0111-KDIB3-3.4012.114.2023.1.AW - Brak podatkowych umowy o charakterze powierniczym dotyczącej kontraktów terminowych na zakup i sprzedaż gazu ziemnego

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 9 maja 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-3.4012.114.2023.1.AW Brak podatkowych umowy o charakterze powierniczym dotyczącej kontraktów terminowych na zakup i sprzedaż gazu ziemnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Państwa wniosek z 3 marca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony w związku z realizacją projektu pn. " (...)" wpłynął 8 marca 2023 r. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego:

W 2020 r. Szpital złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. " (...)", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie z Zarządem Województwa (...) została podpisana w roku 2021, a wydatki w ramach projektu zostaną poniesione do końca czerwca 2023 r.

Przychody w roku 2022 kształtowały się następująco:

Przychody ogółem (...) zł

Przychody NFZ (...) zł

Przychody poza NFZ dotyczące usług zdrowotnych (...) zł

Pozostałe (...) zł

Zakres projektu obejmuje:

- zakup licencji

- wdrożenie oprogramowania

- zakup sprzętu komputerowego i serwerowego

- koszty towarzyszące tj. opracowanie dokumentacji oraz studium wykonalności, zarządzanie projektem, działania promocyjne.

Projekt jest realizowany w ramach działalności statutowej podmiotu. Wszystkie dostawy, roboty i usługi, w tym promocja projektu, zostaną udokumentowane fakturami VAT, których nabywcą będzie Szpital Specjalistyczny w (...). Wszystkie efekty projektu zostaną udostępnione bezpłatnie. Podmiot, z tytułu realizowanych prac i powstałych efektów, nie będzie czerpać jakichkolwiek przychodów.

1) Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

2) Towary i usługi nabywane przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu pn. " (...)." są/będą wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych.

3) Efekt projektu " (...)" są/będą związane wyłącznie z wykonywanymi czynnościami zwolnionymi na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18-20 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

Pytanie

Czy Szpital Specjalistyczny w (...). będąc podatnikiem posiadającym osobowość prawną, posiada możliwość odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacja projektu pod nazwą " (...)"?

Państwa stanowisko w sprawie

Wnioskodawca, jako instytucja świadcząca usługi medyczne wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, jest instytucją zwolnioną z podatku VAT. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. obniżenie podatku należnego o podatek naliczony przysługuje wyłącznie od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18-20 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm. - w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianę ustawy o podatku od towarów i usług - Dz. U. Nr 226, poz. 1476 oraz na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnione z VAT są usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, Szpital Specjalistyczny w (...), nie ma możliwości do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją omawianego projektu.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiliście Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" lub "ustawą o VAT".

W myśl art. 86 ust. 1:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Ten ostatni przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów

i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych

i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Szpital jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i prowadzi działalność zwolnioną z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18-20 wyżej wymienionej ustawy. Szpital bierze udział w projekcie, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020 " (...)" Umowa o dofinansowanie z Zarządem Województwa (...) została podpisana w roku 2021, a wydatki w ramach projektu zostaną poniesione do końca czerwca 2023 r. Zakres projektu obejmuje zakup licencji, wdrożenie oprogramowania, zakup sprzętu komputerowego i serwerowego, koszty towarzyszące tj. opracowanie dokumentacji oraz studium wykonalności, zarządzanie projektem, działania promocyjne. Nabywane towary i usługi oraz efekty projektu są/będą wykorzystywane do działalności zwolnionej.

Wątpliwości Wnioskodawcy przy tak przedstawionym opisie stanu faktycznego dotyczą prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacja projektu pod nazwą " (...)".

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 przywołanej wyżej ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zasada ta wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które są wykorzystywane do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu.

W rozpatrywanej sprawie warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, nie będą spełnione. Z przedstawionych okoliczności wynika bowiem, że towary i usługi nabywane w ramach realizowanego projektu będą związane z wykonywaniem przez Szpital jedynie czynności zwolnionych od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18-20 i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki o której mowa w art. 86 ust. 1 ustawy warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego jaką jest związek nabytych towarów i usług z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Szpital nie ma prawa do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona

w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl