0111-KDIB3-3.4012.595.2022.3.JS, Miejsce świadczenia usług - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - OpenLEX

Nowość 0111-KDIB3-3.4012.595.2022.3.JS - Miejsce świadczenia usług

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 19 stycznia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-3.4012.595.2022.3.JS Miejsce świadczenia usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Informuję równocześnie, że w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Państwa wniosek z 24 listopada 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej m.in. w zakresie podatku od towarów i usług, dotyczący (...) wpłynął 29 listopada 2022 r. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego

Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i polskim rezydentem podatkowym. Spółka jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, a jej sprzedaż nie jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.

Spółka (...) działa, w szczególności (...).

(...).

Zgodnie (...).

(...).

Rozporządzenie (...) określa (...).

Zgodnie (...) Rozporządzenia (...).

Jednym ze środków realizacji powyższych celów jest (...).

W szczególności, (...).

(...).

Opracowana (...)

W związku z powyższym, rozliczenia (...).

(...).

W rezultacie, (...).

Bezpośrednio po przystąpieniu przez Wnioskodawcę do (...).

(...).

(...).

(...)

Zakres obowiązków (...).

(...).

(...).

Zgodnie z zasadami rozliczeń (...).

Konsekwentnie, (...).

Należy podkreślić, że zasady rozliczeń (...).

(...).

Poza Wnioskodawcą, (...).

Końcowo Spółka pragnie wskazać, że (...).

Pytania (w zakresie podatku od towarów i usług)

1. W jaki sposób z perspektywy podatku VAT należy zakwalifikować (...), w szczególności, czy Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia w tym przypadku podatku należnego VAT?

2. W jaki sposób z perspektywy podatku VAT należy zakwalifikować (...), w szczególności, czy Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia w tym przypadku podatku należnego VAT?

3. W jaki sposób z perspektywy podatku VAT należy zakwalifikować (...), w szczególności, czy Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia w tym przypadku podatku należnego VAT?

4. W jaki sposób z perspektywy podatku VAT należy zakwalifikować (...), w szczególności, czy Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia w tym przypadku podatku należnego VAT?

5. W przypadku uznania, że Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia podatku należnego w przypadku transakcji wskazanej w pytaniu nr 2, czy Wnioskodawca jest uprawniony do odliczenia tego podatku jako podatku naliczonego?

6. W przypadku uznania, że Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia podatku należnego w przypadku transakcji wskazanej w pytaniu nr 3, czy Wnioskodawca jest uprawniony do odliczenia tego podatku jako podatku naliczonego?

7. W przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 1 za prawidłowe, w którym okresie rozliczeniowym Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać transakcję w ewidencji dla celów VAT oraz w deklaracji VAT?

8. W przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 2 za prawidłowe, w którym momencie po stronie Wnioskodawcy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu importu usług?

9. W przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 3 za prawidłowe, w którym momencie po stronie Wnioskodawcy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu nabycia towarów na terytorium kraju od podatnika zagranicznego?

10. W przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 4 za prawidłowe, w którym okresie rozliczeniowym Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać transakcję w ewidencji dla celów VAT oraz w deklaracji VAT?

Państwa stanowisko w sprawie (w zakresie podatku od towarów i usług)

1.

(...) należy uznać z perspektywy podatku VAT za dostawę towarów dokonywaną przez Wnioskodawcę w państwie siedziby (...), tj. poza terytorium kraju. Wnioskodawca nie jest zobowiązany do rozliczenia w tym przypadku podatku należnego VAT.

2.

(...) należy uznać z perspektywy podatku VAT za świadczenie usług przez (...) na rzecz Wnioskodawcy, opodatkowane w Polsce jako państwie siedziby Wnioskodawcy. Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia w tym przypadku podatku należnego VAT z tytułu importu usług.

3.

(...) należy uznać z perspektywy podatku VAT za dostawę towarów dokonywaną przez (...) w Polsce jako państwie siedziby Wnioskodawcy. Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia w tym przypadku podatku należnego VAT z tytułu nabycia towarów od podmiotu zagranicznego na terytorium kraju.

4.

(...) należy uznać z perspektywy podatku VAT za świadczenie przez Wnioskodawcę usług opodatkowanych VAT w państwie siedziby (...), tj. poza terytorium kraju. Wnioskodawca nie jest zobowiązany do rozliczenia w tym przypadku podatku należnego VAT.

5. Wnioskodawca jako podatnik zobowiązany do rozliczenia podatku należnego w przypadku transakcji wskazanej w pytaniu nr 2, jest jednocześnie uprawniony do odliczenia tego podatku jako podatku naliczonego.

6. Wnioskodawca jako podatnik zobowiązany do rozliczenia podatku należnego w przypadku transakcji wskazanej w pytaniu nr 3, jest jednocześnie uprawniony do odliczenia tego podatku jako podatku naliczonego.

7. W przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 1 za prawidłowe, transakcja powinna być ujęta przez Wnioskodawcę w ewidencji dla celów VAT oraz w deklaracji VAT w dniu wystawienia faktury, jednak nie później niż z upływem terminu płatności (jako dostawa towarów poza terytorium kraju).

8. W przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 2 za prawidłowe, obowiązek podatkowy z tytułu importu usług powstaje po stronie Wnioskodawcy w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego (miesiąca), którego dotyczy faktura wystawiona przez (...).

9. W przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 3 za prawidłowe, obowiązek podatkowy z tytułu nabycia towarów na terytorium kraju od podatnika zagranicznego powstaje po stronie Wnioskodawcy w dniu wystawienia faktury przez (...), jednak nie później niż z upływem terminu płatności.

10. W przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 4 za prawidłowe, transakcja powinna być ujęta przez Wnioskodawcę w ewidencji dla celów VAT oraz w deklaracji VAT w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego (miesiąca), którego dotyczy faktura wystawiona przez Wnioskodawcę (jako świadczenie usług poza terytorium kraju)

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy

Ad. 1-4

Tak jak to zostało zaznaczone powyżej, (...).

(...).

Wnioskodawca pragnie nadmienić, że dysponuje również interpretacjami indywidualnymi uzyskanymi w związku z (...).

Obie powyższe interpretacje (...).

Uwagi ogólne

Pytania 1-4 zmierzają do potwierdzenia prawidłowej kwalifikacji w zakresie podatku VAT transakcji dokonywanych przez Wnioskodawcę w (...), a w konsekwencji ustalenia, czy w związku z tymi transakcjami Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia podatku należnego VAT. Pytania te dotyczą kolejno następujących pozycji, dla których dokonywane są rozliczenia (...):

(...).

Należy przy tym pamiętać, że tak jak wskazano w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, (...).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT). Ustawa o VAT definiuje towary jako rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się z kolei każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zdaniem Wnioskodawcy nie budzi wątpliwości, że w przypadku (...).

Konsekwentnie:

- (...),

- (...).

W ocenie Wnioskodawcy, powyższa kwalifikacja (...).

Co do zasady, warunkiem opodatkowania VAT transakcji jest więc jej odpłatność (z pewnymi wyjątkami). Zasada ta znajduje odzwierciedlenie w konstrukcji podstawy opodatkowania tym podatkiem. Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanym i dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika (przy czym podstawa opodatkowania nie obejmuje kwoty podatku należnego - art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT). Przepis ten implementuje regulację zawierającą się w art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dalej: "Dyrektywa VAT").

Zdaniem Wnioskodawcy, podstawa opodatkowania podatkiem VAT może mieć jedynie wartość dodatnią. Nie może dojść do sytuacji, w której z perspektywy przepisów o VAT transakcja stanowi dostawę towarów, a jednocześnie podstawa opodatkowania tej czynności przybiera wartość ujemną.

Należy podkreślić, że VAT jest podatkiem opartym na kryteriach ekonomicznych. (...).

Nie można pominąć faktu, że (...).

(...).

W ocenie Wnioskodawcy, (...).

(...).

Powyższe podejście znajduje również potwierdzenie w prawomocnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...).

Analogiczny pogląd wyrażono w interpretacji (...):

(...).

" (...)".

Odnosząc powyższe rozważania do opisanego we wniosku stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego należy zatem uznać, że:

- (...),

- (...).

Jednocześnie należy uznać, że w powyższej sytuacji nie dochodzi do (...).

Mając na uwadze powyższe wnioski, należy dokonać szczegółowej kwalifikacji VAT poszczególnych typów transakcji opisanych w pytaniach 1-4, w szczególności ustalić miejsce opodatkowania tych transakcji podatkiem VAT oraz czy Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia podatku należnego.

Pytanie nr 1

Zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy, (...).

(...).

Pytanie nr 2

(...).

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej (...). W ocenie Wnioskodawcy, ta ogólna zasada powinna mieć zastosowanie do określenia miejsca opodatkowania ww. usług świadczonych przez (...) na rzecz Wnioskodawcy, w przypadku (...).

Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy o VAT, pod pojęciem importu usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy.

Artykuł 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT stanowi, iż podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a)

usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, (...),

b)

usługobiorcą jest:

- w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b - podatnik, o którym mowa w art. 15 (...).

(...).

(...).

Pytanie nr 3

Zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy, (...).

Analogicznie jak w przypadku opisanym w pytaniu nr 1, miejsce opodatkowania przedmiotowej dostawy towarów należy (...).

Dlatego w ocenie Wnioskodawcy, (...).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a)

dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju (...),

b)

nabywcą jest:

- w przypadku nabycia gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej - podmiot zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4 lub art. 97 ust. 4 (...),

c) dostawa towarów nie jest dokonywana w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju.

(...).

(...).

(...).

Pytanie nr 4

W ostatnim z analizowanych przypadków, tj. (...).

Analogicznie jak w przypadku sytuacji opisanej w pytaniu nr 2, (...).

Konsekwentnie, (...).

(...).

Ad. 5-6

Zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy, jest on zobowiązany do rozliczenia podatku należnego z tytułu:

1.

importu usług - w przypadku transakcji wskazanej w pytaniu nr 2,

2.

dostawy towarów na terytorium kraju, z tytułu której Wnioskodawca jest podatnikiem na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT - w przypadku transakcji wskazanej w pytaniu nr 3.

Celem pytań 5 i 6 jest potwierdzenie, czy Wnioskodawca jest w związku z powyższym uprawniony do odliczenia podatku należnego z tytułu ww. czynności jako podatku naliczonego.

Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (...).

Natomiast w świetle art. 86 ust. 2 pkt 4 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi, w szczególności, kwota podatku należnego z tytułu:

a)

świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 podatnikiem jest ich usługobiorca,

b)

dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest ich nabywca.

Zdaniem Wnioskodawcy, w obu ww. sytuacjach spełnione jest kryterium związku dokonywanego zakupu z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego.

(...).

(...).

Ad. 7-10

Uwagi ogólne

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytań 7-10 wymaga przytoczenia kluczowych regulacji ustawy o VAT, które należy uwzględnić przy określaniu momentu, w którym poszczególne transakcje powinny być wykazywane przez Wnioskodawcę w rozliczeniach VAT.

Co do zasady, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi (art. 19a ust. 1 ustawy o VAT).

Artykuł 19 ust. 3 i 4 ustawy o VAT doprecyzowują ww. regulację w następujący sposób:

3. Usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do dostawy towarów, z wyjątkiem dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2.

Zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z wyjątkiem:

1)

dostaw towarów, w stosunku do których obowiązek podatkowy powstaje w sposób, o którym mowa w ust. 1b;

2)

dostaw towarów i świadczenia usług, w stosunku do których obowiązek podatkowy powstaje w sposób, o którym mowa w ust. 5 pkt 4.

Ustawa o VAT przewiduje również przypadki, (...).

Jednocześnie, zgodnie z art. 19a ust. 7 ustawy o VAT, w przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu - z chwilą upływu terminu płatności.

W przypadku czynności wymienionych w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT, fakturę wystawia się nie później niż z upływem terminu płatności (por. art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy).

Zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT:

Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku i sporządzenie informacji podsumowującej, w szczególności dane dotyczące:

1)

rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, w tym korekty podatku należnego, z podziałem na stawki podatku;

2)

kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym korekty podatku naliczonego;

3)

kontrahentów;

4)

dowodów sprzedaży i zakupów.

Natomiast art. 109 ust. 3a ustawy stanowi:

Podatnicy świadczący usługi, których miejscem świadczenia nie jest terytorium kraju, są obowiązani w prowadzonej ewidencji podać nazwę usługi, wartość usługi bez podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, uwzględniając moment powstania obowiązku podatkowego określany dla tego rodzaju usług świadczonych na terytorium kraju. W przypadku usług, do których stosuje się art. 28b, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19a ust. 1-3 i 8.

Pytanie nr 7

Zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 1, (...).

Jeśli chodzi o moment wykazania ww. transakcji w ewidencji i deklaracji VAT, w ocenie Wnioskodawcy należy zastosować odpowiednio przepisy dotyczącego dokonywania tego rodzaju dostaw na terytorium kraju.

(...).

(...).

Pytanie nr 8

Zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 2, w przypadku (...).

(...).

Ponieważ faktura za dany okres rozliczeniowy (miesiąc kalendarzowy) jest wystawiana i płatna po zakończeniu tego okresu, nie będzie miał jednocześnie zastosowania art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, dotyczący przedpłat, zaliczek itp.

(...).

Pytanie nr 9

Zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 3, (...).

W świetle art. (...).

(...).

(...).

Pytanie nr 10

Zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 4, w przypadku (...).

Zgodnie z art. 109 ust. 3a ustawy o VAT, dotyczącego sposobu prowadzenia ewidencji dla celów VAT w przypadku dostawy towarów i świadczenia usług poza terytorium kraju, w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19a ust. 1-3 i 8.

(...).

(...).

(...).

Końcowo Wnioskodawca pragnie nadmienić, że (...).

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku względem sformułowanych pytań w zakresie podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Odstępuję od uzasadnienia prawnego tej oceny.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

- stanu faktycznego przedstawionego przez Państwa i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia;

- zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Państwa i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja została wydana w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz w oparciu o przedstawiony opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego.

Wskazujemy również, że (...).

Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Jesteśmy ściśle związani przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Jako Zainteresowani ponoszą Państwo ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność. Równocześnie w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Organ informuje także, że wydając interpretację indywidualną bierze każdorazowo pod uwagę wyłącznie przedstawiony we wniosku zindywidualizowany, konkretny stan faktyczny/zdarzenie przyszłe w celu oceny trafności stanowiska wnioskodawcy. Treść konkretnego wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej wyznacza przedmiotowy zakres postępowania interpretacyjnego. Organy podatkowe, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi - to nie mają możliwości zastosowania ich wprost. Tym samym, powołane przez Państwa interpretacje indywidualne wydane na rzecz Spółki, z uwagi na odmienny stan faktyczny/zdarzenie przyszłe będące ich przedmiotem, nie mogły stanowić podstawy do analizy przedmiotowej sprawy, gdyż nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, wydano odrębne rozstrzygnięcie.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosujecie się Państwo do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl