0111-KDIB3-2.4012.829.2022.1.SR - Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach wystawionych dla spółki w ramach realizacji projektu

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 30 listopada 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-2.4012.829.2022.1.SR Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach wystawionych dla spółki w ramach realizacji projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

28 listopada 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 23 listopada 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy braku prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach wystawionych dla Spółki w ramach realizacji projektu. Uzupełnili go Państwo pismem, które wpłynęło do Organu 30 listopada 2022 r. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Spółka została założona w... r. w związku z koniecznością utworzenia organizacji producentów działającej w oparciu o ustawę Organizacji Rynku rybnego z dnia 5 grudnia 2008 r. Członkami Spółki jako organizacji producentów ryb są właściciele i Armatorzy statków rybackich będący udziałowcami spółki.

Organizacja powstała w związku z koniecznością powstania (...). W... roku Spółka dodatkowo uruchomiła przetwórnie ryb. W ramach działalności gospodarczej prowadzona jest sprzedaż produktów przetworzonych.

Działanie Spółki uregulowane jest umową i jako Organizacja Producentów ma za cel ochronę zasobów Morza... zgodnie z konwencjami i umowami międzynarodowymi. Spółka przyjmuje zadania od organów samorządowych i państwowych. Oprócz działalności gospodarczej prowadzi również nieodpłatną działalność statutową. Jako Organizacja Producentów ma możliwość korzystania z dofinansowań unijnych w oparciu o ustawę z dnia 10 lipca 2015 o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego zarówno w zakresie wskazanej powyżej działalności Spółki, jak również w zakresie innych działań.

Spółka stara się o otrzymanie dofinansowania na operację w zakresie działania "1.3 (...) w ramach Priorytetu 1. (...), zawartego w Programie Operacyjnym (...) 2014-2020.

Przedmiotem operacji jest zaprojektowanie konstrukcji oraz przeprowadzenie (...). Realizacja operacji będzie wykonywana przez jednostki rybackie. Badania będą prowadzone przez zespół badawczy wraz z zawodowymi rybakami w polskiej strefie przybrzeżnej. Będą one prowadzone zarówno pod kątem (...). Wnioskodawca po otrzymaniu dofinansowania nie będzie zobowiązany do jakiegokolwiek świadczenia na rzecz Agencji. Rybacy biorący udział w projekcie nie będą ponosić żadnych odpłatności za uczestnictwo w nim. Złowiona ryba zostanie bezpłatnie przekazana do jednostki naukowej, która będzie prowadzić odpowiednie badania naukowe.

Planowane zadania w ramach projektu:

1. Koszt rejsów jednostek rybackich - Morze...., Koszt rejsów jednostek rybackich -..., jezioro... - każda jednostka pływająca będzie wykonywała 30 rejsów, w których będą przeprowadzać akcję (...).

2. Nadzór i zarządzanie projektem poprzez zatrudnienie zespołu osób w oparciu o umowy o pracę, umowy cywilno-prawne lub zlecenia osobom prowadzącym działalność gospodarczą tj. lidera projektu, koordynatora projektu, eksperta (osoba ze środowiska naukowego), księgowość, obsługa prawna.

3. Koszty wykonania narzędzi (...).

4. Zakup przynęty. Do przeprowadzenia połowów... niezbędny będzie zakup przynęty w postaci mrożonej szprota lub śledzi, która będzie umieszczana w specjalnie wykonanych woreczkach i umieszczana. Przedmiotowa przynęta będzie tzw. wabikiem dla łowionych ryb.

5. Koszt wynajmu jednostki pomocniczej. W ramach operacji planowane jest wykorzystanie jednostki pomocniczej do zewnętrznej obserwacji operacji połowowej (dokumentacja fotograficzna oraz filmowa) oraz filmowania podwodnego działania (...). Wytypowana jednostka wraz z załogą oraz operatorem będzie wyposażona w drona podwodnego do filmowań podwodnych.

6. Publikacja raportu i promocja operacji. Wyniki realizacji operacji zostaną opracowane i rozpowszechnione w formie raportu przygotowanego przez zespół projektowo-badawczy. Ponadto na stronie leadera zostanie zamieszczony przedmiotowy raport oraz zdjęcia i filmy z realizacji operacji.

W uzupełnieniu wskazali Państwo, że zakupione towary i usługi w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Realizując projekt Wnioskodawca nie będzie wykonywał czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Pytanie

Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach wystawionych dla Spółki w ramach realizacji projektu?

Państwa stanowisko w sprawie

Nadzór, organizacja i przeprowadzenie projektu będzie wykonywane w ramach wspierania zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybactwa. Zadanie to zleca i zawiera umowę za Spółką Agencja. Została ona wyznaczona przez Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. W zakresie realizacji tego projektu Spółka nie wykonuje czynności opodatkowanych. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikowi przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego w takim zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych. W związku z tym przy realizacji i rozliczeniu tego zadania wydatki udokumentowane fakturami otrzymanymi od podatników VAT czynnych nie będą dawały prawa do odliczenia z nich VAT naliczonego. W tym przypadku nie ma również zastosowania ust. 2 tego artykułu, ponieważ Spółka ma możliwość odrębnego przepisania towarów i usług wykorzystywanych do działalności opodatkowanej i niepodlegającej opodatkowaniu. Zgodnie z treścią art. 5 ustawy o PTU czynności opodatkowane to czynności polegające na odpłatnym świadczeniu usług lub odpłatnej dostawie towarów. Działalność prowadzona nieodpłatnie, nie jest przedmiotem opodatkowania podatkiem VAT. W zakresie działalności nieodpłatnej statutowej podatnik nie rozlicza również podatku naliczonego od faktur zakupowych związanych z tym rodzajem działalności.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach wystawionych dla Spółki w ramach realizacji projektu, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z cytowanego wyżej art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Ten ostatni przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Państwa Spółka stara się o otrzymanie dofinansowania na operację w zakresie działania (...) w ramach Priorytetu 1 (...), zawartego w Programie Operacyjnym (...) 2014-2020. Przedmiotem operacji jest zaprojektowanie konstrukcji oraz przeprowadzenie (...).

Państwa wątpliwości dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach wystawionych dla Spółki w ramach realizacji ww. projektu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami prawa, odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie jest spełniony, ponieważ - jak Państwo wskazali - zakupione towary i usługi w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Realizując projekt nie będą Państwo wykonywali czynności opodatkowanych. Rybacy biorący udział w projekcie nie będą ponosić żadnych odpłatności za uczestnictwo w nim. Złowiona ryba zostanie bezpłatnie przekazana do jednostki naukowej, która będzie prowadzić odpowiednie badania naukowe. Ponadto Spółka po otrzymaniu dofinansowania nie będzie zobowiązana do jakiegokolwiek świadczenia na rzecz Agencji.

W konsekwencji ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, nie przysługuje Państwu prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakupy towarów i usług wykorzystywanych do realizacji ww. projektu.

Zatem Państwa stanowisko jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl