0111-KDIB3-3.4013.142.2022.2.MK, Obowiązki akcyzowe dotyczące nabywanej i zużywanej energii elektrycznej - Pismo wydane przez:... - OpenLEX

0111-KDIB3-3.4013.142.2022.2.MK - Obowiązki akcyzowe dotyczące nabywanej i zużywanej energii elektrycznej

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 23 sierpnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-3.4013.142.2022.2.MK Obowiązki akcyzowe dotyczące nabywanej i zużywanej energii elektrycznej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny prawnej skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku akcyzowym, dotyczące rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych i obowiązków deklaracyjnych względem nabywanej i zużywanej energii elektrycznej, jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

27 czerwca 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 27 czerwca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczący rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych i obowiązków deklaracyjnych względem nabywanej i zużywanej energii elektrycznej. Wniosek uzupełnili Państwo pismem z 22 sierpnia 2022 r., w odpowiedzi na wezwanie z 17 sierpnia 2022 r. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

(...) jest właścicielem dwóch farm fotowoltaicznych o mocy każda 0,990 MW zlokalizowanych w miejscowości (...). Od (...) r. posiadała koncesję nr (...) na wytwarzanie energii elektrycznej. Zarejestrowała się do CRPA (Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych) oraz składała deklaracje podatkowe AKC-4 z ilością zakupionej energii na potrzeby własne.

W brzmieniu obecnie obowiązujących przepisów mała instalacja elektryczna znajduje się w przedziale o mocy zainstalowanej większej niż 50 kW i nie większej niż 1 MW. W związku z powyższym w dniu (...). Spółce została cofnięta koncesja oraz otrzymała zaświadczenie o wpisie z Urzędu do Rejestru Wytwórców Energii w małej instalacji nr (...).

Dostawca energii elektrycznej został powiadomiony o utracie przez Spółkę koncesji oraz rozpoczął naliczać podatek akcyzowy na fakturach sprzedaży.

Ponad to należy zaznaczyć, że Spółka całą ilość wyprodukowanej energii sprzedaje do podmiotu posiadającego koncesję. Nie sprzedaje energii elektrycznej odbiorcy końcowemu.

Pytania

1) Czy Spółka z chwilą utraty koncesji powinna wyrejestrować się z CRPA?

2) Czy Spółka powinna zaprzestać składać deklaracje AKC-4 oraz odprowadzać podatek akcyzowy od zużytej energii?

Państwa stanowisko w sprawie

Ad. 1.

Z chwilą utraty koncesji tj. (...). Spółka powinna wyrejestrować się z CRPA ze względu na to, że nie jest płatnikiem podatku akcyzowego.

Ad. 2.

Z chwilą utraty koncesji tj. (...). Spółka winna zaprzestać składania deklaracji AKC-4 ponieważ całą wyprodukowaną energię sprzedaje podmiotowi, który posiada koncesję.

Nie sprzedaje energii odbiorcy końcowemu. Zakupiona ilość energii elektrycznej zużywana na potrzeby własne jest opodatkowana podatkiem akcyzowym z chwilą zakupu.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku względem sformułowanych pytań jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą":

Ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą", wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1, 5a, 19 i 21 ustawy, użyte w ustawie określenia oznaczają:

- wyroby akcyzowe - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy;

- Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych - rejestr podmiotów, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 1a;

- nabywca końcowy - podmiot nabywający energię elektryczną, nieposiadający koncesji na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.), z wyłączeniem:

a)

spółki prowadzącej giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 312 oraz z 2021 r. poz. 1505) nabywającej energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,

b)

towarowych domów maklerskich i domów maklerskich w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych nabywających energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych lub nabywających energię elektryczną na rachunek dającego zlecenie na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328, 355, 680, 1505, 1595 i 2140),

c)

giełdowej izby rozrachunkowej, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. lub spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywających energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,

d)

spółki prowadzącej jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi nabywającej energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji, o której mowa w art. 68a ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub w celu rozliczenia i rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym;

- sprzedaż - czynność faktyczną lub prawną, w której wyniku dochodzi do przeniesienia posiadania lub własności przedmiotu sprzedaży na inny podmiot.

W załączniku nr 1 do ustawy w poz. 33, pod kodem 2716 00 00 wymieniono energię elektryczną.

Jak stanowi art. 9 ust. 1 ustawy:

W przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1)

nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;

2)

sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię;

3)

zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2;

4)

zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię;

5)

import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;

6)

zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy:

Za zużycie energii elektrycznej nie uznaje się strat powstałych w wyniku przesyłania, dystrybucji lub magazynowania energii elektrycznej, z wyłączeniem energii zużytej w związku z jej przesyłaniem, dystrybucją lub magazynowaniem oraz energii elektrycznej pobranej nielegalnie.

Natomiast zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy:

Jeżeli w stosunku do energii elektrycznej powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Obrót energią elektryczną i jej zużycie w ww. okolicznościach podlega zatem z zasady opodatkowaniu akcyzą.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy:

W przypadku energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje:

1)

z dniem nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej przez nabywcę końcowego,

2)

z momentem wydania energii elektrycznej nabywcy końcowemu, w przypadku sprzedaży energii elektrycznej na terytorium kraju,

3)

z dniem zużycia energii elektrycznej, w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 6,

4)

z dniem powstania długu celnego, w przypadku importu energii elektrycznej przez nabywcę końcowego.

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy:

Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot będący nabywcą końcowym zużywającym energię elektryczną, jeżeli od tej energii nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy:

Zgłoszenia rejestracyjnego jest obowiązany dokonać:

1)

podmiot prowadzący działalność gospodarczą zamierzający:

a)

wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą - przed dniem wykonania pierwszej takiej czynności,

b)

wykonywać czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie - przed dniem wykonania pierwszej czynności z wykorzystaniem tych wyrobów,

c)

wykonywać czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie - przed dniem wykonania pierwszej czynności z wykorzystaniem tych wyrobów,

d)

dokonywać nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej lub dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie następuje, na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego - przed dniem dokonania pierwszego nabycia wewnątrzwspólnotowego tego alkoholu;

2)

podmiot zużywający nieprowadzący działalności gospodarczej, niebędący osobą fizyczną, zamierzający zużywać wyroby akcyzowe, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 - przed dniem pierwszego nabycia tych wyrobów;

3)

podmiot, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych spełniające warunki niszczenia wyrobów na podstawie przepisów odrębnych, do którego są wysyłane poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, w przypadku, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 1a - przed dniem wykonania pierwszej czynności w ramach niszczenia wyrobów akcyzowych;

4)

podmiot, który zamierza prowadzić działalność gospodarczą jako:

a)

pośredniczący podmiot węglowy,

b)

pośredniczący podmiot gazowy

- przed dniem rozpoczęcia tej działalności;

5)

podmiot, który został wyznaczony jako podmiot reprezentujący, o którym mowa w:

a) art. 13 ust. 5 - przed dniem dokonania pierwszego nabycia wewnątrzwspólnotowego przez odpowiednio nabywcę końcowego lub finalnego nabywcę gazowego, b) art. 13 ust. 5a - przed dniem rozpoczęcia działalności jako podmiot reprezentujący.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy:

Jeżeli podmiot zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych zaprzestał wykonywania działalności lub czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 albo 1a, jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia ich zaprzestania złożyć właściwemu dyrektorowi izby administracji skarbowej zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania tej działalności lub tych czynności. Przepisy art. 16 ust. 2b i 2c stosuje się odpowiednio.

Jak stanowi art. 24 ustawy:

W przypadku energii elektrycznej podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwego urzędu skarbowego, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:

1)

upłynął termin płatności wynikający z faktury, a jeżeli termin ten nie został określony - po miesiącu, w którym wystawiono fakturę - w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;

2)

upłynął termin płatności określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu dostaw energii elektrycznej albo, jeżeli termin ten nie został określony w umowie - upłynął termin płatności wynikający z faktury lub innego dokumentu wystawionego przez podatnika, z którego wynika zapłata należności za sprzedaną przez podatnika energię elektryczną, a jeżeli termin płatności nie został określony w umowie ani w fakturze lub w tym dokumencie albo gdy z faktury nie wynika należność za energię elektryczną sprzedaną w tym okresie - po miesiącu, w którym wystawiono fakturę lub ten dokument - w przypadku sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju;

3)

nastąpiło zużycie energii elektrycznej - w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 6.

Na wstępie oceny wskazać należy, że przedmiot opodatkowania akcyzą w przypadku energii elektrycznej został uregulowany w sposób szczególny poprzez wprowadzenie definicji nabywcy końcowego - podmiotu nabywającego energię elektryczną, nieposiadającego koncesji na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo energetyczne.

Zatem zgodnie z powyższą definicją wprowadzono zasadę opodatkowania akcyzą ostatniego etapu obrotu, czyli etapu wydania energii elektrycznej do konsumpcji nabywcy końcowemu przez podmiot posiadający koncesję, przy czym opodatkowaniu podlega także zużycie energii elektrycznej w ściśle określonych przez ustawodawcę okolicznościach. W konsekwencji opodatkowaniu akcyzą nie podlega wytwarzanie energii elektrycznej jak i energia elektryczna, która jest przedmiotem obrotu pomiędzy podmiotami posiadającymi koncesję, a także sprzedaż energii elektrycznej podmiotowi posiadającemu koncesje przez podmiot który tą energię elektryczną wyprodukował i nie jest podmiotem posiadającym koncesję.

Powyższe zasady mają zasadnicze przełożenie na obowiązki związane z szeroko pojętym obrotem energią elektryczną, w tym na te, które budzą wątpliwości Wnioskodawcy.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca posiada dwie farmy fotowoltaiczne. Od (...) Spółka posiadała koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej. Spółka zarejestrowała się do CRPA oraz składała deklaracje podatkowe AKC-4 z ilością zakupionej energii na potrzeby własne.

W dniu (...) Spółce została cofnięta koncesja a dostawca energii elektrycznej rozpoczął naliczać podatek akcyzowy na fakturach sprzedaży. Cała ilość wyprodukowanej energii Spółka sprzedaje do podmiotu posiadającego koncesję.

Na tle powyższego Spółka powzięła wątpliwość, czy z chwilą utraty koncesji powinna wyrejestrować się z CRPA oraz czy w związku z tą sytuacją powinna zaprzestać składać deklaracje AKC-4 oraz odprowadzać podatek akcyzowy od zużytej energii.

Ustosunkowując się do tych wątpliwości zauważenia wymaga fakt, że utrata koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej spowodowała, że Wnioskodawca stał się nabywcą końcowym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 19 ustawy, tj. podmiotem który nabywaną na własne potrzeby energię elektryczną, powinien nabywać z zawartym w jej cenie podatkiem akcyzowym, co jak wynika z opisu sprawy ma miejsce.

Równocześnie Wnioskodawca nie zużywa wytworzonej przez siebie energii elektrycznej. Cała wytworzona energia elektryczna (co wynika z opisu stanu faktycznego) jest sprzedawana podmiotowi posiadającemu koncesję.

W tej zatem sytuacji Wnioskodawca nie dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie energii elektrycznej. Biorąc równocześnie pod uwagę, że z wniosku nie wynika aby Wnioskodawca dokonywał innych czynności, które skutkowałby obowiązkiem rejestracji w CRPA, Organ podziela stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego Spółka, w związku z utratą koncesji, powinna wyrejestrować się z CRPA, tj. złożyć właściwemu dyrektorowi izby administracji skarbowej zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania działalności lub czynności będących podstawą do rejestracji w CRPA, o czym stanowi art. 19 ust. 1 ustawy.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 jest zatem prawidłowe.

Odnosząc się natomiast do wątpliwości objętych pytaniem nr 2, sprowadzających się do odpowiedzi czy Spółka powinna zaprzestać składać deklaracje AKC-4 oraz odprowadzać podatek akcyzowy od zużytej energii, Organ zauważa, że co do zasady obowiązek składnia deklaracji jak i obowiązek zapłaty akcyzy dotyczy podmiotów będącymi podatnikami.

Z dniem utraty koncesji, (biorą pod uwagę opis stanu faktycznego) Wnioskodawca utracił status podatnika. Tym samym od dnia (...) nabywana przez Wnioskodawcę energia elektryczna powinna być nabywana po cenie uwzględniającej podatek akcyzowy. Od tego też dnia na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek rozliczenia, zadeklarowania i zapłaty akcyzy od nabywanej i zużywanej na potrzeby własne energii elektrycznej.

Pamiętać jednak należy, że Wnioskodawca był podatnikiem od energii elektrycznej nabywanej i zużywanej na potrzeby własne do dnia cofnięcia koncesji. Tym samym energia elektryczna nabyta i zużyta przez Wnioskodawcę do czasu cofnięcia koncesji, winna być przez Wnioskodawcę rozliczona, co do zasady, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Reasumując, w związku z cofnięciem koncesji, Wnioskodawca powinien zaprzestać składania deklaracji i zapłaty podatku akcyzowego względem energii elektrycznej nabywanej i zużywanej na własne potrzeby.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 uznać należy za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja stanu faktycznego przedstawionego przez Państwa i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja dotyczy wyłącznie sformułowanych przez Państwa we wniosku wątpliwości i została wydana w oparciu o przedstawiony opis sprawy.

Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Jesteśmy ściśle związani przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Jako Zainteresowani ponoszą Państwo ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność. Równocześnie w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl