0111-KDIB3-2.4012.882.2021.2.AZ, Zwolnienie z VAT usług kulturalnych - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - OpenLEX

0111-KDIB3-2.4012.882.2021.2.AZ - Zwolnienie z VAT usług kulturalnych

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 25 lutego 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-2.4012.882.2021.2.AZ Zwolnienie z VAT usług kulturalnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT ustawy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a

- nauczania dzieci gry na instrumentach ludowych oraz występów artystyczne dzieci - jest prawidłowe,

- sprzedaży płyt i albumów (wyłącznie płyty i albumy dźwiękowe), które są nagrywane z udziałem dzieci uczących się w Fundacji, organizacji corocznego balu, a także loterii i kiermaszów mających miejsce podczas balu - jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

12 listopada 2021 r. wpłynął Państwa wniosek z 5 listopada 2021 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 świadczonych przez Fundację usług. Uzupełnili Pastwo wniosek pismem z 27 stycznia 2022 r. (data wpływu 10 lutego 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca jest fundacją działającą po nazwą "...." z siedzibą w M.

Celem Fundacji jest:

a)

aktywne promowanie i upowszechnianie dostępu do kultury wśród grupy podmiotów wyodrębnionych ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa w tym w szczególności do muzyki i sztuki, nauki oraz sportu;

b)

kreowanie i popularyzowanie postaw i zachowań społecznych w oparciu o wartości niesione przez kulturę wśród grupy podmiotów wyodrębnionych ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa, w tym w szczególności przez muzykę i sztukę, naukę oraz sport;

c)

świadczenie pomocy społecznej w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb zdrowotnych, bytowych, socjalnych i kulturalnych podmiotów wyodrębnionych ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;

d)

działanie na rzecz przeciwdziałania i likwidacji wszelkich form dyskryminacji m.in.: ze względu na płeć, status społeczny, pochodzenie, niepełnosprawność, wiek i inne, we wszystkich dziedzinach życia w sferze prywatnej i publicznej;

e)

promowanie kultury zaangażowanej społecznie, działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez promowanie uczestnictwa obywateli w życiu społeczności lokalnej i kreowanie postaw prospołecznych;

f)

inicjowania trwałej i partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją oraz innymi podmiotami w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Przedmiotem niniejszego wniosku jest odpłatna działalność statutowa Fundacji w zakresie świadczenia usług i wykonywania dostaw towarów takich jak:

1)

nauczanie dzieci gry na instrumentach ludowych;

2)

występy artystyczne dzieci;

3)

sprzedaż płyt i albumów (wyłącznie płyty i albumy dźwiękowe), które są nagrywane z udziałem dzieci uczących się w Fundacji,

4)

organizacja corocznego balu, a także loterii i kiermaszów mających miejsce podczas balu.

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego. Fundacja wykonuje działalność pożytku publicznego w myśl art. 3 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. działalność społecznie użyteczną, prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.

Fundacja wykonuje m.in. następujące zadania ze sfery zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; nauka, edukacja, oświata i wychowanie; działalność na rzecz dzieci i młodzieży; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Wnioskodawca dodaje, że wskazana wyżej w pkt 3 sprzedaż płyt i albumów (wyłącznie płyty i albumy dźwiękowe) jest ściśle związana z usługami podstawowymi jakie świadczy Fundacja (tj.m.in. z nauką gry dzieci na instrumentach ludowych oraz z występami artystycznymi dzieci). Ponadto głównym celem sprzedaży płyt i albumów nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez Fundację przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających ze zwolnienia z VAT, a sama sprzedaż jest niezbędna do wykonania usługi podstawowej.

Fundacja podkreśla, że wszelkie zyski osiągnięte przez Fundację z opisanej w stanie faktycznym działalności są przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Ponadto usługi i sprzedaż wskazane wyżej nie należą do żadnego z poniższych punktów:

1)

usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach;

2)

wstępu:

a)

na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego,

b)

do wesołych miasteczek, parków rozrywki, cyrków, dyskotek, sal balowych,

c)

do parków rekreacyjnych, na plaże i do innych miejsc o charakterze kulturalnym;

3)

wstępu oraz wypożyczania wydawnictw w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą;

4)

usług związanych z produkcją filmów i nagrań na wszelkich nośnikach;

5)

działalności agencji informacyjnych;

6)

usług wydawniczych;

7)

usług radia i telewizji,

8)

usług ochrony praw.

W związku z powyższym, Wnioskodawca chce uzyskać odpowiedź na pytanie wymienione poniżej.

W uzupełnieniu do wniosku podaliście Państwo następujące informacje.

Na prośbę o doprecyzowanie na czym polega realizacja usługi "występy artystyczne dzieci", wskazaliście Państwo, że usługa polega na organizacji koncertu w wykonaniu podopiecznych Fundacji w wyznaczonym miejscu (koncerty na terenie powiatu i wyjazdowego na terenie całego kraju). Ze strony Fundacji koszty organizacji koncertu to: koszty dojazdu, ubezpieczenie, koszty opieki instruktorów fundacji, wyżywienie dla dzieci, koszty organizacji. Po stronie organizatora są koszty nagłośnienia, wynajęcie sali.

Fundacja otrzymuje zaproszenie do zagrania koncertu np. przez inną fundację, instytucję kultury, samorząd, firmę lub inne. I to Fundacja w całości pokrywa koszty organizacji koncertu, a odpłatność za usługę ponosi podmiot, który zaprasza podopiecznych Fundacji

Fundacja organizuje występy artystyczne na zlecenie innego podmiotu i z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie - które w 90% przypadków pokrywa tylko koszty organizacji koncertu.

W przypadku organizacji występu przez Fundację (tj. jeżeli występy dzieci nie są organizowane na rzecz innego podmiotu), Fundacja nie pobiera opłat od osób pragnących obejrzeć występ.

Odbiorcą usług w większości przypadków są mieszkańcy gmin z X. (miejscowości gdzie Fundacja organizuje koncerty), seniorzy (kiedy grane są koncerty dla podopiecznych Domów Pomocy Społecznej), dzieci i młodzież (kiedy grane są koncerty podczas pikników szkolnych i rodzinnych), a przede wszystkim rodziny podopiecznych Fundacji.

Występ ma formę koncertu gdzie zazwyczaj prezentują się różne grupy uczące się w prowadzonych przez Fundację ogniskach muzycznych. Grupa skrzpiec, heligonki, basu, śpiewu. Repertuar koncertowy opracowany przez Fundację oparty jest na tradycyjnych melodiach.

Bal organizowany jest co roku jako bal karnawałowy Fundacji. Działanie to zainicjowane przez rodziców podopiecznych Fundacji ma na celu integrację rodziców, a poprzez licytację zbiórkę pieniędzy na remont i zakup nowych instrumentów dla podopiecznych Fundacji. Fundacja udostępnia instrumenty na czas nauki (skrzypce, heligonki, basy).

Bal organizowany jest z inicjatywy i przez rodziców podopiecznych i absolwentów Fundacji jako bal karnawałowy, na którym uczestnicy bawią się przy muzyce góralskiej.

Bal nie jest organizowany na zlecenie innego podmiotu.

Uczestnikami balu są rodzice podopiecznych Fundacji, współpracownicy (instruktorzy Fundacji), osoby zaprzyjaźnione z Fundacją, mieszkańcy X, którym bliskie są działania Fundacji i podtrzymywanie góralskich tradycji w regionie.

Na pytanie, czy uczestnictwo w balu jest odpłatne, odpowiedzieli Państwo, że tak, jest to bilet na bal na pokrycie kosztów (wyżywienia, wynajmu sali i zespołu muzyki tradycyjnej).

W trakcie balu organizujecie Państwo część oficjalną gdzie prezentujecie działania Fundacji w formie multimedialnej, prezentujecie krótki koncert w wykonaniu podopiecznych Fundacji.

W części nieformalnej pomiędzy muzyką elektroniczną, którą wykonuje DJ obywają się 2 sesje muzyki na żywo w wykonaniu instruktorów Fundacji. W trakcie balu od godziny 18.00 do 1.00 w nocy zaplanowane jest menu na cały wieczór (2 ciepłe kolacje, zimna płyta. Napoje we własnym zakresie pokrywają uczestnicy balu). Bilet na bal zapewnia uczestnikom wyżywienie na cały wieczór, atrakcje (cześć oficjalna balu z koncertem podopiecznych i prezentacją multimedialną). Oprawa muzyczna w wykonaniu instruktorów Fundacji i DJ.

Celem balu jest integracja środowiska skupionego wokół Fundacji (przed wszystkim rodziców naszych podopiecznych) upowszechnienie ludowej muzyki góralskiej, kultywowanie tradycji. Celem licytacji jest zebranie środków potrzebnych na remont i zakup nowych instrumentów dla podopiecznych Fundacji.

Pytanie

Czy odpłatne świadczenie przez Fundację usług opisanych w stanie faktycznym wniosku oraz odpłatna dostawa towarów (tj. nauka gry dzieci na instrumentach ludowych; występy artystyczne dzieci; sprzedaż płyt i albumów, które są nagrywane z udziałem dzieci uczących się w Fundacji; organizacja corocznego balu, a także loterii i kiermaszów mających miejsce podczas balu), podlega zwolnieniu z podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 VAT?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, odpłatne świadczenie przez Fundację usług opisanych w stanie faktycznym wniosku oraz odpłatna dostawa towarów (tj. nauka gry dzieci na instrumentach ludowych; występy artystyczne dzieci; sprzedaż płyt i albumów, które są nagrywane z udziałem dzieci uczących się w Fundacji; organizacja corocznego balu, a także loterii i kiermaszów mających miejsce podczas balu), podlega zwolnieniu z podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 VAT.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 VAT, zwalnia się z VAT usługi kulturalne świadczone przez: a) podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną.

W myśl art. 43 ust. 17 VAT, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

1)

nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 33 lit. a lub

2)

ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Zgodnie z art. 43 ust. 17a VAT, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe

W myśl art. 43 ust. 18 VAT, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 33 lit. a, stosuje się, pod warunkiem że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

1) Zgodnie z art. 43 ust. 19 VAT, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 33, nie ma zastosowania do:

2)

usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach;

3)

wstępu:

a)

na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego,

b)

do wesołych miasteczek, parków rozrywki, cyrków, dyskotek, sal balowych,

c)

do parków rekreacyjnych, na plaże i do innych miejsc o charakterze kulturalnym;

4)

wstępu oraz wypożyczania wydawnictw w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą;

5)

usług związanych z produkcją filmów i nagrań na wszelkich nośnikach;

6)

działalności agencji informacyjnych;

7)

usług wydawniczych;

8)

usług radia i telewizji, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 34;

9)

usług ochrony praw.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że odpłatne świadczenie przez Fundację usług opisanych w stanie faktycznym wniosku oraz odpłatna dostawa towarów (tj. nauka gry dzieci na instrumentach ludowych; występy artystyczne dzieci; sprzedaż płyt i albumów, które są nagrywane z udziałem dzieci uczących się w Fundacji; organizacja corocznego balu, a także loterii i kiermaszów mających miejsce podczas balu), spełniają wszystkie wskazane w przepisach ustawy o VAT przesłanki, które pozwalają na uznanie ich za zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 VAT, tj.:

a) Fundacja świadczy usługi kulturalne jako podmiot uznany na podstawie odrębnych przepisów za instytucję o charakterze kulturalnym, a także świadczy dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną.

b) Dostawa towarów (płyt i albumów) jest niezbędna do wykonania usługi podstawowej, a także jej głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez Fundację, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających ze zwolnienia z VAT.

c) Fundacja przeznacza osiągnięty zysk w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

d) Usługi i dostawy opisane w niniejszym staniem faktycznym nie są usługami i dostawami z art. 43 ust. 19 VAT.

Na potwierdzenie swego stanowiska Fundacja przedstawia fragmenty następujących interpretacji organów podatkowych:

a) Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2015 r., PT1.8101.6.2015.KCQ.PT1.130

"Mając na uwadze charakter działalności pożytku publicznego (obejmujący m.in. zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego) oraz dookreślenie zakresu podmiotowego dla tego typu działalności należy uznać, że działalność określona w ww. ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzona przez takie podmioty wpisuje się w przesłanki art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT, uprawniające do zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Reasumując, pod pojęciem innych podmiotów uznanych na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT uznaje się również podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego tj. działalność w sferze zadań publicznych mieszczących się w pojęciu usług kulturalnych pod warunkiem, że podmioty te nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług".

KDIP4.4012.522.2019.2.AS

"Jak wynika z powołanych powyżej przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Wnioskodawca zajmuje się organizacją warsztatów artystycznych i promocją kultury i sztuki, współpracuje z lokalnymi artystami zapewniając im pracę przy prowadzeniu zajęć i warsztatów artystycznych z dziedziny wokalistyki, pisania kreatywnego, sztuk teatralnych i innych, również niszowych dzieł sztuki. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę polegające na organizacji warsztatów artystycznych, wynikają z celów statutowych Wnioskodawcy, a cały zysk przeznaczany jest na realizację celów statutowych i rozwój działań Fundacji.

Ponadto jak wskazał Wnioskodawca świadczone usługi nie należą do kategorii czynności wymienionych w art. 43 ust. 19 pkt 1-8 ustawy.

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności faktyczne sprawy oraz treść powołanych w tym zakresie przepisów prawa, należy stwierdzić, że Wnioskodawca uprawniony jest do korzystania ze zwolnienia od podatku VAT, zgodnie z powołanym wcześniej art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy. Powyższe wynika z faktu, że, jako instytucja o charakterze kulturalnym, świadczy usługi kulturalne, polegające na upowszechnianiu i promocji kultury, przeznaczając zyski z tej działalności w całości na działalność statutową, a więc na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

W konsekwencji należy stwierdzić, że usługi polegające na organizacji przez Wnioskodawcę odpłatnych warsztatów artystycznych korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy".

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku w zakresie zwolnienia od podatku VAT ustawy odpłatnie świadczonych usług oraz odpłatnej dostawy towarów, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a, jest w części prawidłowe i w części nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT,

opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy;

przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się:

każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...)

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie.

Podkreślić jednak należy, że w ściśle określonych przypadkach, również nieodpłatne świadczenie usług należy uznać za spełniające definicję odpłatnego świadczenia usług, które na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

W myśl art. 8 ust. 2 ustawy;

Za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

1)

użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;

2)

nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług zwolnienie od podatku.

Zastosowanie zwolnienia od podatku, jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku dostaw towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy;

Zwalnia się od podatku usługi kulturalne świadczone przez:

a)

podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną,

b)

indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Jednocześnie stosownie do art. 43 ust. 17 ustawy;

Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

1)

nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub

2)

ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

W myśl art. 43 ust. 17a ustawy;

Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Na podstawie art. 43 ust. 18 ustawy;

Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się, pod warunkiem że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Ponadto, zgodnie z art. 43 ust. 19 ustawy;

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 33, nie ma zastosowania do:

1)

usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach;

2)

wstępu:

a)

na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego,

b)

do wesołych miasteczek, parków rozrywki, cyrków, dyskotek, sal balowych,

c)

do parków rekreacyjnych, na plaże i do innych miejsc o charakterze kulturalnym;

3)

wstępu oraz wypożyczania wydawnictw w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą;

4)

usług związanych z produkcją filmów i nagrań na wszelkich nośnikach;

5)

działalności agencji informacyjnych;

6)

usług wydawniczych;

7)

usług radia i telewizji, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 34;

8)

usług ochrony praw.

Analizując powołane wyżej regulacje dotyczące zwolnienia od podatku VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy, w zakresie usług kultury zauważyć należy, że warunkiem zastosowania ww. zwolnienia od podatku jest spełnienie przesłanki o charakterze podmiotowym odnoszącej się do usługodawcy, jak również przedmiotowym, dotyczącym rodzaju świadczonych usług. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie nie będzie miało zastosowania.

Odnosząc się do zwolnienia od podatku VAT wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy należy wskazać, że przepis ten stanowi odzwierciedlenie regulacji zawartych w art. 132 ust. 1 lit. n Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r., w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.), który stanowi, że;

Państwa członkowskie zwalniają od podatku od towarów i usług świadczenie niektórych usług kulturalnych, a także dostawę towarów ściśle z nimi związanych, przez podmioty prawa publicznego lub inne instytucje kulturalne uznane przez dane państwo członkowskie.

Należy podkreślić, że ustawodawca zwalnia od podatku usługi kulturalne świadczone przez ściśle określone grupy podmiotów. Polski prawodawca określił te podmioty, wymieniając je w ww. przepisie, jako: podmioty prawa publicznego; podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym; wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; indywidualni twórcy i artyści wykonawcy, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzani w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Określając katalog podmiotów, które mogą na podstawie odrębnych przepisów zostać uznane za instytucje o charakterze kulturalnym, w rozumieniu cytowanego art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT, należy przywołać regulacje ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.), definiujące pojęcie działalności kulturalnej jak i krąg podmiotów, które mogą tę działalność prowadzić.

Działalność kulturalna w rozumieniu art. 1 tej ustawy polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

W myśl art. 2 tej ustawy;

Formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury.

Artykuł 1 ust. 3 ww. ustawy stanowi, że;

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może wspierać finansowo, w ramach mecenatu państwa, realizację planowanych na dany rok zadań związanych z polityką kulturalną państwa, prowadzonych przez instytucje kultury i inne podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.

Zgodnie natomiast z art. 4 ust. 1 tej ustawy;

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawowym celem statutowym nie jest prowadzenie działalności kulturalnej, mogą prowadzić taką działalność w szczególności w formie klubów, świetlic, domów kultury i bibliotek.

Z powyższych przepisów wynika, że ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej dopuszcza świadczenie usług kultury przez inne podmioty niż podmioty prawa publicznego. Świadczy o tym treść art. 3 ust. 1 tej ustawy, w którym wskazano, że działalność kulturalną mogą prowadzić osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Mając to na uwadze uzasadnione jest przy określeniu katalogu ww. podmiotów również odwołanie się do treści ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). W świetle bowiem art. 1 ust. 1 pkt 1 i art. 3 ust. 1 oraz art. 4 ust. 1 pkt 16 tej ustawy reguluje ona m.in. zasady prowadzenia działalności pożytku publicznego, gdzie działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona w sferze zadań publicznych określonych w ustawie, co w szczególności obejmuje zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W art. 3 tej ustawy ustawodawca określa, kto prowadzi działalność pożytku publicznego. Są to organizacje pozarządowe rozumiane jako niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia.

Mając na uwadze charakter działalności pożytku publicznego (obejmujący m.in. zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego) oraz dookreślenie zakresu podmiotowego dla tego typu działalności należy uznać, że działalność określona w ww. ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzona przez takie podmioty wpisuje się w przesłanki art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT, uprawniające do zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest fundacją, która posiada status organizacji pożytku publicznego. Fundacja wykonuje działalność pożytku publicznego w myśl art. 3 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. działalność społecznie użyteczną, prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. Fundacja wykonuje m.in. następujące zadania ze sfery zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; nauka, edukacja, oświata i wychowanie; działalność na rzecz dzieci i młodzieży; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Stosownie do art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490, ze. zm.);

Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami. Fundacje mogą ustanawiać osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania bądź osoby prawne mające siedziby w Polsce lub za granicą (art. 2 ust. 1 ww. ustawy).

Jak wynika z powołanych przepisów, pod pojęciem innych podmiotów uznanych na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT uznaje się również fundacje oraz podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego tj. działalność w sferze zadań publicznych mieszczących się w pojęciu usług kulturalnych pod warunkiem, że podmioty te nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

W przypadku Wnioskodawcy spełniony jest również warunek przewidziany w art. 43 ust. 18 ustawy, gdyż wszelkie zyski osiągnięte przez Fundację z opisanej w stanie faktycznym działalności są przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług, a to pozwala stwierdzić, że Wnioskodawca spełnia przesłankę podmiotową do zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy.

W następnej kolejności należy zbadać, czy odpłatne świadczenie usług oraz odpłatna dostawa towarów opisane we wniosku spełniają przesłankę przedmiotową do zastosowania zwolnienia przewidzianego wart. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy.

Ustawa nie podaje definicji pojęcia "usług kulturalnych". Jego znaczenie należy zatem ustalić na podstawie dostępnej metody wykładni. W prawie podatkowym pierwszorzędne znaczenie ma wykładnia językowa. Zatem zgodnie z jej regułami, odnosząc się do znaczenia terminu "usługi kulturalne" w języku potocznym, możemy stwierdzić, że pod pojęciem tym kryją się usługi odnoszące się do kultury, w zakresie kultury itp. Natomiast kultura to "całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości, a także ogół wartości, zasad i norm współżycia przyjętych przez dane zbiorowości; wszystko to, co powstaje dzięki pracy człowieka, co jest wytworem jego myśli i działalności. Kultura dzieli się na: materialną, której zakres pokrywa się z pojęciem cywilizacja, i duchową - ogół wytworów i osiągnięć z dziedziny sztuki, nauki, moralności funkcjonujących w postaci dzieł artystycznych, wierzeń, obyczajów, a także uznanych wartości, takich jak: prawda, sprawiedliwość, wolność, równość itp." (Roman Smolski, Marek Smolski, Elżbieta Helena Stadtműller "Słownik Encyklopedyczny Edukacja Obywatelska" Wydawnictwo Europa, Warszawa 1999). Encyklopedia Popularna w haśle "kultura" podaje, że jest to "całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości gromadzony, utrwalany i wzbogacany w ciągu jej dziejów, przekazywany z pokolenia na pokolenie; w skład tak pojętej kultury wchodzą nie tylko wytwory materialne i instytucje społeczne, ale także zasady współżycia społecznego, sposoby postępowania, wzory, kryteria ocen estetycznych i moralnych przyjęte w danej zbiorowości i wyznaczające obowiązujące zachowania" (Encyklopedia Popularna PWN, Wydanie XV, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982).

Przez potoczne rozumienie pojęcia "kultura" możemy zatem uznać całokształt wytworów materialnych i umysłowych społeczności. Takie rozumienie pojęcia "kultura", ma jednak niewielkie znaczenie praktyczne, a już w szczególności nie spełni swojej funkcji w procesie interpretacji prawa podatkowego.

Zgodnie z regułami wykładni prawa, w sytuacji gdy wykładnia językowa nie przynosi oczekiwanych rezultatów, wskazanym jest sięgniecie do wykładni systemowej oraz funkcjonalnej. Wykładnia systemowa pozwala na ustalenie zakresu rozumienia pojęcia w znaczeniu w jakim posługują się nim inne akty prawne należące do systemu prawa (wykładnia systemowa zewnętrzna). W tym celu należy sięgnąć do ustawy wprost lub pośrednio odnoszącej się do działalności prowadzonej w sferze kulturalnej, tj. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Co prawda definicja działalności kulturalnej w języku prawnym, skonstruowana w oparciu o powyższy akt prawny nie będzie pełna, jednak pozwoli na sprecyzowanie terminów "kultura" oraz "usługi kulturalne" na potrzeby niniejszej interpretacji.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Właściwym więc wydaje się przyjęcie, że kultura to ogół wytworów i osiągnięć z dziedziny sztuki, funkcjonujących w postaci np. dzieł artystycznych, związanych z twórczością artystyczną (np. o charakterze literackim, naukowym, plastycznym, muzycznym).

Reasumując, za usługi kulturalne możemy uznać usługi polegające na upowszechnianiu i ochronie kultury, przez którą należy rozumieć naturalne i kulturalne dziedzictwo ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, w szczególności w zakresie historii, nauki i sztuki.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że zgodnie z powyższą charakterystyką terminu "kultura", nauczanie dzieci gry na instrumentach ludowych oraz występy artystyczne dzieci, realizowane jest w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności kulturalnej. Jak wynika bowiem z opisu sprawy, celem podejmowanych przez Fundację działań jest m.in. aktywne promowanie i upowszechnianie dostępu do kultury wśród grupy podmiotów wyodrębnionych ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa w tym w szczególności do muzyki i sztuki, nauki oraz sportu; kreowanie i popularyzowanie postaw i zachowań społecznych w oparciu o wartości niesione przez kulturę wśród grupy podmiotów wyodrębnionych ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa, w tym w szczególności przez muzykę i sztukę, naukę oraz sport; promowanie kultury zaangażowanej społecznie, działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego przez promowanie uczestnictwa obywateli w życiu społeczności lokalnej i kreowanie postaw prospołecznych.

Jak wskazano we wniosku, realizacja usługi występów artystycznych dzieci polega na organizacji koncertu w wykonaniu podopiecznych Fundacji w wyznaczonym miejscu (koncerty na terenie powiatu i wyjazdowego na terenie całego kraju). Fundacja otrzymuje zaproszenie do zagrania koncertu np. przez inną fundację, instytucję kultury, samorząd, firmę lub inne. Fundacja organizuje występy artystyczne na zlecenie innego podmiotu i z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie. Występ ma formę koncertu gdzie zazwyczaj prezentują się różne grupy uczące się w prowadzonych przez Fundację ogniskach muzycznych. Grupa skrzypiec, heligonki, basu, śpiewu. Repertuar koncertowy opracowany przez Fundację oparty jest na tradycyjnych melodiach.

W opisanej sytuacji usługa występów artystycznych dzieci w formie koncertu organizowana jest na zlecenie podmiotu będącego jej inicjatorem, a zatem istotą świadczenia będzie usługa organizacji imprezy na rzecz jej organizatora - zlecającego organizację danej imprezy.

Należy więc stwierdzić, że świadczone przez Fundację usługi kulturalne polegające na nauczaniu dzieci gry na instrumentach ludowych oraz organizacji występów artystycznych (koncertów) na zlecenie innego podmiotu, z tytułu których Fundacja otrzymuje wynagrodzenie, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług - zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a) ustawy.

Należy również wskazać, że przepis art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług odnoszący się do nieodpłatnego świadczenia usług, nie znajduje zastosowania w odniesieniu do tych czynności, które w razie ich uznania za podlegające opodatkowaniu zostałyby zwolnione od podatku. W tym przypadku ww. świadczenia nie mieszczą się więc w definicji sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem w przypadku organizacji występu przez Fundację (tj. jeżeli występy dzieci nie są organizowane na rzecz innego podmiotu) i Fundacja nie pobiera opłat od osób pragnących obejrzeć występ, nie wystąpi odpłatne świadczenie, które mogłoby korzystać ze zwolnienia od podatku.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia od podatku VAT ustawy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a nauczania dzieci gry na instrumentach ludowych oraz występów artystyczne dzieci, jest prawidłowe.

Odnosząc się natomiast do pozostałych usług będących przedmiotem wniosku należy stwierdzić, że sprzedaż płyt i albumów (wyłącznie płyty i albumy dźwiękowe), które są nagrywane z udziałem dzieci uczących się w Fundacji, nie będzie objęta zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a) ustawy o VAT. W przypadku sprzedaży płyt i albumów zastosowanie znajdzie bowiem art. 43 ust. 17 pkt 1 ustawy, wyłączający możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy.

Wnioskodawca wskazał, że sprzedaż płyt i albumów (wyłącznie płyty i albumy dźwiękowe), jest ściśle związana z usługami podstawowymi jakie świadczy Fundacja (tj.m.in. z nauką gry dzieci na instrumentach ludowych oraz z występami artystycznymi dzieci). Należy jednak zwrócić uwagę, że sprzedaż płyt nie jest czynnością niezbędną do wykonania usługi podstawowej. W niniejszej sprawie nie można uznać, że usługi nauki gry dzieci na instrumentach ludowych oraz i występy artystyczne dzieci są tak ściśle związane ze sprzedażą płyt, że usługi nauki gry, a także występy nie mógłby się odbyć. Sprzedaż płyt i albumów nagrywanych z udziałem dzieci uczących się w fundacji, należy potraktować w analizowanej sprawie jako czynność dodatkową.

Zatem sprzedaż płyt i albumów nagrywanych z udziałem dzieci uczących się w fundacji nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT.

W kwestii zwolnienia od podatku usług organizacji corocznego balu, a także loterii i kiermaszów mających miejsce podczas balu, należy zwrócić uwagę, że zgodnie z powołanym powyżej art. 43 ust. 19 pkt 2 lit. a, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 33, nie ma zastosowania do wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego.

W wyroku w sprawie C-3/09 Erotic Center BVBA w pkt 16 Trybunał wskazał, że pojęcie wstępu do kina należy tłumaczyć zgodnie ze zwyczajnym znaczeniem tych określeń. Następnie w pkt 17 doprecyzował, ze poszczególne wydarzenia i obiekty wymienione w kategorii 7 akapit pierwszy załącznika H do szóstej dyrektywy łączy w szczególności to, że są one dostępne dla publiczności po uprzednim zapłaceniu za wstęp, co przyznaje ogółowi osób, które zapłaciły za wstęp, prawo do zbiorowego korzystania ze świadczeń kulturalnych i rozrywkowych właściwych tym wydarzeniom lub obiektom. Powyższa definicja wskazuje na dość szeroki zakres pojęcia wstępu i obejmuje wszelkiego rodzaju wstępy na imprezy kulturalne i rozrywkowe właściwe wymienionym w tym przepisie wydarzeniom i obiektom.

Natomiast słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje pojęcie wstępu wskazując m.in., że jest to "możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś". Zatem pod pojęciem "wstępu", należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty). Dodatkowo należy zauważyć, że wejścia (wstępu) nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca (pomieszczenia). Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie (typowe dla danego obiektu). I tak np. z nabyciem biletu wstępu do teatru związana jest możliwość obejrzenia przedstawienia, w przypadku parku rozrywki - możliwość korzystania z określonych urządzeń, sali tanecznej - możliwość tańczenia, na imprezę sportową - możliwość obejrzenia rozgrywanych na danym obiekcie zawodów, "na siłownię" - możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych przy wykorzystaniu znajdujących się na jej terenie przyrządów, do parku narodowego - możliwość oglądania obiektów przyrodniczych znajdujących się na jego terenie.

W tym miejscu podkreślenia wymaga, że dla kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług istotne znaczenie ma przedmiot opodatkowania z punktu widzenia ostatecznego klienta (zlecającego). Nie należy zatem utożsamiać czynności organizacji imprezy z własnej inicjatywy, której odbiorcą może być każda chętna osoba do wzięcia w niej udziału, z czynnością organizacji imprezy na zlecenie podmiotu będącego jej inicjatorem a zarazem odbiorcą świadczenia.

Jeśli dana impreza będzie organizowana z własnej inicjatywy organizatora i będzie adresowana do ostatecznego klienta, będziemy mieli do czynienia z usługami rozrywkowymi, artystycznymi, rekreacyjnymi w zakresie wstępu, gdyż odbiorcą oferowanego przez organizatora wstępu w formie np. biletów na organizowaną imprezę, będzie ostateczny beneficjent/konsument. Wstęp w takich okolicznościach jest rozumiany jako "prawo do uczestniczenia w czymś".

Z okoliczności wskazanych we wniosku wynika, że bal organizowany jest co roku jako bal karnawałowy Fundacji. Bal organizowany jest z inicjatywy i przez rodziców podopiecznych i absolwentów Fundacji, na którym uczestnicy bawią się przy muzyce góralskiej. Bal nie jest organizowany na zlecenie innego podmiotu. Uczestnictwo w balu jest odpłatne - jest to bilet na bal na pokrycie kosztów (wyżywienia, wynajmu sali i zespołu muzyki tradycyjnej). W trakcie balu organizujecie Państwo część oficjalną gdzie prezentujecie działania Fundacji w formie multimedialnej, prezentujecie krótki koncert w wykonaniu podopiecznych Fundacji. W części nieformalnej pomiędzy muzyką elektroniczną, którą wykonuje DJ obywają się 2 sesje muzyki na żywo w wykonaniu instruktorów Fundacji. W trakcie balu zaplanowane jest menu na cały wieczór (2 ciepłe kolacje, zimna płyta. Napoje we własnym zakresie pokrywają uczestnicy balu). Bilet na bal zapewnia uczestnikom wyżywienie na cały wieczór, atrakcje (cześć oficjalna balu z koncertem podopiecznych i prezentacją multimedialną). Celem balu jest integracja środowiska skupionego wokół Fundacji (przed wszystkim rodziców podopiecznych Fundacji) upowszechnienie ludowej muzyki góralskiej, kultywowanie tradycji. Celem licytacji jest zebranie środków potrzebnych na remont i zakup nowych instrumentów dla podopiecznych Fundacji.

Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy, należy wskazać, iż w analizowanym przypadku, w ocenie organu, z punktu widzenia potencjalnego nabywcy celem nabycia jest usługa wstępu na bal (wydarzenie artystyczno-rozrywkowe). W cenie nabycia wstępu mieszczą się bowiem czynności związane z organizacją tej imprezy. Zatem świadczona przez Fundację usługa organizacji balu o charakterze rozrywkowym, artystycznym i jak w tym przypadku charytatywnym (organizacja loterii i kiermaszów mających miejsce podczas balu), gdzie w ramach ceny wstępu uczestnicy otrzymują dodatkowe świadczenia, nie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT, z uwagi na wyłączenie zawarte w art. 43 ust. 19 pkt 2 lit. a) ustawy, dotyczące usługi wstępu. Wstęp w okolicznościach opisanej sprawy jest rozumiany jako "prawo do uczestniczenia w czymś". W tym przypadku jest to prawo do uczestniczenia w balu karnawałowym Fundacji.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia od podatku VAT ustawy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a sprzedaży płyt i albumów (wyłącznie płyty i albumy dźwiękowe), które są nagrywane z udziałem dzieci uczących się w Fundacji oraz organizacji corocznego balu, a także loterii i kiermaszów mających miejsce podczas balu, jest nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny, co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl