0111-KDIB3-2.4012.750.2022.2.MN - Wyłączenie z VAT zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 2 listopada 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-2.4012.750.2022.2.MN Wyłączenie z VAT zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

2 sierpnia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek wspólny z 2 sierpnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy m.in. podatku od towarów i usług w zakresie uznania majątku przeniesionego w wyniku podziału przez Spółkę Dzieloną na Spółkę Przejmującą za zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa oraz braku opodatkowania transakcji.

Treść wniosku wspólnego jest następująca:

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem

1) Zainteresowany będący stroną postępowania:

A. Sp. z o.o.

2) Zainteresowany niebędący stroną postępowania:

B. Sp. z o.o.

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca, A.sp. z o.o. (dalej: "Spółka Dzielona") jest właścicielem centrum handlowego A., zlokalizowanego w XXX posadowionego na działkach będących w użytkowaniu wieczystym, o numerach ewidencyjnych: (...) ("Działki Spółki Dzielonej").

W ramach Działek Spółki Dzielonej można wyodrębnić następujące kategorie działek:

1. działki w całości zabudowane budynkami centrum handlowego (...)

(dalej: "CH P.") tj.: (...) ("Działki CH P.");

2.

działki częściowo zabudowane budynkami CH P., a częściowo drogami wewnętrznymi i dojazdowymi (w tym oznaczonymi w planie miejscowym jako drogi publiczne) lub parkingami/ciągami pieszymi tj.: (...) ("Działki Częściowo Zabudowane CH P.");

3.

działki niezabudowane w ogóle budynkami CH P. tj.: (...) ("Działki Do Przyszłej Zabudowy");

4.

działki w całości zabudowane drogami dojazdowymi, przeznaczonymi w planie pod drogi publiczne tj.: (...) ("Działki Drogowe").

Podstawowa działalność Spółki Dzielonej skupia się na najmie powierzchni komercyjnej w CH P. Działki częściowo zabudowane CH P. (w części wolnej od zabudowy po ich faktycznym i prawnym wydzieleniu) oraz Działki do przyszłej zabudowy (łącznie zwanej dalej jako ("Działki Sąsiadujące") pozostają rezerwą inwestycyjną Spółki Dzielonej.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, Działki Sąsiadujące są przeznaczone jako tereny zabudowy wielofunkcyjnej z dopuszczeniem usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Na niektórych spośród Działek do przyszłej zabudowy - na działkach o numerach (...) oraz (...) - (dalej: "Działki") jest obecnie realizowany projekt mieszkaniowy (opisany w dalszej części wniosku) ("Projekt Mieszkaniowy"). Zgodnie z pierwotnymi zamierzeniami biznesowymi planowany był podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie i przeniesienie Projektu Mieszkaniowego do innej spółki. Planowany podział związany z Projektem Mieszkaniowym był przedmiotem interpretacji indywidualnych z dnia 14 lipca 2022 r. o numerach: 0111-KDIB2-1.4010.263.2022.3.AP, 0111-KDIB2-2.4014.110.2022.4.DR oraz 0111-KDIB3-2.4012.240.2022.3.MN (dalej: "Interpretacje dotyczące Projektu Mieszkaniowego"), w których zostało potwierdzone m.in., że zarówno Projekt Mieszkaniowy jak i pozostała część działalności Spółki Dzielonej związana z CH P. stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa.

Pierwotne założenie na moment wystąpienia z wnioskiem o Interpretacje dotyczące Projektu Mieszkaniowego zakładało, że Działki Sąsiadujące - inne niż Działki dot. Projektu Mieszkaniowego zostaną przeznaczone na rozbudowę CH P. (po odpowiednim dokonaniu podziałów geodezyjnych - w zakresie, w jakim jest to konieczne). W związku z upływem czasu oraz rozwojem planów i działalności związanej z inwestycjami deweloperskimi w projekty mieszkaniowe, zarząd Spółki Dzielonej, obserwując obecne tendencje na rynku nieruchomości komercyjnych oraz mieszkaniowych, podjął decyzję o zmianie przeznaczenia reszty spośród Działek Sąsiadujących. Z uwagi na globalny spadek zainteresowania galeriami handlowymi przez ich klientów, przy jednoczesnym zwiększeniu popytu na lokale mieszkalne - zarząd Spółki Dzielonej podjął decyzję o przeznaczeniu również pozostałych Działek Sąsiadujących pod zabudowę mieszkaniową. W tym kontekście, została podjęta decyzja o wyodrębnieniu w ramach wewnętrznej struktury Spółki Dzielonej i przeniesieniu do odrębnego podmiotu nie tylko Projektu Mieszkaniowego realizowanego na Działkach (co zostało przedstawione w Interpretacjach dotyczące Projektu Mieszkaniowego), lecz potencjalnie szerszej działalności deweloperskiej, która będzie realizowana na wszystkich Działkach Sąsiadujących (dalej: "Działalność Deweloperska").

W skład tej samej grupy kapitałowej, do której należy Spółka Dzielona, wchodzi również B. Sp. z o.o. (dalej: "Spółka Przejmująca"), która została dedykowana do przejęcia i ukończenia Projektu Mieszkaniowego, ale również zgodnie z nowym podejściem zarządu - szerszej Działalności Deweloperskiej realizowanej obecnie przez Spółkę Dzieloną. Planowane jest dokonanie podziału przez wydzielenie Spółki Dzielonej, które będzie skutkowało przeniesieniem nie tylko Projektu Mieszkaniowego, ale potencjalnie szerszej Działalności Deweloperskiej do Spółki Przejmującej, wraz z podwyższeniem jej kapitału zakładowego i zapasowego oraz odpowiednim obniżeniem kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.

Spółka Dzielona oraz Spółka Przejmująca są również łącznie określani jako "Zainteresowani" w dalszej części wniosku.

Spółka Dzielona oraz Spółka Przejmująca mają tego samego udziałowca, będącego nierezydentem, z siedzibą w UE, który posiada w obu tych spółkach bezpośrednio po 100% udziałów. W okresie poprzedzającym podział, Spółka Przejmująca nie posiadała i nie będzie posiadała udziałów Spółki Dzielonej. Do dnia podziału ani po podziale nie jest planowana zmiana udziałowców Spółki Dzielonej, czy Spółki Przejmującej. Poza udziałowcem Spółki Dzielonej w ramach podziału do Spółki Przejmującej nie będą przystępowały inne podmioty.

Podział Spółki Dzielonej nastąpi na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej: "k.s.h.") przez wydzielenie (art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h.).

Podział nastąpi poprzez przeniesienie części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej. Jednocześnie część przedsiębiorstwa pozostanie w Spółce Dzielonej.

Kapitał własny (kapitał zakładowy i kapitał zapasowy - agio) Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o określoną kwotę. W ramach podwyższenia kapitału zostaną utworzone nowe udziały, które będą w ramach podziału objęte przez jedynego wspólnika Spółki Przejmującej oraz Spółki Dzielonej. Udziały zostaną pokryte przenoszonym na Spółkę Przejmującą majątkiem Spółki Dzielonej stanowiącym wydzielaną część przedsiębiorstwa. Wartość emisyjna udziałów wydanych przez Spółkę Przejmującą będzie odpowiadać wartości rynkowej majątku otrzymanego przez Spółkę Przejmującą w ramach podziału. Ustalona na dzień podziału wartość majątku Spółki Dzielonej przyporządkowanego Spółce Przejmującej nie będzie przewyższać wartości emisyjnej udziałów przydzielonych udziałowcowi Spółki Dzielonej. W ramach podziału nie jest przewidziane wniesienie żadnych dopłat, o których mowa w art. 529 § 3 i 4 k.s.h. Jednocześnie, kapitały własne Spółki Dzielonej również zostaną pomniejszone w ustalonej proporcji, zgodnie z regulacjami k.s.h.

Wartość rynkowa składników przenoszonych do Spółki Przejmującej jest wyższa od ich wartości podatkowej w Spółce Dzielonej.

W wyniku planowanego podziału, w stosunku do otrzymanych składników majątku Spółka Przejmująca przyjmie dla celów podatkowych wartości wynikające z ksiąg Spółki Dzielonej (kontynuacja wartości podatkowych). Dodatkowo, w Spółce Przejmującej całość przejętego majątku będzie dedykowana do działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarówno Spółka Dzielona, jak i Spółka Przejmująca są czynnymi podatnikami VAT.

Przedmiot przeniesienia w ramach podziału.

W ramach planowanego podziału, przedmiotem wydzielenia w Spółce Dzielonej będzie zespół składników materialnych i niematerialnych w zakresie Działalności Deweloperskiej, na który składają się:

1. Wszystkie Działki Sąsiadujące przeznaczone do realizacji projektów mieszkaniowych, stanowiące działki częściowo zabudowane, przy czym na Działkach zostały już częściowo zrealizowane prace ziemne polegające na wykonaniu wykopów na potrzeby Projektu Mieszkaniowego realizowanego w ramach pozwolenia na budowę. Na moment złożenia niniejszego wniosku, pod gruntem, znajdują się sieci wodociągowe, telekomunikacyjne, energetyczne oraz kanalizacyjne. Na Działkach prowadzona jest obecnie inwestycja w toku, w postaci Projektu Mieszkaniowego. Na moment dokonania podziału Spółki Dzielonej, planowane jest co najmniej zakończenie prac ziemnych i wykopu, z odwodnieniem i ścianą berlińską, przebudowa przyłącza kanalizacji, wykonanie docelowego przyłącza wodociągowego oraz tymczasowego przyłącza energetycznego, likwidacja kolizji sieci teletechnicznych, rozpoczęcie robót żelbetonowych oraz ewentualne rozpoczęcie prac budowlanych w zakresie samych budynków mieszkalnych. Dalsze prace budowlane będą kontynuowane przez Spółkę Przejmującą po zakończeniu procesu podziału i przeniesieniu na Spółkę Przejmującą niezbędnych pozwoleń.

W zakresie pozostałych Działek Sąsiadujących, nie są obecnie i nie będą na moment podziału prowadzone jeszcze prace budowlane. Części spośród Działek Sąsiadujących - niezabudowana część Działek częściowo zabudowanych CH P. - zostanie przeniesiona na Spółkę Przejmującą po ich faktycznym i prawnym wydzieleniu w wykonaniu podziału geodezyjnego.

Wśród Działek CH P. oraz Działek częściowo zabudowanych CH P. znajdują się działki, na których może mieścić się infrastruktura towarzysząca projektom mieszkaniowym (drogi, parkingi, sieci). Na części z tych działek znajduje się tymczasowy parking będący przedmiotem najmu. W zakresie, w jakim konieczne będzie zapewnienie dostępu do infrastruktury znajdującej się na tych dodatkowych działkach dla zabezpieczenia obsługi Działalności Deweloperskiej, nie jest wykluczone, że Spółka Dzielona przeniesie w ramach podziału prawo użytkowania wieczystego tych działek na Spółkę Przejmującą, wraz z prawami do pożytków z najmu parkingu oraz należnościami i środkami pieniężnymi pochodzącymi z najmu bądź w inny sposób zabezpieczy prawo Spółki Przejmującej do korzystania z tych nieruchomości, w tym do korzystania na cele budowlane. Ponadto, jeśli prowadzenie Działalności Deweloperskiej wymagało będzie czasowego udostępnienia Spółce Dzielonej dostępu do Działek Sąsiadujących, w tym do infrastruktury znajdującej się na Działkach Sąsiadujących, Spółka Przejmująca zapewni Spółce Dzielonej prawo do korzystania z tych nieruchomości, w tym do korzystania na cele budowlane bądź obie Spółki ustanowią na swoją rzecz wzajemnie służebności. Tym samym, niezależnie od ostatecznej formy, w ramach podziału Spółka Przejmująca uzyska właściwy dostęp do tych działek umożliwiający realizację działań gospodarczych, zaś Spółka Dzielona możliwość efektywnego przeniesienia wydzielonego majątku na Spółkę Przejmująca bez szkody dla trwających procesów inwestycyjnych, w tym prawo do wykonywania na rzecz Spółki Przejmującej zastępstwa inwestycyjnego.

2. Prawa i obowiązki wynikające z:

a)

umowy o wykonanie projektu architektonicznego budynków mieszkalnych, które zostaną wybudowane na Działkach Sąsiadujących, w tym na Działkach - w zakresie, w jakim umowa nie została jeszcze zrealizowana;

b)

prawa autorskie do wykonanych projektów architektonicznych budynków mieszkalnych, roszczenia wynikające z umów oraz pełna dokumentacja - w części w jakiej umowa została już zrealizowana;

c)

umowy o wykonanie projektu prac wykończeniowych w budynkach, które zostaną wybudowane na Działkach.

d)

umowy o przyłączenie do sieci energetycznej dla realizowanej Działalności Deweloperskiej.

e)

umowy z generalnym wykonawcą w zakresie, w jakim dotyczy to prowadzonej Działalności Deweloperskiej.

f)

umowy o roboty ziemne w zakresie wykonania dalszych wykopów na potrzeby projektu mieszkaniowego prowadzonego na Działkach.

g)

umowy o zarządzanie Projektem Mieszkaniowym w zakresie, w jakim dotyczy to związanych z nim administracji, doradztwa bieżącego, zarządzania projektem budowlanym (zasoby osobowe niezbędne do realizacji działalności, alokowane w ramach usług świadczonych przez spółkę zarządzającą).

h)

umowy pożyczki na finansowanie budowy Projektu Mieszkaniowego, czy też przyporządkowaną cześć umów pożyczek udzielonych również na finansowanie nabycia i przebudowy CH P., w części w jakiej dotyczą Działalności Deweloperskiej w tym zobowiązanie do zwrotu pożyczki.

i)

umowy o prowadzenie i obsługę rachunku bankowego przyporządkowanego dla Działalności Deweloperskiej.

j)

umowa ubezpieczenia budowy CAR wraz z dodatkami w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

k)

umowy obsługi parkingu, w zakresie w jakim dotyczy to parkingu tymczasowego posadowionego na części Działek Sąsiadujących - opcjonalnie, jeśli działki te zostaną przeniesione w ramach podziału.

l) Inne umowy, których zawarcie będzie wymagane w ramach realizacji procesu inwestycyjnego na Działkach Sąsiadujących.

3. Decyzja, z której wynika pozwolenie na budowę realizowaną na Działkach wraz z dokumentacją dotyczącą wniosku o pozwolenia zamienne obejmujące Działki oraz dokumentacja wynikająca z wniosku o decyzję środowiskową (na moment podziału, Spółka Dzielona powinna otrzymać już w tym zakresie decyzję środowiskową), a także decyzje i inne uzgodnienia uzyskane przez Spółkę Dzieloną do dnia podziału, o ile w ramach podziału majątku zostaną one decyzją Wspólników przyporządkowane Spółce Przejmującej - przy czym niektóre spośród uzyskanych decyzji, czy uzgodnień nie przejdą na Spółkę Przejmująca z mocy samego prawa, ale zostaną przeniesione po dniu podziału w ramach osobnego postępowania administracyjnego.

4. Środki pieniężne pochodzące z uzyskanej pożyczki niezbędne do obsługi Działalności Deweloperskiej, w tym budowy Projektu Mieszkaniowego oraz wpływów z najmu parkingu - opcjonalnie, jeśli działki, na których jest posadowiony parking zostaną przeniesione w ramach podziału.

5. Bieżące zobowiązania handlowe związane z Działalnością Deweloperską, wynikające m.in. z ww. umów.

Wyodrębnienie Działalności Deweloperskiej.

Przejawem wyodrębnienia organizacyjnego Działalności Deweloperskiej w Spółce Dzielonej jest przede wszystkim odpowiednio przyporządkowany majątek (aktywa, zobowiązania) pozwalający na prowadzenie danej działalności, odpowiednio przyporządkowane umowy, które służą obsłudze danej działalności oraz zasoby osobowe niezbędne do realizacji działalności. Działalność Deweloperska nie stanowi formalnie zarejestrowanego oddziału Spółki Dzielonej, jednakże posiada znaczną organizacyjną odrębność.

Przejawia się ona przede wszystkim poprzez:

- posiadanie własnych nazw dla realizowanych w ramach Działalności Deweloperskiej projektów mieszkaniowych (odzwierciedlonych w dokumentacji księgowej oraz korporacyjnej),

- odpowiednie przyporządkowanie majątku (w ramach rejestru środków trwałych oraz bilansu) oraz

- treść umów obsługujących działalność deweloperską realizowaną w ramach Działalności Deweloperskiej, która jest znacząco odmienna i odrębna od działalności prowadzonej przez CH,

- zasoby osobowe dedykowane do realizacji Działalności Deweloperskiej w ramach usług świadczonych przez spółkę zarządzającą - Spółka Przejmująca nadal będzie korzystać z zasobów osobowych spółki zarządzającej w grupie kapitałowej, w której skład wchodzą Wnioskodawcy.

Wyodrębnienie funkcjonalne Działalności Deweloperskiej przejawia się tym, że składające się na tę działalność składniki majątkowe oraz zobowiązania jak np.:

- Działki Sąsiadujące, w tym Działki,

- prace budowlane w toku,

- prawa i obowiązki z umów na projekt architektoniczny, na prace budowlane, na prace wykończeniowe, na zarządzanie projektem, na finansowanie projektu i innych umów,

- zasoby osobowe dedykowane do realizacji Działalności Deweloperskiej - są to przede wszystkim osoby z działu odpowiadającego za działalność budowlaną oraz projekty mieszkaniowe (CH jest obsługiwane przez inne osoby pracujące w spółce zarządzającej)

są powiązane poprzez cel, jakiemu służą. Celem tym jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wybudowania Projektu Mieszkaniowego na Działkach oraz w dalszej kolejności innych projektów mieszkaniowych na pozostałych Działkach Sąsiadujących w celu ich dalszego wykorzystywania. Cel ten różni się od zasadniczego celu, który jest realizowany przez zespół składników, który pozostanie w Spółce Dzielonej - tj. wynajem powierzchni komercyjnych w CH P.

Ponieważ aktualnie Działalność Deweloperska stanowi integralną część Spółki Dzielonej, dla Działalności Deweloperskiej nie jest prowadzona odrębna księgowość. Jednakże wyodrębnienie finansowe Działalności Deweloperskiej przejawia się w tym, że ewidencja księgowa prowadzona przez Spółkę Dzieloną pozwala na przyporządkowanie Działalności Deweloperskiej ponoszonych kosztów (natury administracyjnej, budowlanej - w tym fazy przygotowawczej i wykonawczej) i związanych z Działalnością Deweloperską zobowiązań.

Możliwe jest przygotowanie dla celów zarządczych wyniku finansowego, sprawozdań finansowych, czy też innych kluczowych wskaźników finansowych, a także bilansu aktywów oraz pasywów dotyczących Działalności Deweloperskiej. Podział Spółki Dzielonej nastąpi właśnie w oparciu o taki bilans sporządzony na moment podziału. Działalność Deweloperska ma przyporządkowany również własny rachunek bankowy służący do rozliczeń transakcji przeprowadzanych w ramach tej części działalności oraz możliwość tworzenia własnego budżetu. Rachunek bankowy będzie przeniesiony w ramach podziału wraz z gotówką na tym rachunku.

W oparciu o przedmiot przekazania na rzecz Spółki Przejmującej będzie możliwe samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie Działalności Deweloperskiej polegającej na budowie budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą bez konieczności angażowania innych składników majątku Spółki Dzielonej, w analogicznym zakresie, w jakim ta działalność była obecnie prowadzona przez Spółkę Dzieloną. W oparciu o przekazany majątek, Spółka Przejmująca będzie kontynuowała realizację Projektu Mieszkaniowego rozpoczętego w Spółce Dzielonej oraz realizowała w przyszłości inne projekty na Działkach Sąsiadujących. W okresie budowy Projektu Mieszkaniowego, tymczasowo Spółka Dzielona będzie udostępniała Spółce Przejmującej dostęp do sieci eIektroenergetycznej.

Majątek pozostający w Spółce Dzielonej po podziale.

Na skutek planowanego podziału w Spółce Dzielonej pozostanie zespół składników materialnych i niematerialnych w zakresie działalności związanej z CH P., na który składają się:

1. Nieruchomość CH P., tj. Działki CH P. oraz Działki częściowo zabudowane CH P. w części w jakiej zostały zabudowane CH P. po ich faktycznym i prawnym wydzieleniu wraz z prawami autorskimi do dokumentacji projektowej i wykonawczej budynków i budowli wchodzących w skład CH P.

2. Majątek ruchomy Spółki Dzielonej niezbędny do funkcjonowania CH P. (taki jak: meble, dekoracje, sprzęt IT do obsługi klientów CH P.).

3. Prawa i obowiązki wynikające z ponad stu umów najmu powierzchni komercyjnej w CH P., wynikających z zabezpieczeń prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z umów najmu ustanowionych przez poszczególnych najemców (w szczególności gwarancji bankowych, gwarancji spółki macierzystej, w tym poręczeń, kaucji pieniężnych, kwot zatrzymanych lub depozytów bankowych).

4. Należności wynikające z umów najmu powierzchni komercyjnej w CH P.

5. Prawa i obowiązki wynikające z umów dotyczących prac realizowanych w ramach nakładów inwestycyjnych w CH P.

6. Prawa i obowiązki wynikające z umowy o zarządzanie CH P. (administrowanie Spółką Dzieloną, doradztwo prawne, podatkowe, obsługa IT, pośrednictwo w najmie powierzchni komercyjnej, doradztwo akwizycyjne itd.).

7. Prawa i obowiązki wynikające z umów w zakresie dostawy mediów do CH P.

8. Prawa i obowiązki z umów pożyczek dotyczących finansowania inwestycji w CH P. oraz finansowania projektów modernizacji/rozbudowy, w tym zobowiązanie do zwrotu tych pożyczek.

9. Prawa i obowiązki z umowy ubezpieczenia CH P. oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Spółki Dzielonej.

10. Prawa i obowiązki wynikające z umów o świadczenie usług związanych z funkcjonowaniem CH P. (m.in. ochrona, sprzątanie, zabezpieczenie przeciwpożarowe, naprawy i konserwacje, itp.).

11. Prawa i obowiązki wynikające z umów o prowadzenie i obsługę rachunków bankowych Spółki Dzielonej, w zakresie, w jakim dotyczące one CH P.

12. Prawa do strony internetowej CH P.

13. Pożytki i obciążenia oraz należności czy też zobowiązania Spółki Dzielonej związane z CH P. (w szczególności czynsze i opłaty eksploatacyjne dotyczące CH P.).

Wyodrębnienie działalności związanej z CH P.

Wyodrębnienie w Spółce Dzielonej działalności związanej z CH P. przejawia się ona przede wszystkim poprzez posiadanie własnej nazwy dedykowanej dla tego projektu, odpowiednio przyporządkowanego majątku oraz umów obsługujących działalność realizowaną w ramach CH P., która jest znacząco odmienna i odrębna od Działalności Deweloperskiej. W ramach prowadzonej przez Spółkę Dzieloną ewidencji środków trwałych możliwe jest zidentyfikowanie elementów majątku nieruchomego i rzeczowego Spółki Dzielonej przyporządkowanych do CH P. Przedmiotowe wyodrębnienie znajduje potwierdzenie w funkcjonujących w ramach Spółki Dzielonej dokumentach zawieranych z kontrahentami.

Z kolei wyodrębnienie funkcjonalne w Spółce Dzielonej działalności CH P. przejawia się powiązaniem składników jak np.: (i) nieruchomość CH P. wraz z (ii) majątkiem ruchomym obsługującym CH P., a także (iii) prawa i obowiązki z umów na zarządzanie CH P. (wraz z dedykowanym zespołem do obsługi administracyjno-finansowej CH P.), na bieżącą obsługę i funkcjonowanie CH P., na finansowanie CH P. i innych umów celem jakiemu służą. Celem tym jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie najmu powierzchni komercyjnej i biurowej w CH P. Należy również podkreślić, że w oparciu o przedmiot pozostający w Spółce Dzielonej będzie możliwe samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie najmu powierzchni komercyjnej w CH P. bez konieczności angażowania innych składników majątku, przez co w ramach CH P. prowadzona będzie działalność gospodarczą o takim profilu jak dotychczas.

Wyodrębnienie finansowe działalności CH P. w Spółce Dzielonej przejawia się w tym, że ewidencja księgowa prowadzona przez Spółkę Dzieloną pozwala na przyporządkowanie w ramach Spółki Dzielonej przychodów uzyskiwanych przez CH P. (najem powierzchni handlowej i biurowej), jak i ponoszonych kosztów (natury administracyjnej, operacyjnej, inwestycyjnej związanej z obsługą CH P.). Dlatego też możliwe jest przygotowanie dla celów zarządczych wyniku finansowego, sprawozdań finansowych, czy też innych kluczowych wskaźników finansowych, a także bilansu aktywów oraz pasywów dotyczących CH P. Na moment podziału będzie sporządzony taki bilans. Również obecnie Spółka Dzielona sporządza dla CH P. odrębny bilans.

Spółka Dzielona posiada również rachunki bankowe przypisane do CH P., służące do rozliczeń transakcji przeprowadzanych w ramach tej części działalności oraz możliwość tworzenia własnego budżetu. Rachunki bankowe pozostaną w Spółce Dzielonej wraz z gotówką się na nich znajdującą.

Intencją Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej jest, aby w ramach Działalności Deweloperskiej po podziale prowadzono działalność gospodarczą o takim profilu jak dotychczas. Wchodzące w skład majątku przenoszonego w ramach podziału składniki materialne i niematerialne mają być wykorzystywane do kontynuowania działalności związanej z działalnością deweloperską z Spółce Przejmującej. Ze Spółki Dzielonej przeniesione zostaną wszystkie funkcje związane z Projektem Mieszkaniowym i nie będzie w niej nowych o takim zakresie.

Po wydzieleniu Działalności Deweloperskiej, wyłącznie w oparciu o zespół składników majątkowych i niemajątkowych pozostający w Spółce Dzielonej będzie możliwe samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie najmu powierzchni komercyjnej w CH P. bez konieczności angażowania innych składników majątku, co ma miejsce obecnie, gdyż CH P. funkcjonuje od lat, niezależnie od Działalności Deweloperskiej oraz użytkowania wieczystego/dostępu do dodatkowych działek gruntu.

Spółka Dzielona nie zatrudnia pracowników. W konsekwencji podział nie będzie związany z przejęciem pracowników.

Planowany podział ma na celu przede wszystkim rozdzielenie do odrębnych podmiotów prawnych (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością) odrębnych rodzajów działalności, tj. oddzielenie działalności deweloperskiej od najmu powierzchni komercyjnej i biurowej (realizowanej dotychczas przez CH P.). Spółka Dzielona posiada majątek, który nie był dotychczas istotnie wykorzystywany i był przeznaczony na inną inwestycję. W momencie gdy w Spółce Dzielonej rozpoczęła się inwestycja deweloperska na Działkach, która generuje odrębne ryzyka od działalności związanej z CH P. i która wymaga odrębnego zaangażowania środków, została podjęta decyzja o planowanym podziale. Dodatkowo, jak wskazano powyżej W międzyczasie, w odniesieniu do pozostałych Działek Sąsiadujących, zarząd Spółki Dzielonej, obserwując obecne tendencje na rynku nieruchomości komercyjnych oraz mieszkaniowych, podjął decyzję o zmianie ich przeznaczenia. Z uwagi na globalny spadek zainteresowania galeriami handlowymi przez ich klientów, przy jednoczesnym zwiększeniu popytu na lokale mieszkalne - zarząd Spółki Dzielonej podjął decyzję o przeznaczeniu również pozostałych Działek Sąsiadujących pod zabudowę mieszkaniową.

Z uwagi na odmienność ryzyk i odpowiedzialności wynikających z tych różnych rodzajów działalności oraz ich specyfiki, projekty te wymagają odmiennych zasad finansowania i wyceny, co w sposób bardziej transparentny może być realizowane w ramach odrębnych podmiotów prawnych. Brak wyraźnego rozdzielenia działalności deweloperskiej od CH P. prowadziłaby do niepożądanego mieszania się jednej spółce ryzyk prawnych typowych dla najmu komercyjnego powierzchni handlowej (np. w zakresie sporów z najemcami) i typowych dla działalności deweloperskiej (np. proces budowy, odpowiedzialność za zobowiązania wobec kontraktorów) czy też biznesowych (np. odmienne wskaźniki rentowności, odmienna specyfika bieżącego i strategicznego zarządzania). Również z perspektywy podmiotu finansującego inwestycję pożądane jest aby w finansowanym podmiocie nie występowały dwa różne typy działalności o dużej skali.

Niezależnie, oddzielenie każdej z tych inwestycji do odrębnego podmiotu umożliwi większą elastyczność na okoliczność przyszłego wyjścia z inwestycji i znalezienia inwestora zainteresowanego danym projektem (sprzedaż spółki tylko z projektem mieszkaniowym lub tylko z CH P.).

Pytania w zakresie podatku od towarów i usług

Czy majątek przeniesiony przez Spółkę Dzieloną na Spółkę Przejmującą w wyniku podziału stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a w konsekwencji czy transakcja nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o VAT?

Państwa stanowisko w sprawie

Majątek przeniesiony przez Spółkę Dzieloną na Spółkę Przejmującą w wyniku podziału stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a w konsekwencji transakcja nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy o VAT - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary - w myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT jednoznacznie wynika, że dostawa towarów, co do zasady podlega opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynność ta jest wykonywana odpłatnie.

Jednocześnie na mocy art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie "transakcji zbycia", należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu "dostawy towarów" w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, "zbycie" obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, np. sprzedaż, darowizna, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

W świetle powyższych regulacji dokonany na podstawie Kodeksu spółek handlowych (art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h.), podział przez wydzielenie i przeniesienie na inną spółkę części majątku Spółki Dzielonej jest, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, czynnością rozporządzającą, operacją obejmującą zdarzenia podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wyjaśnić jednak należy, że w sytuacji, gdy w wyniku podziału spółki przez wydzielenie przedmiotem przeniesienia własności jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa, to mamy do czynienia z transakcją zbycia w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, który to przepis wyłącza taką czynność z zakresu regulacji ustawy.

Podkreślenia wymaga, że ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma on zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Przepis art. 2 pkt 27e ustawy o VAT stanowi, że pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa, jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu.

Jak zostało przedstawione w uzasadnieniu stanowiska Zainteresowanych do pytania numer 1 powyżej, Działalność Deweloperska może zostać uznana za całość organizacyjną oraz funkcjonalną, a tym samym może stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, również w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

W konsekwencji, stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przeniesienie Działalności Deweloperskiej ze Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej nie będzie stanowił czynności opodatkowanej VAT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" lub "ustawą o VAT":

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach - rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przepisy regulujące prawną instytucję podziału spółek stanowią treść tytułu IV działu II ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.).

W art. 529 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyróżniono cztery sposoby dokonania podziału spółek kapitałowych. Zgodnie z ww. przepisem:

Podział może być dokonany przez:

1.

przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na inne spółki za udziały lub akcje spółki przejmującej, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej (podział przez przejęcie);

2.

zawiązanie nowych spółek, na które przechodzi cały majątek spółki dzielonej za udziały lub akcje nowych spółek (podział przez zawiązanie nowych spółek);

3.

przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na istniejącą i na nowo zawiązaną spółkę lub spółki (podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki);

4.

przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Zatem należy stwierdzić, że przewidziany w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych podział dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie), powoduje przeniesienie prawa własności wydzielonej części majątku. Złożoność procedur związanych z podziałem spółki nie ma przy tym znaczenia. Istotny jest efekt końcowy - przeniesienie własności.

W świetle powyższych regulacji dokonany, na podstawie Kodeksu spółek handlowych, podział przez wydzielenie i przeniesienie na nową spółkę części majątku spółki dzielonej jest, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, operacją obejmującą zdarzenia podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wyjaśnić jednak tutaj należy, że w sytuacji gdy w wyniku podziału spółki przez wydzielenie przedmiotem przeniesienia własności jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa to mamy do czynienia z transakcją zbycia w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, który to przepis wyłącza taką czynność z zakresu regulacji ustawy.

Ustawodawca w ww. przepisie nie zdefiniował, co należy rozumieć pod pojęciem "transakcji zbycia". Uwzględniając zakres przedmiotowy ustawy o podatku od towarów i usług pojęcie to należy rozumieć w sposób zbliżony do pojęcia "dostawy towarów" w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. "zbycie" obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, nieodpłatne przekazanie, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej, w tym także w formie umowy sprzedaży lub aportu.

Podkreślenia wymaga, że ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku VAT, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

W myśl art. 2 pkt 27e ustawy:

Przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa - rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem wynikającym z powyższego przepisu jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa trwałe, obrotowe, a także czynnik ludzki, czyli kadra pracownicza.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Organizacyjny aspekt wyodrębnienia oznacza, że składniki tworzące "część przedsiębiorstwa" powinny posiadać cechę zorganizowania. Cecha ta powinna występować w "istniejącym przedsiębiorstwie", a więc w ramach prowadzonej działalności i dotyczyć określonego zespołu składników tworzących część tego przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona - obiektywnie oceniając - posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą umożliwić Nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

1.

istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania;

2.

zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;

3.

składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;

4.

zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy.

Ponadto, przy ocenie czy składniki majątku powinny być uznane za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy uwzględnić należy następujące okoliczności:

- zamiar kontynuowania przez nabywcę działalności prowadzonej dotychczas przez zbywcę przy pomocy składników majątkowych będących przedmiotem transakcji oraz

- faktyczną możliwość kontynuowania tej działalności w oparciu o składniki będące przedmiotem transakcji.

Wskazanej oceny należy dokonać na moment przeprowadzenia transakcji. Tym samym, w przypadku, gdy konieczne dla kontynuowania działalności gospodarczej jest angażowanie przez nabywcę innych składników majątku, które nie są przedmiotem transakcji lub podejmowanie dodatkowych działań, brak jest możliwości stwierdzenia, że w danym przypadku zespół składników majątkowych stanowi przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Zaznaczenia wymaga, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w przepisie art. 2 pkt 27e ustawy, nie jest definicją samoistną, lecz należy rozpatrywać ją m.in. w kontekście uregulowań art. 6 pkt 1 ustawy, który wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie składników majątkowych i niemajątkowych uprzednio wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie dotyczy natomiast zbycia poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa.

Zakres powyższego wyłączenia z zakresu opodatkowania zdefiniował w wyrokach Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W wyroku z dnia 27 listopada 2003 r. sprawa C-497/01, Zita-Modes stwierdził, że celem ww. opcji jest uproszczenie rozliczeń związanych z przeniesieniem majątku przedsiębiorstwa lub jego części, bądź wniesieniem ich aportem. W wyroku tym przyjęto, że jeżeli państwo członkowskie wprowadziło do swojego systemu VAT opcję zawartą w pierwszym zdaniu art. 5 ust. 8 Szóstej Dyrektywy uznając, że w przypadku wydania całości majątku nie ma miejsca dostawa towarów w rozumieniu regulacji VAT, to zasada ta ma zastosowanie - nie wyłączając możliwości ograniczenia jej stosowania do okoliczności zawartych w zdaniu drugim tego samego paragrafu - do każdego wydania przedsiębiorstwa lub samodzielnej części przedsiębiorstwa, włączając składniki materialne i niematerialne, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa, mogącego samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Nabywca musi jednak wyrazić zamiar dalszego prowadzenia nabytego przedsiębiorstwa lub jego części, a nie jego bezpośredniej likwidacji i sprzedaży zapasów. TSUE wskazał, że biorąc pod uwagę cel dyrektywy, pojęcia w niej użyte powinny być interpretowane w sposób jednolity i niezależny (autonomiczny), uwzględniając kontekst i cel regulacji. W wyroku tym, dokonując wykładni funkcjonalnej art. 5 ust. 8 Szóstej Dyrektywy, TSUE uznał, że celem wyłączenia zbycia przedsiębiorstwa z opodatkowania jest zapewnienie neutralności podatkowej takiej czynności, która obciążając stronę istotnym zobowiązaniem podatkowym i tak rodziłaby prawo do odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego. Trybunał podkreślił, że przeniesienie, o jakim mowa w art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE, dotyczy między innymi części przedsiębiorstwa, a istotne znaczenie ma funkcjonalne powiązanie składników majątkowych umożliwiające realizację określonego zadania gospodarczego.

Ponadto TSUE zauważył, że przejmującego należy traktować jako następcę zbywającego, przy czym, aby przejmujący mógł zostać uznany za następcę zbywającego, musi on kontynuować działalność prowadzoną przez zbywcę.

Jak wskazał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: "Trybunał" lub "TSUE") w wyroku z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie C-444/10 Schriever "przekazanie całości lub części aktywów" należy interpretować w taki sposób, że obejmuje ono przekazanie przedsiębiorstwa lub jego samodzielnej części, w tym składników materialnych i ewentualnie niematerialnych, łącznie składających się na przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa zdolną prowadzić samodzielną działalność gospodarczą. Podobne stanowisko prezentowane jest w orzecznictwie sądów administracyjnych (wyroki NSA: z dnia 25 czerwca 2013 r. sygn. akt I FSK 955/12 oraz z dnia 21 listopada 2016 r. sygn. akt I FSK 1316). Zgodnie natomiast z orzecznictwem TSUE (wyrok TSUE z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie C-444/10 Christel Schriever, pkt 26) ocena, jakie dobra - ruchome lub nieruchome - są niezbędne do utworzenia przedsiębiorstwa lub ZCP, musi być dokonywana " (...) z punktu widzenia charakteru prowadzonej działalności gospodarczej".

O tym, czy nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa decydują każdorazowo okoliczności faktyczne związane z konkretną transakcją. Podatnik obowiązany jest do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z koniecznością prawidłowego zdefiniowania dokonywanej czynności.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, jest właścicielem centrum handlowego A., zlokalizowanego w W. posadowionego na działkach będących w użytkowaniu wieczystym, o numerach ewidencyjnych: (...).

Podstawowa działalność Spółki Dzielonej skupia się na najmie powierzchni komercyjnej w CH P. Działki częściowo zabudowane CH P. (w części wolnej od zabudowy po ich faktycznym i prawnym wydzieleniu) oraz Działki do przyszłej zabudowy (łącznie zwanej dalej jako ("Działki Sąsiadujące") pozostają rezerwą inwestycyjną Spółki Dzielonej. Zgodnie z miejscowym plan zagospodarowania przestrzennego, Działki Sąsiadujące są przeznaczone jako tereny zabudowy wielofunkcyjnej z dopuszczeniem usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Na niektórych spośród Działek do przyszłej zabudowy - na działkach o numerach (...) oraz (...) jest obecnie realizowany projekt mieszkaniowy. W związku z upływem czasu oraz rozwojem planów i działalności związanej z inwestycjami deweloperskimi w projekty mieszkaniowe, zarząd Spółki Dzielonej, podjął decyzję o przeznaczeniu również pozostałych Działek Sąsiadujących pod zabudowę mieszkaniową.

W tym kontekście, została podjęta decyzja o wyodrębnieniu w ramach wewnętrznej struktury Spółki Dzielonej i przeniesieniu do odrębnego podmiotu nie tylko Projektu Mieszkaniowego realizowanego na Działkach (co zostało przedstawione w Interpretacjach dotyczące Projektu Mieszkaniowego), lecz potencjalnie szerszej działalności deweloperskiej, która będzie realizowana na wszystkich Działkach Sąsiadujących ("Działalność Deweloperska").

Podział Spółki Dzielonej nastąpi na podstawie przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych ("k.s.h.") przez wydzielenie (art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h.). Podział nastąpi poprzez przeniesienie części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej. Jednocześnie część przedsiębiorstwa pozostanie w Spółce Dzielonej.

Zarówno Spółka Dzielona, jak i Spółka Przejmująca są czynnymi podatnikami VAT.

W ramach planowanego podziału, przedmiotem wydzielenia w Spółce Dzielonej będzie zespół składników materialnych i niematerialnych w zakresie Działalności Deweloperskiej, na którą składają się:

1. Wszystkie Działki przeznaczone do realizacji projektu mieszkaniowego, stanowiące działki częściowo zabudowane, na których zostały już częściowo zrealizowane prace ziemne polegające na wykonaniu wykopów na potrzeby projektu mieszkaniowego realizowanego w ramach pozwolenia na budowę. Na moment złożenia niniejszego wniosku, pod gruntem, znajdują się sieci wodociągowe, telekomunikacyjne, energetyczne oraz kanalizacyjne. Na Działkach prowadzona jest obecnie inwestycja wtoku, w postaci projektu mieszkaniowego. Na moment dokonania podziału Spółki Dzielonej, planowane jest co najmniej zakończenie prac ziemnych i wykopu, z odwodnieniem i ścianą berlińską, przebudowa przyłącza kanalizacji, wykonanie docelowego przyłącza wodociągowego oraz tymczasowego przyłącza energetycznego, likwidacja kolizji sieci teletechnicznych, rozpoczęcie robót żelbetonowych oraz ewentualne rozpoczęcie prac budowlanych w zakresie samych budynków mieszkalnych. Dalsze prace budowlane będą kontynuowane przez Spółkę Przejmującą po zakończeniu procesu podziału i przeniesieniu na Spółkę Przejmującą niezbędnych pozwoleń. Wśród Działek CH P. oraz Działek częściowo zabudowanych CH P. znajdują się działki, na których może mieścić się infrastruktura towarzysząca projektom mieszkaniowym (drogi, parkingi, sieci).

2. Prawa i obowiązki wynikające z:

a)

umowy o wykonanie projektu architektonicznego budynków mieszkalnych, które zostaną wybudowane na Działkach Sąsiadujących, w tym na Działkach - w zakresie, w jakim umowa nie została jeszcze zrealizowana;

b)

prawa autorskie do wykonanych projektów architektonicznych budynków mieszkalnych, roszczenia wynikające z umów oraz pełna dokumentacja - w części w jakiej umowa została już zrealizowana).

c)

umowy o wykonanie projektu prac wykończeniowych w budynkach, które zostaną wybudowane na Działkach.

d)

umowy o przyłączenie do sieci energetycznej dla realizowanej Działalności Deweloperskiej.

e)

umowy z generalnym wykonawcą w zakresie, w jakim dotyczy to prowadzonej Działalności Deweloperskiej.

f)

umowy o roboty ziemne w zakresie wykonania dalszych wykopów na potrzeby projektu mieszkaniowego prowadzonego na Działkach.

g)

umowy o zarządzanie Projektem Mieszkaniowym w zakresie, w jakim dotyczy to związanych z nim administracji, doradztwa bieżącego, zarządzania projektem budowlanym (zasoby osobowe niezbędne do realizacji działalności, alokowane w ramach usług świadczonych przez spółkę zarządzającą).

h)

umowy pożyczki na finansowanie budowy Projektu Mieszkaniowego, czy też przyporządkowaną cześć umów pożyczek udzielonych również na finansowanie nabycia i przebudowy CH P., w części w jakiej dotyczą Działalności Deweloperskiej w tym zobowiązanie do zwrotu pożyczki.

i)

umowy o prowadzenie i obsługę rachunku bankowego przyporządkowanego dla Działalności Deweloperskiej.

j)

umowa ubezpieczenia budowy CAR wraz z dodatkami w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

k)

umowy obsługi parkingu, w zakresie w jakim dotyczy to parkingu tymczasowego posadowionego na części Działek Sąsiadujących - opcjonalnie, jeśli działki te zostaną przeniesione w ramach podziału.

l) Inne umowy, których zawarcie będzie wymagane w ramach realizacji procesu inwestycyjnego na Działkach Sąsiadujących.

3. Decyzja, z której wynika pozwolenie na budowę realizowaną na Działkach wraz z dokumentacją dotyczącą wniosku o pozwolenia zamienne obejmujące Działki oraz dokumentacja wynikająca z wniosku o decyzję środowiskową (na moment podziału, Spółka Dzielona powinna otrzymać już w tym zakresie decyzję środowiskową), a także decyzje i inne uzgodnienia uzyskane przez Spółkę Dzieloną do dnia podziału, o ile w ramach podziału majątku zostaną one decyzją Wspólników przyporządkowane Spółce Przejmującej - przy czym niektóre spośród uzyskanych decyzji, czy uzgodnień nie przejdą na Spółkę Przejmująca z mocy samego prawa, ale zostaną przeniesione po dniu podziału w ramach osobnego postępowania administracyjnego.

4. Środki pieniężne pochodzące z uzyskanej pożyczki niezbędne do obsługi Działalności Deweloperskiej, w tym budowy Projektu Mieszkaniowego oraz wpływów z najmu parkingu - opcjonalnie, jeśli działki, na których jest posadowiony parking zostaną przeniesione w ramach podziału.

5. Bieżące zobowiązania handlowe związane z Działalnością Deweloperską, wynikające m.in. z ww. umów.

Planowany podział ma na celu przede wszystkim rozdzielenie do odrębnych podmiotów prawnych (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością) odrębnych rodzajów działalności, tj. oddzielenie działalności deweloperskiej od najmu powierzchni komercyjnej i biurowej (realizowanej dotychczas przez CH P.). Spółka Dzielona posiada majątek, który nie był dotychczas istotnie wykorzystywany i był przeznaczony na inną inwestycję.

Wątpliwości Zainteresowanych dotyczą kwestii czy majątek przeniesiony przez Spółkę Dzieloną na Spółkę Przejmującą w wyniku podziału stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a w konsekwencji czy transakcja nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o VAT.

Jak już wyjaśniono, zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jak o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w momencie przekazania określonych składników majątkowych (na ile stanowią w nim w tym momencie, wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Jak wynika z opisu sprawy, na moment dokonania wydzielenia wskazane powyżej składniki majątkowe będą wydzielone w ramach Spółki Dzielonej na poziomie organizacyjnym, finansowym oraz funkcjonalnym.

Według podanych przez Państwa informacji, przejawem wyodrębnienia organizacyjnego Działalności Deweloperskiej w Spółce Dzielonej jest przede wszystkim odpowiednio przyporządkowany majątek (aktywa, zobowiązania) pozwalający na prowadzenie danej działalności, odpowiednio przyporządkowane umowy, które służą obsłudze danej działalności oraz zasoby osobowe niezbędne do realizacji działalności. Działalność Deweloperska nie stanowi formalnie zarejestrowanego oddziału Spółki Dzielonej, jednakże posiada znaczną organizacyjną odrębność.

Przejawia się ona przede wszystkim przez:

* posiadanie własnej nazwy dedykowanej dla tego projektu (odzwierciedlonej w dokumentacji księgowej oraz korporacyjnej),

* odpowiednie przyporządkowanie majątku (w ramach rejestru środków trwałych oraz bilansu) oraz

* treść umów obsługujących działalność deweloperską realizowaną w ramach Działalności Deweloperskiej, która jest znacząco odmienna i odrębna od działalności prowadzonej przez CH,

* zasoby osobowe dedykowane do realizacji Działalności Deweloperskiej w ramach usług świadczonych przez spółkę zarządzającą - Spółka Przejmująca nadal będzie korzystać z zasobów osobowych spółki zarządzającej w grupie kapitałowej, w której skład wchodzą Wnioskodawcy.

Wyodrębnienie funkcjonalne Działalności Deweloperskiej przejawia się tym, że składające się na tę działalność składniki majątkowe oraz zobowiązania jak np.:

* Działki Sąsiadujące, w tym Działki,

* prace budowlane w toku,

* prawa i obowiązki z umów na projekt architektoniczny, na prace budowlane, na prace wykończeniowe, na zarządzanie projektem, na finansowanie projektu i innych umów,

* zasoby osobowe dedykowane do realizacji Działalności Deweloperskiej - są to przede wszystkim osoby z działu odpowiadającego za działalność budowlaną oraz projekty mieszkaniowe (CH jest obsługiwane przez inne osoby pracujące w spółce zarządzającej) są powiązane poprzez cel, jakiemu służą. Celem tym jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wybudowania Projektu Mieszkaniowego na Działkach oraz w dalszej kolejności innych projektów mieszkaniowych na pozostałych Działkach Sąsiadujących w celu ich dalszego wykorzystywania. Cel ten różni się od zasadniczego celu, który jest realizowany przez zespół składników, który pozostanie w Spółce Dzielonej - tj. wynajem powierzchni komercyjnych w CH P.

Wyodrębnienie finansowe Działalności Deweloperskiej przejawia się w tym, że ewidencja księgowa prowadzona przez Spółkę Dzieloną pozwala na przyporządkowanie Działalności Deweloperskiej ponoszonych kosztów (natury administracyjnej, budowlanej - w tym fazy przygotowawczej i wykonawczej) i związanych z Działalnością Deweloperską zobowiązań.

Możliwe jest przygotowanie dla celów zarządczych wyniku finansowego, sprawozdań finansowych, czy też innych kluczowych wskaźników finansowych, a także bilansu aktywów oraz pasywów dotyczących Działalności Deweloperskiej. Podział Spółki Dzielonej nastąpi właśnie w oparciu o taki bilans sporządzony na moment podziału. Działalność Deweloperska ma przyporządkowany również własny rachunek bankowy służący do rozliczeń transakcji przeprowadzanych w ramach tej części działalności oraz możliwość tworzenia własnego budżetu. Rachunek bankowy będzie przeniesiony w ramach podziału wraz z gotówką na tym rachunku.

Istotny jest również fakt, że - jak wynika z treści wniosku - w oparciu o przedmiot przekazania na rzecz Spółki Przejmującej będzie możliwe samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie Działalności Deweloperskiej polegającej na budowie budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą bez konieczności angażowania innych składników majątku Spółki Dzielonej, w analogicznym zakresie, w jakim ta działalność była obecnie prowadzona przez Spółkę Dzieloną. W oparciu o przekazany majątek, Spółka Przejmująca będzie kontynuowała realizację Projektu Mieszkaniowego rozpoczętego w Spółce Dzielonej oraz realizowała w przyszłości inne projekty na Działkach Sąsiadujących. W okresie budowy Projektu Mieszkaniowego, tymczasowo Spółka Dzielona będzie udostępniała Spółce Przejmującej dostęp do sieci elektroenergetycznej.

Analiza zaprezentowanego opisu sprawy w kontekście przytoczonych regulacji prawnych oraz orzecznictwa TSUE, prowadzi do wniosku, że zostaną spełnione wszystkie wskazane wcześniej przesłanki do uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych, mającego być przedmiotem przeniesienia, za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Opisany we wniosku zespół składników stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, który jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki oraz przeznaczony jest do realizacji określonych zadań gospodarczych i potencjalnie mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące konkretnie przypisane mu zadania gospodarcze.

W konsekwencji uznania ww. zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, planowane jego przeniesienie na Spółkę Przejmującą, która będzie kontynuowała w tym zakresie dotychczasową działalność Spółki Dzielonej realizowaną z wykorzystywaniem tego zespołu składników, będzie-zgodnie z cytowanym powyżej art. 6 pkt 1 ustawy o VAT - wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT.

Podsumowując, Państwa stanowisko w zakresie podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie w zakresie podatku od towarów i usług. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczenia wymaga, że tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach zdarzenia przyszłego podanego przez Wnioskodawcę. Z powyższych przepisów wynika, że organ rozpatrując wniosek o wydanie interpretacji nie podejmuje wyjaśnienia stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, tj. nie przeprowadza dowodów, lecz dokonuje oceny prawnej przedstawionych we wniosku okoliczności w kontekście zadanego pytania przyporządkowanego do danego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W tym miejscu organ interpretacyjny zastrzega jednak, że gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny interpretacja nie wywoła skutków prawnych.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Z funkcji ochronnej będą mogli skorzystać Ci z Państwa, którzy zastosują się do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację przez Zainteresowanego, który jest stroną postępowania

A.Sp. z o.o. (Zainteresowany będący stroną postępowania - art. 14r. § 2 Ordynacji podatkowej) ma prawo wnieść skargę na tę interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a, art. 14b § 1 i art. 14r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl