0111-KDIB3-3.4013.10.2022.1.JS, Brak obowiązku magazynowania gotowych wyrobów energetycznych w zbiornikach podlegających... - OpenLEX

0111-KDIB3-3.4013.10.2022.1.JS - Brak obowiązku magazynowania gotowych wyrobów energetycznych w zbiornikach podlegających kontroli metrologicznej

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 11 marca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-3.4013.10.2022.1.JS Brak obowiązku magazynowania gotowych wyrobów energetycznych w zbiornikach podlegających kontroli metrologicznej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny prawnej skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku akcyzowym, dotyczącego braku obowiązku magazynowania gotowych wyrobów energetycznych w zbiornikach podlegających prawnej kontroli metrologicznej - jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

12 stycznia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 12 stycznia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczący obowiązku magazynowania gotowych wyrobów energetycznych w zbiornikach podlegających prawnej kontroli metrologicznej. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Spółka jest podatnikiem akcyzowym w obszarze wyrobów energetycznych.

Spółka posiada infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie działalności produkcyjnej i magazynowej w zakresie wyrobów energetycznych. Wnioskodawca planuje wystąpić w najbliższym czasie o zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego.

W składzie podatkowym Spółka zamierza magazynować i produkować wyroby energetyczne.

Jeżeli chodzi o wyroby akcyzowe, które Spółka zamierza produkować w składzie podatkowym to będą to wyłącznie wyroby z zał. nr 1 do ustawy akcyzowej, np. ciężki olej opałowy o kodzie CN 2707 99 99, tzw. olej popirolityczny.

Surowcem do jego produkcji będą w głównej mierze również wyroby akcyzowe z zał. nr 1 do ustawy akcyzowej, ale może się zdarzyć, że składnikiem mniejszościowym wykorzystanym w produkcji oleju popirolitycznego będą również wyroby energetyczne z zał. nr 2 do ustawy akcyzowej, np. mieszaniny węglowodorów alifatycznych klasyfikowane do kodu CN 2707 50 00, czy też oleje średnie z pozycji CN 2710.

Surowce z zał. nr 2 do ustawy akcyzowej Spółka zamierza zakupować wyłącznie do produkcji wyrobu akcyzowego z zał. nr 1 do ustawy akcyzowej. Wyroby akcyzowe z zał. nr 2 do ustawy akcyzowej przemieszczone do Spółki w procedurze zawieszenia poboru akcyzy będą dodawane bezpośrednio do zbiornika produkcyjnego. Zbiornika, w którym nastąpi wykorzystanie surowca do wytworzenia wyrobu gotowego, wyrobu akcyzowego z zał. nr 1 do ustawy akcyzowej.

Pytanie

Czy zbiornik do produkcji wyrobów akcyzowych z zał. nr 1 do ustawy akcyzowej w okolicznościach wskazanych w ww. opisie stanu faktycznego (winno być: "zdarzenia przyszłego" - przyp. Organu) podlega prawnej kontroli metrologicznej?

Państwa stanowisko w sprawie

W opinii Wnioskodawcy wyrób gotowy, tj. wyrób energetyczny wymieniony wyłącznie w zał. nr 1 do ustawy akcyzowej, stosownie do obowiązujących przepisów akcyzowych nie musi być produkowany w zbiorniku podlegającym prawnej kontroli metrologicznej.

Odpowiedzi, w jakich zbiornikach powinny być produkowane wyroby akcyzowe z zał. nr 1 do ustawy należy szukać w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego.

Odpowiedzią na planowaną przez Wnioskodawcę działalność produkcyjną wyrobów energetycznych wymienionych jedynie w załączniku numer 1 do ustawy o podatku akcyzowym jest § 4 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia.

Zgodnie z przywołanym przepisem w składach podatkowych, w których prowadzona jest działalność polegająca na produkcji wyrobów akcyzowych, magazynowanie gotowych wyrobów akcyzowych:

- wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa i procedurą zawieszenia poboru akcyzy,

- o których mowa w art. 47a ust. 3 ustawy,

powinno się odbywać w zbiornikach, które podlegają prawnej kontroli metrologicznej.

Podkreślmy jednak, w niniejszej sprawie zostało wykazane przez Wnioskodawcę, że wyrób energetyczny, który Spółka zamierza produkować nie został wymieniony w załączniku nr 2 do ustawy.

Nigdy też w przypadku Spółki nie zaistnieje sytuacja, o której mowa w art. 47a ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, ponieważ w zbiorniku produkcyjnym będą się znajdować wyłącznie wyroby gotowe znajdujący się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Sytuacji nie zmieni fakt, że niektóre z surowców wskazane przez Spółkę zostały wymienione również w zał. nr 2 do ustawy akcyzowej. Opisana sytuacja wynika z tego, że takie surowce akcyzowe, przemieszczone do składu podatkowego Spółki będą zawsze dodawane po przywozie do zbiornika produkcyjnego. Surowce te po dodaniu do zbiornika produkcyjnego zostaną następnie w pełni wykorzystane w procesie produkcji wyrobu akcyzowego z zał. nr 1 do ustawy akcyzowej.

W podobnym duchu, choć te interpretacje odnosiły się do magazynowania wyrobów akcyzowych, wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej nr IPPP3/443- 565/11-4/JK z dnia 14 lipca 2011 r. i nr IPPP3/443-150/12-2/SM z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Mając na uwadze powyższe Spółka uważa, że zbiornik do produkcji wyrobów akcyzowych z zał. nr 1 do ustawy akcyzowej w okolicznościach wskazanych w niniejszym stanie faktycznym (winno być: "zdarzeniu przyszłym" - przyp. Organu) nie podlega prawnej kontroli metrologicznej.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą":

Ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą", wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy:

Wyrobami akcyzowymi są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Załącznik nr 1 do ustawy stanowi "Wykaz wyrobów akcyzowych". Z kolei w załączniku nr 2 do ustawy wymieniono wyroby akcyzowe w stosunku do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym, o którym mowa w dyrektywie Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania (Dz. Urz.UE.L 1992 Nr 76, str. 1).

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 10, 11 i 12 ustawy:

* skład podatkowy to miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

* podmiot prowadzący skład podatkowy to podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego;

* procedura zawieszenia poboru akcyzy to procedura stosowana podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe;

Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy:

1. Do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, a także do wiążących informacji akcyzowych, zwanych dalej "WIA", stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.).

2. Zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w opodatkowaniu akcyzą wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, jeżeli nie zostały określone w niniejszej ustawie.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, do wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby:

1)

objęte pozycjami CN od 1507 do 1518 00, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;

2)

objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715;

3)

objęte pozycjami CN 2901 i 2902;

4)

oznaczone kodem CN 2905 11 00, niebędące pochodzenia syntetycznego, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;

5)

objęte pozycją CN 3403;

6)

objęte pozycją CN 3811;

7)

objęte pozycją CN 3817;

8)

oznaczone kodami CN 3824 90 91 i 3824 90 97, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;

9)

pozostałe wyroby, z wyłączeniem substancji stosowanych do znakowania i barwienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych - bez względu na kod CN;

10)

pozostałe wyroby będące węglowodorami, z wyłączeniem torfu, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa opałowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych - bez względu na kod CN.

W myśl art. 47a ust. 3 ustawy:

W składzie podatkowym w jednym zbiorniku mogą być magazynowane wyroby energetyczne: objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz z zapłaconą akcyzą, pod warunkiem że:

1)

ubytki i inne straty tych wyrobów są rozliczane proporcjonalnie do ilości oraz okresu ich magazynowania;

2)

ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład podatkowy umożliwia identyfikację tych wyrobów.

Zgodnie z § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 55):

2. W składach podatkowych, w których prowadzona jest działalność polegająca na produkcji wyrobów akcyzowych, magazynowanie gotowych wyrobów energetycznych:

1)

określonych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa i procedurą zawieszenia poboru akcyzy,

2)

o których mowa w art. 47a ust. 3 ustawy

- odbywa się w zbiornikach, które podlegają prawnej kontroli metrologicznej, na podstawie odrębnych przepisów.

3. Za zbiorniki służące do magazynowania gotowych wyrobów energetycznych uznawane są zbiorniki, w których magazynowane są wyroby w takim stopniu przetworzenia, w którym mogą być wyprowadzane ze składu podatkowego do odbiorcy nawet, jeśli ich część zostanie wykorzystana w procesach produkcyjnych w składzie podatkowym.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę wynika, że Spółka zamierza dokonywać w składzie podatkowym produkcji wyrobów wymienionych w zał. nr 1 do ustawy, jednocześnie niewymienionych w zał. nr 2 do ustawy, tj. ciężkiego oleju opałowego o kodzie CN 2707 99 99 (olej popirolityczny). Surowcem do produkcji będą inne wyroby z załącznika nr 1 do ustawy. Niekiedy składnikiem mniejszościowym wykorzystywanym w produkcji oleju popirolitycznego będą również wyroby wymienione w załączniku nr 2 do ustawy (mieszaniny węglowodorów alifatycznych klasyfikowane do kodu CN 2807 50 00; oleje średnie CN 2710). Surowce z załącznika nr 2 Spółka zamierza nabywać wyłącznie do produkcji wyrobu akcyzowego z zał. nr 1 do ustawy i będą one przemieszczane do składu podatkowego Spółki w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, bezpośrednio do zbiornika produkcyjnego, w którym nastąpi wykorzystanie tych surowców do wytworzenia ww. wyrobu gotowego (wyrobu energetycznego wymienionego w zał. nr 1 do ustawy).

Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii, czy zbiornik, w którym produkowane będą ww. wyroby energetyczne z załącznika nr 1, podlegać będzie prawnej kontroli metrologicznej.

W odniesieniu do powyższego zauważyć należy, że w przypadku produkcji wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym, obowiązek magazynowania w zbiornikach podlegających prawnej kontroli metrologicznej (wynikający § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego) - dotyczy ściśle magazynowania gotowych wyrobów energetycznych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa i procedurą zawieszenia poboru akcyzy, a także wyrobów, o których mowa w art. 47 ust. 3 ustawy.

Przy czym, zgodnie z § 4 ust. 3 ww. rozporządzenia, za zbiorniki służące do magazynowania gotowych wyrobów energetycznych uznawane są zbiorniki, w których magazynowane są wyroby w takim stopniu przetworzenia, w którym mogą być wyprowadzane ze składu podatkowego do odbiorcy - nawet jeśli ich część zostanie wykorzystana w procesach produkcyjnych w składzie podatkowym.

Zatem w myśl powyższych przepisów, obowiązek magazynowania w składzie podatkowym gotowych wyrobów energetycznych w zbiornikach podlegających prawnej kontroli metrologicznej, nie będzie dotyczyć wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym, ale niewymienionych przy tym w załączniku nr 2 do tej ustawy (w tym olejów popirolitycznych), które nie są magazynowane w jednym zbiorniku z innymi wyrobami akcyzowymi, w przypadku, o którym mowa w art. 47a ust. 3 ustawy.

Jak wynika z treści wniosku, w zbiorniku produkcyjnym Spółki w składzie podatkowym znajdować się będą jedynie wyroby gotowe objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy (o jednym statusie akcyzowym). Zatem w przypadku Spółki, produkcja w składzie podatkowym tych wyrobów energetycznych (olejów popirolitycznych o kodzie CN 2707 99 99, wymienionych w zał. nr 1 do ustawy, które jednocześnie nie zostały wymienione w zał. nr 2 do ustawy) - produkcja ta na gruncie ustawy o podatku akcyzowym nie będzie wiązała się z obowiązkiem magazynowania gotowych wyrobów energetycznych w zbiorniku podlegającym prawnej kontroli metrologicznej.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie w zakresie pytania zadanego przez Państwa we wniosku w zakresie ustawy o podatku akcyzowym oraz wydanego na podstawie art. 59 ust. 7 ustawy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 55). Inne kwestie, nieobjęte pytaniem, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa - rozpatrzone. W szczególności, przedmiotem interpretacji nie mogą być przepisy w zakresie prawnej kontroli metrologicznej wynikające z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2068).

Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność. Równocześnie w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl