0111-KDIB3-3.4012.324.2021.2.JSU

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 29 września 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-3.4012.324.2021.2.JSU

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 w związku z art. 14r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.) - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Zainteresowanych przedstawione we wniosku wspólnym z 9 czerwca 2021 r. (data wpływu 18 czerwca 2021 r.), uzupełnionym pismem z 22 września 2021 r. (data wpływu 22 września 2021 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

- uznania Sprzedających za podatników podatku VAT z tytułu sprzedaży Działki;

- opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży Działki;

- prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia Działki przez Kupującego

- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2021 r. wpłynął do Organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

- uznania Sprzedających za podatników podatku VAT z tytułu sprzedaży Działki;

- opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży Działki;

- prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia Działki przez Kupującego.

Powyższy wniosek został uzupełniony pismem z datą wpływu 22 września 2021 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie Organu z 6 września 2021 r., znak: 0111-KDIB3-3.4012.324.2021.1.JSU.

We wniosku wspólnym złożonym przez:

Zainteresowanego będącego stroną postępowania: - (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

Zainteresowanych niebędących stronami postępowania:

- Pani (...),

- Pan (...)

przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

1.

Sp. z o.o. (Wnioskodawca 1, Kupujący lub Nabywca) prowadzi na terytorium Polski działalność gospodarczą w branży dystrybucji (...). Spółka jest jednym z największych w Polsce dostawców (...). W ofercie Spółki znajdują się również m.in.: (...).

Wnioskodawca 1 ma siedzibę działalności gospodarczej w Polsce, jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i nie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685; dalej - ustawa o VAT).

2.

Pan (...) będący obywatelem (...) (dalej - Pan...) i Pani (...) będąca obywatelką (...) (dalej - Pani...) są małżeństwem (dalej łącznie - Zainteresowani, Wnioskodawcy 2 lub Sprzedający).

Zainteresowani prowadzą wspólnie na terytorium Polski działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej - KRS), przedmiotem przeważającej działalności tej spółki jest - na gruncie Polskiej Klasyfikacji Działalności z 2007 r. (dalej - PKD 2007) - "70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania". Ponadto, spółka jawna prowadzi również działalność gospodarczą m.in. w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 2007: 68.20.Z). Wskazana spółka jawna posiada siedzibę działalności gospodarczej w Polsce, jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i nie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy o VAT.

Niezależnie od powyższego, Pan (...) prowadzi na terytorium Polski jednoosobową działalność gospodarczą, której przeważającym przedmiotem - zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej - CEIDG) - jest na gruncie PKD 2007 "68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi". Pozostałe przedmioty działalności gospodarczej Pana (...) to natomiast według PKD 2007: "68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" oraz "70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania". W zakresie tej działalności Pan (...) nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT (ani jako podatnik VAT czynny, ani jako podatnik VAT zwolniony).

Ponadto, Zainteresowani prowadzą również działalność gospodarczą na terytorium (...) bez VAT.

Wnioskodawcy 2 nie są (i nie byli w przeszłości) rolnikami ryczałtowymi w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy o VAT.

3.

(...) r. Zainteresowani - pozostając we wspólności majątkowej małżeńskiej - nabyli do majątku prywatnego, za środki pochodzące z majątku wspólnego udział wynoszący " część działki gruntu położonej w (...) (dalej - Nieruchomość). Udział w Nieruchomości został nabyty przez Zainteresowanych jako lokata kapitału i inwestycja emerytalna.

Nabycie udziału w Nieruchomości przez Zainteresowanych nastąpiło na podstawie umowy przeniesienia własności i zostało udokumentowane fakturą wystawioną przez sprzedającego, zawierającą VAT. Z tytułu tego nabycia Zainteresowanym nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT.

Drugim współwłaścicielem Nieruchomości jest podmiot trzeci (spółka z o.o.) niebędący ani stroną, ani zainteresowanym w ramach niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, który posiada pozostałą (") część Nieruchomości (dalej - Drugi Współwłaściciel Nieruchomości).

4.

Nieruchomość jest niezabudowana. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów (dalej - Rejestr) Nieruchomość stanowi grunty orne. Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (dalej - MPZP), zgodnie z którym znajduje się ona na terenie oznaczonym symbolem 1 P/U - "Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej". MPZP został uchwalony Uchwałą Rady Gminy z (...) r. - a zatem przed nabyciem przez Zainteresowanych przysługującej im obecnie części Nieruchomości.

5.

Nieruchomość jest od (...) r. przedmiotem odpłatnej dzierżawy na rzecz osoby fizycznej (dalej - Dzierżawca) z przeznaczeniem na uprawę rolną - na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zainteresowanymi i Drugim Współwłaścicielem Nieruchomości a Dzierżawcą (dalej - Umowa dzierżawy).

Poza wskazaną dzierżawą, Nieruchomość nie była ani nie jest wykorzystywana przez Wnioskodawców 2 w żaden inny sposób. W szczególności, Zainteresowani nie wykonywali ani nie wykonują na niej żadnych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

6.

Zainteresowani wraz z Drugim Współwłaścicielem Nieruchomości planują dokonać podziału Nieruchomości na dwie odrębne działki gruntu - w taki sposób, że jedna z działek stanie się wyłączną własnością Zainteresowanych (dalej - Działka), zaś druga z działek będzie wyłączną własnością Drugiego Współwłaściciela Nieruchomości. Planowane jest również rozwiązanie przez Zainteresowanych Umowy dzierżawy Nieruchomości zawartej z Dzierżawcą. Po wykonaniu ww. czynności, Zainteresowani zamierzają sprzedać Działkę na rzecz Wnioskodawcy 1.

Poza planowanym podziałem Nieruchomości, Zainteresowani nie planują podejmowania innych działań związanych z przyszłą sprzedażą - w tym takich, które mogą spowodować zwiększenie wartości Działki.

7.

Do dnia złożenia niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej pomiędzy Zainteresowanymi a Wnioskodawcą 1 nie została zawarta przedwstępna umowa sprzedaży.

8.

Zgodnie ze wstępnymi zamierzeniami Zainteresowanych, Nieruchomość (w tym udział przysługujący Wnioskodawcom 2) miała zostać sprzedana. W tym zakresie w (...) r. sporządzona została przedwstępna umowa sprzedaży. Wówczas, Zainteresowani ustanowili pełnomocnika (dalej - Pełnomocnik), którego upoważnili do samodzielnego podejmowania w ich imieniu wszelkich czynności formalnych związanych z uzyskaniem warunków technicznych wydawanych przez gestorów mediów oraz uzyskania zezwolenia na lokalizację zjazdów i pozwolenia na budowę zjazdów.

Jednakże, przedwstępna umowa sprzedaży Nieruchomości została rozwiązana i żadne czynności objęte zakresem Pełnomocnictwa nie zostały wykonane. Takie działania nie są również planowane przed przewidywaną sprzedażą Działki na rzecz Kupującego.

Jednocześnie, nie jest planowane ustanowienie innego pełnomocnika o podobnym lub innym zakresie działania.

9.

Działka - po jej nabyciu przez Kupującego - będzie docelowo wykorzystywana przez niego do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

10.

Do dnia złożenia niniejszego wniosku, Pani (...) dokonała sprzedaży jednej działki letniskowej oraz jednego mieszkania. Z kolei Pan (...) zrealizował sprzedaż trzech mieszkań. Ponadto, Zainteresowani zbyli wspólnie 4 mieszkania (w tym jedno mieszkanie właścicielsko-spółdzielcze).

Powyższe transakcje miały miejsce w ostatnich 20 latach i zostały dokonane w ramach zarządu majątkiem prywatnym.

11.

Oprócz udziału w Nieruchomości, Pani (...) posiada działkę rolną, na której prowadzi działalność rolniczą. Sprzedaż tej działki nie jest planowana.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowani wskazali, że:

1. Przedmiotem wniosku jest działka nr (...) położona w miejscowości (...).

2. Zainteresowani (tj. Państwo...) wraz z drugim Współwłaścicielem Nieruchomości planują dokonać podziału Nieruchomości na dwie odrębne działki gruntu przed dokonaniem sprzedaży. Data podziału nie jest jednak jeszcze ustalona.

Po dokonaniu podziału Nieruchomości na dwie odrębne działki gruntu, na dzień sprzedaży opisany we wniosku udział w Nieruchomości będzie wyłączną własnością Zainteresowanych powstałą w wyniku planowanego podziału Nieruchomości - tzn. jedna z działek powstałych w wyniku podziału Nieruchomości będzie wyłączną własnością Zainteresowanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy w zakresie sprzedaży Działki przez Sprzedających na rzecz Kupującego, Sprzedający będą występowali w charakterze podatników VAT?

2. Czy sprzedaż Działki przez Sprzedających na rzecz Kupującego będzie podlegała opodatkowaniu VAT, czy też będzie korzystała ze zwolnienia z VAT? (pytanie ostatecznie sformułowane w piśmie z 22 września 2021 r.)

3. Czy w związku z nabyciem Działki przez Kupującego, Kupującemu będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu tego nabycia?

Zdaniem Wnioskodawców:

1. W zakresie sprzedaży Działki przez Sprzedających na rzecz Kupującego, Sprzedający będą występowali w charakterze podatników VAT.

2. Sprzedaż Działki przez Sprzedających na rzecz Kupującego będzie podlegała opodatkowaniu VAT i nie będzie korzystała ze zwolnienia z VAT (stanowisko doprecyzowane w piśmie z 22 września 2021 r.).

3. W związku z nabyciem Działki przez Kupującego, Kupującemu będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu tego nabycia.

Poniżej Wnioskodawcy w sposób szczegółowy uzasadniają swoje stanowisko.

1. Możliwość uznania Sprzedających za podatników VAT w zakresie planowanej sprzedaży Działki na rzecz Kupującego (Ad. 1)

1.1. Uwagi ogólne

1.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega w szczególności odpłatna dostawa towarów. Jednocześnie, w myśl art. 7 ust. 1 wskazanej ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z kolei za towary - stosownie do art. 2 pkt 6 tej ustawy - uznaje się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W świetle powyższych przepisów, nieruchomość gruntowa jest traktowana jako towar, którego odpłatne zbycie (przeniesienie prawa do rozporządzania nim jak właściciel) stanowi ww. odpłatną dostawę towarów - a więc czynność objętą zakresem przedmiotowym opodatkowania VAT.

Nie każde jednak zbycie nieruchomości gruntowej podlega opodatkowaniu VAT. Aby bowiem czynność ta była opodatkowana tym podatkiem, musi być dokonana przez podmiot, który w związku z jej wykonywaniem jest podatnikiem VAT.

2.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, za podatników uznaje się osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT - obejmuje z kolei wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zawarta w ustawie o VAT definicja podatnika ma więc charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie tym pojęciem wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność produkcyjną, handlową lub usługową. Aczkolwiek ustawa nie wyraża tego wprost, należy przyjąć, że działalnością gospodarczą jest - co do zasady - tylko ta aktywność, która wykonywana jest zawodowo, w sposób profesjonalny. Dokonywanie określonych czynności incydentalnie, poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności (tak m.in. A. Bartosiewicz, art. 15 (w:) VAT. Komentarz, wyd. XIV, Sopot 2020).

Biorąc pod uwagę powyższe, dla oceny, czy dana osoba fizyczna występuje jako podatnik VAT w odniesieniu do sprzedaży działek istotne jest to, czy w danej transakcji działa ona w sposób profesjonalny, tj. czy - w celu sprzedaży - podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do tych wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu ww. art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Jednocześnie, uznanie, że dana osoba fizyczna w odniesieniu do sprzedaży danej nieruchomości działa w sposób profesjonalny powinno skutkować uznaniem jej za podatnika VAT w odniesieniu do tej czynności.

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym i praktyce organów podatkowych wskazuje się przy tym, że przejawem takiej aktywności określonej osoby w zakresie obrotu nieruchomościami, która może wskazywać, że jej działania przybierają formę zawodową (profesjonalną) może być na przykład: nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek (wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia), uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami, usług deweloperskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Ponadto, o działaniu sprzedawcy nieruchomości w sposób profesjonalny może świadczyć również fakt wielokrotnego i względnie stałego nabywania i zbywania nieruchomości.

Dodatkowo należy wskazać, że - aby uznać sprzedającego za podatnika VAT w zakresie zbycia nieruchomości - działania przez niego podejmowane powinny dotyczyć nieruchomości, która została nabyta w celu jej odsprzedaży lub która jest związana z prowadzoną przez sprzedającego działalnością gospodarczą. Ze związaniem nieruchomości z prowadzeniem działalności gospodarczej mamy do czynienia natomiast m.in. wówczas, gdy na danej nieruchomości była lub jest prowadzona działalność gospodarcza sprzedającego lub też gdy taka nieruchomość była lub jest przedmiotem odpłatnego udostępniania osobom trzecim (np. na podstawie umowy dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze). Takie podejście znajduje przy tym uzasadnienie w szczególności w samej treści art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, w którym wprost jest wskazane, że działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów (a zatem również nieruchomości) lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Mając na względzie powyższe, z grona podatników wyklucza się osoby fizyczne w przypadku, gdy dokonują sprzedaży nieruchomości stanowiących część ich majątku osobistego (prywatnego), który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej. Przy czym - jak wynika z praktyki interpretacyjnej organów podatkowych - dla uznania danego majątku za prywatny, istotny jest sposób jego wykorzystywania i charakter działań podejmowanych w odniesieniu do niego w całym okresie jego posiadania. W konsekwencji, aby uznać majątek za osobisty musi być on w całym tym okresie wykorzystywany wyłącznie do celów prywatnych. Takie podejście uzasadnia przy tym również orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej - TSUE) - w tym w szczególności orzeczenia tego Sądu w sprawie C-291/92 (Finanzamt Uelzen v. Dieter Armbrecht) oraz w sprawie C-25/03 (Finanzamt Bergisch Gladbach v. HE).

3.

W świetle powyższego, należy zauważyć, że w sytuacji gdy sprzedający dokonuje w sposób profesjonalny dostawy gruntu, przy pomocy którego prowadził wcześniej działalność gospodarczą (taką chociażby jak odpłatna dzierżawa), czyni to w ramach prowadzonej działalności, a nie zarządu majątkiem własnym. Są to bowiem działania charakterystyczne dla przedsiębiorcy (podatnika) w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT. W konsekwencji, zbywając nieruchomość sprzedający działa w tym zakresie w charakterze podatnika podatku VAT dokonującego dostawy towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

4.

Jednocześnie Wnioskodawcy pragną zauważyć, że w ich ocenie ww. rozważania powinny znajdować odpowiednie zastosowanie w przypadku, w którym nieruchomość jest sprzedawana wspólnie przez małżonków (stron uprzedniej umowy odpłatnej dzierżawy). Przy czym - w razie uznania, że ww. osoby są podatnikami podatku VAT w zakresie zbycia nieruchomości - to każda z nich z osobna powinna być uznawana za takiego podatnika.

1.2. Zasadność uznania Sprzedających za podatników podatku VAT w zakresie planowanej sprzedaży Działki na rzecz Kupującego

1.

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego niniejszego wniosku, w stosunku do Nieruchomości - w ramach której planowane jest wyodrębnienie Działki, która ma zostać następnie sprzedana przez Zainteresowanych na rzecz Kupującego - przysługuje Zainteresowanym udział wynoszący " wartości tej Nieruchomości począwszy od (...) r. Jednocześnie, od (...) r. wskazana Nieruchomość jest przedmiotem odpłatnej dzierżawcy na rzecz Dzierżawcy z przeznaczeniem na działalność rolniczą - na podstawie Umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Zainteresowanymi i Drugim Współwłaścicielem Nieruchomości a Dzierżawcą. Przy czym, rozwiązanie tej umowy przewidywane jest dopiero przed planowaną sprzedażą Działki.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawców w przypadku sprzedaży Działki Zainteresowani nie będą zbywali majątku osobistego, lecz majątek, który był de facto wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Jak już zostało wskazane powyżej, majątek osobisty (prywatny) to majątek danej osoby fizycznej, który nie jest przez nią wykorzystywany dla potrzeb działalności gospodarczej, a w całym okresie posiadania tego majątku osoba ta wykazuje zamiar wykorzystywania go do celów prywatnych. W omawianym przypadku Nieruchomość jest natomiast od roku, w którym została ona nabyta, odpłatnie wydzierżawiana (wspólnie przez Zainteresowanych i Drugiego Współwłaściciela Nieruchomości) na rzecz Dzierżawcy. W tym miejscu należy wskazać, że na mocy art. 693 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Tak więc dzierżawa jest umową dwustronnie obowiązującą i wzajemną, odpowiednikiem świadczenia wydzierżawiającego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania i pobierania pożytków, jest świadczenie dzierżawcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu. W konsekwencji, dzierżawa stanowi czynność polegającą na wykorzystywaniu towarów w sposób ciągły dla celów zarobkowych i powinna być traktowana jako odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, podlegające opodatkowaniu VAT na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Tym samym wypełnia ona określoną w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT definicję działalności gospodarczej. Mając powyższe na względzie Nieruchomość nie posiada charakteru majątku osobistego.

Takiego charakteru nie będzie miała w rezultacie również Działka mająca powstać w wyniku podziału Nieruchomości, która ma zostać zbyta na rzecz Kupującego.

Ponadto, w ocenie Wnioskodawców okoliczności faktyczne opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wskazują na to, że Zainteresowani w odniesieniu do planowanej sprzedaży Działki będą działali w sposób profesjonalny (zawodowy). Jak wynika bowiem z opisu zdarzenia przyszłego, Zainteresowani mają zamiar podjąć określone działania związane ze sprzedażą posiadanego przez nich majątku - w tym (wspólnie z Drugim Współwłaścicielem Nieruchomości) planują dokonać podziału Nieruchomości na dwie odrębne działki. Jednocześnie, planowana sprzedaż Działki nie jest pierwszą transakcją, jaką Zainteresowani zamierzają zrealizować w zakresie obrotu nieruchomościami. Jak zostało bowiem wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, do dnia złożenia niniejszego wniosku, Pani (...) dokonała sprzedaży jednej działki letniskowej oraz jednego mieszkania. Z kolei Pan (...) zrealizował sprzedaż trzech mieszkań. Oprócz tego, Zainteresowani zbyli wspólnie 4 mieszkania (w tym jedno mieszkanie właścicielsko-spółdzielcze). Poza tym, Wnioskodawcy pragną zauważyć, że przedmiotem prowadzonej przez Pana (...) jednoosobowej działalności gospodarczej jest - zgodnie z wpisem do CEIDG - m.in. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Poza tym, Pan (...) prowadzi również działalność w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Co więcej, ostatnim z wymienionych rodzajów działalności - zgodnie z wpisem do KRS - zajmuje się również spółka jawna, której wspólnikami jest Pan (...) i Pani (...).

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawców okoliczności niniejszego przypadku wskazują na to, że Zainteresowani - dokonując planowanej sprzedaży Działki - będą działali w charakterze podatników podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 2.

Tym samym biorąc pod uwagę to, że - jak zostało wskazane powyżej - zbycie nieruchomości gruntowanej stanowi odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, w ocenie Wnioskodawców należy uznać, że w zakresie planowanej sprzedaży Działki przez Sprzedających na rzecz Kupującego, Sprzedający będą występowali w charakterze podatników podatku VAT dokonujących dostawy towarów podlegającej VAT.

2.

Wnioskodawcy zauważają, że prawidłowość ich stanowiska potwierdzają wyroki sądów administracyjnych oraz liczne interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej - Dyrektor KIS), w tym w szczególności:

- wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 czerwca 2019 r. (sygn. 1 FSK 741/17 i sygn. 1 FSK 761/17), w których NSA stwierdził, że: "(...) w przypadku, gdy strona dokonuje dostawy gruntu, przy pomocy którego prowadziła wcześniej nieprzerwanie działalność gospodarczą (taką chociażby jak dzierżawa), czyni to w ramach prowadzonej działalności, a nie zarządu majątkiem osobistym. Są to bowiem działania charakterystyczne dla przedsiębiorcy w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 u.p.t.u.",

- interpretacja indywidualna z 5 maja 2021 r. (sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.53.2021.4.MWJ), w której Dyrektor KIS uznał, że: "Dzierżawa przez Zainteresowanego części przedmiotowej nieruchomości spowodowała, że straciła ona charakter majątku prywatnego. Wykorzystywanie przez Wnioskodawcę w sposób ciągły dla celów zarobkowych przedmiotowej nieruchomości spowodowało, że była ona wykorzystywana w prowadzonej przez Zainteresowanego działalności gospodarczej, a nie wyłącznie w ramach majątku osobistego. Mając zatem na uwadze okoliczności sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy należy stwierdzić, że skoro w przedmiotowej sprawie wystąpią przesłanki stanowiące podstawę uznania Wnioskodawcy za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy, to czynność sprzedaży części działki nr 1 o powierzchni 3,3427 ha, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, jako odpłatna dostawa towarów na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy".,

- interpretacja indywidualna z 22 kwietnia 2021 r. (sygn. 0114-KDIP4-1.4012.56.2021.2.SL), w której Dyrektor KIS stwierdził, że: "W takiej sytuacji, tj. w przypadku, gdy strona dokonuje dostawy gruntu, przy pomocy którego prowadziła wcześniej nieprzerwanie działalność gospodarczą (taką chociażby jak dzierżawa), czyni to w ramach prowadzonej działalności, a nie zarządu majątkiem własnym. Są to bowiem działania charakterystyczne dla przedsiębiorcy w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy. (...) W związku z tym (...) czynność dostawy nieruchomości podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, jako odpłatna dostawa towarów na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy, a Wnioskodawca był zobowiązany do naliczenia podatku VAT z tytułu sprzedaży ww. nieruchomości".,

- interpretacja indywidualna z 7 kwietnia 2021 r. (sygn. 0112-KDIL1-3.4012.47.2021.2.TK), w której Dyrektor KIS rozstrzygnął, że: "(...) nieruchomości gruntowe wydzierżawiane na podstawie zawartych umów, de facto wykorzystywane są przez Wnioskodawcę w działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. W związku z powyższym, w przedmiotowej sprawie wystąpią przesłanki stanowiące podstawę do uznania Wnioskodawcy za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy, w stosunku do transakcji sprzedaży przedmiotowych nieruchomości gruntowych. Zatem sprzedaż tych nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, jako odpłatna dostawa towarów na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy".,

- interpretacja indywidualna z 16 marca 2021 r. (sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.46.2021.l.MGO), w której Dyrektor KIS uznał, że: "(...) skoro działka gruntu będąca we współwłasności była przedmiotem dzierżawy, to de facto grunty te były wykorzystywane przez Wnioskodawczynię w działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że w odniesieniu do sprzedaży udziału we własności niezabudowanej działki Wnioskodawczyni będzie działała w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy i w konsekwencji zbycie ww. udziału będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT jako odpłatna dostawa towarów, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy".,

- interpretacja indywidualna z 15 marca 2021 r. (sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.891.2020.2.AM), w której Dyrektor KIS wskazał, że: "(...) Odnosząc się natomiast do kwestii podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT transakcji sprzedaży przedmiotowych działek przez Pana A. należy uznać, że skoro ww. działki były dzierżawione - to były one wykorzystywane przez ww. Zainteresowanego w celu zarobkowym, a nie w celach osobistych. Dzierżawa przez ww. Zainteresowanego przedmiotowych działek spowodowała, że straciły one charakter majątku prywatnego. Wykorzystywanie przez Pana A. w sposób ciągły dla celów zarobkowych przedmiotowych działek spowodowało, że były one wykorzystywane w prowadzonej przez ww. Zainteresowanego działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a nie wyłącznie w ramach majątku osobistego. (...) W konsekwencji, dostawa tej nieruchomości w całości będzie podlegała po stronie Pana A. opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jako odpłatna dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy",

interpretacje indywidulne z 12 marca 2021 r. (sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.887.2020.2.AMO), z 11 marca 2021 r. (sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.966.2020.2.MWJ), z 23 lutego 2021 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.36.2021.2.JG) czy z 27 stycznia 2021 r. (sygn. 0114-KDIP1-1.4012.609.2020.1.EW), w których wyrażono podobne podejście.

2. Sposób opodatkowania sprzedaży Działki przez Sprzedających na rzecz Kupującego (Ad. 2)

1.

Co do zasady, sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu wg stawki 23% VAT. W przypadku jednak dostawy nieruchomości niezabudowanej, potencjalne może znaleźć zastosowanie zwolnienie z VAT uregulowane w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub pkt 9 ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę powyższe - celem określenia sposobu opodatkowania planowanej sprzedaży niezabudowanej Działki - konieczne jest rozstrzygnięcie czy w tym przypadku znajduje zastosowanie któreś z powyżej wymienionych zwolnień.

2.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Przy czym, tereny budowlane - stosownie do art. 2 pkt 33 przywołanej ustawy - to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Mając na względzie treść wyżej cytowanych przepisów, zwolnienie to znajduje zastosowanie wyłącznie do takich terenów, które:

- po pierwsze - są niezabudowane,

- po drugie - nie stanowią terenów budowlanych, tj. gruntów przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub - w przypadku jego braku - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Co istotne, ww. warunki muszą zostać spełnione łącznie.

Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, Nieruchomość - jak również mająca powstać, w wyniku jej podziału, Działka - nie są i nie będą zabudowane do momentu planowanej sprzedaży. Działka będzie stanowiła więc teren niezabudowany, co powoduje, że pierwsza przesłanka zastosowania omawianego zwolnienia będzie zatem w analizowanym przypadku spełniona.

Niemniej jednak, Wnioskodawcy pragną zauważyć, że - jak to zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego niniejszego wniosku - Nieruchomość jest objęta MPZP, zgodnie z którym znajduje się ona na terenie oznaczonym symbolem 1 P/U - "Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej", a więc na terenie przeznaczonym pod zabudowę. Przy czym, również Działka, która powstanie w wyniku podziału Nieruchomości, będzie objęta wskazanym MPZP i w rezultacie będzie przeznaczona pod zabudowę. Zatem, Działka będąca przedmiotem planowanej sprzedaży będzie zatem stanowiła teren budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT. W związku z tym, druga ze wskazanych przesłanek nie będzie w niniejszym przypadku spełniona.

Mając na względzie powyższe, zdaniem Wnioskodawców zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 9 nie będzie mogło zostać zastosowane w przypadku planowanej sprzedaży Działki.

Równocześnie Wnioskodawcy zauważają, że ich podejście znajduje uzasadnienie w szczególności w następujących interpretacjach Dyrektora KIS:

- w interpretacji indywidualnej z 19 kwietnia 2021 r. (sygn. 0114-KDIP4-2.4012 104.2021.2.MB), w której Dyrektor KIS stwierdził, że: "(...) skoro działki nr 1/33, 1/34, 1/38 i 1/39 objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, według którego są terenem zabudowy (...) usługowej to stanowią teren budowlany, o którym mowa w art. 2 pkt 33 ustawy. W konsekwencji, transakcja dostawy udziału w działkach nr 1/33, 1/34, 1/38 i 1/39 nie będzie objęta zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy".,

w interpretacji indywidualnej z 15 kwietnia 2021 r. (sygn. 0114-KDIP4-1.4012.108.2021.2.MK), w której Dyrektor KIS wskazał, że: "(...) działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy (...), według którego są terenem zabudowy (...) usługowej. (...) Tym samym ww. działki bezsprzecznie będą stanowić na dzień planowanej sprzedaży tereny budowlane zdefiniowane w art. 2 pkt 33 ustawy. W rezultacie, planowana sprzedaż udziałów w prawie własności wskazanych wyżej działek nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy".,

- w interpretacji indywidualnej z 27 stycznia 2021 r. (sygn. 0114-KDIP1-1.4012.609.2020.1.EW), w której Dyrektor KIS zauważył, że; "Nieruchomość 1 i Nieruchomość 2 jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, przewidującym zabudowę. Zatem w przedmiotowej sprawie ww. zwolnienie art. 43 ust. 1 pkt 9 nie znajdzie zastosowania, gdyż działka gruntu nr 1 będzie wypełniała definicję terenu budowlanego".,

- w interpretacji indywidualnej z 28 października 2020 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.543.2020.1.PRM), w której Dyrektor KIS stwierdził, że: "Z wniosku wynika, że niezabudowana działka nr 1 jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa działka znajduje się na terenie obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz zabudowy usługowej. Uwzględniając powyższą okoliczność stwierdzić należy, że przedmiotem dostawy będzie niezabudowana działka nr 1 będąca terenem budowlanym w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy. W konsekwencji jej dostawa nie może zostać objęta zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy".,

- w interpretacji indywidualnej z 29 września 2020 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.542.2020.1.KF), w której Dyrektor KIS wskazał, że: "Z wniosku wynika, że niezabudowana działka nr 1 jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa działka znajduje się na terenie obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz zabudowy usługowej. Uwzględniając powyższą okoliczność stwierdzić należy, że przedmiotem dostawy będzie niezabudowana działka nr 1 będąca terenem budowlanym w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy. W konsekwencji jej dostawa nie może zostać objęta zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy",

w interpretacji indywidualnej z 9 grudnia 2019 r. (sygn. 0114-KDIP1-1.4012.567.2019.3.JO), w której Dyrektor KIS uznał, że: "(...) Nieruchomość o przeznaczeniu pod tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej (...) - według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-spełnia definicję terenu budowlanego w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji, do dostawy ww. Nieruchomości nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy".

3.

Skoro do planowanej sprzedaży Działki nie można zastosować zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, to należy przeanalizować warunki do zastosowania zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Jak wynika z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W celu zastosowania ww. zwolnienia z podatku, spełnione muszą być zatem łącznie dwa warunki określone w tym przepisie, tj.:

- towary od momentu ich nabycia do momentu ich zbycia muszą służyć wyłącznie działalności zwolnionej z VAT (w tym np. muszą być wykorzystywane wyłącznie na dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, która korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień), w żadnym momencie ich posiadania nie można zmienić ich przeznaczenia oraz sposobu wykorzystywania,

- przy nabyciu (imporcie, wytworzeniu) tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Niespełnienie choć jednego z powyższych warunków powoduje, że zwolnienie, o którym mowa w ww. art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT nie może być zastosowane.

Przenosząc powyższe na grunt rozpoznawanej sprawy Wnioskodawcy pragną zauważyć, że w przypadku planowanej sprzedaży Działki również to zwolnienie nie powinno mieć zastosowania.

Jak bowiem wynika ze stanu faktycznego, udział w Nieruchomości został nabyty przez Zainteresowanych jako lokata kapitału i inwestycja emerytalna. W okresie od dnia nabycia (tj.... r.) do dnia (...) r. Nieruchomość nie była przez nich wykorzystywana w żaden sposób. Natomiast od (...) r. była ona przedmiotem dzierżawy na cele rolnicze.

Mając powyższe na względzie, w stanie faktycznym niniejszego wniosku nie można uznać, że Nieruchomość była wykorzystywana przez Zainteresowanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, a w konsekwencji - pierwsza przesłanka zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT nie została spełniona.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawców uzasadnione jest więc twierdzenie, że zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT nie znajdzie zastosowania w przypadku planowanej sprzedaży.

Jednocześnie Wnioskodawcy zwracają uwagę, że ich podejście znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych Dyrektora KIS wydanych w stanach faktycznych, w których nieruchomość zbywana przez osoby fizyczne była przed zbyciem wykorzystywana przez te osoby do odpłatnej dzierżawy na cele rolnicze, w tym m.in. w interpretacji indywidualnej z 7 maja 2018 r. (sygn. O112-KDIL1-2.4012.203.2018.l.MR), w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że: "(...) w przedmiotowej sprawie nie znajdzie również zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, ponieważ z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że przedmiotowa działka była nabyta w 2012 r. a dopiero w 2017 r. była przedmiotem dzierżawy na cele rolnicze. Zatem nie była ona wykorzystywana przez cały okres posiadania wyłącznie do wykonywania czynności zwolnionych od podatku. Tym samym, nie jest spełniony jeden z warunków wynikający z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. W konsekwencji, sprzedaż udziału w działce niezabudowanej nr 47/8 należy opodatkować podstawową stawka podatku VAT w wysokości 23%, w myśl art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy".

4.

Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Wnioskodawców, skoro w niniejszym przypadku:

- nie znajdzie zastosowanie ani zwolnienie o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, ani zwolnienie o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy,

- przepisy ustawy o VAT nie przewidują obniżonej stawki opodatkowania w przypadku dostawy terenów niezabudowanych stanowiących tereny budowlane,

planowana sprzedaż Działki, która powinna być traktowana jako odpłatna dostawa towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, będzie podlegała opodatkowaniu VAT wg podstawowej stawki VAT (obecnie 23%).

3. Prawo Kupującego do odliczenia podatku VAT z faktury VAT dokumentującej nabycie przez Kupującego Działki (Ad. 4)

1.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Kwotę podatku naliczonego stanowi - w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy - suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jednocześnie, stosownie do art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Jak wynika z wyżej cytowanych przepisów, prawo do odliczenia VAT przysługuje zatem wówczas, gdy zostaną spełnione następujące przesłanki:

- prawo do odliczenia realizuje podatnik podatku VAT,

- nabywane towary i usługi, w związku z którymi został naliczony podatek VAT, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych,

- transakcja - w związku z którą podatnik zamierza skorzystać z prawa do odliczenia - w szczególności nie jest zwolniona z podatku.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zatem istnienie związku zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przy czym, związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni. Zasada ta wyklucza w konsekwencji możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tj. takich, które są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych z VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Związek bezpośredni z czynnościami opodatkowanymi VAT występuje wówczas, gdy nabywane towary bądź usługi służą dalszej odsprzedaży lub też w bezpośredni sposób wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast związek pośredni nabywanych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi VAT istnieje, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania danego podmiotu, a więc w sposób pośredni wiążą się z działalnością gospodarczą i z osiąganymi przychodami. Określone zakupy mają związek pośredni z działalnością opodatkowaną VAT, gdy istnieje związek przyczynowo-skutkowy między dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. Związek ten występuje wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania przychodu, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, prowadzi do generowania przez podmiot obrotów.

W konsekwencji, decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki prawnopodatkowe, jest wykonywanie czynności opodatkowanych. Zatem w momencie nabycia towarów lub usług obowiązkiem podatnika w pierwszej kolejności jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju czynności, z którymi wydatki te są związane.

2.

Jak Wnioskodawcy wskazywali w uzasadnieniu stanowiska dotyczącego pytań oznaczonych numerem 1 i 2, sprzedaż Działki przez Sprzedających na rzecz Kupującego będzie stanowiła dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu wg podstawowej stawki VAT (tj. niekorzystającą ze zwolnienia z opodatkowania). Zatem - zdaniem Wnioskodawców - w przypadku analizowanej sprzedaży Działki nie ma zastosowania przesłanka wymieniona w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT wykluczająca prawo do odliczenia VAT.

3.

Jak Wnioskodawcy wskazali w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca 1 jest czynnym podatnikiem VAT i nabywając Działkę będzie działał w charakterze takiego podatnika. Spełniona jest zatem podmiotowa przesłanka z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto, jak zostało przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, Działka będzie docelowo wykorzystywana przez Kupującego do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. W ocenie Wnioskodawców, spełniona jest zatem również w analizowanym przypadku przedmiotowa przesłanka z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę powyższe - w opinii Wnioskodawców - Wnioskodawcy 1 powinno przysługiwać prawo do odliczenia VAT z wystawionej przez Sprzedających faktury VAT dokumentującej sprzedaż Działki.

4.

Wnioskodawcy zauważają, że prawidłowość ich stanowisko znajduje uzasadnienie w licznych interpretacjach indywidualnych Dyrektora KIS, w tym w szczególności:

- w interpretacji indywidualnej z 16 kwietnia 2021 r. (sygn. 0114-KDIP4-1.4012.48.2021.3.AM), w której Dyrektor KIS stwierdził, że: "Jak wskazano powyżej, dostawa działki nr 1 przez Sprzedającą będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. Z okoliczności sprawy wynika, że Nieruchomość po zakupie zostanie przeznaczona na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, tj. realizacją inwestycji w postaci parku magazynowo-logistyczno-produkcyjnego. Nabyta Nieruchomość będzie służyła do wykonywania czynności opodatkowanych. W konsekwencji, w rozpatrywanej sprawie należy stwierdzić, że Nabywca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem Nieruchomości tj. niezabudowanej działki nr 1".,

- w interpretacji indywidualnej z 15 kwietnia 2021 r. (sygn. 0114-KDIP4-1.4012.52.2021.3.APR), w której Dyrektor KIS uznał, że: "Z wniosku wynika, że Nabywca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT a Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży będzie docelowo wykorzystywana przez Nabywcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Jak wyżej stwierdził tut. Organ, dostawa udziału w Nieruchomości jako terenu budowlanego nie będzie korzystała ze zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 2 i pkt 9 ustawy, lecz będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, tym samym Sprzedający jako podatnik podatku VAT będzie zobowiązany opodatkować sprzedaż. W konsekwencji, w rozpatrywanej sprawie należy stwierdzić, że Nabywca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem udziału w Nieruchomości".,

w interpretacji indywidualnej z 15 kwietnia 2021 r. (sygn. 0114-KDIP4-2.4012.48.2021.3.AA), w której Dyrektor KIS wskazał, że: "Jak wskazano w niniejszej interpretacji, sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 1, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Ponadto z opisu sprawy wynika, że Nabywca jako zarejestrowany podatnik VAT czynny zamierza nabyć Nieruchomość na cele opodatkowanej podatkiem od towarów i usług działalności gospodarczej. Zatem, po dokonaniu przedmiotowej transakcji Nabywcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu udziału w Nieruchomości, gdyż spełniony będzie warunek niezbędny do dokonania takiego obniżenia, określony w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT",

- w interpretacji indywidualnej z 27 stycznia 2021 r. (sygn. 0114-KDIP1-1.4012.609.2020.1.EW), w której Dyrektor KIS zauważył, ze: "Na dzień dokonania transakcji sprzedaży Nieruchomości Kupujący będzie zarejestrowanym, czynnym podatnikami VAT, a Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży będzie docelowo wykorzystywana przez Kupującego do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku VAT. Jednocześnie jak wskazano w niniejszej interpretacji, transakcja dostawy działki gruntu nr 1 opodatkowana podatkiem VAT wg właściwej stawki podatku od towarów i usług. Zatem w przedmiotowej sprawie z tytułu Transakcji dostawy działki gruntu nr 1 będą spełnione warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy. Jednocześnie w ww. przypadku nie znajduje zastosowania art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy. W konsekwencji, w powyższej sytuacji, przy braku zaistnienia innych negatywnych przesłanek, Kupującemu będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy w związku z nabyciem działki gruntu nr 1".,

- w interpretacji indywidualnej z 25 stycznia 2021 r. (sygn. 0114-KDIP1-2.4012.437.2020.2.AC), w której Dyrektor KIS stwierdził, że: "Z wniosku wynika, że Kupujący jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT a Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży będzie docelowo wykorzystywana przez Kupującego do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Jak wyżej stwierdził tut. Organ, dostawa Nieruchomości niezabudowanej (działki nr 1) jako terenu budowlanego nie będzie korzystała ze zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 2 i pkt 9 ustawy, lecz będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT wg właściwej stawki, tym samym Sprzedający jako podatnicy podatku VAT będą zobowiązani opodatkować sprzedaż. W konsekwencji, w rozpatrywanej sprawie należy stwierdzić, że Kupujący będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem Nieruchomości niezabudowanej (działki nr 1). Wynika to z faktu, że w analizowanym przypadku będą spełnione - wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy - przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego. Kupujący jest czynnym podatnikiem podatku VAT, zaś nabyta Nieruchomość będzie służyła czynnościom opodatkowanym".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:

- uznania Sprzedających za podatników podatku VAT z tytułu sprzedaży Działki;

- opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży Działki;

- prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia Działki przez Kupującego

- jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) - zwanej dalej "ustawą o VAT" - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy o VAT - przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części,

a także wszelkie postacie energii.

Należy w tym miejscu zauważyć, że kwestie stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami reguluje ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359), zwana dalej "k.r.o".

Stosownie do art. 31 § 1 k.r.o., z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez obojga małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Zatem, istotą wspólności majątkowej małżeńskiej, zarówno ustawowej, jak i umownej, jest to, że każdy z małżonków jest współwłaścicielem poszczególnych składników majątku wspólnego (dorobkowego) na zasadach współwłasności łącznej (bezudziałowej).

W świetle art. 35 k.r.o., w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

W myśl art. 36 § 1 oraz § 2 k.r.o., oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, w szczególności udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, o wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym i o zobowiązaniach obciążających majątek wspólny. Każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, chyba że przepisy poniższe stanowią inaczej. Wykonywanie zarządu obejmuje czynności, które dotyczą przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego, w tym czynności zmierzające do zachowania tego majątku.

Zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 k.r.o., zgoda drugiego małżonka jest potrzebna m.in. do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków.

Z uwagi na powyższe regulacje prawne w akcie notarialnym dokumentującym tego rodzaju nabycie nieruchomości wymieniani są oboje małżonkowie, jeżeli istnieje między nimi ustawowa wspólność majątkowa. Wspólność wynikająca ze stosunku małżeństwa jest współwłasnością łączną uprawniającą do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego,

a w czasie jej trwania żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Na mocy zapisu zawartego w art. 43 § 1 k.r.o. oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Jednak nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów, w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - zgodnie z treścią art. 15 ust. 2 ustawy o VAT - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Powyższe przepisy stanowią implementację przepisów wspólnotowych. W art. 9 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L 347, str. 1 z późn. zm.) zawarta została definicja podatnika oraz działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 Dyrektywy "Podatnikiem" jest każda osoba prowadząca samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkolwiek działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności. "Działalność gospodarcza" obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu.

Zatem definicja działalności gospodarczej ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem "podatnik" tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określaną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Przy tym z art. 15 ust. 2 ustawy jednoznacznie wynika, iż pod pojęciem działalności gospodarczej należy rozumieć także czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych

w sposób ciągły dla celów zarobkowych. W tym przypadku decydujące znaczenie ma ciągłość wykorzystywania majątku. Wykorzystywanie towarów lub wartości niematerialnych i prawnych ma miejsce przede wszystkim poprzez oddanie ich w stosunki obligacyjne, np. w najem, dzierżawę, udzielenie licencji do korzystania z danej wartości niematerialnej i prawnej, itp. Przy czym przez ciągłość wykorzystywania składników majątku rozumieć należy także wykorzystanie majątku, które charakteryzuje się powtarzalnością lub długim okresem trwania.

Należy wskazać, że stosownie do art. 693 § 1 ustawy - Kodeks cywilny przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Stosownie do § 2 ww. przepisu, czynsz może być zastrzeżony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Może być również oznaczony w ułamkowej części pożytków.

Tak więc dzierżawa jest umową dwustronnie obowiązującą i wzajemną, odpowiednikiem świadczenia wydzierżawiającego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania i pobierania pożytków, jest świadczenie dzierżawcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu. Umowa dzierżawy jest cywilnoprawną umową nakładającą na strony - zarówno wydzierżawiającego jak i dzierżawcę - określone przepisami obowiązki.

W konsekwencji, dzierżawa stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Tym samym wypełnia ona określoną w art. 15 ust. 2 ustawy definicję działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności sprawy należy wskazać, że w przypadku sprzedaży przedmiotowej Działki Sprzedający nie będą zbywali majątku osobistego, ale majątek wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej. Jak zostało wskazane powyżej, majątek prywatny to majątek danej osoby fizycznej, który nie jest przez nią wykorzystywany dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, a w całym okresie posiadania tego majątku osoba ta musi wykazywać zamiar wykorzystywania go w ramach majątku osobistego.

Dzierżawa przez Sprzedających działki powoduje, że traci ona charakter majątku prywatnego. Działka ta jest wykorzystywana w prowadzonej przez Zainteresowanych działalności gospodarczej, a nie wyłącznie w ramach majątku osobistego.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Kupujący - Spółka - prowadzi na terytorium Polski działalność gospodarczą w branży dystrybucji (...) i jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

Sprzedający są małżeństwem prowadzącym wspólnie na terytorium Polski działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Przedmiotem przeważającej działalności tej spółki jest pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Ponadto, spółka jawna prowadzi również działalność gospodarczą m.in. w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Wskazana spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Ponadto Zainteresowany prowadzi na terytorium Polski jednoosobową działalność gospodarczą, której przeważającym przedmiotem - jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

(...) r. Zainteresowani - pozostajŕc we wspólnoúci majŕtkowej maůýeńskiej - nabyli do majŕtku prywatnego, za úrodki pochodzŕce z majŕtku wspólnego udziaů wynoszŕcy " czćúă działki gruntu. Udział w Nieruchomości został nabyty przez Zainteresowanych jako lokata kapitału i inwestycja emerytalna.

Drugim współwłaścicielem Nieruchomości jest podmiot trzeci (spółka z o.o.) niebędący ani stroną, ani zainteresowanym w ramach niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, który posiada pozostaůŕ (") czćúă Nieruchomoúci.

Przedmiotowa Nieruchomość jest niezabudowana, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, znajduje się ona na terenie obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej.

Nieruchomość jest od (...) r. przedmiotem odpłatnej dzierżawy na rzecz osoby fizycznej z przeznaczeniem na uprawę rolną.

Poza wskazaną dzierżawą, Nieruchomość nie była ani nie jest wykorzystywana przez Sprzedających w żaden inny sposób. W szczególności, Zainteresowani nie wykonywali ani nie wykonują na niej żadnych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zainteresowani wraz z Drugim Współwłaścicielem Nieruchomości planują dokonać podziału Nieruchomości na dwie odrębne działki gruntu - w taki sposób, że jedna z działek stanie się wyłączną własnością Zainteresowanych, zaś druga z działek będzie wyłączną własnością Drugiego Współwłaściciela Nieruchomości. Planowane jest również rozwiązanie przez Zainteresowanych Umowy dzierżawy Nieruchomości zawartej z Dzierżawcą. Po wykonaniu ww. czynności, Zainteresowani zamierzają sprzedać Działkę Spółce.

Działka - po jej nabyciu przez Kupującego - będzie docelowo wykorzystywana przez niego do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Zainteresowanych dotyczą uznania Sprzedających za podatników podatku VAT w związku z planowaną transakcją sprzedaży Działki (która powstanie w wyniku podziału nieruchomości nr...).

Biorŕc wićc pod uwagć opis sprawy oraz powoůane przepisy naleýy stwierdziă, ýe odpůatna dzierýawa Nieruchomoúci, w której Zainteresowani posiadajŕ " udziaůu, wyczerpuje znamiona dziaůalnoúci gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym Sprzedający dla planowanej czynności sprzedaży niezabudowanej Działki, która powstanie w wyniku podziału Nieruchomości, będą występowali w charakterze podatników o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Zainteresowanych w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe.

W analizowanej sprawie wątpliwości Zainteresowanych dotyczą także kwestii opodatkowania bądź zwolnienia z opodatkowania sprzedaży Działki.

Podkreślić należy, że dokonywana czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług może albo być opodatkowana właściwą stawką podatku, albo może korzystać ze zwolnienia od tego podatku.

Z kolei zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Powyższe oznacza, że zwolnienie przysługuje względem takiej dostawy, której przedmiotem jest grunt niezabudowany i jednocześnie o przeznaczeniu innym niż budowlane. Zatem ze zwolnienia od podatku korzystać będą dostawy gruntów o charakterze rolnym, leśnym, itp.

Na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z przytoczonych przepisów wynika, że przeznaczenie określonego gruntu należy oceniać wyłącznie w oparciu o istniejący plan zagospodarowania przestrzennego oraz wydane decyzje o warunkach zabudowy nieruchomości.

W tym miejscu należy zauważyć, że w myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, należy do zadań własnych gminy.

Jak stanowi art. 4 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - w myśl art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

1.

lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

2.

sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

O przeznaczeniu nieruchomości stanowią zatem akty prawa miejscowego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - jako źródło prawa miejscowego, a w przypadku jego braku decyzja o warunkach zabudowy - jako akt indywidualny prawa administracyjnego.

W tym miejscu warto wyjaśnić, że stosownie do treści wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie C-468/93 Gemeente Emmen - "teren budowlany" oznacza każdy nieuzbrojony lub uzbrojony teren uznany przez państwa członkowskie za teren z przeznaczeniem pod zabudowę.

Jak wynika z opisu sprawy zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Nieruchomość położona jest na terenie obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej. W analizowanym przypadku Działka, która powstanie w wyniku podziału Nieruchomości, również będzie stanowiła teren budowlany zdefiniowany w art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, co wyklucza zastosowanie zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Skoro do sprzedaży przedmiotowej Działki nie można zastosować zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, to należy przeanalizować warunki do zastosowania zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

I tak, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wskazać należy, że dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, dla dostawy towarów, spełnione muszą być łącznie dwa warunki wskazane w tym przepisie, tj.:

- towary od momentu ich nabycia do momentu ich zbycia muszą służyć wyłącznie działalności zwolnionej, w żadnym momencie ich posiadania nie można zmienić ich przeznaczenia oraz sposobu wykorzystywania,

- brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu (imporcie, wytworzeniu) tych towarów.

Niespełnienie jednego z powyższych warunków daje podstawę do wyłączenia dostawy towarów ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianego w ww. art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Zgodnie z opisem zdarzenia przyszůego przedmiotowa Nieruchomoúă, w której Zainteresowani posiadajŕ " udziaůu, jest przedmiotem odpůatnej dzierýawy od (...) r. Tym samym, nie jest speůniony jeden z warunków zwolnienia zawarty w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

W związku z powyższymi okolicznościami w przedmiotowej sprawie dla dostawy opisanej we wniosku Działki mającej powstać z podziału Nieruchomości nie znajdzie zastosowania również zwolnienie od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

W konsekwencji, dostawa Działki będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z zastosowaniem właściwej stawki podatku VAT.

Zatem, stanowisko Zainteresowanych w zakresie pytania nr 2 należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc się do prawa do odliczenia podatku VAT stwierdzić należy, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114,

art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów

i usług.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 tej ustawy.

W myśl art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z wniosku wynika, że Kupująca - Spółka - będąca zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, po nabyciu Działki, będzie wykorzystywała ją do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

Wątpliwości Zainteresowanych dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu transakcji nabycia Działki.

Jak wyżej stwierdził Organ, dostawa Działki jako terenu budowlanego nie będzie korzystała ze zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 2 i 9 ustawy o VAT, lecz będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT wg właściwej stawki, tym samym Sprzedający jako podatnicy podatku VAT będą zobowiązani opodatkować jej sprzedaż na rzecz Wnioskodawcy.

W konsekwencji, w rozpatrywanej sprawie należy stwierdzić, że Kupujący będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem Działki. Wynika to z faktu, że w analizowanym przypadku będą spełnione - wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT - przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego. Kupujący jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a nabyta przez Niego Działka będzie służyła czynnościom opodatkowanym tym podatkiem.

Zatem stanowisko Zainteresowanych w zakresie pytania nr 3 należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji wskazać należy, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie (por. prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 27 marca 2015 r. sygn. akt III SA/Łd 109/15).

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty opis sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawców i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytań) Wnioskodawcy, inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniami wskazanymi we wniosku, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r. § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl