0111-KDIB3-3.4012.130.2020.1.WR - Ustalenie prawa do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego przez podmiot świadczący usługi w zakresie planowania strategicznego.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 9 kwietnia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-3.4012.130.2020.1.WR Ustalenie prawa do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego przez podmiot świadczący usługi w zakresie planowania strategicznego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 1, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 marca 2020 r. (data wpływu - 5 marca 2020 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego przez podmiot świadczący usługi w zakresie planowania strategicznego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2020 r. wpłynął do Organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego przez podmiot świadczący usługi w zakresie planowania strategicznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 2 marca 2020 r. Wnioskodawczyni rozpoczęła prowadzenie jednoosobowej pozarolniczej działalności gospodarczej pod (...). Jest to pierwsza działalność Wnioskodawczyni. Przewidywana przez Wnioskodawczynię wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W ramach działalności gospodarczej Wnioskodawczyni będzie świadczyć przede wszystkim usługi polegające na bezpośredniej pomocy jednostkom samorządu terytorialnego - gminom i powiatom - w zakresie planowania strategicznego poprzez opracowywanie strategii rozwiązywania problemów społecznych, programów pomocy społecznej (programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, programów profilaktycznych), jak również raportów z monitoringu wdrażania strategii rozwiązywania problemów społecznych. Do zadań Wnioskodawczyni w ramach ww. usług będzie należało:

* zebranie i opracowanie danych statystycznych i jakościowych, pochodzących ze sprawozdań instytucji, ogólnodostępnych baz danych oraz badań społecznych (diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej JST);

* moderowanie spotkań oraz warsztatów, podczas których przedstawiciele zleceniodawcy, wypracują cele i kierunki, które następnie zostaną zawarte w strategii/programie/raporcie

* zredagowanie treści dokumentu, w oparciu o wymogi ustawowe, dane i informacje dostarczone przez zleceniodawcę, z uwzględnieniem wszelkich uwag i sugestii zleceniodawcy (ostateczny kształt dokumentu jest zależny od zleceniodawcy).

Usługi te według klasyfikacji PKD znalazły odzwierciedlenie w podklasie 70.22.Z "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Podklasa 70.22.Z obejmuje

* doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie: planowania strategicznego i organizacyjnego, strategii i działalności marketingowej, kontroli kosztów i innych zagadnień finansowych, zarządzania produkcją, zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa personalnego, planowania, organizacji pracy, efektywności zarządzania, opracowywania systemów prowadzenia rachunkowości i kontroli wydatków.

* doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i administracji państwowej w zakresie: planowania metod czy procedur dotyczących rachunkowości, programów związanych z kalkulowaniem kosztów, procedur dotyczących kontroli budżetu, planowania, organizacji, efektywności i kontroli itp.

Wnioskodawczyni wybrała zwolnienie z podatku od towarów i usług. Nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawczyni nie będzie świadczyła doradztwa ani porad prawnych, natomiast będzie świadczyć wymienione wyżej czynności w ramach bezpośredniej pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie planowania strategicznego. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawczyni nie zamierza wykonywać czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług. Oprócz opisanych wyżej usług, w ramach prowadzonej działalności Wnioskodawczyni będzie świadczyć także następujące usługi:

1.

opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów;

2.

koordynowanie realizacji projektów "miękkich" współfinansowanych z różnych źródeł, takich jak: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Samorządu Województwa, Budżet Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;

3.

realizacja badań opinii publicznej;

4.

prowadzenie szkoleń i warsztatów.

Powyższe usługi według klasyfikacji PKD znalazły odzwierciedlenie w podklasach:

* 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (punkty 1-2)

* 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej (punkt 3)

* 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (punkt 4).

Usługi w punktach 1-4 będą korzystać ze zwolnienia podmiotowego z opodatkowania podatkiem VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Usługi wymienione w punktach 1 i 2 stanowią bezpośrednią pomoc, a nie doradztwo, co potwierdzają wydane w tym zakresie interpretacje podatkowe, m in. IBPP1/443-38/13/BM z 22 kwietnia 2013 r. (Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach) oraz IPPP2/443-391/13-2/RR z 12 lipca 2013 r. (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie). Usługi w punktach 3 i 4 nie podlegają wykluczeniu w świetle art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, polegającej przede wszystkim na bezpośredniej pomocy w zakresie planowania strategicznego dla jednostek samorządu terytorialnego (tj. opracowywania strategii, programów i raportów z monitoringu), może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, o ile przewidywana wartość sprzedaży usług nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym kwoty określonej w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?

Stanowisko Wnioskodawcy,

Zdaniem Wnioskodawczyni, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przysługuje jej zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ przewidywana wartość sprzedaży usług nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Ponadto ze względu na rodzaj prowadzonej działalności konieczne jest odwołanie się do przepisów art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, który stanowi, że: "Zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

1.

dokonujących dostaw:

a.

towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,

b.

towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem: - energii elektrycznej (CN 2716 00 00), - wyrobów tytoniowych, - samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,

c.

budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 zwolnienia podatkowe, ust. 1 pkt 10 lit. a i b,

d.

terenów budowlanych,

e.

nowych środków transportu,

f.

następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:

* preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),

* komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),

* urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27),

* maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),

g.

hurtowych i detalicznych części do:

* pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3),

* motocykli (PKWiU 45.4);

2.

świadczących usługi:

a.

prawnicze,

b.

w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,

c.

jubilerskie,

d.

ściągania długów, w tym factoringu

3.

nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju"

W sytuacji, w której znajduje się Wnioskodawczyni, zarówno cytowany wyżej punkt 1 i 3 nie są spełnione, ponieważ Wnioskodawczyni w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie dokonuje dostaw wymienionych w punkcie 1, a ponadto posiada siedzibę działalności na terytorium Polski. Wnioskodawczyni świadczy natomiast usługi - są to:

1.

bezpośrednia pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie planowania strategicznego poprzez opracowywanie strategii rozwiązywania problemów społecznych, programów pomocy społecznej (programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, programów profilaktycznych) oraz raportów z monitoringu wdrażania strategii rozwiązywania problemów społecznych;

2.

opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów;

3.

koordynowanie realizacji projektów "miękkich" współfinansowanych z różnych źródeł, takich jak: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Samorządu Województwa, Budżet Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;

4.

realizacja badań opinii publicznej;

5.

prowadzenie szkoleń i warsztatów.

Nie są to usługi wymienione w art. 113 ust. 13 punkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w szczególności nie są to usługi w zakresie doradztwa, w stosunku do których nie jest możliwe korzystanie ze zwolnienia podmiotowego.

Szczególną wątpliwość może budzić fakt, że usługi, które zamierza świadczyć Wnioskodawczyni w zakresie opracowania strategii, programów i raportów z monitoringu strategii - wymienione wyżej w punkcie 1 - są sklasyfikowane w PKD w podklasie 70.22.Z - "pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania". Podklasa 70.22.Z obejmuje jednak nie tylko doradztwo, ale też bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie m in. planowania strategicznego i organizacyjnego. Zdaniem Wnioskodawczyni, opracowywanie strategii rozwiązywania problemów społecznych, programów pomocy społecznej oraz raportów z monitorowania strategii na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego stanowi bezpośrednią pomoc na rzecz tych podmiotów, nie zaś usługi doradztwa.

Ustawa o VAT nie zawiera własnej definicji "usług doradztwa". Nie odsyła też do definicji zawartej w innym akcie prawnym. Skoro jednak ustawa w art. 113 ust. 13 pkt 2 zastrzega, że do osób świadczących usługi doradztwa nie stosuje się zwolnienia podmiotowego, określonego w ust. 1 i 9 należy - wobec braku w ustawie definicji doradztwa - posłużyć się znaczeniem językowym. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN 2006, pod pojęciem "doradcy" należy rozumieć "tego, kto doradza". Natomiast "doradzać", w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego PWN 2006, oznacza "udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie". Doradztwo jest zatem udzieleniem fachowych zaleceń, porad, np. ekonomicznych czy finansowych.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej do zadań Wnioskodawczyni w ramach usług wymienionych w punkcie 1 będzie należało:

* zebranie i opracowanie danych statystycznych i jakościowych, pochodzących ze sprawozdań instytucji, ogólnodostępnych baz danych oraz badań społecznych (diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej JST);

* moderowanie spotkań oraz warsztatów, podczas których przedstawiciele Zleceniodawcy, wypracują cele i kierunki, które następnie zostaną zawarte w strategii/programie/raporcie,

* zredagowanie treści dokumentu, m in. w oparciu o wymogi ustawowe, dane i informacje dostarczone przez zleceniodawcę, z uwzględnieniem wszelkich uwag i sugestii zleceniodawcy. Efektem prac będzie dokument, którego ostateczny kształt jest zależny od oczekiwań i wskazań zleceniodawcy i nie mający charakteru doradczego.

Zdaniem Wnioskodawczyni, opracowania strategii, programu czy raportu z monitoringu nie można uznać za doradztwo, ponieważ dokumenty te nie prezentują stanowiska własnego Wnioskodawczyni co do sposobu postępowania przez klienta/zleceniodawcę w określonej sprawie. Znaczenie ma również fakt, iż doradztwo w formie pisemnej, w wyniku którego powstaje np. analiza, interpretacja czy ekspertyza, jednoznacznie definiuje, kim jest doradca, kim podmiot korzystający z doradztwa, a także nazywa problem - zagadnienie natury prawnej, ekonomicznej, biznesowej czy innej - w zakresie którego klient potrzebuje porad i wskazówek. Autor takiej porady występuje w niej w pozycji autorytetu, fachowca posiadającego wiedzę na wyższym poziomie niż jego klient, w związku z czym klient nie wpływa na treść i kształt dokumentu. Tymczasem w opracowaniu strategii, programów, raportów zaangażowani będą pracownicy służb społecznych, zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych gminy/powiatu, oraz inne osoby reprezentujące instytucje i organizacje współpracujące z daną jednostką samorządu terytorialnego. Osoby te, jako eksperci, będą uczestniczyli w opracowaniu na każdym etapie, natomiast o ostatecznym kształcie dokumentu decyduje zleceniodawca (co nie ma miejsca w przypadku porady pisemnej).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zgodnie z art. 113 ust. 2 ustawy, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

1.

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;

2.

odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

a.

transakcji związanych z nieruchomościami;

b.

usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41;

c.

usług ubezpieczeniowych

- jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych; 3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

W myśl art. 113 ust. 4 ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, a w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej wykonanej czynności - przed dniem wykonania tej czynności.

Jak stanowi art. 113 ust. 5 ustawy, jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Stosownie do art. 113 ust. 9 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Zgodnie z art. 113 ust. 10 ustawy, jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

W myśl art. 113 ust. 11 ustawy, podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1.

Powyższe oznacza, że podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może na podstawie powołanego przepisu, ponownie skorzystać z tego zwolnienia, jeżeli upłynął rok, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia.

Z kolei, przepis art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy stanowi, że zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników świadczących usługi w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego.

Biorąc pod uwagę powołany powyżej przepis art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy należy stwierdzić, że ze zwolnienia podmiotowego od podatku nie korzystają usługi w zakresie doradztwa.

Wnioskodawczyni 2 marca 2020 r. rozpoczęła prowadzenie jednoosobowej pozarolniczej działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą sklasyfikowaną do kodu PKD 70.22.Z "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania". Usługi prowadzone przez Wnioskodawczynię mieszczą się też w podklasach 73.20.Z - "Badanie rynku i opinii publicznej oraz 85.59.B - "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane".

Świadczone usługi będą przede wszystkim polegać na bezpośredniej pomocy jednostkom samorządu terytorialnego - gminom i powiatom - w zakresie planowania strategicznego poprzez opracowywanie strategii rozwiązywania problemów społecznych, programów pomocy społecznej (programów wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej, programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, programów profilaktycznych), jak również monitoringu wdrażania strategii przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Oprócz powyższych usług Wnioskodawczyni będzie również świadczyć takie usługi jak:

* opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów,

* koordynowanie realizacji projektów "miękkich" współfinansowanych z różnych źródeł takich jak: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Samorządu Województwa, Budżet Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

* realizacja badań opinii publicznej,

* prowadzenie szkoleń i warsztatów.

Wnioskodawczynie nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawczyni wybrała zwolnienie z podatku od towarów i usług. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawczyni nie będzie świadczyła doradztwa ani porad prawnych, a ponadto Wnioskodawczyni nie zamierza wykonywać czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawczyni jest możliwość skorzystania przez Wnioskodawczynię ze zwolnienia podmiotowego, na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług w sytuacji gdy przewidywana kwota sprzedaży usług nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Podkreślić należy, że ani ustawa o podatku od towarów i usług, ani przepisy wykonawcze do niej, nie definiują pojęcia doradztwa. W potocznym rozumieniu termin "doradztwo" obejmuje szereg usług doradczych, np.: podatkowe, prawne, finansowe.

Wobec braku w ustawie definicji doradztwa należy posiłkowo odwołać się do wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN, pod pojęciem "doradcy" należy rozumieć "tego, kto doradza". Natomiast "doradzać", w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego PWN, oznacza "udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie". Doradztwo jest zatem udzieleniem fachowych zaleceń, porad, opinii, np. ekonomicznych czy finansowych. Użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin "usługi w zakresie doradztwa" należy rozumieć w związku z tym szeroko.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że skoro - jak podano w treści wniosku - przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawczyni będzie świadczenie usług bezpośredniej pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie planowanie strategicznego w sposób opisany we wniosku, a także opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów, koordynowanie realizacji projektów "miękkich", realizacja badań opinii publicznej oraz prowadzenie szkoleń i warsztatów a jednocześnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni nie będzie wykonywała jakichkolwiek usług doradczych, ani żadnych innych czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy, to z tytułu świadczenia usług w ramach ww. działalności gospodarczej Wnioskodawczyni będzie przysługiwało prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy, jeśli przewidywana wartość sprzedaży usług nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym kwoty określonej w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów.

Zaznaczyć jednakże należy, że Wnioskodawczyni utraci ww. zwolnienie od podatku w przypadku wykonania jakichkolwiek czynności doradztwa - z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego - lub innych czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy. Ponadto, Wnioskodawczyni utraci zwolnienie określone w art. 113 ust. 9 ustawy, jeżeli wartość sprzedaży przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym kwoty określonej w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę).

Wobec powyższego stanowisko przedstawione we wniosku należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...) za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Bieg powyższego terminu nie rozpoczyna się do dnia zakończenia okresu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID (art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl