0111-KDIB3-3.4012.491.2022.1.MS - Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług jakie zostaną nabyte w ramach realizacji projektu

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 21 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-3.4012.491.2022.1.MS Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług jakie zostaną nabyte w ramach realizacji projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w związku z podatkiem od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług jakie zostaną nabyte w ramach realizacji projektu pn. (...) wpłynął 26 września 2022 r.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Województwo podjęło rozliczanie podatku VAT wraz ze swoimi jednostkami budżetowymi. Województwo (...) realizuje projekt pn.: (...). Projekt jest przedsięwzięciem planowanym do realizacji (...) w partnerstwie z następującymi współbeneficjentami: (...). Beneficjentem koordynującym projekt jest Województwo (...). Zgodnie z postanowieniami art. 11.2.1. umowy o dotację zawartej z (...), beneficjenci nie występują, w kontekście projektu, jako podwykonawca lub dostawca wobec jakiegokolwiek innego beneficjenta. Ich rola polega na wspólnej bądź samodzielnej realizacji poszczególnych zadań projektowych, co w konsekwencji prowadzi do realizacji projektu jako całości.

Województwo (...) jako Beneficjent koordynujący zarządza całym projektem, pośredniczy w komunikacji między beneficjentami a (...), dba o właściwy przepływ informacji i komunikację w projekcie, jako odbiorca dofinansowania przekazuje je beneficjentom, prowadzi monitoring realizacji projektu, sporządza sprawozdania z realizacji projektu, nadzoruje budżet projektu i jego wykonanie, realizuje wybrane działania projektu.

Projekt jest współfinansowany z (...). Nadrzędnym celem projektu jest sprawna i efektywna realizacja Programu (...).

Główny cel projektu jest zbieżny z nadrzędnym celem (...), tj. opracowaniem i wdrożeniem działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców (...). Podjęte w ramach projektu działania (...).

W dalszej kolejności do celów projektu należy zaliczyć: - (...).

Dzięki realizacji projektu osiągnięte zostaną także następujące cele szczegółowe:

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

(...).

Działanie (...)

W ramach działania zostanie utworzona (...).

Partnerem projektu jest również (...). Aby zapewnić właściwy poziom merytoryczny usług doradczych w ramach projektu zaplanowano zadania mające na celu podniesienie kompetencji ekodoradców oraz wyposażenie ich w niezbędną wiedzę na przedmiotowym stanowisku (tj. szkolenia i studia podyplomowe świadczone przez wspołbeneficjentów o stosownych kompetencjach). Produktem działania będą m.in. (...).

Działanie (...)

W ramach przedmiotowego działania uwzględniono (...) poddziałania:

(...).

Produktem działania będą poradniki, broszury oraz raporty.

Działanie (...)

Celem działania jest opracowanie modeli, czyli optymalnych rozwiązań (...) dotyczących poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia oddziaływania środowiskowego obiektów użyteczności publicznej (...).

Zadania poprzedzające praktyczną realizację działania obejmują:

(...).

Modele zrównoważonego budownictwa umożliwią wskazanie kluczowych działań i narzędzi możliwych do wdrożenia w różnych obiektach (administracji, edukacji i kulturze). Oprócz opracowania (...).

W zakresie zadania monitoringu budynków, podmiotami odpowiedzialnymi merytorycznie będą (...).

W ramach zadania zostanie wdrożonych (...).

W zakresie obiektów gminnych, zlokalizowanych w subregionach, wybór wykonawcy zostanie przeprowadzony przez partnerów projektu - gminy, których budynki zostały zakwalifikowane do wprowadzenia działań demonstracyjnych. Wówczas (...) przekaże tym gminom środki finansowe z projektu na realizację zadania.

W budynku we własności (...), wykonawca odpowiedzialny za realizację zostanie wybrany przez właściciela obiektu (...). Produktami realizacji powyższego zadania są m in. (...).

Produkty wypracowane w ramach działania nie będą przez (...) wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz nie będą generowały obrotu opodatkowanego podatkiem VAT

Działanie (...)

W projekcie przewidziano wdrożenie (...) mających na celu zwiększenie powierzchni obszarów zielonych na terenie (...). Działanie to będzie obejmować szereg zadań, za które merytorycznie odpowiada (...). Dzięki demonstracyjnym wdrożeniom zostanie opracowany zestaw kompleksowych wytycznych w zakresie realizacji zielonej infrastruktury na terenach trudnych, obejmujący identyfikację, wybór działań i projektowanie, realizację oraz monitoring i utrzymanie wyników.

Wybór wykonawcy zostanie przeprowadzony przez partnerów projektu - gminy, których tereny zostały zakwalifikowane do wprowadzenia działań demonstracyjnych. Wówczas (...) przekaże tym gminom środki finansowe z projektu na realizację zadania. Produktami realizacji powyższego zadania są m.in. (...).

Działanie (...)

Celem działania jest podniesienie świadomości nt. negatywnego wpływu (...). W projekcie zaplanowano (...).

Zadanie składa się z następujących elementów: (...).

Działanie (...)

W ramach działania zostanie utworzony ogólnodostępny, nieodpłatny regionalny system eko-informacji mieszkańca składający się z (...).

Zgodnie z założeniem projektu, projektowany system zawierać będzie następujące informacje:

(...)

Kwota działania uwzględnia koszt stworzenia regionalnego systemu ekoinformacji mieszkańca. Ponadto produktami realizacji powyższego działania będą raporty z oceny funkcjonowania systemu. System zostanie udostępniony mieszkańcom regionu nieodpłatnie.

W związku z powyższym w żadnym zakresie nie będzie przez (...) wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz nie będzie generował u wnioskodawcy obrotu opodatkowanego podatkiem VAT.

Działanie (...)

Celem niniejszego działania jest monitorowanie efektów i wpływu projektu na wdrażanie (...). Do produktów niniejszego działania należą sprawozdania z realizacji (...).

Działanie (...)

W celu właściwego monitorowania społeczno-ekonomicznego wpływu działań projektowych na lokalną gospodarkę i jakość życia mieszkańców przeprowadzone zostaną badania opinii publicznej oraz badanie wpływu społeczno-gospodarczego.

Do produktów niniejszego działania należą raporty z badań opinii publicznej i badania społeczno-gospodarczego. Raporty z przeprowadzonych badań nie będą przez (...) w żadnym zakresie wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz nie będą generowały obrotu opodatkowanego podatkiem VAT.

Działanie (...)

Podejmowane działania będą związane z podnoszeniem świadomości ekologicznej poszczególnych grup odbiorców. Opracowane zostaną bezpłatne materiały w postaci: (...). Produkty kampanii będą dystrybuowane na poziomie lokalnym, przez ekodoradców.

Cele szczegółowe obejmują m.in. efektywne przekazywanie informacji o zanieczyszczeniu powietrza i jego wpływie na środowisko i zdrowie, wzrost zainteresowania tematem jakości powietrza na poziomie regionalnym i lokalnym, ograniczanie czynników ryzyka wynikających z niskiej wiedzy i świadomości społecznej, budowanie tożsamości społecznej w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, wymiana dobrych praktyk związanych z poprawą jakości powietrza.

W czasie trwania projektu opracowane zostaną (...). Przykładowy zestaw narzędzi multimedialnych, który będzie wykorzystany to: (...).

Kanały będą obejmować m.in. radio, internet (...), eventy, happeningi, akcje społeczne. W celu rozpowszechnienia informacji na temat projektu oraz zwiększenia świadomości społecznej na temat poprawy jakości powietrza na (...) zaplanowano wykonanie (...).

Wydatki dot. ww. kampanii oraz materiałów promocyjno-informacyjnych zostaną poniesione przez (...). Do produktów niniejszego działania należą m.in. (...). Wszystkie te narzędzia będą powszechnie dostępne i bezpłatne.

W związku z powyższym w żadnym zakresie materiały wypracowane w ramach kampanii nie będą przez (...) wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz nie będą generowały obrotu opodatkowanego podatkiem VAT.

Działanie (...)

(...) opracuje większość materiałów informacyjno-edukacyjnych, przy czym ich druk i dystrybucja będą odbywać się na poziomie lokalnym, w ramach budżetu każdego z ww. partnerów. Za realizację działań informacyjno-edukacyjnych będą odpowiadać ekodoradcy.

Zakres działań obejmuje m.in. dystrybucję materiałów graficznych i internetowych z wykorzystaniem dostępnych lokalnych kanałów rozpowszechniania, prowadzenie akcji edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży, organizację happeningów i eventów dedykowanych mieszkańcom, aktywność w mediach społecznościowych, współpracę z lokalną prasą i telewizją. Do produktów niniejszego działania należą m.in. (...).

Działanie (...)

Projekt obejmuje szereg działań (...). W kontekście rozpowszechniania wyników projektu, kluczowym narzędziem będzie strona internetowa projektu oraz system ekoinformacji.

Zaplanowano bezpłatne konferencje projektowe oraz webinaria, które posłużą do rozpowszechniania wyników wdrożonych działań demonstracyjnych, zarówno na poziomie krajowym, jak i na arenie międzynarodowej.

W ramach zadania (...) poniesie wydatki związane z wykonaniem bezpłatnych broszur dotyczących (...). Do produktów niniejszego działania zaliczyć należy: poradnik dla gmin zawierający wskazówki dotyczące (...).

Działanie (...)

W celu realizacji działań założonych w projekcie powołany został zespół składający się (...).

W ramach zadania (...) poniesie wydatki na wynagrodzenia oraz podnoszenie kwalifikacji zespołu projektowego. Poniesione zostaną także wydatki na tłumaczenia raportów oraz innych dokumentów, powołanie niezależnego audytora finansowego, którego zadaniem będzie weryfikacja sprawozdań finansowych. Do produktów niniejszego działania zaliczyć należy raporty z każdej fazy projektu oraz niezależne raporty z oceny i audytu finansowego dla każdej fazy projektu.

Działanie (...)

(...) będzie określać działania po zakończeniu projektu m.in. w jaki sposób działania prowadzone w ramach projektu będą kontynuowane lub powielane, zasoby ludzkie i zdolności zarządcze stworzone w trakcie projektu będą utrzymane oraz jak zapewnione zostanie finansowanie.

Na plan działań składać się będą takie elementy jak:

(...).

W ramach zadania (...) poniesie wydatek związany z analizami i opiniami eksperckimi. Produktem niniejszego działania (...).

Wydatki planowane do poniesienia przez współbeneficjentów projektu i wynikające z nich konsekwencje w zakresie podatku VAT nie są przedmiotem niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Kompletny opis projektu przedstawiono dla zobrazowania zakresu projektu, w ramach którego wydatki ponosi (...). Realizacja projektu nie wiąże się z generowaniem dochodu, a występujące koszty operacyjne związane są z realizacją i utrzymaniem trwałości projektu.

Nabywane przez (...) towary i usługi w ramach realizowanego projektu nie będą w żadnym zakresie wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT i nie będą generowały u wnioskodawcy obrotu opodatkowanego podatkiem VAT. Produkty projektu zostaną udostępnione nieodpłatnie i bez ograniczeń zainteresowanym podmiotom i również nie będą przez (...) w żadnym zakresie wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz nie będą generowały u wnioskodawcy obrotu opodatkowanego podatkiem VAT.

Pytanie

Czy (...) w świetle obowiązujących przepisów ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: (...).

Państwa stanowisko w sprawie

Efekty projektu nie są i nie będą przez (...) w żadnym zakresie wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Nabywane przez (...) towary i usługi w ramach realizowanego projektu nie będą generowały obrotu opodatkowanego podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), (...) nie ma możliwości odzyskania w całości lub części podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT wystawionych przez wykonawców projektu.

Ponadto zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Na mocy art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 547 z późn. zm.), organy samorządu województwa działają na podstawie i w granicach określonych przez ustawy. Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Zgodnie z art. 6 ust. 1 powołanej ustawy o samorządzie województwa - samorząd województwa wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność; dysponuje mieniem wojewódzkim; prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie województwa - w celu wykonywania zadań województwo tworzy wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz może zawierać umowy z innymi podmiotami. Natomiast art. 14 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie województwa stanowi, że samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie ochrony środowiska.

Realizacja projektu zintegrowanego (...) wpisuje się w zadania (...) określone w poniższych przepisach.

Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) zarząd województwa, w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89 ust. 1, opracowuje i przedstawia do zaopiniowania właściwym wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast i starostom projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji. Ponadto sejmik województwa, w terminie 15 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89 ust. 1, określa, w drodze uchwały, program ochrony powietrza.

Na podstawie art. 18 pkt 1, pkt 20, art. 89 ust. 1, ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.) w związku z art. 84 ust. 1, art. 91 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) oraz art. 6, art. 7 pkt 2 ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1211 z późn. zm.) (...).

Zgodnie z (...). Ponadto zgodnie z art. 96. ust. 1. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) sejmik województwa może, w drodze uchwały, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko, wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Projekt uchwały, opracowuje zarząd województwa. Na podstawie art. 18 pkt 1 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) oraz art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) (...) wprowadził na obszarze (...) ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Przedmiotowy akt prawa miejscowego jest potocznie nazywany "uchwałą antysmogową". Zgodnie z (...). (...) ma na celu wsparcie wdrażania Programu ochrony powietrza dla (...) oraz uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze (...) ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwały antysmogowej).

Ocena stanowiska

Stanowisko, które Państwo przedstawili we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Zgodnie z tym przepisem:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a cyt. ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powołanych przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Ten ostatni przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez "podatników" w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Jak wynika z art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy:

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Na mocy art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547):

Organy samorządu województwa działają na podstawie i w granicach określonych przez ustawy. Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy:

Samorząd województwa wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast art. 14 ust. 1 pkt 8 ustawy:

Samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie ochrony środowiska.

W myśl art. 14 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973):

Polityka ochrony środowiska jest prowadzona na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057).

Polityka ochrony środowiska jest prowadzona również za pomocą wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska.

Województwo jest beneficjentem koordynującym projekt pn. (...). Projekt jest realizowany w okresie od (...) w partnerstwie z innymi współbeneficjentami.

Program (...) to instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest opracowanie i wdrożenie działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa (...).

Podali Państwo, że realizacja projektu nie wiąże się z generowaniem dochodu a występujące koszty operacyjne związane są z realizacja i utrzymaniem trwałości projektu. Nabywane przez (...) towary i usługi w ramach realizowanego projektu nie będą w żadnym zakresie wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT i nie będą generowały u Wnioskodawcy obrotu opodatkowanego podatkiem VAT.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że produkty projektu zostaną udostępnione nieodpłatnie i bez ograniczeń zainteresowanym podmiotom i również nie będą przez (...) w żadnym zakresie wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz nie będą generowały u Wnioskodawcy obrotu opodatkowanego podatkiem VAT.

Państwa wątpliwości dotyczą możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. (...).

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT, w ramach działalności gospodarczej, do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W analizowanej sprawie warunki wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy, uprawniające Państwa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie są spełnione. Analiza przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wskazuje, że towary i usługi, które są (będą) nabywane przez Państwa na potrzeby realizacji Państwa działań w projekcie (ponoszone przez Województwo wydatki) pozostają bez związku z wykonywanymi, przez Województwo, czynnościami opodatkowanymi.

Podajecie Państwo jednoznacznie, że wytworzone produkty i efekty projektu nie będą wykorzystywane przez Województwo do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Skoro więc nabywane przez Państwa (Województwo), w celu realizacji projektu, towary i usługi nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, to Województwu nie będzie przysługiwało - na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy - prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu. Podsumowując, (...) nie będzie miało prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego z tytułu nabywanych przez siebie towarów i usług, wynikającego z faktur dokumentujących te zakupy związane z realizacją projektu pn. (...).

W związku z powyższym Państwa stanowisko w sprawie jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Państwa i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywać się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Zatem w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja skierowana jest tylko do Państwa, nie wywiera skutków dla pozostałych, wymienionych we wniosku, współbeneficjentów.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl