Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 12 marca 2020 r.
Ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB3-3.4012.551.2019.1.MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 10 grudnia 2019 r. (data wpływu 17 grudnia 2019 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: "...":

* jest prawidłowe z zakresie wydatków na zakup towarów i usług wymienionych w GRUPIE I,

* jest nieprawidłowe z zakresie wydatków na zakup towarów i usług wymienionych w GRUPIE II.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2019 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: "...".

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Powiat) jest jednostką samorządu terytorialnego i zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca składa deklaracje VAT za okresy miesięczne. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego, z dniem 1 stycznia 2017 r. Wnioskodawca rozpoczął rozliczenie scentralizowane podatku VAT wraz ze wszystkimi swoimi jednostkami organizacyjnymi.

Wnioskodawca wykonuje określone ustawami zadania publiczne - przede wszystkim określone w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zadania te wykonywane są zarówno w oparciu o relacje administracyjnoprawne, w których działa jako organ władzy publicznej, a w szczególności zadania z zakresu, geodezji, gospodarki nieruchomościami, administracji architektoniczno-budowlanej, oświaty, kultury, zdrowia, sportu, rolnictwa, ochrony środowiska, leśnictwa, zarządzania kryzysowego, komunikacji, pomocy społecznej jak i w oparciu o zawierane przez Wnioskodawcę umowy cywilnoprawne.

Wnioskodawca uzyskuje wpływy zarówno z czynności, które pozostają poza sferą opodatkowania VAT (niepodlegających opodatkowaniu VAT) np.: w postaci opłat administracyjnych za wydanie praw jazdy lub w zakresie rejestracji pojazdów, z uwagi na ich realizację w ramach władztwa administracyjnego, których nie wykazuje w składanych deklaracjach VAT, jak również uzyskuje wpływy w oparciu o umowy cywilnoprawne dotyczące przede wszystkim:

* gospodarki nieruchomościami (sprzedaż, najem, dzierżawa nieruchomości, oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, dokonuje refaktur tzw. mediów związanych z dzierżawionymi lokalami użytkowymi itp.) wszystkie te czynności podlegają opodatkowaniu VAT, a w zależności od danego przypadku opodatkowane są według właściwej stawki VAT lub są zwolnione przedmiotowo z VAT)

* ochrony środowiska i leśnictwa - w zakresie zadań dotyczącej gospodarki łowieckiej (na podstawie zawieranych umów dzierżawy obwodów łowieckich z kołami łowieckimi, które podlegają opodatkowaniu 23% stawką VAT).

W związku z powyższym Wnioskodawca wykonuje zarówno czynności podlegające opodatkowaniu VAT, czynności zwolnione przedmiotowo z VAT oraz czynności niepodlegające VAT tj. pozostające całkowicie poza sferą rozliczeń VAT. Powiat X ww. czynności tj. zarówno opodatkowane, zwolnione oraz o charakterze administracyjno-prawnym (niepodlegające VAT) wykonuje przy pomocy aparatu pomocniczego, jakim jest Starostwo Powiatowe.

Celem właściwego odliczenia VAT naliczonego od dokonywanych zakupów Wnioskodawca corocznie ustala zarówno współczynnik struktury sprzedaży kalkulowany w oparciu o art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług (stosowany do wyliczenia proporcji podatku podlegającego odliczeniu w odniesieniu do towarów i usług wykorzystywanych przez jednostkę do wykonywania w ramach działalności gospodarczej transakcji dających prawo do odliczeń (tj. ze stawkami VAT) jak i transakcji niedających prawa do odliczenia (tj. zwolnionych z VAT) jak i też prewspółczynnik kalkulowany w oparciu o art. 86 ust. 2c ustawy o VAT stosowany do wyliczenia proporcji podatku podlegającego odliczeniu w odniesieniu do towarów i usług wykorzystywanych przez jednostkę do działalności gospodarczej (tj. ze stawkami VAT) oraz działalności niepodlegającej VAT. Jednakże, gdy wydatek związany jest ze wszystkimi rodzajami działalności (tj. z działalnością opodatkowaną VAT, zwolnioną z VAT oraz niepodlegającą), to odliczając VAT naliczony Wnioskodawca stosuje zarówno współczynnik struktury sprzedaży oraz prewspółczynnik (łącznie). Jednocześnie zgodnie z rozporządzeniem, prewspółczynnik kalkulowany w oparciu o art. 86 ust. 2c ustawy o VAT każda jednostka organizacyjna Wnioskodawcy oblicza odrębnie.

Przy obliczaniu prewspółczynnika dla Starostwa Wnioskodawcy jako urzędu obsługującego Wnioskodawcę stosowany jest wzór wskazany w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2015 r. poz. 2193). 

Wnioskodawca w dniu 30 września 2019 r. podpisał z Województwem... reprezentowanym przez Zarząd Województwa Umowę (i rozpoczął jej realizację) o dofinansowanie projektu "..." Nr Umowy... w ramach Osi Priorytetowej 3 - "Cyfrowy Region Działania 3.1 - "..." Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem projektu jest uruchomienie 14 elektronicznych usług publicznych, które będą świadczone przez Starostwo Powiatowe w... i szkoły prowadzone przez Powiat (jednostki organizacyjne Powiatu) oraz informatyzacja procedur wewnętrznych w Starostwie Powiatowym.

Uruchamiane e-usługi charakteryzować się będą wysokim poziomem dojrzałości (8 usług zapewniające interakcję dwustronną oraz 6 usług transakcyjnych z mechanizmami personalizacji), większość z nich charakteryzuje wysoki potencjał korzystania (dotyczą często załatwianych spraw). Uruchomienie e-usług będzie połączone z wdrożeniem i modernizacją systemów informatycznych w Starostwie Powiatowym i modernizacją infrastruktury sieciowo-sprzętowej w zakresie niezbędnym dla zaplanowanych wdrożeń. Projekt zakłada integrację sieci informatycznej Starostwa Powiatowego, wykorzystanie platformy ePUAP i uruchomienie dedykowanego rozwiązania front-office dla mieszkańców.

Systemy informatyczne wdrażane w ramach projektu będą spełniać wymagania dotyczące interoperacyjności wskazane w przepisach prawa i wytyczne WCAG2.0 w zakresie dostępności. Zaplanowane rozwiązania uwzględniają potrzeby niepełnosprawnych.

Projekt opiera się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii, będzie służyć osiągnięciu celów projektu: cyfryzacji procedur administracyjnych oraz zwiększeniu dostępności usług publicznych przez udostępnienie ich drogą elektroniczną.

W ramach projektu zostaną uruchomione systemy teleinformatyczne rozumiane jako "zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne".

Aby zrealizować projekt Wnioskodawca będzie dokonywał zakupu następujących towarów i usług w ramach działań:

CZĘŚĆ I - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ.

1. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej (studium wykonalności).

CZEŚĆ II - ZARZĄDZANIE PROJEKTEM.

2. Zakup usług inżyniera projektu (nadzór w projekcie).

CZĘŚĆ III - URUCHOMIENIE E-USŁUG DLA MIESZKAŃCÓW.

1. Zakup licencji centralnej platformy e-usług mieszkańca (wartości niematerialne i prawne).

2. Wdrożenie centralnej platformy e-usług mieszkańca (usługi informatyczne).

3. Modernizacja systemu dziedzinowego (modernizacja programu księgowego w Starostwie Powiatowym i jego jednostkach organizacyjnych - usługi informatyczne).

4. Zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów (wartości niematerialne i prawne).

5. Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów (usługa informatyczna).

6. Zakup licencji systemu zarządzania budżetem (wartości niematerialne i prawne).

7. Wdrożenie systemu zarządzania budżetem (usługi informatyczne).

8. Opracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP - 5PD (usługi informatyczne).

9. Opracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP - 3PD (usługi informatyczne).

10. Modernizacja strony WWW do wymagań WCAG 2.0 (usługi informatyczne).

11. Opracowanie dokumentacji SZBI (inne koszty).

CZĘŚĆ IV- URUCHOMIENIE REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ.

1. Zakup licencji systemu wspierającego proces rekrutacji elektronicznej w szkołach (wartości niematerialne i prawne).

2. Wdrożenie systemu wspierającego proces rekrutacji elektronicznej (usługi informatyczne).

3. Opracowanie i wdrożenie e-usług - 5PD (usługi informatyczne).

CZĘŚĆ V - PLATFORMA E-USŁUG ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

1. Zakup licencji systemu e-usług zamówień publicznych (wartości niematerialne i prawne).

2. Wdrożenie systemu e-usług zamówień publicznych (usługi informatyczne).

3. Opracowanie i wdrożenie e-usługi - 5PD (usługi informatyczne).

CZĘŚĆ VI - ZAKUP NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I OPROGRAMOWANIA.

1. Wyposażenie serwerowni - zakup serwera (środek trwały).

2. Wyposażenie serwerowni - zakup UPS do serwera (środek trwały).

3. Wyposażenie serwerowni - zakup urządzenia NAS (środek trwały).

4. Wyposażenie serwerowni - zakup UTM (środki trwałe).

5. Wyposażenie serwerowni - zakup oprogramowania backup (środki trwałe).

6. Wyposażenie stanowisk pracowniczych - zakup zestawów komputerowych (środek trwały).

7. Wyposażenie stanowiska kancelaryjnego - zakup skanera dokumentowego (środek trwały).

CZĘŚĆ VII - DZIAŁANIA PROMOCYJNE.

1. Tablica promocyjna w Urzędzie (promocja projektu - pozostałe koszty).

Wnioskodawca pragnie wskazać, że zakupy towarów i usług, których dokona w związku z realizacją ww. projektu podzieli na dwie grupy.

GRUPA I - towary i usługi, których zakup będzie związany z działalnością o charakterze publicznym tj. Wnioskodawca dokonując zakupu towarów i usług z GRUPY I nie będzie występował jako płatnik podatku VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.). Wnioskodawca dokonując zakupów towarów i usług z GRUPY I będzie wykonywał zadania publiczne o charakterze ponadgminnym na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) i do takich zadań będą wykorzystywane towary i usługi zaliczone do GRUPY I. Do tych towarów i usług należy zaliczyć towary i usługi wymienione powyżej w części III pkt 1, 2, 8, 9, oraz w części IV pkt 1, 2 i 3.

GRUPA II - towary i usługi, których zakup będzie związany z działalnością mieszaną tj. zakupione towary i usługi będą wykorzystywane zarówno do działalności opodatkowanej, zwolnionej oraz niepodlegającej VAT.

Do tych towarów i usług należy zaliczyć towary i usługi wymienione powyżej w części I pkt 1, w części II pkt 1, w części III pkt 3, 4, 5, 6, 7, 10 i 11, w części V pkt 1, 2, 3, w części VI pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oraz w części VII pkt 1. 

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

W związku z powyższym opisem sprawy Wnioskodawca zadaje następujące pytania:

1. Czy z tytułu dokonania wydatków na zakup towarów i usług opisanych w GRUPIE I Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego?

2. Czy z tytułu dokonania wydatków na zakup towarów i usług opisanych w GRUPIE II Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego?

Zdaniem Wnioskodawcy, z tytułu dokonania wydatków na zakup towarów i usług opisanych w GRUPIE I Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, zaś z tytułu dokonania wydatków na zakup towarów i usług opisanych w GRUPIE II Wnioskodawcy będzie przysługiwało częściowe prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Ad. 1

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114. art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124, które to zastrzeżenia nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym nie ma możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa status danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Wnioskodawca dokonując zakupu towarów i usług z GRUPY I nie będzie występował jako płatnik podatku VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.). Należy zauważyć, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji, których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Towary i usługi wymienione w GRUPIE I (opisane w części opisowej niniejszego wniosku) tj. między innymi licencja centralnej platformy e-usług mieszkańca wraz z usługą jej wdrożenia, opracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP - 3PD, licencja systemu wspierającego proces rekrutacji elektronicznej w szkołach (jednostkach organizacyjnych Wnioskodawcy) wraz z usługą jej wdrożenia są zdaniem Wnioskodawcy towarami i usługami ściśle związanymi z zadaniami jakie Wnioskodawca wykonuje w ramach władztwa publicznego. Wdrożone e-usługi o stopniu dojrzałości 3 (dwustronna interakcja) umożliwiająca transfer danych w dwóch kierunkach: od usługodawcy do klienta oraz od klienta do usługodawcy (pobranie, wypełnienie i odesłanie formularza drogą elektroniczną) tj. między innymi udostępnienie informacji publicznej, zgłoszenie robót budowalnych, wydawanie zaświadczeń dotyczących objęcia działek uproszczonym planem urządzenia lasu, składanie wniosków o dotacje, o stypendia naukowe, o stypendia sportowe, wniosków o dofinansowanie imprez sportowych i zawodów, udzielania informacji o liczbie uczniów w dotowanych szkołach i placówkach prowadzenie spraw w zakresie rekrutacji do szkoły zdaniem Wnioskodawcy będą zakupione w celu wykonania zadań publicznych o charakterze ponadgminnym na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) i wyłącznie do takich zadań będą wykorzystywane towary i usługi opisane powyżej.

W konsekwencji Wnioskodawcy z tytułu towarów i usług wykorzystywanych do czynności opisanych powyżej, tj. służących wyłącznie działalności o charakterze publicznym (związanych z zadaniami realizowanymi przez Wnioskodawcę w reżimie administracyjnym) nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT, bowiem zakupy te wykorzystywane będą wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy odnośnie pytania oznaczonego jako nr 1 w całości należy uznać za prawidłowe.

Ad 2

Jak wcześniej wskazano w części opisowej niniejszego wniosku celem właściwego odliczenia VAT naliczonego od dokonywanych zakupów Wnioskodawca ustalił zarówno współczynnik struktury sprzedaży kalkulowany w oparciu o art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług (stosowany do wyliczenia proporcji podatku podlegającego odliczeniu w odniesieniu do towarów i usług wykorzystywanych przez jednostkę do wykonywania w ramach działalności gospodarczej transakcji dających prawo do odliczeń (tj. ze stawkami VAT) jak i transakcji niedających prawa do odliczenia (tj. zwolnionych z VAT) jak i też prewspółczynnik kalkulowany w oparciu o art. 86 ust. 2c ustawy o VAT stosowany do wyliczenia proporcji podatku podlegającego odliczeniu w odniesieniu do towarów i usług wykorzystywanych przez jednostkę do działalności gospodarczej (tj. ze stawkami VAT) oraz działalności niepodlegającej VAT. Jednakże, gdy wydatek związany jest ze wszystkimi rodzajami działalności (tj. z działalnością opodatkowaną VAT, zwolnioną z VAT oraz niepodlegającą), to odliczając VAT naliczony Wnioskodawca stosuje zarówno współczynnik struktury sprzedaży oraz prewspółczynnik (łącznie).

Dokonując zakupu towarów i usług wskazanych w GRUPIE II Wnioskodawca uważa, iż będzie występował jako płatnik podatku VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).

Towary i usługi wymienione w GRUPIE II (opisane w części opisowej niniejszego wniosku) tj. między innymi opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, usługi inżyniera projektu, modernizacja strony WWW do wymagań WCAG 2.0, opracowanie dokumentacji SZBI (System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji), modernizacja programu księgowego w Starostwie Powiatowym i jego jednostkach organizacyjnych, licencja elektronicznego obiegu dokumentów oraz jego wdrożenie, licencja systemu zarządzania budżetem i jej wdrożenie, licencja systemu e-usług zamówień publicznych z jej wdrożeniem, wdrożenie e-usługi 5PD, zakupienie niezbędnego sprzętu informatycznego i oprogramowania (serwera, UPS-a do serwera, urządzenia NAS, UTM, oprogramowania backup, zestawów komputerowych, skanera dokumentowego) oraz zakupienie tablicy promocyjnej zdaniem Wnioskodawcy będą wykorzystywane do czynności związanych zarówno z działalnością opodatkowaną, zwolnioną jak i niepodlegającą VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy wdrożonych e-usług umożliwiających pełne załatwienie danej sprawy drogą elektroniczną, łącznie z ewentualną płatnością i zawierające dodatkowo mechanizmy personalizacji (oferowanie częściowo wypełnionych formularzy, poinformowanie klienta SMS-em o zbliżającej się potrzebie wykonania danej czynności) do których należeć będzie między innymi dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste, udostępnianie informacji publicznej w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej z uwzględnieniem planów inwestycyjnych, udostępnianie informacji publicznej w zakresie planu budżetu i wykonania, udostępnianie informacji publicznej w zakresie rejestru umów, prowadzenie spraw w zakresie zamówień publicznych, jak i obsługa programu księgowego, nie można przypisać do konkretnego rodzaju czynności tzn. nie można stwierdzić jednoznacznie czy będą one wykorzystywane do działalności opodatkowanej, zwolnionej czy niepodlegającą VAT (np. w programie księgowym wystawiane i księgowane będą faktury VAT, zaś sprawy z zakresu zamówień publicznych mogą dotyczyć zarówno działalności opodatkowanej, zwolnionej czy też będącej poza zakresem VAT jak również zakupionego sprzętu nie da się konkretnie przypisać w jakiej części będzie służył zadaniom administracyjnym, a w jakiej działalności opodatkowanej czy zwolnionej) Należy również zaznaczyć, iż w podatku od towaru i usług obowiązuje zasada tzw. "niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego". Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać, aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W związku z powyższym opisem Wnioskodawca uważa, iż zakup towarów i usług z GRUPY II związany będzie ze wszystkimi rodzajami działalności (tj. działalnością opodatkowaną VAT, zwolnioną z VAT oraz niepodlegającą), a tym samym odliczając VAT naliczony od tych wydatków dokona częściowego odliczenia VAT stosując zarówno prewspółczynnik kalkulowany w oparciu o art. 86 ust. 2c ustawy o VAT jak i współczynnik struktury sprzedaży kalkulowany w oparciu o art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług (łącznie).

Wobec powyższego stanowisko Powiatu... odnośnie pytania oznaczonego jako Nr 2 w całości należy uznać za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: "...", uznaje się:

* za prawidłowe w zakresie wydatków na zakup towarów i usług wymienionych w GRUPIE I,

* za nieprawidłowe z zakresie wydatków na zakup towarów i usług wymienionych w GRUPIE II.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106), zwanej dalej "ustawą". W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Według art. 88 ust. 4 ustawy - obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przywołanych przepisów prawa wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu VAT. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności nieopodatkowanych podatkiem VAT.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto, podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wyrażoną w cytowanym powyżej art. 86 ust. 1 ustawy generalną zasadę uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego, uzupełniają regulacje zawarte w art. 86 ust. 2a-2 h ustawy.

Stosownie do art. 86 ust. 2a ustawy, w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej "sposobem określenia proporcji". Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

W świetle art. 86 ust. 2b ustawy, sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli:

a.

zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz

b.

obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe.

Zgodnie z ust. 2c analizowanego artykułu, przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególności następujące dane:

a.

średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością;

b.

średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością;

c.

roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym wartość dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza;

d.

średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną do działalności gospodarczej w ogólnej średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej i poza tą działalnością.

W celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje się dane za poprzedni rok podatkowy (art. 86 ust. 2d ustawy).

Na mocy art. 86 ust. 2e ustawy, podatnik rozpoczynający w danym roku podatkowym wykonywanie działalności gospodarczej i działalności innej niż działalność gospodarcza, w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje dane wyliczone szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu.

W myśl art. 86 ust. 2f ustawy, przepis ust. 2e stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć dane za poprzedni rok podatkowy byłyby niereprezentatywne.

Stosownie do art. 86 ust. 2g ustawy, proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. Przepisy art. 90 ust. 5, 6, 9a i 10 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 86 ust. 2h ustawy, w przypadku gdy podatnik, dla którego sposób określenia proporcji wskazują przepisy wydane na podstawie ust. 22, uzna, że wskazany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 22 sposób określenia proporcji nie będzie najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć, może zastosować inny bardziej reprezentatywny sposób określenia proporcji.

Jak stanowi art. 86 ust. 22 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, określić w przypadku niektórych podatników sposób określenia proporcji uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć oraz wskazać dane, na podstawie których jest obliczana kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem tego sposobu określenia proporcji, uwzględniając specyfikę prowadzenia działalności przez niektórych podatników i uwarunkowania obrotu gospodarczego.

Na podstawie delegacji zawartej w przepisie art. 86 ust. 22 ustawy, zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2015 r. poz. 2193), zwane dalej "rozporządzeniem".

Rozporządzenie to określa w przypadku niektórych podatników sposób określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć, zwany dalej "sposobem określenia proporcji" oraz wskazuje dane, na podstawie których jest obliczana kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem sposobu określenia proporcji (§ 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia).

W rozporządzeniu tym zostali wskazani podatnicy, do których przepisy w nim zawarte się odnoszą. Są to: jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury, państwowe instytucje kultury, uczelnie publiczne, instytuty badawcze.

W myśl § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia w przypadku jednostki samorządu terytorialnego sposób określenia proporcji ustala się odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego.

Oznacza to, że w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, nie będzie ustalany jeden "całościowy" sposób określenia proporcji dla jednostek samorządu terytorialnego jako osoby prawnej, tylko będą ustalane odrębnie sposoby określenia proporcji dla wymienionych wyżej jego poszczególnych jednostek organizacyjnych.

W § 3 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia ustawodawca podał ustalony według wzoru sposób określania proporcji w przypadku urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego, w przypadku jednostki budżetowej oraz zakładu budżetowego.

Należy zauważyć, że powołany wyżej art. 86 ust. 2a ustawy, wprost określa, co stanowi kwotę podatku naliczonego w przypadku nabycia towarów i usług, wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych. Cele prowadzonej działalności gospodarczej należy rozpatrywać w kontekście definicji działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy. W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej u podatnika mogą wystąpić działania czy sytuacje, które nie generują opodatkowania VAT. "Towarzyszą" one działalności gospodarczej i nie stanowią obok niej odrębnego przedmiotu działalności podatnika. Nie podlegają one opodatkowaniu VAT, jednakże ich występowanie nie oznacza, że u podatnika występują czynności wykonywane poza działalnością gospodarczą. Za czynności zrównane z czynnościami wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej uznaje się także nieodpłatną dostawę towarów lub nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste, w przypadkach o których mowa w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy. Uzasadnia to fakt, że chociaż czynności te z definicji nie mają związku z działalnością gospodarczą, w przypadkach określonych w tych przepisach następuje obowiązek naliczenia VAT. Natomiast przez cele inne, rozumie się sferę działalności danego podmiotu niebędącą działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 i 3 ustawy (przykładowo działalność podmiotu w charakterze organu władzy czy nieodpłatną działalność statutową).

Ponadto, należy zauważyć, że w przypadku wykonywania w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz zwolnionych z opodatkowania tym podatkiem, należy mieć na uwadze uregulowania zawarte w art. 90 ustawy. Powyższe przepisy stanowią uzupełnienie regulacji art. 86 ustawy.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, to - na mocy art. 90 ust. 2 ustawy - podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy, proporcję, o której mowa w cyt. wyżej ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Przepis art. 90 ust. 4 ustawy stanowi, że proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Jeżeli zatem, nabywane towary i usługi dotyczące realizowanych inwestycji będą służyły w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do czynności opodatkowanych, jak również czynności zwolnionych od podatku, w sytuacji gdy nie będzie możliwości odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku, do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, podatnik jest obowiązany, do proporcjonalnego rozliczenia podatku, zgodnie z art. 90 ust. 2 i 3 ustawy.

Analiza powołanych wyżej przepisów wskazuje zatem, że na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy, występuje obowiązek wyodrębnienia podatku naliczonego związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje.

Należy jednak podkreślić, że przepisy dotyczące zasad odliczania częściowego, zawarte w art. 90 ustawy, znajdują zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do czynności wykonywanych w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy. A zatem dotyczą czynności podlegających opodatkowaniu (opodatkowanych i zwolnionych).

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - (Dz.Urz.UE.L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z postanowieniem art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Katalog zadań własnych powiatu został określony w art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itp. umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Z uwagi na brzmienie cytowanych wyżej przepisów należy zauważyć, że obowiązkiem podatnika w pierwszej kolejności jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju sprzedaży, z którymi wydatki te są związane. Podatnik ma zatem obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji. Jeżeli takie wyodrębnienie jest możliwe, podatnikowi przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną, brak jest natomiast takiego prawa w stosunku do towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności niepodlegających temu podatkowi oraz zwolnionych od podatku.

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu VAT. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku.

Natomiast w sytuacji, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do proporcjonalnego rozliczenia podatku naliczonego, zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest jednostką samorządu terytorialnego, zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wnioskodawca w dniu 30 września 2019 r. podpisał umowę (i rozpoczął jej realizację) o dofinansowanie projektu "..." ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem projektu jest uruchomienie 14 elektronicznych usług publicznych, które będą świadczone przez Wnioskodawcę i szkoły prowadzone przez Wnioskodawcę (jednostki organizacyjne Wnioskodawcy) oraz informatyzacja procedur wewnętrznych w Starostwie Powiatowym.

Uruchamiane e-usługi charakteryzować się będą wysokim poziomem dojrzałości (8 usług zapewniające interakcję dwustronną oraz 6 usług transakcyjnych z mechanizmami personalizacji), większość z nich charakteryzuje wysoki potencjał korzystania (dotyczą często załatwianych spraw). Uruchomienie e-usług będzie połączone z wdrożeniem i modernizacją systemów informatycznych w Starostwie Powiatowym i modernizacją infrastruktury sieciowo-sprzętowej w zakresie niezbędnym dla zaplanowanych wdrożeń. Projekt zakłada integrację sieci informatycznej Starostwa Powiatowego, wykorzystanie platformy ePUAP i uruchomienie dedykowanego rozwiązania front-office dla mieszkańców.

Systemy informatyczne wdrażane w ramach projektu będą spełniać wymagania dotyczące interoperacyjności wskazane w przepisach prawa i wytyczne WCAG2.0 w zakresie dostępności. Zaplanowane rozwiązania uwzględniają potrzeby niepełnosprawnych.

Projekt opiera się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii, będzie służyć osiągnięciu celów projektu: cyfryzacji procedur administracyjnych oraz zwiększeniu dostępności usług publicznych przez udostępnienie ich drogą elektroniczną.

W ramach projektu zostaną uruchomione systemy teleinformatyczne rozumiane jako "zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne".

Aby zrealizować projekt Wnioskodawca będzie dokonywał zakupu następujących towarów i usług w ramach działań:

CZĘŚĆ I - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ.

1. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej (studium wykonalności).

CZEŚĆ II - ZARZĄDZANIE PROJEKTEM.

2. Zakup usług inżyniera projektu (nadzór w projekcie).

CZĘŚĆ III - URUCHOMIENIE E-USŁUG DLA MIESZKAŃCÓW.

1. Zakup licencji centralnej platformy e-usług mieszkańca (wartości niematerialne i prawne).

2. Wdrożenie centralnej platformy e-usług mieszkańca (usługi informatyczne).

3. Modernizacja systemu dziedzinowego (modernizacja programu księgowego w Starostwie Powiatowym i jego jednostkach organizacyjnych - usługi informatyczne).

4. Zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów (wartości niematerialne i prawne).

5. Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów (usługa informatyczna).

6. Zakup licencji systemu zarządzania budżetem (wartości niematerialne i prawne).

7. Wdrożenie systemu zarządzania budżetem (usługi informatyczne).

8. Opracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP - 5PD (usługi informatyczne).

9. Opracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP - 3PD (usługi informatyczne).

10. Modernizacja strony WWW do wymagań WCAG 2.0 (usługi informatyczne).

11. Opracowanie dokumentacji SZBI (inne koszty).

CZĘŚĆ IV- URUCHOMIENIE REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ.

1. Zakup licencji systemu wspierającego proces rekrutacji elektronicznej w szkołach (wartości niematerialne i prawne).

2. Wdrożenie systemu wspierającego proces rekrutacji elektronicznej (usługi informatyczne).

3. Opracowanie i wdrożenie e-usług - 5PD (usługi informatyczne).

CZĘŚĆ V - PLATFORMA E-USŁUG ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

1. Zakup licencji systemu e-usług zamówień publicznych (wartości niematerialne i prawne).

2. Wdrożenie systemu e-usług zamówień publicznych (usługi informatyczne).

3. Opracowanie i wdrożenie e-usługi - 5PD (usługi informatyczne).

CZĘŚĆ VI - ZAKUP NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I OPROGRAMOWANIA.

1. Wyposażenie serwerowni - zakup serwera (środek trwały).

2. Wyposażenie serwerowni - zakup UPS do serwera (środek trwały).

3. Wyposażenie serwerowni - zakup urządzenia NAS (środek trwały).

4. Wyposażenie serwerowni - zakup UTM (środki trwałe).

5. Wyposażenie serwerowni - zakup oprogramowania backup (środki trwałe).

6. Wyposażenie stanowisk pracowniczych - zakup zestawów komputerowych (środek trwały).

7. Wyposażenie stanowiska kancelaryjnego - zakup skanera dokumentowego (środek trwały).

CZĘŚĆ VII - DZIAŁANIA PROMOCYJNE.

1. Tablica promocyjna w Urzędzie (promocja projektu - pozostałe koszty).

Przedmiotowe wydatki związane z realizacją wskazanego we wniosku projektu Wnioskodawca zaliczył do dwóch grup. W GRUPIE I ujął wydatki, które będą związane z wykonywaniem zadań publicznych o charakterze ponadgminnym na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą). Natomiast w GRUPIE II ujął zakupy towarów i usług, które będzie wykorzystywał zarówno do działalności opodatkowanej, zwolnionej oraz niepodlegającej opodatkowaniu.

W świetle powyższego Wnioskodawca ma wątpliwości czy z tytułu dokonania wydatków na zakup towarów i usług opisanych w GRUPIE I i w GRUPIE II będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego?

Analiza treści ww. przepisów prawa na tle przedstawionego opisu sprawy prowadzi do wniosku, że w okolicznościach niniejszej sprawy skoro - jak wskazał Wnioskodawca - towary i usługi zaliczone przez niego do GRUPY I obejmujące: zakup licencji centralnej platformy e-usług mieszkańca (wartości niematerialne i prawne), wdrożenie centralnej platformy e-usług mieszkańca (usługi informatyczne), opracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP - 5PD (usługi informatyczne), pracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP - 3PD (usługi informatyczne), zakup licencji systemu wspierającego proces rekrutacji elektronicznej w szkołach (wartości niematerialne i prawne), wdrożenie systemu wspierającego proces rekrutacji elektronicznej (usługi informatyczne), opracowanie i wdrożenie e-usług - 5PD (usługi informatyczne), będą przez niego wykorzystywane do wykonywania zadań publicznych o charakterze ponadgminnym na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, to Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z nabycia tych towarów i usług.

W przedmiotowym przypadku wskazane zakupy towarów i usług będą dokonywane przez Wnioskodawcę celem realizacji przez niego zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa. W takim ujęciu Wnioskodawca nie może być uznany za podatnika w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W przypadku nabycia przez Wnioskodawcę towarów wskazanych w GRUPIE I warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca realizując zadania nałożone odrębnymi przepisami prawa nie będzie działał w charakterze podatnika VAT, a towary i usługi zakupione w celu realizacji tych zadań nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że z tytułu wydatków na zakup towarów i usług opisanych w GRUPIE I nie będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, jest prawidłowe.

Natomiast w odniesieniu do zakupów towarów i usług zaliczanych przez Wnioskodawcę do GRUPY II obejmującej:

* opracowanie dokumentacji aplikacyjnej (studium wykonalności),

* zakup usług inżyniera projektu (nadzór w projekcie),

* modernizacja systemu dziedzinowego (modernizacja programu księgowego w Starostwie Powiatowym i jego jednostkach organizacyjnych - usługi informatyczne),

* zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów (wartości niematerialne i prawne),

* wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów (usługa informatyczna),

* zakup licencji systemu zarządzania budżetem (wartości niematerialne i prawne),

* wdrożenie systemu zarządzania budżetem (usługi informatyczne),

* modernizacja strony WWW do wymagań WCAG 2.0 (usługi informatyczne),

* opracowanie dokumentacji SZBI (inne koszty),

* zakup licencji systemu e-usług zamówień publicznych (wartości niematerialne i prawne),

* wdrożenie systemu e-usług zamówień publicznych (usługi informatyczne),

* opracowanie i wdrożenie e-usługi - 5PD (usługi informatyczne),

* wyposażenie serwerowni - zakup serwera (środek trwały),

* wyposażenie serwerowni - zakup UPS do serwera (środek trwały),

* wyposażenie serwerowni - zakup urządzenia NAS (środek trwały),

* wyposażenie serwerowni - zakup UTM (środki trwałe),

* wyposażenie serwerowni - zakup oprogramowania backup (środki trwałe),

* wyposażenie stanowisk pracowniczych - zakup zestawów komputerowych (środek trwały),

* wyposażenie stanowiska kancelaryjnego - zakup skanera dokumentowego (środek trwały),

* tablica promocyjna w Urzędzie (promocja projektu - pozostałe koszty),

skoro - jak wskazał Wnioskodawca - przedmiotowe zakupy towarów i usług będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej (czynności opodatkowanych podatkiem VAT i zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT), jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT) i Wnioskodawca nie ma możliwości przyporządkowania wydatków w całości do działalności, to Wnioskodawca w pierwszej kolejności jest zobowiązany, na podstawie art. 86 ust. 2a i następne ustawy oraz przepisów ww. rozporządzenia w sprawie sposobu określenia proporcji, do obliczenia podatku naliczonego zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej.

Ponadto ponieważ - jak wynika z okoliczności sprawy - nabywane towary i usługi w ramach realizowanego projektu będą służyły Wnioskodawcy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do czynności opodatkowanych, jak również do czynności zwolnionych od podatku, to w sytuacji gdy Wnioskodawca nie ma możliwości odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku, do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jest on obowiązany, do proporcjonalnego odliczenia podatku, zgodnie z art. 90 ust. 2 i 3 ustawy.

W konsekwencji Wnioskodawcy przysługuje prawo do częściowego odliczenia wydatków poniesionych na realizację inwestycji pod nazwą "...", zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 86 ust. 2a i następne ustawy oraz przepisów ww. rozporządzenia, a następnie przepisów art. 90 ust. 2 i 3 ustawy. Prawo do odliczenia podatku VAT będzie przysługiwało pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W odniesieniu do stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego prewspółczynnika kalkulowanego w oparciu o art. 86 ust. 2c ustawy, wskazać należy, że jak wynika z wyżej cytowanego przepisu art. 86 ust. 2a ustawy, sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

Ciężar rzetelnego ustalenia, jaka część podatku naliczonego związana jest z prowadzoną działalnością gospodarczą, a jaka część wykorzystywana jest dla potrzeb innych niż prowadzona działalność gospodarcza, spoczywa zawsze na Wnioskodawcy.

Ustawodawca, na mocy art. 86 ust. 2h ustawy, daje podatnikom, w tym jednostkom samorządu terytorialnego, możliwość zastosowania innego sposobu określenia proporcji niż wskazują przepisy art. 86 ust. 22 ustawy, natomiast tylko w sytuacji, gdy wybrany sposób jest bardziej reprezentatywny. Zatem, w przypadku gdy podatnik, dla którego sposób określenia proporcji wskazują przepisy wydane na podstawie ust. 22 uzna, że wskazany zgodnie z tymi przepisami sposób określenia proporcji nie będzie najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć, może zastosować inny bardziej reprezentatywny sposób określenia proporcji. Intencją ustawodawcy było zatem wprowadzenie takich regulacji prawnych, które nie będą ograniczały prawa podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Takie ograniczenie byłoby sprzeczne z jedną z fundamentalnych zasad podatku VAT - zasadą neutralności, zgodnie z którą podatnik nie powinien ponosić ciężaru finansowego podatku.

Wybór sposobu, według którego podatnik będzie dokonywał proporcjonalnego odliczenia w przypadku zakupu towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów działalności gospodarczej, jak i do celów pozostających poza taką działalnością, których przypisanie w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe - należy do tego podatnika. Zatem, Gmina może zastosować inną metodę ustalania proporcji tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy wybrana przez nią metoda jest bardziej reprezentatywna i tym samym najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej działalności. Dokonując wyboru sposobu określenia proporcji należy w szczególności mieć na uwadze charakter prowadzonej działalności, a także sposób finansowania tego podmiotu.

Podkreślenia wymaga, że niezależnie od tego według jakiej metody sposób określenia proporcji został obliczony, w każdym przypadku musi on realizować kryteria wskazane w art. 86 ust. 2b ustawy o VAT, zgodnie z którymi sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

Ustawa o podatku od towarów i usług proponuje w art. 86 ust. 2c kilka metod, które podatnik może wykorzystać celem proporcjonalnego odliczenia podatku naliczonego, jednakże katalog ten nie ma charakteru zamkniętego.

Jak zostało już wyżej wyjaśnione ustawodawca na mocy art. 86 ust. 2h ustawy o VAT, daje podatnikom możliwość zastosowania innego sposobu określenia proporcji niż wskazują przepisy art. 86 ust. 22 ustawy o VAT, jednak tylko w sytuacji, gdy wybrany sposób jest bardziej reprezentatywny. Czyli podatnik może zastosować inną metodę, ale tylko i wyłącznie, gdy wybrana przez niego metoda jest bardziej reprezentatywna i tym samym najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej działalności.

W okolicznościach niniejszej sprawy Wnioskodawca nie wskazał żadnego konkretnego sposobu obliczania proporcji oraz nie przedstawił argumentów, że prewspółczynnik - do którego w stanowisku własnym się odwołuje - kalkulowany w oparciu o art. 86 ust. 2c ustawy jest bardziej reprezentatywny i najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej działalności.

W związku z powyższym Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego od wydatków na zakup towarów i usług opisanych w GRUPIE II, przy czym organ nie podziela stanowiska Wnioskodawcy, że prawo to będzie Wnioskodawca mógł zrealizować stosując zarówno prewspółczynnik kalkulowany w oparciu o art. 86 ust. 2c ustawy o VAT jak i współczynnik struktury sprzedaży kalkulowany w oparciu o art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług (łącznie).

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 2 należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytań) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione we wniosku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego stanu faktycznego.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Podkreślić należy, że w przedmiotowym rozstrzygnięciu nie dokonano oceny kwestii prawidłowości przyporządkowania wymienionych wydatków do poszczególnych rodzajów działalności - opodatkowanej, zwolnionej oraz będącej poza zakresem opodatkowania. Przedstawione we wniosku przyporządkowanie przyjęto jako element opisu sprawy, natomiast ocena prawidłowości i zasadności przyjętego podziału wydatków może nastąpić jedynie w drodze przeprowadzonego postępowania podatkowego przez właściwy organ pierwszej instancji. W przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl