0111-KDIB3-3.4012.474.2022.1.WR - Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu - termomodernizacji budynków mieszkalnych

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 9 listopada 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-3.4012.474.2022.1.WR Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu - termomodernizacji budynków mieszkalnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej (nadany: 7 września 2022 r.), który dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "..." wpłynął 12 września 2022 r.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego:

(...) planuje złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania w programie pn. "..." realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (...). W ramach realizacji ww. projektu Wnioskodawca wykona usługi specjalistyczne polegające na wykonaniu analizy poprawy efektywności energetycznej lokali mieszkalnych poprzez optymalizację procesu rozliczania kosztów ogrzewania zawierająca: analizę technicznej możliwości i ekonomicznej opłacalności montażu podzielników kosztów ogrzewania; wyznaczenie współczynników wyrównawczych (...); określenie wartości maksymalnej oraz minimalnej kosztów zmiennych ogrzewania dla budynku.

Realizacja ww. usług dotyczyć będzie wyłącznie budynków mieszkalnych, będących w zasobach wnioskodawcy i ma na celu utrzymanie ww. budynków mieszkalnych w należytym stanie technicznym i poprawę stanu energetycznocieplnego ww. budynków mieszkalnych. Zatem beneficjentami końcowymi ww. usług będą członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych oraz właściciele lokali mieszkalnych, zarówno będących członkami spółdzielni jak i nie będących członkami spółdzielni.

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług, nabywanych w ramach realizacji ww. projektu jako nabywca wskazywany będzie Wnioskodawca.

Nabyte w ramach ww. projektu usługi nie będą wykorzystywane przez wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Pytanie

Czy Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od poniesionych przez wnioskodawcę wydatków, związanych z realizacją projektu pn. "...." realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (...)?

Państwa stanowisko w sprawie

Zgodnie z przepisami art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. Poz. 2174 z późn. zm.), Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od poniesionych przez Wnioskodawcę wydatków na realizację projektu pn. "(...)" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (...). W ramach ww. projektu wykonane zostaną usługi specjalistyczne, polegające na opracowaniu analizy poprawy efektywności energetycznej lokali mieszkalnych poprzez optymalizację procesu rozliczania kosztów ogrzewania zawierająca: analizę technicznej możliwości i ekonomicznej opłacalności montażu podzielników kosztów ogrzewania; wyznaczenie współczynników wyrównawczych (...); określenie wartości maksymalnej oraz minimalnej kosztów zmiennych ogrzewania dla budynku.

Przepisy ww. art. 86 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług stanowią bowiem, że w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ww. ustawy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z ww. przepisu wynika zatem, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje osobie zarejestrowanej jako czynny podatnik podatku VAT, w sytuacji, gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Z ww. przepisu wynika zatem a contrario, że nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli gdy są one wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu lub czynności zwolnionych z podatku. Nabyte przez Wnioskodawcę w ramach ww. projektu towary i usługi w postaci analiz dla wybranych budynków mieszkalnych będących w zasobach Wnioskodawcy mają na celu utrzymanie ww. budynków mieszkalnych, będących w zasobach wnioskodawcy w należytym stanie technicznym i poprawę stanu energetycznocieplnego ww. budynków mieszkalnych.

Na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, będących w zasobach spółdzielni mieszkaniowej pobierane są opłaty od członków spółdzielni i właścicieli lokali na podstawie art. 4 ust. 1,2,3,4,5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. dz.u. z 2018 r. poz. 845 z późn. zm.)

Zgodnie natomiast z przepisami art. 43 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy o podatku od towarów i usług ww. opłaty, o których mowa w art. 4 ust. 1, 2, 3, 4, 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zwolnione są od podatku VAT. Skoro zatem nabyte przez Wnioskodawcę w ramach ww. projektu towary i usługi będą wykorzystywane przez wnioskodawcę do czynności zwolnionych z podatku VAT, to tym samym Wnioskodawcy zgodnie z przepisami art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu pn. "..." realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (...). Podobne stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 13 listopada 2019 r., 0112-kd 1|2-2.4012.570.2019.1.1.s (sygnatura interpretacji przywołana zgodnie ze złożonym wnioskiem - przyp. Organu]: "z informacji zawartych w opisie sprawy wynika bowiem, że w ramach Projektu zostaną przeprowadzone następujące prace: wykonanie audytów energetycznych dla budynków, wyliczenie mocy zamówionych przed i po termomodernizacji dla tych budynków. Usługi zostaną przeprowadzone w nieruchomościach budynkowych obejmujących lokale mieszkalne. Mienie powstałe w wyniku realizacji projektu nie będzie wykorzystywane przez spółdzielnię do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem Vat. nabywane towary i usługi związane z realizacją projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym. Tym samym - pomimo, że Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym - nie będzie on miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w ramach realizacji przedmiotowego projektu, ponieważ nie będzie spełniona wskazana w art. 86 ust. 1 ustawy przesłanka związku zakupów ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT". Również w interpretacji indywidualnej z dnia 9 sierpnia 2019 r., 0113-kd1pt1-3.4012.352.2019.2.mj (sygnatura interpretacji przywołana zgodnie ze złożonym wnioskiem - przyp. Organu) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził: "mając na uwadze wskazane okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86. ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie zostanie spełniony, ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca - systemy produkcji energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych będą wykorzystywane do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu realizacji zadania". Wskazując zatem na wszystkie ww. okoliczności - w ocenie Wnioskodawcy - uzasadnione jest stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w niniejszym wniosku.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które Państwo przedstawili we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą o VAT":

W zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT:

Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Według zapisu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W świetle art. 15 ust. 2 ustawy o VAT:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawione zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz nie zaistniały przesłanki negatywne, określone w art. 88 ustawy.

W przedmiotowej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będą spełnione, ponieważ - jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego - nabyte w ramach ww. projektu usługi nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z tym nie będą Państwo mieli prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od poniesionych wydatków w związku z realizacją projektu pn. "...".

Tym samym Państwa stanowisko jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu do powołanych przez Państwo interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację. Powołane interpretacje nie stanowią źródła prawa, wiążą strony w konkretnej indywidualnej sprawie, więc zawartych w nich stanowisk organów podatkowych nie można wprost przenosić na grunt innej sprawy. Każdą sprawę tut. Organ jest zobowiązany rozpatrywać indywidualnie (por. prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 27 marca 2015 r. sygn. akt III SA/Łd 109/15).

Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy lub stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność. Równocześnie w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl