0111-KDIB3-2.4012.720.2020.2.MN - Możliwość wyłączenia zasilania kasy on-line w okresie jej bezczynności.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 11 grudnia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-2.4012.720.2020.2.MN Możliwość wyłączenia zasilania kasy on-line w okresie jej bezczynności.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 września 2020 r. (data wpływu 17 września 2020 r.) uzupełnionym pismem z 23 listopada 2020 r. (data wpływu 25 listopada 2020 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości wyłączenia zasilania kasy on-line w okresie jej bezczynności - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2020 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości wyłączenia zasilania kasy on-line w okresie jej bezczynności. Wniosek został uzupełniony pismem z 23 listopada 2020 r. (data wpływu 25 listopada 2020 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 17 listopada 2020 r. znak: 0111-KDIB3-2.4012.720.2020.1.MN.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 23 listopada 2020 r., przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi firmę remontowo-budowlaną. Od sierpnia br. jest płatnikiem podatku VAT. Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Wnioskodawca ewidencjonuję w kasie on-line z kartą internetową GPRS. Ze względu na charakter działalności (wykonanie usługi remontowej trwa czasami parę tygodni) Wnioskodawca wystawia obecnie dwa, czasami trzy paragony miesięcznie (przykładowo: wrzesień: 2 paragony, październik: 3 paragony). Obecnie Wnioskodawca włącza kasę codziennie. Kasa po upływie pewnego czasu, ok. 15 min. w związku z brakiem aktywności wyłącza się samoistnie. W przyszłości w związku z wyjazdami /urlopami lub przebywaniem w miejscach wykonywania czynności zawodowych (remonty lokali mieszkaniowych) kasa nie będzie włączana codziennie, tylko w momencie, kiedy Wnioskodawca wystawia paragon lub sporządza raport dobowy lub miesięczny, czyli parę razy w miesiącu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy kasa, na której Wnioskodawca będzie wystawiać kilka razy w miesiącu paragony, musi być włączona cały czas?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Kasa nie musi być włączona cały czas. Wnioskodawca jako podatnik prowadzący ewidencje:

1.

wystawia i wydaje nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny podczas dokonywania sprzedaży, nie później niż z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę płatności,

2.

wystawia raport fiskalny dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym oraz wystawia raport fiskalny okresowy (miesięczny) po zakończeniu sprzedaży za dany miesiąc, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po danym miesiącu.

Posiadana przez Wnioskodawcę kasa on-line jest wyposażona w kartę internetową GPRS, czyli zapewnia połączenie z Centralnym Repozytorium Kas. Automatycznemu przesyłaniu danych z kasy on-line do CRK podlegają dokumenty fiskalne i niefiskalne oraz inne dane związane z używaniem kasy zapisane w pamięci chronionej od czasu poprzedniego automatycznego przesyłania danych. Tak więc w sytuacji wskazanej w pytaniu, w czasie kiedy kasa jest włączona i ma zapewnione połączenie umożliwiające automatyczne przesyłanie danych między kasą a CRK, to w momencie wydruku paragonu fiskalnego (wydruku raportu) dane są przesyłane do CRK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Z dniem 1 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz. U. poz. 675). Ustawa ta wprowadza do ustawy o podatku od towarów i usług zmiany w zakresie kas rejestrujących. Ustawa ta zakłada m.in. możliwość, a dla podatników prowadzących działalność gospodarczą w określonych w ustawie wrażliwych branżach - obowiązek stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących (kas on-line) w celu prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Kasy on-line wyposażone są w nowe funkcjonalności umożliwiające, oprócz zapisu w pamięci fiskalnej i chronionej kasy, również przekazywanie w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni danych rejestrowanych przy ich użyciu z prowadzonej ewidencji oraz danych o zdarzeniach mających znaczenie dla pracy kas do systemu teleinformatycznego Centralnego Repozytorium Kas.

W myśl art. 111a ust. 3 ustawy, kasy rejestrujące łączą się z Centralnym Repozytorium Kas za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej w sposób, który zapewnia:

1.

przesyłanie danych z kas rejestrujących do Centralnego Repozytorium Kas w sposób bezpośredni, ciągły, zautomatyzowany lub na żądanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 Ordynacji podatkowej;

2.

przesyłanie poleceń z Centralnego Repozytorium Kas do kas rejestrujących, dotyczących pracy kas, i ich odbiór przez te kasy:

a.

związanych z fiskalizacją kasy rejestrującej,

b.

obejmujących określenie:

* sposobu i zakresu przesyłania danych z tej kasy,

* sposobu pracy kasy rejestrującej,

c.

zapewniających prawidłowość pracy kasy rejestrującej.

Artykuł 111 ust. 6a ustawy określa wymagania i zasady działania, którym powinny odpowiadać kasy on-line. W myśl przywołanego przepisu, kasa rejestrująca musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas określonych w art. 111a ust. 3 (...).

Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani zapewnić połączenie umożliwiające przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3 (art. 111 ust. 3a pkt 12 ustawy).

W myśl art. 111 ust. 3ab ustawy, w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od podatnika nie jest możliwe zapewnienie połączenia, o którym mowa w art. 111a ust. 3:

1.

czasowo - podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży i zapewnić to połączenie niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn;

2.

trwale - podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży i za zgodą naczelnika urzędu skarbowego zapewnić to połączenie w ustalonych z naczelnikiem urzędu skarbowego odstępach czasowych.

Zatem jak wynika z ww. przepisów podstawowym obowiązkiem Wnioskodawcy jest zapewnienie połączenia kasy umożliwiającego przesyłanie danych między kasą on-line a Centralnym Repozytorium Kas. Kasa on-line powinna zapewniać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas w czasie prowadzenia sprzedaży wymagającej zaewidencjonowania na kasie rejestrującej, przez co należy rozumieć także gotowość podatnika do dokonania takiej sprzedaży.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi firmę remontowo-budowlaną. Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Wnioskodawca ewidencjonuję w kasie on-line z kartą internetową GPRS. Ze względu na charakter działalności (wykonanie usługi remontowej trwa czasami parę tygodni) Wnioskodawca wystawia obecnie dwa, czasami trzy paragony miesięcznie (przykładowo: wrzesień: 2 paragony, październik: 3 paragony). Obecnie Wnioskodawca włącza kasę codziennie. Kasa po upływie pewnego czasu, ok. 15 min. w związku z brakiem aktywności wyłącza się samoistnie. W przyszłości w związku z wyjazdami /urlopami lub przebywaniem w miejscach wykonywania czynności zawodowych (remonty lokali mieszkaniowych) kasa nie będzie włączana codziennie, tylko w momencie, kiedy Wnioskodawca wystawia paragon lub sporządza raport dobowy lub miesięczny, czyli parę razy w miesiącu.

Wnioskodawca ma wątpliwości czy kasa, na której będzie wystawiać kilka razy w miesiącu paragony, musi być włączona cały czas.

Jak wynika z ww. przepisów podstawowym obowiązkiem Wnioskodawcy jest zapewnienie połączenia kasy umożliwiającego przesyłanie danych między kasą on-line a Centralnym Repozytorium Kas. W rozpatrywanej sprawie w sytuacji gdy Wnioskodawca przebywa w miejscach wykonywania czynności zawodowych w związku z remontem lokali mieszkaniowych (lub na urlopie), to z przyczyn obiektywnych kasa nie pozostanie włączona. Jak wskazał Wnioskodawca w związku z brakiem aktywności kasa wyłącza się samoistnie. W przypadku kiedy ze względu na charakter prowadzonej działalności sprzedaż będzie prowadzona wyłącznie po zakończeniu wykonywania usługi remontowej, która jak wskazał Wnioskodawca może trwać parę tygodni kasa nie musi być włączana codziennie tj. w dniach, w których w związku z wyjazdami /urlopami lub przebywaniem w miejscach wykonywania czynności zawodowych (remonty lokali mieszkaniowych), Wnioskodawca nie dokonuje sprzedaży opisanych we wniosku usług.

Kasa on-line powinna zapewniać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas w czasie prowadzenia sprzedaży wymagającej zaewidencjonowania na kasie rejestrującej, przez co należy rozumieć także gotowość podatnika do dokonania takiej sprzedaży.

Zatem co do zasady kasa powinna być połączona z Internetem w czasie godzin pracy czyli otwarcia punktu usługowego lub firmy, a nie tylko wtedy gdy dochodzi do transakcji sprzedaży. W przedstawionych okolicznościach, skoro praca Wnioskodawcy polega na świadczeniu usługi w miejscu wykonywania remontu czy innej usługi budowlanej to nie mamy do czynienia z taką sytuacją.

Podsumowując, ze względu na charakter prowadzonej działalności, tj. w sytuacji gdy sprzedaż będzie prowadzona wyłącznie po zakończeniu wykonywania usługi remontowej, która jak wskazał Wnioskodawca może trwać parę tygodni kasa on-line nie musi być włączona przez cały czas.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, jest prawidłowe.

Wskazać należy, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego (zdarzeniu przyszłym), bądź we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl