0111-KDIB3-3.4012.282.2021.1.PK, Miejsce świadczenia usług serwisowych - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji... - OpenLEX

0111-KDIB3-3.4012.282.2021.1.PK - Miejsce świadczenia usług serwisowych

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 19 lipca 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-3.4012.282.2021.1.PK Miejsce świadczenia usług serwisowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 31 maja 2021 r. (data wpływu 2 czerwca 2021 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia usług serwisowych (pytanie oznaczone nr 1) - jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2021 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia usług serwisowych oraz zastosowania 0% stawki VAT w zakresie usług serwisowania sprzętu w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Spółka) jest spółką prawa polskiego i posiada siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Polski. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT). Wnioskodawca specjalizuje się w szczególności w produkcji, dystrybucji i serwisowaniu sprzętu.

Wnioskodawca ma w planach zawarcie z Zamawiającym umowę dotyczącą świadczenia usług w postaci serwisowania i naprawy bojowego sprzętu (dalej: usługi serwisowe).

Zamawiający nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny w Polsce oraz nie ma w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Jest jednak zarejestrowana jako podatnik dla celów VAT w Luksemburgu.

Przedmiotem Umowy będzie w szczególności dokonywanie inspekcji sprzętu w celu wyodrębnienia i zidentyfikowania problemów technicznych oraz uszkodzeń, jak również naprawa usterek sprzętu i jego części. W zakres serwisu wchodzą także modernizacja sprzętu i jego kalibracja.

Sprzęt (materiał powierzony) podlegający serwisowaniu, będzie dostarczany przez Zamawiającego z innych państw bezpośrednio na teren zakładu Wnioskodawcy bądź Wnioskodawca będzie go odbierał z miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Wszystkie usługi serwisowe będą faktycznie świadczone przez Wnioskodawcę na terytorium Polski, na terenie jego zakładu. Sprzęt wojskowy, na którym wykonywane będą usługi serwisowe, nie stanowi własności Zamawiającego. Ponadto, Spółka nie nabędzie prawa własności do powierzonego sprzętu na żadnym etapie prac.

Przed rozpoczęciem świadczenia usług serwisowych przez Wnioskodawcę, Zamawiający przekaże Spółce dokumentację wymienioną w § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. 2020.527 z późn. zm. - dalej: Rozporządzenie), tj.:

1.

wypełnionego odpowiednio dla potrzeb podatku dokumentu VAT AND/OR EXCISE DUTY EXEMPTION CERTIFICATE, tj. wypełnione odpowiednio dla potrzeb podatku świadectwo zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz.UE.L 77 z 23 marca 2011 r., str. 1), potwierdzone przez właściwe władze państwa, na terytorium którego podmiot przekazujący świadectwo posiada siedzibę lub przedstawicielstwo;

2.

zamówienia dotyczącego świadczonych usług (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się dokument określony w pkt 1 - sprecyzowanego w zawartej umowie, która będzie określać zakres świadczonych usług i potwierdzać, iż Zamawiający zleca ich wykonanie Wnioskodawcy.

Powołane świadectwo zwolnienia podatku będzie wskazywało, iż usługi serwisowe sprzętu są usługami realizowanymi na rzecz organizacji międzynarodowej, posiadającej siedzibę na terytorium Luksemburga. Ponadto, świadectwo zwolnienia będzie zawierało oświadczenie Zamawiającego, że usługi serwisowe spełniają warunki i ograniczenia mające zastosowanie do zwolnienia ich od podatku.

W związku z zawartą Umową, Wnioskodawca, po wykonaniu określonych w niej usług serwisowych, wystawi fakturę na rzecz Zamawiającego, wskazanej jako nabywca usług serwisowych i zobowiązanej do zapłaty należności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące:

Czy usługi serwisowania sprzętu (serwisowanie materiałów powierzonych) świadczone przez Wnioskodawcę faktycznie na terytorium Polski na rzecz Zamawiającego będą podlegać opodatkowaniu VAT w Polsce?

Czy w przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie 1, Wnioskodawca będzie uprawniony do zastosowania 0% stawki VAT w zakresie usług serwisowania sprzętu na rzecz Zamawiającego na podstawie § 8 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz ust. 2 Rozporządzenia?

Zdaniem Wnioskodawcy:

1. Usługi serwisowania sprzętu (serwisowanie materiałów powierzonych) świadczone przez Wnioskodawcę faktycznie na terytorium Polski na rzecz Zamawiającego nie podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce.

2. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie 1, Wnioskodawca będzie uprawniony do zastosowania 0% stawki VAT w zakresie usług serwisowania sprzętu na rzecz Zamawiającego na podstawie § 8 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz ust. 2 Rozporządzenia.

UZASADNIENIE STANOWISKA WNIOSKODAWCY

Pytanie 1

W świetle art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem kilku wyjątków które nie mają zastosowania w niniejszej sprawie.

Ponadto, zgodnie z art. 28b ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stale miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Na potrzeby stosowania m.in. powyższych przepisowy ustawodawca w art. 28a ustawy o VAT zdefiniował pojęcie podatnika. W rozumieniu art. 28a pkt i ustawy przez podatnika rozumie się:

a.

podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6;

b.

osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów-podatku lub podatku od wartości dodanej.

Natomiast zgodnie z art. 28h ustawy o VAT, w przypadku świadczenia usług na rzeczowym majątku ruchomym na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym usługi są faktycznie wykonywane.

W związku z powyższym, kwestia ustalenia tego czy Zamawiający jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT jest kluczowa na prawidłowe określenie miejsca opodatkowania usług serwisowania sprzętu świadczonych przez Wnioskodawcę.

Literalne brzmienie przepisu wskazuje, że art. 28a ustawy o VAT nie ogranicza się wyłącznie do osoby prawnej zidentyfikowanej do celów podatku VAT w Polsce, ale również przyznaje status podatnika osobie prawnej zarejestrowanej dla celów VAT w innym państwie, choćby nie była zarejestrowana na potrzeby VAT w Polsce.

Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego, Zamawiający jest podmiotem zarejestrowanym na potrzeby podatku od wartości dodanej w Luksemburgu. Na tej podstawie należy stwierdzić, że Zamawiający jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a pkt 1 ustawy o VAT, tj. jest osobą prawną zidentyfikowaną do celów podatku od wartości dodanej.

W konsekwencji, do usług serwisowania sprzętu - o których mowa w zdarzeniu przyszłym - świadczonych na rzecz Zamawiającego, zastosowanie powinna znaleźć reguła ustalania miejsca opodatkowania określona w art. 28b ust. 1 ustawy o VAT. Oznacza to, że usługi świadczone na rzecz Zamawiającego powinny być opodatkowane w miejscu siedziby usługobiorcy, tj. w Luksemburgu, a nie w Polsce. Tym samym, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do odprowadzania podatku VAT z tytułu tych usług do polskiego urzędu skarbowego.

Z tego samego powodu, usługi serwisowania sprzętu nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce na podstawie art. 28h ustawy o VAT, gdyż przepis ten odnosi się wyłącznie do sprzedaży usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT.

Ponadto, przedmiotowe usługi nie będą opodatkowane na terytorium Polski zgodnie z art. 28b ust. 2 ustawy o VAT z tego względu, że Zamawiający nie ma w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Podsumowując, usługi serwisowania sprzętu (serwisowanie materiałów powierzonych) świadczone przez Wnioskodawcę faktycznie na terytorium Polski na rzecz Zamawiającego, tj. nie-podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT, nie będą podlegać opodatkowaniu VAT w Polsce.

Pytanie 2 - w przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie 1

1. Warunki do zastosowania stawki 0%

Aktualna podstawowa stawka VAT wynosi 23%. Niemniej zgodnie z art. ią6d ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może obniżać stawki podatku do wysokości 0% dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług oraz określać warunki stosowania obniżonych stawek.

W myśl § 8 ust. 1 pkt 2 lit. a i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków-stosowania stawek obniżonych, podatnik jest uprawniony do zastosowania stawki VAT w wysokości 0% do świadczenia usług na rzecz organizacji między na rodowej, pod następującymi warunkami:

* organizacja międzynarodowa musi posiadać siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium, innego niż Polska, kraju członkowskiego i być uznana za taką przez państwo siedziby i przez Rzeczpospolitą Polską, w granicach i na warunkach ustalonych przez konwencje międzynarodowe ustanawiające takie organizacje lub przez umowy dotyczące ich siedzib;

* usługi muszą służyć celom służbowym tej organizacji;

* podmiot świadczący usługi musi posiadać następujące dokumenty:

O wypełnione odpowiednio dla potrzeb podatku świadectwo zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz.UE.L 77 z 23 marca 2011 r., str. 1), potwierdzone przez właściwe władze państwa, na terytorium którego podmiot przekazują - świadectwo posiada siedzibę lub przedstawicielstwo;

O zamówienie dotyczące towarów lub usług (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się świadectwo zwolnienia.

Przywołany wyżej przepis § 8 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia stanowi implementację przepisu art. 151 ust. 1 lit. b dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dalej: Dyrektywa VAT), do krajowego porządku prawnego, zgodnie z którym państwa członkowskie zwalniają dostawy towarów lub świadczenie usług na rzecz organizacji międzynarodowych, innych niż organy, o których mowa w lit. aa, uznanych za takie przez organy władz publicznej przyjmującego państwa członkowskiego, oraz na rzecz członków tych organizacji, w granicach i na warunkach ustalonych w konwencjach międzynarodowych ustanawiających takie organizacje lub w porozumieniach dotyczących ich siedzib.

Podsumowując, w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 1, Wnioskodawca będzie uprawniony do zastosowania 0% stawki VAT w zakresie usług serwisowania sprzętu na rzecz Zamawiającego na podstawie § 8 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz ust. 2 Rozporządzenia. Wszystkie bowiem przesłanki wskazane w tych przepisach, na co wskazuje powyższa analiza, zostaną spełnione.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie określenia miejsca świadczenia usług serwisowych (pytanie oznaczone nr 1), jest prawidłowe

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685; dalej jako: "ustawa" lub "ustawa o VAT"), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów na terytorium kraju;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają określone czynności, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które - stosownie do definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy - rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z zastrzeżeniem art. 2a). Przez terytorium Unii Europejskiej rozumie się terytoria państw członkowskich Unii Europejskiej (...) (art. 2 pkt 3 ustawy).

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W przypadku świadczenia usług miejsce świadczenia decyduje czy dane świadczenie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie. Regulacje prawne obowiązujące w tym zakresie, zostały zawarte w ustawie o podatku od towarów i usług w rozdziale 3 działu V "Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług".

W myśl art. 28a ustawy, na potrzeby stosowania przepisów regulujących miejsce świadczenia przy świadczeniu usług:

1.

ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:

a.

podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,

b.

osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;

2.

podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Działalność gospodarcza - na mocy art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Wskazany powyżej art. 28a ustawy wprowadza drugą definicję podatnika do ustawy. Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalenia miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji jest osoba wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy. Za podatników są uznawane również podmioty wykonujące działalność gospodarczą zgodnie z regulacjami innych państw członkowskich oraz państw trzecich.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Natomiast na podstawie art. 28b ust. 2 ustawy, w przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Natomiast - stosownie do art. 28b ust. 3 ustawy - w przypadku gdy podatnik będący usługobiorcą nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 2, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Z niniejszych przepisów ustawy wynika zatem, że co do zasady, usługa świadczona na rzecz podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy inna niż wskazana w art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n ustawy podlega opodatkowaniu w miejscu siedziby działalności gospodarczej usługobiorcy, chyba że jest świadczona dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej usługobiorcy, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, wówczas miejscem świadczenia tej usługi jest stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego ta usługa jest świadczona.

Z okoliczności przedmiotowej sprawy wynika, że Wnioskodawca planuje zająć się świadczeniem usług serwisowych sprzętu na rzecz kontrahenta z Luksemburgu, będącego podatnikiem w rozumieniu art. 28b ustawy o VAT. Podmiot ten nie posiada w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności, dla którego świadczone byłyby usługi Spółki. Dla usług serwisowych nie przewidziano szczególnych zasad określenia miejsca ich świadczenia. Zatem w tym przypadku w celu określenia miejsca świadczenia usług zastosowanie znajdzie wskazana zasada ogólna, a tym samym miejscem świadczenia usług serwisowych przez Wnioskodawcę będzie znajdowało się w kraju siedziby kontrahenta. Zatem usługa ta nie będzie podlegała opodatkowaniu na terytorium kraju.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe.

W związku z powyższym, przy warunkowej formule pytania nr 2 wniosku, brak jest podstaw do udzielenia odpowiedzi na to pytanie oraz oceny stanowiska w jego zakresie. Wnioskodawca oczekiwał na nie odpowiedzi wyłącznie w sytuacji udzielenia przez Organ odpowiedzi negatywnej na pierwsze pytanie. W wydanym rozstrzygnięciu stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 ocenione zostało pozytywnie, jako prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w... za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl