0111-KDIB3-2.4012.95.2021.1.MN - Obowiązek stosowania kasy rejestrującej online.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 30 kwietnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-2.4012.95.2021.1.MN Obowiązek stosowania kasy rejestrującej online.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2021 r. (data wpływu 11 lutego 2021 r.) uzupełnionym pismem z 25 kwietnia 2021 r. (data wpływu 25 kwietnia 2021 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku stosowania kasy rejestrującej oraz braku obowiązku nabycia kasy rejestrującej online i jej użytkowania od 1 lipca 2021 r. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lutego 2021 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku stosowania kasy rejestrującej oraz braku obowiązku nabycia kasy rejestrującej online i jej użytkowania od 1 lipca 2021 r. Wniosek został uzupełniony pismem z 25 kwietnia 2021 r. (data wpływu 25 kwietnia 2021 r.).

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 25 kwietnia 2021 r., przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca posiada kasę fiskalną z uwagi na ogólny obowiązek, którego wyłączenie dla biur rachunkowych (a spółka T.sp. z o.o. prowadzi działalność biura rachunkowego) został wyłączony w drodze interpretacji po terminie zakreślającym obowiązek zakupu kasy. Praktycznie kasa nie jest użytkowana, gdyż Wnioskodawca nie świadczy usług dla osób fizycznych i rolników indywidualnych (sprzedaż dla tej grupy odbiorców wynosi od kilku lat "0").

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że Wnioskodawca nie dokonuje i nie zamierza dokonywać sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Działalność Wnioskodawcy polega na świadczeniu usług wyłącznie na rzecz innych podmiotów gospodarczych - prowadzących działalność gospodarczą (firmy).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z obowiązkiem stosowania kas fiskalnych online począwszy od 1 lipca 2021 r. Wnioskodawca jest zobligowany do jej nabycia, czy też może zaniechać stosowania kasy fiskalnej?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca uważa, że nie ma obowiązku stosowania kasy fiskalnej i tym samym nabycia kasy fiskalnej online i jej użytkowania, gdyż nie osiąga obrotów nakazujących jej stosowanie i nie wykonuje czynności na rzecz osób fizycznych i rolników indywidualnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą". Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Jeżeli nabywcą danej usługi lub towaru jest podmiot inny niż wymieniony w art. 111 ust. 1, to taka sprzedaż w ogóle nie jest objęta obowiązkiem ewidencjonowania jej przy użyciu kasy rejestrującej. Tym samym obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej nie wystąpi w przypadku sprzedaży na rzecz innych podmiotów, tj. firm, przedsiębiorstw, organizacji.

Z dniem 1 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz. U. poz. 675). Ustawa ta wprowadziła do ustawy o podatku od towarów i usług zmiany w zakresie kas rejestrujących. Ustawa ta zakłada m.in. możliwość, a dla podatników prowadzących działalność gospodarczą w określonych w ustawie wrażliwych branżach - obowiązek stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących (kas on-line) w celu prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Znowelizowana ustawa o podatku od towarów i usług wskazuje terminy i grupy podatników, których obejmie obowiązek posiadania kasy on-line. Natomiast podatnicy, prowadzący działalność w innych obszarach niż określone w ustawie, nie zostali objęci obowiązkiem posiadania kas fiskalnych on-line. W ich przypadku ewidencja sprzedaży może być prowadzona z wykorzystaniem dotychczas stosowanych "tradycyjnych" kas fiskalnych. Zgodnie bowiem z art. 145a ust. 1, z zastrzeżeniem art. 145b, podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, które nie umożliwiają połączenia i przesyłania danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określonych w art. 111a ust. 3.

Od 1 stycznia 2020 r. kasę on-line zostali zobowiązani wdrożyć podatnicy świadczący usługi wymienione w art. 145b ust. 1 pkt 1 ustawy.

Stosownie do art. 145b ust. 1 pkt 3 ustawy, podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. - do świadczenia usług:

a.

fryzjerskich,

b.

kosmetycznych i kosmetologicznych,

c.

budowlanych,

d.

w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

e.

prawniczych,

f.

związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

Przepis ust. 1 stosuje się tylko do kas rejestrujących, przy zastosowaniu których jest prowadzona ewidencja sprzedaży w zakresie sprzedaży towarów lub świadczenia usług wymienionych w ust. 1 (art. 145b ust. 2 ustawy).

W tym miejscu należy wskazać, że w dniu 19 czerwca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1059).

Na podstawie § 1 ust. 1 ww. rozporządzenia, przedłuża się terminy, w których podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, o których mowa w art. 145b ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług m.in:

1.

do dnia 30 czerwca 2021 r. - do świadczenia usług:

a.

fryzjerskich,

b.

kosmetycznych i kosmetologicznych,

c.

budowlanych,

d.

w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy

e.

fryzjerskich,

f.

kosmetycznych i kosmetologicznych,

g.

budowlanych,

h.

w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

i.

prawniczych,

j.

związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii należy stwierdzić, że dniem rozpoczęcia prowadzenia ewidencji (granicznym dniem) przy użyciu kas on-line dla usług o których mowa w pkt 2 będzie dzień 1 lipca 2021 r.

Tym samym, mając na uwadze zapisy art. 145b ust. 1 oraz art. 145b ust. 3 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia są obligatoryjnie zobowiązani do rozpoczęcia ewidencji za pomocą kas on-line od 1 lipca 2021 r.

Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca posiada kasę fiskalną. Kasa nie jest użytkowana, gdyż Wnioskodawca nie świadczy usług dla osób fizycznych i rolników indywidualnych (sprzedaż dla tej grupy odbiorców wynosi od kilku lat "0"). Wnioskodawca nie dokonuje i nie zamierza dokonywać sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Działalność Wnioskodawcy polega na świadczeniu usług wyłącznie na rzecz innych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą (firmy).

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy w związku z obowiązkiem stosowania kas fiskalnych online począwszy od 1 lipca 2021 r., Wnioskodawca jest zobligowany do jej nabycia, czy też może zaniechać stosowania kasy fiskalnej.

Odnosząc się do obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas on-line od 1 stycznia 2020 r., należy zauważyć, że dotyczy on tylko ściśle określonych grup podatników.

Jak wskazano na wstępie, obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących uzależniony jest od wystąpienia sprzedaży, która podlegać będzie takiemu obowiązkowi.

Z treści wniosku wynika jednak, że Wnioskodawca nie dokonuje i nie zamierza dokonywać sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Działalność Wnioskodawcy polega na świadczeniu usług wyłącznie na rzecz innych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą (firmy).

Zatem jeżeli Wnioskodawca jak wskazał opisie sprawy, świadczy usługi wyłącznie na rzecz podmiotów gospodarczych i w ramach prowadzonej działalności nie dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych, to znaczy, że w odniesieniu do tej sprzedaży nie występuje obowiązek ewidencjonowania jej przy użyciu kasy rejestrującej.

W konsekwencji, skoro Wnioskodawca dokonuje sprzedaży swoich usług wyłącznie na rzecz podmiotów gospodarczych (firm), to nie ma w ogóle obowiązku ewidencjonowania takiej sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, a tym samym nie będzie miał również obowiązku stosowania kasy online.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, jest prawidłowe.

Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy i własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa - rozpatrzone.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, jak również w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP. Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl