0111-KDIB3-2.4018.2.2023.1.DK - Posługiwanie się numerem PESEL przez osobę fizyczną opłacającą składkę ubezpieczeniową

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 28 marca 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-2.4018.2.2023.1.DK Posługiwanie się numerem PESEL przez osobę fizyczną opłacającą składkę ubezpieczeniową

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w zakresie dotyczącym ewidencji i identyfikacji podatników i płatników jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

27 stycznia 2023 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustawy o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie posługiwania się numerem PESEL przez osobę fizyczną opłacającą składkę ubezpieczeniową.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Nie jest Pan zatrudniony na podstawie umowy o pracę, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest też zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

Nie jest Pan płatnikiem podatków.

Podpisał Pan z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego i w związku z tym opłaca Pan w ZUS składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Pytanie

Wnosi Pan o potwierdzenie, że w opisanym stanie faktycznym powinien posługiwać się identyfikatorem podatkowym PESEL na podstawie ustawy o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Pana stanowisko w sprawie

Jak wynika z art. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2022 r. poz. 2500 z późn. zm.) ustawa określa:

1.

zasady ewidencji:

a.

podatników,

b.

płatników podatków,

c.

płatników składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne, zwanych dalej "płatnikami składek ubezpieczeniowych";

2.

zasady i tryb nadawania numeru identyfikacji podatkowej, zwanego dalej "NIP";

3.

zasady posługiwania się identyfikatorem podatkowym.

Jak wynika z art. 2 ust. 1 ww. ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu.

Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienione w ust. 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, oraz płatnicy podatków (art. 2 ust. 2 ww. ustawy).

Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają także podmioty będące, na podstawie odrębnych ustaw, płatnikami składek ubezpieczeniowych (art. 2 ust. 3 ww. ustawy).

Obowiązkowi ewidencyjnemu nie podlegają podatnicy, którzy posiadają numer identyfikacyjny nadany na podstawie art. 132 ust. 5, art. 134a ust. 4 oraz art. 138e ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.).

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników identyfikatorem podatkowym jest:

1. numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;

2. NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2.

Uważa Pan, że powinien się posługiwać numerem PESEL gdyż zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy jest podatnikiem będącym osobą fizyczną objętą rejestrem PESEL nieprowadzącą działalności gospodarczej, niebędącą zarejestrowanym podatnikami podatku od towarów i usług.

Dobrowolnie ubezpiecza Pan się jedynie z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

W ustawie jest mowa o "płatnikach składek ubezpieczeniowych" zdefiniowanych jako "płatnicy składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne".

W definicji tej ustawodawca użył spójnika "oraz", którego reguła wykładni prawnej nakazuje przyjąć, że muszą być spełnione oba warunki, co nie ma miejsca w przedstawionym stanie faktycznym, ponieważ podpisał Pan z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego i w związku z tym opłaca w ZUS jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zasady powstawania powszechnego obowiązku ewidencyjnego dla celów podatkowych, w którego zakres wchodzi w szczególności obowiązek dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego składanego w celu uzyskania numeru identyfikacji podatkowej (NIP), reguluje ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2500 z późn. zm.), zwana dalej ustawą o NIP.

Zgodnie z art. 1 ustawy o NIP:

ustawa określa:

1)

zasady ewidencji:

a)

podatników,

b)

płatników podatków,

c)

płatników składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne, zwanych dalej "płatnikami składek ubezpieczeniowych";

2)

zasady i tryb nadawania numeru identyfikacji podatkowej, zwanego dalej "NIP";

3)

zasady posługiwania się identyfikatorem podatkowym.

W myśl art. 2 ust. 1 cyt. ustawy:

osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu.

Zgodnie z 2 ust. 2 i ust. 3 cyt. ustawy:

obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienione w ust. 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, oraz płatnicy podatków, a także podmioty będące, na podstawie odrębnych ustaw, płatnikami składek ubezpieczeniowych.

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy:

Identyfikatorem podatkowym jest:

1) numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług lub nieprowadzących działalności gospodarczej;

2) NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2.

W świetle powołanego przepisu obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają zasadniczo osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, uzyskujące, w rozumieniu odrębnych przepisów, co najmniej jeden z trzech statusów, tj. status:

- podatnika,

- płatnika podatku

- w obu powyższych przypadkach w rozumieniu przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz w rozumieniu przepisów materialnego prawa podatkowego,

* płatnika składek ubezpieczeniowych

- w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1009 z późn. zm.), w szczególności art. 4 tej ustawy.

Zatem każdy podmiot, który należy do jednej z ww. kategorii, jest obowiązany do złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego. Podkreślenia wymaga, iż w odniesieniu do statusu podatnika, powszechnemu obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają, co do zasady, zarówno podmioty podlegające opodatkowaniu, co najmniej jednym z obowiązujących podatków, i nie zwolnione z opodatkowania w żadnym zakresie, jak i podmioty korzystające, w tym również w całości, ze zwolnień podmiotowych lub przedmiotowych.

W myśl art. 7 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa:

podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawa lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

W świetle art. 8 ustawy - Ordynacja podatkowa

Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z opisu sprawy wynika, że nie prowadzi Pan działalności gospodarczej, nie jest Pan zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i jak Pan wskazał nie jest Pan płatnikiem podatków.

Podpisał Pan z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego i w związku z tym wpłaca Pan do ZUS składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Wątpliwości Pana dotyczą identyfikatora podatkowego jakim powinien się Pan posługiwać opłacając składkę ubezpieczeniową.

Odnosząc się do Pana wątpliwości należy stwierdzić, że w świetle przytoczonych przepisów i na podstawie wskazanych przez Pana informacji, nie jest Pan osobą podlegającą obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 ustawy o NIP.

Na podstawie ww. ustawy o NIP, identyfikatorem podatkowym NIP posługują się fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami oraz inne podmioty, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, oraz płatnicy podatków, a także podmioty będące, na podstawie odrębnych ustaw, płatnikami składek ubezpieczeniowych.

Z podanych przez Pana w opisie sprawy informacji jednoznacznie wynika, że nie należy Pan do żadnej z wymienionych kategorii osób fizycznych dla których identyfikatorem podatkowym jest NIP, zatem identyfikatorem, którym jest Pan obowiązany się posługiwać jest numer PESEL.

W konsekwencji Pana stanowisko w myśl którego, powinien Pan posługiwać się numerem PESEL należy uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego, który obowiązuje w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego).

Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Pana w złożonym wniosku.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosują się Państwo do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl