0111-KDIB3-3.4012.161.2020.1.MS - Prawo do odliczenia VAT przez powiat w związku z realizacją projektu w zakresie gospodarki nieruchomościami.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 12 maja 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-3.4012.161.2020.1.MS Prawo do odliczenia VAT przez powiat w związku z realizacją projektu w zakresie gospodarki nieruchomościami.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.), art. 15zzs ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 marca 2020 r. (data wpływu 23 marca 2020 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki związane z realizacją projektu pn.: "..." -jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2020 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki związane z realizacją projektu pn.: "...".

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Powiat) jest jednostką samorządu terytorialnego i zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca składa deklaracje VAT za okresy miesięczne. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego, z dniem 1 stycznia 2017 r. Wnioskodawca rozpoczął rozliczenie scentralizowane podatku VAT wraz ze wszystkimi swoimi jednostkami organizacyjnymi.

Wnioskodawca wykonuje określone ustawami zadania publiczne - przede wszystkim określone w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zadania te wykonywane są zarówno w oparciu o relacje administracyjnoprawne, w których działa jako organ władzy publicznej, a w szczególności zadania z zakresu, geodezji, gospodarki nieruchomościami, administracji architektoniczno-budowlanej, oświaty, kultury, zdrowia, sportu, rolnictwa, ochrony środowiska, leśnictwa, zarządzania kryzysowego, komunikacji, pomocy społecznej jak i w oparciu o zawierane przez Wnioskodawcę umowy cywilnoprawne.

Wnioskodawca uzyskuje wpływy zarówno z czynności, które pozostają poza sferą opodatkowania VAT (niepodlegających opodatkowaniu VAT) np.: w postaci opłat administracyjnych za wydanie praw jazdy lub w zakresie rejestracji pojazdów, z uwagi na ich realizację w ramach władztwa administracyjnego, których nie wykazuje w składanych deklaracjach VAT jak również uzyskuje wpływy w oparciu o umowy cywilnoprawne dotyczące przede wszystkim:

* gospodarki nieruchomościami (sprzedaż, najem, dzierżawa nieruchomości, oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, dokonuje refaktur tzw. mediów związanych z dzierżawionymi lokalami użytkowymi itp.), wszystkie te czynności podlegają opodatkowaniu VAT, a w zależności od danego przypadku opodatkowane są według właściwej stawki VAT lub są zwolnione przedmiotowo z VAT),

* ochrony środowiska i leśnictwa - w zakresie zadań dotyczącej gospodarki łowieckiej (na podstawie zawieranych umów dzierżawy obwodów łowieckich z kołami łowieckimi, które podlegają opodatkowaniu 23% stawką VAT).

W związku z powyższym Wnioskodawca wykonuje zarówno czynności podlegające opodatkowaniu VAT, czynności zwolnione przedmiotowo z VAT oraz czynności niepodlegające VAT tj. pozostające całkowicie poza sferą rozliczeń VAT. Wnioskodawca ww. czynności tj. zarówno opodatkowane, zwolnione oraz o charakterze administracyjnoprawnym (niepodlegające VAT) wykonuje przy pomocy aparatu pomocniczego, jakim jest Starostwo Powiatowe.

Celem właściwego odliczenia VAT naliczonego od dokonywanych zakupów Wnioskodawca corocznie ustala zarówno współczynnik struktury sprzedaży kalkulowany w oparciu o art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług (stosowany do wyliczenia proporcji podatku podlegającego odliczeniu w odniesieniu do towarów i usług wykorzystywanych przez jednostkę do wykonywania w ramach działalności gospodarczej transakcji dających prawo do odliczeń (tj. ze stawkami VAT) jak i transakcji niedających prawa do odliczenia (tj. zwolnionych z VAT)) jak i też prewspółczynnik kalkulowany w oparciu o art. 86 ust. 2c pkt 3 ustawy o VAT stosowany do wyliczenia proporcji podatku podlegającego odliczeniu w odniesieniu do towarów i usług wykorzystywanych przez jednostkę do działalności gospodarczej (tj. ze stawkami VAT) oraz działalności niepodlegającej VAT. Jednakże, gdy wydatek związany jest ze wszystkimi rodzajami działalności (tj. z działalnością opodatkowaną VAT, ze zwolnioną z VAT oraz z niepodlegającą), to odliczając VAT naliczony Wnioskodawca stosuje zarówno współczynnik struktury sprzedaży oraz prewspółczynnik (łącznie). Przy obliczaniu prewspółczynnika dla Starostwa Powiatowego jako urzędu obsługującego Powiat stosowany jest wzór wskazany w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2015 r. poz. 2193). Jednocześnie zgodnie z rozporządzeniem, prewspółczynnik kalkulowany w oparciu o art. 86 ust. 2c ustawy o VAT każda jednostka organizacyjna Wnioskodawcy oblicza odrębnie.

Dnia 30 listopada 2017 r. między Wnioskodawcą a Województwem... z siedzibą w... przy ul.... 1,... została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pn.: "..." Nr.. w ramach Osi Priorytetowej 3 - "Cyfrowy Region" Działania 3.1 "Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt jest w trakcie realizacji.

Celem realizowanego projektu jest cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu, zmodernizowanie istniejącej ewidencji gruntów i budynków, stworzenie bazy GESUT i BDOT oraz uruchomienie e-usług o wysokim poziomie dojrzałości pozwalających na korzystanie on-line z cyfrowego zasobu geodezyjnego udostępnianego przez Starostwo.

W ramach projektu zostaną wykonane następujące zadania:

I. Utworzenie e-usług publicznych wraz z uruchomieniem funkcjonalności płatności on-line oraz utworzeniem strony geoportalu do standardu WCAG 2 0. W ramach zadania zostaną uruchomione następujące e-usługi:

1. Usługa przeglądania mapy.

2. Usługa pozyskiwania danych o działce i budynkach na działce.

3. Usługa geokodowania numeru działki ewidencyjnej.

4. Usługa geokodowania współrzędnych geograficznych lub geodezyjnych.

5. Usługa zgłaszania prac geodezyjnych.

6. Usługa uzgadniania listy materiałów zasobu.

7. Usługa obsługi zgłoszeń uzupełniających.

8. Usługa przeglądania zgłoszonych zakończonych/niezakończonych prac geodezyjnych.

9. Generowanie dokumentu opłaty wraz z płatnością elektroniczną.

10. Pobranie materiałów zasobu z obszaru zgłoszonej pracy wraz z Licencją.

11. Pobieranie danych z bazy EGiB, GESUT, BDOT 500.

12. Przekazywanie wyników pracy.

13. Usługa przeglądania danych z bazy RCiWN.

14. Zamówienie zbioru danych RCiWN.

15. Usługa generowania Licencji i wydania zbioru danych RCiWN.

16. Usługa pozyskiwania atrybutów obiektów bazy danych EGiB.

17. Usługa geokodowania podmiotu ewidencyjnego.

18. Usługa udostępniania informacji dla gminy wg wskazanych instytucji.

19. Usługa udostępniania informacji dla gminy wg wskazanych osób fizycznych.

20. Usługa udostępniania informacji dla gminy wg wskazanych działek.

21. Usługa pozyskiwania atrybutów obiektów bazy danych BDSOG.

22. Zamówienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej wraz z generowaniem licencji i wydaniem produktu.

23. Zamówienie Wypisu/Wypisu i Wyrysu/Wyrysu z bazy EGiB wraz z generowaniem licencji i wydaniem produktu.

Zadanie to obejmuje również uruchomienie funkcjonalności e-płatności. Umożliwi to dokonywanie wpłat z tytułu opłat generowanych z poziomu systemów dziedzinowych pozwalając na regulowanie drogą elektroniczną opłat skarbowych opłat za czynności urzędowe oraz innych opłat w zakresie realizowanych e-usług.

II. Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - w ramach zadania zostanie zdygitalizowane około 120.000 stron dokumentów wchodzących w skład powiatowego zasobu geodezyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego. Dzięki cyfryzacji możliwe będzie dalsze udostępnianie i przetwarzanie zdygitalizowanych informacji.

III. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Gminy... i wybranych obrębów Gminy... - w ramach zadania zostaną przeprowadzone prace mające na celu modyfikację cyfrowych zbiorów danych dotyczących punktów granicznych granic obrębów ewidencyjnych oraz granic działek ewidencyjnych. W ramach zadania zostanie również przeprowadzona weryfikacja danych ewidencyjnych dotyczących praw do gruntów z danymi elektronicznej KW oraz wyeliminowanie stwierdzonych niezgodności oraz sprawdzenie, czy ujawnione w EGiB osoby prawne, jako władającymi gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli, faktycznie władają tymi gruntami. Działania modernizacyjne dotyczące budynków obejmować będą czynności mające na celu utworzenie cyfrowych zbiorów danych dotyczących budynków i obiektów trwale związanych z budynkami, uzupełnienie istniejących zbiorów danych dotyczących budynków brakującymi danymi geometrycznymi, uzupełnienie istniejących zbiorów danych dotyczących budynków brakującymi atrybutami np. numerem elektronicznej KW, klasa budynku wg PKOB, numerem rejestru zabytków itp.

IV. Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) dla terenu miasta oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich w Powiecie - w ramach zadania zostanie przeprowadzone utworzenie bazy danych topograficznych dla Miasta...,...-obszar wiejski,...,...,...,...,.... Dostosowana baza BDOT500 będzie prowadzona w systemie teleinformatycznym EWMAPA.

V. Utworzenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w Powiecie - w ramach zadania zostaną utworzone, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, inicjalne bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla jednostek ewidencyjnych Miast...,...-obszar wiejski....,...,....,...,.... Inicjalna baza GESUT będzie prowadzona w systemie teleinformatycznym EWMAPA.

VI. Nadzór i monitoring:

a. Modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy... i wybranych obrębów gminy...,

b. Bazy BDOT 500,

c. Bazy GESUT.

W ramach zadania zostanie zapewniony nadzór i monitoring nad prawidłową realizacją zadań, co pomoże zapewnić poprawność przeprowadzenia prac zasadniczych, a także zapewnić zgodność tych prac z obowiązującymi normami technicznymi i przepisami prawnymi. W ramach prac nadzoru i monitoringu zostanie wyłoniony z zastosowaniem zasady konkurencyjności podmiot lub podmioty monitorująco-kontrolujące (PMK) dysponujący inspektorami nadzoru posiadającymi stosowne uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, wynikające z ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, którzy będą zajmowali się kontrolą techniczną prac geodezyjnych i kartograficznych.

W trakcie wdrażania należy przeprowadzić szkolenia z dostarczonych systemów teleinformatycznych pracowników Urzędu z obsługi systemów informatycznych. Pracownicy odbędą szkolenia z systemu informacji przestrzennej GIS oraz zintegrowanych systemów dziedzinowych. Szkolenie ma na celu przygotowanie pracowników do prawidłowej i sprawnej obsługi interesantów na podstawie wdrożonego systemu i zbudowania infrastruktury.

Działania promocyjne będą nakierowane na informację opinii publicznej o współfinansowaniu projektu ze środków UE. Ich realizacja będzie opierać się na oznaczeniu dokumentacji projektowej oraz zamieszczeniu tablicy informacyjnej (lub plakatu).

W ramach projektu Wnioskodawca dokona wydatków związanych z:

I. Opracowaniem dokumentacji i zarządzaniem:

1.1 Przygotowanie studium wykonalności.

1.2 Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu.

II. Licencje, wdrożenie e-usług:

1.3 Utworzenie e-usług publicznych wraz z uruchomieniem funkqonalności płatności on-line oraz wykonanie geoportalu spełniającego wymogi standardu WCAG 2.0 do udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

1.4 Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

1.5 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Gminy... i wybranych obrębów gminy....

1.6 Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) dla terenu Miasta oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich w Powiecie.

1.7 Utworzenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w Powiecie.

III. Nadzorem i monitoringiem:

3.1 Nadzór i monitoring modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla Gminy... i wybranych obrębów Gminy....

3.2 Nadzór i monitoring bazy BDOT 500.

3.3 Nadzór i monitoring bazy GESUT.

IV. Zakupem sprzętu:

4.1 Serwer dedykowany do e-usług.

4.2 Macierz dyskowa do przechowywania/backupu danych.

4.3 Urządzenie UTM zapewniające bezpieczeństwo przesyłania danych.

4.4 Urządzenie wielofunkcyjne format A3, A4.

4.5 Urządzenie wielofunkcyjne A0.

4.6 Modernizacja serwerowni,

4.7 Zakup komputerów.

V. Szkoleniami:

5.1 Szkolenie dla pracowników z zakresu obsługi wdrożonych e-usług.

VI. Promocją:

6.1 Promocja projektu (zakup tablic, plakatów itp.).

Zrealizowana inwestycja nie będzie wykorzystywana na cele związane z czynnościami opodatkowanymi - art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), a wydatki z nią związane Wnioskodawca będzie ponosił w ramach wykonywania zadania publicznego o charakterze ponadgminnym na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu "..." Nr.. w ramach Osi Priorytetowej 3 - "Cyfrowy Region" Działania 3.1 - "Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu "..." Nr.. w ramach Osi Priorytetowej 3 - "Cyfrowy Region" Działania 3.1 - "Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wnioskodawca uważa, iż takiego prawa nie ma zarówno w trakcie realizacji projektu jak i po jego zakończeniu.

Brak możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją ww. projektu wynika z tego, iż Wnioskodawca nie będzie występował jako płatnik podatku VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106). Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług "Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zwartych umów cywilnoprawnych". Wnioskodawca jako jednostka samorządu terytorialnego działa na podstawie przepisów regulujących działalność powiatu. Wnioskodawca wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, zaspokajając zbiorowe potrzeby wspólnoty, między innymi sprawy inwestycji infrastrukturalnych związanych z szeroko pojętą cyfryzacją Starostwa Powiatowego. Czynności te nie mają charakteru cywilno-prawnego, więc nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Zrealizowana inwestycja nie będzie wykorzystywana na cele związane z czynnościami opodatkowanymi - art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106).

W związku z powyższym Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Ten ostatni przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z ww. regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zawiera art. 5 ust. 1 ustawy (są nimi m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju).

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu musi być wykonana przez podatnika.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - w myśl art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w świetle art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W świetle wskazanych unormowań, jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwoistym charakterze: podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nie odrębnymi przepisami prawa oraz podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm,), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Powiat ma osobowość prawną (art. 2 ust. 2).

Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania powiatu należą zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. W szczególności zadania te obejmują sprawy z zakresu geodezji, kartografii i katastru (art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie powiatowym).

Z ust. 4 tego artykułu wynika, że ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (zarejestrowany podatnik VAT czynny) 30 listopada 2017 r. zawarł umowę z Województwem... o dofinansowanie projektu pn.: "..." Nr.. w ramach Osi Priorytetowej 3 - "Cyfrowy Region" Działania 3.1 "Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt jest w trakcie realizacji.

Celem realizowanego projektu jest cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu, zmodernizowanie istniejącej ewidencji gruntów i budynków, stworzenie bazy GESUT i BDOT oraz uruchomienie e-usług o wysokim poziomie dojrzałości pozwalających na korzystanie on-line z cyfrowego zasobu geodezyjnego udostępnianego przez Starostwo.

Zadanie to obejmuje również uruchomienie funkcjonalności e-płatności. Umożliwi to dokonywanie wpłat z tytułu opłat generowanych z poziomu systemów dziedzinowych pozwalając na regulowanie drogą elektroniczną opłat skarbowych opłat za czynności urzędowe oraz innych opłat w zakresie realizowanych e-usług.

W ramach projektu Wnioskodawca dokona wydatków obejmujących:

* opracowaniem dokumentacji i zarządzanie,

* licencje, wdrożenie e-usług,

* nadzór i monitoring,

* zakup sprzętu,

* szkolenia,

* promocją.

Zrealizowana inwestycja nie będzie wykorzystywana na cele związane z czynnościami opodatkowanymi - art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), a wydatki z nią związane Wnioskodawca będzie ponosił w ramach wykonywania zadania publicznego o charakterze ponadgminnym na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.).

Przy tak przedstawionym opisie sprawy, Wnioskodawca ma wątpliwości w kwestii odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu "...".

Zatem rozważając możliwość skorzystania przez Wnioskodawcę z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją przedmiotowego projektu, należy wskazać, iż w świetle art. 86 ustawy o VAT, najistotniejszym warunkiem umożliwiającym podatnikowi realizację tego prawa jest związek dokonanych zakupów z wykonaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zatem prawo do odliczenia powstaje, jako konsekwencja dokonania przez podatnika określonych zakupów, które są następnie wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym, skoro Wnioskodawca będzie nabywał towary i usługi związane z realizacją ww. projektu nie jako podatnik podatku VAT w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, lecz jako organ władzy publicznej, w ramach wykonywania zadania publicznego o charakterze ponadgminnym na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie powiatowym, a nabywane towary i usługi niezbędne do realizacji tego projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, to nie zostanie spełniony warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Wobec powyższego, w związku z realizacją przedmiotowego projektu pn.: "..." Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem sprawy. Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem sprawy podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Bieg powyższego terminu nie rozpoczyna się do dnia zakończenia okresu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID (art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

Jednocześnie, stosownie do art. 15zzs ust. 7 ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r., czynności dokonane w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID są skuteczne. Tym samym, Strona może skutecznie wnieść skargę pomimo wstrzymania biegu powyższego terminu.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl