie mają nic wspólnego z produkcją paliw, a z uwagi na to, że są wodnymi emulsjami nie nadają się one w żadnym względzie do uszlachetniania paliw płynnych. Wyroby sklasyfikowane do kodu CN 3403 są przeznaczone do celów innych niż na cele napędowe, opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników.

Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy są wyroby o kodach CN 3403 11 00 i 3403 91 00, które są przeznaczone i wykorzystywane do obróbki skór w procesie garbowania i wykańczania. W szczególności Wnioskodawca zastanawia się, czy wymienione wyroby są wyrobami akcyzowymi (pytanie nr 1), a także, czy nabycie wewnątrzwspólnotowe tych wyrobów będzie opodatkowane stawką 0 złotych (pytanie 2).

Stosownie do wyżej cytowanego art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy wyrobami akcyzowymi są m.in. wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym.

W tym miejscu wskazać należy, że wyroby o kodach CN 3403 11 00 i 3403 91 00 zostały wymienione w załączniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym, ponieważ mieszczą się one w zakresie pozycji 37 tego załącznika. Natomiast w myśl art. 86 ust. 1 pkt 5 wyroby te są wyrobami energetycznymi w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym.

Zatem wyroby o kodach 3403 11 00 i 3403 91 00, stanowiące przedmiot zapytania Wnioskodawcy, jako wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym, są wyrobami akcyzowymi.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pierwszego pytania jest prawidłowe.

W odpowiedzi na drugie pytanie wskazać należy, że w świetle tak przedstawionego stanu faktycznego wyroby, o których mowa we wniosku nie będą opodatkowane według stawki określonej w art. 89 ust. 1 pkt 11 lit. c ustawy o podatku akcyzowym. Nie oznacza to jednak, że wyroby o kodach CN 3403 11 00 i 3403 91 00 przeznaczone do obróbki skór w procesie garbowania i wykończania nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Ww. wyroby będą bowiem opodatkowane stawką 0 zł stosownie do przepisu art. 89 ust. 2c ustawy o podatku akcyzowym.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy względem drugiego pytania również należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Organ zaznacza również, że przedmiotowa interpretacja została wydana wyłącznie w zakresie zapytania Wnioskodawcy tj. w zakresie uznania wyrobów o kodach CN 3403 11 00 i 3403 91 00 za wyrób akcyzowy oraz opodatkowania tych wyrobów stawką 0 zł. Przedmiotowa interpretacja nie odnosi się do ewentualnych wątpliwości Wnioskodawcy w zakresie podatku akcyzowego związanych z innymi nabywanymi wewnątrzwspólnotowo wyrobami o kodzie CN 3403.

Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność. Równocześnie w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych - art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej.

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl