0111-KDIB3-3.4012.145.2020.1.MAZ - Ustalenie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków na realizację projektu.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 13 maja 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-3.4012.145.2020.1.MAZ Ustalenie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków na realizację projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) i art. 15zzs ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 marca 2020 r. (data wpływu - 16 marca 2020 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków na realizację projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2020 r. wpłynął do Organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków na realizację projektu pn. "...".

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Miasto... (dalej jako: "Wnioskodawca" lub "Miasto") złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą "..." (dalej jako: "Projekt"), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... na lata 2014-2020, osi priorytetowej..., działania... (nabór nr...). Wniosek (jest) w trakcie oceny.

Termin realizacji Projektu od 1 września 2020 r. do 28 lutego 2022 r. Wartość Projektu... zł (w tym dofinansowanie z EFS... i BP... zł).

Projekt przewiduje wsparcie dla następujących grup osób:

* dzieci i młodzież klas I-VIII uczęszczające do trzech szkół podstawowych na terenie Miasta (SP nr...);

* nauczyciele/specjaliści uczący w ww. placówkach oświatowych na terenie Miasta.

Dofinansowanie w ramach Projektu może obejmować następujące rodzaje wydatków:

* koszty osobowe (wynagrodzenia, dodatki specjalne);

* koszty administracyjno-biurowe (np. czynsz za biuro, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, komunikacja);

* koszty ekspertyz i usług zewnętrznych, w tym:

a.

prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wspierających kompetencje kluczowe - porozumiewanie się w języku obcym, kompetencje matematyczne, przyrodnicze i naukowo-techniczne;

b.

prowadzenie dodatkowych zajęć dla dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi (terapia zaburzeń integracji sensorycznej w zakresie motoryki dużej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, świadomości własnego ciała i reakcji na bodźce - lepsze funkcjo-nowanie ucznia na lekcji, terapia polisensoryczna);

* koszty zakupu materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć;

* koszty zakupu środków trwałych koniecznych do prowadzenia zajęć;

* koszt szkoleń dla kadry pedagogicznej.

Charakter Projektu jest nieinwestycyjny.

Dodatkowe zajęcia będą prowadzone w następujących placówkach oświatowych:

* Szkoła Podstawowa nr...;

* Szkoła Podstawowa nr...;

* Szkoła Podstawowa nr....

Wszystkie zajęcia prowadzone w ramach Projektu będą świadczone nieodpłatnie, a udział w nich dobrowolny.

Wszystkie towary i usługi nabywane w związku z realizacją Projektu w ww. szkołach podstawowych będą wykorzystywane wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Realizacja opisanego Projektu związana będzie z wykonywaniem przez Miasto zadań wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), w szczególności pkt 8.

Miasto jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Faktury z tytułu nabywanych towarów i usług na potrzeby realizacji Projektu wystawiane będą następująco:

Nabywca: Miasto...;

Odbiorca: Szkoła Podstawowa nr.

lub Szkoła Podstawowa nr.

lub Szkoła Podstawowa nr....

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Miasto ma możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w projekcie pod nazwą "..."?

Zdaniem Wnioskodawcy, Miasto nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wykonanie usług w ramach realizacji Projektu.

Realizacja opisanego Projektu związana będzie z wykonywaniem przez Miasto zadań własnych wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), w szczególności pkt 8.

Realizowane w ramach Projektu zadania nie są przedmiotem sprzedaży, odpłatnej dostawy czy odpłatnego świadczenia usług na gruncie ustawy o podatku VAT. Wnioskodawca nie otrzymuje wynagrodzenia, a jedynie zwrot poniesionych kosztów realizowanego Projektu. Nie wystąpi obrót będący podstawą opodatkowania w świetle ustawy o podatku VAT.

Nie nastąpi podstawowa przesłanka warunkująca rozliczenie podatku naliczonego na zasadach ogólnych (wskazanych) w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem w przedstawionej sprawie, z uwagi na niespełnienie warunków upoważniających do odliczenia podatku naliczonego, Miasto nie będzie miało prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego Projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.; dalej jako: "ustawa" lub "ustawa o VAT"). W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni lub pośredni związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług, wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik, w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady, status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z treści powołanych przepisów ustawy wynika, że za podatnika podatku VAT będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższe przepisy wskazują, że organy władzy publicznej nie będą podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają należności, opłaty lub składki. Organy te będą natomiast podatnikami podatku od towarów i usług w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). W tym tylko zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

W świetle art. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.; dalej jako: "ustawa o samorządzie gminnym"), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy edukacji publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Miasto będzie realizowało Projekt o charakterze nieinwestycyjnym, dofinansowany m.in. z funduszy europejskich. Projekt przewiduje wsparcie dla dzieci i młodzieży uczęszczających do trzech szkół podstawowych oraz nauczycieli/specjalistów uczących w tych szkołach. Dofinansowaniem objęte będą wydatki, na które złożą się koszty: osobowe, administracyjno-biurowe, ekspertyz, usług zewnętrznych, zakupu materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, środków trwałych niezbędnych do prowadzenia zajęć oraz szkoleń kadry pedagogicznej. Odbiorcami towarów i usług nabytych w ramach Projektu będą trzy szkoły podstawowe, w których będą prowadzone zajęcia. Wszystkie zajęcia prowadzone w ramach Projektu będą świadczone nieodpłatnie, a przy tym będą stanowiły realizację zadań własnych Miasta, wynikających z przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Wszystkie towary i usługi nabywane w związku z realizacją Projektu będą wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest kwestia prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków na realizację Projektu.

Rozważając możliwość skorzystania przez Wnioskodawcę z prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług, dokonywane w związku z realizacją przedmiotowego Projektu, należy wskazać, że w świetle art. 86 ustawy o VAT najistotniejszym warunkiem, umożliwiającym realizację tego prawa, jest związek dokonywanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Prawo do odliczenia podatku na gruncie ustawy o VAT powstaje bowiem jako konsekwencja dokonania przez podatnika określonych zakupów towarów i usług, które są następnie wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Rozpatrując prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie podatnika od ciężaru VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego opodatkowanej działalności gospodarczej. Tym samym, w przypadku czynności niepodlegających opodatkowaniu, podatnik nie uzyskuje uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego. Oznacza to, że Wnioskodawca nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego.

W przedstawionych we wniosku okolicznościach sprawy Miasto jednoznacznie podało, że towary i usługi zakupione w związku z realizacją przedmiotowego Projektu będą wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca wskazał, że zajęcia prowadzone w ramach Projektu będą świadczone nieodpłatnie. Przy tym zajęcia te będą realizowane w trzech szkołach podstawowych, w ramach zadań własnych Miasta, wynikających z przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Zatem konsekwencją powyższego jest, że Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z faktur dokumentujących wydatki pokryte środkami z otrzymanego dofinansowania na realizację Projektu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zadanego pytania) Wnioskodawcy. Zauważyć bowiem należy, że to wyłącznie Wnioskodawca, w treści składanego wniosku, kształtuje jego zakres przedmiotowy. Zatem kwestie, które nie zostały objęte pytaniem zadanym we wniosku, nie mogą być rozpatrzone - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy lub zmiany stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność. Równocześnie w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych - art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej.

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Bieg powyższego terminu nie rozpoczyna się do dnia zakończenia okresu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID (art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.).

Jednocześnie, stosownie do art. 15zzs ust. 7 ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r., czynności dokonane w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID są skuteczne. Tym samym, Strona może skutecznie wnieść skargę pomimo wstrzymania biegu powyższego terminu.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl