0111-KDIB3-3.4013.109.2018.1.MAZ - Ewidencjonowanie wyrobów akcyzowych przeładowywanych w składzie podatkowym.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 2 lipca 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-3.4013.109.2018.1.MAZ Ewidencjonowanie wyrobów akcyzowych przeładowywanych w składzie podatkowym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 maja 2018 r. (data wpływu - 16 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku akcyzowego, w zakresie ewidencjonowania wyrobów akcyzowych przeładowywanych w składzie podatkowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 maja 2018 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku akcyzowego, w zakresie ewidencjonowania wyrobów akcyzowych przeładowywanych w składzie podatkowym.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

S.A. w... (dalej jako: "Wnioskodawca" lub "Spółka") jest jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa. Wnioskodawca jest krajowym liderem logistyki naftowej i strategiczną spółką gwarantującą bezpieczeństwo energetyczne Polski, a tym samym także Unii Europejskiej, w zakresie dostaw ropy. Spółka przejęła 3 stycznia 2018 r. Sp. z o.o. (dalej jako: "Spółka przejęta").

Spółka przejęta posiadała indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego nr 1462-IPPP3.4513.11.2017.1.MC z 6 kwietnia 2017 r. Organ interpretacyjny uznał za prawidłowe stanowisko Spółki przejętej na gruncie poprzedniego rozporządzenia w sprawie ewidencji akcyzowych (rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy; Dz. U. poz. 2257, z późn. zm.), że:

1. Informacje o wyrobach przeładowywanych w składzie podatkowym w procedurze zawieszenia poboru akcyzy spółka powinna wykazywać w części ewidencji składu podatkowego, o której mowa w § 23 pkt 2 poprzedniego rozporządzenia w sprawie ewidencji akcyzowych.

2. Zgodnie z § 23 pkt 2 lit. b poprzedniego rozporządzenia w sprawie ewidencji akcyzowych, w części ewidencji dotyczącej wyrobów przeładowywanych w składzie podatkowym należy wskazać informację o ilości wyrobów akcyzowych rzeczywiście przeładowanych (a więc ustalonej po dokonaniu przeładunku) w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania.

3. Zgodnie z § 23 pkt 2 lit. f rozporządzenia w sprawie ewidencji akcyzowych, w części ewidencji dotyczącej wyrobów przeładowywanych w składzie podatkowym należy określić kwotę podatku akcyzowego, której pobór został zawieszony w oparciu o informację o ilości wyrobów akcyzowych rzeczywiście przeładowanych (a więc ustalonej po dokonaniu przeładunku).

Bazy paliw Spółki przejętej należą obecnie do Wnioskodawcy i posiadają status składów podatkowych. Spółka składuje paliwa do bieżącej dystrybucji, w ramach zapasów obowiązkowych, a także magazynuje państwowe rezerwy paliw ciekłych.

W ramach swojej działalności Spółka dokonuje przeładunków paliw na terenie swoich składów podatkowych. Czynność przeładunku Spółka ewidencjonuje w ewidencji danego składu podatkowego, o której mowa w art. 138a ustawy akcyzowej. Szczegółowy zakres ewidencji został określony w (nowym) rozporządzeniu w sprawie ewidencji akcyzowych. W § 23 tego rozporządzenia został określony zakres ewidencji składu podatkowego, w części dotyczącej wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, innych niż wyroby energetyczne magazynowane w jednym zbiorniku z wyrobami o innych statusach.

Wnioskodawca chce potwierdzić stanowisko uzyskane wcześniej przez Spółkę przejętą, na gruncie poprzedniego rozporządzenia, stąd zadaje poniższe pytania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy informacje o wyrobach przeładowywanych w składzie podatkowym w procedurze zawieszenia poboru akcyzy Spółka powinna wykazywać w części ewidencji składu podatkowego, o której mowa w § 23 pkt 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji akcyzowych?

2. Czy zgodnie z § 23 pkt 2 lit. b rozporządzenia w sprawie ewidencji akcyzowych, w części ewidencji dotyczącej wyrobów przeładowywanych w składzie podatkowym, należy wskazać informację o ilości wyrobów akcyzowych rzeczywiście przeładowanych (a więc ustalonej po dokonaniu przeładunku), w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania?

3. Czy zgodnie z § 23 pkt 2 lit. g rozporządzenia w sprawie ewidencji akcyzowych, w części ewidencji dotyczącej wyrobów przeładowywanych w składzie podatkowym należy określić kwotę podatku akcyzowego, której pobór został zawieszony w oparciu o informację o ilości wyrobów akcyzowych rzeczywiście przeładowanych (a więc ustalonej po dokonaniu przeładunku)?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 1.

Zdaniem Spółki, informacje o wyrobach przeładowywanych w składzie podatkowym w procedurze zawieszenia poboru akcyzy Spółka powinna wykazywać w części ewidencji składu podatkowego, o której mowa w § 23 pkt 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji akcyzowych.

Ad 2.

Zdaniem Spółki, zgodnie z § 23 pkt 2 lit. b rozporządzenia w sprawie ewidencji akcyzowych, w części ewidencji dotyczącej wyrobów przeładowywanych w składzie podatkowym należy wskazać informację o ilości wyrobów akcyzowych rzeczywiście przeładowanych (a więc ustalonej po dokonaniu przeładunku) w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania.

Ad 3.

Zdaniem Spółki, zgodnie z § 23 pkt 2 lit. g rozporządzenia w sprawie ewidencji akcyzowych, w części ewidencji dotyczącej wyrobów przeładowywanych w składzie podatkowym należy określić kwotę podatku akcyzowego, której pobór został zawieszony w oparciu o informację o ilości wyrobów akcyzowych rzeczywiście przeładowanych (a więc ustalonej po dokonaniu przeładunku).

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy.

Ad I.

W § 23 rozporządzenia w sprawie ewidencji akcyzowych został określony zakres ewidencji składu podatkowego w części dotyczącej wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, innych niż wyroby energetyczne magazynowane w jednym zbiorniku z wyrobami o innych statusach.

Zgodnie z tym przepisem, ewidencja w tej części składa się z zestawień danych dotyczących wyrobów akcyzowych m.in.: wprowadzonych do składu podatkowego, z wyłączeniem wprowadzonych wyłącznie w celu dokonania przeładunku (§ 23 pkt 1), przeładowywanych w składzie podatkowym (§ 23 pkt 2), wyprowadzonych ze składu podatkowego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy przez podmiot prowadzący skład podatkowy, z wyłączeniem wyprowadzanych po przeładunku (§ 23 pkt 6).

Treść powyższych regulacji, w ocenie Spółki, nakazuje odrębne wykazywanie w ewidencji składu podatkowego wyrobów "przeładowywanych w składzie podatkowym". Z tego względu, niezasadne jest więc wskazywanie informacji o wyrobach przeładowywanych w części dotyczącej wyrobów wprowadzonych do składu podatkowego oraz wyprowadzonych ze składu podatkowego.

W konsekwencji informacje o wyrobach przeładowywanych w składzie podatkowym, w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, Spółka powinna wykazywać w części ewidencji, o której mowa w § 23 pkt 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji.

Ad 2. i Ad 3.

Zgodnie z § 23 pkt 2 lit. b rozporządzenia w sprawie ewidencji akcyzowych, w części dotyczącej wyrobów przeładowywanych, należy wskazać informację o ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania.

Tak opisany zakres ewidencji powoduje wątpliwości, czy w tej części należy wskazać ilość wyrobów dostarczonych do składu podatkowego, która będzie podlegała przeładunkowi (a więc ilość wskazaną w e-AD) czy też rzeczywiście przeładowaną ilość wyrobów.

Zdaniem Spółki, zasadnym wydaje się wskazywanie w tej części ewidencji ilości wyrobów rzeczywiście przeładowanej ustalonej na skutek pomiaru przez podmiot dokonujący przeładunku. w składzie podatkowym. Natomiast, wskazywanie ilości wyrobów, która będzie dopiero poddawana przeładunkowi jest zdaniem Wnioskodawcy niewłaściwe, gdyż w takim przypadku Spółka musiałaby wskazać ilość wyrobu taką jak wskazana w e-AD, co nie odzwierciedlałoby rzeczywistej operacji gospodarczej jaka ma miejsce w składzie podatkowym, a więc przeładunku.

W związku z powyższym, również określenia kwoty podatku akcyzowego, której pobór został zawieszony (§ 23 pkt 2 lit. g) należy dokonać w oparciu o ilość wyrobów akcyzowych rzeczywiście przeładowanych w składzie podatkowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1144, z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą" - ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą", wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy, skład podatkowy to miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Stosowanie do art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy, przez procedurę zawieszenia poboru akcyzy rozumie się procedurę stosowaną podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe.

Na podstawie art. 138a ust. 1 ustawy, podmiot prowadzący skład podatkowy prowadzi ewidencję wyrobów akcyzowych.

Zgodnie z art. 138a ust. 3 ustawy ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna umożliwiać w szczególności:

1.

ustalenie ilości, rodzajów oraz miejsca magazynowania w składzie podatkowym wyrobów akcyzowych:

a.

objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy,

b.

nieobjętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w tym:

c.

wyrobów zwolnionych od akcyzy, w tym zwolnionych ze względu na ich przeznaczenie,

d.

wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w art. 89;

* ustalenie ilości i rodzajów wyrobów, od których została zapłacona akcyza;

* ustalenie ilości i rodzajów magazynowanych w jednym zbiorniku wyrobów energetycznych:

a.

objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy,

b.

od których została zapłacona akcyza,

c.

zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,

d.

opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w art. 89;

4.

wyodrębnienie kwoty akcyzy, której pobór podlega zawieszeniu w związku z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, oraz kwoty akcyzy, która przypadałaby do zapłaty, gdyby wyroby nie były zwolnione od akcyzy;

5.

ustalenie ilości wyrobów akcyzowych wprowadzonych do składu podatkowego i wyprodukowanych w składzie podatkowym;

6.

ustalenie ilości wysłanych lub otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, daty wysłania lub odbioru tych wyrobów, a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania oraz informacje o dokumentach dostawy;

7.

ustalenie właściciela wyrobów akcyzowych, innego niż podmiot prowadzący skład podatkowy, oraz posiadania przez tego właściciela wymaganej koncesji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

W myśl § 22 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz. U. poz. 643, z późn. zm.; dalej jako: "rozporządzenie" lub "rozporządzenie w sprawie ewidencji"), ewidencja, o której mowa w art. 138a ust. 1 ustawy, prowadzona w formie papierowej, składa się z odrębnych części zawierających zestawienia danych, które dotyczą wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, innych niż wyroby energetyczne magazynowane w jednym zbiorniku z wyrobami o innych statusach.

Stosowanie do § 23 pkt 1 rozporządzenia, część ewidencji, dotycząca wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, innych niż wyroby energetyczne magazynowane w jednym zbiorniku z wyrobami o innych statusach, składa się z zestawień danych dotyczących wyrobów akcyzowych wprowadzonych do składu podatkowego, z wyłączeniem wprowadzonych wyłącznie w celu dokonania przeładunku, które zawiera:

a.

nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i barwieniu,

b.

ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku piwa liczbę hektolitrów gotowego wyrobu,

c.

datę wprowadzenia wyrobów akcyzowych do składu podatkowego,

d.

imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacyjny, w szczególności numer identyfikacji podatkowej (NIP), właściciela wyrobów akcyzowych, innego niż podmiot prowadzący skład podatkowy,

e.

numer referencyjny e-AD, a jeżeli System jest niedostępny - lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-AD, albo numer identyfikacyjny dokumentu handlowego, w przypadku wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały wprowadzone do składu podatkowego,

f.

kwotę podatku akcyzowego, której pobór został zawieszony.

Zgodnie z § 23 pkt 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji, część ewidencji, dotycząca wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, innych niż wyroby energetyczne magazynowane w jednym zbiorniku z wyrobami o innych statusach, składa się z zestawień danych dotyczących wyrobów akcyzowych przeładowywanych w składzie podatkowym, które zawiera:

a.

nazwy przeładowywanych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i barwieniu,

b.

ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku piwa liczbę hektolitrów gotowego wyrobu,

c.

daty: wprowadzenia wyrobów akcyzowych do składu podatkowego, dokonania przeładunku oraz wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego,

d.

dane identyfikacyjne środka transportu, z którego wyroby akcyzowe zostały przeładowane, oraz środka transportu, na który wyroby akcyzowe zostały przeładowane,

e.

imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacyjny, w szczególności numer identyfikacji podatkowej (NIP), właściciela wyrobów akcyzowych, innego niż podmiot prowadzący skład podatkowy,

f.

numer referencyjny e-AD, a jeżeli System jest niedostępny - lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-AD, albo numer identyfikacyjny dokumentu handlowego, w przypadku wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały wprowadzone do składu podatkowego,

g.

kwotę podatku akcyzowego, której pobór został zawieszony.

Zgodnie z § 23 pkt 6 rozporządzenia w sprawie ewidencji, część ewidencji, dotycząca wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, innych niż wyroby energetyczne magazynowane w jednym zbiorniku z wyrobami o innych statusach, składa się z zestawień danych dotyczących wyrobów akcyzowych wyprowadzonych ze składu podatkowego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy przez podmiot prowadzący skład podatkowy, z wyłączeniem wyprowadzanych po przeładunku, które zawiera:

a.

nazwy wyprowadzonych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i barwieniu,

b.

ilości wyprowadzonych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku piwa liczbę hektolitrów gotowego wyrobu,

c.

datę wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego,

d.

numer referencyjny e-AD, a jeżeli System jest niedostępny - lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-AD, albo numer identyfikacyjny dokumentu handlowego, w przypadku wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały wyprowadzone ze składu podatkowego,

e.

imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacyjny, w szczególności numer identyfikacji podatkowej (NIP), właściciela wyrobów akcyzowych, innego niż podmiot prowadzący skład podatkowy,

f.

kwotę podatku akcyzowego, której pobór został zawieszony.

Z okoliczności przedmiotowej sprawy wynika, że Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w magazynowaniu paliw płynnych w swoich bazach paliw, posiadających status składów podatkowych. W ramach swojej działalności Spółka dokonuje przeładunków paliw na terenie swoich składów podatkowych. Czynności przeładunku Spółka ewidencjonuje w ewidencji danego składu podatkowego, o której mowa w art. 138a ustawy.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą obowiązków ewidencyjnych związanych z przeładunkiem w składzie podatkowym.

Odnosząc się do przedmiotowych wątpliwości Wnioskodawcy wskazać należy, że zgodnie z powołanymi powyżej przepisami rozporządzenia, część ewidencji dotycząca wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, innych niż wyroby energetyczne magazynowane w jednym zbiorniku z wyrobami o innych statusach, składa się z zestawień danych dotyczących wyrobów akcyzowych wprowadzonych oraz wyprowadzonych ze składu podatkowego z wyłączeniem wyrobów wprowadzonych wyłącznie w celu dokonania przeładunku oraz wyrobów wyprowadzanych po przeładunku (§ 23 pkt 1 i 6 rozporządzenia). Zatem w ewidencji wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, innych niż wyroby energetyczne magazynowane w jednym zbiorniku z wyrobami o innych statusach, obejmującej zestawienie danych dotyczących wyrobów akcyzowych przeładowywanych w składzie podatkowym, wyłączone zostały dane dotyczące wyrobów akcyzowych wprowadzonych do składu podatkowego oraz wyprowadzonych ze składu podatkowego. Tym samym w niniejszej sprawie, informacje o wyrobach przeładowywanych w składzie podatkowym w procedurze zawieszenia poboru akcyzy Wnioskodawca winien wykazywać w części ewidencji składu podatkowego, o której mowa w § 23 pkt 2 rozporządzenia.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 należało uznać za prawidłowe.

Ponadto wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy zgodnie z § 23 pkt 2 lit. b rozporządzenia w sprawie ewidencji, w części ewidencji dotyczącej wyrobów przeładowywanych w składzie podatkowym należy wskazać informację o ilości wyrobów akcyzowych rzeczywiście przeładowanych (a więc ustalonej po dokonaniu przeładunku), w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania oraz czy zgodnie z § 23 pkt 2 lit. g rozporządzenia w sprawie ewidencji, w części ewidencji dotyczącej wyrobów przeładowywanych w składzie podatkowym należy określić kwotę podatku akcyzowego, której pobór został zawieszony w oparciu o informację o ilości wyrobów akcyzowych rzeczywiście przeładowanych (a więc ustalonej po dokonaniu przeładunku).

Stosownie do § 23 pkt 2 lit. b rozporządzenia, część ewidencji, dotycząca wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, innych niż wyroby energetyczne magazynowane w jednym zbiorniku z wyrobami o innych statusach, składa się z zestawień danych dotyczących wyrobów akcyzowych przeładowywanych w składzie podatkowym, które zawiera ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku piwa liczbę hektolitrów gotowego wyrobu. Jednocześnie zgodnie z § 23 pkt 2 lit. g rozporządzenia, przedmiotowa część ewidencji wyrobów akcyzowych składa się z zestawień danych dotyczących wyrobów akcyzowych przeładowywanych w składzie podatkowym, które zawiera kwotę podatku akcyzowego, której pobór został zawieszony.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w niniejszym przypadku, w ewidencji wyrobów akcyzowych przeładowywanych w składzie podatkowym, Wnioskodawca winien odnotować ilości przeładowywanych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a więc rzeczywiście przeładowane ilości wyrobów akcyzowych (po dokonanym przeładunku), zgodnie z § 23 pkt 2 lit. b rozporządzenia. Jednocześnie Wnioskodawca, w przedmiotowej ewidencji wyrobów akcyzowych przeładowywanych w składzie podatkowym, winien określić kwotę podatku akcyzowego, której pobór został zawieszony, w oparciu o informację o ilości wyrobów akcyzowych rzeczywiście przeładowanych (po dokonanym przeładunku), zgodnie z § 23 pkt 2 lit. g rozporządzenia.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 oraz pytania nr 3 należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl