0111-KDIB3-3.4013.14.2024.2.MPU - Akcyza od energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 2 kwietnia 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-3.4013.14.2024.2.MPU Akcyza od energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku akcyzowym jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Państwa wniosek z 22 stycznia 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku akcyzowego, który dotyczy obowiązków podatkowych w zakresie produkcji i zużycia energii elektrycznej, wyprodukowanej w instalacjach fotowoltaicznych, wpłynął 25 stycznia 2024 r. Uzupełnili go Państwo pismami z 15 i 18 marca 2024 r., będącymi odpowiedzią na wezwanie z 8 marca 2024 r. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego wraz z uzupełnieniem

Instytut (...) (dalej: "Instytut" lub "Wnioskodawca") jest instytucją badawczo-rozwojową, która realizuje inwestycje w instalacje fotowoltaiczne mające zapewnić jej zmniejszenie kosztów prowadzonej działalności oraz zwiększenie niezależności energetycznej. Instytut użytkuje nieruchomości, na których zlokalizowane są instalacje fotowoltaiczne (dalej: "PV") przyłączone do sieci energetycznej (...) sp. z o.o., pełniącego funkcję operatora systemu dystrybucyjnego (dalej: "OSD"). Dostawy energii elektrycznej realizowane są z wykorzystaniem kilku przyłączy zasilania (dalej: "PPE").

Inwestycje te obejmują uruchomienie następujących instalacji fotowoltaicznych:

1)

mikroinstalacji PV o mocy (...) kWp (po stronie prądu stałego - DC) oraz mocy generatorów (falowników) (...) kW (po stronie prądu przemiennego - AC), przyłączonej do odrębnego PPE (punktu zasilania) operatora OSD oraz instalacji wewnętrznej budynku, na którym zainstalowana jest mikroinstalacja PV, pozwalającej na autokonsumpcję produkowanej przez mikroinstalację energii elektrycznej oraz oddawanie nadwyżek do sieci operatora OSD;

2)

mikroinstalacji PV o mocy (...) kWp (po stronie prądu stałego - DC) oraz mocy generatorów (falowników) (...) kW (po stronie prądu przemiennego - AC), przyłączonej do odrębnego PPE (punktu zasilania) operatora OSD oraz instalacji wewnętrznej budynku, na którym zainstalowana jest mikroinstalacja PV, pozwalającej na autokonsumpcję produkowanej przez mikroinstalację energii elektrycznej oraz oddawanie nadwyżek do sieci operatora OSD;

3)

małej instalacji PV o mocy (...) kWp (po stronie prądu stałego - DC) oraz mocy generatorów (falowników) (...) kW (po stronie prądu przemiennego - AC), przyłączonej do odrębnego PPE (punktu zasilania) operatora OSD oraz magazynu energii o mocy (...) kW i pojemności (...) kWh. Magazyn energii nie jest źródłem wytwórczym. Produkowana energia elektryczna będzie magazynowana oraz oddawana do sieci operatora OSD. Do instalacji nie są przyłączone odbiory własne podatnika, które aktualnie zasilane są z odrębnego PPE. Dodatkowo w przypadku tej instalacji nastąpi przyłączenie odbiorów własnych w celu autokonsumpcji produkowanej przez tę instalację PV energii elektrycznej, a także jej magazynowania oraz oddawania nadwyżek do sieci operatora OSD.

Instytut nie posiada koncesji na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję ani też obrót energią elektryczną. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany do celów podatku akcyzowego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych, a dla wytworzonej i zużywanej na potrzeby własne energii elektrycznej Wnioskodawca nie składa deklaracji podatkowych.

Wytworzona przez instalację fotowoltaiczną energia elektryczna w pierwszej kolejności wykorzystywana jest na autokonsumpcję, zaspokojenie aktualnego zapotrzebowania na energię elektryczną urządzeń należących do Wnioskodawcy i/lub magazynowanie w magazynie energii, o których mowa w powyżej, na potrzeby własne. Nadwyżka energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacjach, która nie zostanie skonsumowana na potrzeby własne Instytutu odsprzedawana będzie na rzecz podmiotu posiadającego koncesję na obrót energią elektryczną.

W uzupełnieniu wskazali Państwo, że w opisanym we wniosku stanie faktycznym łączna moc generatorów wytwarzających energie elektryczną (instalacji fotowoltaicznych), którą Strona zamierza zużywać na potrzeby własne nie przekracza 1 MW. Moc ta wynosi łącznie (...) kW i liczona jest po stronie prądu przemiennego AC.

Pytania

1. Czy stosownie do § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. 1891 z późn. zm.) (dalej: "rozporządzenie"), Wnioskodawca w opisanym przyszłym stanie faktycznym będzie zwolniony z obowiązku uiszczania podatku akcyzowego od zużycia na własne potrzeby energii wytwarzanej przez instalację fotowoltaiczną?

2. Czy Instytut zobowiązany jest dokonać zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1542 z późn. zm. - dalej: "ustawa o podatku akcyzowym")?

3. Czy Wnioskodawca powinien składać miesięczne deklaracje podatkowe na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym?

4. Czy Instytut powinien składać kwartalne deklaracje AKC-k.z. na podstawie art. 24e ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym?

5. Czy Wnioskodawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej, o której mowa w art. 138h ustawy o podatku akcyzowym?

6. Czy w związku z przekazaniem nadwyżek energii elektrycznej do podmiotu posiadającego koncesję na obrót energią elektryczną, na Wnioskodawcy ciążą obowiązki wynikające z ustawy o podatku akcyzowym?

Państwa stanowisko w sprawie

UZASADNIENIE do pytania nr 1

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej przez podmiot, który wyprodukował ją z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW. W przypadku wykorzystywania do produkcji energii elektrycznej wyrobów energetycznych innych niż pochodzące z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (dalej: "ustawa o OZE" zwolnienie od akcyzy, o którym mowa w ust. 1, może być stosowane pod warunkiem, że od tych wyrobów energetycznych została zapłacona akcyza w należnej wysokości (§ 5 ust. 2 ww. rozporządzenia).

Stosownie zaś do art. 2 pkt 22 ustawy o OZE odnawialne źródło energii to odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów. Instytut używa instalacje fotowoltaiczne, wytwarzające energię elektryczną z promieniowania słonecznego, o łącznej mocy generatorów nieprzekraczającej 1 MW. Energia elektryczna jest zużywana w szczególności na potrzeby własne Wnioskodawcy.

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję ani też obrót energią elektryczną, który wyprodukował tę energię jest przedmiotem opodatkowania akcyzą. W będącym przedmiotem wniosku stanie faktycznym Instytut dokonuje zatem czynności opodatkowanej podatkiem akcyzowym - zużycia wytworzonej przez siebie energii elektrycznej, nie posiadając zarazem koncesji w zakresie energii elektrycznej.

Powyższa czynność podlega zwolnieniu, w sytuacji, w której łączna moc generatorów nie przekracza 1 MW, a wytwarzana energia jest przez podmiot wytwarzający zużywana (§ 5 ust. 1 rozporządzenia). Istotnym jest, że w przypadku Wnioskodawcy nie znajdzie zastosowania wymóg ustanowiony w § 5 ust. 2 rozporządzenia, ponieważ energia promieniowania słonecznego jest jednym z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii, o których mowa w przedmiotowej regulacji. Energia słoneczna nie jest bowiem wyrobem akcyzowym (wyrobem energetycznym).

Zdaniem Wnioskodawcy na potrzeby zastosowania wyżej wymienionego zwolnienia łączna moc generatorów powinna być obliczona przy uwzględnieniu wartości mocy generatorów po stronie prądu przemiennego AC. Prąd zmienny (AC) jest bowiem przesyłany i używany do zasilania urządzeń końcowych, a ewentualne nadwyżki są oddawane do sieci operatora OSD.

W ocenie Wnioskodawcy, ponieważ łączna moc zamontowanych generatorów (falowników) wynosi (...) kW (po stronie prądu przemiennego - AC), a zatem nie przekracza 1 MW, a ponadto produkcja energii pochodzi z odnawialnego źródła energii i wykorzystywana jest na własne potrzeby, Wnioskodawcy przysługuje zwolnienie z akcyzy na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia.

UZASADNIENIE do pytania nr 2

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy o podatku akcyzowym zgłoszenia rejestracyjnego jest obowiązany dokonać podmiot prowadzący działalność gospodarczą zamierzający:

a)

wykonywać czynności opodatkowane akcyzą - przed dniem wykonania pierwszej takiej czynności,

b)

wykonywać czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie - przed dniem wykonania pierwszej czynności z wykorzystaniem tych wyrobów.

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję ani też obrót energią elektryczną, który wyprodukował tę energię jest przedmiotem opodatkowania akcyzą. W będącym przedmiotem wniosku stanie faktycznym Instytut dokonuje zatem czynności opodatkowanej podatkiem akcyzowym - zużycia wytworzonej przez siebie energii elektrycznej, nie posiadając zarazem koncesji w zakresie energii elektrycznej.

W związku z powyższym, co do zasady podmiot, nieposiadający koncesji na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję ani też obrót energią elektryczną, który wyprodukował energię elektryczną, a następnie zamierza ją zużyć zobowiązany jest dokonać zgłoszenia rejestracyjnego.

Jednakże, od powyższego obowiązku rejestracyjnego istnieje wyjątek określony w art. 16 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, zgodnie z którym przedmiotowy obowiązek rejestracyjny nie ma zastosowania do podmiotów produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która jest zużywana przez te podmioty, pod warunkiem, że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości.

W przypadku Wnioskodawcy, energia elektryczna jest wytwarzana z instalacji o łącznej mocy generatorów nieprzekraczającej 1 MW oraz jest przez Wnioskodawcę w większości zużywana na potrzeby własne.

Warunek uiszczenia akcyzy za wyroby wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej, nie może być stosowany w sytuacji Instytutu z uwagi na fakt, że od energii promieniowania słonecznego, z której to Instytut produkuje energię elektryczną, nie ma możliwości zapłacenia akcyzy, energia słoneczna nie jest bowiem wyrobem energetycznym.

Reasumując, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, ponieważ energia elektryczna jest przez Wnioskodawcę wytwarzana z energii słonecznej za pomocą generatorów (falowników) o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW (po stronie prądu przemiennego - AC) jest przez Wnioskodawcę w większości zużywana na potrzeby własne.

UZASADNIENIE do pytania nr 3

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym w przypadku energii elektrycznej podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwego urzędu skarbowego, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zużycie energii elektrycznej.

Jednakże, od powyższego obowiązku składania deklaracji istnieje wyjątek określony w art. 24 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, zgodnie z którym przedmiotowy obowiązek nie ma zastosowania do podmiotu, o którym mowa w art. 16 ust. 7a pkt 1, w zakresie zużycia energii elektrycznej wyprodukowanej przez ten podmiot z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości.

W ocenie Wnioskodawcy, stosownie do zawartego w przedmiotowym wniosku uzasadnienia pytania nr 2, jest on podmiotem, o którym mowa w art. 16 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym: wyprodukowana przez Wnioskodawcę energia pochodzi z generatorów (falowników) o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW (po stronie prądu przemiennego - AC) i jest w większości zużywana przez Wnioskodawcę.

Warunek uiszczenia akcyzy za wyroby wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej, nie może być stosowany do sytuacji Instytutu z uwagi na fakt, iż od energii promieniowania słonecznego, z której to Instytut produkuje energię elektryczną, nie ma możliwości zapłacenia akcyzy.

Reasumując, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do składania miesięcznych deklaracji AKC-4, ponieważ jest podmiotem zwolnionym z obowiązku składania deklaracji podatkowych, o którym mowa w art. 24 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym.

UZASADNIENIE do pytania nr 4

W myśl art. 24e ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy, z wyjątkiem zwolnień częściowych lub zwolnień realizowanych przez zwrot akcyzy, lub zwolnień ubytków wyrobów akcyzowych, lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 30 ust. 3 podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru za kwartalny okres rozliczeniowy w terminie do 25. dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Przy czym, od powyższego obowiązku składania deklaracji kwartalnych istnieje wyjątek określony w art. 24e ust. 1b pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, zgodnie z którym przedmiotowy obowiązek nie ma zastosowania do podmiotu, o którym mowa w art. 16 ust. 7a pkt 1, w zakresie zużycia energii elektrycznej wyprodukowanej przez ten podmiot z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości.

W ocenie Wnioskodawcy, stosownie do zawartego w przedmiotowym wniosku uzasadnienia pytania nr 2, jest on podmiotem, o którym mowa w art. 16 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym. Wyprodukowana przez Wnioskodawcę energia pochodzi z generatorów (falowników) o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW (po stronie prądu przemiennego - AC) i jest w większości zużywana przez Wnioskodawcę.

Warunek uiszczenia akcyzy za wyroby wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej, nie może być stosowany do sytuacji Instytutu z uwagi na fakt, iż od energii promieniowania słonecznego, z której to Instytut produkuje energię elektryczną, nie ma możliwości zapłacenia akcyzy.

Reasumując, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do składania kwartalnej deklaracji AKC-k.z., ponieważ jest podmiotem zwolnionym z obowiązku składania deklaracji, o którym mowa w art. 24e ust. 1b pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym.

UZASADNIENIE do pytania nr 5

Na podstawie art. 138h ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym ewidencję ilościową energii elektrycznej prowadzi podatnik zużywający energię elektryczną w przypadku, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym.

Stosownie do art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję ani też obrót energią elektryczną, który wyprodukował tę energię.

Jednak, od powyższego obowiązku ewidencyjnego istnieje wyjątek określony w art. 138h ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, zgodnie z którym przedmiotowy obowiązek nie ma zastosowania do podmiotu, o którym mowa w art. 16 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym.

W ocenie Wnioskodawcy, stosownie do zawartego w przedmiotowym wniosku uzasadnienia pytania nr 2, jest on podmiotem, o którym mowa w art. 16 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym. Wyprodukowana przez Wnioskodawcę energia pochodzi z generatorów (falowników) o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW (po stronie prądu przemiennego - AC) i jest w większości zużywana przez Wnioskodawcę.

Raz jeszcze należy podkreślić, że warunek uiszczenia akcyzy za wyroby wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej, nie może być stosowany do sytuacji Instytutu z uwagi na fakt, iż od energii promieniowania słonecznego, z której to Instytut produkuje energię elektryczną, nie ma możliwości zapłacenia akcyzy.

Reasumując, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej, ponieważ jest podmiotem zwolnionym z tego obowiązku, o którym mowa w art. 138h ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym.

UZASADNIENIE do pytania nr 6

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1)

nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;

2)

sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię;

3)

zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2;

4)

zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię;

5)

import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;

6)

zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu.

Wnioskodawca przekazuje nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej do podmiotu posiadającego koncesję na obrót energią elektryczną. Tak więc podmiot na rzecz, którego Wnioskodawca dostarcza energię elektryczną nie jest nabywcą końcowym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku akcyzowym, z którego to przepisu jednoznacznie wynika, że podmiot posiadający koncesję na obrót energią elektryczną nie jest nabywcą końcowym.

W związku z powyższym, przekazanie energii elektrycznej przez Wnioskodawcę do podmiotu niebędącego nabywcą końcowym (posiadającego koncesję na obrót energią elektryczną) nie podlega opodatkowaniu akcyzą, albowiem dostawa taka nie została wymieniona jako czynność opodatkowana w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

Jednocześnie, w związku z brakiem opodatkowania akcyzą czynności przekazania energii elektrycznej podmiotowi posiadającemu koncesję na obrót energią elektryczną, wobec Wnioskodawcy nie powstaną żadne obowiązki akcyzowe, w szczególności obowiązek rejestracyjny, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym oraz obowiązek składania deklaracji podatkowych.

Ponadto Wnioskodawca w zakresie przekazania energii elektrycznej do podmiotu posiadającego koncesję na obrót energią elektryczną nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej, o której mowa w art. 138h ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

Przepis ten stanowi, że ewidencję ilościową energii elektrycznej prowadzą:

1)

podatnik dokonujący sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu;

2)

podatnik zużywający energię elektryczną w przypadku, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 i 4;

3)

podmiot reprezentujący, o którym mowa w art. 13 ust. 5;

4)

podmiot dokonujący dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu energii elektrycznej.

Zatem zakres art. 138h ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym nie obejmuje Wnioskodawcy również w zakresie przekazania energii elektrycznej do podmiotu posiadającego koncesję na obrót energią elektryczną.

Warto podkreślić, że Wnioskodawca spełnia wymogi określone w art. 16 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym. Tak więc dodatkowym potwierdzeniem braku obowiązku prowadzenia ewidencji przez Wnioskodawcę jest przepis art. 138h ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, który w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2023 r. rozstrzyga, że przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do podmiotów, o których mowa w art. 16 ust. 7a pkt 1.

Reasumując, Wnioskodawca przekazując nadwyżki energii elektrycznej do podmiotu posiadającego koncesję na obrót energią elektryczną dokonuje czynności, która nie podlega opodatkowaniu akcyzą i w związku z dokonaną czynnością nie ciążą na nim obowiązki akcyzowe, a w szczególności obowiązek rejestracyjny, ewidencyjny oraz obowiązek składania deklaracji podatkowych w zakresie podatku akcyzowego.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku w zakresie sformułowanych pytań jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1542, z późn. zm., dalej jako "ustawa"):

Ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą", wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy:

Wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W poz. 33 załącznika nr 1 wymieniono energię elektryczną o kodzie CN 2716 00 00.

Jak stanowi art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy:

Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych to rejestr podmiotów, o których mowa wart. 16 ust. 1 i1a.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 19 ustawy:

Nabywca końcowy - podmiot nabywający energię elektryczną, nieposiadający koncesji na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.), z wyłączeniem:

a)

spółki prowadzącej giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 380) nabywającej energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,

b)

towarowych domów maklerskich i domów maklerskich w rozumieniu ustawy z dnia 26października 2000 r. o giełdach towarowych nabywających energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych lub nabywających energię elektryczną na rachunek dającego zlecenie na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 646 i 825),

c)

giełdowej izby rozrachunkowej, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. lub spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywających energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,

d)

spółki prowadzącej jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi nabywającej energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji, o której mowa w art. 68a ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub w celu rozliczenia i rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym.

Jak wynika z art. 9 ust. 1-3 ustawy:

1. W przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1)

nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;

2)

sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię;

3)

zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2;

4)

zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię;

5)

import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;

6)

zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który

2. Za zużycie energii elektrycznej nie uznaje się strat powstałych w wyniku przesyłania, dystrybucji lub magazynowania energii elektrycznej, z wyłączeniem energii zużytej w związku z jej przesyłaniem, dystrybucją lub magazynowaniem oraz energii elektrycznej pobranej nielegalnie.

3. Jeżeli w stosunku do energii elektrycznej powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Stosownie natomiast do art. 11 ustawy:

1. W przypadku energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje:

1)

z dniem nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;

2)

z momentem wydania energii elektrycznej nabywcy końcowemu, w przypadku sprzedaży energii elektrycznej na terytorium kraju;

3)

z dniem zużycia energii elektrycznej, w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i6;

4)

z dniem powstania długu celnego, w przypadku importu energii elektrycznej przez nabywcę końcowego.=

2. Wydanie energii elektrycznej, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nabywcy końcowemu jest związane z wystawieniem przez podatnika faktury lub innego dokumentu, z którego wynika zapłata należności za sprzedaną przez podatnika energię elektryczną.

Obrót energią elektryczną i jej zużycie w ww. okolicznościach podlega zatem z zasady opodatkowaniu akcyzą.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy:

Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą (...).

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy:

Zgłoszenia rejestracyjnego jest obowiązany dokonać:

1)

podmiot prowadzący działalność gospodarczą zamierzający:

a)

wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą - przed dniem wykonania pierwszej takiej czynności.

Zgodnie z art. 16 ust. 7a pkt 1 ustawy:

Obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego nie ma zastosowania do podmiotów produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1MW, która jest zużywana przez te podmioty, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości, przy czym w przypadku jednostki samorządu terytorialnego łączną moc generatorów produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, 1383, 2370 i 2687) ustala się odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego.

W myśl art. 24 ust. 1, 3 i 4 ustawy:

1. W przypadku energii elektrycznej podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwego urzędu skarbowego, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:

1)

upłynął termin płatności wynikający z faktury, a jeżeli termin ten nie został określony - po miesiącu, w którym wystawiono fakturę - w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;

2)

upłynął termin płatności określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu dostaw energii elektrycznej albo, jeżeli termin ten nie został określony w umowie - upłynął termin płatności wynikający z faktury lub innego dokumentu wystawionego przez podatnika, z którego wynika zapłata należności za sprzedaną przez podatnika energię elektryczną, a jeżeli termin płatności nie został określony w umowie ani w fakturze lub w tym dokumencie albo gdy z faktury nie wynika należność za energię elektryczną sprzedaną w tym okresie - po miesiącu, w którym wystawiono fakturę lub ten dokument - w przypadku sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju;

3)

nastąpiło zużycie energii elektrycznej - w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 6.

3. Przepis ust. 1 pkt 3 nie ma zastosowania do podmiotu, o którym mowa w art. 16 ust. 7a pkt1, w zakresie zużycia energii elektrycznej wyprodukowanej przez ten podmiot z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości.

4. W przypadku gdy moc generatorów produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii jednostki organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego przekroczy 1MW, jednostka samorządu terytorialnego składa deklarację podatkową, w której wykazuje energię elektryczną w zakresie odnoszącym się do tej jednostki organizacyjnej.

Stosownie do art. 24e ust. 1, 1a i 1b ustawy:

1. W zakresie wyrobów akcyzowych:

1)

objętych zwolnieniem od akcyzy, z wyjątkiem zwolnień częściowych lub zwolnień realizowanych przez zwrot akcyzy, lub zwolnień ubytków wyrobów akcyzowych, lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 30 ust. 3,

2)

wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy

- podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru z kwartalny okres rozliczeniowy w terminie do 25. dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.

1a. W przypadku gdy podatnik jest obowiązany do wykazania w deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 i 2, art. 21a ust. 1, art. 24, art. 24a i art. 24b ust. 1, również wyrobów, o których mowa w ust. 1, nie składa deklaracji, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 21a ust. 1a.

1b. Deklaracji, o której mowa w ust. 1, nie składa:

1)

podmiot, o którym mowa w art. 16 ust. 7a pkt 1, w zakresie zużycia energii elektrycznej wyprodukowanej przez ten podmiot z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości;

2)

zużywający podmiot gospodarczy w zakresie zużycia wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych zerową stawką akcyzy.

Zgodnie z art. 138h ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2023 r.):

1. Ewidencję ilościową energii elektrycznej prowadzą:

1)

podatnik dokonujący sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu;

2)

podatnik zużywający energię elektryczną w przypadku, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 i4;

3)

podmiot reprezentujący, o którym mowa w art. 13 ust. 5;

4)

podmiot dokonujący dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu energii elektrycznej.

2. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do podmiotów, o których mowa w art. 16 ust. 7a pkt 1.

2a. W przypadku gdy moc generatorów produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii jednostki organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego przekroczy 1 MW, jednostka samorządu terytorialnego prowadzi ewidencję, o której mowa w ust. 1, tej energii w zakresie odnoszącym się do tej jednostki organizacyjnej.

3. Podmioty określone w ust. 1 pkt 1-3 prowadzą ewidencję, o której mowa w ust. 1, na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych u nabywcy końcowego lub podmiotu zużywającego energię, a w przypadku braku urządzeń pomiarowych - na podstawie współczynnikowo określonego poziomu poboru energii przez poszczególne urządzenia, wskazanego w dokumentacji prowadzonej przez podatnika.

4. Podmiot określony w ust. 1 pkt 4 prowadzi ewidencję, o której mowa w ust. 1, na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, a w przypadku braku takich możliwości - na podstawie dokumentów rozliczeniowych.

5. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać odpowiednio dane niezbędne do określenia w okresach miesięcznych, z dokładnością do 0,001 MWh, łącznej ilości:

1)

energii elektrycznej wyprodukowanej, nabytej wewnątrzwspólnotowo, zaimportowanej lub zakupionej na terytorium kraju;

2)

energii elektrycznej sprzedanej nabywcom końcowym na terytorium kraju;

3)

energii elektrycznej sprzedanej podmiotom posiadającym koncesję w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;

4)

energii elektrycznej dostarczonej wewnątrzwspólnotowo i wyeksportowanej;

5)

energii elektrycznej zużytej na potrzeby własne;

6)

energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy na podstawie art. 30 ust. 6, 7 i 7a oraz przepisów wydanych na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2;

7)

strat energii elektrycznej niepodlegających opodatkowaniu, o których mowa w art. 9 ust. 2.

6. W przypadku braku urządzeń pomiarowych pozwalających na precyzyjne określenie ilości, o których mowa w ust. 5 pkt 5 i 7, prowadzący ewidencję określa ilości szacunkowe.

7. W odniesieniu do energii elektrycznej produkowanej z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, w przypadku braku urządzeń pomiarowych pozwalających na precyzyjne określenie ilości energii wyprodukowanej, o której mowa w ust. 5 pkt 1, prowadzący ewidencję, o której mowa w ust. 1, określa ilości szacunkowe tej energii, uwzględniając moc zainstalowaną elektryczną instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1891):

1. Zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej przez podmiot, który wyprodukował ją z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, z tym że w przypadku jednostki samorządu terytorialnego produkującej energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, 1597, 1681 i 1762) łączna moc generatorów jest ustalana odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu art. 16 ust. 7b ustawy.

2. W przypadku wykorzystywania do produkcji energii elektrycznej wyrobów energetycznych innych niż pochodzące z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii zwolnienie od akcyzy, o którym mowa w ust. 1, może być stosowane pod warunkiem, że od tych wyrobów energetycznych została zapłacona akcyza w należnej wysokości.

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, z późn. zm., zwana dalej "ustawą o OZE"):

odnawialne źródło energii - odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otoczenia, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego, biometanu, biopłynów oraz z wodoru odnawialnego.

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz Państwa Wątpliwości należy w pierwszej kolejności wyjaśnić, że obrót energią elektryczną, w tym jej zużycie, na zasadach określonych w art. 9 ust. 1 w zw. z art. 11 ustawy podlega opodatkowaniu akcyzą. Ustawodawca w zakresie energii elektrycznej zawarł w art. 9 ust. 1 ustawy wyczerpujący katalog czynności, których zaistnienie stanowić będzie czynność podlegającą opodatkowaniu akcyzą, skutkującą obowiązkiem złożenia odpowiedniej deklaracji podatkowej i zapłaty akcyzy przez podatnika, na zasadach wynikających z art. 24 i 24e ustawy oraz obowiązku prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 138h ust. 1 ustawy, przy czym ustawodawca na podstawie ustawy jak i aktów wykonawczych przewidział również możliwość stosowania zwolnień w zakresie energii elektrycznej i wyłączeń z obowiązków deklaracyjnych i ewidencyjnych w ściśle określonych okolicznościach faktycznych.

Równocześnie dokonywanie czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie energii elektrycznej co do zasady wiąże się z obowiązkiem rejestracji (art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy). Niemniej w zakresie również tego obowiązku ustawodawca przewidział pewne wyłączenia.

Przedmiotem opodatkowania akcyzą nie jest natomiast wytwarzanie energii elektrycznej, jak i przekazanie energii elektrycznej (nadwyżki wytworzonej energii elektrycznej) podmiotowi posiadającemu koncesję, w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo energetyczne, przez podmiot który koncesji nie posiada.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca realizuje inwestycje w instalacje fotowoltaiczne mające zapewnić jej zmniejszenie kosztów prowadzonej działalności oraz zwiększenie niezależności energetycznej. Instytut użytkuje nieruchomości, na których zlokalizowane są instalacje fotowoltaiczne przyłączone do sieci energetycznej operatora systemu dystrybucyjnego. Łączna moc generatorów wytwarzających energie elektryczną (instalacji fotowoltaicznych), którą strona zamierza zużywać na potrzeby własne nie przekracza 1 MW. Instytut nie posiada koncesji na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję ani też obrót energią elektryczną. Nie są Państwo zarejestrowani do celów podatku akcyzowego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych, a dla wytworzonej i zużywanej na potrzeby własne energii elektrycznej nie składają Państwo deklaracji podatkowych.

Wytworzona przez instalację fotowoltaiczną energia elektryczna w pierwszej kolejności wykorzystywana jest na autokonsumpcję, zaspokojenie aktualnego zapotrzebowania na energię elektryczną urządzeń należących do Państwa i/lub magazynowania w magazynie energii. Nadwyżka energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacjach, która nie zostanie skonsumowana na potrzeby własne Instytutu odsprzedawana będzie na rzecz podmiotu posiadającego koncesję na obrót energią elektryczną.

W związku z powyższym powzięli Państwo wątpliwość w zakresie:

- zwolnienia z obowiązku uiszczenia podatku akcyzowego od zużycia na własne potrzeby energii wytwarzanej przez instalacje fotowoltaiczne,

- obowiązku dokonania zgłoszenia rejestracyjnego,

- obowiązku składania deklaracji podatkowych (miesięcznych i kwartalnych),

- obowiązku prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej,

- obowiązków wynikających z ustawy o podatku akcyzowym dotyczących przekazania nadwyżek energii elektrycznej podmiotowi posiadającemu koncesję na obrót energią elektryczną.

Jak wynika z okoliczności sprawy - zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy akcyzowej - są Państwo podatnikiem podatku akcyzowego w zakresie zużycia energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, który wyprodukował tę energię, na którym ciąży obowiązek zapłaty podatku akcyzowego z tego tytułu.

Ustawodawca przewidział jednak możliwość zwolnienia z opodatkowania akcyzą zużycia energii elektrycznej przez podmiot, który wyprodukował ją z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW i która nie była przedmiotem dalszego obrotu.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi we wniosku, moc zamontowanych instalacji fotowoltaicznych, nie przekracza 1 MW, a energia elektryczna jest wytwarzana i zużywana przez Państwa na potrzeby własne (jedynie nadwyżka niewykorzystanej energii będzie przekazywana podmiotowi posiadającemu koncesję).

Okoliczność dotycząca mocy generatorów (instalacji fotowoltaicznych), w których wytwarzana jest energia elektryczna ma kluczowe znaczenie dla możliwości zastosowania zwolnienia od akcyzy na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień od akcyzy.

Należy zauważyć, że w sprawie do zastosowania zwolnienia od akcyzy wytwarzanej iż używanej przez Spółkę energii elektrycznej nie będzie odnosił się warunek zawarty w § 5 ust. 2 rozporządzenia, ponieważ energia promieniowania słonecznego jest jednym z odnawialnych źródeł energii, w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy o OZE. Wobec powyższego będziecie Państwo uprawnieni - na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia - do skorzystania ze zwolnienia od akcyzy dla zużywanej energii elektrycznej, wytworzonej w mikroinstalacjach fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW.

Zatem Państwa stanowisko w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe.

Odnosząc się do Państwa wątpliwości sformułowanych w pytaniu nr 2 należy wskazać, że co do zasady - zgodnie z wyżej wskazanym art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a - zgłoszenia rejestracyjnego powinny dokonać podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które zamierzają wykonywać czynności opodatkowane akcyzą.

Jak wynika z okoliczności sprawy - zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy akcyzowej - są Państwo podatnikiem podatku akcyzowego w zakresie zużycia energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, który wyprodukował tę energię, na którym ciąży obowiązek rejestracji w CRPA z tego tytułu.

Jednakże wobec Państwa znajdzie zastosowanie wyłączenie z tego obowiązku przewidziane w art. 16 ust. 7a pkt 1 ustawy, który stanowi, że obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego nie ma zastosowania do podmiotów produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która jest zużywana przez te podmioty, pod warunkiem, że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości. Przy czym warunek ten nie znajdzie zastosowania w Państwa sytuacji, ponieważ przy produkcji energii elektrycznej nie są wykorzystywane wyroby energetyczne w rozumieniu ustawy.

Zatem Państwa stanowisko w zakresie pytania nr 2 jest prawidłowe.

Obowiązek składania deklaracji podatkowych od zużytej energii elektrycznej wynika - co do zasady - z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy. Ustawodawca wprowadził jednak w art. 24 ust. 3 ustawy wyjątek, zgodnie z którym obowiązek wynikający z ust. 1 pkt 3 nie ma zastosowania do podmiotu, o którym mowa wart. 16 ust. 7a pkt 1, w zakresie zużycia energii elektrycznej wyprodukowanej przez ten podmiot z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW. Natomiast, jak zostało wyżej wskazane, art. 16 ust. 7a pkt1 ustawy odnosi się do braku obowiązku dokonania zgłoszenia rejestracyjnego przez podmioty produkujące energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1MW, która jest zużywana przez te podmioty.

Z kolei obowiązek składania deklaracji kwartalnych wynika z art. 24e ust. 1 pkt 1 ustawy. Stosownie do tego przepisu obowiązek ten dotyczy podatników dokonujących czynności w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy (o ile nie są podatnikami z tytułu innych czynności opodatkowanych akcyzą, z tytułu których byliby zobowiązani do składania deklaracji w okresach miesięcznych). Jednak zgodnie z art. 24e ust. 1b ustawy, deklaracji kwartalnej nie składa podmiot, o którym mowa wart. 16 ust. 7a pkt 1, w zakresie zużycia energii elektrycznej wyprodukowanej przez ten podmiot z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW.

Z przedstawionych okoliczności stanu faktycznego wynika, że łączna moc zamontowanych instalacji fotowoltaicznych, nie przekroczy 1 MW, a energia elektryczna będzie wytwarzana i zużywana przez Państwa głównie na potrzeby własne. Dodatkowo na podstawie art. 16 ust. 7a pkt 1 ustawy akcyzowej Spółka nie jest zobowiązana jak wykazano powyżej - do dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie energii elektrycznej, nie jest zatem również zobowiązana do składania deklaracji podatkowych, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 3 oraz w art. 24e ust. 1 pkt 1 ustawy.

Zatem Państwa stanowisko w zakresie pytania nr 3 i 4 jest prawidłowe.

Przepisy art. 138h ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym nakładają na podatników obowiązek prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej. Z art. 138h ust. 1 pkt 2 ustawy wynika obowiązek prowadzenia ewidencji przez podatnika zużywającego energię elektryczną, który tę energię wyprodukował i nie posiada koncesji.

Ustawodawca przewidział jednak wyjątki również odnoszące się do obowiązku prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej. Jak zostało wskazane w art. 138h ust. 2 przepisy ust. 1 (czyli również wyżej wskazanego ust. 1 pkt 2) nie mają zastosowania do podmiotów, o których mowa w art. 16 ust. 7a pkt 1 ustawy.

Skoro, co zostało wyżej wskazane, są Państwo podmiotem, o którym mowa w art. 16 ust. 7a pkt 1 ustawy akcyzowej, nie są Państwo wobec tego zobowiązani do prowadzenia ewidencji ilościowej zużytej energii elektrycznej.

Zatem Państwa stanowisko w zakresie pytania nr 5 jest prawidłowe.

Odnosząc się do Państwa wątpliwości w odniesieniu do obowiązków podatkowych związanych ze sprzedażą nadwyżek energii elektrycznej podmiotowi posiadającemu koncesję należy wskazać, że sprzedaż energii elektrycznej podmiotowi posiadającemu koncesję na obrót energią elektryczną przez podmiot, który tej koncesji nie posiada, nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

W konsekwencji nie są Państwo zobowiązani do wypełniania, wyszczególnionych przez Państwa, obowiązków akcyzowych wynikających z dostarczania nadwyżek wytworzonej energii elektrycznej podmiotowi posiadającemu koncesję, tj. rejestracji, składania deklaracji i prowadzenia ewidencji w tym zakresie.

Zatem Państwa stanowisko w zakresie pytania nr 6 jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Państwa i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność. Równocześnie w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383, z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl