0111-KDIB3-3.4013.141.2021.1.JS - Obowiązek składania deklaracji kwartalnych przez podmiot prowadzący skład podatkowy

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 9 sierpnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-3.4013.141.2021.1.JS Obowiązek składania deklaracji kwartalnych przez podmiot prowadzący skład podatkowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 czerwca 2021 r. (data wpływu 15 czerwca 2021 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku składania deklaracji kwartalnych przez podmiot prowadzący skład podatkowy - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 czerwca 2021 r. wpłynął do Organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku składania deklaracji kwartalnych przez podmiot prowadzący skład podatkowy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest podatnikiem akcyzowym. Jako podatnik akcyzowy posiada m.in. zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego.

Działalność gospodarcza Spółki w składzie podatkowym dotyczy zarówno wyrobów akcyzowych opodatkowanych realną stawką akcyzy, jak również takich, które korzystają z preferencji akcyzowych w postaci zwolnień, czy też zerowej stawki akcyzy.

W lipcu br. po raz pierwszy pojawi się obowiązek składania akcyzowych deklaracji kwartalnych. Deklaracje kwartalne mają być składane przez podatników akcyzowych w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem oraz objętych zerową stawką akcyzy (zał. nr 2 do ustawy akcyzowej).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy Wnioskodawca jako podatnik akcyzowy i podmiot prowadzący skład podatkowy, który w swojej działalności wyprowadza ze składu podatkowego poza procedurę zawieszenia poboru akcyzy wyroby wymagające uiszczenia akcyzy, jak też wyroby korzystające z preferencji podatkowych (całkowite zwolnienie z akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz wyroby z zał. nr 2 do ustawy z zerową stawką akcyzy), jest obowiązany składać deklaracje kwartalne?

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 24e ustawy akcyzowej podatnik w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy lub też z zerową stawką (tylko wyroby z załącznika nr 2 do ustawy) będzie obowiązany do składania deklaracji kwartalnych w terminie do 25. dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W opinii Wnioskodawcy jest on obowiązany do składania nowych deklaracji kwartalnych. Po raz pierwszy Wnioskodawca będzie musiał to uczynić za 3 kwartał 2021 r.

Zdaniem Wnioskodawcy wynika to po pierwsze z uzasadnienia do ustawy wprowadzającej nowy obowiązek. W uzasadnieniu tym jako powód wprowadzenia nowego obowiązku wskazano konieczność raportowania do Unii danych o stosowanych preferencjach podatkowych.

Zatem, jeżeli faktycznie chcemy pozyskać te dane o preferencjach akcyzowych, trzeba być świadomym, że danych tych nie pozyskamy z obecnych deklaracji AKC-4. Albo inaczej, teoretycznie moglibyśmy pozyskać, ale tak naprawdę mamy tylko jedno pole w części szczegółowej deklaracji AKC-4, które zbiorczo dotyczy nie tylko dla zwolnień, ale również obniżeń akcyzowych.

Wnioskodawca ma na myśli np. pole 12 deklaracji AKC-4/A (część szczególna deklaracji akcyzowej dedykowana akcyzie od alkoholu etylowego). Takie pole oczywiście znajduje się też w pozostałych częściach szczególnych deklaracji AKC-4, dedykowanych innym grupom wyrobów akcyzowych.

Zatem jedno pole w dzisiejszym formularzu deklaracji AKC-4 obejmuje zbiorczo preferencje podatkowe wraz z obniżeniami, pod którymi kryją się kwoty za podatkowe znaki akcyzy, czy też akcyza zapłacona od surowców akcyzowych.

Gdy się zatem zestawi obecne ww. jedno pole z deklaracji AKC-4 wspólne dla zwolnień i obniżeń, dodając że te ostatnie nie wymagają raportowania do Unii, z nowym wzorem rozbudowanej deklaracji kwartalnej o symbolu AKC-k.z., dedykowanym wedle wyjaśnień i uzasadnienia tylko dla podatników korzystających wyłącznie z preferencji podatkowych, dochodzi się do wniosku, że Wnioskodawca jako podmiot prowadzący skład podatkowy nową deklarację kwartalną powinien złożyć po raz pierwszy za 3 kwartał 2021 r.

Nowy obowiązek składania deklaracji kwartalnej jest wprost adresowany tylko do podatników, a więc wszystkich podatników akcyzowych korzystających z preferencji akcyzowych niezależnie od tego, czy stosowanie preferencji akcyzowych to ich wyłączna działalność w obszarze akcyzy, czy też tylko fragment tej działalności, niezależnie od działalności realnie opodatkowanej akcyzą.

W związku z tym, zgodnie zresztą z nowymi przepisami akcyzowymi, deklaracje kwartalne powinny być składane przez wszystkich podatników akcyzowych, oczywiście o ile tylko podmioty te obracają również wyrobami korzystającymi ze zwolnień akcyzowych lub z zerowej stawki akcyzy.

W konsekwencji nowy obowiązek składania kwartalnej deklaracji dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują czynności rodzących obowiązek podatkowy w zakresie wyrobów akcyzowych korzystających z ww. preferencji podatkowych, w tym również Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą" - ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą", wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, wyrobami akcyzowymi są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy, skład podatkowy to miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy, podmiot prowadzący skład podatkowy to podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy, podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:

1. składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru,

2. obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwego urzędu skarbowego - za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Stosownie do art. 21 ust. 2 ustawy, w przypadku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:

1. składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe, według ustalonego wzoru,

2. obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwego urzędu skarbowego - za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy skutkujące powstaniem zobowiązania podatkowego.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy, przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania:

1. w zakresie, w jakim podatnik jest obowiązany do złożenia deklaracji uproszczonej, obliczenia i zapłaty akcyzy, o których mowa w art. 78 ust. 1 pkt 3;

1a) w zakresie, w jakim podatnik jest obowiązany do złożenia deklaracji, o której mowa w art. 24e ust. 1 albo art. 78 ust. 1 pkt 3b;

2.

w zakresie, w jakim podatnik jest obowiązany do złożenia deklaracji podatkowej, obliczenia i zapłaty akcyzy od energii elektrycznej, o których mowa w art. 24 ust. 1;

3.

do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy;

4.

do importu wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 27-29.

Jak stanowi art. 24d ust. 1 ustawy, deklaracje podatkowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 9, art. 21a ust. 1 pkt 1, art. 24 ust. 1, art. 24a, art. 24b ust. 1, art. 24e ust. 1, oraz deklaracje w sprawie przedpłaty akcyzy, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1, składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W myśl art. 24e ust. 1 ustawy, w zakresie wyrobów akcyzowych:

1. objętych zwolnieniem od akcyzy, z wyjątkiem zwolnień częściowych lub zwolnień realizowanych przez zwrot akcyzy, lub zwolnień ubytków wyrobów akcyzowych, lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 30 ust. 3,

2. wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy - podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru za kwartalny okres rozliczeniowy w terminie do 25. dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które dokonują czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy lub objętych zwolnieniem od akcyzy, nie składają deklaracji podatkowych - art. 24e ust. 2 ustawy.

Na podstawie delegacji ustawowej z art. 26 ust. 1 ustawy, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2231 z późn. zm.), wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego składania tych deklaracji, informacjami o terminach i miejscu ich składania oraz pouczeniem podatnika, że deklaracje podatkowe stanowią podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zapewniając możliwość prawidłowego obliczenia wysokości akcyzy.

Wskazać należy, że powołany wyżej art. 24e ust. 1 został dodany w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 694 z późn. zm.). Na mocy tego przepisu, wprowadzono obowiązek składania deklaracji akcyzowych za okresy kwartalne w odniesieniu do wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy oraz wyrobów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy opodatkowanych zerową stawką akcyzy. Jak wynika z uzasadnienia ustawy zmieniającej, wprowadzenie tego przepisu miało na celu pozyskanie danych pozwalających na oszacowanie wielkości preferencji podatkowych.

Obowiązek, o którym mowa w tym przepisie, dotyczy zatem składania przez określone grupy podatników deklaracji podatkowych w zakresie:

* wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy, z wyjątkiem zwolnień częściowych lub zwolnień realizowanych przez zwrot akcyzy, lub zwolnień ubytków wyrobów akcyzowych lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 30 ust. 3; lub

* wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy.

Deklaracje te mają charakter kwartalny, a termin ich składania to 25. dzień drugiego miesiąca po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Zatem w przypadku podatników prowadzących działalność wyłącznie w obszarze wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy opodatkowanych zerową stawką akcyzy (czyli w przypadkach, o których mowa w art. 24e ust. 1 ustawy) - składają oni deklarację kwartalną w trybie tego przepisu szczególnego. Natomiast podatnicy, którzy dokonują czynności zarówno w zakresie wyrobów akcyzowych opodatkowanych pozytywną stawką akcyzy, jak i w zakresie wyrobów, o których mowa w art. 24e ust. 1 ustawy - będą obowiązani jedynie do składania deklaracji na dotychczasowych zasadach zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 ustawy, ale nie będą mieć obowiązku składania deklaracji kwartalnych.

Powyższe rozumienie potwierdza także komunikat Ministerstwa Finansów z 15 czerwca 2021 r. - "Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.", opublikowany na Portalu Podatkowym: podatki.gov.pl (dostępny pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/akcyza /wyjasnienia/zmiany-w-deklaracjach-akcyzowych-od-1-lipca-2021-r/).

Zgodnie z treścią tego wyjaśnienia, "Jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, w których wykazuje zarówno wyroby opodatkowane stawką pozytywną, stawką zerową lub wyroby zwolnione - to takich podatników nie będzie dotyczył nowy obowiązek składania deklaracji za okresy kwartalne".

W przedmiotowej sprawie, Spółka jest podatnikiem akcyzy prowadzącym skład podatkowy i dokonującym wyprowadzenia ze składu podatkowego wyrobów poza procedurę zawieszenia poboru akcyzy. Działalność gospodarcza Spółki w składzie podatkowym dotyczy zarówno wyrobów akcyzowych opodatkowanych akcyzą, jak i wyrobów całkowicie zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, a także - wyrobów z załącznika nr 2 do ustawy opodatkowanych zerową stawką akcyzy.

Mając zatem na uwadze powołane wyżej przepisy oraz treść uzasadnienia ustawy zmieniającej oraz wyżej wskazanego komunikatu należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do składania deklaracji kwartalnych, o których mowa w art. 24e ust. 1 ustawy. Spółka jako podatnik akcyzy prowadzący skład podatkowy będzie bowiem wykazywać zarówno wyroby opodatkowane stawką pozytywną akcyzy, jak i wyroby zwolnione oraz opodatkowane stawką zerową akcyzy w comiesięcznych deklaracjach. Tym samym, nie wystąpi u niej obowiązek składania dodatkowo deklaracji kwartalnych względem wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy oraz wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy.

Stanowisko Wnioskodawcy należało zatem uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się, że niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy wyłącznie zapytania Wnioskodawcy. Inne kwestie, nieobjęte pytaniem, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa - rozpatrzone.

Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy lub zmiany stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność. Równocześnie w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl