0111-KDIB3-2.4012.82.2024.3.DK - Wyłączenie z VAT zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 23 maja 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-2.4012.82.2024.3.DK Wyłączenie z VAT zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

15 lutego 2024 r. wpłynął Państwa wniosek z dnia 14 lutego 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy m.in. podatku od towarów i usług w zakresie uznania, że opisany zespół składników materialnych i niematerialnych będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa i jego zbycie będzie podlegało wyłączeniu z podatku od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 6 maja 2024 r. (wpływ 6 maja 2024 r.)

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Sp. z o.o. (dalej: "Spółka" lub "Zbywający") jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zarejestrowanym dla celów tego podatku w Polsce, u którego sprzedaż nie jest zwolniona z podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.; dalej: "ustawy o VAT").

Przedmiotem wniosku jest zbycie części przedsiębiorstwa obejmującej dział odpowiedzialny za utrzymywanie i rozwijanie oprogramowania do zarządzania projektami dla firm.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie informatyki. Zbywający oferuje specjalistyczne aplikacje oraz kompleksowe rozwiązania IT wspierające procesy projektowania i zarządzania. Spółka zajmuje się wspieraniem prac projektowych oraz inżynierią programowania. Świadczy usługi podmiotom krajowym i zagranicznym w różnych technologiach obranych specjalnie dla każdego projektu. Spółka działa w obszarze biznesowym oraz badawczo-rozwojowym. W ramach działalności biznesowej Spółka sprzedaje i wdraża systemy ERP, systemy wspomagające Zarządzanie Przedsiębiorstwem oraz podobne zgodnie z wymaganiami klientów. W ramach działalności badawczo-rozwojowej Spółka bierze udział w projektach i wytwarzaniu oprogramowania dla instytutów badawczo-naukowych oraz wytwarza oprogramowanie dla urządzeń kontrolno-pomiarowych i analitycznych na całym świecie. Poniżej przedstawiony został model transakcji zbycia.

Zbywający jest podmiotem zależnym od podmiotu który posiada 100% akcji w kapitale (...) (dalej: "Nabywca"; w dalszej części Zbywający i Nabywca będą łącznie nazywani: "Zainteresowanymi") tj. Zbywający i Nabywca są podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a i nast. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nabywca posiada siedzibę działalności w Polsce. Jest wyspecjalizowanym podmiotem zajmującym się działalnością informatyczną, doradztwem w zakresie informatyki, zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, działalnością usługową w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, przetwarzaniem danych, zarządzaniem stronami internetowymi (hosting).

W ramach prowadzonej działalności w Spółce funkcjonuje w ramach struktury Zbywającego jako odrębny dedykowany dział (...) (jest to potwierdzone istniejącą strukturą organizacyjną Zbywającego). Podlega on w ramach Zbywającego tym samym procedurom funkcjonującym w ramach całego przedsiębiorstwa Zbywającego dotyczących m.in. składania zamówień, jak również oceny pracowników i systemu ich wynagradzania. W ramach prowadzonej działalności Spółka posiada pracownika działającego w ramach Działu (...), który zapewnia obsługę informatyczną, jak również jest zaangażowany w realizację projektów rozwojowych dotyczących systemów informatycznych (dalej: "CP"). Zespół ten użytkuje sprzęt informatyczny (komputery, laptopy), przypisane użytkownikom lub zespołom, oprogramowanie informatyczne (WNIP) oraz stanowiska pracy (wyposażenie biurowe - biurka, krzesła itp.). Zespół ten zajmuje się rozwijaniem oraz sprzedażą oprogramowania, a także jego promocją w kraju i zagranicą. CP jest również wyodrębniona w ramach struktury Zbywającego poprzez ustanowienie osobnych miejsc powstawania kosztów (MPK) i przypisania do nich kosztów (w tym wynagrodzeń, kosztów najmu powierzchni, materiałów, usług obcych).

W ramach struktur Zbywającego nie jest możliwe wyodrębnienie zobowiązań CP w oparciu o funkcjonujący system księgowy. Mimo tego, zobowiązania CP mogą zostać przez Zbywającego wyodrębnione manualnie w drodze analizy faktur/dokumentów kosztowych oraz na podstawie prowadzonej analityki finansowej w ramach raportowania zarządczego, m.in. poprzez alokowanie do odpowiedniego MPK. W skład CP wchodzi także określony zespół składników materialnych (m.in. wyposażenie wykorzystywane w działalności CP) oraz niematerialnych (prawa i obowiązki z licencji w zakresie oprogramowania IT, majątkowe prawa autorskie, inne wartości niematerialne i prawne), jak również substrat personalny (pracownik oraz osoby współpracujące).

Spółka przenosi część przedsiębiorstwa na rzecz Nabywcy w postaci aportu w zamian za akcje spółki. Strony uzgodniły, iż przeniesienie CP (w zakresie pracownika) nastąpi na zasadzie przejścia części zakładu pracy zgodnie z art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320; dalej: "Kodeks pracy"). Zamknięcie transakcji sprzedaży nastąpi po uzyskaniu zgód wierzycieli Zbywającego na przeniesienie ich umów oraz zgód kontrahentów na przeniesienie umów na świadczenie usług na ich rzecz oraz po uzyskaniu zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach przez Zbywającego i uzyskaniu ostatecznej wyceny sprzedawanej CP.

W celu określenia wartości transakcji, w tym wartości przenoszonych składników materialnych i niematerialnych, została sporządzona wycena niezależnego rzeczoznawcy, który do wyceny wziął pod uwagę:

- aktualnie wytworzony produkt (kody źródłowe oraz skompilowany kod aplikacji), tj. oprogramowanie (...),

- klienci firmy używający obecnie produktu na zasadzie "early adopters",

- wyposażenie niezbędne do pracy programistom: komputery, monitory, biurka, fotele, oprogramowanie.

Należy przy tym wskazać, iż wycena sporządzona przez niezależnego rzeczoznawcę w celu określenia wartości CP (jako zespołu składników materialnych i niematerialnych) obejmuje również przejście pracownika.

Po dokonaniu wskazanej transakcji, Zbywający w dalszym ciągu będzie kontynuować swoją działalność w zakresie wspierania prac projektowych oraz inżynierii oprogramowań.

Nabycie CP wykorzystywane będzie przez Nabywcę do prowadzonej działalności, czyli sprzedaży subskrypcji, licencji do oprogramowań posiadanych przez Spółkę. W skład transakcji wejdą umowy o pracę pracownika (specjalisty z zakresu IT) związanego z realizacją projektu rozwojowego w zakresie programu (...) (wskazane przeniesienie pracownika nastąpi na zasadzie przejścia zakładu pracy zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy).

W skład CP wchodzą także należności oraz zobowiązania związane z prowadzoną przez Zbywającego działalnością CP. Należności związane z CP to m.in. należności sprzedażowe dot. programu (...). Natomiast zobowiązania skorelowane z CP to przede wszystkim takie jak zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, koszty czynszu oraz utrzymania serwerów.

W skład CP wchodzić będą także:

- wyposażenie wykorzystywane w działalności CP (w tym m.in.: zestawy komputerowe, tablety, laptopy, telefony etc.),

- prawa i obowiązki w zakresie licencji oprogramowania IT (np. MS Office 365),

- majątkowe prawa autorskie do programu (...),

- stanowiska pracy, z których korzystają pracownicy i współpracownicy na podstawie innych umów niż umowy o pracę (biurka, krzesła, urządzenia biurowe potrzebne do wykonywania tego typu usług).

Dodatkowo wymaga nadmienienia fakt, iż prawa i obowiązki w zakresie licencji oprogramowania IT związane z działalnością CP zostały przeniesione w zakresie w jakim było to możliwe z perspektywy prawnej i racjonalne z perspektywy biznesowej (tj. w zakresie w jakim takie samo oprogramowanie już było posiadane przez Nabywcę, nie będzie podlegać przeniesieniu).

W oparciu o powyższe składniki CP Nabywca jest w stanie kontynuować działalność Zbywającego (po przeniesieniu w ramach CP) w zakresie działalności IT deweloperskiej, dystrybucyjnej, z uwagi na fakt, iż dysponować będzie działem (...), który posiadał niezbędne środki, elementy do kontynuacji działalności.

W uzupełnieniu wniosku z 6 maja 2024 r., uzupełniając opis zdarzenie przyszłego i odpowiadając na zadane pytania, wskazali Państwo m.in., że:

- Celem złożenia wniosku o interpretację jest dowiedzenie się, czy transakcja zbycia opisanych składników materialnych i niematerialnych będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa i będzie podlegać wyłączeniu na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361) oraz czy wniesienie aportu wskazanych składników materialnych i niematerialnych, będzie stanowiło zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy CIT, w wyniku czego wniesienie ww. wkładu na kapitał zakładowy Nabywcy nie będzie stanowił przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy i tym samym dokonanie tego aportu nie będzie podlegać opodatkowaniu w podatku dochodowym od osób prawnych przez Wnioskodawcę.

- Wnioskodawca planuje dokonać wkładu niepieniężnego (aport) do spółki (Nabywcy). Na tym etapie nie jest planowane dalsze zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa wnoszonego aportem.

- Uzupełniając opis zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca wskazuje, iż dział (...) jest równoważny z pojęciem nadanym we wniosku tj. "CP". W związku z czym odpowiedź na pytania dot. pkt 2 (wezwania - przypis Organu) jest taka sama jak w pkt 1 (wezwania - przypis organu), gdyż są to tożsame pojęcia.

- Na pytanie: Czy na dzień dokonania opisanej we wniosku Transakcji składniki majątkowe wchodzące w skład Działu (...) będą wyodrębnione w Spółce Wnioskodawcy na płaszczyźnie organizacyjnej jako dział, oddział, wydział na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu wewnętrznego?

Odpowiedzieli Państwo: Tak, będą wyodrębnione jako dział na bazie aktu wewnętrznego.

- Na pytanie: Czy na dzień dokonania opisanej we wniosku Transakcji mające być przedmiotem aportu składniki majątkowe wchodzące w skład Działu (...), będą stanowić zespół składników wyodrębniony finansowo w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy, tzn. czy przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań (aktywów i pasywów) do mającej być przedmiotem aportu części przedsiębiorstwa i oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów pozostałej części przedsiębiorstwa?

Odpowiedzieli Państwo: Tak, jest możliwość przyporządkowania przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do mającej być przedmiotem transakcji części przedsiębiorstwa i oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów pozostałej części przedsiębiorstwa. W ramach struktury Zbywającego poprzez ustanowienie osobnych miejsc powstawania kosztów (MPK) - przeważająca część kosztów działu jest ujmowana na dedykowanych MPK w księgach Zbywającego i jednocześnie manualnie jest możliwe przyporządkowanie zobowiązań tego działu lub innych kosztów związanych bezpośrednio z jego działalnością.

- Na pytanie: Czy przedmiot planowanej Transakcji - Dział (...) na dzień transakcji będzie stanowił wyodrębnioną organizacyjnie całość, która będzie w stanie samodzielnie funkcjonować na rynku, tj. posiadać potencjalną zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielny podmiot gospodarczy?

Odpowiedzieli Państwo: Tak, będzie w stanie samodzielnie funkcjonować na rynku.

- Na pytanie: Czy przedmiot planowanej Transakcji - Dział (...) na dzień transakcji będzie stanowił zespół składników materialnych i niematerialnych niezbędny i wystarczający do samodzielnego wykonywania zadań (kontynuacji działalności prowadzonej w dotychczasowym zakresie przez Państwa), a prowadzenie działalności przez Nabywcę nie będzie wymagało angażowania innych składników majątku bądź podejmowania dodatkowych działań faktycznych lub prawnych przez Nabywcę? Jeżeli Nabywca będzie zobowiązany do dokonania jakichkolwiek czynności, to należy je wskazać?

Odpowiedzieli Państwo: Zespół składników materialnych i niematerialnych będących przedmiotem aportu, będzie wystarczający do samodzielnego wykonywania zadań bez angażowania innych składników majątku Zbywającego.

- Na pytanie: Czy wniesienie składników majątkowych przez Wnioskodawcę (Zbywcę) do Nabywcy zostanie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych i czy głównym lub jednym z głównych celów wniesienia składników majątkowych przez Wnioskodawcę do Nabywcy nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania?

Odpowiedzieli Państwo: Działania są uzasadnione ekonomicznie, gdyż dział ten jest odpowiedzialny za oprogramowanie (...), które jest dobrze rozwiniętym produktem, jednakże zwiększa ryzyka ekonomiczne. Zmiana ta pozwoli na optymalizację kosztową dla Zbywcy poprzez efektywniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów w innych projektach, co jednocześnie przełoży się na zmniejszenie ryzyk biznesowych Zbywcy. Z perspektywy Nabywcy to transakcja ma na celu zwiększenie efektywności biznesowej Nabywcy poprzez nabycie nowoczesnego działu, który zwiększy konkurencyjność spółki na rynku, a tym samym zwiększy szanse na wzrost dochodów uzyskiwanych przez Nabywcę. Spółka planuje pozyskać także nowych inwestorów, którzy wesprą finansowo dalszy rozwój prac. Po stronie wnoszącego wkład, czynność przeniesienia aportem tego działu jest o tyle korzystna, że nowy podmiot będzie mógł pozyskać finansowanie z zewnątrz na dalszy rozwój prac. Spółka wnosząca aport nie chce aby w związku z próbą pozyskania finansowania dla dalszego rozwoju działu, do spółki wnoszącej aport przystępowali zewnętrzni inwestorzy. Zdecydowanie bezpieczniejszym rozwiązaniem pod względem ekonomicznym dla obu podmiotów jest wydzielenie tego działu stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa do innej spółki (Nabywcy).

- Na pytanie: Czy Nabywca przyjmie dla celów podatkowych składniki będące przedmiotem aportu w wartości wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego ten wkład (tj. Wnioskodawcy)?

Odpowiedzieli Państwo: Nabywca do którego zostanie wniesione CP przyjmie dla celów podatkowych składniki będące przedmiotem aportu w wartości wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego ten wkład (tj. Wnioskodawcy).

Pytanie w zakresie podatku od towarów i usług (ostatecznie sformułowane w piśmie z 6 maja 2024 r.)

Czy transakcja zbycia opisanych składników materialnych i niematerialnych będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa i tym samym będzie podlegać wyłączeniu z podatku od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Państwa stanowisko w zakresie podatku od towarów i usług (uzupełnione pismem z 6 maja 2024 r.)

Zdaniem Spółki, Przedmiot Transakcji opisany w zdarzeniu przyszłym będzie na moment wniesienia wkładu niepieniężnego stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Ze względu na fakt, iż opisane składniki materialne i niematerialne stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa to zbycie ich nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego na gruncie podatku od towarów i usług, gdyż nie będzie się stosować przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361) na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361).

UZASADNIENIE do stanowiska

Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Z powyższego przepisu wynika zatem, że za ZCP można uznać wchodzący w skład przedsiębiorstwa taki zespół składników materialnych i niematerialnych, który jest jednocześnie:

a.

wyodrębniony organizacyjnie,

b.

wyodrębniony finansowo,

c.

wyodrębniony funkcjonalnie.

Zgodnie z utrwalonym poglądem organów podatkowych, wyodrębnienie organizacyjne polega na tym, że zespół składający się z różnych elementów materialnych i niematerialnych powinien mieć swoje określone miejsce w strukturze organizacyjnej, pełniąc rolę działu, oddziału, pionu, wydziału lub zespołu - co znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 11 grudnia 2020 r., 0113-KDIPT1-2.4012.680.2020.3.MC.

Aspekt organizacyjny tego wyodrębnienia oznacza, że składniki majątkowe, które są częścią przedsiębiorstwa, muszą wykazywać cechy odpowiedniego zorganizowania. Przykładem tego może być funkcjonalność składników majątkowych przypisanych do realizacji określonej działalności. Istotnym elementem wyodrębnienia organizacyjnego jest również istnienie oddzielnej struktury organizacyjnej, zawierającej zespół składników materialnych i niematerialnych funkcjonalnie przypisanych do tego wyodrębnionego obszaru, a także istnienie osoby kierującej tym obszarem.

Natomiast przez pojęcie wyodrębnienia finansowego ZCP rozumie się sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję rachunkową zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do ZCP, a konkretnie do realizowanych przez nią zadań gospodarczych (zgodnie jednocześnie z praktyką funkcjonującą na gruncie interpretacji indywidualnych nie jest co do zasady wymagane posiadanie samodzielności finansowej przez ZCP - przykładowo taki pogląd wyraził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 30 listopada 2018 r.; 0114-KDIP1-3.4012.634.2018.1.JF).

Wyodrębnienie funkcjonalne oznacza możliwość realizacji określonych zadań gospodarczych i zdolność do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo. W praktyce, spełnienie kryterium wyodrębnienia funkcjonalnego ZCP sprowadza się do ustalenia, czy jako pewna odrębna całość, ZCP jest w stanie samodzielnie funkcjonować na rynku już od momentu jej wyodrębnienia. Składniki majątkowe wchodzące w skład ZCP muszą, zatem umożliwić nabywcy podjęcie określonej działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa, co do zasady bez angażowania dodatkowych środków/nakładów.

Jednocześnie aby ocenić czy w danej, konkretnej sytuacji mamy do czynienia z aportem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części należy dokładnie przeanalizować zarówno to jakie składniki majątku będą przedmiotem zbycia, ale także czy istniejące między nimi funkcjonalne zależności pozwolą na kontynuowanie działalności zbywanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W tym kontekście warto przywołać wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej również: "TSUE").

W zakresie braku obowiązku opodatkowania czynności zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części wypowiedział się TSUE w wyroku z dnia 27 listopada 2003 r. sprawa C-497/01, Zita Modes Sarl. W wyroku tym przyjęto, że jeżeli państwo członkowskie wprowadziło do swojego systemu VAT opcję zawartą w pierwszym zdaniu art. 5 ust. 8 Szóstej Dyrektywy uznając, że w przypadku wydania całości majątku nie ma miejsca dostawa towarów w rozumieniu regulacji VAT, to zasada ta ma zastosowanie - nie wyłączając możliwości ograniczenia jej stosowania do okoliczności zawartych w zdaniu drugim tego samego paragrafu - do każdego wydania przedsiębiorstwa lub samodzielnej części przedsiębiorstwa, włączając składniki materialne i niematerialne, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa, mogącego samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Nabywca musi jednak wyrazić zamiar dalszego prowadzenia nabytego przedsiębiorstwa lub jego części, a nie jego bezpośredniej likwidacji i sprzedaży zapasów. TSUE wskazał, że biorąc pod uwagę cel dyrektywy, pojęcia w niej użyte powinny być interpretowane w sposób jednolity i niezależny (autonomiczny), uwzględniając kontekst i cel regulacji. W wyroku tym, dokonując wykładni funkcjonalnej art. 5 ust. 8 Szóstej Dyrektywy, TSUE uznał, że celem wyłączenia zbycia przedsiębiorstwa z opodatkowania jest zapewnienie neutralności podatkowej takiej czynności, która obciążając stronę istotnym zobowiązaniem podatkowym i tak rodziłaby prawo do odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego. Trybunał podkreślił, że przeniesienie, o jakim mowa w art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE, dotyczy między innymi części przedsiębiorstwa, a istotne znaczenie ma funkcjonalne powiązanie składników majątkowych umożliwiające realizację określonego zadania gospodarczego.

W wyroku z dnia 10 listopada 2011 r., w sprawie C-444/10 Finanzamt Ludenscheid przeciwko Christel Schriever, TSUE wskazuje, że aby stwierdzić przekazanie przedsiębiorstwa lub jego samodzielnej części w rozumieniu art. 19 Dyrektywy 112, wymaga, by całość przekazanych składników pozwalała na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej. W kontekście uregulowań wspólnotowych oraz orzecznictwa TSUE należy wskazać, że nie ma podstaw do przyjęcia, że tylko przeniesienie wszystkich składników materialnych i niematerialnych jest okolicznością decydującą o uznaniu danego zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, ponieważ jeśli dany zespół składników będzie zdolny do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, to spełnione zostaną przesłanki pozwalające uznać, z punktu widzenia charakteru prowadzonej działalności, że doszło do wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto, w wyroku z 21 czerwca 2012 r., sygn. I FSK 1586/11 NSA zauważył, że "Sam tylko fakt wyłączenia jakiegokolwiek składnika majątku nie pozwala na stwierdzenie, że już z tego powodu przedmiotem zbycia nie jest zorganizowana część przedsiębiorstwa, bowiem decydującą jest okoliczność, czy przy użyciu tej części można samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. (...) Jeśli wyłączenie określonego składnika nie pozbawi wydzielonego kompleksu majątkowego cech przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części, to zbycie w takiej postaci nie podlega podatkowi od towarów i usług".

Efektywnie, o tym, czy w konkretnym przypadku mamy do czynienia ze zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, decydują zatem okoliczności faktyczne.

W analizowanej sytuacji trzeba zatem rozważyć, czy zbywane składniki majątkowe wchodzące w skład Działu (...) mogą stanowić i łącznie współtworzyć niezależnie działającą zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

W kontekście powyższych rozważań należy wskazać, iż w ocenie Spółki o uznaniu przenoszonego CP za zorganizowaną część przedsiębiorstwa przemawiają przede wszystkim następujące kwestie:

- CP stanowi w ramach przedsiębiorstwa Zbywającego odrębny dział (potwierdzone istniejącą strukturą organizacyjną Zbywającego) dedykowane do realizacji projektów z zakresu rozwoju i utrzymania dedykowanego systemu IT do zarządzania projektami, który posiada własną strukturę;

- CP jest również wyodrębniony w ramach struktury Zbywającego poprzez ustanowienie osobnych miejsc powstawania kosztów (MPK) - przeważająca część kosztów tych działów jest ujmowana na dedykowanych MPK w księgach Zbywającego i jednocześnie manualnie jest możliwe przyporządkowanie zobowiązań tego działu lub innych kosztów związanych bezpośrednio z jego działalnością;

- CP posiada źródła przychodów w postaci usług wykonywanych przez przenoszone działy;

- CP posiada w ramach Zbywającego określoną i przyporządkowaną mu funkcję realizacji zadań rozwojowych w zakresie IT (działalność w tym zakresie stanowi istotną część działalności podstawowej);

- wszystkie przenoszone składniki, jak również substrat personalny (posiadający własny wypracowany know-how) są przeznaczone do określonego celu, tj. prowadzenia działalności w zakresie usług IT związanych z rozwojem oprogramowania;

- CP, w toku prowadzonej działalności, wykorzystuje dedykowany sprzęt wyodrębniony w prowadzonej przez Zbywającego ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - wskazane składniki zostaną przeniesione do Nabywcy.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że zespół składników opisanych we wniosku, stanowi w momencie transakcji w Spółce zespół składników majątkowych i niemajątkowych umożliwiający kontynuację działalności prowadzonej przez Zbywającego i wystarczający do prowadzenia działalności gospodarczej, bez konieczności angażowania innych składników majątku, które nie są przedmiotem transakcji oraz bez konieczności podejmowania dodatkowych działań faktycznych i prawnych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o przejęte składniki.

W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy opisane w niniejszym wniosku składniki materialne i niematerialne składające się na Przedmiot Transakcji będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Ocena stanowiska

Państwa stanowisko w zakresie podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361), zwanej dalej "ustawą" lub "ustawą o VAT":

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy:

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy:

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jednocześnie przepis art. 6 ustawy o VAT wskazuje na wyłączenia określonych czynności spod zakresu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Są w nim wskazane czynności, które co do zasady należą do grupy czynności podlegających opodatkowaniu, mieszczące się w zakresie odpłatnej dostawy towarów czy też odpłatnego świadczenia usług, z uwagi jednak na stosowne wyłączenie, czynności te nie podlegają opodatkowaniu.

I tak, na mocy art. 6 pkt 1 ustawy:

Przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ustawodawca w ww. przepisie nie zdefiniował, co należy rozumieć pod pojęciem "transakcji zbycia". Uwzględniając zakres przedmiotowy ustawy, "transakcję zbycia" należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu "dostawa towarów" w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. "zbycie" obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, np.: sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aportu). Zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej, w tym także w formie umowy sprzedaży lub aportu.

Podkreślenia wymaga, że ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Przepis art. 2 pkt 27e ustawy stanowi, że:

Przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa, jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy zbywany majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu.

Podstawowym wymogiem dla uznania, że transakcja dotyczy zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest więc to, aby stanowiła ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Organizacyjny aspekt wyodrębnienia oznacza, że składniki tworzące "część przedsiębiorstwa" powinny posiadać cechę zorganizowania. Cecha ta powinna występować w "istniejącym przedsiębiorstwie", a więc w ramach prowadzonej działalności i dotyczyć określonego zespołu składników tworzących część tego przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona - obiektywnie oceniając - posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym, w rozumieniu przepisów podatkowych, aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Zatem, na gruncie ustawy mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

1)

istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,

2)

zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,

3)

składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,

4)

zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy.

Ponadto, przy ocenie czy składniki majątku powinny być uznane za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy, uwzględnić należy następujące okoliczności:

- zamiar kontynuowania przez nabywcę działalności prowadzonej dotychczas przez zbywcę przy pomocy składników majątkowych będących przedmiotem transakcji oraz

- faktyczną możliwość kontynuowania tej działalności w oparciu o składniki będące przedmiotem transakcji.

Wskazanej oceny należy dokonać na moment przeprowadzenia transakcji. Tym samym, w przypadku, gdy konieczne dla kontynuowania działalności gospodarczej jest angażowanie przez nabywcę innych składników majątku, które nie są przedmiotem transakcji lub podejmowanie dodatkowych działań, brak jest możliwości stwierdzenia, że w danym przypadku zespół składników majątkowych stanowi przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Zaznaczenia wymaga, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w przepisie art. 2 pkt 27e ustawy nie jest definicją samoistną, lecz należy rozpatrywać ją m.in. w kontekście uregulowań art. 6 pkt 1 ustawy, który wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie składników majątkowych i niemajątkowych uprzednio wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie dotyczy zaś zbycia poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa.

Podkreślić w tym miejscu należy, że nie wszystkie jednak elementy tworzące pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa są na tyle istotne, aby bez ich zbycia nie można było mówić o zbyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W praktyce obrotu gospodarczego zdarzają się sytuacje, w których niektóre elementy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części podlegają wyłączeniu z transakcji zbycia. Jednak nawet w takim przypadku, składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład części przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w taki sposób, by można było o nich mówić jako o zespole, a nie tylko zbiorze pewnych elementów. Decydujące zatem jest to, aby w zbywanym przedsiębiorstwie lub jego zorganizowanej części zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami w sposób umożliwiający kontynuowanie określonej działalności gospodarczej.

Zakres powyższego wyłączenia z zakresu opodatkowania zdefiniował w wyrokach Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W wyroku z 27 listopada 2003 r. sprawa C-497/01, Zita Modes Sarl, TSUE stwierdził, że celem ww. opcji jest uproszczenie rozliczeń związanych z przeniesieniem majątku przedsiębiorstwa lub jego części, bądź wniesieniem ich aportem. W wyroku tym przyjęto, że jeżeli państwo członkowskie wprowadziło do swojego systemu VAT opcję zawartą w pierwszym zdaniu art. 5 ust. 8 Szóstej Dyrektywy uznając, że w przypadku wydania całości majątku nie ma miejsca dostawa towarów w rozumieniu regulacji VAT, to zasada ta ma zastosowanie - nie wyłączając możliwości ograniczenia jej stosowania do okoliczności zawartych w zdaniu drugim tego samego paragrafu - do każdego wydania przedsiębiorstwa lub samodzielnej części przedsiębiorstwa, włączając składniki materialne i niematerialne, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa, mogącego samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Nabywca musi jednak wyrazić zamiar dalszego prowadzenia nabytego przedsiębiorstwa lub jego części, a nie jego bezpośredniej likwidacji i sprzedaży zapasów. TSUE wskazał, że biorąc pod uwagę cel dyrektywy, pojęcia w niej użyte powinny być interpretowane w sposób jednolity i niezależny (autonomiczny), uwzględniając kontekst i cel regulacji. W wyroku tym, dokonując wykładni funkcjonalnej art. 5 ust. 8 Szóstej Dyrektywy, TSUE uznał, że celem wyłączenia zbycia przedsiębiorstwa z opodatkowania jest zapewnienie neutralności podatkowej takiej czynności, która obciążając stronę istotnym zobowiązaniem podatkowym i tak rodziłaby prawo do odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego. Trybunał podkreślił, że przeniesienie, o jakim mowa w art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE, dotyczy między innymi części przedsiębiorstwa, a istotne znaczenie ma funkcjonalne powiązanie składników majątkowych umożliwiające realizację określonego zadania gospodarczego.

Natomiast w wyroku C-444/10 z 10 listopada 2011 r. TSUE wywiódł, że jeżeli działalność gospodarcza tego nie wymaga, przedmiotem zbycia nie muszą być wszystkie składniki z nią związane, aby czynność ta wyłączona była z opodatkowania na podstawie art. 5 ust. 8 Szóstej Dyrektywy. W tym zakresie Trybunał uznał, że pojęcie zbycia całości lub części majątku należy interpretować tak, że obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub jego część zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej. Trybunał rozpatrujący sprawę uznał, że przekazanie przedsiębiorstwa lub jego samodzielnej części w rozumieniu wspólnotowych regulacji VAT wymaga, by całość przekazanych składników pozwalała na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej. Kwestię, czy całość ta musi obejmować określone dobra, zarówno ruchome, jak i nieruchome, należy rozpatrywać z punktu widzenia charakteru prowadzonej działalności gospodarczej.

Zatem o tym, czy nastąpiło zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa decydują każdorazowo okoliczności faktyczne związane z konkretną transakcją. Podatnik obowiązany jest do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z koniecznością prawidłowego zdefiniowania dokonywanej czynności.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że prowadzą Państwo działalność gospodarczą w zakresie informatyki. Oferują Państwo specjalistyczne aplikacje oraz kompleksowe rozwiązania IT wspierające procesy projektowania i zarządzania.

W ramach prowadzonej przez Państwa działalności funkcjonuje (...) (dalej: "CP") wyodrębniony w istniejącej strukturze organizacyjnej. Dział ten odpowiedzialny jest za utrzymanie i rozwijanie oprogramowania do zarządzania projektami dla firm, zajmuje się on rozwijaniem oraz sprzedażą oprogramowania a także jego promocją w kraju i za granicą.

Planują Państwo przenieść ww. część przedsiębiorstwa - Dział CP - na rzecz Nabywcy w postaci aportu w zamian za akcje spółki (Nabywcy).

W skład zbywanego działu wchodzić będzie:

- wyposażenie wykorzystywane w działalności CP (w tym m.in.: zestawy komputerowe, tablety, laptopy, telefony etc.),

- prawa i obowiązki w zakresie licencji oprogramowania IT (np. MS Office 365),

- majątkowe prawa autorskie do programu (...),

- stanowiska pracy, z których korzystają pracownicy i współpracownicy na podstawie innych umów niż umowy o pracę (biurka, krzesła, urządzenia biurowe potrzebne do wykonywania tego typu usług).

Prawa i obowiązki w zakresie licencji oprogramowania IT związane z działalnością CP zostały przeniesione w zakresie w jakim było to możliwe z perspektywy prawnej i racjonalne z perspektywy biznesowej (tj. w zakresie w jakim takie samo oprogramowanie już było posiadane przez Nabywcę, nie będzie podlegać przeniesieniu).

W skład CP wchodzą także należności oraz zobowiązania związane z prowadzoną przez Państwa działalnością CP. Należności związane z CP to m.in. należności sprzedażowe dot. programu (...). Natomiast zobowiązania skorelowane z CP to przede wszystkim takie jak zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, koszty czynszu oraz utrzymania serwerów.

W oparciu o powyższe składniki CP, Nabywca jest w stanie kontynuować działalność Zbywającego (po przeniesieniu w ramach CP) w zakresie działalności IT deweloperskiej, dystrybucyjnej, z uwagi na fakt, iż dysponować będzie Działem (...), który posiadał niezbędne środki, elementy do kontynuacji działalności.

Po dokonaniu wskazanej transakcji, Zbywający w dalszym ciągu będzie kontynuować swoją działalność w zakresie wspierania prac projektowych oraz inżynierii oprogramowań.

W przedmiotowej sprawie Państwa wątpliwości dotyczą ustalenia, czy transakcja zbycia opisanych składników materialnych i niematerialnych będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa i tym samym będzie podlegać wyłączeniu z podatku od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy.

Dla uznania, że zbywana część przedsiębiorstwa stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, istotne znaczenie ma ocena, czy ta zbywana część jest zdolna do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej. Oznacza to, że zespół składników materialnych i niematerialnych pozwala z uwagi na swoje zorganizowanie, infrastrukturę, itp., na prowadzenie określonej działalności gospodarczej. Podkreśla się przy tym, że możliwość stanowienia przez ten zespół składników niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze, powinna mieć wymiar rzeczywisty, a nie jedynie potencjalny. Oznacza to, że majątek ten powinien stanowić już u Państwa zorganizowany zespół składników gotowy realizować określone zadania gospodarcze jako samodzielne przedsiębiorstwo, a po podziale przez wydzielenie powinno być możliwe kontynuowanie działalności gospodarczej przez nową spółkę w oparciu o przejęte składniki.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że zespół składników majątkowych i niemajątkowych w postaci Działu (...) stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, ponieważ będzie odznaczać się odrębnością organizacyjną, finansową i funkcjonalną z możliwością samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Dział (...) będzie na moment Transakcji wydzielony organizacyjnie w prowadzonej przez Państwa działalności. Jak bowiem Państwo wskazali, na dzień dokonania opisanej we wniosku Transakcji składniki majątkowe wchodzące w skład Działu (...) będą wyodrębnione w Spółce na płaszczyźnie organizacyjnej jako dział na bazie aktu wewnętrznego. W ramach prowadzonej działalności w Spółce, Dział (...) funkcjonuje w ramach struktury Zbywającego jako odrębny dedykowany dział (jest to potwierdzone istniejącą strukturą organizacyjną Zbywającego). Podlega on w ramach Zbywającego tym samym procedurom funkcjonującym w ramach całego przedsiębiorstwa Zbywającego dotyczących m.in. składania zamówień, jak również oceny pracowników i systemu ich wynagradzania. CP jest dedykowana do realizacji określonego celu gospodarczego w postaci rozwoju i obsługi (...). Dział (...) będzie mógł bez przeszkód kontynuować rozpoczętą w strukturach Zbywającego działalność w ramach działalności Nabywcy. Ponadto w skład CP wchodzi także określony zespół składników materialnych (m.in. wyposażenie wykorzystywane w działalności CP) oraz niematerialnych (prawa i obowiązki z licencji w zakresie oprogramowania IT, majątkowe prawa autorskie, inne wartości niematerialne i prawne), jak również substrat personalny (pracownik oraz osoby współpracujące). W ramach prowadzonej działalności Spółka posiada pracownika działającego w ramach Działu (...), który zapewnia obsługę informatyczną, jak również jest zaangażowany w realizację projektów rozwojowych dotyczących systemów informatycznych. Zespół ten użytkuje sprzęt informatyczny (komputery, laptopy), przypisane użytkownikom lub zespołom, oprogramowanie informatyczne (WNIP) oraz stanowiska pracy (wyposażenie biurowe - biurka, krzesła itp.). Zespół ten zajmuje się rozwijaniem oraz sprzedażą oprogramowania, a także jego promocją w kraju i zagranicą. Ponadto przeniesienie CP (w zakresie pracownika) nastąpi na zasadzie przejścia części zakładu pracy zgodnie z art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Należy wskazać, że zostaną również spełnione przesłanki wyodrębnienia finansowego dla Działu (...). Jak bowiem wynika z opisu sprawy, CP jest wyodrębniona w ramach struktury Zbywającego poprzez ustanowienie osobnych miejsc powstawania kosztów (MPK) i przypisania do nich kosztów (w tym wynagrodzeń, kosztów najmu powierzchni, materiałów, usług obcych). Wskazali Państwo, że w ramach struktur Zbywającego nie jest możliwe wyodrębnienie zobowiązań CP w ramach Zbywającego w oparciu o funkcjonujący system księgowy. Mimo tego, zobowiązania CP mogą zostać przez Zbywającego wyodrębnione manualnie w drodze analizy faktur/dokumentów kosztowych oraz na podstawie prowadzonej analityki finansowej w ramach raportowania zarządczego, m.in. poprzez alokowanie do odpowiedniego MPK. Ponadto jest możliwość przyporządkowania przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do mającej być przedmiotem transakcji części przedsiębiorstwa i oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów pozostałej części przedsiębiorstwa. W ramach struktury Zbywającego poprzez ustanowienie osobnych miejsc powstawania kosztów (MPK) - przeważająca część kosztów działu jest ujmowana na dedykowanych MPK w księgach Zbywającego i jednocześnie manualnie jest możliwe przyporządkowanie zobowiązań tego działu lub innych kosztów związanych bezpośrednio z jego działalnością.

O wyodrębnieniu funkcjonalnym Działu (...) świadczy natomiast fakt, że, jak wynika z opisu sprawy, w ramach prowadzonej działalności w Spółce funkcjonuje on w ramach struktury Zbywającego jako odrębny dedykowany dział (jest to potwierdzone istniejącą strukturą organizacyjną Zbywającego). Podlega on w ramach Zbywającego tym samym procedurom funkcjonującym w ramach całego przedsiębiorstwa Zbywającego dotyczących m.in. składania zamówień, jak również oceny pracowników i systemu ich wynagradzania. Wskazali Państwo, że przedmiot planowanej transakcji - Dział (...) na dzień transakcji będzie stanowił wyodrębnioną organizacyjnie całość, która będzie w stanie samodzielnie funkcjonować na rynku.

Wskazali Państwo również, że zespół składników materialnych i niematerialnych będących przedmiotem aportu, będzie wystarczający do samodzielnego wykonywania zadań bez angażowania innych składników majątku Zbywającego. W oparciu o składniki CP, Nabywca będzie w stanie kontynuować działalność Zbywającego w zakresie działalności IT deweloperskiej, dystrybucyjnej, z uwagi na fakt, iż dysponować będzie Działem (...), który posiada niezbędne środki, elementy do kontynuacji działalności.

Podsumowując, analiza przedstawionych we wniosku okoliczności planowanego zdarzenia przyszłego dokonana w kontekście przywołanych wyżej regulacji prawnych oraz wyroków TSUE powadzi do wniosku, że zostaną spełnione wskazane powyżej przesłanki do uznania wyodrębnionej części Państwa przedsiębiorstwa - Działu (...) - za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy. Opisany we wniosku zespół składników majątkowych składających się na Dział (...), stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, który jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie oraz przeznaczony jest do realizacji określonych zadań gospodarczych i potencjalnie mogłyby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące konkretnie przypisane mu zadania gospodarcze.

W konsekwencji uznania ww. zespołu składników materialnych i niematerialnych składających się na Dział (...) za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, planowana transakcja zbycia (aport) ww. zespołu składników na rzecz Nabywcy, który będzie kontynuował Państwa dotychczasową działalność realizowaną z wykorzystywaniem tego zespołu składników, będzie - zgodnie z cytowanym powyżej art. 6 pkt 1 ustawy o VAT - wyłączona z opodatkowania podatkiem VAT.

Tym samym Państwa stanowisko w zakresie podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Ocena prawna stanowiska Państwa dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych została/zostanie zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Państwa oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach zdarzenia przyszłego podanego przez Państwa. Z powyższych przepisów wynika, że organ rozpatrując wniosek o wydanie interpretacji nie podejmuje wyjaśnienia stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, tj. nie przeprowadza dowodów, lecz dokonuje oceny prawnej przedstawionych we wniosku okoliczności w kontekście zadanego pytania przyporządkowanego do danego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W tym miejscu organ interpretacyjny zastrzega jednak, że gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny interpretacja nie wywoła skutków prawnych.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634, z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej

(art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a, art. 14b § 1 i art. 14r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl