0111-KDIB3-3.4012.389.2021.2.MPU - Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 8 października 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-3.4012.389.2021.2.MPU Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 6 lipca 2021 r. (data wpływu 20 lipca 2021 r.), uzupełnionym pismem z 20września 2021 r. (data wpływu 22września 2021 r.), uzupełnionym pismem z 1 października 2021 r. (data wpływu 1 października 2021 r.), uzupełnionym pismem z 1października 2021 r. (data wpływu 6 października 2021 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. " (...)"- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lipca 2021 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. " (...)". Wniosek został uzupełniony pismem z 20 września 2021 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie Organu z 13 września 2021 r., znak: 0111-KDIB3-3.4012.389.2021.1.MPU oraz pismem z 1 października 2021 r. (data wpływu 1 października 2021 r.) i pismem z 1 października 2021 r. (data wpływu 6 października 2021 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina (...) (dalej jako "Wnioskodawca" lub "Gmina") jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towaru i usług. Gmina realizuje zadania publiczne na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zadania wymienione w ustawie realizowane są przez gminę w reżimie publicznoprawnym. Jednocześnie Gmina (...) wykonuje czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Gmina (...) złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. " (...)" z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020, na realizację inwestycji w zakresie poddziałania " (...)", który został wybrany do dofinansowania. We wniosku o dofinansowanie wskazano, że Gmina (...) jest podatnikiem podatku VAT oraz figuruje w ewidencji podatników podatku VAT i realizując ww. zadanie nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT z powodu art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685), w związku z art. 15 ww. ustawy. Gminie jako jednostce samorządu terytorialnego realizującej zadanie użyteczności publicznej polegające na rewitalizacji plaży nad jeziorem (...) w (...), nie związanego z uzyskaniem przychodów nie przysługuje prawo do obniżenia należnego podatku o podatek naliczony, zawarty w fakturach dokumentujących realizację zadania.

Zadanie pn. " (...)" polega na budowie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej przy jeziorze (...) w (...) poprzez utworzenie podestu z desek, dostawie i montażu leżaków betonowych, parasoli ze strzechą, podstawy parasola z fundamentem, sztucznych palm, kosza na śmieci, ławek metalowych z siedziskiem drewnianym, ławostołów, lamp solarnych, tablicy informacyjnej, przyłączy energetycznych oraz robót ziemnych.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku o dofinansowanie, Gmina (...) musi przedłożyć szereg dodatkowych dokumentów. Jednym z nich jest uzyskana interpretacja indywidualna w zakresie uznania kwalifikowalności VAT. Gmina (...) jest czynnym podatnikiem podatku VAT, ale tylko w zakresie czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Powyższa inwestycja nie będzie służyła czynnościom opodatkowanym.

Środki z dofinansowania będą stanowić (...)% poniesionych kosztów na realizację ww. zadania, natomiast środki własne (...)%.

Plaża nad jeziorem (...) w (...) jest i nadal będzie udostępniona nieodpłatnie dla wszystkich mieszkańców oraz osób chcących tam odpocząć. Gmina (...) nie będzie pobierać żadnych opłat za korzystanie z udostępnionych sprzętów czy infrastruktury rekreacyjnej oraz turystycznej objętej niniejszym projektem.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego, która posiada odpowiedzialność prawną wykonuje zadania własne i na własną odpowiedzialność zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Warunkiem do wypłaty przyznanej kwoty dofinansowania jest przedłożenie interpretacji indywidualnej o kwalifikowalności podatku vat.

Zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych należy do zadań własnych gminy.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, roboty budowlane dokonywane w ramach projektu nie służą czynnościom opodatkowanym. W związku z tym, Gmina nie ma prawa odliczenia naliczonego podatku VAT. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Gmina jako osoba prawna, która nie prowadzi działalności gospodarczej i która nie będzie sprzedawać usług w ramach zrealizowanej inwestycji, nie ma prawa do zakwalifikowania podatku VAT jako kosztu kwalifikowanego od zrealizowanej inwestycji. Inwestycja po zrealizowaniu zostanie przekazana do użytkowania mieszkańcom gminy oraz wszystkim chcącym skorzystać z wypoczynku na plaży nad jeziorem (...) w (...). Za korzystanie z ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej Gmina (...) nie będzie pobierać opłat. Stworzenie miejsc integracji dla wszystkich osób korzystających z wypoczynku nad jeziorem (...) w (...) nie będzie generowało przychodów.

Nabywcą towarów i usług związanych z realizacja przedmiotowego zadania wskazanym na fakturach dokumentujących zakupy będzie Gmina (...).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie - ostatecznie sformułowane w piśmie z 1 października 2021 r. (data wpływu 6 października 2021 r.)

Czy Gmina (...) realizując zadanie pod nazwą " (...)" z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020, w zakresie poddziałania " (...)" będzie miała możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?

Stanowisko Wnioskodawcy - ostatecznie sformułowane w piśmie z 20 września 2021 r. (data wpływu 22 września 2021 r.):

Gmina (...) jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Zgodnie z art. 2 ustawy o samorządzie gminnym gmina wykonuje zadania w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność oraz posiada osobowość prawną. Natomiast art. 7 przywołanej wyżej ustawy wskazuje, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Wśród enumeratywnie wymienionych zadań jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Podatek VAT który jest kosztem kwalifikowanym wynikającym z zakupu towarów i usług realizowanego projektu nie służy czynnościom opodatkowanym, dlatego też nie ma możliwości odzyskania tego podatku w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, roboty budowlane dokonywane w ramach projektu nie służą czynnościom opodatkowanym. W związku z tym, Gmina nie ma prawa odliczenia naliczonego podatku VAT.

Gmina jako osoba prawna, która nie prowadzi działalności gospodarczej i która nie będzie sprzedawać usług w ramach zrealizowanej inwestycji, nie ma prawa do zakwalifikowania podatku VAT jako kosztu kwalifikowanego od zrealizowanej inwestycji. Inwestycja po zrealizowaniu zostanie przekazana do użytkowania mieszkańcom gminy oraz wszystkim chcącym skorzystać z wypoczynku na plaży nad jeziorem (...) w (...). Za korzystanie z ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej Gmina (...) nie będzie pobierać opłat.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - według art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE. L Nr 347 z 11 grudnia 2006 r., str. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy organy te podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itp. umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Tylko w tym zakresie ich czynności mają bowiem charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Gmina (...) przy realizacji projektu, polegającego na budowie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej przy jeziorze (...) w (...) poprzez utworzenie podestu z desek, dostawie i montażu leżaków betonowych, parasoli ze strzechą, podstawy parasola z fundamentem, sztucznych palm, kosza na śmieci, ławek metalowych z siedziskiem drewnianym, ławostołów, lamp solarnych, tablicy informacyjnej, przyłączy energetycznych oraz robót ziemnych, nie będzie działała w charakterze podatnika VAT, a efekty realizacji tego projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Plaża nad jeziorem (...) w (...) jest i po rewitalizacji nadal będzie udostępniana nieodpłatnie dla wszystkich mieszkańców oraz osób chcących tam odpocząć. Nie będą pobierane żadne opłaty za korzystanie z udostępnianego sprzętu. Ponadto, przedmiotowa inwestycja nie będzie służyła czynnościom opodatkowanym.

Reasumując, Gmina (...) podczas realizacji projektu pn.: "(...)" z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020, na realizację inwestycji w zakresie poddziałania " (...)" jako organ władzy publicznej nie będzie miała możliwości zakwalifikowania podatku vat jako kosztu kwalifikowanego od wydatków inwestycyjnych poniesionych na ww. zadanie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik, w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Co do zasady, status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2021 r., poz. 1372), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy).

Z powołanych przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego nie są podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają z tego tytułu należności, opłaty lub składki. Podmioty te są natomiast podatnikami podatku od towarów i usług w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z powyższego, wyłączenie organów władzy publicznej z kategorii podatnika ma charakter podmiotowo-przedmiotowy.

W świetle wskazanych unormowań jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwoistym charakterze:

* podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz

* podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W omawianej sprawie związek taki nie występuje - jak wskazał Wnioskodawca - roboty budowlane dokonywane w ramach projektu nie służą czynnościom opodatkowanym.Powyższa inwestycja nie będzie służyła czynnościom opodatkowanym. Gmina nie będzie pobierać żadnych opłat za korzystanie z udostępnionych sprzętów czy infrastruktury rekreacyjnej oraz turystycznej objętej niniejszym projektem.

Powyższe prowadzi zatem do wniosku, że towary i usługi nabywane w celu realizacji projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywanych w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto Gmina będzie realizować projekt w ramach zadań własnych nałożonych na nią ustawą o samorządzie gminnym, zatem w tym zakresie działać będzie w ramach reżimu publicznoprawnego. Zatem w omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będą spełnione i Gmina nie będzie miała - na podstawie art. 86 ust. 1 ww. ustawy - prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, poniesionego w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Odpowiadając wprost na pytanie Wnioskodawcy Gmina nie będzie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego realizując zadanie pod nazwą " (...)" z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020, w zakresie poddziałania " (...)".

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Należy zauważyć, iż pojęcie "koszty kwalifikowalne" nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy lub gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy zdnia11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z23października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 1325, z późn. zm.).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl