0111-KDIB3-3.4012.66.2023.2.JSU - VAT od egzekucyjnej sprzedaży nieruchomości

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 24 kwietnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-3.4012.66.2023.2.JSU VAT od egzekucyjnej sprzedaży nieruchomości

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych sprzedaży zabudowanej działki nr X w drodze licytacji egzekucyjnej jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Pana wniosek z 14 lutego 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy opodatkowania sprzedaży zabudowanej działki nr X w drodze licytacji egzekucyjnej wpłynął 16 lutego 2023 r.

Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 3 kwietnia 2023 r. (wpływ 7 kwietnia 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Komornik dokonał zajęcia a następnie opisu i oszacowania nieruchomości gruntowych zabudowanych wspólnym budynkiem mieszkalnym posiadającym dwa niezależne skrzydła, które powstały w wyniku wcześniejszej przebudowy i modernizacji dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych oznaczonych

- X o powierzchni (...) m2, objętek księgą wieczysta KW Nr (...)- BRAK INTERPRETACJI

- Y o powierzchni (...) m2. objętej księgą wieczystą KW Nr (...) - INTERPRETACJA WYDANA,

stanowiących własność spółki Sp z o.o. NIP (...).

Stan faktyczny

- oświadczenie prezesa Spółki z dnia (...) iż dłużna spółka nie korzystała przy nabyciu ww. nieruchomości z prawa do odliczenia należnego podatku VAT

- pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia (...) r. z informacją iż spółka została wykreślona z podatku VAT dnia (...) r.

- pismo komornika z żądaniem udzielenia wyjaśnień z dnia (...) r. na pytania:

Czy nieruchomość stanowi środek trwały w działalność gospodarczej?

Czy dłużnik jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług?

Czy dłużnik dokonał odliczenia podatku od towarów i usług w związku z nabyciem nieruchomości?

Czy dłużnik używał nieruchomości do wykonywania działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (w tym: najem, dzierzawa)?

Czy dłużnik podejmował działania przygotowujące do sprzedaży nieruchomości takie jak uzbrojenie nieruchomości w media, podział na mniejsze działki, wytyczenia drogi koniecznej?

Pytania odnośnie nieruchomości (...), Nr (...)

Czy niezabudowana nieruchomość stanowi grunty budowlane (uzyskane pozwolenia na budowę, przeznaczenie nieruchomości w MPZP)?

Czy nieruchomość jest zabudowana, ewentualnie jaki jest stopień realizacji nieukończonej budowy (fundamenty, stan deweloperski otwarty, stan deweloperski zamknięty)?

Czy dokonano pierwszego zasiedlenia budynku lub jego części, a jeśli tak, to kiedy doszło do pierwszego zasiedlenia?

Czy dłużnik ponosił wydatki na ulepszenie budynków lub budowli, w stosunku do których przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, a jeśli ponosił takie wydatki to czy były one niższe niż 30% wartości budynków lub budowli?

Czy nieruchomość stanowi obiekt budownictwa mieszkaniowego, a jeśli tak to czy:

a)

powierzchnia domu jednorodzinnego przekracza 300 m2?

b)

powierzchnia lokalu mieszkalnego przekracza 150 m2?

na które brak odpowiedzi, w związku z powyższym zapytanie staje się zasadne i konieczne.

Jednocześnie uzupełniając wniosek wskazał Pan, że celem wyceny było określenie wartości rynkowej przedmiotu oszacowania, zgodnie z zakresem wyceny, dla potrzeb przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego, którego wartość rynkową prawa własności dwóch nieruchomości gruntowych, zabudowanych budynkiem mieszkalnym posiadającym dwa niezależne skrzydła, które powstały w wyniku wcześniejszej przebudowy i modernizacji dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o dwóch kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej, posadowionego na dwóch działkach ewidencyjnych o numerach: Y z obrębu (...), o powierzchni (...) ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym, Wydziale Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta KW Nr (...) oraz X z obrębu (...), o powierzchni (...) ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym, Wydziale Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta KW Nr (...), położonych w (...), przy ul. (...), dla aktualnego sposobu użytkowania, dla potrzeb przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego, bez podatku VAT (wartość netto), określono na: WN = (...) zł.

Nieruchomości gruntowe zabudowane, objęte przedmiotem i zakresem niniejszego opracowania, składają się z działek o numerach ewidencyjnych:

- Y o powierzchni (...) m2, objętej księgą wieczystą KW Nr (...) - INTERPRETACJA WYDANA

- X o powierzchni (...) m2, objętek księgą wieczysta KW Nr (...)- BRAK INTERPRETACJI

Wskazane powyżej działki gruntu stanowią obszar zabudowany budynkiem mieszkalnym posiadającym dwa niezależne skrzydła, które powstały w wyniku wcześniejszej przebudowy i modernizacji dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Lewe skrzydło (patrząc od ulicy) posadowione jest na działce o numerze ewidencyjnym Y, natomiast prawe skrzydło (patrząc od ulicy...) na działce o numerze ewidencyjnym X.

Teren wokoło przedmiotowych nieruchomości jest ogrodzony. Ogrodzenie od strony frontowej budynku mieszkalnego (lewe skrzydło) stanowią słupki i murek obłożone tynkiem żywicznym dekoracyjnym z wypełnieniem metalowym ozdobnym o wysokości ok. 1,20 m. Natomiast ogrodzenie, od strony garażu, stanowią słupki i murek betonowe pomalowane farbą z wypełnieniem metalowym ozdobnym o wysokości ok. 2,0 m oraz brama przesuwna na konstrukcji stalowej z wypełnieniem drewnianym. Ogrodzenie po prawej stronie w części stanowi ogrodzenie betonowe, pomalowane farbą, a w części słupki, brama i przęsła stalowe ozdobne. Ogrodzenia wymagają remontu. Widoczne warstwy łuszczącej się farby, ubytki w tynku ozdobnym.

Teren działki jest zagospodarowany w postaci nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej, powierzchni zielonej - nasadzeń ozdobnych - świerka srebrzystego, tui, jałowców.

Od strony ulicy, przy budynku mieszkalnym, teren przeznaczony na zieleń jest niezagospodarowany, teren porośnięty chwastami.

Przed budynkiem mieszkalnym, w obrębie prawego skrzydła (patrząc od ulicy) znajdują się wydzielone miejsca postojowe dla samochodów.

Obie działki charakteryzują się regularnym kształtem prostokąta. Ukształtowanie terenu działek nr Y i X nie wykazuje zmian rzędnych wysokości (teren płaski). Teren przedmiotowych nieruchomości gruntowych jest uzbrojony w następujące sieci uzbrojenia terenu, tj. sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową.

Opis budynku mieszkalnego

Na wycenianych nieruchomościach gruntowych posadowiony jest budynek mieszkalny posiadający dwa niezależne skrzydła połączony wspólną klatką schodową, które powstały w wyniku wcześniejszej przebudowy i modernizacji dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Budynek mieszkalny posiada dwie kondygnacje nadziemne: parter i piętro oraz kondygnację podziemną - piwnicę z garażem. Ogólny stan techniczny budynku ocenia się jako dobry - lekko pogorszony. Wymaga bieżącego remontu. Na sufitach, na piętrze, widać zacieki. Taras i schody zewnętrzne (prowadzące z tarasu) wymagają gruntownej naprawy.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 3 kwietnia 2023 r. w odpowiedzi na pytania Organu (zawarte w wezwaniu z 28 marca 2023 r.) o:

I.

uzupełnienie opisu stanu faktycznego przez wskazanie:

1.

czy budynek mieszkalny posiadający dwa niezależne skrzydła, które powstały w wyniku wcześniejszej przebudowy i modernizacji dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych, posadowiony częściowo na działce nr X, był wprowadzony przez dłużną spółkę do ewidencji środków trwałych?

2.

czy przedmiotowy budynek mieszkalny był wykorzystywany przez dłużną spółkę w prowadzonej działalności gospodarczej? Jeśli tak, to proszę wskazać w jakiej i w jaki sposób?

3.

w jaki sposób dłużna spółka wykorzystywała przedmiotowy budynek mieszkalny?

4.

czy i kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie (zajęcie, oddanie do używania, rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne) nieruchomości opisanej jako budynek mieszkalny posiadający dwa niezależne skrzydła, które powstały w wyniku wcześniejszej przebudowy i modernizacji dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych?

5.

czy od tego pierwszego zasiedlenia przedmiotowego budynku mieszkalnego do dnia licytacji minie okres dwóch lat?

6.

czy dłużna spółka ponosiła w stosunku do przedmiotowego budynku wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym?

7.

czy w stosunku do tych wydatków dłużnej spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?

8.

jeżeli zostały poniesione takie wydatki to były one niższe czy wyższe niż 30% wartości początkowej budynku?

9.

kiedy zakończono ulepszenie budynku? Proszę podać dokładną datę, czy od tego ulepszenia do dnia licytacji minie okres dwóch lat?

10.

czy budynek mieszkalny był wykorzystywany przez dłużną spółkę wyłącznie do działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług?

odpowiedział Pan:

- komornik zarówno w formularzu ORD-IN litera G pkt 61 jak i piśmie przewodnim z dnia 14 lutego 2023 r., dołączonym do wniosku wskazał iż z informacji uzyskanych z operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego sądowego wynika iż:

"celem wyceny było określenie wartości rynkowej przedmiotu oszacowania, zgodnie z zakresem wyceny, dla potrzeb przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego, którego wartość rynkową prawa własności dwóch nieruchomości gruntowych, zabudowanych budynkiem mieszkalnym posiadającym dwa niezależne skrzydła, które powstały w wyniku wcześniejszej przebudowy i modernizacji dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o dwóch kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej,posadowionego na dwóch działkach ewidencyjnych o numerach: Y z obrębu (...), o powierzchni (...) ha, dla której prowadzona jest w Sadzie Rejonowym, Wydziale Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta KW Nr (...) oraz X z obrębu (...), o powierzchni (...) ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym, Wydziale Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta KW Nr (...), położonych w (...), przy ul. (...), dla aktualnego sposobu użytkowania, dla potrzeb przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego, bez podatku VAT (wartość netto), określono na: WN = (...)

Stan zagospodarowania

Opis gruntu

Nieruchomości gruntowe zabudowane, objęte przedmiotem i zakresem niniejszego opracowania, składają się z działek o numerach ewidencyjnych:

- Y o powierzchni (...) m2, objętej księgą wieczystą KW Nr (...)

- X o powierzchni (...) m2, objętek księgą wieczysta KW Nr (...).

Wskazana (e) powyżej działki gruntu stanowią obszar zabudowany budynkiem mieszkalnym posiadającym dwa niezależne skrzydła, które powstały w wyniku wcześniejszej przebudowy i modernizacji dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Lewe skrzydło (patrząc od ulicy...) posadowione jest na działce o numerze ewidencyjnym Y, natomiast prawe skrzydło (patrząc od ulicy...) na działce o numerze ewidencyjnym X.

Opis budynku mieszkalnego

Na wycenianych nieruchomościach gruntowych posadowiony jest budynek mieszkalny posiadający dwa niezależne skrzydła połączony wspólną klatką schodową, które powstały w wyniku wcześniejszej przebudowy i modernizacji dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Budynek mieszkalny posiada dwie kondygnacje nadziemne: parter i piętro oraz kondygnację podziemną - piwnicę z garażem. Ogólny stan techniczny budynku ocenia się jako dobry - lekko pogorszony. Wymaga bieżącego remontu. Na sufitach, na piętrze, widać zacieki. Taras i schody zewnętrzne (prowadzące z tarasu) wymagają gruntownej naprawy".

W pozostałym zakresie wezwanie o braki zawierają pytania przeniesione z pisma komornika na mocy art. 761 § 2 k.p.c. (pytania od 3 do 8) które w oparciu o przepisy art. 43 ust. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przesłał do dłużnej spółki z żądaniem udzielenia wyjaśnień z dnia (...) i na które nie otrzymał odpowiedzi, dołączone również do wniosku o wydanie interpretacji wraz z potwierdzeniem odbioru korespondencji i oświadczeniem komornika (zawarte we wniosku o interpretację) o braku na nie odpowiedzi dłużnej spółki będącej właścicelem nieruchomości.

W odpowiedzi na pytanie Organu czy prowadził Pan udokumentowane działania, które nie doprowadziły, na skutek braku możliwości uzyskania niezbędnych informacji od dłużnej spółki, do potwierdzenia spełnienia warunków zastosowania do dostawy towarów, o której mowa w art. 18, zwolnień od podatku, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2, 3 i 9-10a ustawy o podatku od towarów i usług - odpowiedział Pan:

- tak, komornik posiada udokumentowane działania, które nie doprowadziły do uzyskania odpowiedzi na zadane pytania w punktach od 3 do 8 tj.:

- żądanie udzielenia wyjaśnień z dnia (...) r., doręczone dłużnej spółce dnia (...) r. na które do dnia dzisiejszego brak odpowiedzi.

Pytanie (wskazał Pan, że dotyczy działki nr X)

Czy przy licytacji wskazanych nieruchomości należy doliczyć należny podatek od towarów i usług do kwoty stanowiącej sumę oszacowania tj: WN = (...) zł?

Pana stanowisko w sprawie (doprecyzowane w piśmie z 3 kwietnia 2023 r.)

W Pana ocenie analizując stan prawny i zebrane dokumenty stoi Pan na stanowisku, iż z uwagi na brak pełnych informacji ze strony dłużnej spółki Sp.z.o.o. (brak odpowiedzi na pytania z pisma komornika z dnia...) pozwala na zastosowanie art. 43 ust. 21 ustawy o podatku od towarów i usług, co oznacza automatyczne wyłączenie zwolnień i opodatkowanie sprzedaży, co zostało potwierdzone przez Państwa (Krajową Informację Skarbową - przyp. Organu) interpretacją wydanej dnia (...) w tej samej sprawie co do drugiej z działek.

Komornik stoi na stanowisku iż zachodzą przesłanki do opodatkowania sprzedaży.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą":

Organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Definicja płatnika została zawarta w art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.):

Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Przepis art. 18 ustawy wprowadza szczególną na gruncie przepisów ustawy regulację, kiedy to należny podatek pobierany jest i odprowadzany do urzędu skarbowego przez płatnika, a nie przez podatnika. Płatnik pełni w tym przypadku rolę pośrednika pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym, przekazując organowi środki pieniężne podatnika.

Komornik sądowy dokonuje transakcji w imieniu dłużnika. Prowadzona przez komornika sądowego sprzedaż towarów będących własnością dłużnika podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdy do rozliczenia tego podatku jest zobowiązany dłużnik, tzn. w przypadku gdy dłużnik - właściciel towarów - występuje jako podatnik podatku od towarów i usług, wówczas komornik jest płatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu dostawy tego towaru. W przypadku natomiast, gdy dana czynność nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub jest od niego zwolniona, komornik sądowy nie jest obowiązany do odprowadzenia podatku. Zatem komornik sądowy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy i do uwzględniania, w trakcie sprzedaży egzekucyjnej towarów, okoliczności decydujących o jej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jednocześnie opodatkowanie podatkiem od towarów i usług ma miejsce wówczas, jeżeli po stronie dłużnika spełnione przesłanki o charakterze przedmiotowym, tj. wystąpi czynność podlegająca opodatkowaniu w oparciu o przepisy art. 5 ustawy i podmiotowym, tj. gdy czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jest dokonywana przez osobę (lub jednostkę organizacyjną) będącą podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, działającą w takim charakterze.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy:

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach - rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy,

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...)

Należy więc przyjąć, że w oparciu o definicję zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy, zbycie nieruchomości, traktowane jest jako czynność odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Wskazać należy, że nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów, w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Definicja działalności gospodarczej zawarta w ustawie ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem "podatnik" tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Przy czym, w świetle przytoczonych wyżej przepisów status podatnika podatku od towarów i usług wynika z okoliczności dokonania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Dla ustalenia, czy osoba, w imieniu której dokonywana jest sprzedaż nieruchomości jest podatnikiem podatku VAT istotne jest stwierdzenie, że prowadzi ona działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Sprzedawana w ramach licytacji egzekucyjnej działka nr X, której dotyczy interpretacja stanowi majątek spółki z ograniczona odpowiedzialnością - spółki prawa handlowego, w związku z czym była wykorzystywana w działalności gospodarczej, a jej sprzedaż stanowi czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług zwolnienie od podatku. Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2, 10 i 10a ustawy:

Zwalnia się od podatku:

2)

dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;

10)

dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a)

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b)

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata;

10a) dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a)

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b)

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Co do zasady dostawa nieruchomości podlega zwolnieniu w sytuacji gdy spełnione warunki określone w ww. przepisach.

W tym miejscu należy zauważyć, że zgodnie z art. 43 ust. 21 ustawy:

Jeżeli udokumentowane działania organów egzekucyjnych lub komorników sądowych, o których mowa w art. 18, nie doprowadziły, na skutek braku możliwości uzyskania niezbędnych informacji od dłużnika, do potwierdzenia spełnienia warunków zastosowania do dostawy towarów, o której mowa w art. 18, zwolnień od podatku, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 9-10a, przyjmuje się, że warunki zastosowania zwolnień od podatku nie są spełnione.

Wobec powyższego, dokonana w trybie egzekucji dostawa towarów, jest opodatkowana, jeżeli udokumentowane działania w celu potwierdzenia zwolnienia podjęte przez komornika lub organ egzekucyjny były z powodu dłużnika bezskuteczne.

W rozpatrywanej sprawie przedstawiony we wniosku opis sprawy nie pozwala stwierdzić, czy sprzedaż przez Pana w drodze licytacji komorniczej nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę nr X wraz ze znajdującym się na niej budynkiem mieszkalnym, będzie korzystać ze zwolnień od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, pkt 10 i pkt 10a ustawy, gdyż brak jest informacji niezbędnych do jednoznacznego dokonania takiej oceny na podstawie ww. przepisów. Przy czym, jak wynika z przedstawionych okoliczności sprawy, brak żądanych informacji jest podyktowany wynikiem podjętych przez Pana udokumentowanych działań potwierdzających brak możliwości uzyskania tych informacji od dłużnej spółki.

W związku z powyższym, w sprawie znajdzie zastosowanie art. 43 ust. 21 ustawy, pozwalający na przyjęcie, że warunki zastosowania zwolnień nie spełnione, o ile podjęte przez Pana udokumentowane działania nie doprowadziły, na skutek braku możliwości uzyskania niezbędnych informacji od dłużnej spółki, do potwierdzenia spełnienia warunków zastosowania do dostawy nieruchomości zwolnienia od podatku.

Zaznaczyć należy, że kwestia oceny działań podjętych przez Pana nie jest przedmiotem interpretacji.

Wobec powyższego Pana stanowisko w zakresie sprzedaży zabudowanej działki nr X należało uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Organ wydający interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej nie jest uprawniony do analizowania i weryfikowania dokumentów, ani też przeprowadzania jakichkolwiek czynności sprawdzających lub weryfikujących. Taka bowiem analiza może być przeprowadzona jedynie w trybie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej, które w sprawach dotyczących interpretacji indywidualnych nie mają zastosowania zgodnie z art. 14h Ordynacji podatkowej. Wydając interpretacje indywidualną Organ jest związany opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego zawartego we wniosku i może opierać się jedynie na wskazanych tam zdarzeniach i okolicznościach.

Zatem wszystkie okoliczności mające wpływ na ocenę Pana sytuacji podatkowo-prawnej powinny znaleźć się w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego.

W związku z powyższym Organ nie analizuje dokumentów dołączonych do wniosku.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej musi spełniać wymogi, które wynikają z przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja dotyczy sprzedaży egzekucyjnej zabudowanej działki nr X.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

- W przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl