0111-KDIB3-3.4012.366.2020.1.MAZ - Zwolnienie z VAT dostawy nieruchomości po pierwszym zasiedleniu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 8 października 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-3.4012.366.2020.1.MAZ Zwolnienie z VAT dostawy nieruchomości po pierwszym zasiedleniu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 lipca 2020 r. (data wpływu - 8 lipca 2020 r.), uzupełnionym pismem z 3 sierpnia 2020 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu nadwyżki podatku w związku z dokonaną transakcją, która będzie podlegała opodatkowaniu i nie będzie zwolniona od podatku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lipca 2020 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu nadwyżki podatku w związku z dokonaną transakcją, która będzie podlegała opodatkowaniu i nie będzie zwolniona od podatku. Ww. wniosek, w zakresie uwierzytelnionych pełnomocnictw do reprezentowania Wnioskodawcy, został uzupełniony pismem z 3 sierpnia 2020 r. (data wpływu - 10 sierpnia 2020 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest inwestorem, zainteresowanym nabyciem od spółki z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą na terytorium Polski (dalej jako: "Sprzedający") praw do nieruchomości gruntowej wraz ze znajdującymi się na gruncie zabudowaniami (dalej jako: "Nieruchomość"), pod inwestycję magazynowo-produkcyjną wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (dalej jako: "Inwestycja"; planowane nabycie będzie dalej określane jako: "Transakcja").

Przedmiotowa Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie miasta X., w pobliżu ulicy Y., w województwie... oraz obejmuje następujące działki:

1.

działki o nr... oraz..., dla których prowadzona jest księga wieczysta o nr...;

2.

działki o nr... oraz..., dla których prowadzona jest księga wieczysta o nr...;

3.

działkę o nr..., dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr...;

4.

działkę o nr..., dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr...,

(dalej jako: odpowiednio "Działka" lub "Działki").

Sprzedający nabył prawa do Działek na mocy następujących aktów:

* akt notarialny nr... z dnia... 2007 r., na mocy którego Sprzedający nabył prawo użytkowania wieczystego do Działek nr... oraz.... Wskazana transakcja była przedmiotem opodatkowania VAT, przy czym Sprzedający skorzystał z prawa odliczenia VAT z tytułu powyższej dostawy.

* akt notarialny nr... z dnia... 2008 r., na mocy którego Sprzedający nabył prawo użytkowania wieczystego Działek nr... oraz.... Wskazana transakcja była przedmiotem opodatkowania VAT, przy czym Sprzedający skorzystał z prawa odliczenia VAT z tytułu powyższej dostawy.

* akt notarialny nr... z dnia... 2007 r., na mocy którego Sprzedający nabył prawo własności Działek nr... oraz..., a także prawo własności działek..., z których następnie wydzielono Działki... oraz.... Wskazana transakcja była przedmiotem opodatkowania VAT, przy czym Sprzedający skorzystał z prawa odliczenia VAT z tytułu powyższej dostawy.

* akt notarialny nr... z dnia... 2007 r., na mocy którego Sprzedający nabył prawo użytkowania wieczystego działki nr..., a także prawo użytkowania wieczystego Działki..., z której następnie wydzielono Działkę.... Wskazana transakcja w zakresie Działki... była przedmiotem opodatkowania p.c.c., podatek VAT nie wystąpił, w związku z czym nabywca nie odliczał VAT, natomiast w zakresie działki... była przedmiotem opodatkowania VAT, przy czym Sprzedający skorzystał z prawa odliczenia VAT z tytułu powyższej dostawy.

Wnioskodawca planuje wybudowaną w ramach Inwestycji powierzchnię magazynowo-produkcyjną, wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz niezbędną infrastrukturą, wynająć lub sprzedać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu VAT. Tym samym, po nabyciu przedmiotowych Działek, Wnioskodawca planuje wykorzystywać je w prowadzonej działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu VAT oraz niepodlegającej zwolnieniu z VAT.

Na części Działek znajdują się następujące zabudowania:

* zbiornik retencyjny, 2 hydranty, studnia wodomierzowa, studzienka kanalizacyjna, instalacja wodna, elektryczna oraz deszczowa na Działce...;

* instalacja gazowa oraz telekomunikacyjna na Działce...;

* studnia wodomierzowa, instalacja wodna, gazowa oraz telekomunikacyjna na Działce...;

* instalacja telekomunikacyjna na Działce...;

* instalacja elektryczna na Działce...;

* instalacja telekomunikacyjna na Działce...;

* instalacja elektryczna oraz telekomunikacyjna na Działce...;

* studnia wodomierzowa oraz instalacja wodna na Działce...;

* studnie wodomierzowe, studzienki instalacji sanitarnej i deszczowej, hydranty, budynek portierni, droga asfaltowa, instalacja wodna, gazowa, elektryczna, kanalizacyjna, deszczowa, cieplna oraz telekomunikacyjna na Działce...;

* instalacja telekomunikacyjna na Działce...;

* instalacja kanalizacyjna, deszczowa oraz telekomunikacyjna na Działce...;

* hydrant, studnia wodomierzowa, instalacja wodna, elektryczna oraz telekomunikacyjna na Działce....

(wskazane powyżej zabudowania będą dalej określone łącznie jako: "Zabudowania"; Działki na których posadowione są Zabudowania będą określane jako: "Działki zabudowane").

Zabudowania stanowią własność Sprzedającego. Własność Zabudowań została przez Sprzedającego nabyta łącznie z prawami do Działek w latach 2007-2008.

Zdaniem Wnioskodawcy Zabudowania (poza budynkiem portierni) powinny zostać uznane za budowle, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.), ponieważ powstały w wyniku procesu budowlanego oraz - zdaniem Wnioskodawcy - nie spełniają definicji budynku ani obiektu małej architektury, natomiast budynek portierni powinien zostać uznany za budynek w rozumieniu prawa budowlanego.

Pozostałe Działki będące przedmiotem Transakcji stanowią tereny niezabudowane (dalej jako: "Działki niezabudowane").

Od czasu nabycia Działek przez Sprzedającego nie ponosił on żadnych nakładów na ulepszenie Zabudowań, a w szczególności nie ponosił nakładów, których wartość przekroczyłaby 30% wartości początkowej Zabudowań.

Działki zostały nabyte przez Sprzedającego w celu wykorzystania ich w działalności opodatkowanej VAT. Nie były one nabywane w celu wykorzystywania w działalności zwolnionej z VAT ani nie były wykorzystywane w ramach działalności zwolnionej.

Ponadto Wnioskodawca pragnie wskazać, że budynek portierni, znajdujący się na Działce..., był przedmiotem odpłatnej umowy dzierżawy zawartej między Sprzedającym a dzierżawcą, w ramach działalności gospodarczej Sprzedającego. W związku z planowaną Transakcją umowa dzierżawy została jednak wypowiedziana przez Sprzedającego i obecnie przedmiotowy budynek nie jest przedmiotem dzierżawy.

Dla terenu obejmującego Działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (dalej jako: "MPZP"), zawarty w uchwale nr. Rady Miasta X. z dnia... r., zmienionej uchwałą nr. Rady Miasta X. z dnia... r" zgodnie z którym tereny, na których znajdują się Działki, zostały określone jako tereny, na których dozwolona jest zabudowa.

Zarówno Wnioskodawca, jak i Sprzedający, są podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą i są czynnymi podatnikami podatku VAT.

Wnioskodawca i Sprzedający planują złożyć oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia z VAT, zgodnie z art. 43 ust. 10-11 ustawy o VAT w zakresie sprzedaży Nieruchomości, w zakresie dostawy Działek zabudowanych, wraz z posadowionymi na nich Zabudowaniami.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy planowana dostawa Działek zabudowanych w ramach przedstawionego zdarzenia przyszłego będzie podlegała w całości opodatkowaniu VAT oraz nie będzie podlegała zwolnieniu z VAT?

2. Czy planowana dostawa Działek niezabudowanych w ramach przedstawionego zdarzenia przyszłego będzie podlegała w całości opodatkowaniu VAT oraz nie będzie podlegała zwolnieniu z VAT?

3. Czy w zakresie w jakim Transakcja będzie opodatkowana VAT, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego, wynikającego z faktury otrzymanej od Sprzedającego, dokumentującej sprzedaż przedmiotowej Nieruchomości, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, prawo do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym na rachunek bankowy Wnioskodawcy lub obniżenia o tę różnicę kwoty VAT należnego za następne okresy rozliczeniowe na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy o VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy:

1.

planowana dostawa Działek zabudowanych w ramach przedstawionego zdarzenia przyszłego będzie podlegała w całości opodatkowaniu VAT oraz nie będzie podlegała zwolnieniu z VAT;

2.

planowana dostawa Działek niezabudowanych w ramach przedstawionego zdarzenia przyszłego będzie podlegała w całości opodatkowaniu VAT oraz nie będzie podlegała zwolnieniu z VAT;

3.

w zakresie w jakim Transakcja będzie opodatkowana VAT, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego wynikającego z otrzymanej od Sprzedającego faktury dokumentującej dostawę przedmiotowej Nieruchomości na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, prawo do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym na rachunek bankowy Wnioskodawcy lub obniżenia o tę różnicę kwoty VAT należnego za następne okresy rozliczeniowe na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy

1. Opodatkowanie VAT dostawy Działek zabudowanych

W ocenie Wnioskodawcy sprzedaż Działek zabudowanych będzie w całości podlegała opodatkowaniu VAT poprzez wybór opodatkowania VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 6 oraz 7 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste oraz zbycie praw, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o VAT.

Jednocześnie, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez "towary" rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, przez "sprzedaż" rozumie się m.in. odpłatną dostawę towarów.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu VAT, bowiem aby była objęta tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Z kolei w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W ramach przedmiotowej Transakcji obie strony transakcji posiadają status czynnych podatników VAT w myśl powołanych powyżej przepisów ustawy o VAT.

Co do zasady, zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z kolei zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata;

A także zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, pod pojęciem "pierwsze zasiedlenie" należy rozumieć oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, na terenie Działek zabudowanych posadowione są Zabudowania.

Zdaniem Wnioskodawcy Zabudowania (poza budynkiem portierni) powinny zostać uznane za budowle w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.), ponieważ powstały w wyniku procesu budowlanego oraz - zdaniem Wnioskodawcy - nie spełniają definicji budynku ani obiektu małej architektury, natomiast budynek portierni powinien zostać uznany za budynek na gruncie Prawa budowlanego.

Zabudowania stanowią własność Sprzedającego. Własność Zabudowań została przez Sprzedającego nabyta łącznie z prawami do Działek w latach 2007-2008. Sprzedający nie ponosił nakładów na Zabudowania (w szczególności nakładów, których wartość przekracza 30% wartości początkowej Zabudowań). Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy na moment planowanej Transakcji, od daty pierwszego zasiedlenia Zabudowań upłyną co najmniej 2 lata.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, w stosunku do planowanej dostawy Działek zabudowanych możliwe będzie zastosowanie zwolnienia od opodatkowania VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Niemniej, zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

a. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

b. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części, - tzw. "opcja VAT".

Z kolei zgodnie z art. 43 ust. 11 ustawy o VAT, przedmiotowe oświadczenie o skorzystaniu z opcji VAT (tj. wyboru opodatkowania VAT), o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT, musi również zawierać:

a.

imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz NIP dokonującego dostawy oraz nabywcy;

b.

planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;

c.

adres budynku, budowli lub ich części.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, w przypadku sprzedaży Działek zabudowanych możliwe jest zastosowanie tzw. opcji VAT i opodatkowanie Transakcji podatkiem VAT. W tym zakresie Wnioskodawca oraz Sprzedający planują złożyć w odpowiednim terminie oświadczenie o skorzystaniu z opcji VAT, spełniające wymogi wskazane w art. 43 ust. 10, w zw. z art. 43 ust. 11 ustawy o VAT.

W ocenie Wnioskodawcy, w odniesieniu do Transakcji nie będą mieć zastosowania inne zwolnienia wskazane w ustawie o VAT, w szczególności zwolnienie z VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Aby sprzedaż towaru była objęta zwolnieniem z VAT na podstawie tej regulacji muszą bowiem zostać spełnione łącznie dwa warunki:

a.

towar musiał być wykorzystywany wyłącznie na cele działalności zwolnionej z VAT,

b.

dokonującemu dostawy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego z tytułu jego nabycia (importu lub wytworzenia).

Mając na uwadze, że jak wskazano powyżej, Sprzedający nie wykorzystywał przedmiotu Transakcji wyłącznie na cele działalności zwolnionej z VAT, nie zostanie spełniona jedna z łącznych przesłanek do zastosowania zwolnienia z VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Mając na uwadze powyższe, intencją Sprzedającego i Wnioskodawcy (czynnych podatników VAT) jest opodatkowanie VAT planowanej dostawy Działek zabudowanych. Planowana Transakcja w zakresie dostawy Działek zabudowanych będzie zatem podlegała w całości opodatkowaniu VAT oraz nie będzie podlegała zwolnieniu z VAT.

2. Opodatkowanie VAT dostawy Działek niezabudowanych

W ocenie Wnioskodawcy, sprzedaż Działek niezabudowanych będzie podlegała opodatkowaniu VAT jako działek niezabudowanych o przeznaczeniu budowlanym.

Jak wskazano powyżej, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Jednocześnie, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez "towary" rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, przez "sprzedaż" rozumie się m.in. odpłatną dostawę towarów.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu VAT, bowiem aby była objęta tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Z kolei w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak wskazano powyżej, w ramach przedmiotowej transakcji zarówno Wnioskodawca, jak i Sprzedający, posiadają status czynnych podatników VAT w myśl powołanych powyżej przepisów ustawy o VAT.

Co do zasady, zbycie nieruchomości gruntowych traktowane jest jako czynność odpłatnej dostawy towarów.

Niemniej zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się z VAT dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, przez pojęcie "tereny budowlane" rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym dla Działek niezabudowanych obowiązuje MPZP. Zgodnie z informacjami wynikającymi z MPZP, Działki niezabudowane stanowią tereny przeznaczone pod zabudowę. W konsekwencji w ocenie Wnioskodawcy Działki niezabudowane powinny zostać uznane za tzw. tereny budowalne w myśl ustawy o VAT.

Wobec powyższego w ocenie Wnioskodawcy nie można przyjąć, że dla dostawy Działek niezabudowanych istnieją podstawy do zastosowania zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

W ocenie Wnioskodawcy, w odniesieniu do Transakcji w zakresie dostawy Działek niezabudowanych nie będą również miały zastosowania inne zwolnienia wskazane w ustawie o VAT, a w szczególności zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Aby sprzedaż towaru była objęta zwolnieniem z VAT na podstawie tej regulacji muszą bowiem zostać spełnione łącznie dwa warunki:

a.

towar musiał być wykorzystywany wyłącznie na cele działalności zwolnionej z VAT,

b.

dokonującemu dostawy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego z tytułu jego nabycia (importu lub wytworzenia).

Mając na uwadze, że jak wskazano powyżej, Sprzedający nie wykorzystywał przedmiotu Transakcji wyłącznie na cele działalności zwolnionej z VAT, nie zostanie spełniona jedna z łącznych przesłanek do zastosowania zwolnienia z VAT, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy planowana Transakcja w zakresie dostawy Działek niezabudowanych będzie zatem podlegała w całości opodatkowaniu VAT oraz nie będzie korzystała ze zwolnienia z VAT.

3. Prawo do odliczenia VAT z tytułu Transakcji

Z kolei w odniesieniu do możliwości rozliczenia VAT naliczonego związanego z Transakcją, zdaniem Wnioskodawcy, elementem kluczowym dla rozstrzygnięcia o prawie Wnioskodawcy do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony przy nabyciu przedmiotowej Nieruchomości, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, jest potwierdzenie faktu, iż Nieruchomość będąca przedmiotem planowanej Transakcji będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Jak wynika z treści art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług w zakresie, w jakim są one wykorzystywane do wykonywania przez podatnika czynności opodatkowanych VAT. Jeśli zatem dane towary i usługi są wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia całości VAT naliczonego przy nabyciu.

Wnioskodawca jest i na dzień dokonania Transakcji będzie zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT i będzie spełniać ustawową definicję podatnika, w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT. Po nabyciu przedmiotowych Działek Wnioskodawca będzie wykorzystywać je w prowadzonej działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu VAT oraz niepodlegającej zwolnieniu z VAT (realizacja Inwestycji).

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, po dokonaniu Transakcji i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT potwierdzającej jej faktyczne dokonanie, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony przy nabyciu przedmiotowych Działek, gdyż spełniony będzie warunek niezbędny do dokonania takiego obniżenia, określony w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Dodatkowo, zdaniem Wnioskodawcy, do dostawy Działek w ramach Transakcji nie znajdzie zastosowania art. 88 ust. 3a ustawy o VAT, w szczególności pkt 2, w myśl którego "nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego (...) faktury (...) w przypadku gdy (...) transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku (...)". Wynika to z faktu, że jak wskazano powyżej, Transakcja będzie podlegać przepisom ustawy o VAT jako czynność opodatkowana VAT oraz niekorzystająca ze zwolnienia z VAT (w zakresie Działek zabudowanych w związku ze skorzystaniem z tzw. opcji VAT).

Zgodnie zaś z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do zwrotu tej różnicy na rachunek bankowy lub obniżenia o tę różnicę kwoty VAT należnego za następne okresy rozliczeniowe.

A zatem, z uwagi na fakt, iż Działki będące przedmiotem Transakcji będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT (tj. realizacji Inwestycji) oraz niekorzystających ze zwolnienia z VAT, Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem przedmiotowych Działek od Sprzedającego, prawo do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym na rachunek bankowy Wnioskodawcy lub obniżenia o tę różnicę kwoty VAT należnego za następne okresy rozliczeniowe, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.; dalej jako: "ustawa" lub "ustawa o VAT"), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W świetle art. 2 pkt 22 ustawy, sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy, gdy mowa o terenach budowlanych - rozumie się przez to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospo-darowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Natomiast w myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Zatem w świetle przepisu art. 29a ust. 8 ustawy, przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków oraz budowli w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Powyższy przepis obejmuje swoim zakresem także grunty będące w użytkowaniu wieczystym.

Jak stanowi art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z powyższego uregulowania wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części jest - co do zasady - zwolniona od podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowi dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem dla określenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Stosownie do art. 2 pkt 14 ustawy, gdy mowa o pierwszym zasiedleniu - rozumie się przez to oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Jak stanowi art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1.

są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2.

złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Zgodnie z art. 43 ust. 11 ustawy, oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

1.

imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;

2.

planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;

3.

adres budynku, budowli lub ich części.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza w ramach Transakcji nabyć od Sprzedającego, będącego spółką prawa handlowego, prowadzącą działalność gospodarczą, czynnym podatnikiem VAT, Działki niezabudowane i zabudowane. Sprzedający nabył prawa do Działek wraz z własnością zabudowań w następujących latach:

* 2007 r. - prawo użytkowania wieczystego Działek nr... oraz...; transakcja była przedmiotem opodatkowania VAT, a Sprzedający skorzystał z prawa odliczenia VAT z tytułu powyższej dostawy;

* 2008 r. - prawo użytkowania wieczystego Działek nr... oraz...; transakcja była przedmiotem opodatkowania VAT, a Sprzedający skorzystał z prawa odliczenia VAT z tytułu powyższej dostawy;

* 2007 r. - prawo własności Działek nr... oraz..., a także prawo własności działek..., z których następnie wydzielono Działki... oraz...; transakcja była przedmiotem opodatkowania VAT, a Sprzedający skorzystał z prawa odliczenia VAT z tytułu powyższej dostawy;

* 2007 r. - prawo użytkowania wieczystego Działki nr..., a także prawo użytkowania wieczystego działki..., z której następnie wydzielono Działkę...; transakcja w zakresie Działki... była przedmiotem opodatkowania p.c.c., podatek VAT nie wystąpił, w związku z czym nabywca nie odliczał VAT; transakcja w zakresie działki... była przedmiotem opodatkowania VAT, przy czym Sprzedający skorzystał z prawa odliczenia VAT z tytułu powyższej dostawy.

Część Działek - o wskazanych poniżej numerach, określane jako Działki zabudowane - jest zabudowana Zabudowaniami, stanowiącymi własność Sprzedającego:. (zbiornik retencyjny, 2 hydranty, studnia wodomierzowa, studzienka kanalizacyjna, instalacja wodna, elektryczna oraz deszczowa);... (instalacja gazowa oraz telekomunikacyjna);... (studnia wodomierzowa, instalacja wodna, gazowa oraz telekomunikacyjna);... (instalacja telekomunikacyjna);... (instalacja elektryczna);... (instalacja telekomunikacyjna);... (instalacja elektryczna oraz telekomunikacyjna);... (studnia wodomierzowa oraz instalacja wodna);... (studnie wodomierzowe, studzienki instalacji sanitarnej i deszczowej, hydranty, budynek portierni, droga asfaltowa, instalacja wodna, gazowa, elektryczna, kanalizacyjna, deszczowa, cieplna oraz telekomunikacyjna);... (instalacja telekomunikacyjna);... (instalacja kanalizacyjna, deszczowa oraz telekomunikacyjna);... (hydrant, studnia wodomierzowa, instalacja wodna, elektryczna oraz telekomunikacyjna). Zdaniem Spółki Zabudowania powinny zostać uznane za budowle, poza portiernią, będącą budynkiem. Budynek portierni był przedmiotem dzierżawy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Spółka wskazała, że pozostałe Działki stanowią tereny niezabudowane, co oznacza, że Działki niezabudowane są oznaczone następującymi numerami:. Od czasu nabycia Działek, Sprzedający nie ponosił żadnych nakładów na ulepszenie Zabudowań. Działki nie były wykorzystywane przez Sprzedającego w ramach działalności zwolnionej - zostały nabyte w celu wykorzystania w działalności opodatkowanej. Po nabyciu przedmiotowych Działek Wnioskodawca planuje wykorzystywać je w prowadzonej działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu VAT oraz niepodlegającej zwolnieniu z VAT. Dla obszaru obejmującego Działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym na ich terenie dozwolona jest zabudowa. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca i Sprzedający planują złożyć oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia z VAT, zgodnie z art. 43 ust. 10-11 ustawy o VAT w zakresie sprzedaży Nieruchomości, w związku z dostawą Działek zabudowanych, wraz z posadowionymi na nich Zabudowaniami.

Wątpliwość Wnioskodawcy w odniesieniu do sytuacji prawnopodatkowej Spółki, wyrażona w pytaniu nr 3, dotyczy prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu nadwyżki podatku w związku z dokonaną Transakcją, która będzie podlegała opodatkowaniu i nie będzie zwolniona od podatku.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca podał, że Sprzedający nabył prawo użytkowania wieczystego części Działek (Działki nr:..; z kolei z działek... wydzielono Działkę...). Wskazane jest zatem odniesienie do pojęcia "użytkowanie wieczyste gruntu", zdefiniowanego w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145; dalej jako: "k.c.").

Stosownie do art. 232 § 1 k.c., grunty stanowiące własność Skarbu Państwa a położone w grani-cach administracyjnych miast oraz grunty Skarbu Państwa położone poza tymi granicami, lecz włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki, a także grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, i osobom prawnym.

W granicach, określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego oraz przez umowę o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste, użytkownik może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób. W tych samych granicach użytkownik wieczysty może swoim prawem rozporządzać - art. 233 k.c.

Zgodnie z art. 235 § 1 k.c., budynki i inne urządzenia wzniesione na gruncie Skarbu Państwa lub gruncie należącym do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków przez wieczystego użytkownika stanowią jego własność. To samo dotyczy budynków i innych urządzeń, które wieczysty użytkownik nabył zgodnie z właściwymi przepisami przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

Do przeniesienia użytkowania wieczystego stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu własności nieruchomości - art. 237 k.c.

W niniejszej sprawie Działki mające być przedmiotem zbycia spełniają definicję towaru, zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy. Z kolei w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów. Tym samym dostawa Działek podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Przy czym niezbędne jest ustalenie, czy Transakcja, której przedmiotem jest zbycie Działek, nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku.

Wnioskodawca podał w opisie zdarzenia przyszłego, że przedmiotem Transakcji będą Działki zabudowane, na których zostały posadowione budowle, tj. Działki nr:.., a ponadto na Działce nr... znajduje się budynek (portiernia).

Należy zauważyć, że przepisy ustawy nie definiują pojęcia "budynku" lub "budowli" będących przykładowymi obiektami, które nadają działce status gruntu zabudowanego. W tym zakresie należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.; dalej jako: "Prawo budowlane"). Zgodnie z art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego, przez obiekt budowlany należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Jak stanowi art. 3 pkt 2 Prawa budowlanego, przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Przez budowlę, stosownie do art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Natomiast przez obiekt liniowy należy rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane oraz kable zainstalowane w kanale technologicznym nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego - art. 3 pkt 3a Prawa budowlanego.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że znajdujące się na Działkach nr. Zabudowania to - jak wyjaśnia Wnioskodawca - budowle w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego oraz budynek (portiernia) posadowiony na Działce nr....

Analizując informacje zawarte we wniosku, w kontekście definicji pierwszego zasiedlenia, należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie dostawa wymienionych budowli i budynku, posadowionych na Działkach zabudowanych, nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia ani przed nim. Jak wynika bowiem z podanego opisu sprawy, budynek i budowle zostały nabyte przez Sprzedającego wraz z prawami do Działek, na których są posadowione, w latach 2007-2008. Jednocześnie pomiędzy pierwszym zasiedleniem budynku i budowli, a planowaną dostawą Działek zabudowanych nie upłynie okres krótszy niż 2 lata. Ponadto Spółka podała, że od czasu nabycia Działek Sprzedający nie ponosił żadnych nakładów na ulepszenie Zabudowań, w szczególności nakładów, których wielkość przekroczyłaby 30% wartości początkowej Zabudowań. W związku z powyższym, dla Transakcji polegającej na dostawie Działek zabudowanych nr..., zostaną spełnione warunki do zastosowania zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

W związku z tym, że dostawa Działek zabudowanych będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, dalsza analiza możliwości zwolnienia ww. czynności - na mocy przepisów art. 43 ust. 1 pkt 10a lub pkt 2 ustawy - jest bezpodstawna.

W tym miejscu wskazać należy, że na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować z ze zwolnienia od podatku i wybrać opodatkowanie dostawy budynków i budowli. Powyższa rezygnacja jest możliwa w przypadku łącznego spełnienia dwóch warunków:

1.

obie strony transakcji (sprzedawca i nabywca) są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2.

przed dokonaniem dostawy obie strony transakcji złożą, właściwemu dla nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie o wyborze opodatkowania dostawy budynków i budowli.

Jak podał w opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca, Sprzedający i Spółka (Wnioskodawca) są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, co oznacza spełnienie pierwszego z wymienionych warunków. Wnioskodawca również stwierdził, że razem ze Sprzedającym planują złożyć oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia od podatku, zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy, co oznaczać będzie spełnienie drugiego z wymienionych warunków. Ponadto Spółka podała, że składane oświadczenie będzie zgodne z art. 43 ust. 11 ustawy. W konsekwencji przedstawionych we wniosku okoliczności, planowana dostawa Działek zabudowanych, dokonywana w ramach Transakcji, będzie podlegała w całości opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz nie będzie zwolniona od opodatkowania. Tym samym należy uznać, że w zakresie wniosku objętym pytaniem nr 1, Wnioskodawca zajął prawidłowe stanowisko.

Przedmiotem Transakcji będzie również dostawa Działek niezabudowanych nr.... Wnioskodawca podał, że dla terenów obejmujących Działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z tym planem na terenach tych dozwolona jest zabudowa. Taki zapis miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wskazuje, że Działki niezabudowane nr... są przeznaczone pod zabudowę. Tym samym spełniają one - zawartą w art. 2 pkt 33 ustawy - definicję terenów budowlanych. Powyższe oznacza, że dostawa Działek niezabudowanych nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku, zdefiniowanego w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Przepis ten dotyczy bowiem wprawdzie dostawy terenów niezabudowanych, ale wyłącznie takich, które nie są terenami budowlanymi.

W tym miejscu należy wskazać, że jeżeli przy zbyciu towaru wystąpią przesłanki uniemożliwiające zastosowanie zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, to przepisy dopuszczają możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku w oparciu o uregulowania zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Przy tym dla zastosowania zwolnienia od podatku niezbędne jest spełnienie przez podatnika łącznie obu warunków wymienionych w tym przepisie. Zwolnienie od podatku określone w tym przepisie dotyczy wszystkich towarów - zarówno nieruchomości, jak i ruchomości - przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych - niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) - wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

W niniejszej sprawie, jak wskazał Wnioskodawca, za wyjątkiem transakcji nabycia Działki nr... opodatkowanej podatkiem od czynności cywilnoprawnych, wszystkie pozostałe transakcje nabycia Działek były opodatkowane VAT, a Sprzedający skorzystał z prawa do odliczenia. Ponadto jak podał Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego, Sprzedający nie wykorzystywał Działek w ramach działalności zwolnionej od podatku - zostały nabyte w celu wykorzystania w działalności opodatkowanej. Zatem również Działka nr... nie była wykorzystywana w ramach działalności zwolnionej od podatku. Powyższe oznacza, że zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, nie znajdzie zastosowania do opisanej we wniosku dostawy Działek niezabudowanych. W konsekwencji planowana dostawa Działek niezabudowanych nr..., dokonywana w ramach Transakcji, będzie podlegała w całości opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz nie będzie zwolniona od opodatkowania. Tym samym należy uznać, że w zakresie wniosku objętym pytaniem nr 2, Wnioskodawca zajął prawidłowe stanowisko.

Przechodząc do wątpliwości Wnioskodawcy - odnoszących się do sytuacji prawnopodatkowej Spółki - wyrażonych w pytaniu nr 3, wskazać trzeba na art. 86 ust. 1 ustawy, który stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Jak wynika z powołanych przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Przedstawione we wniosku okoliczności sprawy wskazują, że Wnioskodawca zamierza wykorzystywać Nieruchomość nabytą w ramach Transakcji wyłącznie do czynności opodatkowanych. Wnioskodawca planuje wybudowaną w ramach Inwestycji powierzchnię magazynowo-produkcyjną, wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz niezbędną infrastrukturą, wynająć lub sprzedać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu VAT. W tej sytuacji Spółce będzie przysługiwało - na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy - prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktury otrzymanej od Sprzedawcy, dokumentującej dostawę przedmiotowej Nieruchomości. Ponadto w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 87 ust. 1 ustawy, tj. gdy kwota podatku naliczonego będzie w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3 należy uznać za prawidłowe.

Jednocześnie Organ pragnie wskazać, że w zakresie objętym pytaniem nr 4, dotyczącym podatku od czynności cywilnoprawnych, wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Ponadto, z uwagi na indywidualny charakter interpretacji przepisów prawa podatkowego, niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie wywołuje skutków prawnych dla Sprzedającego.

Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Ponadto podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana w odniesieniu do przedstawionego opisu planowanego zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy lub zmiany stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność. Równocześnie w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Podkreślić ponadto należy, że ewentualna ocena zasadności zwrotu podatku leży w kompetencji właściwego miejscowo i rzeczowo dla Wnioskodawcy organu podatkowego pierwszej instancji (naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego).

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych - art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej.

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i Zainteresowanego oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl