Nowość 0111-KDIB3-2.4012.69.2023.2.AR - Brak prawa do częściowego odliczenia VAT naliczonego od wydatków na termomodernizację budynków szkolnych

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 9 maja 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-2.4012.69.2023.2.AR Brak prawa do częściowego odliczenia VAT naliczonego od wydatków na termomodernizację budynków szkolnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

2 lutego 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 2 lutego 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie prawa do częściowego odliczenia VAT naliczonego od wydatków na przedsięwzięcie pn. "....". Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 11 kwietnia 2023 r. (wpływ 11 kwietnia 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Miasto i Gmina (dalej: "Gmina") jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: "VAT"). Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40, dalej "ustawa o samorządzie gminnym") Gmina jest wyposażona w osobowość prawną i posiada zdolność do czynności cywilnoprawnych. Gmina wykonuje zadania własne samodzielnie lub poprzez powołane gminne jednostki organizacyjne. Gmina realizuje przedsięwzięcie pn. "...." (dalej projekt) dofinansowane z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu "Środowisko, energia i zmiany klimatu, Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne" oraz dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW) w ramach programu "...", polegające na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej - czterech budynków szkół podstawowych z terenów gminy. Planowana data zakończenia realizacji projektu to 2024 r.

Gmina na realizację projektu podpisze umowę o dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach programu "...." oraz skorzysta z dofinansowania z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu "....". Dofinansowanie w ramach tych programów zostanie udzielone w formie dotacji "...." ma charakter kompleksowy. W ramach projektu zostaną wykonane w szczególności roboty budowlane, w tym ocieplenie lub docieplenie, rozwiązania materiałowe w tym izolacja termiczna, stolarka oraz tynki zewnętrzne, oraz montaż instalacji PV. Ma to na celu obniżenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną następujących budynków.

1. Szkoły Podstawowej im. B. w P.

2. Szkoły Podstawowej im. J. w P - filia w X

3. Szkoły Podstawowej im. K. w Pi.

4. Szkoły Podstawowej nr.... im. J. w C.

Ponoszone w ramach projektu wydatki będą udokumentowane fakturami VAT wystawianymi na rzecz Gminy z wykazanym podatkiem, na których to fakturach Gmina zostanie wskazana jako nabywca określonych towarów/usług (z uwzględnieniem NIP Gminy).

Oprócz kosztów budowlanych w ramach projektu ponoszone będą koszty nadzorów inwestorskich oraz koszty promocyjne - m.in. kampania informacyjna i promocyjna w lokalnych mediach oraz wśród społeczności, działania edukacyjne zwiększające świadomość na temat efektywności energetycznej, pomoce dydaktyczne, w tym gry edukacyjne, strona internetowa i media społecznościowe, tablice informacyjne i pamiątkowe, materiały informacyjne i promocyjne, wizyta studyjna; opracowanie dokumentacji technicznej, obsługa projektu.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, która będzie skutkować zmniejszeniem zużycia energii oraz redukcją emisji CO2.

Gmina nie jest przy tym w stanie dokonać tzw. alokacji bezpośredniej ponoszonych wydatków na koszty promocyjne, tj. ich przyporządkowania do poszczególnych rodzajów działalności wykonywanej za pośrednictwem ww. budynków, tj. do działalności gospodarczej (czynności opodatkowane VAT) oraz działalności innej niż gospodarcza (czynności niepodlegające opodatkowaniu VAT).

1. Budynek Szkoły Podstawowej w P. - w ramach zadania przewiduje się kompleksową termomodernizację polegającą na wykonanie izolacji termicznej ścian, stropu, wymianę stolarki drzwiowej, modernizacje instalacji c.o. poprzez montaż nowego kotła, modernizacja instalacji c.w.u., wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

Budynek szkoły wykorzystywany jest do działalności edukacyjnej oraz podpisano umowę najmu miejsca na dachu pod antenę dla sieci komórkowej. Dodatkowo w budynku znajdują się mieszkania, które wynajmowane są dla mieszkańców przez Miasto i Gminę. Najem mieszkań to usługi zwolnione z VAT. Wynajmujących lokale mieszkalne dodatkowo są obciążanie za c.o. oraz za pobór wody (czynności opodatkowane VAT). Roczny obrót z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz pozostałego najmu wynosi około 25.076,87 zł, w tym czynności zwolnione z VAT kwota 14.955,39 zł, opodatkowane 10.121,48 zł.

Roczny wstępny prewspółczynnik na rok 2023 dla Szkoły Podstawowej w P. wynosi 2%, a wstępny na 2023 rok współczynnik sprzedaży WSS 41%. Zgodnie z art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT " w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z art. 2-8 nie przekroczyła 2% podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%".

Brak możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków, gdyż prewspółczynnik dla budynku wynosi 0%.

2. Budynek Szkoły Podstawowej im. J. w P. - filia w X- w ramach działania przewiduje się wykonanie instalacji termicznej ścian zewnętrznych i stropu, wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

W budynku prowadzona jest wyłącznie działalność edukacyjna.

Brak możliwości odliczenia podatku VAT - wykorzystanie budynku związane z czynnościami niepodlegającymi VAT.

3. Budynek Szkoły Podstawowej im. K. w Pi. - w ramach zadań przewiduje się wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych, modernizacje instalacji c.o. poprzez montaż nowego kotła, wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

W budynku prowadzona jest działalność edukacyjna oraz działalność polegająca na sporadycznym najmie pomieszczeń hali sportowej. W 2022 r. w jednym z pomieszczeń szkolnych uruchomiono placówkę wsparcia dziennego. Cały teren szkoły to 3169,70 m2, a placówka wsparcia dziennego zajmuje 145 m2. Dodatkowo szkoła wynajmuje mieszkania znajdujące się w budynku będącym w trwałym zarządzie jednostki. Łączny obrót z działalności to kwota 61.294,90 zł w tym kwota z działalności opodatkowanej 30.659,90 zł, a ze zwolnionej 30.636,00 zł.

Roczny wstępny prewspółczynnik na rok 2023 dla Szkoły Podstawowej w Pi. wynosi 1%, a współczynnik sprzedaży WSS 51%. Zgodnie z art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT "w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z art. 2-8 nie przekroczyła 2% podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%".

Brak możliwości odliczenia podatku VAT, gdyż prewspółczynnik dla budynku wynosi 0%.

4. Budynek Szkoły podstawowej Nr.. im. J. w C. - w ramach zadania przewiduje się wykonanie izolacji termicznej, ścian zewnętrznych i stropu, modernizacja instalacji c.o. poprzez montaż nowego kotła, wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

W budynku prowadzona jest działalność edukacyjna. W 2022 r. obrót z działalności netto wyniósł 300,00 zł (czynności zwolnione z VAT). Wstępny prewspółczynnik na rok 2023 dla szkoły Podstawowej nr... w C. wynosi 1%, a wstępny współczynnik sprzedaży 0%.

Brak możliwości odliczenia podatku VAT - wykorzystanie budynku związane z czynnościami niepodlegającymi VAT oraz zwolnionymi.

W uzupełnieniu wniosku wskazali Państwo, że:

1. Planowany termin realizacji zadania - 2023-2024 rok.

2. Kategorie czynności które będą przez wykorzystywane budynki:

a. Szkoły Podstawowej im. B. - w P.

- opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (rzadko wynajem Sali)

- zwolnionych od podatku od towarów i usług - (czynsze za mieszkania)

- niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

b. Szkoły Podstawowej im. J. w P. - filia w X (Szkoła mieści się w dwóch budynkach jeden w P. drugi w X (zadanie dotyczy budynku w X)

- niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

- opodatkowanych podatkiem od towarów i usług - jedna faktura za rok za wynajem powierzchni pod przekaźnik - dotyczy budynku w P. nie objętego zadaniem.

c. Szkoły Podstawowej im. K. w Pi. (szkoła posiada w trwałym zarządzie budynek domu nauczyciela, w którym prowadzona jest wynajem mieszkań czynność zwolniona - budynek nie jest objęty zadaniem),

- opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (wynajem sali),

- zwolnionych od podatku od towarów i usług (czynsze za mieszkania) - (w budynku będącym w trwałym zarządzie szkoły ale nie podlegającym zadaniu odrębna kotłownia, i ewidencja do budynku w ramach wydatków)

- niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

d. Szkoły Podstawowej nr... im. J. w C.

- opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (wynajem Sali - w 2022 r. brak takich usług)

- niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

- zwolnionych od podatku od towarów i usług

3. W planowanym zadaniu wydatki będą przyporządkowane osobno dla poszczególnych budynków szkolnych.

4. Na pytanie Organu oznaczone w wezwaniu nr 4 "Do jakich kategorii czynności będą wykorzystywane nabywane przez Państwa w związku z realizacją ww. projektu towary i usługi?", odpowiedzieli Państwo, że:

a. Szkoły Podstawowej im. B. w P.

- opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (rzadko wynajem Sali)

- zwolnionych od podatku od towarów i usług - (czynsze za mieszkania)

- niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

b. Szkoły Podstawowej im. J. w P. - filia w X

- niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

- opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (jedna faktura na rok za wynajem powierzchni)

c. Szkoły Podstawowej im. K. w Pi.

- opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (wynajem sali)

- zwolnionych od podatku od towarów i usług (czynsze za mieszkania)

- niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

d. Szkoły Podstawowej nr... im. J. w C.

- opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (wynajem sali)

- zwolnionych od podatku od towarów i usług

- niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług."

5. Na pytanie Organu oznaczone we wniosku nr 5 "Czy w sytuacji, gdy nabywane przez Państwa towary i usługi będą wykorzystywane do celów prowadzonej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, istnieje możliwość przyporządkowania wydatków w całości do celów wykonywanej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług?", odpowiedzieli Państwo, że:

a. Szkoły Podstawowej im. B. w P.

Nie jesteście Państwo w stanie przyporządkować wydatków w całości do celów wykonywanej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż zarówno mieszkania na wynajem oraz sala gimnastyczna znajduje się w jednym budynku, który będzie termomodernizowany, a poza tym w salach wynajmowanych prowadzone są głównie zadania edukacyjne wynikające z zadań własnych gminy.

b. Szkoły Podstawowej im. J. w P. - filia w X

W budynku szkoły znajdującym się w miejscowości Dział (budynek objęty zadaniem) prowadzona jest tyko dzielność niepodlegająca.

Nie jesteście Państwo w stanie przyporządkować wydatków w całości do celów wykonywanej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż wynajmowane pomieszczenie znajduje w innym budynku, niż ten który będzie termomodernizowany i nie ma możliwości wydzielenia kosztów dla tego pomieszczenia.

c. Szkoły Podstawowej im. K. w Pi.

Nie jesteście Państwo w stanie przyporządkować wydatków w całości do celów wykonywanej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż wynajmowane pomieszczenia znajdują się w jednym budynku, który będzie termomodernizowany, a poza tym w salach wynajmowanych prowadzone są głównie zadania edukacyjne wynikające z zadań własnych gminy.

d. Szkoły Podstawowej nr... im. J. w C.

Nie jesteście Państwo w stanie przyporządkować wydatków w całości do celów wykonywanej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż wynajmowane pomieszczenia znajdują się w jednym budynku, który będzie termomodernizowany, a poza tym w salach wynajmowanych prowadzone są głównie zadania edukacyjne wynikające z zadań własnych gminy.

6. Na pytanie Organu oznaczone we wniosku nr 6 "Czy w sytuacji, gdy nabywane przez Państwo towary i usługi będą wykorzystywane zarówno do czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz czynności zwolnionych od podatku VAT, istnieje możliwość przyporządkowania kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT i z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT?", odpowiedzieli Państwo, że:

a. Szkoły Podstawowej im. B. w P.

Nie jesteście Państwo w stanie przyporządkować kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT i z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT, gdyż w wynajmowanych salach odbywa się głównie działalność edukacyjna, a wszelkie towary i usługi (np. środki czyszczące) kupowane są z myślą o wypełnieniu zadań własnych gminy

b. Szkoły Podstawowej im. J. w P. - filia w X

W budynku szkoły w X znajdują się wyłącznie czynności niepodlegające VAT. W budynku szkoły w P. nie jesteśmy w stanie przyporządkować kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT i z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT, gdyż w wynajmowanych salach odbywa się głównie działalność edukacyjna, a wszelkie towary i usługi (np. środki czyszczące) kupowane są z myślą o wypełnieniu zadań własnych gminy.

c. Szkoły Podstawowej im. K. w Pi.

W budynku szkolnym prowadzona jest tylko działalność opodatkowana (wynajem sal) i niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT (działalność edukacyjna). Czynności zwolnione i opodatkowane) znajdują się w budynku domu nauczyciela (budynek w trwałym zarządzie szkoły). Nie jesteście Państwo w stanie przyporządkować kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT i z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT, gdyż w wynajmowanych salach odbywa się głównie działalność edukacyjna, a wszelkie towary i usługi (np. środki czyszczące) kupowane są z myślą o wypełnieniu zadań własnych gminy.

d. Szkoły Podstawowej nr... im. J. w C.

Nie jesteście Państwo w stanie przyporządkować kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT i z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT, gdyż w wynajmowanych salach odbywa się głównie działalność edukacyjna, a wszelkie towary i usługi (np. środki czyszczące) kupowane są z myślą o wypełnieniu zadań własnych gminy.

7 Na pytanie Organu oznaczone we wniosku nr 7 "Z opisu sprawy wynika, że wstępny prewspółczynnik na rok 2023 dla Szkoły Podstawowej Nr.. w C. wynosi 1%. Proszę zatem o wskazanie czy Gmina uzna, że wartość wskaźnika obliczonego na podstawie przepisów art. 86 ust. 2a ustawy o VAT dla Szkoły Podstawowej Nr.. im. J. w C. wynosi 0%?", odpowiedzieli Państwo, że "Tak - gmina przyjęła na 2023 rok prewspółczynnik 0%."

8. Na pytanie Organu oznaczone we wniosku nr 8 "Proszę o wskazanie, jaka jest wartość proporcji obliczona dla Szkoły Podstawowej Nr. im. J. w C., na podstawie art. 90 ust. 2-8 ustawy o VAT za rok 2022 (proszę wskazać w%)?", odpowiedzieli Państwo, że "Wartość wskaźnika proporcji za 2022 rok wyniosła 1%."

9. Na pytanie Organu oznaczone we wniosku nr 9 "Jeżeli wartość wskaźnika proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2-8 nie przekroczyła 2%, to czy Gmina uznała, że proporcja określona dla Szkoły Podstawowej Nr.. im. J. w C., zgodnie z art. 90 ust. 2-8 ustawy o VAT za rok 2022 wynosi 0%?", odpowiedzieli Państwo, że "Wartość wskaźnika proporcji za 2022 rok wyniosła 1% więc Gmina uznała, że proporcja określona dla Szkoły Podstawowej Nr.. im. J. w C., zgodnie z art. 90 ust. 2-8 ustawy o VAT za rok 2022 wynosi 0%."

10. Nakłady ponoszone na poszczególne budynki stanowią ich "ulepszenie" w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym.

Pytanie

Czy Gminie będzie przysługiwać prawo do częściowego odliczenia VAT naliczonego od wydatków na przedsięwzięcie pn. "...."?

Państwa stanowisko w sprawie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 11 kwietnia 2023 r.)

W związku z wydatkami poniesionymi na termomodernizację budynków:

a. Szkoły Podstawowej im. B. w P.

Gminie nie będzie przysługiwać prawo do częściowego odliczenia VAT naliczonego od wydatków na Projekt przy zastosowaniu proporcji właściwej dla jednostki, która będzie wykorzystywała nabyte towary i usługi, tj. przy zastosowaniu prewspółczynnika VAT właściwego dla urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego, o którym mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia ws. prewspółczynnika.

b. Szkoły Podstawowej im. J. w P. - filia w X

Gminie nie będzie przysługiwać prawo do częściowego odliczenia VAT naliczonego od wydatków na Projekt przy zastosowaniu proporcji właściwej dla jednostki, która będzie wykorzystywała nabyte towary i usługi, tj. przy zastosowaniu prewspółczynnika VAT właściwego dla urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego, o którym mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia ws. prewspółczynnika.

Budynek szkoły będący przedmiotem inwestycji jest zdaniem gminy wykorzystywany przede wszystkim do wykonywania zadań publicznoprawnych, w przypadku których gmina nie działa w charakterze podatnika VAT. Co więcej gmina podkreśla, że zrealizowałaby ten projekt niezależnie od tego, czy budynek byłby wykorzystany do innych czynności, np. najmu. Podsumowując, gmina stwierdziła, że związek zakupów inwestycyjnych na potrzeby projektu z czynnościami opodatkowanymi jest zbyt nieuchwytny i marginalny, by dawał gminie prawo do odliczenia VAT, natomiast wydatki te w wyraźny i jednoznaczny sposób są związane z czynnościami niepodlegającymi VAT. Potwierdza to wartość prewspółczynnika, który zgodnie z art. 90 ust. 2-8 ustawy o VAT za rok 2022 wynosi 0%

c. Szkoły Podstawowej im. K. w P.

Gminie nie będzie przysługiwać prawo do częściowego odliczenia VAT naliczonego od wydatków na Projekt przy zastosowaniu proporcji właściwej dla jednostki, która będzie wykorzystywała nabyte towary i usługi, tj. przy zastosowaniu prewspółczynnika VAT właściwego dla urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego, o którym mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia ws. prewspółczynnika.

Budynek szkoły będący przedmiotem inwestycji jest zdaniem gminy wykorzystywany przede wszystkim do wykonywania zadań publicznoprawnych, w przypadku których gmina nie działa w charakterze podatnika VAT. Co więcej gmina podkreśla, że zrealizowałaby ten projekt niezależnie od tego, czy budynek byłby wykorzystany do innych czynności, np. najmu. Podsumowując, gmina stwierdziła, że związek zakupów inwestycyjnych na potrzeby projektu z czynnościami opodatkowanymi jest zbyt nieuchwytny i marginalny, by dawał gminie prawo do odliczenia VAT, natomiast wydatki te w wyraźny i jednoznaczny sposób są związane z czynnościami niepodlegającymi VAT. Potwierdza to wartość pre-współczynnika, który zgodnie z art. 90 ust. 2-8 ustawy o VAT za rok 2022 wynosi 0%.

d. Szkoły Podstawowej nr... im. J. w C.

Gminie nie będzie przysługiwać prawo do częściowego odliczenia VAT naliczonego od wydatków na Projekt przy zastosowaniu proporcji właściwej dla jednostki, która będzie wykorzystywała nabyte towary i usługi, tj. przy zastosowaniu prewspółczynnika VAT właściwego dla urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego, o którym mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia ws. prewspółczynnika.

Budynek szkoły będący przedmiotem inwestycji jest zdaniem gminy wykorzystywany przede wszystkim do wykonywania zadań publicznoprawnych, w przypadku których gmina nie działa w charakterze podatnika VAT. Co więcej gmina podkreśla, że zrealizowałaby ten projekt niezależnie od tego, czy budynek byłby wykorzystany do innych czynności, np. najmu. Podsumowując, gmina stwierdziła, że związek zakupów inwestycyjnych na potrzeby projektu z czynnościami opodatkowanymi jest zbyt nieuchwytny i marginalny, by dawał gminie prawo do odliczenia VAT, natomiast wydatki te w wyraźny i jednoznaczny sposób są związane z czynnościami niepodlegającymi VAT. Potwierdza to wartość prewspółczynnika, który zgodnie z art. 90 ust. 2-8 ustawy o VAT za rok 2022 wynosi 0%.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powołanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Ten ostatni przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wyrażoną w cytowanym powyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT generalną zasadę uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego uzupełniają regulacje zawarte w art. 86 ust. 2a-2 h oraz art. 90 ustawy.

Wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy generalną zasadę uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego, uzupełniają regulacje zawarte m.in. w art. 86 ust. 2a ustawy, zgodnie z którym:

W przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej "sposobem określenia proporcji". Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

Stosownie do art. 86 ust. 2b ustawy:

Sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli:

1.

zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz

2.

obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe.

Stosowanie do art. 86 ust. 2g ustawy,

proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. Przepisy art. 90 ust. 5, 6, 9a, 10 i 10c-10g stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 86 ust. 2h ustawy:

W przypadku gdy podatnik, dla którego sposób określenia proporcji wskazują przepisy wydane na podstawie ust. 22, uzna, że wskazany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 22 sposób określenia proporcji nie będzie najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć, może zastosować inny bardziej reprezentatywny sposób określenia proporcji.

Na podstawie ww. przepisu art. 86 ust. 22 ustawy zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2021 r. poz. 999).

Rozporządzenie § 1 pkt 1 i 2:

1)

określa w przypadku niektórych podatników sposób określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć, zwany dalej "sposobem określenia proporcji";

2)

wskazuje dane, na podstawie których jest obliczana kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem sposobu określenia proporcji.

W rozporządzeniu tym zostali wskazani podatnicy, do których przepisy w nim zawarte się odnoszą. Wśród wymienionych w rozporządzeniu podmiotów, Minister Finansów wskazał m.in. jednostki samorządu terytorialnego.

W świetle zapisów § 2 pkt 8 rozporządzenia:

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o jednostkach organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego - rozumie się przez to:

a)

urząd obsługujący jednostkę samorządu terytorialnego,

b)

jednostkę budżetową,

c)

zakład budżetowy.

Zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia:

W przypadku jednostki samorządu terytorialnego sposób określenia proporcji ustala się odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego.

Oznacza to, że w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, nie może być ustalany jeden "całościowy" sposób określenia proporcji dla jednostek samorządu terytorialnego jako osoby prawnej, tylko powinny być ustalane odrębnie sposoby określenia proporcji dla jej poszczególnych jednostek organizacyjnych.

W § 3 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia ustawodawca podał ustalony według wzoru sposób określania proporcji w przypadku urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego, w przypadku jednostki budżetowej oraz zakładu budżetowego.

Ponadto należy zauważyć, że w przypadku wykonywania w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz zwolnionych z opodatkowania tym podatkiem, należy mieć na uwadze uregulowania zawarte w art. 90 ustawy. Powyższe przepisy stanowią uzupełnienie regulacji art. 86 ustawy.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy,

W stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Na mocy art. 90 ust. 2 ustawy,

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, to podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy,

Proporcję, o której mowa w cyt. wyżej ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Na mocy art. 90 ust. 10 ustawy:

W przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

1)

przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;

2)

nie przekroczyła 2% - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Ponadto, zgodnie z art. 90 ust. 10a ustawy,

W przypadku jednostki samorządu terytorialnego proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego. Przepisy ust. 3-6 i 8-10 stosuje się odpowiednio.

W myśl art. 90 ust. 10b ustawy,

Przez jednostki organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w ust. 10a, rozumie się:

1.

utworzone przez jednostkę samorządu terytorialnego samorządową jednostkę budżetową lub samorządowy zakład budżetowy;

2.

urząd gminy, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy:

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych przepisów wynika, że organy władzy publicznej nie będą podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają należności, opłaty lub składki. Organy te, będą natomiast podatnikami podatku od towarów i usług, w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.):

Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Jak stanowi art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym:

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Na mocy art. 7 ust. 1 pkt 8 i 15 ustawy o samorządzie gminnym:

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy w zakresie edukacji publicznej oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Państwa wątpliwości powstałe na tle przestawionego we wniosku i uzupełnieniu opisu zdarzenia przyszłego dotyczą prawa do częściowego odliczenia VAT naliczonego od wydatków na przedsięwzięcie pn. "...".

Odnosząc się do tych wątpliwości, należy zauważyć, że obowiązkiem podatnika w pierwszej kolejności jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju sprzedaży, z którymi wydatki te są związane. Podatnik ma zatem obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji. Jeżeli takie wyodrębnienie jest możliwe, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną, brak jest natomiast takiego prawa w stosunku do towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności niepodlegających temu podatkowi oraz zwolnionych od podatku.

W sytuacji, gdy przyporządkowanie ponoszonych wydatków do poszczególnych rodzajów działalności nie jest możliwe, a wydatki służą zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, podatnik winien ustalić proporcję, o której mowa w art. 86 ust. 2a i następne ustawy.

Następnie w sytuacji, gdy ramach działalności gospodarczej nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (czynności opodatkowane) oraz związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje (czynności zwolnione) - zgodnie z art. 90 ust. 2 - ustawy podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku naliczonego według proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy.

Aby odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie należy, odnosząc się do okoliczności sprawy, dokonać analizy informacji przedstawionych w zakresie poszczególnych budynków.

W odniesieniu do termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. J. w P. - filia w X wskazali Państwo, że Szkoła mieści się w dwóch budynkach jeden w P. drugi w X. Wyjaśnili Państwo, że zadanie dotyczy budynku w X. Co istotne podali Państwo, że w budynku szkoły znajdującym się w X prowadzona jest tylko działalność niepodlegająca, tj. wyłącznie działalność edukacyjna.

W związku z powyższym, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związanych z realizacją projektu w części dotyczącej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. J. w P. - filia w X. Jak bowiem wynika z wniosku budynek szkoły znajdujący się w X objęty zadaniem nie jest wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, prowadzona jest w nim tylko działalność niepodlegająca opodatkowaniu VAT.

Zatem w tej sytuacji w odniesieniu do budynku szkoły w X nie znajdą zastosowania przepisy art. 86 ust. 2a ustawy i rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. ponieważ budynek ten jest wykorzystywany wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Natomiast wskazany art. 86 ust. 2a ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji w której nabywane towary i usługi wykorzystywane są zarówno do działalności gospodarczej jak i do celów innych niż działalność gospodarcza.

Podsumowując, Państwa stanowisko sformułowane w odniesieniu do budynku szkoły w X, w myśl którego, Gminie nie będzie przysługiwać prawo do częściowego odliczenia VAT naliczonego od wydatków na Projekt przy zastosowaniu proporcji właściwej dla jednostki, która będzie wykorzystywała nabyte towary i usługi, tj. przy zastosowaniu prewspółczynnika VAT właściwego dla urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego, o którym mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia ws. prewspółczynnika, jest nieprawidłowe. Wywiedziony przez Państwa skutek prawny w postaci braku prawa do odliczenia podatku naliczonego jest trafny, jednak użyta przez Państwa argumentacja nie jest prawidłowa.

Odnosząc się natomiast do termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w P. oraz budynku Szkoły Podstawowej nr. im. J. w C., a także Szkoły Podstawowej w Pi. należy zauważyć, że - jak wynika z opisu sprawy towary i usługi nabywane w związku z projektem realizowanym w zakresie ww. budynków będą wykorzystywane zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej jak i do celów innych niż działalność gospodarcza.

W tym miejscu podkreślić raz jeszcze należy, że zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia - w przypadku jednostki samorządu terytorialnego sposób określenia proporcji ustala się odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego.

Jak Państwo sami wskazali w planowanym zadaniu wydatki będą przyporządkowane osobno do poszczególnych budynków szkolnych, a ponieważ obrót uzyskiwany przez Państwa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie realizowany bezpośrednio przez jednostki wykorzystujące budynki tj. Szkołę Podstawowej w P., Szkołę Podstawową nr. im. J. w C. oraz Szkołę Podstawową w Pi., to w konsekwencji w przypadku inwestycji służącej działalności gospodarczej oraz działalności innej niż gospodarcza (niepodlegającej opodatkowaniu VAT), ustalenie podatku VAT do odliczenia od zakupów inwestycyjnych dotyczących tych budynków powinno nastąpić według prewspółczynnika ustalonego odrębnie dla każdej jednostki (tj. jednostki wykorzystującej rzeczową inwestycję), a nie prewspółczynnika Urzędu Gminy.

Ponadto z treści przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika również, że roczny wstępny prewspółczynnik na rok 2023 dla Szkoły Podstawowej w P. wynosi 2%, dla Szkoły Podstawowej nr... im. J. w C. wynosi 1%, natomiast roczny wstępny prewspółczynnik na rok 2023 dla Szkoły Podstawowej w Pi. wynosi 1%.

Zgodnie z przywołanym wyżej art. 90 ust. 10 pkt 2, jeżeli proporcja nie przekroczy 2% podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0% i nie dokonywać odliczeń podatku naliczonego. Zasada ta - z uwagi na treść art. 86 ust. 2g ustawy - ma również zastosowanie do proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy. Nie oznacza to jednak, że wskaźnik, który nie przekroczy 2% pozbawia podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego z zastosowaniem wyliczonej proporcji. W sytuacji takiej bowiem podatnik ma prawo wyboru, czy będzie dokonywał odliczania w oparciu o wyliczoną proporcję, czy też zrezygnuje z tego prawa i nie będzie odliczał podatku naliczonego.

W rozpatrywanej sprawie podali Państwo, odnośnie Szkoły podstawowej w C., że "wartość wskaźnika proporcji za 2022 rok wyniosła 1% więc Gmina uznała, że proporcja określona dla Szkoły Podstawowej Nr.. im. J. w C., zgodnie z art. 90 ust. 2-8 ustawy o VAT za rok 2022 wynosi 0%".

Natomiast roczny wstępny prewspółczynnik na rok 2023 dla Szkoły Podstawowej w Pi. wynosi 1%, a roczny wstępny prewspółczynnik na rok 2023 dla Szkoły Podstawowej w P. wynosi 2%.

Jednocześnie podali Państwo, że zgodnie z art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT "w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z art. 2-8 nie przekroczyła 2% podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%". Wskazując - zarówno w przypadku Szkoły w Pi. jak i Szkoły w P. - na brak możliwości odliczenia podatku VAT, gdyż prewspółczynnik wynosi 0%. Informacje te prowadzą do wniosku, że zgodnie z art. 90 ust. 10 pkt 2 uznali Państwo, że prewspółczynnik dla ww. Szkół wynosi 0%.

Zatem w świetle przytoczonych przepisów, jeżeli wyliczony prewspółczynnik nie przekroczył 2%, a Gmina uznała - jak to ma miejsce w tej sprawie - że wynosi on 0%, to nie będą Państwo mieli prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związanych z realizacją projektu w części dotyczącej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w P., budynku Szkoły Podstawowej nr. im. J. w C. oraz budynku Szkoły Podstawowej w Pi.

Odnosząc się więc do Państwa stanowiska sformułowanego do projektu realizowanego w części dotyczącej Szkół w P., Pi. i C. w zakresie braku prawa "do częściowego odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków na Projekt przy zastosowaniu propoprcji właściwej dla jednostki, która będzie wykorzystywała nabyte towary i usługi, tj. przy zastosowaniu prewspółczynnika VAT właściwego dla urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego, o którym mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia ws. prewspółczynnika" należy stwierdzić, że jest ono nieprawidłowe z uwagi na fakt, że wskazujecie Państwo na prewspółczynnik właściwy dla urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego czyli prewspółczynnik, którego zastosowanie w tej sytuacji nie jest prawidłowe.

Podsumowując końcowo dokonane ustalenia, należy stwierdzić, że Państwa stanowisko odnoszące się do wydatków na przedsięwzięcie, wyrażone w kontekście braku prawa "do częściowego odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków na projekt przy zastosowaniu propoprcji właściwej dla jednostki, która będzie wykorzystywała nabyte towary i usługi, tj. przy zastosowaniu prewspółczynnika VAT właściwego dla urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego, o którym mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia ws. prewspółczynnika", oceniane całościowo jest nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Państwa i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w... Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.).

Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny, co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl