0111-KDIB3-3.4013.10.2021.4.PJ - Akcyza od wewnątrzwspólnotowego nabycia skuterów śnieżnych

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 23 lipca 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-3.4013.10.2021.4.PJ Akcyza od wewnątrzwspólnotowego nabycia skuterów śnieżnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325) w związku z postanowieniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 23 lipca 2021 r., znak: 0111-KDIB3-3.4013.10.2021.3.PK uchylającym postanowienie organu I instancji z 7 maja 2021 r., znak: 0111 KDIB3 3.4012.10.2021.2.PJ Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 stycznia 2021 r. (data wpływu: 27 stycznia 2021 r.) uzupełnionego pismem z 26 kwietnia 2021 r. (data wpływu: 30 kwietnia 2021 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym wewnątrzwspólnotowego nabycia skuterów śnieżnych, objętych kodem nomenklatury scalonej CN 8703 10 11 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

20 stycznia 2021 r. wpłynął do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym wewnątrzwspólnotowego nabycia skuterów śnieżnych, objętych kodem nomenklatury scalonej CN 8703 10 11. Wniosek został uzupełniony pismem z 26 kwietnia 2021 r. (data wpływu 30 kwietnia 2021 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie Organu z 16 kwietnia 2021 r.

Wnioskodawca przedstawił następujący opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego:

Wnioskodawca jest spółką z siedzibą w Polsce, podlegającą opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów, niezależnie od miejsca ich osiągania. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji produktów kanadyjskiej marki X., którymi są pojazdy (...). Działalność ta realizowana jest za pośrednictwem sieci punktów sprzedaży detalicznej zlokalizowanych na terenie całego kraju.

W ramach prowadzonej działalności, Wnioskodawca nabywa od ww. kanadyjskiego producenta, którego fabryka i oddział zlokalizowane są na terenie Finlandii, m.in. skutery śnieżne w celu ich dalszej dystrybucji. Ww. pojazdy sprowadzane są na teren Rzeczypospolitej Polskiej w ramach czynności wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Ponieważ, nabywane skutery śnieżne objęte są kodem nomenklatury scalonej CN 8703 10 11, który wchodzi w zakres kodu CN 8703, do którego odwołuje się art. 100 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zawierający definicję (stanowiącego przedmiot opodatkowania akcyzą) samochodu osobowego, Wnioskodawca, składając niniejszy wniosek, chciałby uzyskać potwierdzenie, że nie ciąży na nim obowiązek odprowadzania podatku akcyzowego od czynności nabycia wewnątrzwspólnotowego przedmiotowych pojazdów.

Niniejszy wniosek dotyczy zarówno transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia skuterów śnieżnych, które zostały zawarte przez Spółkę w przeszłości (zaistniały stan faktyczny), jak i transakcji, które dopiero zostaną przez Spółkę zawarte (zdarzenie przyszłe).

W uzupełnieniu z 26 kwietnia 2021 r. Wnioskodawca wskazał odpowiadając na pytania Organu następujące okoliczności:

Ad. 1. Opisane we wniosku skutery śnieżne objęte kodem nomenklatury scalonej CN 8703 10 11 nie stanowią samochodów osobowych w rozumieniu art. 100 ust. 4 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Ad. 2. Wnioskodawca na dzień dzisiejszy nie posiada Wiążącej Informacji Akcyzowej, o której mowa w dziale Ia Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym dotyczącej statusu akcyzowego skuterów śnieżnych, o których mowa we wniosku, Wnioskodawca wystąpił do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu z wnioskiem o wydanie takiej informacji w dniu (...) r.

W związku z powyższym opisem Wnioskodawca zadał następujące pytanie:

Czy wewnątrzwspólnotowe nabycie przez Wnioskodawcę skuterów śnieżnych, objętych kodem nomenklatury scalonej CN 8703 10 11, podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?

Wnioskodawca przedstawił następujące stanowisko w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego:

Zdaniem Wnioskodawcy, skuter śnieżny został wyłączony z definicji samochodu osobowego, który jako przedmiot transakcji wymienionych w art. 100 ust. 1 U.p.a. determinuje obowiązek uiszczenia podatku akcyzowego. Tym samym Spółka stoi na stanowisku, iż na gruncie obowiązujących przepisów podatkowych brak jest obowiązku uiszczania podatku akcyzowego od transakcji, których przedmiotem jest import, nabycie wewnątrzwspólnotowe lub pierwsza sprzedaż na terytorium kraju skutera śnieżnego.

Zasady odprowadzania podatku akcyzowego uregulowane zostały przepisami Ustawy o podatku akcyzowym, zgodnie z którą opodatkowaniu akcyzą podlegają wyroby akcyzowe oraz samochody osobowe.

Szczegółowe regulacje w zakresie objęcia akcyzą samochodów osobowych określa Dział V. "Opodatkowanie akcyzą samochodów osobowych", w którym art. 100 ust. 1 U.p.a. stanowi, że "W przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest.

1.

import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;

2.

nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;

3.

pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:

a.

wyprodukowanego na terytorium kraju,

b.

od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2."

Z powyższego wynika, iż podstawową przesłanką opodatkowania transakcji podatkiem akcyzowym jest uznanie za przedmiot czynności samochodu osobowego. Niezbędnym dla ustalenia czy podmiot w związku z przeprowadzonymi transakcjami podlegać będzie akcyzie jest zatem ustalenie definicji pojęcia samochodu osobowego na gruncie Ustawy. Zgodnie z art. 100 ust. 4 U.p.a. "Samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym."

Analizując dalej pojęcie pojazdów mechanicznych objętych pozycją CN 8703 należy się odwołać do Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, gdzie w Załączniku I "Nomenklatura scalona", Części drugiej "Tabela stawek celnych", Sekcji XVII "Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia transportowe", Dziale 87 "Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria" pod pozycją CN 8703 umieszczono "Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi". Dla dalszego uszczegółowienia rozumianych pod powyższym stwierdzeniem pojazdów w podkategoriach CN 8703 wskazano:

8703 10 - Pojazdy specjalnie zaprojektowane do poruszania się po śniegu; pojazdy golfowe i podobne pojazdy:

8703 10 11 - Pojazdy zaprojektowane do poruszania się po śniegu, wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne lub średnioprężne) i iskrowym,

8703 10 18 - Pozostałe.

Nie budzi zatem wątpliwości, iż skutery śnieżne jako pojazdy zaprojektowane do poruszania się po śniegu, wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym i iskrowym objęte są kodem nomenklatury scalonej CN 8703. Tym samym skutery śnieżne mieszczą się w pozycji "pozostałych pojazdów mechanicznych", wyszczególnionym w art. 100 ust. 4 U.p.a. Podkreślenia wymaga jednak, iż z opodatkowania podatkiem akcyzowym wyłączone zostały, na mocy art. 100 ust. 4 U.p.a., pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Zauważyć należy zatem, iż umiejscowienie skuterów śnieżnych w kategorii pozostałych pojazdów mechanicznych objętych pozycją CN 8703 nie przesądza bynajmniej o objęciu pojazdów akcyzą.

Znaczenie faktu rejestracji pojazdu dla kwestii opodatkowania akcyzą potwierdza uzasadnienie do ustawy nowelizującej z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustawy, na mocy której w art. 100 ust. 4 U.p.a. zmianie uległa definicja samochodu osobowego. W uzasadnieniu do projektu tej ustawy wprost wskazano: "Art. 100 ust. 4 - zmianie uległ przedmiot opodatkowania akcyzą w przypadku pojazdów typu quad. Zrezygnowano z posługiwania się pojęciem quadów i uzależniono kwestię opodatkowania pojazdów o kodzie CN 8703 od faktu rejestracji pojazdu. W ten sposób jasnym będzie, że każdy pojazd należący do kodu CN 8703, dla którego odrębne przepisy nakładają obowiązek rejestracji, będzie podlegał opodatkowaniu."

Dla dalszej analizy podniesionej kwestii, koniecznym jest zatem odwołanie się do Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (dalej P.r.d.), która znajduje zastosowanie w analizowanym zakresie na mocy odesłania zamieszczonego w art. 100 ust. 4 U.p.a.

W przepisach Prawa o ruchu drogowym brak jest regulacji, która bezpośrednio wskazywałaby jakie typy pojazdów wymagają rejestracji. Tym samym, w celu określenia kręgu pojazdów podlegających przedmiotowemu wymogowi nieodzowne jest dokonanie wykładni przepisów zamieszczonych w Dziale III "Pojazdy", Rozdziale II "Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu" Zgodnie z art. 71 ust. 1 P.r.d. "Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe. Przepis ten nie dotyczy pojazdów, o których mowa w ust. 3." Natomiast ust. 3 cyt. przepisu stanowi, że "Pojazd niewymieniony w ust. 1, przyczepa motocyklowa oraz przyczepa specjalna przeznaczona do ciągnięcia przez ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny jest dopuszczony do ruchu, jeżeli odpowiada warunkom określonym w art. 66."

Skuter śnieżny w świetle powyższych przepisów uznać należy za "pojazd niewymieniony w ust. 1". Art. 71 ust. 1 P.r.d. wymienia bowiem jedynie: pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej, motorower oraz przyczepę. Zważając na fakt, iż za oczywiste uznać należy, że skuter śnieżny nie będzie sklasyfikowany jako ciągnik, motorower, element kolejki turystycznej czy przyczepa, to jednak uzasadnionym wydaje się dokładne wskazanie, że cechy właściwe skutera śnieżnego uniemożliwiają jego klasyfikację jako pojazdu samochodowego.

Artykuł 2 pkt 33 P.r.d. wskazuje, że "Użyte w ustawie określenie pojazd samochodowy oznacza pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego."

Pojazd silnikowy, zgodnie z art. 2 pkt 32 P.r.d., to "pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego." Natomiast określenie pojazd, na mocy art. 2 pkt 31 P.r.d., odnosi się do "środka transportu przeznaczonego do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane".

Jeśli ustawodawca zdecydował się na umieszczenie w Ustawie ww. szczegółowych definicji odnoszących się do poszczególnych pojęć, to mając na uwadze zasady techniki prawodawczej, zgodnie z którymi "Do oznaczenia jednakowych pojęć używa się jednakowych określeń, a różnych pojęć nie oznacza się tymi samymi określeniami" (§ 10 Załącznika do Rozporządzenia Prezesa RM z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej") uznać należy, że "pojazd samochodowy" - zgodnie ze wskazaną w P.r.d. definicją - musi spełniać zarazem przesłanki "pojazdu silnikowego" i tym samym posiadać cechy właściwe dla "pojazdu".

Ponownie wskazać zatem trzeba, że zgodnie z definicją umieszczoną w art. 2 pkt 31 P.r.d. "pojazd" to "środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszyna lub urządzenie do tego przystosowane". Skuter śnieżny - jako maszyna wyposażona w silnik spalinowy, umożliwiająca przemieszczanie się z punktu A do punktu B - należy uznać za środek transportu. Aby jednak spełnić przesłanki "pojazdu" środek transportu musi być przeznaczony lub przystosowany do poruszania się po drodze.

Artykuł 2 pkt 1 P.r.d. stanowi natomiast, że "droga" to "wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt".

W tym miejscu zaznaczenia wymaga, że skuter śnieżny - z uwagi na specyficzną konstrukcję - nie jest przeznaczony ani przystosowany do poruszania się po drodze. Silnik spalinowy przenosi bowiem napęd bezpośrednio na znajdującą się na tyle gumową "gąsienicę" (jedną lub dwie w zależności od modelu), która wraz z umieszczonymi z przodu płozami umożliwia ruch skutera. Dodatkowo, warto podkreślić, że płozy są elementem podwozia, służącym do ruchu ślizgowego po wodzie, śniegu lub lodzie, które wykorzystywane są w budowie: sań, nart, łyżew, bojerów, bobslejów oraz skuterów śnieżnych. Żadne ze wskazanych środków transportu nie jest przystosowane do ruchu drogowego, o czym bezpośrednio stanowi wyposażenie maszyn w płozy, uniemożliwiające ruch po drodze rozumianej jako wydzielony pas terenu składający się m.in. z jezdni. Tym samym, analizując konstrukcję skutera śnieżnego, która opiera się na tzw. "gąsienicy" oraz płozach nie można przyjąć, że środek ten przystosowany jest do poruszania się po drodze.

Reasumując, porównanie cech właściwych skuterów śnieżnych oraz ustawowej definicji "pojazdu" jako środka transportu przeznaczonego lub przystosowanego do poruszania się po drodze, stanowiącej wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa - prowadzi do niepodważalnego wniosku, że na gruncie Ustawy - Prawo o ruchu drogowym nie można uznać skutera śnieżnego za "pojazd". Jeśli zatem skuter śnieżny nie spełnia przesłanek "pojazdu", to tym samym nie można uznać go ani za "pojazd silnikowy", ani tym bardziej za "pojazd samochodowy". Jeśli natomiast skuter śnieżny nie kwalifikuje się do kategorii "pojazdów samochodowych" to brak jest podstaw tak prawnych, jak i faktycznych do stosowania w przedmiotowym zakresie art. 71 ust. 1 P.r.d., który stanowi swego rodzaju katalog pojazdów podlegających obowiązkowej rejestracji.

Na marginesie, warto również wspomnieć, że w związku z przeprowadzonym powyżej wnioskowaniem skutkującym wykazaniem braku przesłanek do uznania skutera śnieżnego za "pojazd" w rozumieniu przepisów P.r.d., w odniesieniu do skuterów nie znajdzie również zastosowania przepis art. 71 ust. 3 P.r.d. ani art. 66 P.r.d., do którego odsyła ust. 3 w celu określenia dopuszczalności pojazdu do ruchu. Nadto, nawet w przypadku objęcia skutera śnieżnego definicją "pojazdu", środek ten nie mógłby być dopuszczony do ruchu, z uwagi na brak spełnienia warunków technicznych pojazdu dopuszczonego do ruchu drogowego (art. 71 ust. 3 w zw. z art. 66 P.r.d.).

Powyżej w sposób obszerny wykazane zostało, iż skuter śnieżny z uwagi na właściwe cechy konstrukcyjne nie podlega rejestracji na podstawie przepisów P.r.d. Zgodnie natomiast z cyt. na wstępie przepisem art. 100 ust. 1 i 4 U.p.a. przedmiotem opodatkowania akcyzą jest dokonanie pod ustawowymi rygorami importu, nabycia wewnątrzwspólnotowego lub pierwszej sprzedaży samochodu osobowego rozumianego jako pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Ustawa o podatku akcyzowym zwalnia zatem z opodatkowania akcyzą transakcje gospodarcze, których przedmiotem są pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. A - jak zostało wykazane powyżej - skuter śnieżny nie podlega obowiązkowi rejestracji na gruncie przepisów o ruchu drogowym. Biorąc powyższe pod uwagę, Wnioskodawca stwierdza, iż zaprezentowane stanowisko w przedmiocie braku obowiązku uiszczania akcyzy od nabycia wewnątrzwspólnotowego skuterów śnieżnych jest prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie podatku akcyzowego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą" - ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą", wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Na podstawie art. 3 ust. 1. ustawy do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, a także do wiążących informacji akcyzowych, zwanych dalej "WIA", stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.).

Jednocześnie stosownie do art. 3 ust. 2 ustawy zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w opodatkowaniu akcyzą wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, jeżeli nie zostały określone w niniejszej ustawie.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1.

import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;

2.

nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;

3.

pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:

a.

wyprodukowanego na terytorium kraju,

b.

od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2.

Stosownie do art. 100 ust. 4 ustawy samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Zgodnie z opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w ramach prowadzonej działalności, Wnioskodawca nabywa od kanadyjskiego producenta, którego fabryka i oddział zlokalizowane są na terenie Finlandii, m.in. skutery śnieżne w celu ich dalszej dystrybucji. Ww. pojazdy sprowadzane są na teren Rzeczypospolitej Polskiej w ramach czynności wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Nabywane skutery śnieżne objęte kodem nomenklatury scalonej CN 8703 10 11 nie stanowią samochodów osobowych w rozumieniu art. 100 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Wnioskodawca - ponieważ skutery śnieżne objęte są kodem nomenklatury scalonej CN 8703 10 11, który wchodzi w zakres kodu CN 8703, do którego odwołuje się art. 100 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zawierający definicję samochodu osobowego - chciałby uzyskać potwierdzenie, że nie ciąży na nim obowiązek odprowadzania podatku akcyzowego od czynności nabycia wewnątrzwspólnotowego przedmiotowych pojazdów.

Rozpatrując tak sformułowane wątpliwości Wnioskodawcy należy stwierdzić, że skoro skutery śnieżne objęte kodem nomenklatury scalonej CN 8703 10 11 - jak wskazał Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego - nie stanowią samochodów osobowych w rozumieniu art. 100 ust. 4 ustawy, to ich nabycie wewnątrzwspólnotowe nie stanowi czynności opodatkowanej na podstawie ustawy o podatku akcyzowym.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego w dniu wydania interpretacji.

Organ informuje, że interpretacja podatkowa dotyczy kwestii będącej przedmiotem pytania podatkowego, zatem inne zagadnienia, nie objęte zakresem pytania, nie mogły być przedmiotem interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl