0111-KDIB3-2.4018.4.2023.1.MN - Brak obowiązku składania formularza NIP-7 w związku z zaprzestaniem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 4 kwietnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-2.4018.4.2023.1.MN Brak obowiązku składania formularza NIP-7 w związku z zaprzestaniem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zakresie dotyczącym ewidencji i identyfikacji podatników i płatników jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

3 lutego 2023 r. wpłynął Pani wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustawy o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie braku konieczności złożenia formularza aktualizującego NIP-7. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

(przedstawiony we wniosku)

Jest Pani osobą fizyczną, prowadzącą wspólnie z mężem gospodarstwo rolne, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego pod nazwą "G." na gruntach stanowiących współwłasność małżeństwa. W świetle art. 3 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Pani, jak również Pani małżonek, posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczony obowiązek podatkowy.

Łączna powierzchnia rodzinnego gospodarstwa rolnego wynosi (...) ha przeliczeniowych i w 2023 r. nie ulegnie zwiększeniu. Pani mąż nie prowadzi odrębnego gospodarstwa rolnego, ani pozarolniczej działalności gospodarczej. Nie jest również podatnikiem podatku od towarów i usług, nie wystawi w związku z tym żadnej faktury sprzedażowej, mimo zamiaru złożenia do (...) stycznia 2023 r. deklaracji PIT-6.

W ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego prowadzą Państwo produkcję roślinną oraz działy specjalne produkcji rolnej o przeważającej działalności według PKD 01.47.Z Chów i hodowla drobiu. Przychód z działów specjalnych produkcji rolnej jest ustalany według norm szacunkowych na podstawie składanej do 20 stycznia danego roku podatkowego (zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) deklaracji PIT-6 o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku podatkowym, korygowanej co roku do faktycznego rozmiaru produkcji i wykazywanej w zeznaniu rocznym PIT-36 na zasadach ogólnych.

Dotychczas wspomnianą deklarację składała wyłącznie Pani.

Od (...) stycznia 2023 r. Pani małżonek zamierza rozpocząć prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej (działalność według PKD 01.47.Z Chów i hodowla drobiu) w ramach ww. wspólnego gospodarstwa rolnego. A więc do (...) stycznia 2023 r. chcą Państwo złożyć deklaracje PIT-6 odrębnie, tj. po1/2 rozmiaru produkcji w ramach tego samego gospodarstwa rolnego.

Jest Pani czynnym podatnikiem podatku VAT i w związku z tym tylko Pani będzie wystawiała faktury, obejmujące łączne przychody ze sprzedaży w gospodarstwie rolnym, w tym z działów specjalnych produkcji rolnej prowadzonej zarówno przez Panią, jak i Pani małżonka.

Prowadzi Pani wyłącznie ewidencję dla potrzeb rozliczania podatku od towarów i usług. Pani mąż nie wystawi żadnej faktury, gdyż jak wcześniej zaznaczono, cała sprzedaż będzie rozliczana i dokumentowana przez Panią jako "reprezentanta gospodarstwa" (zgodnie z art. 15 ust. 4 w związku z art. 96 ust. 2 ustawy o VAT).

Szacuje Pani, że w 2023 r. kwota przychodów netto z całego gospodarstwa rolnego, tj. z tytułu działalności rolniczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej przekroczy limit wynoszący równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro, który zobowiązuje do prowadzenia ksiąg rachunkowych (zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Natomiast biorąc pod uwagę Pani przychody netto pochodzące z prowadzenia działalności rolniczej w części1/2 oraz działów specjalnych produkcji rolnej zgodnie z proporcjami obliczonymi według zadeklarowanych oraz skorygowanych do faktycznych rozmiarów produkcji po zakończeniu roku podatkowego, przychód netto zarówno u Pani, jak i Pani męża, nie przekroczy limitu 2 000 000 euro.

W uzupełnieniu wniosku udzieliła Pani odpowiedzi na postawione w wezwaniu pytania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz przedstawiła stan faktyczny na dzień uzupełnienia wniosku.

a) Czy prowadzi Pani pozarolniczą działalność gospodarczą?

Nie, nie prowadzę pozarolniczej działalności gospodarczej.

b) Jaką ewidencję dla celów rozliczeń podatkowych prowadzi Pani w 2023 r.?

W związku z rozpoczęciem nowego roku podatkowego podjęto decyzje, które zaważyły na zmianie stanu faktycznego. W bieżącym roku nie prowadzę już działów specjalnych produkcji rolnej.

c) Czy Pani wraz z mężem złożą odrębne deklaracje do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej?

Nie. W 2023 r. deklarację do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej złożył mąż. Ja, z dniem (...).12.2022 r., zaprzestałam prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, ale nadal prowadzę produkcję roślinną w ramach wspólnego gospodarstwa rolnego. W związku z powyższym należało według mnie zmienić przedmiot wniosku (część E) ze zdarzenia przyszłego na zaistniały stan faktyczny. Tak też uczyniłam. Tym samym pytania 1 i 2 zadane w pierwotnym wniosku są już nieaktualne.

Większość opisanych we wcześniejszym wniosku okoliczności pozostaje bez zmian, ale należało doprecyzować niektóre dane. W związku z powyższym celem aktualizacji poprzedniego wniosku, przedstawia Pani stan faktyczny na dzień uzupełnienia wniosku.

Opis stanu faktycznego

(przedstawiony w uzupełnieniu wniosku)

Jest Pani osobą fizyczną, prowadzącą wspólnie z mężem gospodarstwo rolne, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, pod nazwą "G.", na gruntach stanowiących współwłasność małżeństwa. W świetle art. 3 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Pani, jak również Pani małżonek, posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczony obowiązek podatkowy.

Łączna powierzchnia rodzinnego gospodarstwa rolnego wynosi (...) ha przeliczeniowych i w 2023 r. nie ulegnie zwiększeniu. Nie prowadzi Pani pozarolniczej działalności gospodarczej. Pani mąż nie prowadzi odrębnego gospodarstwa rolnego, ani pozarolniczej działalności gospodarczej. Nie jest również podatnikiem podatku od towarów i usług, nie wystawi w związku z tym żadnej faktury sprzedażowej, mimo rozpoczęcia od (...) stycznia 2023 r. prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej. Pani mąż zgłosił rozmiar zamierzonej produkcji na formularzu PIT-6 deklarując 100% udziału w dochodzie z tego źródła.

Posiadają Państwo ustrój wspólności majątkowej. W ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego prowadzą Państwo produkcję roślinną oraz działy specjalne produkcji rolnej.

Przeważającą działalnością gospodarstwa według PKD jest 01.47.Z Chów i hodowla drobiu. Gospodarstwo zatrudnia 10 pracowników w oparciu o umowę o pracę, wobec których płatnikiem zarówno podatku dochodowego jak i składek ZUS, jako reprezentant gospodarstwa, jest Pani. Jak już wspomniano, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej, zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest ustalany według norm szacunkowych na podstawie złożonej przez Pani męża deklaracji PIT-6 o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku podatkowym, korygowanej do faktycznego rozmiaru produkcji i będzie wykazywany w zeznaniu rocznym PIT-36.

Jest Pani czynnym podatnikiem podatku VAT i to Pani dotychczas wystawiała faktury sprzedaży, obejmujące wszystkie transakcje sprzedaży we wspólnie prowadzonym gospodarstwie rolnym, w tym z działów specjalnych produkcji rolnej.

Również na fakturach zakupowych, związanych z prowadzoną działalnością rolniczą, widniał Pani NIP. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 4 w związku z art. 96 ust. 2 ustawy o VAT, została Pani wybrana na reprezentanta gospodarstwa.

Także w 2023 r. wystawia Pani i otrzymuje faktury VAT, prowadzi ewidencję sprzedaży oraz ewidencję zakupów na potrzeby prawidłowego rozliczania podatku VAT (jak wynika z treści art. 109 ust. 3 ustawy VAT). Z dniem (...) grudnia 2022 r. zaprzestała Pani prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, ale nadal prowadzi Pani produkcję roślinną w ramach wspólnego gospodarstwa rolnego.

Pytanie

(postawione w uzupełnieniu wniosku jako pytanie nr 1)

Czy w związku z zaprzestaniem z końcem 2022 r. prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej powinna Pani złożyć formularz aktualizacyjny NIP-7?

Państwa stanowisko w sprawie

Według Pani nie należy składać formularza aktualizacyjnego NIP-7, gdyż mimo zaprzestania prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej nadal prowadzi Pani wspólnie z mężem gospodarstwo rolne. Jako reprezentant gospodarstwa dokonuje Pani wszelkich wymaganych prawem rozliczeń związanych z zatrudnionymi w oparciu o umowę o pracę pracownikami.

Nadal jest Pani zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, płatnikiem podatku dochodowego pracowników, płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne pracowników. W związku z powyższym nie widzi Pani potrzeby ani podstaw do złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego na formularzu NIP-7. Poinformowała Pani na piśmie Naczelnika Urzędu Skarbowego o zaprzestaniu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej z końcem 2022 r.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku w zakresie dotyczącym ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zasady powstawania powszechnego obowiązku ewidencyjnego dla celów podatkowych, w którego zakres wchodzi w szczególności obowiązek dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego składanego w celu uzyskania numeru identyfikacji podatkowej (NIP), reguluje ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2500 z późn. zm.), zwana dalej ustawą o NIP.

Zgodnie z art. 1 ustawy o NIP:

ustawa określa:

1)

zasady ewidencji:

a)

podatników,

b)

płatników podatków,

c)

płatników składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne, zwanych dalej "płatnikami składek ubezpieczeniowych";

2)

zasady i tryb nadawania numeru identyfikacji podatkowej, zwanego dalej "NIP";

3)

zasady posługiwania się identyfikatorem podatkowym.

W myśl art. 2 ust. 1 cyt. ustawy:

osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu.

Zgodnie z 2 ust. 2 i ust. 3 cyt. ustawy:

obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienione w ust. 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, oraz płatnicy podatków, a także podmioty będące, na podstawie odrębnych ustaw, płatnikami składek ubezpieczeniowych.

W świetle powołanego przepisu obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają zasadniczo osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, uzyskujące, w rozumieniu odrębnych przepisów, co najmniej jeden z trzech statusów, tj. status:

- podatnika,

- płatnika podatku

- w obu powyższych przypadkach w rozumieniu przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz w rozumieniu przepisów materialnego prawa podatkowego,

- płatnika składek ubezpieczeniowych

- w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1009 z późn. zm.), w szczególności art. 4 tej ustawy.

Zatem każdy podmiot, który należy do jednej z ww. kategorii, jest obowiązany do złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego. Podkreślenia wymaga, iż w odniesieniu do statusu podatnika, powszechnemu obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają, co do zasady, zarówno podmioty podlegające opodatkowaniu, co najmniej jednym z obowiązujących podatków, i nie zwolnione z opodatkowania w żadnym zakresie, jak i podmioty korzystające, w tym również w całości, ze zwolnień podmiotowych lub przedmiotowych.

W myśl art. 7 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.):

podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawa lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

Zgodnie z art. 8 ustawy:

Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Stosownie do treści art. 5 ust. 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników:

podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2a, są obowiązani do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o NIP:

Zgłoszenie identyfikacyjne osób fizycznych zawiera nazwisko, imię (imiona), imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, nazwisko rodowe, obywatelstwo lub obywatelstwa, adres miejsca zamieszkania, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz numer PESEL, jeżeli został nadany.

Stosownie do art. 5 ust. 4 ustawy o NIP:

Zgłoszenie identyfikacyjne podatników będących osobami fizycznymi wykonujących działalność gospodarczą zawiera dane, o których mowa w ust. 2, nazwę (firmę), adres stałego miejsca wykonywania działalności, o ile takie miejsce posiada, adresy dodatkowych miejsc wykonywania działalności, o ile takie miejsca posiada, numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany, organ ewidencyjny, wykaz rachunków bankowych lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, z wyjątkiem rachunku VAT w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dane prowadzącego dokumentację rachunkową, w tym jego NIP, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy o NIP:

minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i formularzy zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających, o których mowa w ust. 2b pkt 2, w art. 42 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459 i 830) i w art. 43 ust. 5b pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, 1079, 1115, 1265 i 1933), z wyjątkiem zgłoszeń osób fizycznych będących przedsiębiorcami, biorąc pod uwagę kompletność przekazywanych danych niezbędnych do ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz konieczność przekazywania danych uzupełniających do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej oraz Centralnego Rejestru Płatników Składek.

W myśl art. 5 ust. 6 ustawy o NIP:

Przepisy ust. 1, 2, 2b, 2c, 3-4a stosuje się odpowiednio do płatników podatków oraz płatników składek ubezpieczeniowych.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o NIP:

Podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 1, 1a i 10, oraz zarządca sukcesyjny mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych. W okresie od dnia śmierci przedsiębiorcy do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, a także w okresie od dnia, w którym zarządca sukcesyjny przestał pełnić tę funkcję, do dnia powołania kolejnego zarządcy sukcesyjnego albo wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego obowiązek aktualizowania danych za przedsiębiorstwo w spadku wykonują osoby, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170), dokonujące czynności, o których mowa w art. 13 tej ustawy. Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego dokonują zgłoszenia aktualizacyjnego wyłącznie w zakresie danych uzupełniających wskazanych w art. 5 ust. 2b pkt 2.

Zgodnie z art. 9 ust. 6 ustawy o NIP, do aktualizacji danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym stosuje się:

1)

odpowiednio przepisy art. 5 ust. 4a;

2)

wzory formularzy zgłoszeń aktualizacyjnych określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 5 ust. 5 albo formularz wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zgodnie z § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających (Dz. U. z 2021 r. poz. 1404):

określa się wzory formularzy zgłoszenia identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-7), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Zgłoszenie identyfikacyjne / aktualizacyjne NIP-7 w części C przewiduje m.in. podanie informacji o zakończeniu działalności (poz. 71 formularza), a w części C.3 podanie adresów stałego miejsca wykonywania działalności oraz adresy pozostałych miejsc wykonywania działalności.

W konsekwencji, w myśl wyżej przytoczonych regulacji w razie zmiany danych objętych obowiązkiem zgłoszenia identyfikacyjnego oraz zgłoszenia rejestracyjnego, podatnik zobowiązany jest dokonać aktualizacji danych na stosownym formularzu NIP.

Z opisu sprawy jednoznacznie wynika, że jest Pani osobą fizyczną prowadzącą wspólnie z mężem gospodarstwo rolne. Pani mąż nie prowadzi odrębnego gospodarstwa rolnego, ani pozarolniczej działalności gospodarczej. Nie jest również podatnikiem podatku od towarów i usług, mimo rozpoczęcia od (...) stycznia 2023 r. prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej.

Pani mąż zgłosił rozmiar zamierzonej produkcji na formularzu PIT-6. W ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego małżeństwo prowadzi produkcję roślinną oraz działy specjalne produkcji rolnej. Przeważającą działalnością gospodarstwa według PKD jest 01.47.Z Chów i hodowla drobiu. Gospodarstwo zatrudnia 10 pracowników w oparciu o umowę o pracę, wobec których płatnikiem zarówno podatku dochodowego jak i składek ZUS, jako reprezentant gospodarstwa, jest Pani.

Jest Pani czynnym podatnikiem podatku VAT i wystawia faktury sprzedaży obejmujące wszystkie transakcje sprzedaży we wspólnie prowadzonym gospodarstwie rolnym, w tym z działów specjalnych produkcji rolnej.

Również na fakturach zakupowych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą widniał Pani NIP. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 4 w związku z art. 96 ust. 2 ustawy o VAT na reprezentanta gospodarstwa została wybrana Pani.

Także w 2023 r. wystawia i otrzymuje Pani faktury VAT, prowadzi ewidencję sprzedaży oraz ewidencję zakupów na potrzeby prawidłowego rozliczania podatku VAT (jak wynika z treści art. 109 ust. 3 ustawy VAT).

Z dniem (...) grudnia 2022 r. zaprzestała Pani prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, ale nadal prowadzi produkcję roślinną w ramach wspólnego gospodarstwa rolnego.

Pani wątpliwości dotyczą kwestii czy w związku z zaprzestaniem z końcem 2022 r. prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej powinna Pani złożyć formularz aktualizacyjny NIP-7.

Przytoczony wyżej przepis art. 5 ust. 4 ustawy o NIP jednoznacznie określa jakie dane muszą zostać wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym dokonywanym przez podatników będących osobami fizycznymi wykonujących działalność gospodarczą i jednocześnie dane te w myśl przepisu art. 9 ust. 1 podlegają aktualizacji.

Przywołane wyżej przepisy nie wprowadzają obowiązku aktualizacji danych w zakresie informowania o zaprzestaniu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, w sytuacji gdy dany podmiot pozostaje podatnikiem lub płatnikiem podatków oraz płatnikiem składek ubezpieczeniowych (nadal jest Pani czynnym podatnikiem podatku VAT oraz płatnikiem zarówno podatku dochodowego jak i składek ZUS, jako reprezentant gospodarstwa) i nadal prowadzi Pani produkcję roślinną w ramach wspólnego gospodarstwa rolnego, a z opisu sprawy nie wynika aby Pani dane w zgłoszeniu NIP-7 uległy zmianie.

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie w związku z zaprzestaniem przez Panią prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej z końcem 2022 r. nie zajdzie konieczność złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego na formularzu NIP-7. Nie zachodzą bowiem, wymienione w przepisach przesłanki, nakładające na Panią obowiązek aktualizacji tego formularza.

W konsekwencji Pani stanowisko jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem Pani wniosku (zapytania). Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Natomiast w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz w części dotyczącej podatku od towarów i usług zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego).

Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Panią w złożonym wniosku. Zaznaczyć należy, że wydając przedmiotową interpretację Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie stanu faktycznego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, jak również w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosują się Państwo do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl